MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 53/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 ianuarie 2012

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.512 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum si, în special, ale art. I pct.5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) si (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)-d)], pct. 14 [referitor la art. 131 si 134], pct.15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din lege”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.377/2.834/121/2011. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale “Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii  Nationale Sanitare Veterinare si pentru “Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            34. - Decizie privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.512

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tomis Team” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.769/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului nr. 54D/2011 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul Andrei Orbesteanu, avocat membru al Baroului Bucuresti, în calitate de apărător ales cu delegatie depusă la dosar. Se constată lipsa cel ori alte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia, asa cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, apreciind că nu se impune reconsiderarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutională prin Decizia nr 939 din 19 decembrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.769/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tomis Team” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză privind solutionarea unei cereri de suspendare a executării unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine principiului separatiei puterilor în stat, întrucât recunoaste instantelor judecătoresti posibilitatea de a suspenda un act administrativ care se bucură de prezumtia de legalitate, permitând acestora să interfereze cu atributiile ce revin puterii executive. De asemenea, arată că este nesocotit si dreptul la un proces echitabil, întrucât textul favorizează reclamantul, de a cărui vointă depinde în mod esential durata suspendării executării actului administrativ, fiind, în plus, răsturnată si sarcina probei, întrucât beneficiarul actului administrativ atacat este nevoit să demonstreze legalitatea lui. Precizează că art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prejudiciază grav drepturile pârâtului - constructor de bună-credinta în baza autorizatiei de înfiintare a unei capacităti energetice, aducând atingere dreptului de proprietate privată si dreptului de a desfăsura o activitate economică, în măsura în care recunoaste posibilitatea tertilor de a obtine suspendarea efectelor unui act administrativ individual, înainte de analizarea legalitătii acestuia.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, prevederile art. 15 din Legea nr. 554/2004 fiind în conformitate cu dispozitiile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că sunt neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate, întrucât conditiile de admisibilitate a cererii de suspendare sunt riguros precizate în lege, iar pârâtului îi sunt recunoscute toate garantiile procesuale pentru a-si putea apăra drepturile si interesele. Opinează că nu se poate retine încălcarea dreptului la un proces echitabil si nici a principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat, care se realizează prin colaborare si control reciproc.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art. I pct. 21 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 15: “(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, si prin cererea adresată instantei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat în acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu actiunea principală sau printr-o actiune separată, până la solutionarea actiunii în fond.

(2) Dispozitiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.

(4) în ipoteza admiterii actiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în conditiile art. 14, se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1).

În opinia autorului exceptiei, textul de lege mentionat contravine prevederilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 1 alin. (4), art. 21 alin. (3), art. 44 alin. (1) si (2) si art. 45.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.103 din 8 septembrie 2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 4 noiembrie 2011, a solutionat o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la acelasi text de lege, motivată în mod similar. Cu acel prilej, instanta de control constitutional a constatat că suspendarea executării actului administrativ se justifică prin nevoia asigurării unui just echilibru între interesul particular si cel general si, dacă apreciază că sunt întrunite conditiile prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, instanta va putea să dispună o asemenea măsură, fără ca prin aceasta să impieteze asupra exigentelor impuse de respectarea principiului separatiei si echilibrului puterilor.

Totodată, Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica referitoare la pretinsa încălcare a dreptului la un proces echitabil, întrucât suspendarea executării unui act administrativ are caracter esentialmente temporar, durând până la solutionarea actiunii principale, fără a depinde de vointa reclamantului. Curtea a mai observat că sustinerea referitoare la răsturnarea sarcinii probei nu este relevantă, având în vedere că textul de lege criticat nu vizează procedura de contestare a legalitătii actului administrativ, ci reglementează cu privire la măsura suspendării executării acestuia.

Curtea a mai retinut că măsura amintită nu este de natură să afecteze dreptul de proprietate al beneficiarului actului administrativ, tinând cont de faptul că lipsa temporară nu constituie o încălcare a acestui drept.

În fine, având în vedere caracterul temporar al suspendării executării actului administrativ unilateral si observând că exercitarea activitătilor comerciale si libera initiativă sunt garantate doar dacă sunt exercitate în conditii de legalitate, instanta de contencios constitutional a statuat că, pentru a evita consecintele negative ale executării unui act administrativ nelegal, se justifică suspendarea efectelor acestuia până la clarificarea problemei legalitătii actului administrativ ce stă la baza desfăsurării activitătii economice, astfel că restrângerea temporară a libertătii economice nu constituie o încălcare a dispozitiilor art. 45 din Constitutie, privită prin prisma conditiilor enumerate la art. 53 din Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tomis Team” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.769/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti -Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1

din 11 ianuarie 2012

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum si, în special, ale art. I pct. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) si (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)-d)], pct. 14 [referitor la art. 131 si 134], pct. 15 [referitor la art. 14 alin.(1) lit. b)] din lege

În temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, la data de 25 noiembrie 2011, un grup de 70 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat si 54 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberala solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 51/5.667 din 25 noiembrie 2011 si constituie obiectul Dosarului nr. 1.413A/2011.

Ace astă se sizare a fost s em nată d e către următorii deputati: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, TeodorAtanasiu, Dan Bordeianu, Octavian Bot, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Mariana Câmpeanu, Daniel Chitoiu, Tudor-Alexandru Chiuariu, Liviu-Bogdan Ciucă, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Paul Victor Dobre, Mihai-Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenecniu, Damian Florea, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Florentin Gust Bălosin, Titi Holban, Pavel Horj, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orbari, Viorel Palască, Ionel Palăr, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina-Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Călin Potor, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Mihai Alexandru Voicu, Gheorghe Ana, Gheorghe Antochi, Nicolae Bănicioiu, Eugen Bejinariu, Vasile Bleotu, Dumitru Boabes, Doina Burcău, Ion Călin, Dumitru Chirită, Ioan Cindrea, Gheorghe Ciocan, Eugeniu Radu Coclici, Dorel Covaci, Victor Cri stea, Ioan Damian, Andrei Dolineaschi, Sonia-Maria Drăghici, Cristian-Sorin Dumitrescu, Ion Dumitru, Mircea Dusa, Marian Ghiveciu, Horia Grama, Viorel Hrebenciuc, Iulian lancu, Florin lordache, Cornel Itu, Florina Ruxandra Jipa, Silvestru-Mircea Lup, Costică Macaleti, Iulian Claudiu Manda, Manuela Mitrea, Vasile Mocanu, Ion Mocioalcă, Carmen Ileana Moldovan, Emil Radu Moldovan, Rodica Nassar, Adrian Năstase, Marian Neacsu, Cătălin-Ioan Nechifor, Dan Nica, Nicolae-Ciprian Nica, Laurentiu Nistor, Constantin Nită, Iuliu Nosa, Tudor Pantiru, Florin-Costin Pâslaru, Petre Petrescu, Victor-Viorel Ponta, Georgian Pop, Florian Popa, Vasile Popeangă, Dan-Mircea Popescu, Neculai Rătoi, Cristian Rizea, Sorin Ioan Roman, Lucretia Rosea, Victor Socaciu, Ioan Stan, Ion Stan, Nicolae Stan,” Anghel Stanciu, Sorin Constantin Stragea, Viorel Stefan, Florin-Cristian Tătaru, Horia Teodores cu, Mihai Tudose, Aurelia Vasile, Gabriel Petru Vlase, Aurel Vlădoiu, Mădălin-Stefan Voicu si Valeriu Stefan Zgonea.

În motivarea obiectiei de neconstitutionalitate au fost aduse argumente care privesc atât neconstitutionalitatea extrinsecă, cât si cea intrinsecă a Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, după cum urmează:

I. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate extrinseci, autorii obiectiei apreciază că dispozitiile legale criticate încalcă art. 61 alin. (2) din Constitutie, întrucât Camera decizională, respectiv Camera Deputatilor a adus modificări fundamentale formei legii adoptate de către Camera de reflectie, respectiv Senatul. În aceste conditii se consideră că, din punct de vedere al procedurii de legiferare, a fost încălcat principiul bicameralismului astfel cum acesta a fost conturat în jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Se mai apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2001, modificată si completată prin legea criticată, încalcă art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât nu are la bază o lege de abilitare, iar gestionarea câinilor fără stăpân nu reprezintă o situatie extraordinară.

II. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate intrinseci, se arată că legea criticată este contrară normelor de tehnică legislativă, întrucât reglementează situatia câinilor identificati/cu stăpân/detinător si a câinilor abandonati, în conditiile în care Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor cuprinde reglementări în acest sens, aceasta, spre exemplu, incriminând abandonul câinilor.

Se sustine că dispozitiile “art. 4, 5 si 7 din lege”, prevăzând eutanasierea câinilor fără stăpân, încalcă Declaratia Universală a Drepturilor Animalelor, “proclamată în mod solemn la Paris în 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO”, Conventia europeană pentru protectia animalelor de companie, precum si art. 13 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Se arată că legea criticată nu face referire la “legislatia de protectie a animalelor”, nu include niciun principiu de protectie si asigurare a drepturilor animalelor, iar prevederile de protectie a drepturilor acestora cuprinse în legea criticată sunt minime. Eutanasierea câinilor fără stăpân contravine demnitătii umane, întrucât “eutanasierea este o măsură violentă, traumatizantă, care împiedică libera dezvoltare a personalitătii umane”. O asemenea măsură este lipsită de proportionalitate în raport cu situatia care a determinat-o, deoarece se înlătură dreptul la viată al acestora; eutanasierea ar trebui privită ca o măsură exceptională în cadrul unor programe de control al bolilor, iar regula ar trebui să fie reprezentată de reducerea reproductiei ne pi ani fi cate a câinilor, prin sterilizarea acestora.

Eutanasierea este deci individuală, si nu colectivă, iar comunitătile nu pot decide în niciun caz eutanasierea câinilor - mai ales că acestea vor fi tentate să opteze ab initio pentru această măsură. Se sustine că aplicarea măsurii eutanasierii nu poate depinde de puterea de decizie a comunitătilor locale, întrucât în România legea trebuie să se aplice în mod unitar, la nivel national. Ca neajuns al acestei măsuri este dat exemplul câinilor fără stăpân care migrează din unitatea administrativ-teritorială în care s-a decis aplicarea măsurii eutanasierii în unitătile învecinate în care nu se aplică o asemenea măsură.


De asemenea, eutanasierea în masă a câinilor fără stăpân .... a periclita însăsi existenta rasei comune si va produce dezechilibre previzibile, ceea” ce încalcă dreptul populatiei la un mediu sănătos si echilibrat ecologic.

Este criticată eliminarea din propunerea legislativă initială a reglementărilor referitoare la standardele pe care trebuie să le îndeplinească adăposturile publice pentru câinii fără stăpân, precum si nereglementarea clară si explicită a obligatiilor autoritătilor publice a standardelor si conditiilor de îngrijire din adăposturile publice.

Se mai arată că aplicarea măsurii eutanasierii de către medicul veterinar contravine art. 50 din Codul deontologic medical-veterinar, care prevede că medicul veterinar trebuie să se abtină de la practicarea eutanasierii animalelor, cu exceptia cazurilor când acesta pune capăt suferintelor unui pacient incurabil. De asemenea, se sustine că încălcarea acestei obligatii duce la suspendarea exercitării profesiunii de medic veterinar.

Se arată că “art. 5 alin. (1) din lege” prevede un termen extrem de scurt pentru eutanasierea câinilor cu potential agresiv, termen care nu asigură exercitarea dreptului de petitionare, a accesului liber la justitie sau a dreptului de proprietate privată. Se arată că un proprietar al unui asemenea câine pierdut nu are timp suficient pentru a-l recupera în conditiile existentei termenului extrem de scurt în care acesta urmează să fie eutanasiat.

Se apreciază că dispozitiile “art. 8 alin. (3) din lege” prevăd limitări injuste ale dreptului de proprietate privată al adoptatorului a mai mult de doi câini, întrucât acesta trebuie să îndeplinească unele conditii, precum dovada spatiului de locuit, acordul asociatiei de proprietari sau plata unor taxe, care îngrădesc în mod nejustificat dreptul său de proprietate, apreciat de autorii obiectiei ca fiind unul absolut. În acest fel se aduce atingere si vietii private a cetăteanului. Se mai consideră că pentru a fi încurajată adoptia nu ar trebui plătite niciun fel de taxe. Mai mult, în optica autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, “proprietarii câinilor fără stăpân sunt discriminati în raport cu proprietarii altor specii de animale fără stăpân”, întrucât aceste din urmă animale nu pot fi eutanasiate.

Se apreciază că “art. 131 din lege” încalcă art. 44 din Constitutie, întrucât nu poate fi interzisă cresterea/îngrijirea sau tinerea câinilor în spatiile adiacente locurilor publice.

Autorii arată că “art. 134 din lege” este neconstitutional, întrucât prevede sterilizarea câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân, ceea ce în privinta proprietarului unui câine de rasă comună echivalează cu încălcarea dreptului său de proprietate. De asemenea, sanctionarea contraventională a persoanei care nu îndeplineste această obligatie a sa, prevăzută de “art. 14 alin. (1) lit. b) din lege”, încalcă dreptul său de proprietate privată.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere.

Presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 1.830/12 decembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Se sustine, în privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinseci, că legea criticată respectă cerintele constitutionale ale principiului bicameralismului, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale. Totodată, se apreciază că art. 115 alin. (4) din Constitutie, invocat în spetă, nu are incidentă în cauză, întrucât obiectul” control ui ui de constitutionalitate” îl constituie o lege de modificare, si nu cea de aprobare a unei ordonante de urgentă.

Pe fondul exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că măsura eutanasierii câinilor fără stăpân trebuie prevăzută în textul legii, având în vedere că numărul acestor animale este în continuă crestere, iar celelalte măsuri, precum sterilizarea sau păstrarea lorîn adăposturi special construite nu au avut niciun rezultat. Se mai arată că măsurile prevăzute în legea criticată constituie solutii juste pentru rezolvarea problemelor create de câinii fără stăpân.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr 51/5.772 din 30 noiembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea ele neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinseci, se sustine că dezbaterea realizată de Camera decizională s-a referit la continutul si forma legii adoptate în Senat, Camera de reflectie, si s-a raportat la materia avută în vedere de către initiator. Se apreciază că în Camera decizională au fost aduse anumite îmbunătătiri legii criticate, iar forma adoptată nu este în contradictie cu initiativa legislativă adoptată de Senat. Referitor la invocarea art. 115 alin. (4) din Constitutie, se arată că acest text constitutional nu are incidentă în cauză, întrucât obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie o lege, si nu o ordonantă simplă sau de urgentă.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinseci, se sustine că textele legale criticate prevăd ca regulă adăpostirea, adoptarea si sterilizarea, cu eliberarea în spatiul public a câinilor fără stăpân, iar eutanasierea este doar o măsură de exceptie. Se sustine că dispozitiile art. 1 alin. (1) si (5), precum si ale art. 35 si art. 53 din Constitutie nu au incidentă în cauză, întrucât,”pe de o parte, încălcarea legii este analizată ele instantele judecătoresti, iar caracterul just sau injust al unei măsuri nu echivalează cu neconstitutionalitatea sa si, pe de altă parte, încălcarea art. 35 nu este motivată, în timp ce art. 53 se referă la cetăteni, si nu la animale.

Se mai arată că invocarea art. 26, art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie nu este relevantă, întrucât legea se referă la câinii fără stăpân,” nu la cei care au stăpân.

În final, se apreciază că termenul de 3 zile prevăzut de art. I pct. 6 din lege se aplică numai după ce a expirat termenul de 30 de zile prevăzut de art. I pct. 5 din lege, ceea ce înseamnă că proprietarului unui câine pierdut are suficient timp să II recupereze. Mai mult, legea prevede si o măsură de garantare a posibilitătii recuperării câinilor de către stăpânii lor, si anume înregistrarea acestora în Registrele de evidentă a câinilor cu stăpân, ceea ce permite identificarea si recuperarea câinelui pierdut de către stăpânul acestuia.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/6.894/E.B. din 7 decembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea privind neconstitutionalitatea este neîntemeiată.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinseci, se apreciază că atât forma actului normativ adoptat de Senat, ca primă Cameră sesizată, cât si cea adoptată de Camera Deputatilor, în calitate de Cameră decizională, mentin acelasi obiect si scop al actului normativ în cauză, respectiv vizează măsuri pentru gestionarea situatiei câinilor fără stăpân. Prin urmare, nu se poate sustine încălcarea principiului bicameralismului.

Se consideră că art. 115 alin. (4) din Constitutie nu este incident în cauză, raportarea la această dispozitie constitutională, în cadrul controlului a priori de constitutionalitate, putându-se face numai cu ocazia contestării legii de aprobare a unej ordonante de urgentă.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinseci, se arată că legea criticată nu cuprinde reglementări lipsite de claritate sau precizie si reprezintă o măsură concretă si efectivă de aplicare a obligatiei statului de a adopta măsuri pentru asigurarea unui mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic, în consecintă, nu se poate retine încălcarea art. 1 alin. (5) si art. 35 alin. (1) din Constitutie.

Se apreciază că prevederile art. 11 si 12 din Conventia europeană pentru protectia animalelor de companie prevăd si permit in terminis sacrificarea acestora. Referitor la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 13 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, se sustine că nu este de competenta Curtii


Constitutionale verificarea conformitătii legislatiei nationale cu actele Uniunii Europene.

În fine, se consideră că celelalte dispozitii constitutionale invocate în sprijinul obiectiei de neconstitutionalitate fie nu au incidentă în cauză, fie nu pot fi retinute în exercitarea controlului de constitutionalitate, întrucât nu se realizează o motivare din care să rezulte pretinsa neconstitutionalitate a legii criticate.

CURTEA,

examinând obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, înscrisurile depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dovezile depuse, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

 Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, art. 10. 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate. Obiectul controlului de constitutionalitate, astfel cum rezultă din adresa de comunicare a sesizării de către Secretarul general al Camerei Deputatilor, îl constituie dispozitiile Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. În realitate, se constată că, potrivit sesizării cie neconstitutionalitate, constituie obiect al controlului de constitutionalitate dispozitiile art. I pot. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pot. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) si (2)], pot. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)-d)], pct. 14 [referitor la art. 131 si 134], pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum si a legii în ansamblul său. Textele legale criticate în mod punctual au următorul cuprins:

- Art. I pct. 5 referitor la art. 4 alin. (1): “Câinii fără stăpân sunt adăpostiti în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câiniior fără stăpân, unde vor fi cazati o perioadă de 30 de zile, cu exceptia celor care sunt revendicati. Populatia trebuie informată în mod regulat despre existenta adăpostului, programul de vizitare si posibilitatea adoptiei.”;

- Art. I pct. 6 referitor la art. 5 alin.(1) si (2): “(1) După examinarea de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în conditiile legii, câinii fără stăpân care sunt bolnavi grav, incurabili, irecuperabili, câinii agresivi, astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr 60/2003, câinii periculosi, câinii de luptă si atac, astfel cum sunt definiti la art. 1 lit. a) si b) din aceeasi ordonantă de urgentă, lăsati în libertate, abandonati sau cărora nu le poate fi identificat apartinătorul, se eutanasiază în termen de 3 zile lucrătoare, cu respectarea prevederilor legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

(2) Eutanasia este un act medical de sacrificare prin procedee rapide si nedureroase a câinilor prevăzuti la alin. (1) ori care nu au fost revendicati sau adoptati în conditiile si în termenele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.”;

- Art. I pct. 8: “(1) În situatia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicati sau adoptati conform prevederilor anexelor nr. 4 si 5, acestia pot fi păstrati în adăposturi, returnati în teritoriu, eutanasiati sau o combinatie a acestora, conform hotărârii consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după consultarea populatiei din raza unitătii administrativ-teritoriale respective.

(2) în perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a acestora.

(3) Câinii nerevendicati în termen de 7 zile pot fi adoptati de persoane fizice si persoane juridice, precum si de către centrele de adoptie special amenajate si organizate în acest scop, apartinând organizatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3).

(4) Câinii cu vârsta de până la 5 luni vor rămâne în adăposturi până la revendicare/adoptie, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 12 luni”;

- Art. I pct. 9 referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)-d): “(3) Adoptia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) prezentarea de către adoptator a dovezii spatiului din care să rezulte conditiile corespunzătoare de crestere si adăpostire a câinilor,

b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru cresterea si întretinerea câinilor,

c) prezentarea de către adoptator a acordului asociatiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

d) achitarea taxei prevăzute la alin. (2) [...]”;

- Art. I pct. 14 referitor la art. 131: “Sunt interzise cresterea si adăpostirea câinilor pe domeniul public, în focuri publice sau în spatiile adiacente acestora, în afara proprietătii stăpânului sau a detinătorului acestuia.”;

- Art. I pct. 14 referitor la art. 134: “Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân apartinând rasei comune, metisii acestora, exceptie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă”;

- Art. I pct. 15 referitor la art. 14 alin. (1) lit. b):(1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează: [...]

b) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) si (3), art. 8 alin. (1) si (4), art. 133, 134, 136, 137 si 138, precum si a conditiilor prevăzute în declaratia-angajament, cu exceptia abandonului, cu amendă de la 5 000 lei la 10.000 lei [...]”.

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (1). (3) si (5) privind caracterul unitar al statului, demnitatea umană si, respectiv, principiul respectării Constitutiei si a suprematiei sale, ale art. 11 alin. (1) privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si libertătilor, precum si a obligatiilor prevăzute prin lege, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată, ale art. 35 alin. (1) privind dreptul “la mediu sănătos, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 51 privind dreptul de petitionare, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 61 alin. (2) privind “rolul si structura Parlamentului, ale art. 115 alin. (4) privind delegarea legislativă, ale art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietătii private, ale art. 148 alin. (2) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate la nivelul Uniunii Europene. Totodată, sunt considerate ca fiind încălcate si prevederile art. 13 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 83 din 30 martie 2010, dispozitii care fac referire la faptul că Uniunea si statele membre trebuie să tină seama de “cerintele bunăstării animalelor ca fiinte sensibile” la elaborarea si punerea în aplicare a politicii Uniunii” în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pietei interne, cercetării si dezvoltării tehnologice si al spatiului; ale Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România, prin Legea nr. 60/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 5 mai 2004, precum si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Animalelor, adoptată de Societatea Internatională pentru Drepturile Animalelor & Societătile Nationale Afiliate la Londra în septembrie 1977 si prezentată în mod public la Paris în anul 1978.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea urmează a se pronunta, pe de o parte, asupra unor aspecte de ordin procedural ce se constituie în critici de neconstitutionalitate extrinsecă, iar, pe de altă parte, asupra criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă a legii supuse controlului.


Totusi, înainte de a proceda la analiza obiectiei de ne constitutionalitate, Curtea urmează să constate că sesizarea formulată îndeplineste conditiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta, astfel cum rezultă din listele anexate sesizării de neconstitutionalitate, a fost semnată de un număr de 126 de deputati (71 din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si 55 din Grupul parlamentar al Partidului National Liberal):

I. În privinta criticilor de neconstitutionalitate extrinsecă, Curtea retine următoarele:

Prin Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, sau Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 905 din 20 decembrie 2011, Curtea a stabilit două criterii esentiale pentru a se determina cazurile în care prin procedura  legislativă se încalcă principiul bicameralismului.

Aceste criterii esentiale cumulative sunt:

a) existenta unor deosebiri majore de continut juridic între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului;

b) existenta unei configuratii deosebite, semnificativ diferite, între formele adoptate de cele”două Camere ale Parlamentului.

Din analiza comparată a documentelor privind initierea si desfăsurarea procesului legislativ în cauză, respectiv a proiectului de lege depus de Guvern, a formei adoptate de Senat, ca primă Cameră sesizată, si a celei adoptate de Camera Deputatilor, în calitate de Cameră decizională, Curtea constată că modificările operate de către Camera Deputatilor fată de forma legii adoptate de Senat nu sunt de natură a imprima nici deosebiri majore de continut juridic fată de forma legii adoptată de Senat si nicio configuratie deosebită, semnificativ diferită fată de cea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Astfel, legea adoptată a păstrat obiectul de reglementare al propunerii legislative initiale, acestuia aducându-i unele corective minore sub aspectul organizării si functionării serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân si sub cel al modului de limitare a fenomenului câinilor fără stăpân.

Curtea observă că acceptarea tezei autorilor obiectiei de neconstitutionalitate ar echivala cu deturnarea rolului de Cameră de reflectie a primei Camere sesizate, respectiv a Senatului, în sensul că aceasta ar fi Camera care ar fixa în mod definitiv continutul proiectului sau propunerii legislative (si, practic, continutul normativ al viitoarei legi), ceea ce are drept consecintă faptul că cea de-a două Cameră, Camera decizională, nu va avea posibilitatea să modifice ori să completeze legea adoptată de Camera de reflectie, ci doar posibilitatea de a o aproba sau de a o respinge. Este de netăgăduit că principiul bicameralismului presupune atât conlucrarea celor două Camere în procesul de elaborare a legilor, cât si obligatia acestora de a-si exprima prin vot pozitia cu privire la adoptarea legilor; prin urmare, lipsirea Camerei decizionale de competenta sa de a modifica sau completa legea astfel cum a fost adoptată de Camera de reflectie, deci de a contribui la procesul de elaborare a legilor, ar echivala cu limitarea rolului său constitutional si cu acordarea unui rol preponderent Camerei de reflectie în raport cu cea decizională în procesul de elaborare a legilor. Într-o atare situatie, Camera de reflectie ar elimina posibilitatea Camerei decizionale de a conlucra la elaborarea actelor normative, aceasta din urmă putându-si doar exprima prin vot pozitia cu privire la propunerea sau proiectul de lege deja adoptat de Camera de reflectie, ceea ce este de neconceput.

În consecintă, Curtea retine că art. 75 alin. (3) din Constitutie, atunci când foloseste sintagma “decide definitiv” cu privire” la Camera decizională, nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune ca proiectul sau propunerea legislativă adoptată de Camera de reflectie să fie dezbătut în Camera decizională, unde să i se si poată” aduce modificări si completări. În acest caz, Camera decizională nu poate modifica substantial obiectul de reglementare a initiativei legislative, deci nu-l poate deturna de la finalitatea sa.

În ceea ce priveste invocarea art. 115 alin. (4) din Constitutie, Curtea observă că acest text constitutional nu are incidentă în spetă, întrucât, în cauza de fată, obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile unei legi de modificare si completare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 29 aprilie 2002. Prin urmare, nu este supus controlului de constitutionalitate actul de bază, cel care este modificat si completat, ci numai actul modificator. În cadrul controlului a priori de constitutionalitate, doar în cazul legilor de aprobare a ordonantelor se poate contesta atât extrinsec, cât si intrinsec solutia cuprinsă în ordonanta astfel aprobată, întrucât “ordonantele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constitutie, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare si devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din ratiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă si elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern” (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006).

Curtea constată că, în cadrul atributiei Curtii Constitutionale prevăzute la art. 146 lit. a) teza întâi din Constitutie, numai pe calea controlului de constitutionalitate a legii de aprobare a ordonantei guvernamentale se pot aduce în discutie critici de neconstitutionalitate extrinsecă ce vizează modul de adoptare a ordonantei, deci numai cu ocazia convertirii acesteia sub aspect formal în lege; acest lucru înseamnă că, în cadrul controlului de constitutionalitate a priori a legii care modifică sau completează o ordonantă, nu se pot formula critici de neconstitutionalitate extrinsecă ce vizează modul de adoptare a ordonantei.

De asemenea, Curtea retine că adoptarea ordonantelor de urgentă nu este conditionată de existenta unei legi de abilitare, cerintă prevăzută de Constitutie numai în privinta ordonantelor simple; astfel, legiuitorul delegat este competent să adopte ordonante de urgentă cu întrunirea conditiilor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie (a se vedea, în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 1.317 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 24 noiembrie 2010).

II. În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă, Curtea observă următoarele:

1. Este neîntemeiată sustinerea potrivit căreia prin adoptarea prezentei legi s-ar ajunge la existenta unui paralelism legislativ, în sensul că au fost adoptate mai multe acte normative pentru reglementarea aspectelor referitoare la populatia canină, respectiv Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2002, astfel cum este modificată si completată prin legea criticată în cauza de fată.

În realitate, se constată că, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 205/2004, “gestionarea populatiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială”, ceea ce înseamnă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2002, astfel cum este modificată si completată prin legea criticată în cauza de fată, este o reglementare specială fată de cea generală, comună în materie, reprezentată de Legea nr. 205/2004. Aceasta din urmă îsi va găsi aplicarea numai în măsura în care legea specială nu contine dispozitii specifice derogatorii.


Curtea mai retine că si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, reglementează, de asemenea, măsuri cu privire la populatia canină, fiind o lege specială în privinta regimului de detinere a acestora în raport cu cel aplicabil celorlalte animale (a se vedea, în acest sens, art. 3 si următoarele din Legea nr. 205/2004). Având în vedere obiectul de reglementare al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2002, legiuitorul, prin legea criticată, trebuia să pună de acord si dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002, constatate ca fiind neconstitutionale prin Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, cu dispozitiile Constitutiei.

2. În privinta eutanasierii câinilor agresivi si periculosi fără stăpân în conditiile art. I pct. 6 din legea criticată, Curtea constată că o asemenea măsură este necesară, întrucât acestia se află într-o situatie de fapt diferită fată de celelalte rase de câini, fapt ce a si determinat adoptarea, de altfel, a unei reglementări speciale în privinta regimului lor de detinere, respectiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi. Sustinerea autorilor obiectiei de neconstitutionalitate potrivit căreia termenul de 3 zile lucrătoare în care câinii agresivi si periculosi fără stăpân se eutanasiază ar fi prea scurt, întrucât stăpânul câinelui pierdut nu ar avea suficient timp să îl găsească, este neîntemeiată. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002, fiecare câine periculos are un număr de identificare, aplicat prin tatuare sau microcip, si este înregistrat la Asociatia Chinologică Română ori politie, iar cel agresiv este înregistrat la Asociatia Chinologică Română. Mai mult, art. I pct. 14 din legea criticată referitor la art. 135 prevede înfiintarea Registrului de evidentă a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari. În acest registru vor fi înregistrati toti câinii cu stăpân, vor fi implantate microcipuri de identificare a câinilor, astfel încât în cazul pierderii câinelui agresiv stăpânul acestuia poate fi usor identificat.

3. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitâte ce vizează îndrituirea autoritătilor publice de a lua măsuri de eutanasiere a câinilor fără stăpân, Curtea observă că textul art. I pct. 8 din lege nu îndeplineste cerintele de previzibilitate impuse de art. 1 alin. (5) din Constitutie. Curtea retine că textul art. I pct. 8 din lege stabileste solutiile preconizate cu privire la obligatia autoritătilor publice de a gestiona problema câinilor fără stăpân fără a tine seama de o ordine în care trebuie aplicate, astfel încât autoritătile publice chemate să aplice legea criticată vor fi puse în situatia de a alege aleatoriu una sau mai multe dintre acestea. Or, solutiile preconizate de un act normativ nu pot fi aplicate în mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat să stabilească conditii, modalităti si criterii clare si obiective de aplicare. Astfel, raportat la legea criticată, Curtea observă că legiuitorul trebuie să stabilească o ordine de prioritate cu privire la aceste solutii, iar solutia eutanasierii câinilor fără stăpân să fie aplicată doar în ultimă instantă, respectiv numai atunci când toate celelalte solutii au fost aplicate corespunzător de către autoritătile locale, dar nu si-au atins scopul de a limita sau de a eradica acest fenomen (cu privire la importanta prevederii ordinii de aplicare a unor măsuri legislative, a se vedea Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011).

Curtea retine că adoptarea măsurilor concrete care să tină sub control fenomenul câinilor fără stăpân tine de marja de apreciere a statului, astfel încât legiuitorul este cel chemat să stabilească conditiile normative concrete în care fenomenul câinilor fără stăpân trebuie gestionat. În acest sens legiuitorul este obligat, ca si cerintă constitutională, să implice si să responsabilizeze autoritătile publice locale, inclusiv prin sanctiuni de natură contraventională sau penală, pentru a se evita recurgerea la măsura eutanasierii. Totodată, Curtea mai observă că, prin Hotărârea din 26 iulie 2011, pronuntată în Cauza Georgel si Georgeta Stoicescu împotriva României, paragraful 58, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că gestionarea acestei problematici - a câinilor fără stăpân - nu tine numai de autoritătile publice centrale sau locale, ci si de societatea civilă, ceea ce în sistemul normativ intern echivalează cu obligarea asociatiilor ce au ca obiect de activitate protectia animalelor să contribuie în mod efectiv, inclusiv material, si nu numai declarativ, la aplicarea solutiilor prin care se urmăreste gestionarea acestui fenomen. Astfel, se evită măsura eutanasierii câinilor fără stăpân.

Curtea constată că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite conditii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis si clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie” suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstantele spetei, consecintele care pot rezulta dintr-un act determinat.” Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală si o anumită suplete poate chiar să se dovedească de dorit, suplete care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 903 din 6 iulie 2010 si Decizia Curtii Constitutionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial af României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire la care se retin, spre exemplu, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronuntată în Cauza Cantoni împotriva Frantei, paragraful 29, Hotărârea din 25 noiembrie 1996, pronuntată în Cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Hotărârea din 4 mai 2000, pronuntată în Cauza Rotaru împotriva României paragraful 55, Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronuntată în Cauza Leempoef & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59). Or, textul art. I pct. 8 din lege, asa cum s-a arătat, este neclar si imprecis, astfel încât Curtea constată că, în mod evident, legea criticată este lipsită de previzibilitate, ceea ce este contrar dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie.

De asemenea, Curtea observă că prin folosirea unei tehnici legislative inadecvate legiuitorul a adus atingere în final demnitătii umane, valoare supremă prevăzută la art. 1 alin. (3) din Constitutie. Demnitatea umană, sub aspect constitutional, presupune două dimensiuni inerente, respectiv relatiile dintre oameni, ceea ce vizează dreptul si obligatia oamenilor de a le fi respectate si, în mod corelativ,” de a respecta drepturile si libertătile fundamentale ale semenilor lor (a se vedea, în acest sens, si Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007), precum si relatia omului cu mediul înconjurător, inclusiv cu lumea animală, ceea ce implică, în privinta animalelor, responsabilitatea morală a omului de a îngriji aceste fiinte într-un mod de natură a ilustra nivelul de civilizatie atins.

Asadar, Curtea nu constată neconstitutionalitatea vreuneia dintre solutiile prevăzute prin legea criticată în privinta gestionării fenomenului câinilor fără stăpân, ci sanctionează doar lipsa de previzibilitate a legii determinată de inexistenta unei ordini de aplicarea acestora - ordine care, în mod esential, ar trebui să consacre solutia eutanasierii numai în ultimă instantă - si a unor proceduri clare si precise de care autoritătile publice să fie tinute în aplicarea solutiilor preconizate.

În privinta sustinerii autorilor obiectiei de neconstitutionalitate potrivit căreia “proprietarii câinilor fără stăpân sunt discriminati în raport cu proprietarii altor specii de animale fără stăpân”, întrucât aceste din urmă animale nu pot fi eutanasiate, Curtea constată că aceasta este lipsită de sens, întrucât, din moment ce animalele sunt fără stăpâni, acestea nu au nici “proprietari”.

4. Referitor la conditiile pe care adoptatorul trebuie să le întrunească în vederea adoptiei unui câine fără stăpân [art. I pct. 9 din legea criticată referitor la art. 8 alin. (3)], se constată că legiuitorul este singurul competent să stabilească astfel de conditii în virtutea art. 61 alin. (1) din Constitutie. Autorii obiectiei critică faptul că în cazul persoanelor care adoptă mai mult de 2 câini trebuie să existe acordul asociatiilor de proprietari sau al vecinilor, după caz, fără a lua în considerare disconfortul ori amenintarea pe care le-ar putea produce o populatie canină numeroasă la adresa dreptului la viată privată a vecinilor persoanei care adoptă câini. Or, dreptul legal al unei persoane de a adopta câini nu poate aduce atingere dreptului constitutional la viată privată al celorlalte persoane. De asemenea, cu privire la obligatia de a face dovada spatiului de locuit si de a plăti o taxă expres reglementată, se constată că aceste măsuri, pe de o parte, asigură autoritatea statală că acesti câini adoptati nu vor fi din nou returnati de către adoptator pe domeniul public, iar, pe de altă parte, cointeresează adoptatorul la asigurarea sănătătii câinelui prin plata taxelor reprezentând cheltuielile medicale si de întretinere ale acestuia pe care autoritatea de stat le-a efectuat. Prin urmare, nu se poate sustine că aceste conditii stabilite prin legea criticată încalcă viata familială sau privată a adoptatorului; statul recunoaste dreptul legal al persoanei de a adopta câini, dar cu respectarea unor standarde legale care să nu stânjenească ceilalti cetăteni sau chiar să zădărnicească politica statului în privinta gestionării câinilor fără stăpân.

5. Cu referire la interdictia de a creste si adăposti câini în spatiile adiacente domeniului sau locurilor publice în conditiile art. I pct. 14 din legea criticată referitor la art. 131, Curtea observă că o atare reglementare vizează situatia condominiumurilor reglementate de art. 2 lit. i) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997. Terenul adiacent constructiei nu poate constitui loc de crestere si adăpostire al câinilor, întrucât nu este un loc propice acestei activităti, afectând dreptul la viata de familie si privată a tertelor persoane. Astfel cum s-a arătat mai sus, un drept legal nu poate aduce; atingere unui drept constitutional garantat.

6. În privinta art. I pct. 14 din legea criticată referitor la art. 134 Curtea constată că acest text de lege vizează numai ipoteza câinilor fără stăpân si a celor cu stăpân care nu sunt permanent sub supravegherea” acestuia si care astfel se găsesc pe domeniul public, în locuri publice sau în spatiile adiacente acestora. În consecintă, nu se poate sustine că prevederile art. I pct. 14 [referitor la art. 135] si pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din legea criticată ar aduce atingere dreptului ele proprietate al stăpânului câinelui.

7. De asemenea, Curtea observă că prevederile Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie la art. 12 reglementează reducerea numărului de animale fără stăpân, prevăzând, în mod expres, că “atunci când o parte estimează că numărul de animale fără stăpân constituie pentru ea o problemă, ea trebuie să ia măsurile legislative si/sau administrative necesare pentru reducerea numărului acestora prin metode care nu cauzează dureri, suferinte sau temeri evitabile.

a) Astfel de măsuri trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) În cazul în care astfel de animale trebuie să fie capturate, aceasta trebuie să se facă astfel încât să producă minimum de suferinte fizice si psihice animalelor, în functie de natura animalului;

(ii) În căzul în care animalele capturate sunt adăpostite sau sacrificate, aceasta trebuie să se facă în conformitate cu principiile prezentei conventii”.

Totodată, Curtea constată că nu sunt incidente în cauză prevederile art. 13 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, întrucât acestea vizează un  alt obiect de reglementare, si anume ca la elaborarea si punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pietei interne, cercetării si dezvoltării tehnologice si al spatiului să se tină seama de “cerintele bunăstării animalelor ca fiinte sensibile”.

Declaratia Universală a Drepturilor Animalelor, adoptată de Societatea Internatională pentru Drepturile Animalelor & Societătile Nationale Afiliate la Londra în septembrie 1977 si prezentată la Paris în anul 1978, nu are incidentă în cadrul controlului de constitutionalitate, nefiind un tratat international în sensul art. 11 din Constitutie.

Totodată, Curtea retine că si legislatiile altor state acordă o mare atentie populatiei canine, solutiile de eliminare acestora fiind individuale, si nu colective [a se vedea Dogs Act (1906) sau Environmental Protection Act (1990) din Regatul Unit sau legea portugheză din 1995 de protectie a animalelor].

8. Curtea constată că nu există nicio neconcordantă între legea criticată si Codul de deontologie medicală veterinară, adoptat de Colegiului Medicilor Veterinari, si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 1 martie 2011, întrucât codul se aplică în conditiile legii. Modificarea legii are drept efect modificarea implicită a codului mentionat.

În fine, în ceea ce priveste eliminarea în Camera decizională a unor prevederi cuprinse în propunerea legislativă initială, Curtea observă că instanta constitutională nu poate să analizeze decât legea astfel cum a fost adoptată, neputând aprecia cu privire la dispozitiile care nu se regăsesc în textul legii. În acelasi sens, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 8 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, a arătat că “nu este competentă să verifice constitutionalitatea textelor din proiectele de legi, propunerile legislative si amendamentele prezentate Parlamentului, dar neadoptate de acesta”.

Pentru considerentele arătate, in temeiul art. 14b lit. a) si al art. 14  alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinta art. I pct. 8 din lege,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite, în parte, obiectia de neconstitutionalitate formulată si constată că dispozitiile art. I pct. 8 din Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc la data de 11 ianuarie 2012 si la acestea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.377 din 23 septembrie 2011

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.834 din 6 decembrie 2011

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 121 din 28 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică si control în sănătate publică nr. RL 941 din 22 septembrie 2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul mediului si pădurilor si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

“1 Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:

“* Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2011/10/UE a Comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru includerea bifentrinului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 34 din 9 februarie 2011, ale Directivei 2011/11/UE a Comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru includerea acetatului de (Z, E)-tetradeca-9,12-dienil ca substantă activă în anexele I si IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 34 din 9 februarie 2011, ale Directivei 2011/12/UE a Comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru includerea fenoxicartului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 34 din 9 februarie 2011, si ale Directivei 2011/13/UE a Comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru includerea acidului nonanoic ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 34 din 9 februarie 2011.”

2. În anexa nr. I, după pozitia 37 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 38-41, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. În anexa nr. IA, după pozitia 1 se introduce o nouă pozitie, pozitia 2, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo


ANEXA Nr. 1

 

COMPLETAREA

Listei substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea IUPAD

Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei actwe din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piată

Data includerii

Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu exceptia produselor care contin mai mult decât o substantă activă, pentru care terme nul-limită de punere în conformitate cu art 16 [3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substantele active ale respectivelor produse]

Data la care

expiră includerea

Tip de produs

Dispozitii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“38

Bifentrin

2- metilbifenil-3-ilmetil (1RS)-cis-3-[(Z)-2- cloro- 3.3.3-trifluoroprop-1 - enil] -2,2-dimetilciclopropan carboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 82657-04-3

911 g/kg

01.02.2013

31.01.2015

31.01.2023

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 2A-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, utilizările sau scenariile de expunere si riscurile pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele sunt autorizate numai pentru utilizarea industrială sau profesională,cu exceptia cazului în care se dovedeste în cererea pentru obtinerea autorizatiei pentru produs că riscurile pentru utilizatorii neprofesionisti potfi reduse până la un nivel acceptabil, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice.

2. Produsele autorizate pentru utilizarea industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se dovedeste în cererea pentru obtinerea autorizatiei pentru produse că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionisti pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3.Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul si mediul acvatic.

În special, etichetele si, dacă există, fisele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol oh în apă, si că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru re utilizare sau eliminare. 4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior ori pentru tratarea lemnului care este expus în permanentă intemperiilor sau care este protejat de intemperii, însă este udat în mod frecvent, cu exceptia cazului în care se aduc informatii care dovedesc că produsul îndeplineste cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este necesar.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

39

Acetat de (Z,E)-tetradeca-9.12-dienil

Acetat de (9Z.12E)- tetradeca-9.12-dien-1-il

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 30507-70-1

977 g/kg

01.02.2013

31.01.2015

31.01.2023

19

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere si acele riscuri pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarea conditie:

- etichetele produselor biocide ce contin acetat de (Z, E)-tetra de ca-9,12-dienil trebuie să indice faptul că aceste produse nu trebuie folosite în spatii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale.

40

Fenoxicarb

Etil [2-(4-fenoxifenoxi) etil]carbamat

Nr. CE: 276-696-7

Nr. CAS: 72490-01-8

960 g/kg

01.02.2013

31.01.2015

31.01.2023

8

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru

produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere si acele riscuri pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii: 1.Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul si mediul acvatic, în special, etichetele si, dacă este cazul, fisele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, într-un loc acoperit si/sau pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol oh în apă, si că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru re utilizare sau eliminare. 2. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru constructii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu exceptia cazului în care se aduc informatii care dovedesc că produsul îndeplineste cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este cazul.

41

Acid nonanoic, Acid pelargonic

Acid nonanoic

Nr. CE: 203-931-2

Nr. CAS: 112-05-0

896 g/kg

01.02.2013

31.01.2015

31.01.2023

19

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere si riscurile pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.”


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETAREA

Listei substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea IUPAD

Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piată

Data includerii

Termen-li mită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu exceptia

produselor care contin mai

mult decât o substantă activă, pentru care terme nul-limită de punere în conformitate cu art 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la  substantele active ale respectivelor produse]

Data la care expiră

includerea

Tip de produs

 

 

Dispozitii specifice

“2

Acetat de (Z,E)-tetradeca-9.12-dienil

Acetat de (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1 - il

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 30507-70-1

977 g/kg

01.02.2013

31.01.2015

31.01.2023

19

Autoritatea competentă se asigură că înregistrările sunt supuse următoarelor conditii:

1. Numai pentru utilizarea în spatii interioare a capcanelor care contin maximum 2 mg de acetat de (Z,E)-tetradeca-9,l2-dienil.

2. Etichetele produselor biocide care contin acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienil trebuie să indice faptul că aceste produse sunt utilizate numai în spatii interioare si nu se folosesc în spatii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale.”


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (2) pot. 21, precum si ale art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 92 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie

Art. 1. - Se identifică pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

Art. 2. - Pe pietele identificate în conformitate cu dispozitiile art. 1, Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii realizează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei concurentiale si al impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii obligatiilor specifice prevăzute în paragraful 3 sectiunea a 2-a din cap. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

Pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 

I.

a) Pietele relevante ale produsului

Pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie operate de fiecare dintre următorii furnizori de retele publice de comunicatii electronice:

1. Societatea Comercială “Al Telecom Network ISP” - S.R.L.

2. Societatea Comercială “Adisam Telecom” - SA.

3. Societatea Comercială “Advanced Business Solutions International” - S.R.L.

4. Societatea Comercială “Aero global” - S.R.L.

5. Societatea Comercială “Alizee Telecom Network” - S.R.L.

6. Societatea Comercială “Aqualogic” - S.R.L.

7. Societatea Comercială “Atlas Telecom Network România” - S.R.L.

8. Societatea Comercială “Canal S” - S.R.L.

9. Societatea Comercială “Cellebral” – S.R.L.

10. Societatea Comercială “Cobalt IT” - S.R.L.

11. Societatea Comercială “Combridge” - S.R.L.

12. Societatea Comercială “Connet-RO”- S.R.L.

13. Societatea Comercială “Contact Telecom” - S.R.L.

14. Societatea Comercială “Cosmote Romanian Mobile Telecommunications” - SA.

15. Societatea Comercială “Dial Telecom” - S.R.L.

16. Societatea Comercială “Digicom Systems” - S.R.L.

17. Societatea Comercială “Digital Cable Systems” - S.A.

18. Societatea Comercială “Dotro Telecom” - S.R.L.

19. Societatea Comercială “Euroweb România” -S.A.

20. Societatea Comercială “GBA Network Group” -S.R.L.

21. Societatea Comercială “GTS Telecom” - S.R.L.

22. Societatea Comercială “Idilis” - S.R.L.

23. Societatea Comercială “Ines Group” -S.R.L.

24. Societatea Comercială “Internet Telecom” - S.R.L.

25. Societatea Comercială “Interpoint” - S.R.L.

26. Societatea Comercială “ Intersat” - S.R.L.

27. Societatea Comercială “Iristel România” - S.R.L.

28. Societatea Comercială “Media Sat” - S.R.L.

29. Societatea Comercială “Necc Telecom România” - S.R.L.

30. Societatea Comercială “Net-Connect Internet” - S.R.L.

31. Societatea Comercială “Nextgen Communications” - S.R.L.

32. Societatea Comercială “Nobel România” - S.R.L.

33. Societatea Comercială “Orange România” - S.A.

34. Societatea Comercială “Prime Telecom” - S.R.L.

35. Societatea Comercială “Rartel” - S.A.

36. Societatea Comercială “RCS & RDS” - S.A.

37. Societatea Comercială “Real Network and Telecomunications” - S.R.L.

38. Societatea Comercială “Romtelecom” - S.A.

39. Societatea Comercială “Telcor Communications” - S.R.L.

40. Societatea Comercială “Telefonet Cornm Tech” - S.R.L.

41. Societatea Comercială “Telemax” - S.R.L.

42. Societatea Comercială “Telemobil” - S.A.


43. Societatea Comercială “Trans Tel Services” - S.R.L.

44. Societatea Comercială “UPC România” - S.R.L.

45. Societatea Comercială “Vialtex Prodcom” - S.R.L.

46. Societatea Comercială “VitanicRO” - S.R.L.

47. Societatea Comercială “Vodafone România” - S.A.

48. Societatea Comercială “Volio Communications” - S.R.L.

49. Societatea Comercială “Voxility” - S.R.L.

50. Societatea Comercială “Voxline Communication” - S.R.L.

51. Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

 

Pietele cuprind serviciile de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe la numere geografice, numere independente de locatie si numere nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national în fiecare retea publică de telefonie, inclusiv serviciile furnizate pentru propria activitate, indiferent de tehnologia sau mediul de transmisie utilizat oh de originea natională sau internatională a apelurilor, inclusiv a apelurilor furnizate prin reteaua proprie sau prin reteaua unui tert utilizând tehnologia VoIP.

Pietele identificate sunt piete de gros, supuse prevederilor paragrafului 3 sectiunea a 2-a din cap. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.

b) Pietele geografice relevante

Pietele nationale determinate de teritoriul României

II.

a) Pietele relevante ale produsului

Pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in retelele publice de telefonie operate de fiecare dintre următorii furnizori de retele publice de comunicatii electronice:

1. Societatea Comercială “Cosmote Romanian Mobile Telecommunications” - S.A.

2. Societatea Comercială “Orange România” - S.A.

3. Societatea Comercială “RCS & RDS” - S.A.

4. Societatea Comercială “Romtelecom” - S.A.

5. Societatea Comercială “Telemobil” - S.A.

6. Societatea Comercială “Vodafone România” - S.A.

 

Pietele cuprind serviciile determinare a apelurilor de voce la numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, în fiecare retea publică de telefonie, indiferent de tehnologia sau de mediul de transmisie utilizat ori de originea natională sau internatională a apelurilor, inclusiv serviciile furnizate pentru propria activitate.

Pietele identificate sunt piete de gros, supuse prevederilor paragrafului 3 sectiunea a 2-a din cap. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011.

b) Pietele geografice relevante

Pietele nationale determinate de teritoriul României


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.