MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 94/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 94         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Hotărâre privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european

 

61. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 37,3719 ha, proprietate publică a oraşului Cavnic, în vederea realizării obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei”

 

62. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

63. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

66. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional si a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

 

67. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

73. - Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015

 

74. - Hotărâre privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015

 

76. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru oraşul Horezu, judeţul Vâlcea

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

22. - Decizie pentru numirea domnului Cosmin Sabo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 

23. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan Găti din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

24. - Decizie pentru eliberarea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

25. - Decizie privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

110. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

60. - Decizie privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Dispoziţie privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional si european.

(2) După finalizarea lucrărilor, sectorul de drum reabilitat se va retransmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, potrivit legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumului naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum ce urmează a fi dat în administrare, potrivit art. 1, îşi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administraţiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 46.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite pe perioada executării lucrărilor de reabilitare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european

 

Indicativul şi poziţiile kilometrice ale drumului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Nr. MFP

DN5 km 62+640-63+000

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

L = 0,360

12162

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţa de 37,3719 ha, proprietate publică a oraşului Cavnic, în vederea realizării obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 37,3719 ha, proprietate publică a oraşului Cavnic, în vederea realizării obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este localizat pe raza Ocolului Silvic Baia Sprie în U.P. III Cavnic, u.a. 84B% = 7,1385 ha, u.a. 91 E% = 0,9073 ha, u.a. 93L% = 0,0680 ha, u.a.90G% = 1,7646 ha, u.a. 911% = 1,1870 ha, u.a. 91C% = 1,0887 ha, u.a. 91D% = 0,4296 ha, u.a. 92E% = 1,2687 ha, u.a. 93D% = 0,0431 ha, u.a. 93B% = 0,2633 ha, u.a, 93N6% = 0,2000 ha, u.a. 93C% = 0,4177 ha, u.a. 92H% = 0,1678 ha, u.a. 92D% = 3,2247 ha, u.a. 92N1% = 0,0830 ha, u.a. 921% = 0,2763 ha, u.a. 93A% = 0,3769 ha, u.a. 94A% = 0,2548 ha, u.a. 94B% = 1,4311 ha, u.a. 94F% = 0,4550 ha, u.a. 941% = 0,0783 ha, u.a. 94G% = 0,3240 ha, u.a. 93F% = 0,7930 ha, u.a. 93G% = 0,3421 ha, u.a. 93N2% = 0,3314 ha, u.a. 93H% = 2,0013 ha, u.a. 93J% = 0,0331 ha, u.a. 93V% = 1,1432 ha, u.a. 93N5% = 0,1297 ha, u.a. 93M% = 0,6970 ha, u.a. 93N% = 0,1732 ha, u.a. 93L% = 1,9463 ha, u.a. 93K% = 0,1972 ha, u.a. 93U% = 0,2036 ha, u.a. 930% = 0,2435 ha, u.a. 93S% = 0,6784 ha, u.a. 931% = 0,3068 ha, u.a. 93R% = 0,0927 ha, u.a. 93P% = 0,6505 ha, u.a. 93N1% = 0,5894 ha, u.a. 93E% = 0,3527 ha, u.a. 92G% = 0,6741 ha, u.a. 92F% = 0,2150 ha, u.a. 95H% = 2,5571 ha - traseu pârtie de schi şi u.a. 930% = 0,1465 ha, u.a. 91 E% = 0,1372 ha, u.a. 911% = 0,2870 ha, u.a. 91 C% = 0,5334 ha, u.a. 92E% = 0,1904 ha, u.a. 92G% = 0,0602 ha, u.a. 92D% = 0,2184 ha - traseu telegondolă.

(3) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este oraşul Cavnic.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 36,0384 ha, astfel: u.a. 84B% = 7,1385 ha, u.a. 91 E% = 0,9073 ha, u.a. 93L% = 0,0660 ha, u.a. 90G% = 1,7646 ha, u.a. 911% = 1,1870 ha, u.a. 91 C% = 1,0887 ha, u.a. 91 D% = 0,4296 ha, u.a. 92E% = 1,2687 ha, u.a. 93D% = 0,0431 ha, u.a. 93B% = 0,2633 ha, u.a. 93C% = 0,4177 ha, u.a. 92H% = 0,1678 ha, u.a. 92D% = 3,2247 ha, u.a. 921% = 0,2763 ha, u.a. 93A% = 0,3769 ha, u.a. 94A% = 0,2548 ha, u.a. 94B% = 1,4311 ha, u.a. 94F% = 0,4550 ha, u.a. 941% = 0,0783 ha, u.a. 94G% = 0,3240 ha, u.a. 93F% = 0,7930 ha, u.a. 93G% = 0,3421 ha, u.a. 93H% = 2,0013 ha, u.a. 93J% = 0,0331 ha, u.a. 93V% = 1,1432 ha, u.a. 93M% = 0,6970 ha, u.a. 93N% = 0,1732 ha, u.a. 93L% = 1.9463 ha. u.a. 93K% = 0,1972 ha, u.a. 93U% = 0,2036 ha, u.a. 930% = 0,2435 ha, u.a. 93S% = 0,6784 ha, u.a. 931% = 0,3068 ha, u.a. 93R% = 0,0927 ha, u.a. 93P% = 0,6505 ha, u.a. 93E% = 0,3527 ha, u.a. 92G% = 0,6741 ha, u.a. 92F% = 0,2150 ha, u.a. 95H% = 2,5571 ha - traseu pârtie de schi şi u.a. 930% = 0,1465 ha, u.a. 91 E% = 0,1372 ha, u.a. 911% = 0,2870 ha, u.a. 91 C% = 0,5334 ha, u.a. 92E% = 0,1904 ha, u.a. 92G% = 0,0602 ha, u.a. 92D% = 0,2184 ha - traseu telegondolă.

Art. 2. - (1) Oraşul Cavnic compensează cu terenul în suprafaţă de 42,0986 ha, aflat în proprietatea privată a oraşului Cavnic, înscris în cartea funciară nr. 50.304 a oraşului Cavnic, având numărul cadastral 50.304.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este limitrof fondului forestier naţional, u.a. 8A, 8B, 11C, 12A, 12D din U.P. V Plopiş, Ocolul Silvic Târgu Lăpuş.

(3) Consiliul Local al Oraşului Cavnic are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier naţional, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier şi terenurile primite în compensare, în condiţiile prezentei hotărâri, dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc, potrivit art. 37 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1} se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti, conform art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj-Napoca, Ocolul Silvic Baia Sprie şi Consiliul Local al Oraşului Cavnic răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Lászlo Borbéely

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 61.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 103.977, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit, prin programe derulate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Braşov transferă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 30% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu mai puţin de 30 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2) şi obligaţia prevăzută la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului aflat în domeniul public al statului şl în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar în urma reevaluării acestuia conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(Iei)

103.977

8.19.01

497 Braşov

Judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 233, CF veche 11362  (CF nouă 122986)

1.915.847

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Str. Lungă nr. 233

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale,

CUI-4183229

Municipiul Braşov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,

CUI -4384206

- imobil 497 - parţial

- cod -8.19.01

- nr. MFP-103.977

- valoarea de inventar - 126.384,72 lei

- CF veche 11362 (CF nouă 122986)

Suprafaţa totală a terenului = 3.222 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

îh conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106760, reevaluată conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, în vederea dezvoltării Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, respectiv realizarea pistei de decolare-aterizare de 3.500 m.

Art. 3. - Consiliul Judeţean Cluj asigură pentru aeronavele militare care efectuează zboruri necomerciale gratuitatea pentru serviciile de handling de bază - servicii la sol obligatoriu a fi asigurate unei aeronave militare înaintea decolării sau aterizării -, respectiv alimentarea la sol cu energie electrică, utilizare starter, degivrare şi trădare aeronavă, asistenţă P.S.I., îmbarcare/debarcare cargo, transport bagaje, vidanjare, asigurare a scării de pasageri, curăţare a suprafeţei de mişcare în urma contaminării cu uleiuri şi carburanţi.

Art. 4.- În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 63.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

106760

8.19.01

2626 Cluj-Napoca

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca

565.960 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul pudic ai stătu fui

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judeţul Cluj,

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Traian Vuia

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Judeţul Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

CUI-4288110

- imobil 2626

- cod 8.19.01

- nr. M.F.P 106760

- valoarea de inventar - 565.960 lei

- suprafaţa construită = 466 mp

- suprafaţa desfăşurată = 466 mp

- suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 3.520 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea codului de clasificaţie a bunului imobil identificat cu numărul MFP 153198 din „8.26_”în „8.21.01”.

(2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Câmpulung şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modificarea codului de clasificaţie a bunului mobil identificat cu numărul de identificare MFP 155002, din „8.28_” în „8.24.07”.

(2) Bunul mobil prevăzut la alin. (1) se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului

naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Câmpulung şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

 

Denumirea bunului/Adresa

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul Imobil

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristicile tehnice

Tipul bunului

Anul dobândirii/ dării în

folosinţă

Codul de clasificare Nr. MFP

Bust preot Răuţescu Ioan

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

10.000

 Autor Daicu Nicolae, bronz, bust H = 1,20 m, soclu H = 1,50 m

Imobil

2003

8.21.01 153198

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Muzeului Naţional al Agriculturii Slobozia

 

Denumirea

bunului/Adresa

Persoana juridică de la care

se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul

imobil

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristicile tehnice

Tipul

bunului

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Codul de

clasificare

Nr. MFP

Moară cu valţuri „Ganz

şi motor Diesel „D 110

Şos. Kiseleff nr. 28,

sectorul 1, Bucureşti

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

 Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia

30.000

Vait tip FREDERICH TIMIŞOARA-SA -1935, seria 1103

Măcinarea a II-a: valţ tip GANZ&C.PAT. MECHWART - 1894, seria 2082T; valţ simplu tip „Ganz”, fabricat în anul 1900

Zona de provenienţă: judeţul Hunedoara

Mobil

2007

8.24.07

155002

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, recreare şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 2.000 mii lei, pentru Festivalul Internaţional de Film Transilvania.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2012.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 67.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA. pentru perioada 2012-2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 2 februarie 2012.

Nr. 73.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - SA., prevăzut în anexa nr. I.

Art. 2. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II.

Art. 3. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., prevăzut în anexa nr. III.

Art. 4. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale SERVTRANS INVEST- SA., prevăzut în anexa nr. IV.

Art. 5. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V.

Art. 6. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - SA., Societatea Comercială REGIOTRANS - SRL., Societatea Comercială REGIONAL- S.R.L., Societatea Comercială SERVTRANS INVEST - SA., Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - SRL vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-5, după adoptarea legii bugetului de stat.

Art. 7. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat se vor integra în sistemul de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie utilizat în prezent de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători* - S.A.

Art. 8. - Anexele nr. I-V*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 2 februarie 2012.

Nr. 74.


*) Anexele nr. I-V se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru oraşul Horezu, judeţul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 cu suma de 500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetului local al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, în vederea susţinerii sistemului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 76.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cosmin Sabo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

În temeiul art. 17 alin. (1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cosmin Sabo se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan Găti din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan Găti se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul ministru interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ştefania Gabriella Ferencz se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ştefania Gabriella Ferencz se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 25.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

În temeiul prevederilor art. 26 şi ale art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Numerele curente 5 „Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil” şi 16 „Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial” vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„5.

 Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

Art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

….

….

16.

Impozit pe veniturile din arendă

Art. 62 alin. (24) şi 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

 

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucureşti, 2 februarie 2012.

Nr. 110.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 17 ianuarie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, str. Ovid Densuşianu nr. 13, judeţul Argeş, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul J03/598/25.10.2001, cod fiscal 14259529/2001, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK- 010/10.04.2003, reprezentată de domnul Dudău Ionel, în calitate de administrator/director general,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu mai are personal propriu (cu excepţia administratorului/director general) şi nici colaboratori (asistenţi în brokeraj).

2. Societatea a reziliat contractele de intermediere încheiate cu societăţile de asigurare.

3. Societatea nu are datorii către societăţile de asigurare.

4. Societatea nu are înregistrate pe rolul instanţelor de judecată litigii cu societăţi de asigurare/reasigurare, intermediari în asigurări/reasigurări, foşti asiguraţi/angajaţi/colaboratori sau alţi terţi.

5. Societatea nu figurează cu datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g} din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, str. Ovid Densuşianu nr. 13, judeţul Argeş, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul J03/598/25.10.2001, cod fiscal 14259529/2001, şi înscrisă în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-010/10.04.2003, reprezentată de domnul Dudău Ionel, în calitate de administrator/director general.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2012.

Nr. 60.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

DISPOZIŢIE

privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, raportate la dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,

în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,

preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, se realizează prin utilizarea registrelor profesionale şi a etichetelor de tip timbru, denumite în continuare timbre profesionale.

(2) Corespondenţa, contractele şi actele profesionale ale psihologilor se semnează de către aceştia şi se certifică prin utilizarea parafelor profesionale şi a ştampilelor formelor de exercitare a profesiei de psiholog.

 

CAPITOLUL II

Registrele profesionale

 

Art. 2. - (1) Psihologii cu drept de liberă practică care îşi exercită profesia prin formele de exercitare a profesiei sunt obligaţi să realizeze şi să organizeze următoarele:

a) registrul general de evidenţă a corespondenţei, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;

b) registrul de evidenţă a contractelor de prestări servicii psihologice, prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;

c) registrul de evidenţă a actelor profesionale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;

d) registrul de evidenţă electronică a actelor profesionale;

e) registrele de evidenţă obligatorii potrivit legislaţiei financiar-fiscale;

f) alte forme de evidenţă specifice structurilor de psihologie avizate.

(2) Documentele prezentate la alin. (1) lit. a}-d) sunt obligatorii pentru toate formele independente de exercitare a profesiei în termen de 15 zile de la data începerii activităţii profesionale.

(3) Documentul prezentat la alin. (1) lit. c) şi d) se realizează şi se organizează pentru fiecare psiholog, zilnic, indiferent dacă acesta are statut de titular sau de angajaţi în cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate specialităţile profesionale.

(4) La data finalizării activităţii profesionale, documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se închid şi se arhivează în cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog unde a fost realizată activitatea profesională, psihologul primind în mod obligatoriu o dovadă privind închiderea registrelor, cu menţionarea numărului de înregistrări de la data începerii şi până la data încetării activităţii profesionale.

(5) Registrele se păstrează de către psihologii titulari la sediile formelor de exercitare a profesiei şi se prezintă în mod obligatoriu în vederea controlului profesional, cu excepţia registrelor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f).

(6) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se tipăresc în unităţi specializate, carnetele fiind numerotate şi securiza;e prin aplicarea ştampilei şi semnăturii pe ultimele file ale acestora.

 

CAPITOLUL III

Timbrele profesionale

 

Art. 3. - (1) Documentele şi actele profesionale ale psihologilor sunt înregistrate în registrele profesionale şi se securizează prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.

(2) Prin acte profesionale se înţelege toate actele emise de către psiholog ca rezultat al activităţii sale profesionale, în următoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologică, raport de expertiză psihologică, proces-verbal privind finalizarea activităţii psihologice, precum şi orice altă formă prin care se atestă concluziile unei intervenţii psihologice.

(3) Pentru valabilitate şi securizare, pe un act profesional se lipeşte un timbru profesional, peste care se aplică în mod obligatoriu parafa profesională a psihologului examinator sau ştampila formei independente de exercitare a profesiei.

(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional.

Art. 4. - (1) Numărul înscris pe timbrul profesional aplicat pe actul profesional se înregistrează în mod obligatoriu, în ordinea emiterii, în registrele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d).

(2) Actele profesionale sunt evidenţiate şi securizate numai prin aplicarea timbrelor profesionale, conţinând marca Colegiului Psihologilor din România, realizate potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 5. - (1) Timbrele profesionale care se aplică de către psihologi pe actele profesionale emise sunt produse numai de către Fabrica de Timbre şi se achiziţionează de către psihologi de la oficiile poştale ale Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

(2) Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. şi Colegiul Psihologilor din România vor indica oficiile poştale unde psihologii sunt arondaţi în vederea achiziţionării timbrelor profesionale.

(3) Timbrele profesionale se pot achiziţiona cu cel puţin 15 zile înainte de începutul lunii în care urmează să fie utilizate.

(4) Comercializarea în afara oficiilor poştale şi utilizarea timbrelor profesionale în alte scopuri decât pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise.

Art. 6. - (1) Timbrele profesionale se achiziţionează numai de către titularii formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog sau ai structurilor de psihologie avizate de către Colegiul Psihologilor din România, inclusiv de către toţi psihologii angajaţi.

(2) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizează numai după prezentarea funcţionarului de la oficiul poştal repartizat a următoarelor documente:

a) act de identitate al titularului sau al persoanei mandatate prin procură specială autentificată;

b) atestatul de liberă practică al titularului, în original;

c) certificat de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi anexa aferentă sau avizul de funcţionare a structurii de psihologie, după caz, emise de către Colegiul Psihologilor din România, şi certificatul de înregistrare fiscală a entităţii, prezentate în original.

(3) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizează potrivit necesarului formei de exercitare a profesiei raportat la timpul de muncă.

(4) Numărul minim de timbre profesionale ce poate fi achiziţionat se stabileşte de către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. şi Colegiul Psihologilor din România,

(5) în funcţie de datele obţinute de la Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., Colegiul Psihologilor din România va putea impune limite cantitative în achiziţionarea timbrelor profesionale.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 7. - (1) în cazul neutilizării timbrelor profesionale în luna curentă, acestea pot fi utilizate şi în perioada următoare, cu respectarea condiţiilor de înregistrare prevăzute în prezenta dispoziţie.

(2) Emiterea de către psihologi a actelor profesionale fără aplicarea timbrelor profesionale şi fără aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

(3) Neînregistrarea actelor profesionale şi a numărului înscris pe timbrul profesional în registrele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 213/2004.

Art. 8. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, evidenţa actelor profesionale se realizează potrivit procedurilor şi condiţiilor prevăzute în aceasta, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie începând cu data de 1 martie 2012.

(2) Colegiul Psihologilor din România va informa instituţiile publice şi alte entităţi interesate cu privire la noile condiţii privind evidenţa actelor profesionale.

(3) Prezenta dispoziţie este emisă pentru detalierea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 213/2004.

(4) Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

SIGLA

REGISTRUL GENERAL

de evidenţă a corespondenţei

(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

…………………………………………………………………………………

 

Registrul general de evidenţă a corespondenţei

 

Numărul şi data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea entităţii care a expediat actul, numărul şi data înregistrării

Denumirea entităţii căreia i se expediază actul, data actului

Conţinutul sintetic al obiectului contractului şi data încheierii contractului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

REGISTRUL GENERAL

de evidenţa a contractelor de prestări servicii psihologice

 (denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

…………………………………………………………………………………

 

Numărul şi data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului

 Numărul şi data înregistrării din evidenţa beneficiarului

Conţinutul sintetic al obiectului contractului şi data

încheierii contractului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA

REGISTRUL

de evidenţă a actelor profesionale*

(denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

…………………………………………………………………………………

 

Numărul şi data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea beneficiarului

Specialitatea (de exemplu:  psihologie clinică, psihologia  muncii şi organizaţionala, psihologia transporturilor etc.)

Denumirea (aviz psihologic, raport de evaluare psihologică etc.) şi concluziile sumare ale actului profesional

 

Seria si numărul timbrului profesional aplicat pe actul profesional

 

 

 

 

 

 


*) Registrul de evidenţă a actelor profesionale se realizează şi se arhivează inclusiv în forma electronică, în vederea raportării periodice.

 

ANEXA Nr. 41)

 

TIMBRUL PROFESIONAL*

 

 

Seria A/2012

 

 

SIGLA

 

 

Nr. 0000000

 

 

 


* Eticheta de tip timbru realizată de către Fabrica de Timbre şi distribuită de către Compania Naţională „Poşta Română” – SA

 

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.