MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 45/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            23. - Hotărâre pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.552/2011. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducatională, orientarea scolară si orientarea profesională a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului,

în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 2 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintii Camerei Deputatilor si Senatului emit prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) Camera Deputatilor si Senatul se convoacă în sesiune extraordinară, în sedintă comună, începând cu data de 23 ianuarie 2012, ora 13,00, până la data de 24 ianuarie 2012.

(2) Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

ANEXA

 

Proiectul ordinii de zi

1. Dezbaterea situatiei politice, economice si sociale din România

2. Aniversarea, în sedintă solemnă, a zilei de 24 ianuarie 1859, Ziua Unirii Tării Românesti cu Moldova

 

Proiectul programului de lucru

Luni, 23 ianuarie 2012 Ora 13,00 - până la finalizarea dezbaterilor - Dezbaterea situatiei politice, economice si sociale din România

Marti, 24 ianuarie 2012 Ora 11,00 - până la finalizare - Sedintă solemnă consacrată aniversării zilei de 24 ianuarie 1859, Ziua Unirii Tării Românesti cu Moldova


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii si înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. p) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 9.000 mii lei, în anul 2012, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea unor lucrări destinate înlăturării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 2005-2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Administratia Natională “Apele Române”.

(2) Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Arges Vedea, contractează executia lucrărilor, cu aplicarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice referitoare la situatiile de fortă majoră.

(3) Administratia Natională “Apele Române”, prin Administratia Bazinală de Apă Arges Vedea, urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. - (1) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 1 în baza cererii si a contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 23.

 

ANEXA

 

OBIECTIVUL

la care se efectuează lucrări finantate din Fondul pentru mediu

 

Denumirea obiectivului de investitie

Valoarea totală estimată (mii lei)

0

1

Lucrări pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Arges, în aval de barajul Ogrezeni, judetul Giurgiu

9.000


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducatională, orientarea scolară si orientarea profesională a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind evaluarea, asistenta psihoeducatională, orientarea scolară si orientarea profesională a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor nationale, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2011

Nr. 6.552.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

privind evaluarea, asistenta psihoeducatională, orientarea scolară si orientarea profesională a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) în vederea evaluării, asistentei psihoeducationale, orientării scolare si orientării profesionale a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale, se înfiintează serviciul de evaluare si orientare scolară si profesională, denumit în continuare SEOSP, în cadrul centrelor judetene de resurse si de asistentă educatională (CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si de Asistentă Educatională (CMBRAE).

(2) Finantarea posturilor nou-înfiintate în cadrul SEOSP se va realiza de către consiliul judetean/al municipiului Bucuresti, prin CJRAE/CMBRAE.

(3) Din SEOSP fac parte: 2 profesori psihologi atestati în psihologie educatională, un profesor psihopedagog, un profesor de educatie specială, un asistent social, medic pediatru.

(4) în cazul copiiilor/elevilor/tinerilor apartinând minoritătilor nationale se va asigura, după caz, un interpret, specialist în domeniu, în limba minoritătii respective.

(5) în cazul copiilor/elevilor/tinerilor cu deficiente senzoriale se va asigura, după caz, un interpret, specializat pentru deficienta respectivă.

(6) Hotărârea privind orientarea scolară si profesională a copiilor, elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale apartine comisiei de orientare scolară si profesională, denumită în continuare COSP, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE, respectiv CMBRAE.

Art. 2. - În întelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) deficientă - absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (leziune anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbări, care îi împiedică participarea normală la activitate în societate;

b) educatie specială - ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activitătilor de învătare si asistentă complexă de recuperare-compensare (psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor care nu reusesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata scolarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru formarea competentelor de bază în vederea pregătirii pentru viata de adult;

c) scoală specială - unitate de învătământ în care se asigură educatie si interventie psihopedagogică de către profesori specializati persoanelor cu diferite tipuri si grade de dizabilităti/deficiente;

d) cerinte educationale speciale (CES) - necesităti educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitătilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente/dizabilităti sau tulburări/dificultăti de învătare ori de altă natură, precum si o asistentă complexă (medicală, socială, educatională etc);

e) integrare (scolară) - procesul de adaptare a persoanei cu cerinte educationale speciale la normele si cerintele scolii pe care o urmează, de stabilire a unor relatii afective pozitive cu membrii grupului scolar (grupă/clasă) si de desfăsurare cu succes a activitătilor scolare;

f) incluziune (scolară) - procesul permanent de îmbunătătire a serviciilor oferite de unitătile de învătământ pentru a cuprinde în procesul de educatie toti membri comunitătii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultătile acestora;

g) scoala incluzivă - unitatea de învătământ în care se asigură o educatie pentru toti copiii, reprezentând mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare si segregare. Copiii/Elevii din aceste unităti de învătământ beneficiază de toate drepturile si serviciile educationale, psihoterapeutice, medicale si sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echitătii si asigurării egalitătii de sanse;

h) adaptare curriculară - corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitătile elevului cu CES, din perspectiva finalitătilor procesului de adaptare si de integrare scolară si socială a acestuia;

i) profesor itinerant si de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogie care desfăsoară activităti de învătare, stimulare, compensare si recuperare cu persoanele cu CES integrate în unitătile de învătământ de masă, în colaborare cu toti factorii implicati;

j) planul de servicii individualizat - modalitatea de programare si coordonare coerentă a resurselor si serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrati în unităti de învătământ ele masă, focalizată pe nevoile de dezvoltare ale acestora;

k) programul de interventie personalizat - un instrument de proiectare si implementare a activitătilor educational-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activitătilor de interventie si atingerea finalitătilor prevăzute în planul de servicii personalizat;

l) CJRAE/CMBRAE - unitate specializată a învătământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul scolar, care desfăsoară servicii de asistentă psihoeducatională pentru părinti, copii si cadre didactice si care coordonează, monitorizează si evaluează, la nivel judetean, activitatea si serviciile educationale oferite de către centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică, mediatorii scolari;

m) certificat de orientare scolară si profesională - document/act oficial eliberat de către CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienta si orientează copiii, elevii si tinerii cu CES în învătământul de masă sau în învătământul special;

n) incapacitate - limitări functionale cauzate de disfunctionalităti/deficiente fizice, intelectuale sau senzoriale, de conditii de sănătate ori de mediu si care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate, motrice sau cognitivă, ori un comportament;

o) handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficiente sau incapacităti si care limitează ori împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol asteptat de societate;

p) dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali si factorii externi care reprezintă circumstantele de viată ale acestui individ. Datorită acestei relatii, impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activitătii si restrictii de participare conform CIF;

q) CIF - Clasificarea internatională a functionării, dizabilitătii si sănătătii - document elaborat de Organizatia Mondială a Sănătătii/Geneva, 2001;

r) afectare - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei functii fiziologice, inclusiv a functiilor mintale. Prin anormalitate în sensul prezentului ordin se întelege variatiile semnificative de la norma stabilită statistic, adică o deviatie de la media populatiei stabilită conform normelor standard măsurate, termenul trebuind utilizat exclusiv în acest sens, conform CIF;

s) functionarea - termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activităti si participare, care denotă aspectele pozitive ale interactiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) si factorii contextuali în care se regăseste (factori de mediu si personali), conform CIF;

t) adaptarea curriculară - corelarea continuturi lor componentelor curriculumului national cu posibilitătile elevului cu CES sau alte tipuri de cerinte educationale din perspectiva finalitătilor procesului de adaptare si de integrare scolară si socială a acestuia;

u) educatia incluzivă - proces permanent de îmbunătătire a institutiei scolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de învătământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităti;

v) scoala profesională specială - institutie scolară care, prin organizarea, desfăsurarea procesului de predare-învătare-­evaluare facilitează integrarea socioprofesională a elevilor prin certificarea calificărilor profesionale;

w) liceu special - unitate de învătământ care organizează si desfăsoară procesul de predare-învătare-evaluare pentru elevii/tinerii cu CES;

x) centrul de zi, centrul de pedagogie curativă si alte tipuri de centre - centre care pot fi organizate conform Legii nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, de către autoritătile locale/judetene, organizatii neguvernamentale etc. În parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului [MECTS) si care au ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea scolară si socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu CES. Acestea sunt considerate alternative de educatie specială al căror continut poate fi fundamentat si pe anumite pedagogii experimentale: Montessori, Freinet, Waldorf etc;

y) atelier protejat - spatiu adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilităti, unde acestia desfăsoară activităti de perfectionare si dezvoltare a abilitătilor, în vederea integrării în viata activă a tinerilor; poate functiona în locatii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidentiale sau în unităti de învătământ special.

Art. 3. - (1) Scopul evaluării, asistentei psihoeducationale, orientării/reorientării scolare si profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de integrare scolară, profesională si socială.

(2) Finalitatea evaluării, asistentei psihoeducationale, orientării/reorientării scolare si profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială si profesională a acestora prin egalizarea sanselor.

Art. 4. - Principiile profesionale care guvernează învătământul special si special integrat sunt următoarele:

a) principiul echitătii - din perspectiva dreptului la educatie, în baza căruia accesul la învătare se realizează fără discriminare;

b) principiul relevantei - în baza căruia educatia răspunde nevoilor de dezvoltare personală si social-economice;

c) principiul eficientei - în baza căruia se urmăreste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

d) principiul asigurării egalitătii de sanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educatie si asigurării sanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, nationalitate, limbă, religie, apartenentă la o categorie defavorizată;

e) principiul incluziunii sociale;

f) principiul centrării educatiei pe beneficiarii acesteia;


g) principiul participării si responsabilizării părintilor.

Art. 5. - (1) Beneficiile aplicării prezentei metodologii sunt asigurarea dreptului constitutional la educatie, a egalizării sanselor pentru copiii, elevii si tinerii cu CES.

(2) Beneficiari directi ai prezentei metodologii sunt:

a) toti copiii, elevii si tinerii cu CES din învătământul special si special integrat;

b) copiii, elevii si tinerii propusi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

c) copiii, elevii si tinerii propusi spre evaluare, după caz, la cererea: părintilor, conducerilor unitătii or de învătământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor scolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autoritătilor locale;

d) copiii, elevii si tinerii cu CES din unitătile de învătământ cu dublă subordonare - MECTS si Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sănătătii.

(3) Beneficiari indirecti ai prezentei metodologii sunt familia, cadrele didactice, institutiile de învătământ si comunitatea.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES

 

Art. 6. - Evaluarea, în sensul prezentei metodologii, este un proces complex, continuu si dinamic, realizat cu scopul de a cunoaste în profunzime si de a estima din punct de vedere cantitativ si calitativ particularitătile dezvoltării, limitele si potentialul copilului/elevului/tânărului cu CES.

Art. 7. - Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/copilul/tânărul are sau nu CES, în vederea orientării scolare si/sau profesionale a acestuia.

Art. 8. - Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învătământul preuniversitar.

Art. 9. - Finalitatea evaluării este de a orienta decizia si actiunea educatională si de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educationale optime în functie de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Art. 10. - Se va asigura în cadrul SEOSP, după caz, un interpret, specialist în domeniu, în limba minoritătii respective/specializat pentru deficienta respectivă.

Art. 11. - Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/scoală/institutii educationale/institutii ale statului.

Art. 12. - Principiile evaluării sunt următoarele:

a) evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului, în vederea cresterii nivelului de implicare activă în planul vietii individuale si sociale a acestuia;

b) evaluarea trebuie axată pe potentialul real de dezvoltare al copilului;

c) evaluarea necesită o abordare complexă si completă a elementelor relevante (sănătate, nivel de instructie si educatie, grad de adaptare psihosocială, situatie economică etc), precum si a interactiunii dintre acestea;

d) evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească si să opereze cu aceleasi obiective, criterii, metodologii pentru toti copiii, elevii si tinerii;

e) evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, să determine nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic si recomandări privind evolutia viitoare a copilului, în integralitatea sa;

f) evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea mai multor specialisti (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenti sociali, logopezi etc);

g) evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii directi ai acestei activităti, respectiv copilul si persoanele care îl au în ocrotire.

Art. 13. - Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului poate fi:

a) medicală;

b) psihologică;

c) educatională;

d) socială.

Art. 14. -(1) Evaluarea medicală presupune examinarea clinică si efectuarea unor investigatii de laborator si paraclinice, la nevoie, pentru stabilirea unui diagnostic complet.

(2) Evaluarea medicală initială se va face de către medicul de familie la care este înscris copilul/elevul/tânărul.

(3) Medicul de familie va cere consult de specialitate acolo unde este cazul.

Art. 15. - (1) Evaluarea psihologică presupune stabilirea nivelului de dezvoltare a functiilor si proceselor psihice, în vederea raportării la standardele existente.

(2) Evaluarea psihologică se realizează de către profesorii psihologi din cadrul SEOSP.

(3) Evaluarea psihologică se realizează utilizând metode variate si doar instrumente validate, conform setului de instrumente de expertizare si evaluare prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, aplicabile în situatii formale si informale, inclusiv informatii furnizate de părinti.

(4) Profesorul psiholog are obligatia de a alege si a folosi, după caz, acele instrumente psihodiagnostice care corespund cel mai bine investigării fenomenului psihic vizat si de a le completa cu date obtinute prin observatie, analiza comportamentului celui investigat, chestionare, interviuri.

Art. 16. - (1) Evaluarea educatională presupune stabilirea nivelului de cunostinte si a gradului de asimilare si corelarea acestora cu posibilitătile si nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de adaptare la mediul scolar si social, precum si identificarea problemelor si CES.

(2) Sunt necesare investigatii suplimentare în cazul în care există o discrepantă între nivelul de achizitii si nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, în sfera exprimării orale, citit-scrisului, calculului elementar.

(3) Evaluarea educatională se va realiza de către cadrele didactice direct implicate în procesul educational.

Art. 17. - (1) Evaluarea socială presupune, după caz, investigarea mediului de dezvoltare a copilului/elevului/tânărului: locuinta, hrana, îmbrăcămintea, igiena, securitatea psihică si fizică, factorii de mediu, factorii personali.

(2) Acest tip de evaluare este realizată, de regulă, de către serviciile specializate din cadrul primăriilor de pe raza ele domiciliu a copilului/elevului/tânărului sau, în cazuri speciale, de către asistentii sociali din cadrul CJRAE/CMBRAE ori al centrului scolar pentru educatie incluzivă/scolii speciale.

Art. 18. - (1) La finalul evaluării initiale în vederea orientării scolare/profesionale, dosarul va cuprinde rezultatele evaluării medicale (referat medical/scrisoare medicală eliberat/eliberată de medicul de familie/medicul specialist), ale evaluării psihologice (fisă psihologică eliberată de profesorul psiholog), ale evaluării educationale (fisă psihopedagogică eliberată de unitatea de învătământ) si ale evaluării sociale (anchetă socială), precum si recomandarea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

(2) Reevaluarea se realizează, de regulă, când apar schimbări la nivelul performantei scolare si al functionalitătii copilului/elevului/tânărului si/sau la cererea părintelui si/sau profesorului, cel mult una pe an si cel putin una pe nivel de învătământ.


(3) Evaluarea continuă a copiilor/elevilor/tinerilor din învătământul special se va face de către CIEC din cadrul institutiilor de învătământ special.

(4) Evaluarea continuă a copiilor/elevilor/tinerilor din învătământul special integrat se va face de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Art. 19. - CIEC functionează la nivelul fiecărei unităti de învătământ special.

Art. 20. - (1) Din CIEC fac parte, după caz: profesor psihopedagog/profesor logoped, profesor de educatie specială, profesor itinerant si de sprijin, profesor kinetoterapeut, asistent social, medic scolar.

(2) CIEC este compusă din 3-7 membri numiti de către consiliul de administratie, la propunerea consiliului profesoral din cadrul institutiei de învătământ special.

(3)Atributiile CIEC sunt următoarele:

a) evaluează, diagnostichează si urmăreste evolutia scolară a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din institutiile de învătământ special si special integrat;

b) realizează si monitorizează aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES;

c) propune reorientarea copiilor/elevilor/tineriilor cu CES din institutiile de învătământ special spre institutii de învătământ de masă;

d) asigură servicii de asistentă psihoeducatională copiilor/ elevilor/tinerilor cu CES;

e) asigură servicii de consiliere si asistentă psihoeducatională cadrelor didactice care furnizează programe de educatie remedială;

f) promovează învătământul incluziv.

 

CAPITOLUL III

Asistenta psihoeducatională a copiilor, elevilor si tinerilor cu CES

 

Art. 21. - Asistenta psihoeducatională reprezintă un ansamblu de servicii specializate pentru copiii/elevii/tinerii cu CES vizând, după caz: consiliere psihopedagogică, terapii specifice, recuperator-compensatorii, anchetă socială, mediere scolară.

Art. 22. - Scopul asistentei psihoeducationale îl reprezintă oferirea de sprijin pedagogic si psihologic copiilor cu CES în vederea optimizării procesului educational, adaptării si integrării sociale si profesionale.

Art. 23. - Asistenta psihoeducatională pentru copiii/elevii/tinerii cu CES se asigură prin institutii de învătământ special si institutii de învătământ special integrat de către personalul abilitat, cu finantare de la bugetul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

Art. 24. - Personalul abilitat pentru activitătile de asistentă psihoeducatională poate fi, după caz: profesor în centre si cabinete de asistentă psihopedagogică, profesor logoped, cadru didactic itinerant/de sprijin/domiciliu, profesor psihopedagog, profesor de psihopedagogie specială, kinetoterapeut, profesor-educator, profesor preparator, învătător-educator, educatoare/educator, asistent social, mediator scolar.

Art. 25. - Activitătile de asistentă psihoeducatională se derulează în parteneriat educational, în vederea asigurării de sanse egale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES.

Art. 26. - Monitorizarea activitătilor de asistentă psihoeducatională este realizată, după caz, de SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE sau de către CIEC din cadrul scolilor speciale.

Art. 27. - Beneficiarii serviciilor de asistentă psihoeducatională sunt copiii/elevii/tinerii:

a) cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protectia copilului din cadrul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului;

b) cu certificat de orientare scolară si profesională eliberat de COSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Art. 28. - Documentele de referintă ale asistentei psihoeducationale sunt, după caz: Programul de interventie personalizat (PIP), prevăzut în anexa nr. 6, care face parte ntegrantă din prezenta metodologie, planul de servicii ndividualizat (PSI), prevăzut în anexa nr 7, care face parte ntegrantă din prezenta metodologie, portofoliul educational al copiilor/elevilor/tinerilor.

 

CAPITOLUL IV

Orientarea scolară si profesională a copiilor, elevilor si tinerilorcu CES

 

Art. 29. - Orientarea scolară si profesională este ansamblul de norme, metode si tehnici prin care se asigură educatie si formare profesională de calitate, în acord cu particularitătile fizice, fiziologice si psihologice ale individului.

Art. 30. - Scopul orientării scolare si profesionale vizează valorificarea potentialului aptitudinal, a intereselor, aspiratiilor, cunostintelor, abilitătilor, deprinderilor si a altor particularităti psihocomportamentale, precum si consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalitătii de sanse.

Art. 31. - Orientarea scolară si orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se realizează de către COSP, numită prin decizie a inspectorului scolar general al judetului/al municipiului Bucuresti, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Art. 32. - Componenta COSP este următoarea:

a) directorul CJRAE, presedinte al comisiei;

b) inspectorul scolar pentru învătământul special si special integrat;

c) un reprezentant din partea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului;

d) un reprezentant din partea consiliului judetean/al municipiului Bucuresti;

e) un reprezentant din partea fiecărei institutii de învătământ special cu personalitate juridică;

f) un asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP.

Art. 33. - Competentele COSP sunt următoarele:

a) emite certificatele de orientare/reorientare scolară si profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/ CMBRAE;

b) colaborează cu directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene/a municipiului Bucuresti, cu institutiile de învătământ, cu părintii, cu asociatiile persoanelor cu dizabilităti, cu reprezentanti ai administratiei publice locale si societătii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordantă cu particularitătile lor individuale.

Art. 34. - Orientarea/Reorientarea scolară si profesională va fi realizată cel putin odată pentru un nivel de învătământ, la cererea părintelui/tutorelui legal instituit sau la cererea institutiilor educationale.

Art. 35. - (1) Finantarea COSP se realizează prin CJRAE/CMBRAE din bugetele consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) COSP se întruneste bilunar în sedinte ordinare si ori de câte ori este necesar în sedinte extraordinare.

(3) COSP este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor săi.

(4) Convocarea sedintelor se face de către secretarul comisiei, iar în absenta acestuia, de către directorul CJRAE/CMBRAE.


(5) Convocarea se face în scris cu cel putin 3 zile înainte de data sedintei si cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.

(6) Prezenta membrilor COSP la sedintă este obligatorie. În cazul în care un membru al COSP absentează de la sedinte de două ori consecutiv, fără motive temeinice, consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti va fi cel care va propune sanctionarea celui în cauză. Punerea în aplicare a sanctiunii se va face de către institutia din care face parte cel sanctionat.

(7) Sedintele COSP nu sunt publice. COSP poate admite să fie de fată si alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezenta lor este utilă.

(8) Salarizarea membrilor comisiei se stabileste în regim de plată cu ora sau de indemnizatie de sedintă.

Art. 36. - Beneficiarii certificatelor de orientare scolară si profesională sunt:

a) copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protectia copilului din cadrul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti, prin serviciul de evaluare complexă al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului;

b) copiii/elevii/tinerii cu CES evaluati de serviciul de evaluare si orientare scolară si profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Art. 37. - Pentru copiii/elevii/tinerii încadrati în grad de handicap de către comisia pentru protectia copilului din cadrul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti sunt necesare următoarele acte în vederea obtinerii certificatului de orientare scolară si profesională:

a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;

b) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap.

Art. 38. - Secretarul COSP va solicita serviciului de evaluare complexă a copilului din cadrul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului o copie a documentelor din dosarul copilului/elevului/tânărului încadrat în grad de handicap.

Art. 39. - Pentru copiii/elevii/tinerii cu CES neîncadrati în grad ele handicap, orientarea scolară si profesională se va realiza la propunerea/prin SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza următoarelor documente:

a) cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;

b) copie a actelor de identitate ale părintilor/tutorelui legal instituit (copia sentintei de divort - dacă este cazul);

c) copie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului (certificat de nastere/carte de identitate);

d) referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;

e) fisă de evaluare complexă, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, eliberată de specialisti calificati;

f) fisă psihopedagogică eliberată, de regulă, de unitatea de învătământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul SEOSP al CJRAE/CMBRAE, însotită, dacă este cazul, de recomandări ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul în vederea orientării/reorientării scolare si profesionale;

g) fisă privind traseul educational (anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie);

h) fisă medicală sintetică (anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie);

i) foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;

j) ultimul certificat de orientare scolară si/sau profesională, dacă este cazul.

Art. 40. - COSP va elibera certificatul de orientare scolară si profesională în 3 exemplare originale: un exemplar pentru părinte/tutore legal instituit, un exemplar pentru institutia de învătământ spre care a fost orientat, un exemplar pentru SEOSP, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 41. - Certificatul de orientare scolară si profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învătământ pentru care a fost orientat sau până la o nouă reorientare scolară si profesională.

Art. 42. - Hotărârea COSP este executorie.

Art. 43. - Eventualele contestatii privind orientarea scolară si profesională se depun în termen de 48 de ore de la data comunicării sub semnătură a certificatului de orientare scolară si profesională la SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Art. 44. - CJRAE/CMBRAE are obligatia să solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatia privind orientarea scolară si profesională, prin desemnarea unei alte comisii cu aceeasi structură a membrilor.

Art. 45. - Decizia comisiei nou-constituite privind orientarea scolară si profesională poate fi atacată doar în justitie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 46. - Specialistii în evaluare, asistentă psihoeducatională, orientare scolară si profesională vor respecta dreptul persoanei/familiei de a sista, fără nicio justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client.

Art. 47. - În cadrul evaluării psihologice se vor utiliza (administra, interpreta, măsura) metodele si tehnicile ele evaluare în strictă conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 48. - Specialistii implicati în evaluare, asistentă psihoeducatională, orientare scolară si profesională nu vor furniza informatii despre rezultatele activitătii lor, pentru a nu produce prejudicii, voluntar sau involuntar, beneficiarilor.

Art. 49. - Specialistii implicati în evaluare, asistentă psihoeducatională, orientare scolară si profesională nu deleagă propriile responsabilităti unor persoane care nu au competentele necesare pentru activitătile respective.

Art. 50. - Specialistii implicati în evaluare, asistentă psihoeducatională, orientare scolară si profesională manifestă cel mai înalt grad de integritate morală si profesională în toate relatiile lor.

Art. 51. - Specialistii implicati în evaluare, asistentă psihoeducatională, orientare scolară si profesională nu fac publice datele cu caracter personal obtinute, cu exceptia situatiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, protejând copilul/elevul/tânărul cu CES de orice formă de exploatare si abuz si prevenind devalorizarea acestor date.

Art. 52. - SEOSP va solicita consimtământul informat al familiei/tutorelui legal instituit pentru serviciile de evaluare.

Art. 53. - SEOSP va oferi informatii despre caracteristicile psihologice ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES familiei/tutorelui legal constituit si unitătii scolare unde acestia învată numai după ce s-a realizat o evaluare adecvată, care să sustină stiintific si metodologic afirmatiile si concluziile lor, indiferent dacă este vorba de recomandări, rapoarte sau evaluări, precizând limitele afirmatiilor, concluziilor si recomandărilor lor.

Art. 54. - SEOSP, prin conducerea CJRAE/CMBRAE, are obligatia de a sesiza si a implica forurile superioare ale autoritătilor locale/judetene în cazul în care se constată că familia/tutorele legal nu actionează în interesul superior al copilului/elevului/tânărului cu CES, pentru asigurarea egalitătii de sanse.

 


ANEXA Nr. 1

 

Set de instrumente de expertizare si evaluare

 

Setul de instrumente de expertizare si evaluare care poate fi utilizat de CIEC/SEOSP poate cuprinde:

1. Evaluarea nivelului de dezvoltare cognitivă

A. teste de inteligentă generală:

a) matriceie progresive colorate Raven;

b) matricele progresive standard Raven;

c) Dearborn;

d) fraze absurde;

e) ce s-a schimbat 1;

f) ce s-a schimbat 2;

B. teste de inteligentă globală:

a)W.P.P.S.I.; scaraWechsler-Bellvue;

b)WISC; scaraWechsler-Bellvue;

c) WAIS; scara Wechsler-Bellvue;

d) Kaufman (inteligentă globală si stiluri cognitive);

e) Binet-Simon (de reetalonat);

f) N.E.M.I. (R. Zazzo si colaboratorii) - noua scară metrică a inteligentei;

g) cuburile Kohs pentru adulti, de Goldstein;

h) cuburile Kohs pentru copii, de H. Santucci;

i) testul cărămizilor;

j) testul Columbia;

C. probe de inteligentă specifică:

a) probe de evaluare a functiei perceptiv-motorii;

- Santucci (4-6 ani);

- Bender-Santucci (7-11 ani) - etalonat de T. Kulcsar;

b) probe de evaluare a capacitătii de orientare si structurare spatială:

- Kohs-Goldstein (adaptat de Santucci si etalonat de V. Preda);

c) probe de inteligentă pentru desen:

- Goodenough;

d) evaluarea capacitătii de discriminare a identicului de simetric în structurile grafice:

- R.E.V.E.R.SAL;

e) ce vede în imaginile Rorschach;

f) domino.

2. Evaluarea motricitatii si psihomotricitătii

a) proba Ozeretski-Guillmain;

b) Gesell, scara de dezvoltare;

c) scara Odette Brunet si Irene Lezine;

d) proba de lateralitate Harris;

e) testul pentru gnozia digitală, Gertsmann;

f) proba pentru sinkinezia membrelor superioare;

g) test de sinkinezie a membrelor superioare, Stambak;

h) proba de motricitate digitală, A. Rey;

i) probe de asamblare (pătrat, triunghi);

j) proba Piaget-Head (orientare în spatiu);

k) testul Head (mână, ochi, ureche);

l) Denver;

m) Portage.

3. Examinarea psihologică a personalitătii

a) chestionare de personalitate;

b) CAT, testul de a perceptie pentru copii;

c) TAT, testul tematic de aperceptie;

d) Lucher, testul culorilor;

e) Szondi, proba pulsiunilor;

f) Catell si R. Zazzo, proba de perseverare;

g) testul casă-arbore-om;

h) testul arborelui;

i) testul Rorschach;

j) Freiburg;

k) STAI I;

l) STAI II;

m) testul cu 20 de propozitii neterminate (“Eu sunt ...*)(TST).

4. Probe pentru evaluarea activitătii psihice

A. perceptia:

a) testul figurilor complexe, A. Rey;

b) testul de orientare spatială, H. Head;

c) testul frenaj vointă, A. Rey;

B. afectivitatea:

a) testul de frustratie Rosenzweig;

b) completarea de povestiri;

c) asociere de cuvinte;

d) fabulele DUSS;

C. limbajul:

a) scara de dezvoltare a limbajului, C. Paunescu;

b) proba de evaluare a capacitătii cititului, M. Lobrot (Bovet);

c) Bender-Santucci;

d) probe de flexibilitate asociativă;

e) A. Rey adaptată;

D. imaginatia:

a) proba de desen liber;

b) proba Wartegg;

c) proba Collin (completarea lacunelor dintr-un desen);

d) desenul familiei, Corman;

E. memoria:

a) proba A. Rey pe bază de cuvinte;

b) proba A. Rey pe bază de figuri geometrice;

c) testul figurilor complexe, A. Rey;

d) proba Pieron;

e) WlSC (proba de memorie);

F. atentia:

a) proba Toulouse-Pieron;

b) proba de dublu baraj, R. Zazzo;

o) proba Bourdon-Amfimov;

d) proba Praga;

e) labirinturi;

f) completarea lacunelor;

g) proba de discriminare perceptivă.

5. Probe pentru evaluarea deficientei de vedere

a) scala Barraga pentru deficienta vizuală;

b) scala de evaluare Blounsky;

c) scala Reynell-Zinkin;

d) scala Maxfield-Bucholz;

e) proiectul Oregon;

f) chestionarul “Priveste si gândeste”.

6. Probe de evaluare a nivelului intelectual pentru deficientii de auz

a) Borelli-Oleron;

b) testul Sans-paroles;

c) testul Snijdern-Oomen;

d) scala Webster.

7. Scala de evaluare a interventiei timpurii

a) Portage;

b) Frohlich.[/grila: d131c]

8. Alte teste/probe de evaluare validate stiintific si etalonate pe populatia României

 


ANEXA Nr. 2

 

FISA DE EVALUARE COMPLEXĂ

 

Trimis de

...............................................................................................................................................

Motivul trimiterii

.......................................................................................................................................

 

ANCHETA SOCIA LĂ

 

Date generale si familiale:

Numele.................................................................., prenumele

............................................................

Data nasterii........................................................, locul nasterii

........................................................

Domiciliul..............................................................................................................................................

Tatăl (nume, prenume, profesie, loc de muncă)

...................................................................................

Mama (nume, prenume, profesie, loc de muncă)

................................................................................

Conditii de locuit

...................................................................................................................................

Relatiile între părinti

............................................................................................................................

Relatiile între părinti si copii

..................................................................................................................

Atitudinea părintilor fată de educatia copilului

......................................................................................

Surse devenit

......................................................................................................................................

Influente ambientale

............................................................................................................................

Mentiuni speciale

..................................................................................................................................

Întocmit de:

..................................

Data

..................................

Semnătura

..................................

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Tipul de dizabilitate

..............................................................................................................................

Dizabilităti asociate

..............................................................................................................................

Dezvoltare senzorial-perceptivă

..........................................................................................................

Dezvoltare psihomotrică

.....................................................................................................................

Nivel de dezvoltare cognitivă (vârsta de dezvoltare, coeficientul de dezvoltare): se precizează testul/proba psihologică folosită.

.........................................................................................................................................................

Gândirea (inclusiv nivelul operational)

................................................................................................

Memoria.................................................................................................................................................

Atentia.................................................................................................................................................

Imaginatia............................................................................................................................................

Limbajul si comunicarea.................................................................. .............................................

Afectivitatea..........................................................................................................................................

Motivatia.............................................................................................................................................

Vointa..................................................................................................................................................

Temperamentul...................................................................................................................................

Atitudinile.............................................................................................................................................

Aptitudinile..........................................................................................................................................

Nivelul maturizării psihosociale

............................................................................................................

Comportamentul.................................................................................................................................

Recomandările psihologice

..................................................................................................................

Întocmit de:

..................................

Data

..................................

Semnătura

..................................


 

EVALUAREA LOGOPEDICĂ

 

Vocabular.............................................................................................................................................

Limbaj receptiv

.....................................................................................................................................

Limbaj expresiv

...................................................................................................................................

Particularităti fiziologice de limbaj

........................................................................................................

Pronuntie............................................................................................................................................

Ritm si fluentă a vorbirii

.........................................................................................................................

Lexie....................................................................................................................................................

Grafie...................................................................................................................................................

Calculie...............................................................................................................................................

Diagnostic logopedic

............................................................................................................................

Alte mentiuni

..........................................................................................................................................

 

Întocmit de:

.....................................

Semnătura

.....................................

Data

.....................................

 

 

ANEXA Nr.3

 

FISĂ PRIVIND TRASEUL EDUCATIONAL

 

Numele si prenumele copilului......................................................., data nasterii...........................

Grădinita/Scoala...............................................Grupa/Clasa.........................................................

Programe educationale la vârsta prescolară (grădinită, centre de zi, centre de recuperare timpurie etc). Se vor preciza: denumirea institutiei, tipul programului, rezultatele obtinute.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Pregătirea scolară. Se vor preciza: denumirea institutiei, tipul de scolarizare, rezultatele obtinute:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Activităti de sprijin anterioare si prezente (inclusiv extras col are)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Comportamentul în timpul activitătilor scolare anterioare si prezente

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Comportamentul în afara scolii

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Atentia...................................................................................................................................................

Motivatia de învătare

.........................................................................................................................

Receptivitatea, participarea si implicarea

............................................................................................

Relatiile sociale (cu colegii si profesorii)

..............................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


Capacitatea de adaptare la cerintele scolare.......................................................................................

Recomandări pentru forma de scolarizare:

 

Grădinită specială

 

Grădinită de masă

 

Scoală generală

 

Scoa1a genera1a cu profesor de sprijin

 

Scoală generală cu curriculum adaptat

 

Scoală specială

 

Scolarizare la domiciliu

 

Frecventă redusă în grupa sau scoala specială

 

 

Alte servicii/programe educationale (specificati)

.................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Numele persoanei care a completat fisa

...........................................................

Semnătura

...........................................................

Numele psihologului/psihopedagogului

...........................................................

Semnătura

...........................................................

Coordonator CIEvC

...........................................................

Semnătura

...........................................................

 

Data

...........................................................

Director

...........................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Dosar nr................................................................

Data înregistrării...................................................

Numele medicului .................................................

Sef serviciu..........................................................

 

FISĂ MEDICALĂ SINTETICĂ

 

Numele................................................prenumele.........................................vârsta.............................

I. Anamneză

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

II. Diagnosticul medical (se specifică si nr. cod ICD 10)

- principal ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- altele

...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


Certificatele medicale actuale (Se specifică numărul, data, institutia emitentă si numele medicului care a eliberat certificatul.)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

III. Tratamente urmate si recomandate

 

Nr. crt.

Tipul tratamentelor

Tratamentele urmate (scurtă descriere)

Tratamentele recornandate (se bifează)

1.

Medicamentoase

 

 

2.

Recuperare neuromotorie

 

 

3.

Chirurgicale

 

 

4.

Ortopedice

 

 

5.

Protezare

 

 

6.

Psihoterapie

 

 

7.

Recuperare psihică

 

 

8.

Oftalmologie

 

 

9.

Audiologie

 

 

10.

O.R.L.

 

 

11.

Cardiologie

 

 

12.

Fizioterapie

 

 

13.

Endocrinologie

 

 

14.

Gastroenterologie

 

 

15.

Neurologie

 

 

16.

Altele (cu specificatie)

 

 

 

IV. Rezultatul tratamentelor urmate (per ansamblu):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

În cazul absentei oricărui tratament, enumerati motivele pe care le invocă familia:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

V. Stadiul actual al bolii (înconjurati etapa care se potriveste): de debut, de stare evolutiv sau stabilizat, terminal

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

VI. Concluzii si recomandări

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Data

...........................................................

Semnatura si parafa medicului...........................................................

 


ANEXA Nr. 5

 

ANTET

Centrul judetean de resurse si de asistentă educatională/

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si de Asistentă Educatională

 

CERTIFICAT

de orientare scolară si profesională

Copilul/Elevul...........................................................................................................................................

mama......................................................................tatăl.......................................................................

născut la data de ......................., în localitatea ...................., judetul ...................., domiciliat în ........................., str..................nr. ..... bl......., sc........, et........, ap.........judetul/sectorul............, posesor al B.l./C.l. seria........nr..........., CNP........................., având:

a) tipul de deficientă/handicap

...............................................................................................................;

b) gradul/nivelul de deficientă

................................................................................................................

Este orientat/reorientat pentru:

- unitate de învătământ special

..............................................................................................................;

- grupă/clasă specială în unitate obisnuită de învătământ

...................................................................;

- scoală (grădinită) de masă (integrare, mentinere, reintegrare/reorientare) - cu sau fără structuri/servicii de sprijin (se precizează care, dacă se recomandă).........................................................

- meseria/meseriile (învătământ profesional) ......................................................................................;

- scolarizare în regim de zi, scolarizare în regim de internat (săptămânal sau trimestrial)

- alte situatii ..........................................................................................................................................

Conform raportului de evaluare complexă nr./data.............................., eliberat de..............................,

cu recomandările prevăzute în programul de servicii personalizate a copilului cu dizabilităti.

Prezentul certificat este valabil până la data de ....................................................................................

Prezentul certificat s-a întocmit în.............exemplare.

 

Coordonator Comisia de orientare scolară si profesională

 

Membri

 

ANEXA Nr. 6

 

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP)

 

Numele si prenumele beneficiarului .......................................................................................................

Data si locul nasterii .................................................................................................................................

Domiciliul...................................................................................................................................................

Scoala/Institutia......................................................................................................................................

Echipa de lucru

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Priorităti pentru perioada (se specifică intervalul de timp)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Structura programului de interventie personalizat

 

Obiective

Continuturi

Metode si mijloace de realizare

Perioada de interventie

Criterii minimale de apreciere a progreselor

Metode si instrumente de evaluare

 

 

 

 

 

 


Evaluarea periodică - Obiective realizate

- Dificultăti întâmpinate

- Metode cu impact ridicat:

- pozitiv

- negativ

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutică (în functie de rezultatele evaluărilor periodice)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Recomandări particulare

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Rolul si modul de implicare a părintilor în program

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 7

 

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (PSI)

 

Functiile planului de servicii personalizat sunt:

- stabilirea cerintelor prioritare ale dezvoltării beneficiarului/copilului prin raportare la potentialul si capacitătile acestuia, pe domenii de interventie;

- stabilirea scopurilor/obiectivelor, serviciilor si programelor de interventie pentru beneficiar;

- precizarea responsabilitătilor, identificarea resurselor si a serviciilor disponibile în comunitate;

- stabilirea bugetului de timp pentru realizarea obiectivelor.

Numele si prenumele beneficiarului

........................................................................................................

Data si locul nasterii

.................................................................................................................................

Domiciliul....................................................................................................................................................

Scoala/Institutia......................................................................................................................................

Concluziile evaluării complexe:

- din punct de vedere medical:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- din punct de vedere psihopedagogie:

................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- din punctul de vedere al competentelor scolare (pe discipline, deprinderi si capacităti):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- din punct de vedere social................................................................................................................

 

            Structura unui plan de servicii personalizat

 

Tipuri de servicii

(educationale, compensatorii, medicale, terapeutice, alte tipuri)

Competente

(Ce poate face subiectul?)

Dificultăti

(Ce nu poate face subiectul?)

Priorităti

(Ce ar trebui să achizitioneze?)

Finalităti

(Scopuri si obiective)

 

 

 

 

 

 

Echipa de caz

- Coordonator

- Psihopedagog

- Educator

- Asistent social

- Logoped

- Medic

- Terapeut

- Parinti

- Alti membri

Repartizarea activitătilor pe fiecare tip de serviciu/membru al echipei de caz:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Prezentul program va fi completat de proiectele de recuperare individuală, rapoartele de evaluare periodice, schitele sau planurile de activitate periodice (lunare, săptămânale etc).


 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 20 decembrie 2011, se fac următoarele rectificări:

- la art. 1 2 lit. p), în loc de: “...prevăzute la lit. n)” se va citi: “...prevăzute la lit. o),”;

- la art. 18, în loc de: “Directorii asigură...” se va citi: “Directorul asigură...”;

- la art. 24, în loc de: „ la propunerea directorului adjunct.” se va citi: “, la propunerea directorului de unitate.”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.