MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 46/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 

4. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 

38. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

39. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

40. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

41. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

42. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.240/2011. - Hotărâre pentru delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            52. - Ordin al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă amendamentele*) la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 si ratificat prin Legea nr. 271/2003, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009.

Art. 2. - Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1.

 

Această fege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. 1.


*) Traducere.

DECIZIA

200 9/1 Amendarea textului si a anexelor I, II, III, IV, VI si VIII la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti

 

            Părtile la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti, reunite în cadrul celei de-a douăzeci si saptea sesiuni a Organismului executiv,

decid să amendeze Protocolul din 1998 referitor la Poluantii organici persistenti (Protocolul POP) la Conventia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Amendament

 

A. Articolul 1

Alineatul 12 se înlocuieste cu:

“«Sursă stationară nouă» reprezintă orice sursă stationară a cărei constructie sau modificare substantială începe după expirarea unei perioade de 2 ani de la intrarea în vigoare pentru una dintre părti a:

(a) prezentului protocol; sau

(b) unui amendament la prezentul protocol cu privire la o sursă stationară, care fie introduce noi valori de limită în partea II a anexei IV, fie introduce categoria în anexa VIII în care se regăseste acea sursă.

Autoritătile nationale competente decid dacă o modificare este substantială sau nu, tinând cont de astfel de factori, precum beneficiile modificării asupra mediului.”

B. Articolul 3

1. În articolul 3 alineatele 5(b)(i) si 5(b)(iii) din Protocolul POP, sintagma: “pentru care anexa V identifică cele mai bune tehnici disponibile” se înlocuieste cu sintagma: “pentru care documentele de orientare adoptate de către părti în cadrul unei sesiuni a Organismului executiv identifică cele mai bune tehnici disponibile”.

2. Semnul punct si virgulă de la sfârsitul alineatului 5(b)(iv) se înlocuieste cu punct.

3. Alineatul 5(b)(v)este eliminat.

C. Articolul 13

Sintagma “Anexele V si VII sunt” se înlocuieste cu sintagma “Anexa V este”.

D. Articolul 14

1. Alineatul 3 este înlocuit cu următorul:

“3. Amendamentele la prezentul protocol si la anexele I-IV, VI si VIII sunt adoptate prin consensul părtilor prezente la sesiunea Organismului executiv si intră în vigoare pentru părtile care le-au acceptat în a nouăzecea zi de la data la care două treimi dintre cei care erau părti la data adoptării au depus la depozitar instrumentele de acceptare pentru acesta.

Amendamentele intră in vigoare pentru oricare altă parte în a nouăzecea zi de la data la care partea a depus instrumentele de acceptare a amendamentului. Prezentul alineat cade sub incidenta alineatelor 5 bis si 5 ter prezentate mai jos.”

2. La alineatul 4, sintagma “anexele V si VII” este înlocuită cu sintagma “anexa V”, iar sintagma “orice astfel de anexă” este înlocuită cu sintagma “anexa V”.

3. La alineatul 5, sintagma “sau VII” este eliminată si sintagma “o astfel de anexă” este înlocuită cu sintagma “anexa V”.

4. După alineatul 5 sunt adăugate următoarele noi alineate: “5 bis. Pentru acele părti care au acceptat-o, procedura mentionată la alineatul 5 ter, prezentat mai jos, anulează procedura mentionată la alineatul 3 privind amendamentele la anexele I-IV, VI si VIII. 5 ter

(a) Amendamentele anexelor I-IV, VI si VIII sunt adoptate prin consensul părtilor prezente la sesiunea Organismului executiv. După un an de la data notificării părtilor de către secretarul executiv al Comisiei, un amendament la oricare astfel de anexă intră în vigoare pentru acele părti care nu au depus la depozitar o notificare în conformitate cu prevederilor subalineatului (b) prezentat mai jos.

(b) Orice parte care nu poate să aprobe un amendament la anexele I-IV, VI si VIII notifică în scris depozitarul, în termen de un an de la data notificării adoptării acestuia. Depozitarul notifică fără întârziere toate părtile în legătură cu orice notificare primită. O parte poate substitui, în orice moment, acceptarea notificării anterioare si, după depunerea la depozitar a unui instrument de acceptare, amendamentul la această anexă intră în vigoare pentru partea respectivă.

(c) Niciun amendament la anexele I-IV, VI si VIII nu intră în vigoare în cazul în care un număr total de 16 sau mai multe părti:

(i) au transmis o notificare în conformitate cu prevederile subalineatului (b) prezentat mai sus; sau

(ii) nu au acceptat procedura prevăzută în prezentul alineat si nu au depus încă un instrument de acceptare conform prevederilor alineatului 3 prezentat mai sus.”

E. Articolul 16

Un nou alineat se adaugă după alineatul 2, după cum urmează:

“3. O organizatie economică de integrare statală sau regională declară în cadrul instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare dacă nu intentionează să fie constrânsă de procedurile prevăzute în articolul 14 alineatul 5 ter privind amendamentul anexelor I-IV, VI si VIII.”

F. Anexa I

1. În listarea pentru substanta DDT, conditiile (numerotate cu 1 si 2) privind eliminarea productiei sunt eliminate si înlocuite de cuvântul “Niciuna”, iar sintagma “cu exceptia celor identificate în anexa II” prevăzută la conditiile de utilizare este eliminată.

2. În listarea pentru substanta Heptaclor, conditiile de utilizare sunt eliminate si înlocuite de cuvântul “Niciuna”.

3. În listarea pentru substanta Hexaclorbenzen, conditiile privind productia si utilizarea sunt eliminate si, în fiecare caz, sunt înlocuite prin cuvântul “Niciuna”.

4. Listarea pentru următoarele substante se adaugă prin introducerea în ordine alfabetică corespunzătoare a următoarelor rânduri:

 

“ Hexaclorobutadienă

CAS: 87-68-3

Productie

Niciuna

Utilizare

Niciuna

 

Hexaclorociclohexani

(HCH) (CAS: 608-73-1), inclusiv lindan

(CAS: 58-89-9)

Productie

Niciuna

Utilizare

Niciuna, cu exceptia izomerului gama al HCH (lindanul), utilizat ca insecticid local pentru sănătatea publică. Astfel de utilizări se reevaluează în cadrul prezentului protocol în 2012 sau la un an după intrarea în vigoare a amendamentului, oricare din acestea este mai târziu.

 

Hexabromodifenil eter a/ si heptabromodifenil etera/

 

 

Productie

Niciuna

Utilizare

1. O parte poate permite reciclarea articolelor care contin sau pot contine oricare dintre aceste substante, utilizarea si eliminarea finală a articolelor fabricate din materiale reciclate ce contin sau pot contine oricare dintre aceste substante, cu conditia ca reciclarea si eliminarea finală să fie efectuate într-un mod ecologic rational si să nu conducă la recuperarea oricăreia dintre aceste substante cu scopul de a fi re folosită.

2. Începând cu anul 2013 si la fiecare 4 ani ulterior până când conditia mentionată mai sus este astfel înlăturată sau expiră, Organismul executiv evaluează progresul realizat de către părti pentru atingerea obiectivului suprem de eliminare a acestor substante continute în articole si verifică nevoia continuă pentru această conditie, care, în orice caz, expiră în anul 2030, cel mai târziu.


Tetrabromodifenil eter b/ si pentabromodifenil eterb/

 

 

Productie

Niciuna

Utilizare

1. O parte poate permite reciclarea articolelor care contin sau pot contine oricare dintre aceste substante, utilizarea si eliminarea finală a articolelor fabricate din materiale reciclate ce contin sau pot contine oricare dintre aceste substante, cu conditia ca reciclarea si eliminarea finală să fie efectuate într-un mod ecologic rational si să nu conducă la recuperarea oricăreia dintre aceste substante cu scopul de a fi refolosită.

2. Începând cu anul 2013 si la fiecare 4 ani ulterior până când conditia mentionată mai sus este astfel înlăturată sau expiră, Organismul executiv evaluează progresul realizat de către părti pentru atingerea obiectivului suprem de eliminare a acestor substante continute în articole si verifică nevoia continuă pentru această conditie, care, în orice caz, expiră în anul 2030, cel mai târziu.

 

Pentaclorobenzen

CAS: 608-93-5

Productie

Niciuna

Utilizare

Niciuna

 

Perfluorooctan sulfonat (PFOS)c/

 

 

Productie

Niciuna, cu exceptia productiei pentru utilizările (a)-(c) de mai jos si (a)-(e) din anexa II

Utilizare

Niciuna, cu exceptia următoarelor utilizări si a utilizărilor de la (a)-(e) din anexa II:

(a) galvanizarea cromului, anodizarea cromului si gravura inversă, până în 2014;

(b) placarea nichelului -politetrafluoroetilenă neelectrolitică, până în 2014;

(c) gravarea substraturilor din plastic înainte de metalizarea lor, până în 2014;

(d) Spumele pentru stingerea incendiilor, numai dacă au fost produse sau utilizate până la data de 18 decembrie 2009.

În ceea ce priveste spumele pentru stingerea incendiilor:

(i) Părtile trebuie să depună eforturi pentru a elimina până în 2014 spumele pentru stingerea incendiilor continând PFOS care au fost produse sau utilizate până la data de 18 decembrie 2009 si raportează progresul lor Organismului executiv în 2014.

(ii) Pe baza rapoartelor părtilor si alineatului (i), Organismul executiv va analiza în 2015 dacă utilizarea spumelor pentru stingerea incendiilor continând PFOS care au fost produse sau utilizate până la data de 18 decembrie 2009 trebuie supuse unor restrictii aditionale.”

 

            5. Listarea pentru substanta PCB este eliminată si înlocuită cu următoarele rânduri:

 

“Bifenilii policlorurati (PCB)d/

 

 

Productie

Niciuna

Utilizare

Niciuna.

În ceea ce priveste PCB utilizati până la data implementării, părtile:

1. Întreprind eforturi determinate desemnate să ducă la:

(a) eliminarea utilizării PCB identificabili în echipamente (spre exemplu, transformatori, condensatori sau alte recipiente ce contin stocurile de lichid rezidual) continând PCB în volume de peste 5 dm3 si având o concentratie de 0,05% PCB sau mai mare, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 decembrie 2010 sau 31 decembrie 2015 pentru tările cu economie în tranzitie;

(b) distrugerea sau decontaminarea într-un mod ecologic rational a: - tuturor PCB lichizi la care se face referire în subalineatul (a) si alti PCB lichizi continând peste 0,005% PCB în afara echipamentului, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015 sau 31 decembrie 2020 pentru tările cu economie în tranzitie;

- tuturor PCB lichizi la care se face referire în alineatul 2(a)nu mai târziu de data de 31 decembrie 2029;

(c) decontaminarea sau eliminarea echipamentelor mentionate în subalineatele 1(a) si 2(a) în mod ecologic rational.

2. Depun eforturi pentru:

(a) identificarea si scoaterea din uz a echipamentelor (spre exemplu, transformatori, condensatori sau alte recipiente ce contin stocurile de lichid) continând mai mult de 0,005% PCB si volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025;

(b) identificarea de alte articole continând peste 0,005% PCB (spre exemplu, învelisuri de cablu, calafat tratat si obiecte vopsite) si gestionarea acestora conform alineatului 3 al articolului 3.

3. Se asigură că echipamentul prezentat în subalineatele 1(a) si 2(a) nu este exportat sau importat în alt scop decât pentru gestiunea deseurilor într-un mod ecologic rational.

4. Promovează următoarele pentru a reduce expunerile si riscul la controlul utilizării PCB:

(a) utilizarea PCB doar în echipamente intacte si fără scurgeri si numai în zone în care riscul de emisii în mediu poate fi minimizat sau remediat rapid;

(b) neutilizarea PCB în echipamente în zone asociate cu productia sau procesarea alimentelor sau hranei. În cazul în care PCB sunt utilizati în zone populate, inclusiv scoli si spitale, se iau măsurile rezonabile pentru a preveni defectiunile electrice care pot provoca incendii si se verifică în mod regulat dacă echipamentul prezintă scurgeri.”

 

6. Nota de subsol a/ de la sfârsitul anexei I este eliminată.

7. “Următoarele note de subsol se adăugă la sfârsitul anexei I:

a/ «Hexabromodifenil eter si heptabromodifenil eter» reprezintă

2,2’,4,4’,5.5’ - hexabromodifenil eter (BDE-153, nr. CAS: 68631-49-2),

2,2’,4,4’,5,6’,- hexabromodifenil eter (BDE-154, nr. CAS: 207122-15-4),

2,2’0,30,30,40,5’- heptabromodifenil eter (BDE-175, nr. CAS: 446255-22-7),

2,2’0,30,3’0,40,5’ - heptabromodifenil eter(BDE-183, nr. CAS: 207122-16-5) si alti hexa- si heptabromodifenil eteri prezenti în octabromodifenil eterul comercial.

b/ «Tetrabromodifenil eter si pentabromodifenil eter» reprezintă

2,2’,4,4’ - tetrabromodifenil eter (BDE-47, nr. CAS: 40088-47-9) si

2,2,4,4,5 - pentabromodifenil eter (BDE-99, nr. CAS: 32534-81-9) si

alti tetra- si pentabromodifenil eteri prezenti în pentabromodifenil eterul comercial.

c/ «Perfluorooctanul sulfonat(PFOS)» reprezintă substantele definite de formula moleculară C8F17S02X, unde X = OH, sare metalică, halogenură, amidă sau alti derivati, inclusiv polimeri.

d/ «Bifenilii policlorurati» reprezintă compusi aromatici formati în asa fel încât atomii de hidrogen din molecula de bifenil (două nuclee benzenice unite printr-o singură legătură carbon-carbon) pot fi înlocuiti cu până la 10 atomi de clor.”

G. Anexa II

1. Listările pentru substantele DDT, HCH si PCB din tabelul ce apare în primul alineat al anexei II sunt eliminate.

2. O listare pentru următoarea substantă este adăugată prin introducerea în ordine alfabetică corespunzătoare a următorului rând:

 

Substante

Cerinte de implementare

Restrictionat la utilizări

Conditii

Perfluorooctan sulfonat (PFOS)a/

(a) Acoperiri fotorezistente si antireflectorizante pentru procesele de foto litografie

(b) Acoperiri fotografice aplicate filmelor, hârtiilor sau formelor de tipar

(c) Agenti antipulverizare pentru cromări dure nondecorative (VI) si agenti de umidificare pentru utilizarea în sisteme controlate de electroplacare

(d) Fluide hidraulice pentru aviatie

(e) Anumite dispozitive medicale (precum straturile copolimerului de etilena tetrafluoroetilenă (ETFE) si productia de ETFE radioopacă, în dispozitive de diagnostic medical in vitro si filtre de culoare CCD).

Părtile trebuie să actioneze pentru a elimina aceste utilizări imediat ce alternative adecvate sunt disponibile.

Nu mai târziu de anul 2015 si la fiecare 4 ani după aceea, fiecare parte care utilizează aceste substante raportează cu privire la progresul înregistrat pentru eliminarea acestora si transmite informatii cu privire la acest progres Organismului executiv. Pe baza acestor rapoarte, aceste utilizări restrictionate trebuie reevaluate.

 

a/ Perfluorooctanul sulfonat (PFOS) reprezintă substantele definite de formula moleculară C8F17S02X, unde X = OH, sare metalică, halogenură, amidă sau alti derivati, inclusiv polimeri.”


 

H Anexa III

1. Textul aflat sub titlul “Anul de referintă” pentru fiecare din substantele mentionate în anexa III este eliminat si înlocuit cu următoarele:

“1990; sau un an alternativ din 1985 până în 1995, inclusiv, sau pentru tările cu economie în tranzitie un an alternativ din 1985 până la anul de intrare în vigoare a protocolului pentru una din părti si după cum s-a specificat de către acea parte la ratificare, acceptare, aprobare sau aderare”.

2. În listarea pentru substanta Hexaclorobenzen, sub denumirea substantei se adăugă următorul text: “CAS: 118-74-1”.

3. O listare pentru substanta PCB se adăugă prin introducerea la sfârsitul tabelului a următorului rând:

 

“PCBc/

2005; sau un an alternativ din 1995 până în 2010, inclusiv, sau pentru tările cu economie în tranzitie un an alternativ din 1995 până în anul intrării în vigoare a protocolului pentru o parte si după cum s-a specificat de către acea parte la ratificare, acceptare, aprobare sau aderare”

 

4. O notă de subsol se adăugă după nota de subsolb/, după cum urmează:

c/ Bifenilii policlorurati, după cum se defineste în anexa I, atunci când se formează si sunt eliberati în mod neintentionat de la surse antropogenice.”

I Anexa IV

1. În alineatul 2, în interiorul parantezelor, cuvântul “si” se elimină, iar sintagma “si pentru un anumit continut de oxigen” va fi adăugată la sfârsit.

2. Alineatul 3 este eliminat si înlocuit cu următorul text:

“3. Valorile-limită se referă la situatia normală de functionare. Pentru lotul de operatiuni valorile-limită se referă la nivelurile medii, după cum au fost înregistrate în cadrul întregului lot de proces - inclusiv, spre exemplu, la preîncălzire, încălzire si răcire.”

3. În alineatul 4, cuvântul “aplicabile” este adăugat înainte de cuvântul “standarde” si sintagma “de exemplu” este adăugată înainte de cuvântul “Comitetul”.

4. Alineatul 6 este eliminat si înlocuit cu următorul text si următoarea notă de subsol:

“6. Emisiile de PCDD/F sunt exprimate în echivalenti toxici totali (TEQ)1/. Valorile factorilor de echivalentă toxică ce sunt utilizate în sensul prezentului protocol trebuie să fie consistente cu standardele internationale aplicabile, inclusiv cu valorile factorului de echivalentă toxică pentru mamifere al Organizatiei Mondiale a Sănătătii din 2005 pentru PCDD/F.


1Echivalentul toxic total (TEQ) este definit operational ca fiind suma produselor concentratiei fiecărui compus înmultită cu valoarea factorului său de echivalentă toxică (TEF) si este o estimare a totalului 2,3,7,8-TCDD - ca activitate a amestecului. Anterior, echivalentul toxic total a fost abreviat cu TE.”

 

5. Alineatul 7 este eliminat si înlocuit cu următorul text si următoarele note de subsol:

“7. Următoarele valori-limită, care fac referire la concentratia 11% O2 în gaze reziduale, se aplică următoarelor tipuri de incineratoare:

Deseurile municipale solide (sursă stationară existentă incinerând peste 3 tone pe oră si fiecare nouă sursă stationară)

0,1ngTEQ/m3

Deseurile medicale solide (sursă stationară existentă incinerând peste 1 tonă pe oră si fiecare nouă sursă stationară)

 

Sursa stationară nouă: 0,1 ng TEQ/m3

Sursa stationară existentă: 0,5 ngTEQ/m3

 

Deseurile periculoase (sursă stationară existentă incinerând peste 1 tonă pe oră si fiecare nouă sursă stationară)

 

Sursa stationară nouă: 0,1 ngTEQ/m3

Sursa stationară existentă: 0,2 ngTEQ/m3

 

Deseurile industriale nepericuloase 1/2/

 

Sursa stationară nouă: 0,1 ng TEQ/m3

Sursa stationară existentă 0,5 ng TEQ/m3


1/lncluzând incineratoarele care tratează deseurile de biomasă, care pot contine compusi organici halogenati sau metale grele ca rezultat al tratamentului conservantilor pentru lemn ori acoperiri si care includ în special deseurile de biomasă originare din deseurile de constructii si demolări, dar excluzând incineratoarele ce tratează numai deseuri de biomasă.

2/ Tările cu economii în tranzitie pot exclude cocombustia deseului industrial nepericulosîn procese industriale unde astfel de deseu este folosit în calitate de combustibil aditional, contribuind cu până Ia10% energie.”

 

6. Următoarele noi alineate sunt adăugate după alineatul 7:

“8. Următoarea valoare-limită, care face referire la concentratia de 16% O2 în gaze reziduale, se aplică instalatiilor de sinterizare: 0,5 ngTEQ/m3

9. Următoarea valoare-limită, care face referire la concentratia actuală a O2 în gaze reziduale, se aplică următoarei surse:

Productiei de otel secundar- cuptoare cu arcuri electrice având o capacitate de productie de peste 2,5 tone pe oră de otel topit pentru prelucrare ulterioară:  0,5ngTEQ/m3

 

J Anexa VI

1. Textul existent al anexei va fi notat drept alineatul 1.

2. În alineatul (a), după sintagma “prezentul protocol” se adăugă sintagma “pentru o parte”.

3. Pentru alineatul (b) se înlocuieste: “Pentru surse stationare existente:

(i) la 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru o parte. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu sursele stationare existente specifice, conform perioadei de tranzitie prevăzute de legislatia natională; sau

(ii) pentru o parte care este o tară cu economie în tranzitie, până la 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru acea parte.”

4. Un nou alineat este adăugat la sfârsitul anexei, după cum urmează:

“2. Termenele pentru aplicarea valorilor-limită si a celor mai bune tehnici disponibile care au fost actualizate sau introduse ca urmare a amendamentului la prezentul protocol sunt:

(a) pentru surse stationare noi, la 2 ani după intrarea în vigoare a amendamentului relevant pentru o parte;

(b) pentru surse stationare existente:

(i) după 8 ani de la data intrării în vigoare a amendamentului relevant pentru o parte; sau

(ii) pentru o parte care este o tară cu economie în tranzitie, până la 15 ani de la data intrării în vigoare a amendamentului relevant pentru acea parte.”

K. Anexa VIII

1. În a două propozitie din partea I, înainte de sintagma “anexa V” se adăugă sintagma “documentul de orientare la care se face referire în prezentul”.


2. Descrierea categoriei 1 în tabelul din partea II este eliminată si înlocuită cu următorul text:

“Incinerarea deseurilor, inclusiv coincinerarea deseurilor municipale, periculoase, nepericuloase si medicale si nămoluri de epurare”.

3. Următoarele noi categorii sunt adăugate în tabelul din partea II:

 

“13

Procesele specitice ale productiei mimice care emit poluanti organici formati in mod neintentionat, în special productia de clorofenoli si cloranil

14

Procesele termice din industria metalurgică, metode pe bază de clor”

 

ARTICOLUL 2

Relatia cu Protocolul POP

 

            Nicio organizatie economică de integrare statală sau regională nu poate depune un instrument de acceptare a prezentului amendament, cu exceptia cazului în care a depus anterior ori simultan un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la Protocolul POP.

 

ARTICOLUL 3

Intrarea în vigoare

 

1. Conform art. 14(3) al Protocolului POP, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data când două treimi din părtile la Protocolul POP au depus la depozitar instrumentele de acceptare a acestuia.

2. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, conform prevederilor alin. 1, acesta intră în vigoare pentru orice altă parte la Protocolul POP în a nouăzecea zi de la data depunerii instrumentului său de acceptare.

DECIZIA

2009/2 Listarea parafinelor clorurate cu catenă scurtasi naftalinelor policlorurate din anexele I si II la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti

 

Părtile la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti, reunite în cadrul celei de-a douăzeci si saptea sesiune a Organismului executiv,

decid să amendeze Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti (Protocolul POP) la Conventia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Amendament

 

A. Anexa I

1. Listarea pentru următoarele substante este adăugată prin introducerea în ordinea alfabetică corespunzătoare a următoarelor rânduri:

 

“Naftaline policlorurate (PLN)

Productie

Niciuna

 

Utilizare

Niciuna

Parafine clorurate cu catenă scurtăd/

Productie

Niciuna, exceptând productia pentru utilizările specificate în anexa II

 

Utilizare

Niciuna, exceptând utilizările specificate în anexa II”

 

2. Următoarea notă de subsol este adăugată la sfârsitul anexei I:

d/Parafinele clorurate cu catenă scurtă reprezintă alcani clorurati cu o lungime a lantului de carbon de 10-13 atomi de carbon si gradul de clorurare de peste 48% per greutate.”

B Anexa II

O listare pentru următoarea substantă este adăugată prin introducerea în ordinea alfabetică corespunzătoare a următorului rând:

 

“Parafine clorurate cu catenă scurtă b/

(a) Inhibitori de flacără în cauciuc utilizati la benzile transportoare în industria minieră

(b) Inhibitori de flacără pentru etansoare ale barajelor

Părtile trebuie să ia măsuri de eliminare a acestor utilizări, imediat ce alternativele adecvate sunt disponibile. Nu mai târziu de anul 2015 si la fiecare 4 ani după aceea, fiecare parte care utilizează aceste substante raportează cu privire la progresul realizat în eliminarea acestora si transmite informatii cu privire la acest progres Organismului executiv. Pe baza acestor rapoarte, utilizările restrictionate trebuie reevaluate.”


2. Următoarea notă de subsol este adăugată la sfârsitul anexei II:

b/Parafinele clorurate cu catenă scurtă reprezintă alcani clorurati cu o lungime a lantului de carbon de 10-13 atomi de carbon si gradul de clorurare de peste 48% per greutate.”

 

ARTICOLUL 2

Relatia cu Protocolul POP

 

            Nicio organizatie economică de integrare statală sau regională nu poate depune un instrument de acceptare a prezentului amendament, cu exceptia cazului în care a depus anterior ori simultan un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la Protocolul POP.

 

ARTICOLUL 3

Intrarea în vigoare

 

1. Conform art. 14(3) al Protocolului POP, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data când două treimi din părtile la Protocolul POP au depus la depozitar instrumentele de acceptare a acestuia.

2. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, conform prevederilor alin. 1, acesta intră în vigoare pentru orice altă parte la Protocolul POP în a nouăzecea zi după data depunerii instrumentului său de acceptare.

DECIZIA

2009/3 Amendarea anexelor V si VII la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti

 

Părtile la Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti, reunite în cadrul celei de-a douăzeci si saptea sesiuni a Organismului executiv,

decid să amendeze Protocolul din 1998 referitor la poluantii organici persistenti (Protocolul) la Conventia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Amendament A

 

Anexa V

1. Alineatul 1 al anexei V la Protocol este înlocuit cu următorul:

“1. Scopul prezentei anexe este să furnizeze părtilor la Conventie orientări pentru identificarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a le permite acestora să îsi îndeplinească obligatiile prevăzute la articolul 3 alineatul 5”al Protocolului. Descrierea detaliată a acestora si orientările privind cele mai bune tehnici disponibile sunt prevăzute în documentul de orientare adoptat de părti la sesiunea Organismul executiv si poate fi actualizată, după” caz, prin consensul părtilor reunite în cadrul Organismului executiv.”

2. Alineatul 4 al anexei V la Protocol este înlocuit cu următorul:

“4. Experienta cu noile instalatii ce utilizează tehnici cu emisii scăzute, precum si cu postechipârea instalatiilor existente este în continuă crestere. Elaborarea obisnuită si amendarea documentului de orientare la care se face referire în alineatul 1 de mai sus va fi asadar necesară. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) identificate pentru noile instalatii pot fi aplicate de obicei instalatiilor existente, cu conditia să existe o perioadă de tranzitie adecvată si ca acestea să fie adaptate.”

3. Alineatul 5 al anexei V la Protocol este înlocuit cu următorul:

“5. Documentul de orientare la care se face referire în alineatul 1 de mai sus mentionează un număr de măsuri ele control care cuprind o gamă largă de costuri si randamente. Alegerea măsurilor pentru orice caz particularva depinde de un număr de factori, inclusiv de circumstante economice, infrastructură si capacitatea tehnologică, si orice măsuri de control al poluării atmosferice existente.”

4. Părtile III, IV si V ale anexei V sunt eliminate.

B. Anexa VII

Anexa VII a Protocolului este eliminată.

 

ARTICOLUL 2

Intrarea în vigoare

 

            În conformitate cu art. 14(4) al Protocolului, prezentul amendament intră în vigoare pentru acele părti care nu au depus o notificare către depozitar conform art. 14(5) al Protocolului la expirarea a 90 de zile de la data comunicării sale către toate părtile de către secretarul executiv al Comisiei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998,” adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 si 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci si saptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 4.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Badea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Georgia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 38.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Diana-Anca Radu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federativă a Braziliei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 39.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Petru Serban se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Japonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 40.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciprian Mihali se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Senegal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 41.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Călin Fabian se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Coreea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 42.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 si al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina în perimetrul cu o suprafată împrejmuită de 34.607 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Terenul în suprafată ne împrejmuită de 1.720.510 m2 care a constituit Perimetrul II al Zonei Libere Sulina, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, va rămâne în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Sulina”, pe acesta putându-se desfăsura activităti productive, comerciale si servicii, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 156/1993 privind instituirea Zonei libere Sulina si înfiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 27 mai 1993, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.240.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ZONEI LIBERE SULINA

 

Zona Liberă Sulina cuprinde teritoriul delimitat de perimetrul cu o suprafată împrejmuită de 34.607 m2, având ca vecini:

- la Nord: Canalul Sulina, pe o lungime de 272,93 m;

- la Sud: Spitalul Sulina, pe o lungime de 231,59 m, si drumul de acces la bazinul Portului de tranzit Sulina, pe o lungime de 115,97 m;

- la Vest: sediul Administratiei Fluviale a Dunării de Jos Sulina, pe o lungime de 94,22 m, si faleza orasului Sulina, pe o lungime de 36,17 m;

- la Est: Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de 172,16 m.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care a constituit Perimetrul II al Zonei Libere Sulina, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Sulina”

 

Terenul în suprafată neîmprejmuită de 1.720.510 m2, având ca vecini:

- la Nord: Canalul Sulina, pe o lungime de 1.878,4 m între +hm 4 si hm 23+80;

- la Sud: limita construită a orasului Sulina, pe o lungime de 549,39 m. si drumul de acces oras-plajă, pe o lungime totală de 990,51 m;

- la Nord-Est: pe o lungime de 111,78 m, având ca vecini Societatea Comercială PISCICOLA - SA;

- la Sud-Est: pe o lungime de 427,54 m, având ca vecini Societatea Comercială PISCICOLA- S.A. si teritoriul câstigat din Marea Neagră, ca rezultat al amenajărilor hidrotehnice ale Canalului Sulina;

- la Est: pe o lungime de 1.820 m, litoralul Mării Negre (digul si canalul de protectie a orasului);

- la Vest: Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de 234,11 m.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în conditiile legii.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către entitătile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si de către entitătile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

Art. 3. - Persoanele al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia să întocmească si să depună situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile prevăzute în anexele nr. 1 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanele care în exercitiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat ele contabilitate.

(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia să întocmească si să depună situatii financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile prevăzute în anexele nr. 1 si 3.

Art. 5. - (1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în conditiile prevăzute la art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să întocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit Sistemului de raportare anuală la 31 decembrie, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Sistemul de raportare anuală mentionat la alin. (2) se aplică societătilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Entitătile prevăzute la alin. (3) întocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale întocmite de entitătile al căror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

(6) La întocmirea situatiilor financiare anuale prevăzute la alin. (5) sunt avute în vedere atât prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, cât si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Persoanele prevăzute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul în România care apartin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, respectiv filialele unei societăti-mamă cu sediul în străinătate sau filialele filialelor unei societăti-mamă străine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt denumite în întelesul prezentului ordin entităti.

Art. 7. - (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuală.

(2) Sistemul de raportare anuală prevăzut în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, entitătilor prevăzute la alin. (1), precum si subunitătilor deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European.

(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European nu întocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. - (1) Se aprobă structura formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate întocmite la 31 decembrie de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum si raportările anuale la 31 decembrie vor fi însotite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pot. 1.1.4 si 1.1.5 din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.3 din anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor îsi majorează patrimoniul sau capitalul social, după caz, cu valoarea acestora, în conditiile legii. Se exceptează sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

(2) Operatiunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1), efectuată cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 52.

 

ANEXA Nr. 1

 

Principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

 

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Entitătile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situatii financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

1.3. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.

1.4. Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, institutiile de plată si institutiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care” acordă credite legate de serviciile de plată si a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică si prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Situatiile financiare anuale vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), în formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare în domeniul contabilitătii.

1.5. La întocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, si prevederile cap. 5 “Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate” si cap. 6 “Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare străine” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aceste entităti, termenul de depunere la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, a documentelor si informatiilor prevăzute de reglementările mentionate mai sus este de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. Formatul electronic, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro


1.6. Entitătile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementările contabile aplicabile, au obligatia să depună situatii financiare anuale încheiate la 31 decembriela unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), în formatul cuprins în anexa”nr. 3 la ordin.

II. Cerinte privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale încheiate la31 decembrie

A. Pentru entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia celor prevăzute la art. 4 din ordin

2.1. Entitătile care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, si anume:

- totalul activelor: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

- numărul mediu de salariati: 50, întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10);

2. cont de profit si pierdere (cod 20);

3. situatia modificărilor capitalului propriu;

4. situatia fluxurilor de numerar;

5. note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi însotite de formularul “Date informative”

(cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2.2. Societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, astfel cum este definită de legislatia în vigoare privind piata de capital, întocmesc situatii financiare anuale cuprinzând cele 5 componente prevăzute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau numărul mediu de salariati.

2.3. Entitătile care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, întocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10);

2. cont de profit si pierdere (cod 20);

3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, acestea pot întocmi situatia modificărilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2.4. În vederea raportării unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere - simbolul cod 20.

2.5. În cazul entitătilor nou-înfiintate, acestea pot întocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entităti analizează indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la sfârsitul exercitiului financiar curent, întocmind situatii financiare anuale în functie de criteriile de mărime înregistrate. Se aplică, de asemenea, prevederile pct. 2.20.

2.6. Pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează la sfârsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate pentru sfârsitul exercitiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar.

2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplică si subunitătilor fără personalitate juridică din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu exceptia subunitătilor deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European si al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 “Decontări între unitate si subunităti” si 482 “Decontări între subunităti” se transferă în contul 461 ,, Debitori diversi “/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi “/analitic distinct, după caz, urmând ca la începutul exercitiului financiar următor să se repună în conturile din care au provenit.

2.8. Notele explicative cuprinse în cap. II sectiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să contină cel putin informatiile cerute de această sectiune.

2.9. Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevăzute în cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

2.10. (1) Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situatiile financiare anuale se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.

2.11. Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea entitătii.

Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere si de subunitătile înregistrate în România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Societătile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilant” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.12. Entitătile înscriu în formularul “Contul de profit si pierdere”, la rândul 19 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale”

La acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.


La rândul 48 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.

2.13. Situatiile financiare anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură seva trece pe fiecare formular.

2.14. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

2.15. În formularul “Date informative”, la rândurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul exercitiului financiar care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.16. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, în format hârtie si în format electronic, se efectuează la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili.

De asemenea, la depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

B. Pentru entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

2.17. Entitătile care în exercitiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:

- cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv; si

- totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, în acest caz, acestea întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant simplificat (cod 10),

- cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

2.18. În vederea raportării unitare a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere simplificat - simbolul cod 20.

2.19. (1) încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct.2.17 se efectuează pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, încheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încheierii aceluiasi exercitiu financiar.

(2) Entitătile care la finele exercitiului financiar precedent depăsesc limitele unuia sau ale ambelor criterii de mărime prevăzute la pot. 2.17 aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exercitiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăsirea criteriilor.

(3) Entitătile care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la pot. 2.17, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

2.20. În cazul entitătilor nou-înfiintate, acestea pot opta în primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare. Dacă în al doilea exercitiu financiar de raportare aceste entităti încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la pct. 2.17, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

2.21. (1) Entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

(2) în functie de necesitătile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste entităti pot utiliza si conturi din Planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Entitătile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, completează situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situatii.”

(4) Entitătile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleasi reglementări, întocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.22. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

2.23. Formularele cuprinse în situatiile financiare anuale simplificate care sunt prevăzute în cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

2.24. (1) Situatiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc si se semnează de către persoanele care organizează si conduc contabilitatea entitătilor, potrivit legii.

(2) Situatiile financiare anuale simplificate se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionăm entitătii.

2.25. În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situatiilor financiare anuale simplificate, soldul contului 480 “Decontări în cadrul unitătii”/analitic distinct se transferă în contul 461 “Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi”/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercitiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

2.26. Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează în cadrarea entităti i.

Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilant simplificat” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situatiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.27. Persoanele juridice înscriu în formularul “Contul de profit si pierdere simplificat”, la rândul 17 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi sal ari ale.”

La acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”/analitic “Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 48 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările si completările ulterioare.

2.28. Situatiile financiare anuale simplificate se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.

2.29. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

2.30. În formularul “Date informative”, la rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul exercitiului financiar care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.31. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, în format hârtie si în format electronic, se efectuează la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederii or Hotărârii Guvernului nr. 627/1995.

De asemenea, la depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările si completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului FinantelorPublice

3.1. Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Subunitătile din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu exceptia subunitătilor deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

3.2. Entitătile vor depune, potrivit legii, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistentă elaborat de Ministerul FinantelorPublice.

Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului FinantelorPublice vor fi însotitede formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

3.3. Entitătile care nu au desfăsurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situatii financiare anuale si situatii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărulde înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la constituire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaratiilor, după caz, mentionate la pct. 3.1 si 3.3, se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3.5. Potrivit art. 29 si art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi însotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin care acestea îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

3.6. Situatiile financiare anuale simplificate vor fi însotite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Completarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie

A Completarea situatiilor financiare anuale la 31 decermbrie de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

B Completarea situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie de către entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectuează cu respectarea prevederilor pct. 2.21.


V. Nomenclator - forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăti comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităti economice de stat netransformate în societăti comerciale sau regii autonome

14

Companii si societăti nationale

15

Societăti comerciale reprezentând filiale ale unor societăti comerciale cu capital integral de stat

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat -sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

29

Societăti comerciale reprezentând filiale ale unor societăti comerciale cu capital majoritar de stat

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ-PRIVATĂ

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin, societăti agricole)

31

Societăti comerciale în nume colectiv

32

Societăti comerciale în comandită simplă

33

Societăti comerciale în comandită pe actiuni

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

36

Societăti agricole

37

Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative mestesugăresti

43

Cooperative si asociatii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBSTEASCĂ

(societăti comerciale apartinând organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

 

VI. Formatul electronic al situati ii or financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate

6.1. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale întocmite de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic si al situatiilor financiare anuale simplificate întocmite de entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

6.2. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

6.3. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistentă, constă într-un fisier PDF având atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .zip.

 

ANEXA Nr. 2

 

Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie

 

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 5 din ordin si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia să întocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare anuală se aplică si persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum si subunitătilor deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European.


1.3. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 pot depune raportările anuale direct la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului FinantelorPublice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

1.4. În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor anuale, soldul conturilor 481 “Decontări între unitate si subunităti” si 482 “Decontări între subunităti” se transferă în contul 461 “Debitori diversi “/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi”/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul următorului an calendaristic, să se repună în conturile din care au provenit.

II. Cerinte privind întocmirea si depunerea raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 întocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie care cuprind următoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută în anexa nr 3 la ordin;

d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

2.2. Formularele “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, “Date informative” si “Situatia activelor imobilizate” cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entitătile completează datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, numărul de telefon si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea entitătii.

2.4. Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii or a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.5. (1) Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situatiile financiare anuale.

(2) Raportările anuale la 31 decembrie se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.

2.6. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, continând formula risti ca necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entitătilor prevăzute la pct. 1.1 si 1.2. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistentă aplicabil pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate.

2.7. Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având atasată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistentă, constă într-un fisier PDF având atasat un fisier .xml.

2.9. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitătilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

III. Termenul de depunere a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

3.1. Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, întocmite de entitătile prevăzute la pct. 1.1. precum si de subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2. Raportarea anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe perioada lichidării se depune, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitătile teritoriale ale Ministerului FinantelorPublice.

3.3. Entitătile care nu au desfăsurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la constituire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.4. Nedepunerea raportărilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, după caz, mentionate la pct. 3.1-3.3 se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit.a), este următoarea:

 


Judetul..............................................................|_|_|

Entitatea.................................................................

Adresa: localitatea............................., sectorul.....,

str.....................nr. ..... bl....., sc..........., ap.........

Telefon............................., fax...............................

Număr din registrul comertului...............................

Formade proprietate.......................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)....................

Cod clasă CAEN........................................................... |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare............................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie.....

 

cod 10

 

 

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

 

 

01 ianuarie

31 decembrie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

01

 

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)

04

 

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

05

 

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211 +212-2811-2812-2911-2912)

07

 

 

 

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

 

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

 

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 + 232-2931)

10

 

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

 

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

 

 

 

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

 

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

 

 

 

5. Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

 

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2966*)

17

 

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 +18)

19

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

 

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381+ 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

 

 

 

2. Productia în curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

 

 

 

3. Produse finite si mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 376 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

 

 

 

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

 

 

 

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

 

 

 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

 

1. Creante comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

25

 

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 451** -495*)

26

 

 

 

3. Sume de încasat de la entitătile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)

27

 

 


1 Sumele înscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

*) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” este reprodus în facsimil.

 


 

4. Alte creante (ct. 425 + 4262 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4426”* + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473-496 + 5187)

28

 

 

 

5. Capital subscris si nevărsat (ct. 456-495*)

29

 

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501 - 591]

31

 

 

 

2. Alte investitii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

 

 

 

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

 

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct, 401 + 404 + 408)

40

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct 403 + 405]

41

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

43

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 +167 +1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*” + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473***+ 509+ 5186 + 5193+ 5194 + 5195+ 5196 + 5197)

44

 

 

 

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45-63)

46

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

 

 

 

4. Datorii comerciale -furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

52

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociiale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687+ 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

 

 

 

TOTAL (rd. 43 la 55)

56

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct 1515)

57

 

 


 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

55

 

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+ 1514+ 1518)

59

 

 

 

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

 

 

I.

VENITURI IN AVANS

 

 

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)

61

 

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:

62

 

 

 

Sume de reluat într-o perioada de până la un an (ct 472*)

63

 

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

64

 

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

65

 

 

 

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

 

 

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

 

 

 

2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)

68

 

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

 

 

 

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

 

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

 

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

 

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

 

 

 

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

 

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

 

 

 

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

78

 

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

 

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

81

 

 

 

 

SOLD D

82

 

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct 121)

SOLD C

83

 

 

 

 

SOLD D

84

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

 

 

 

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

 

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

 

 


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Administrator

Întocmit

Numele si prenumele.................................

Numele si prenumele................................

Semnătura................................................

Calitatea...................................................

Stampila unitătii

Semnătura................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional


 

            4.3. Structura formularului “Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20)**), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

 

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie........

 

cod 20

 

 

 

-lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

 

 

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

 

Productia vânduta (ct 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

 

 

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2.

Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711 + 712)

Sold C

07

 

 

 

 

Sold D

08

 

 

3

Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct. 721 + 722)

09

 

 

4.

Alte venituri din exploatare (ct, 758 + 7417 + 7815)

10

 

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ

11

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08 + 09 + 10)

12

 

 

5

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602-7412)

13

 

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

14

 

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 005 - 7413)

15

 

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

16

 

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

 

 

6.

Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:

18

 

 

 

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)

19

 

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645 - 7415)

20

 

 

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)

21

 

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813)

22

 

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

23

 

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

 

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

25

 

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7314)

26

 

 

8

Alte cheltuieli de exploatare (rd 28 la 31)

27

 

 

 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611 +612+613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

28

 

 

 

6.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsăminte asimilate (ct. 635)

29

 

 

 

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)

30

 

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

31

 

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

 

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

33

 

 

 

- Venituri (ct. 7812)

34

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 -17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

 

 


1 La acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Formularul “Situatia veniturilor si cheltuielilor” este reprodus fn facsimil.

 


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

36

 

 

 

- Profit (rd. 12-35)

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 35-12)

37

 

 

9.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)

38

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

39

 

 

10

Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

40

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

41

 

 

11

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

42

 

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

43

 

 

 

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

44

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

 

 

12

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

 

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

47

 

 

 

- Venituri (ct. 786)

48

 

 

13

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)

49

 

 

 

- din care, cheltuielile în relatia cu entitătile afiliate

50

 

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

51

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

53

 

 

 

- Profit (rd. 45 - 52)

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 52-45)

54

 

 

14

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

 

 

 

 

- Profit (rd 12 + 45-35-52)

55

 

 

 

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

 

 

15

Venituri extraordinare (ct. 771)

57

 

 

16

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

58

 

 

17

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

 

 

 

 

- Profit (rd. 57 - 58)

59

 

 

 

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

63

 

 

 

- Profit (rd. 61 - 62)

 

 

 

 

- Pierdere (rd. 62-61)

64

 

 

18

Impozitul pe profit (ct. 691)

65

 

 

19

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

66

 

 

20

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

67

 

 

 

- Profit (rd. 63 - 65 - 66)

 

 

 

 

-         Pierdere(rd. 64 + 65 + 66);

-         (rd 65 + 66-63)

68

 

 

 

Administrator

Întocmit

Numele si prenumele.................................

Numele si prenumele................................

Semnătura................................................

Calitatea...................................................

Stampila unitătii

Semnătura................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

ANEXA Nr. 3

 

Structura formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40)si modul de completare a acestora

 

1. Formularele care compun situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie, precum si raportările anuale la 31 decembrie vor fi însotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40)1).

Entitătile care aplică sistemul simplificat de contabilitate si au folosit planul de conturi cuprins în aceste reglementări contabile simplificate vor completa formularele “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40)

2. În formularul “Date informative” (cod 30), la rândurile 01 si 02 coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

3. La rândurile privind plătile restante din formularul “Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4. La rândul 48 din formularul “Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea ti chetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.

5. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la “Situatia ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informatiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.


1) Formularele “Date informatie” si “Situatia activelor imobilizate” sunt reproduse în facsimil folosind conturile corespunzătoare informatiilor prezentate în aceste formulare.

 

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie ......

 

cod 30

 

 

 

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

A

B

1

2

Unitati care au înregistrat profit

01

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

II. Date privind plătile restante

Nr. rd.

Total (col. 2 + 3)

Din care:

 

 

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investitii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07). din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 


cod 30

 

 

 

- lei -

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

 

 

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24

 

 

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr.rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

25

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice ne rezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:

27

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care;

29

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

32

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

33

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

34

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridiceromâne către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

36

 

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

38

 

Redevente plătite în cursul exercitiului financiar pentrubunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:

39

 

- redevente pentru bunurile din domeniul publicplătite la bugetul de stat

40

 

Redeventă miniera plătită

41

 


cod 30

 

 

 

-lei -

Subventii încasate în cursul exercitiului financiar, din care:

42

 

- subventii încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor

43

 

- subventii aferente veniturilor

44

 

Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care:

45

 

- creante restante de la entităti clin sectorul majoritar sau integral de stat

46

 

- creante restante de la entităti din sectorul privat

47

 

V. Tichete de masă

Nr.rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

48

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare­-dezvoltare **)

Nr.rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

49

 

 

- din fonduri publice

50

 

 

- din fonduri private

51

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:

52

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

53

 

 

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare în cursul perioadei

54

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

55

 

 

VIII. Alte informatii

Nr.rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Imobilizări financiare în sume brute (rd. 57 + 65), din care:

56

 

 

Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57

 

 

- actiuni cotate emise de rezidenti

58

 

 

- actiuni necotate emise de rezidenti

59

 

 

- părti sociale emise de rezidenti

60

 

 

- obligatiuni emise de rezidenti

61

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti

62

 

 

- actiuni si părti sociale emise de nerezidenti

63

 

 


cod 30

 

 

 

-lei-

- obligatiuni emise de nerezidenti

64

 

 

Creante imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67). din care:

65

 

 

- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)

66

 

 

- creante imobilizate în valută (din ct. 267)

67

 

 

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68

 

 

- creante comerciale externe: avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, în sume brute(din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

 

 

Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

70

 

 

Creante în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

71

 

 

Creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care:

72

 

 

- creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4382)

73

 

 

- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (d. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

74

 

 

- subventii de încasat (ct. 445)

75

 

 

- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct. 447)

76

 

 

- alte creante în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

77

 

 

Creantele entitătii în relatiile cu entitătile afiliate (ct. 451)

78

 

 

Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 t din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

 

 

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 81 + 82), din care;

80

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontări din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)

81

 

 

- alte creante în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creantele in legătura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

82

 

 


cod 30

 

 

 

-lei-

Dobânzi de încasat (ct. 5187). din care:

83

 

 

- de la nerezidenti

84

 

 

Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 86 la 92), din care:

85

 

 

- actiuni cotate emise de rezidenti

86

 

 

- actiuni necotate emise de rezidenti

87

 

 

- părti sociale emise de rezidenti

88

 

 

- obligatiuni emise de rezidenti

89

 

 

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90

 

 

- actiuni emise de nerezidenti

91

 

 

- obligatiuni emise de nerezidenti

92

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

93

 

 

Casa în lei si în valută (rd. 95 + 96), din care:

94

 

 

- în lei (ct. 5311)

95

 

 

- în valută (ct. 5314)

96

 

 

Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd. 96 + 100). din care;

97

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

98

 

 

conturi curente in lei deschise la banci nerezidente

99

 

 

- în valută (ct. 5124). din care:

100

 

 

conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

101

 

 

Alte conturi curente la bănci si acreditive (rd. 103 + 104), din care:

102

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

103

 

 

- sume în curs de decontare si acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

104

 

 

Datorii (rd. 106+109+112 + 115 + 118 + 121 + 124+127 + 130+133+ 136 + 137 + 140 + 142+ 143+ 148+ 148 + 150 + 155), din care:

105

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 107 + 108), din care:

106

 

 

- în lei

107

 

 

- în valută

108