MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 49/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

23. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

 

31. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.509/2011. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” pe anul 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

2. - Regulament privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

“Lege privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti”.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru îndeplinirea serviciului militarea soldati si gradati profesionisti, pot fi recrutati si angajati cetăteni cu vârste cuprinse între 18 si 50 de ani, care îndeplinesc normele si criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.”

3. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) locuintă de serviciu si locuintă de interventie, cu scutire de la plata chiriei;”.

4. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) De dispozitiile alin. (2) beneficiază si persoanele care au îndeplinit functii în calitătile prevăzute la art. 71 alin. (1).”

5. La articolul 35, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Limita maximă de vârstă până la care soldatii sau gradatii profesionisti pot fi mentinuti în activitate se stabileste prin ordin al ministrului apărării nationale, dar nu poate depăsi 50 de ani.”

6. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Soldatii si gradatii profesionisti în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atributiilor, pregătire profesională si comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activităti militare pe teritoriul tării, prin exceptie de la prevederile alin. (3) si ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintati în unul dintre gradele de fruntas, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod exceptional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării nationale, fără să fie conditionati de alte criterii.”

7. La articolul 45, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidentele militare se face din oficiu în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), g), k), m)si n), iar în celelalte situatii, la propunerea comandantilor sau a sefilor directi, înaintată ierarhic.”

8. Articolul 63 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Soldatii si gradatii rezervisti profesionisti se tin în evidentă astfel:

a) clasa I: până la 40 de ani, inclusiv;

b) clasa a II-a: de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

c) clasa a III-a: de la 46 de ani până la 55 de ani, inclusiv.”

Art. II. - (1) Pentru personalul militar prevăzut la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi îndeplinite conditiile de cotizare pentru locurile de muncă si activitătile cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie în conformitate cu normele prevăzute pentru cadrele militare.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care au îndeplinit functii în calitătile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care beneficiază de un drept de pensie, în vederea revizuirii acesteia.

(3) Expresiile “soldati si gradati voluntari”, “soldati voluntari”, respectiv “gradati voluntari” prevăzute în Legea nr. 384/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si în actele normative în vigoare, se înlocuiesc cu expresiile “soldati si gradati profesionisti”, “soldati profesionisti”, respectiv “gradati profesionisti”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2012.

Nr. 23.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 31.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” pe anul 2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. R.L. 2.348/2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” pe anul 2011, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “ Victor Babes” din coordonarea Ministerului Sănătătii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.509.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA

            MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “ Victor Babes”

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2011

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

28.044

1 VENITURI DIN EXPLOATARE

02

27 544

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

13.500

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

3.100

c) Alte venituri din exploatare

05

10 944

2. VENITURI FINANCIARE

06

500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25020

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

24.920

a) Bunuri si servicii

10

7.156

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.794

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12.117

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

150

-drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contributii de asigurări sociale de stat

15

2.520

- contributii de asigurări de somaj

16

60

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

630

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

33

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

104

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

30

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

300

- tichete de masă

23

200

-deplasări, detasări

24

100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.900

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g)Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

70

2 Cheltuieli financiare, din care:

31

100


- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

3.024

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

484

V. REZULTATUL NET

37

l 2.540

VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

2.540

a) pentru cointeresarea personalului

40

508

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

1.524

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

508

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

1.524

1. Surse proprii

44

1.524

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3. Credite bancare pentru investitii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

1.524

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

1.524

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

28.044

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

25020

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

3.024

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

323

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

135

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună

60

3.045

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.598

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

12,09

8. Rata rentabilitătii financiare rd.37*100 capital propriu

63

1.970

10. Plăti restante

64

-

11. Creante de încasat

65

-


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ AROMÂNEI

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 22 alin (1), ale art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1934 asupra cambie si biletului la ordin, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, denumită în continuare CIP.

(2) CIP gestionează informatia specifică incidentelor de plăti, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile specifice utilizatorilor.

Art. 2. - Pentru scopurile prezentului regulament:

1. Incidentul de plata este neîndeplinirea întocmai si la timp a obligatiilor titulariior de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligatii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunostinta CIP de către persoanele declarante.

2. Incidentul de plată major este incidentul ele plată determinat de înregistrarea uneia din următoarele situatii:

a) în cazul cecului:

ai) cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului;

a2) cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;

a3) cec refuzat la plată din lipsă partială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;

a*) cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă;

a5) cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdictie bancară;

b) în cazul biletului la ordin si al cambiei:

bl) bilet la ordin/cambie cu scadentă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;

b2) bilet la ordin/cambie cu scadentă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă partială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;

b3) bilet la ordin/cambie cu scadentă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen;

b*) bilet la ordin/cambie cu scadentă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă partială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen.

3. instrumentul de plată este oricare din următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin.

4. Interdictia bancară este regimul impus de către o institutie de credit trasă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, ca urmare a unui incident de plată major produs cu cec.

5. Obligatul la plată este persoana fizică sau juridică, rezidentă oh nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este tinut să onoreze obligatia asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul.

6. Persoanele declarante la CIP sunt:

- institutiile de credit - persoane juridice române, pentru toate informatiile privind incidentele de plăti produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unitătile lor teritoriale;

- sucursalele din România ale institutiilor de credit străine, pentru toate informatiile privind incidentele de plăti produse de către proprii titulari de cont.

7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la si să receptioneze de la CIP informatii privind incidentele de plăti.

8. Persoanele cu risc sunt persoanele fizice sau juridice, rezidente oh ne rezidente, care au fost înscrise în Fisierul National al Persoanelor cu Risc, ca urmare a înregistrării pe numele lor a unuia sau mai multor incidente de plată majore.

9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Natională a României, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Administratiei si Internelor cu unitătile lor teritoriale, instantele judecătoresti, alte institutii ale statului cu atributii de supraveghere si control; persoanele fizice si alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul institutiilor de credit, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura bazei de date a CIP si accesarea acesteia

 

Art. 3. - CIP organizează si gestionează baza de date care cuprinde:

a) Fisierul National de Incidente de Plăti, denumit în continuare FNIP, este un fisier de interes general ce contine incidente de plăti cu cecuri, cambii, bilete la ordin si care este structurat astfel:

a1) Fisierul National de Cecuri (PNC);

a2) Fisierul National de Cambii (FNCb);

a3) Fisierul National de Bilete la Ordin (FNBO);

b) Fisierul National al Persoanelor cu Risc, denumit în continuare FNPR, contine incidentele de plăti majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente oh ne rezidente, si este alimentat automat de FNIP.

Art. 4. - (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligatia să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CIP. În acest scop, trebuie să completeze si să actualizeze formularul “Fisa de acreditare la CIP a persoanelor autorizate să transmită si să receptioneze informatii privind incidentele de plăti” conform anexei nr. 1. Această fisă va fi întocmită în două exemplare, având acelasi continut, cu următoarele destinatii:

a) exemplarul 1 - se transmite în regim confidential directiei din Banca Natională a României care coordonează activitatea CIP;

b) exemplarul 2 - se păstrează pentru evidentele proprii.

(2) Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP se face pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

(3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic.

 

CAPITOLUL II

Regimul informatiei privind incidentele de plăti

 

SECTIUNEA 1

Transmiterea si înregistrarea informatiei privind incidentele de ptăti

 

Art. 5. - Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele si în conditiile prevăzute de prezentul regulament, informatiile privind incidentele de plăti.

Art. 6. - Fluxul informational privind transmiterea, înregistrarea, organizarea si difuzarea informatiei privind incidentele de plăti este prezentat în anexa nr. 2 “Fluxul informational al Centralei Incidentelor de Plăti”.

Art. 7. - (1) în scopul îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 5, persoana declarantă trebuie să transmită la CIP, în format electronic prin Reteaua de comunicatii interbancară, informatia privind incidentele de plăti.

(2) în cazul în care institutia de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei oh biletului la ordin, persoana declarantă are obligatia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii si bilete la ordin. Transmiterea acestor informatii se realizează prin utilizarea “Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri” (F3A), a “Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cambii” (F3B) sau a “Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin” (F3C), după caz. Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 8. - Banca Natională a României va asigura, la sediul său central, conditiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea si difuzarea, cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informatiilor privind incidentele de plăti.

Art. 9. - (1) înregistrarea informatiei în baza de date a CIP poate fi efectuată dacă informatia transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de continut si modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament.

(2) După înregistrarea informatiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul” (3A), “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia” (3B) sau “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin” (3C), după caz. Institutia de credit are obligatia să pună la dispozitia fiecărui client cererile care contin informatiile înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoarea înscrierii la CIP a refuzului. Continutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 3.

 

SECTIUNEA a 2-a

Interdictia bancară

 

            Art. 10. - În cazul înregistrării în baza de date a CIP a unui incident de plată major cu cec care generează interdictie bancară, institutia de credit este obligată să notifice titularului de cont declararea acestuia în interdictie bancară cu scopul de a preveni producerea unor noi incidente de plăti si pentru a sanctiona titularul de cont care a generat incidentul în circuitul bancar. Pentru notificarea clientului cu privire la declararea interdictiei bancare, institutia de credit va adresa titularului de cont o “Somatie”, conform anexei nr. 4. Aceasta va cuprinde interdictia de a emite cecuri pe o perioadă de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major, precum si obligatia de a restitui, de îndată, institutiei de credit (institutiilor de credit) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa si/sau a mandatarilor săi. Somatia va putea fi transmisă titularului de cont cel târziu în ziua bancară următoare zilei înscrierii la CIP a refuzului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Suspendarea/Reluarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăti din baza de date a CIP

 

Art. 11. - (1) Suspendarea interdictiei bancare înregistrată în baza de date a CIP se face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoresti executorii, prin care se dispune suspendarea interdictiei.

(2) înregistrarea suspendării interdictiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea “Formularului de suspendare/reluare a interdictiei bancare” (F5). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5.

(3) înregistrarea suspendării interdictiei bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătoresti prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declarantă nu este tinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoresti care nu i-au fost comunicate.

Art. 12. - (1) în momentul în care persoana declarantă a luat cunostintă de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdictiei bancare, printr-o hotărâre judecătorească executorie, interdictia îsi reia cursul până la împlinirea perioadei de un an, socotindu-se si timpul scurs înainte de suspendare.

(2) Reluarea interdictiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec a cărei perioadă de interdictie bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5.

(3) înregistrarea reluării interdictiei bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătoresti prin care se dispune respingerea cererii de anulare a interdictiei bancare. Persoana declarantă nu este tinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoresti care nu i-au fost comunicate.

Art. 13. - (1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăti din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoresti executorii, prin care se dispune anularea acestora.

(2) Anularea incidentelor de plăti cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea “Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP” (F6).

(3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăti din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătoresti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. Persoana declarantă nu este tinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoresti care nu i-au fost comunicate.

Art. 14. - După înregistrarea informatiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, “Cererea de suspendare/reluare a interdictiei bancare” (5), “Cererea de anulare a incidentului de plată privind cecul” (6A), “Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia” (6B) sau “Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin” (6C), după caz. Institutia de credit are obligatia să pună la dispozitia fiecărui client cererile care contin informatii înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdictiei bancare sau a cererii de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie ori bilet la ordin. Continutul acestor formulare este prezentat în anexele nr. 5 si 6.

Art. 15. - CIP nu poate anula, suspenda/relua sau modifica înregistrările privind incidentele de plăti transmise de către persoanele declarante.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si gestionarea informatiei privind incidentele de plăti înregistrate in baza de date a CIP

 

Art. 16. - (1) CIP asigură înregistrarea informatiilor privind incidentele de plăti raportate de către persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii în scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.

(2) FNIP este gestionat conform necesitătilor proprii ale CIP, astfel încât să poată evidentia operativ informatiile privind:

a) identificarea titularilor de cont;

b) refuzul la plată al cecurilor, cambiilor sau biletelor la ordin.

(3) FNPR este gestionat conform necesitătilor proprii ale CIP, astfel încât să poată evidentia operativ informatiile privind:

a) incidentele de plăti majore;

b) persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, aflate în interdictie bancară de a emite cecuri.

Art. 17. - Informatiile privind incidentele de plăti sunt mentinute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Difuzarea de către OP a informatiei privind incidentele de plăti

 

Art. 18. -Fluxul difuzării informatiei privind incidentele de plăti detinute de CIP către utilizatori este prezentat în anexa nr. 2 “Fluxul informational al Centralei Incidentelor de Plăti.”

Art. 19. - CIP poate difuza informatia continută în baza sa de date din proprie initiativă sau la cererea utilizatorilor.

Art. 20. - (1) CIP difuzează din proprie initiativă persoanelor declarante informatii despre incidentele de plăti înregistrate în baza de date, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) în situatia prevăzută la art. 11, CIP va pune la dispozitie, pe suport electronic, în aceeasi zi bancară, tuturor persoanelor declarante “Notificarea CIP privind interdictia bancară” (F7) prin care li se comunică acestora declararea de către o persoană declarantă a titularului de cont în interdictie bancară de a emite cecuri. Continutul acestui formular este prezentat în anexa nr. 7.

(3) Persoanele declarante au obligatia ca, cel târziu în ziua următoare primirii notificării CIP, să distribuie informatia privind interdictia bancară de a emite cecuri în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui cont al său.

(4) Institutia de credit sau unitatea teritorială a institutiei de credit unde respectiva persoană fizică ori juridică, rezidentă sau nerezidentă, are cont deschis va face demersuri pentru recuperarea în cel mai scurt timp a tuturor formularelor de cec eliberate acesteia, în scopul evitării riscului ca respectiva persoană să nu mai producă noi incidente de plăti prin utilizarea acestora.

(5) în situatiile prevăzute la art. 12 si 13, CIP va pune la dispozitie pe suport electronic, în aceeasi zi bancară, tuturor persoanelor declarante “Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdictiei bancare” (F8) prin care li se comunică suspendarea/reluarea interdictiei respective pentru titularul de cont din notificarea CIP. Continutul acestui formular este prezentat în anexa nr. 8. Persoanele declarante au obligatia ca, cel târziu în ziua următoare primirii notificării CIP, să distribuie această informatie în propriul sistem intrabancar.

(6) În situatiile prevăzute la art. 14 si 26, pentru anularea înregistrărilor privind incidentele majore de plată cu cec care generează interdictie bancară, CIP va pune la dispozitie, pe suport electronic, în aceeasi zi bancară tuturor persoanelor declarante formularul F7. Persoanele declarante au obligatia ca, cel târziu în ziua următoare primirii notificării CIP, să distribuie această informatie în propriul sistem intrabancar.

Art. 21. - (1) CIP difuzează la cerere persoanelor declarante informatii despre incidentele de plăti înregistrate în baza de date.

(2) Persoanele declarante pot solicita CIP, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

(3) în situatia în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CIP pentru o unitate teritorială din fiecare judet. Conectarea unitătilor teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

(4) în situatia în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligatia să solicite CIP retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entităti.

(5) Persoanele declarante si entitătile lor prevăzute la alin. (2) si (3) pot solicita informatii din baza de date a CIP, în nume propriu sau în numele clientului, prin “Formularul de consultare” (F9) si “Cererea de consultare” (9). Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.

(6) Cererea de consultare aferentă solicitării de informatii se pune la dispozitia clientului, respectiv persoanei împuternicite de acesta, după caz, de către institutia de credit căreia i se adresează.

Art. 22. - (1) Institutiile de credit vor acorda clienti lor dreptul de a emite cecuri în care ele figurează ca institutie de credit trasă, pe baza unei analize a riscurilorpe care le implică această operatiune. În acest sens, institutia de credit are obligatia să consulte baza de date si informatia obtinută astfel încât aceasta să fie utilizată pentru diminuarea riscurilor.

(2) Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor de plată, institutiile de credit vor pune la dispozitia clientilor informatiile cu privire la utilizarea acestora, în conformitate cu legile si reglementările aplicabile.

Art. 23. - Directorul directiei care coordonează activitatea CIP poate dispune sistarea difuzării informatiei privind incidentele de plată detinute de CIP, în cazul în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane ne autorizate.

 

CAPITOLUL III

Corectarea erorilor

 

SECTIUNEA 1

Corectarea informatiilor eronate care nu au fost înregistrate în baza de date a CIP

 

Art. 24. - (1) CIP transmite persoanelor declarante, pe suport electronic, în aceeasi zi bancară, pentru informatiile care nu a u re spe ctat prevederile art. 9 alin. (1). În sscopul înregistrării în baza de date a CIP “Formularul lista erorilor privind raportarea informatiei referitoare la incidentele de plăti” (F10). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 10.

(2) Corectarea acestor erori se realizează prin utilizarea formularelor F3A, F3B, F3C, F5. F6. F9 si F11.

 

SECTIUNEA a 2-a

Corectarea erorilor pentru informatiile înregistrate în baza de date a CIP

 

Art. 25. - (1) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în privinta informatiilor transmise si care au fost înscrise în baza de date a CIR poate solicita corectarea acestora prin utilizarea “Formularului de rectificare a informatiilor înregistrate în baza de date a CIP” (F11). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 11.

(2) Informatiile ce pot fi rectificate sunt prezentate în anexa nr. 12 “Lista informatiilor înregistrate în baza de date a CIP ce pot fi rectificate”.

(3) Persoana declarantă poate prelua prin intermediul aplicatiei CIP cererile 3A, 3B, 3C, corectate. Institutia de credit are obligatia să pună la dispozitia fiecărui client cererile ce îl vizează, cel târziu în ziua următoare transmiterii la CIP a formularului F11.

Art. 26. - Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăti din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, din proprie initiativă, ca urmare a unei erori a institutiei de credit, prin utilizarea formularului F6. Persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, cererea 6A, 6B sau 6C, după caz. Institutia de credit are obligatia să pună la dispozitia fiecărui client cererile care îl vizează, cel târziu în ziua următoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie sau bilet la ordin. Continutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL IV

Răspundere si sanctiuni

 

Art. 27. - Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea si integritatea informatiei privind incidentele de plăti, transmisă la CIP.

Art. 28. - CIP actualizează baza de date proprie cu cecurile autorizate de Banca Natională a României pentru a fi puse în circulatie.

Art. 29. - În cazul în care persoana declarantă anulează într-o lună calendaristică între 1 si 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori, aceasta va suporta o amendă de 500 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 si 5 incidente de plată anulate în aceeasi lună calendaristică, ca urmare a unei erori, se va aplica o amendă de 500 lei.

Art. 30. - (1) Institutiile de credit care au declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de plăti către CIP, în conditiile prevăzute la art. 7 si/sau nu le-au notificat către client, în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 10,14, 25 si 26, se sanctionează cu amendă cuprinsă între 500 lei si 2.000 lei pentru fiecare caz, după cum urmează:

a) până la 10 zile lucrătoare bancare inclusiv - 500 lei;

b) între 11 zile lucrătoare bancare si 30 zile lucrătoare bancare, inclusiv - 1.000 lei;

c) peste 30 zile lucrătoare bancare - 2.000 lei.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică, în aceleasi conditii, si institutiilor de credit care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar notificarea CIP privind interdictia bancară oh notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdictiei bancare prevăzute la art. 20 alin. (3).

(3) Institutiile de credit care nu au pus în executare hotărârile judecătoresti executorii care le-au fost comunicate si prevăzute la art. 11-13 se sanctionează cu amendă de 500 lei pentru fiecare hotărâre judecătorească executorie care nu a fost pusă în executare.

Art. 31. - Institutiile de credit care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflati în interdictie bancară vor fi sanctionate cu amendă de 2.500 lei.

Art. 32. - În cazul în care institutiile de credit nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Natională a României din vina lor exclusivă, sustragându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 29, vor fi sanctionate cu amendă de 500 lei.

Art. 33. - Banca Natională a României poate modifica cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta sectiune.

Art. 34. - (1) încălcările prevederilor art. 29 se constată lunar de către directia din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informatiile înregistrate în baza de date a acestuia.

(2) încălcările prevederilor art. 30-32 se constată de către persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

(3) Sanctiunile se aplică prin ordin emis de către guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL V

Alte dispozitii

 

Art. 35. - Documentele care contin informatii privind incidentele de plăti raportate la si primite de la CIP se arhivează de către persoanele declarante pe o perioadă de 7 ani.

Art. 36. - (1) Pentru serviciile de informare prestate de CIP se percepe fiecărei institutii de credit conectate la Reteaua de comunicatii interbancară un comision lunar în sumă de 1.800 lei.

(2) Comisionul perceput va fi proportional cu numărul de zile lucrătoare de la care institutia de credit a avut accesul la informatiile CIP, în luna pentru care se percepe comisionul.

(3) în situatia în care unei institutii de credit i se retrage autorizatia de functionare de către Banca Natională a României, comisionul perceput va fi proportional cu numărul de zile lucrătoare din ultima lună în care a functionat ca institutie de credit.

(4) Comisionul prevăzut la alin. (1) va fi încasat de Banca Natională a României în ultima zi bancară a lunii.

Art. 37. - Banca Natională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 36.

Art. 38. - Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Natională a României pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare a CIP.

Art. 39. - Persoanele declarante au obligatia să furnizeze CIP orice informatie solicitată de aceasta în scopul desfăsurării propriei activităti.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 40. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament.


Art. 41. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 6 februarie 2012.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2012.

Nr. 1.


*) Anexele nr. 1 -12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul OficiaI”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) si ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, prevederile art. 46 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 631 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 63 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, al Legii nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 127/2011,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC.

(2) CRC gestionează informatia de risc de credit si informatia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în conditiile păstrării secretului profesional.

(3) CRC participă la schimbul transfrontalierde informatii în conformitate cu prevederile Memorandumului de întelegere privind schimbul de informatii între registrele de credit nationale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante, încheiat de Banca Natională a României cu autoritătile competente în materie din statele membre.

Art. 2. - Pentru scopurile prezentului regulament:

1. Informatia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, si operatiunile în lei si în valută prin care persoanele declarante se expun la risc fată de acel debitor. Informatia de risc de credit este informatia care se raportează de către persoanele declarante, se prelucrează si se difuzează de către CRC.

Operatiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:

a) acordarea de credite;

b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, fată de o persoană fizică, o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau fată de o institutie de credit/institutie financiară din străinătate;

c) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, fată de altă persoană declarantă care functionează pe teritoriul României.

2. informatia despre fraudele cu carduri este informatia raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit si/sau de credit, care îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei ne fiind înregistrată la restante în evidentele persoanei declarante.

3. Riscul individual este suma valorilor operatiunilor prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu conditia să fie egală ori mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei persoane declarante fată de un debitor si se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operatiunile desfăsurate de debitor în nume propriu, cât si cele desfăsurate împreună cu alte persoane fizice si/sau juridice, care formează un grup de clienti aflati în legătură/un singur debitor.

Componenta grupului de persoane fizice si/sau juridice care formează un grup de clienti aflati în legătură/un singur debitor, denumit în continuare grup, se raportează la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere următoarele:

a) criteriile prevăzute în legislatia în vigoare cu privire la expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice si/sau juridice în categoria grup de clienti aflati în legătură/un singur debitor, după caz;

b) persoana declarantă să înregistreze expunere fată de cel putin una dintre persoanele din grup.

4. Persoana recenzată este persoana fizică sau persoana juridică nonbancară, înscrisă în baza de date a CRC ca urmare a raportării acesteia de către persoana declarantă.

5. Riscul global este suma riscuri lor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru acelasi debitor, mai putin valoarea operatiunilor în lei si în valută prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global reprezintă expunerea tuturor persoanelor declarante din România fată de un singur debitor si se determină de CRC.


6. Persoanele declarante la CRC sunt:

- institutiile de credit, persoane juridice române, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale din România;

- sucursalele din România ale institutiilor de credit străine, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale;

- institutiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale din România;

- sucursalele din România ale institutiilor financiare străine înscrise în Registrul special, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale din România;

- institutiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/2011 privind institutiile de monedă electronică, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale din România;

- institutiile de plată, persoane juridice române, care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare, potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr 21/2009 privind institutiile de plată, cu modificările si completările ulterioare, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitătile lor teritoriale din România.

Sucursalele din România ale institutiilor de credit din alte state membre vor comunica în scris directiei care coordonează activitatea CRC optiunea de raportare a informatiei referitoare la încadrarea debitorilor.

7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la si să receptioneze de la CRC informatii de risc de credit si informatii despre fraudele cu carduri.

8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 si 17 ale lunii în care se raportează informatia de risc de credit aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora 17,00; fiecare persoană declarantă are obligatia să efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a perioadei de raportare.

În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 17.00.

9. Utilizatori sunt persoanele declarante si Banca Natională a României.

Art. 3. - (1) Limita de raportare, în functie de care persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui debitor, este de minimum 20.000 (două zeci de mii) lei.

(2) Suma reprezentând limita de raportare poate fi modificată de către Banca Natională a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura bazei de date a CRC si accesarea acesteia

 

Art. 4. - CRC organizează si gestionează o bază de date care cuprinde:

a) Fisierul central al creditelor (FCC), care contine informatiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate si difuzate de către CRC în vederea valorificării de către utilizatori în conditiile păstrării secretului profesional;

b) Fisierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informatii de risc de credit referitoare la debitori si la creditele restante ale acestora fată de toate persoanele declarante din România;

c) Fisierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informatii despre grupuri;

d) Fisierul fraudelor cu carduri (FFC), care contine informatii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit si/sau de credit.

Art. 5. - (1) în vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligatia să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze si să actualizeze formularul “Fisă de acreditare la CRC a persoanelor autorizate să transmită si să receptioneze informatii de risc de credit si informatii despre fraudele cu carduri” (F1), conform anexei nr. 1. Această fisă va fi întocmită în două exemplare având acelasi continut, cu următoarele destinatii:

- exemplarul 1 se transmite în regim confidential directiei din Banca Natională a României care coordonează activitatea CRC;

- exemplarul 2 se păstrează pentru evidentele proprii.

(2) Accesarea sistemului informatic al CRC de către persoanele acreditate la CRC se face pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL II

Regimul informatiei de risc de credit si al informatiei despre fraudele cu carduri

 

SECTIUNEA 1

Transmiterea si înregistrarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

 

Art. 6. - Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CRC, la termenele si în conditiile prevăzute în prezentul regulament, informatia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineste conditia de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat fată de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate.

Art. 7. - (1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data eliberării de către Banca Natională a României a documentului care atestă înscrierea acestora în Registrul special.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică si institutiile de plată au obligatia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Natională a României constată că acestea înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare.

(3) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, si ca urmare a autorizării ca institutii de plată/institutii emitente de monedă electronică sunt radiate din Registrul special îsi mentin calitatea de persoane declarante la CRC până în luna când Banca Natională a României constată că nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare.

Art. 8. - (1) Institutiile financiare nebancare radiate din Registrul special îsi pierd calitatea de persoane declarante la CRC, începând cu luna în care s-a efectuat radierea.

(2) Institutiile emitente de monedă electronică si institutiile de plată îsi pierd calitatea de persoane declarante la CRC începând cu luna în care nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare.

Art. 9. - Fluxul informational privind transmiterea, înregistrarea, organizarea si difuzarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri este prezentat în anexa nr. 11 “Fluxul informational al CRC”.

Art. 10. - În scopul îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 6, persoana declarantă trebuie să transmită la CRC, lunar, în format electronic prin Reteaua de comunicatii interbancară, în perioada de raportare, informatia de risc de credit, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri:


1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare ale unor debitori raportati anterior de către aceeasi persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informatiei de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea “Formularului de raportare a debitorilor” (F2 A) si a “Formularului de raportare a fuziunilor/divizărilor” (F2 C).

Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.

2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui grup de către persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de către aceeasi persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informatiei de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea “Formularului de raportare a grupurilor” (F2 B).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.

3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie utilizată în cazul în care debitorul îndeplineste conditia de a fi raportat. Transmiterea informatiei de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se “Formularul de raportare a riscurilor individuale” (F3 A).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

4. Procedura de stergere a riscuri lor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidentele persoanei declarante si debitorul respectiv îndeplineste conditia de a fi raportat la CRC. Stergerea informatiei de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A.

5. Procedura de stergere a unui debitor trebuie utilizată în cazul în care un debitor nu mai îndeplineste conditia de a fi raportat de către persoana declarantă. Stergerea informatiei de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 A.

6. Procedura de stergere a unui grup trebuie utilizată în cazul în care grupul nu mai există în evidentele persoanei declarante. Stergerea informatiei de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B.

Art. 11. - Informatia de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidentele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Art. 12. - Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel:

1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. Transmiterea informatiei se realizează prin utilizarea “Formularului de raportare a fraudelor cu carduri” (F3 B).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

2. Stergerea unei fraude cu card se efectuează de către persoana declarantă în situatia în care constată că informatia transmisă este eronată; transmiterea acestei informatii se realizează prin utilizarea formularului “Sesizare de corectie” (F8).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.

Art. 13. - Banca Natională a României va asigura, la sediul său central, conditiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea si difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronica informatiilor de risc de credit si a informatiilor privind fraudele cu carduri.

Art. 14. - (1) înregistrarea în FCC poate fi efectuată dacă informatia de risc de credit transmisă de către o persoană declarantă îndeplineste cumulativ următoarele conditii ele validare:

a) respectă standardele de continut si modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament;

b) este în concordantă cu informatia de risc de credit cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC în acest sens.

(2) înregistrarea în FFC poate fi efectuată dacă informatia privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de continut si modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament.

Art. 15. - CRC nu poate modifica din proprie initiativă informatia de risc de credit si/sau informatia despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si gestionarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

 

Art. 16. - (1) CRC asigură înregistrarea informatiilor raportate de persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii în scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.

(2) FCC este gestionat conform necesitătilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidentia operativ informatiile privind:

- identificarea debitorilor si evidentierea, după caz, a situatiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

- riscurile individuale si caracteristicile acestora;

- riscurile globale si caracteristicile acestora. Informatiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate lunar.

(3) FCR este gestionat conform necesitătilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidentia operativ informatiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de debitori fată de toate persoanele declarante din România.

(4) FG este gestionat conform necesitătilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidentia informatiile despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice.

(5) FFC este gestionat conform necesitătilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidentia informatiile despre fraudele cu carduri comise de către posesorii acestora.

Art. 17. - Informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri sunt mentinute în FCR si FFC pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Difuzarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

 

Art. 18. - Fluxul difuzării informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de CRC către utilizatori este prezentat în anexa nr. 11 “Fluxul informational al CRC”.

Art. 19. - CRC poate difuza informatia continută în baza sa de date din proprie initiativă sau la cerere.

Art. 20. - (1) CRC transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie initiativă, informatia referitoare la riscul global pentru debitorii raportati de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plăti ale persoanelor recenzate, utilizând formularul “Situatia riscului global privind persoanele recenzate” (F4 A), si informatia referitoare la grupurile raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul “Situatia grupurilor” (F4 C).

Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Informatia despre incidentele de plăti este preluată din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti.


Art. 21. - (1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante, informatii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidentiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul “Situatia creditelor restante” (F4 B). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Situatia creditelor restante include si informatii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plăti ale debitorilor.

Art. 22. - CRC transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informatii referitoare la fraudele cu carduri, evidentiate în FFC, utilizând formularul “Situatia fraudelor cu carduri” (F4 D). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

Art. 23. - (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

(2) în situatia în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare judet. Conectarea unitătilor teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Natională a României.

(3) în situatia în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligatia să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entităti.

Art. 24 - (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obtinerii informatiei de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu conditia să aibă acordul scris al persoanei respective, respectând conditiile legale.

(2) în cazul în care informatia de risc de credit pentru care persoana declarantă consultă baza de date se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată si/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.

(3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt:

- datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lună, pe numele persoanei recenzate;

- datele referitoare la riscul global si creditele restante înregistrate fată de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeasi persoană recenzată;

- datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; si/sau

- datele referitoare la situatia grupurilor raportate de fiecare persoană declarantă, respectiv riscul global si suma restantă aferente grupurilor pentru ultima lună încheiată.

(4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele persoanei recenzate, precum si cele referitoare la creditele restante includ si informatii despre fraudele cu carduri si despre incidentele de plăti ale acesteia.

(5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a CRC sunt următoarele:

a) “Acord de consultare a bazei de date a CRC” (F5). Formularul F5 se întocmeste în 3 exemplare, având acelasi continut, cu următoarele destinatii:

- exemplarul 1: rămâne în posesia persoanei care a dat acordul;

- exemplarul 2: se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care a primit acordul si se arhivează de către aceasta;

- exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei declarante (sau sucursalei/unitătii teritoriale a persoanei declarante care are drept de acces la baza de date - în cazul în care aceasta face consultarea) în ziua emiterii acordului.

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5.

b) “Cerere de consultare a bazei de date a CRC” (F6).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.

(6) Difuzarea de către CRC a informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC.

Art. 25. - Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informatii de la CRC informatiile de risc de credit si cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.

Art. 26. - Directorul directiei de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CRC poate dispune sistarea difuzării informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de CRC, în cazul în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane neautorizate.

 

CAPITOLUL III

Corectarea erorilor

 

SECTIUNEA 1

Corectarea informatiei transmise eronat la CRC în perioada de raportare

 

Art. 27. - (1) Corectarea informatiei de risc de credit transmise, care nu a îndeplinit cel putin una dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1), si completarea informatiei de risc de credit transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B si F3 A:

a) ca urmare a sesizării de către CRC a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul “Lista erorilor privind informatia de risc de credit” (F7).

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;

b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor si omisiunilor proprii.

(2) Persoana declarantă care sesizează erori în informatia de risc de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informatia de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate efectuasi prin utilizarea formularului F8.

(3) în cazul în care persoana declarantă nu efectuează corectiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai informatia de risc de credit care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) si va completa pe baza datelor anterioare informatia de risc de credit omisă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Corectarea informatiei înregistrate în baza de date a CRC

 

Art. 28. - Corectarea erorilor transmise prin formularele F2A, F2 B, F2 C, F3 A si F3 B care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului F8, astfel:

a) din initiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existenta unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii;

b) din initiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constată existenta unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o.


Art. 29. - CRC poate proceda pe baza unei “Sesizări de corectie” transmise de o persoană declarantă pe suport hârtie, însotită de documente doveditoare, în situatia în care se impune, la trecerea informatiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu conditia ca eroarea să provină de la autoritătile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale.

Art. 30. - (1) în cazul în care informatia de risc de credit continută în formularul F8 îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC efectuează înregistrarea acesteia în cel mult o zi bancară de la data primirii sesizării.

(2) în cazul în care informatia de risc de credit continută în formularul F8 nu îndeplineste cel putin una dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectuează înregistrarea acesteia.

Art. 31. - Informatia de risc de credit corectă, transmisă la CRC prin formularul F8. este cea înscrisă în evidentele persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de conciliere

 

Art. 32. - (1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaste persoana declarantă - sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informatia de risc de credit si/sau informatia despre fraudele cu carduri declansarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC.

(2) O informatie poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată.

Art. 33. -Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele:

- etapa 1: emiterea formularului “Cerere de conciliere” (F9) de către persoana recenzată si acceptarea cererii de către persoana declarantă.

Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.

Formularul F9 se întocmeste în 3 exemplare, având acelasi continut, cu următoarele destinatii:

- exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea;

- exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care initiază procedura de conciliere si se arhivează de către aceasta;

- exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante;

- etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a continutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia;

- etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri, continută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o;

- etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii;

- etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii.

În cazul în care verificarea a evidentiat existenta unei informatii eronate de risc de credit si/sau a unei informatii eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării si corectează erorile prin emiterea formularului F8;

- etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a initiat concilierea a rezultatului verificării informatiei de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispozitia persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC.

 

CAPITOLUL IV

Răspundere si sanctiuni

 

Art. 34. - Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea si integritatea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri transmise la CRC.

Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctionează cu amendă astfel:

a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sanctionează cu amendă de 5.000 lei;

b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri continute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sanctionează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;

c) netransmiterea de către persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le detin referitoare la debitorii implicati în schimbul transfrontalier a confirmării că nu detin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sanctionează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;

d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informatiei de risc ele credit referitoare la debitorii care îndeplinesc conditia de a fi raportati si netransmiterea informatiilor referitoare la grupuri, precum si transmiterea informatiei de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sanctionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 debitori neraportati/grupuri neraportate, respectiv raportati/raportate eronat; se adaugă la suma mentionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum si pentru cei raportati eronat identificati peste numărul de 20; informatia eronată de risc de credit, în sensul prezentului capitol, se referă la codul de identificare a debitorului, codul situatiei speciale, creditul reesalonat, suma datorată utilizată si neutilizată, suma restantă, codul serviciului datoriei, data scadentei, încadrarea debitorului si componenta grupurilor;

e) consultarea de către persoanele declarante a informatiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informatiile respective se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Constatarea săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către directia de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CRC.

(3) Constatarea săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. d)-e) se face de către persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 36. - Banca Natională a României poate modifica cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta sectiune.

Art. 37. - Sanctiunile se aplică prin ordin emis de către guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL V

Alte dispozitii

 

Art. 38. - Documentele care contin informatia de risc de credit si informatia despre fraudele cu carduri raportată la si primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante.


Art. 39. - Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează:

a) comision calculat în functie de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă:

- 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai putin de 500 debitori intrati în baza de date a CRC în luna curentă si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;

- 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 si 1.000 debitori intrati în baza de date a CRC în luna curentă si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;

- 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrati în baza de date a CRC în luna curentă si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;

b) comision calculat în functie de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potentiali:

- 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toti debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel putin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai putin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă.

Art. 40. - Pentru institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, institutiile emitente de monedă electronică si institutiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare, comisionul lunar se retine din contul institutiei de credit ce functionează pe teritoriul României, la care institutiile nominalizate au contul deschis, al cărei nume va fi comunicat directiei de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CRC.

Art. 41. - Banca Natională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 39.

Art. 42. -Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Natională a României pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare a CRC.

Art. 43. - (1) Persoanele declarante au obligatia să furnizeze CRC orice informatie solicitată de aceasta în scopul desfăsurării propriei activităti.

(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Nationale a României, persoanele declarante raportează lunar clasa de rating în care au fost încadrate creditele/angajamentele acordate debitorilor si probabilitatea de nerambursare, prin utilizarea formularului F3A.

(3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligatia să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie si iunie, la CRC, informatiile despre creditele si/sau angajamentele înscrise în evidentele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informatii în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie si în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie.

Transmiterea informatiilor se realizează prin utilizarea formularului “Credite acordate si angajamente asumate în numele debitorilor persoane fizice si persoane juridice nonbancare” (F10). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 10.

Art. 44. - Informatiile de risc de credit transmise la si primite de la CRC au caracter confidential.

Art. 45. - CRC nu îsi asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante.

Art. 46. - (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea institutiei de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informatiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc conditia de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informatiile de risc de credit în format electronic sau pe suport hârtie.

(2) CRC nu are obligatia de a transmite lichidatorului desemnat informatiile din formularul F4 A.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 47. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 48. -(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2012.

Nr. 2.


*) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.