MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 09/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

295/2011. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 

Acord între România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti

 

986/2011. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.301/2011. - Hotărâre pentru aprobarea organizării în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene

 

1.302/2011. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia

 

1.304/2011. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în orasul Sulina, judetul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

288/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte

 

1.035/2011. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

2.596/2.867/299/2011. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.068/2011. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A.

 

1.099/2011. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SIRIUS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.266/2011. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN - S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

264/2011. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL


LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010. ,

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 295.

 

Anexă


 

ACORD

între România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti

 

România si Regatul Spaniei, denumite în continuare “părti”,*

plecând de la dorinta de a aprofunda relatiile de prietenie dintre cele două state si de a contribui la

extinderea cooperării în domeniile cultural si educativ, pe baza respectului si a încrederii reciproce,

în conformitate cu prevederile art. 1 din Acordul de colaborare culturală si în domeniul învătământului dintre România si Spania, semnat la Bucuresti la 25 ianuarie 1995,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Dispozitiile prezentului acord sunt aplicabile, pe baza principiului reciprocitătii, Institutului Cultural Român de la Madrid si Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, denumite în continuare “centre”.

2. Dispozitiile prezentului acord vor fi aplicate si centrelor care ar putea să fie înfiintate în viitor în a mbele state, pe baza acordului reciproc dintre părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Centrele îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu legislatia respectivelor state si cu dispozitiile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Centrul Institutului Cervantes din Bucuresti functionează pe lângă misiunea diplomatică a Regatului Spaniei la Bucuresti ca Centru al Institutului Cervantes, organism public care depinde de Ministerul Afacerilor Externe si Cooperării al Regatului Spaniei.

2. Institutul Cultural Român de la Madrid se subordonează Ministerului Afacerilor Externe al României si Institutului Cultural Român si functionează pe lângă misiunea diplomatică a României la Madrid.

3. Părtile îsi vor comunica pe căi diplomatice eventualele schimbări survenite în subordonarea, respectiv statutul de dependentă al celor două centre.

4. Centrul Institutului Cervantes din Bucuresti va putea să se instaleze într-un imobil propriu, cedat sau închiriat, pentru a-si desfăsura activitatea.

5. Institutul Cultural Român de la Madrid va putea să se instaleze într-un imobil propriu, cedat sau închiriat, pentru a-si desfăsura activitatea.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Centrele au ca obiectiv promovarea limbii si culturii române, în cazul Institutului Cultural Român, respectiv a limbii spaniole si a culturii în spaniolă, în cazul Institutului Cervantes.

2. Acest obiectiv se realizează, printre altele, prin următoarele activităti, în conformitate cu legislatia în vigoare a fiecărei părti si cu scopurile prevăzute în statutele respectivelor centre:

a) organizarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie nationale;

b) în cazul Institutului Cervantes din Bucuresti, organizarea de programe de perfectionare pentru profesorii români care predau limba spaniolă sau predau în limba spaniolă;

c) organizarea de programe de sprijin pentru colaborarea cu centrele educative din domeniul predării limbii;

d) organizarea de probe de examen, în vederea obtinerii diplomelor care să certifice cunoasterea limbii părtii trimitătoare, precum si a tuturor activitătilor care derivă din acestea. În cazul Institutului Cervantes, se include cu necesitate “Diploma de Spaniolă ca Limbă Străină”/”Diploma de Espańol como Lengua Extranjera (DELE)” sau alte tipuri de acreditări;

e) difuzarea de cunostinte despre cultură, stiintă, educatie, precum si despre istorie si problematici contemporane ale uneia dintre părti pe teritoriul celeilalte părti;

f) organizarea de evenimente culturale, în special expozitii, proiectii cinematografice, spectacole, concerte, prezentări si festivaluri, ateliere etc, precum si de seminare, conferinte, proiecte complexe etc;

g) înfiintarea de biblioteci cu săli de lectură si servicii de împrumut de cărti, periodice si alte produse tipărite si orice alt tip de material cu caracter cultural, stiintific, educativ si informativ;

h) publicarea si difuzarea de programe informative si orice alt material cultural, stiintific, educativ, pedagogic si sportiv;

i) constituirea unei bănci de date despre schimburile culturale, stiintifice si altele care se realizează între cele două state, precum si acordarea de asistentă în domeniul serviciilor de informare;

j) crearea de consilii, cluburi si comitete potrivit domeniilor de activitate ale centrelor, cu participarea reprezentantilor societătii civile si ai mass-mediei, precum si a personalitătilor din lumea culturii, stiintei si sportului;

k) organizarea altor activităti similare, care au legătură cu scopurile centrelor.

3. Centrele vor putea organiza, în afara sediilor lor, activităti care să corespundă obiectivelor prezentului acord sau pot participa la asemenea activităti.

 

ARTICOLUL 5

 

În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 4 al prezentului acord, centrele fiecărei părti vor avea în statul primitor următoarele competente:

a) să deschidă conturi bancare;

b) să încheie contracte si acorduri de colaborare cu institutiile publice si cu orice persoane fizice sau juridice, publice sau private, nationale sau străine din statul primitor;

c) să se angajeze la orice alte obligatii necesare îndeplinirii scopului si activitătilor centrelor.

 

ARTICOLUL 6

 

Fiecare dintre părti va garanta accesul liber al publicului la activitătile organizate de centre, fie în localurile proprii, fie în afara acestora. Centrele pot folosi orice mijloc de difuzare, permis de l egislatia statului primitor, pentru a face cunoscute publicului activitătile lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Fiecare dintre părti va înlesni, conform legislatiei statului primitor si pe baza principiului reciprocitătii, îndeplinirea conditiilor necesare pentru functionarea adecvată a centrelor si îndeplinirea f unctiilor acestora.

 

ARTICOLUL 8

 

1. În realizarea activitătilor lor, centrele desfăsoară activităti cu caracter nelucrativ.

2. Cu toate acestea, pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea lor, centrele vor putea avea încasări:

a) pentru participarea la cursurile de limbă, pentru sustinerea de examene si acordarea de diplome, pentru participarea la actiuni si expozitii, pentru folosirea bibliotecilor, pentru închirierea de material audiovizual si pentru colaborarea la organizarea de activităti culturale, stiintifice si educative pe care le desfăsoară centrele în conformitate cu prezentul acord;

b) pentru vânzarea de cataloage, afise, programe, cărti, publicatii periodice si alte produse tipărite, discuri, materiale audiovizuale si didactice, de fiecare dată si atunci când vânzarea este efectuată de către centre.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Autoritătile competente ale fiecărei părti numesc personalul propriului centru. Acest personal poate fi numit dintre cetătenii statului trimitător, ai statului primitor sau ai unui stat tert. În acest din urmă caz, numirea trebuie convenită între ministerele afacerilor externe ale celor două părti.

2. Directorii si, în cazul în care există, conform reglementărilor interne ale părtilor, directorii adjuncti ai centrelor beneficiază de privilegiile si imunitătile diplomatice, scutirile fiscale si facilitătile prevăzute în Conventia cu privire la relatiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie 1961, cu conditia ca partea trimitătoare să îi acrediteze ca membri ai personalului diplomatic ai Ambasadei.

3. Restul personalului centrelor care nu detine cetătenia statului primitor si nici nu avea resedinta permanentă pe teritoriul acestuia înainte de a fi angajat la centru este supus legislatiei muncii si legislatiei asigurărilor sociale ale statului trimitător.

4. Personalul centrelor care are cetătenia părtii primitoare sau avea resedinta permanentă pe teritoriul acesteia înainte de a fi angajat la centre se supune sistemului de asigurări sociale si legislatiei muncii în vigoare a părtii primitoare, cu exceptia cazului în care se prevede altfel prin tratatele internationale la care România si Regatul Spaniei sunt părti.

5. Părtile, prin intermediul ministerelor afacerilor externe, se vor informa despre personalul trimis sau angajat la centre, precum si despre începerea sau încetarea activitătii acestuia.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Impunerea fiscală asupra veniturilor si bunurilor centrelor si personalului acestora este reglementată de legislatia celor două state, precum si de prevederile Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Spaniei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnată la Madrid la 24 mai 1979.

2. Dacă legislatia celor două state permite acest lucru si pe baza principiului reciprocitătii, părtile exonerează centrele de plata impozitelor, atât cele de stat, cât si cele locale, legate de activitătile pe care acestea le desfăsoară în conformitate cu prezentul acord, si de bunurile si serviciile pe care le achizitionează pentru a asigura functionarea lor.

3. Achizitionarea de imobile pentru desfăsurarea activitătilor centrelor culturale este scutită de orice taxă si impozit, dacă legislatia celor două părti permite.

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru personalul centrelor, cetăteni ai unor state terte care nu sunt membre ale UE sau ale SEE, fiecare parte acordă, pe baza principiului reciprocitătii, atunci când acest lucru se impune, vize de intrare si permise de sedere în conformitate cu legislatia natională a părtii primitoare, în cel mai scurt timp posibil. Această prevedere se aplică si membrilor de familie ai personalului, cetăteni ai unor state terte care nu sunt membre UE sau ale SEE si care locuiesc împreună cu acestia.

 

ARTICOLUL 12

 

Diferendele legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale diplomatică, cu exceptia cazului în care părtile convin o altă modalitate.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data la care se primeste ultima notificare efectuată de oricare dintre părti pe cale diplomatică, prin intermediul căreia părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea tuturor conditiilor interne cerute de legislatia lor natională pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Cu consimtământul părtilor pot fi introduse în orice moment modificări la prezentul acord, sub forma unor protocoale aditionale, care vor face parte integrant din acord. Modificările vor intra în vigoare conform procedurii mentionate la alin. 1.

3. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si va fi prelungit automat, pentru perioade ulterioare, cu aceeasi durată, dacă niciuna dintre părti nu îi notifică celeilalte părti, în scris si cu cel putin 1 (un) an înainte de expirarea perioadei de valabilitate corespunzătoare, intentia sa de denuntare a acordului.

Semnat la Madrid la data de 19 octombrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Regatul Spaniei,

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé,

ministrul afacerilor externe si cooperării

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei

cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al

Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicata,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Regatul Spaniei cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Madrid si a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucuresti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 986.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.  - Pentru actiunile de protocol organizate de Ministerul Afacerilor Europene în relatia cu institutiile Uniunii Europene si Corpul Diplomatic acreditat în România se aplică prevederile art. 1-4 ale cap. I “Actiuni de protocol organizate în relatia cu Corpul Diplomatic acreditat în România” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în tară a actiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum si cheltuielile ce se pot e fectua în acest scop.

Art. 2.  - Pentru invitarea în România a unor delegatii si persoane străine pe cheltuiala Ministerului Afacerilor Europene se aplică prevederile art. 5 si 6 ale cap. II “Invitarea în tara noastră, pe cheltuiala părtii române, a unor persoane sau delegatii străine, cu ocazia unor contacte si actiuni bilaterale si multilaterale, pe linie diplomatică, incluse în calendarul de politică externă a României” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2005.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.301.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei nationale privind imigratia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art.  3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităti/institutii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:

A. Din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor:

a) Oficiul Român pentru Imigrări;

b) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

c) Inspectoratul General al Politiei Române;

d) Directia generală afaceri europene si relatii internationale;

e) Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane.

B. Din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:

a) Departamentul Consular

C. Din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:

a) Directia generală ocupare salarizare si legislatia muncii;

b) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

c) Directia generală protectia copilului;

d) Directia generală protectia persoanelor cu handicap;

e) Inspectia Muncii.

D. Din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului:

a) Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii;

b) Directia generală relatii internationale si europene.

E. Din cadrul Ministerului Sănătătii:

a) Directia asistentă medicală si politici publice de sănătate

F. Din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri:

a) Centrul Român pentru Promovarea Investitiilor Străine

G. Institutii în subordinea Guvernului:

a) Institutul National de Statistică

H. Institutii publice autonome:

a) Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

e1) comunică Secretariatului tehnic stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice transpuse în planul de actiune conform competentelor si termenelor asumate, precum si eventualele modificări survenite la nivelul institutiei din care fac parte reprezentantii Grupului în ceea ce priveste atât structura, organizarea, subordonarea acestora, cât si persoanele desemnate în calitate de membru permanent sau supleant în cadrul Grupului;

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) Secretariatul tehnic are următoarele atributii:

a) asigură legătura permanentă dintre institutiile reprezentate în Grup;

b) prezintă Grupului note de informare, statistici, analize si prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentantii institutiilor Grupului, precum si ai altor institutii cu atributii în domeniul migratiei, azilului si integrării;


c) organizează si participă la sedintele Grupului, întocmeste notele de sedintă si asigură transmiterea acestora tuturor reprezentantilor;

d) în baza propunerilor reprezentantilor institutiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul Strategiei nationale privind imigratia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului;

e) anual, în baza propunerilor reprezentantilor institutiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului;

f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite si cu atributiile fiecărei institutii responsabile, modul de realizare a activitătilor cuprinse în planul de actiune prevăzut la lit. e);

g) întocmeste si înaintează spre aprobarea conducerii Ministerului Administratiei si Internelor raportul anual de activitate privind stadiul îndeplinirii activitătilor cuprinse în planul de actiune;

h) efectuează, în conditiile prevăzute de lege, orice demers necesar derulării în bune conditii a activitătii Grupului.

4. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art.  5. - Presedintele Grupului sau, în absenta acestuia, vicepresedintele poate solicita institutiilor, autoritătilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum si propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Corvin Nedelcu,

secretar general

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.302.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în orasul Sulina, judetul Tulcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum si al art. 175 alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.  - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judetean Tulcea a unor imobile compuse din constructii si teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise în domeniul public al statului ca urmare a procedurii de dare în plată, în conditiile legii.

Art. 2.  - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul p ublic al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 3.  - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor, proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Consiliului Judetean Tulcea si se transmit în domeniul public al judetului Tulcea

 

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoarea de inventar

- lei -

Orasul Sulina,

str. Incinta Ateliere nr. 1,

judetul Tulcea

Statul român*)

Judetul Tulcea, în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

I. Imobil cu nr. cadastral 444/1/1, înscris în Cartea funciară nr. 30.074, orasul Sulina, compus din:

1. Suprafata totală a terenului = 38.417,18 mp

2. Suprafata totală construită = 2.902,63, din care:

- Clădire (magazie materiale) -suprafata construită = 42,25 mp

- Statie oxigen - suprafata construită = 102,50 mp

- Statie pompare - suprafata construită = 279,43 mp

- Post trafo (clădire post trafo PT2)

- suprafataconstruită = 42,25 mp

- Fundatie beton depozit (magazie pentru depozitat materiale)

- suprafata construită = 609,05 mp

- Fundatie beton depozit (magazie pentru depozitat materiale)

- suprafata construită = 609,05 mp

- Fundatie beton depozit (magazie pentru depozitat materiale) - suprafata construită = 609,05 mp

- Fundatie beton depozit (magazie pentru depozitat materiale) - suprafata construită = 609,05 mp

II. Imobil cu nr. cadastral 444/1/2, înscris în Cartea funciară nr. 30.076, orasul Sulina, compus din:

1. Suprafata totală a terenului = 14.746,40 mp

2. Constructii industriale si edilitare - canal (bazin de dezmembrare nave)

- suprafata la sol = 14.746,40 mp

7.976.585*) Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 47.886 din data de 18 aprilie 2011, emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Tulcea, si Decizia nr. 235 din data de 29 martie 2011 a Ministerului Finantelor Publice.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 288.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

În temeiul prevederilor art 16 alin. (1) lit c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

 

Bucuresti, 28 decembrie 2011.

Nr. 1.035.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL RECTIFICAT

pe anul 2011 pentru Scoala Superioară de Aviatie Civilă


 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

19.736,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

7.805,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

7.805,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

7.805,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

7.755,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.000,00

 

17

 

Venituri din org. ncursuri calificare si conversie profesionala specializare si perfectionare

4.385,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

1 370,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

50,00

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

50,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

11.931,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

20.439,00

 

 

 

Venituri proprii

8.508,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.931,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

16.051,00

 

 

 

Venituri proprii

8.458,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

7.593,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

6.143,00

 

 

 

Venituri propri

3.190,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.953,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.631,00

 

 

 

Venituri proprii

2.402,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.229,00

 

 

01

Salarii de bază

3.574,00

 

 

 

Venituri proprii

1.769,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.805,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

12,00

 

 

 

Venituri proprii

12,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

06

Alte sporuri

1.018,00

 

 

 

Venituri proprii

594,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

424,00

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

7,00

 

 

 

Venituri proprii

7,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

13

Indemnizatii de delegare

20.00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

10.03

 

Contributii

1.512,00

 

 

 

Venituri proprii

783,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

724,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.176,00


 

 

 

 

Venituri proprii

606,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

570,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

23,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

252,00

 

 

 

Venituri proprii

132,00

 

 

 

Alocatii da la buget de stat

120,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

12,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

49,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

22,00

20

 

 

Titlul II BUNURI SI SERVICII

9.908,00

 

 

 

Venituri proprii

5.268,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.640,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

5.267,00

 

 

 

Venituri proprii

2.837,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.430,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fcrtă motrică

450,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

2.670,00

 

 

 

Venituri proprii

1.270,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.400,00

 

 

06

Piese de schimb

607,00

 

 

 

Venituri proprii

130,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

427,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

133,00

 

 

 

Venituri proprii

110,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

23,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

987,00

 

 

 

Venituri proprii

567,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

400,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

280,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

80,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.170,00

 

 

 

Venituri proprii

460,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

710,00

 

20.03

 

Hrana

295,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

295,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

295,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

295,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Medicamente

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00


 

 

 

01

Uniforme si echipament

15.00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

55,00

 

 

 

Venituri proprii

55,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

20.00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări “n străinătate

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

36,00

 

 

 

Venituri proprii

36,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

2013

 

Pregătire profesională

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.905,00

 

 

 

Venituri proprii

1.700,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 205,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4388,00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4338,00

 

71.01

 

Active fixe

4388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

 

 

01

Constructii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

4388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4338,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

19 736,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

20.439,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

703,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

703 00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Numar mediu de personal : 95 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar: 4 020 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 70 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (7 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 2.596 din 11 octombrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.867 din 30 noiembrie 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 299 din 27 decembrie 2011

 

 


ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

În temeiul art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. - După articolul 35 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprimministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol , articolul 351, cu următorul cuprins:

Art. 351. - (1) În aplicarea prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrări de interventie pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:

a) autorizatia pentru executarea lucrărilor de interventie, emisă în conditiile legii;

b) certificatul de performantă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de interventie pentru reabilitarea termică;

c) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, întocmit în conditiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de interventie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performantă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizatia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR


 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 20 decembrie 2011, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei privind propunerea de deschidere a procedurii de redresare financiară a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A., s-a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A., cu sediul în Calea Grivitei nr. 6, et. 5, municipiul Bucuresti, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, reprezentată legal de domnul Guglielmo Frinzi, în calitate de director general, avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 13 decembrie 2011 s-a solicitat conducerii societătii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, să transmită în termen de 48 de ore calculul marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de sigurantă determinat pentru 31 octombrie 2011, lista activelor admise să acopere rezervele tehnice, precum si informatii referitoare la situatia financiară a societătii, obligatiile fată de asigurati si terti.

Ca urmare a Solicitării autoritătii de supraveghere nr. 34.951 din 13 decembrie 2011, conducerea societătii a transmis prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 35.251 din 16 decembrie 2011 informatiile solicitate, din analiza cărora s-au constatat următoarele:

- Raportul dintre marja de solvabilitate disponibilă si fondul de sigurantă, determinat pentru data de 31 octombrie 2011, era subunitar (de 0,51), societatea încălcând prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (5) si (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările si completările ulterioare.

- Indicatorul de lichiditate determinat pentru luna octombrie 2011 avea o valoare subunitară (0,03), societatea încălcând prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011.

- Valoarea totală a activelor admise a scăzut sub nivelul rezervelor tehnice constituite, fiind astfel încălcate prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (2) din Normele privind Registrul special de evidentă a activelor care acoperă rezervele tehnice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.106/2005, coroborat cu prevederile art. 2 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011. Având în vedere că societatea nu mai îndeplineste conditiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub limita minimă prevăzută pentru fondul de sigurantă, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 20 decembrie 2011, aplicarea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 503/2004,


drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 lit. c) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, a Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A., cu sediul în Calea Grivitei nr. 6, et. 5, municipiul Bucuresti, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, reprezentată legal de d omnul Guglielmo Frinzi, în calitate de director general.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 503/2004, Consiliul de administratie al Societătii Comerciale “FORTE Asigurări” - S.A. este obligat sa întocmească si să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la d ata primirii de către societatea de asigurare a prezentei decizii.

Art. 3. - Planul de redresare financiară va include informatiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 503/2004 si va contine termene exacte de îndeplinire a măsurilor preconizate, modalităti concrete, precum si răspunderi concrete pe persoane abilitate, conform regulamentului de functionare a societătii de asigurare.

Art. 4. - Consiliul de administratie răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispozitiilor comunicate prin prezenta decizie si va fi sanctionat în conformitate cu prevederile art 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 71 din Legea nr. 503/2004.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.068.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SIRIUS -BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SIRIUS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială SIRIUS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 9, bl. C, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/5918/2011, cod unic de înregistrare 28481435/2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau î n reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei, a copiei contractului încheiat cu domnul Sgarro Luciano, conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.099.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN - SA, formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub numărul 26.351 din 8 noiembrie 2011, si îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ozana nr. 3, bl. I 31, sc. 4, ap. 58, sectorul 3, înregistrată la registrul comertului sub nr J40/17863/2007, având codul unic de înregistrare 22457047, înscrisă în registrul general la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110220.

 

Guvernatorul Bancii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011.

Nr. 1.266.


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

 

Tinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 25 noiembrie 2011 de Comisia de examinare, având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) si art. 38 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tări, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 15 decembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea finală a listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamtu

 

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 264.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ

cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

BISTRICEANU JEAN CLAUDIU

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

BULBOREA CRISTINA ELENA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

CIOBOTA ELENAANGELICA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

CIOTAU ELENA CRISTINA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

CIUMBER SILVIA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

CURALIUC MIHAELA ALINA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

DRAGOMIR IULIAN

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

DUMITRU ADRIANA MIHAELA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

FUNDOIANU MARIA CRISTINA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

HAMZA ALINA RALUCA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

ILIESCU IOANA GEORGIANA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

ITU CRISTIAN IONUT

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

MATACHE ADRIANA MIHAELA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

MAZILU DRAGOS BOGDAN

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

MINEA FLORIN

România

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

PREDESCU TOBA LAVINIA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

RUTA ANA-MARIA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

18.

TURCU DIANA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

VALCU SORINA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

CHIRU NICOLETA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

21.

COVACESCU CLAUDIU ADRIAN

România

The Association of Chartered Certified Accountants

22.

FRUJA SONIA RALUCA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

23.

HAPAU RALUCA MARIA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

24

LAZAR ANDREEA ILEANA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

25.

MOISE LUMINITA CRISTINA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

26.

POPESCU LUCIANA ALEXANDRA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

27.

RADU FLORICA MARIANA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

28.

ROTARIU MIHNEA SEBASTIAN

România

The Association of Chartered Certified Accountants

29.

ROTARU STEFAN NICOLAE

România

The Association of Chartered Certified Accountants

30.

SANDU ANA-MARIA

România

The Association of Chartered Certified Accountants

31.

SMOLIEVSKI ANDREI

România

The Association of Chartered Certified Accountants

32.

VASILE LAURENTIU

România

The Association of Chartered Certified Accountants

33.

DIMOV ASSEN

Bulgaria

Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria

34.

LECHMANN LUCIA

Elvetia

Schweizerische Eidgenossenschaft

35.

MATTIG CLAUDIA BRIGITTE

Elvetia

Schweizeriscrie Eidgenossenschaft

36.

OLSSON HELGE

Germania

Wirtschaftspruferkarnrner

37.

PIOTR MICHALCZYK

Polonia

The Association of Chartered Certified Accountants

38.

PRUNER PETR

Cehia

The Association of Chartered Certified Accountants

39.

WEBSTER JOHN

Marea Britanie

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.