MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 92/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 92         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 februarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.080 din 13 ianuarie 2012 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia şi formularistica necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA Şl FORMULARISTICA

necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, Inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

 

Art. 1. - (1) Schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură constă în subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare în perioada 28 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv.

(2) Subvenţia ratei dobânzii se calculează la sumele reprezentând dobânzi plătite la creditele menţionate la alin. (1) până la data de 31 decembrie 2013.

Art. 2. - (1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

(2) Solicitanţii aflaţi în dificultate financiară conform Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare, la data depunerii cererii sunt excluşi de la domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat.

(3) Activităţile din sectorul producţiei agricole primare pentru care se pot angaja credite bancare în sensul prezentei metodologii sunt prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

Art. 3. - (1) Pentru obţinerea ajutorului de stat prin subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare, solicitanţii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o depun la centrele judeţene sau la centrul municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pe raza cărora au sediul social sau unde au depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

(2) Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare a ratei dobânzii se depune până la data de 15 februarie 2012, însoţită de următoarele documente:

a) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1. copie de pe CU I/CI F;

2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;

3. copie de pe acordul de constituire/statut;

4. adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz;

5. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz;

6. copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;

7. copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări;

8. copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole/alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz;

9. copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit;

b) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1.copiedepeCUI/CIF;

2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;

3. copie de pe statut;

4. adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz;

5. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz;

6. copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;

7. copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări;

8. copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole/alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz;

9. copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit;

c) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1.copiedepeCUI/CIF;

2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;

3. copie de pe statut;

4. document eliberat de către oficiul registrului comerţului;

5. adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz;

6. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz;

7. copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;

8. copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări;

9. copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole/alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz;

10. copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit.

(3) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

(4) Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 de către centrele judeţene sau de centrul municipiului Bucureşti, aflate în subordinea APIA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare a ratei dobânzii.

Art. 4. - (1) Solicitanţii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, care au rambursat ratele la credit şi dobânzile aferente la termenele prevăzute în graficele de rambursare stabilite prin contractele de credit, depun cereri pentru subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate se depun anual, astfel:

a) în primele două luni ale anului 2012, pentru anul 2011;

b) în primele două luni a(e anului 2013, pentru anul 2012;

c) în primele două luni ale anului 2014, pentru anul 2013.

(3) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate se depun la centrele judeţene sau la centrul municipiului Bucureşti, aflate în subordinea APIA, pe raza cărora îşi are sediul social solicitantul sau unde a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, însoţite de următoarele documente:

1. copie de pe CUI/CIF;

2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;

3. copie de pe contractul de credit din care să rezulte acordarea creditului pentru activităţile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, şi graficul de rambursare aferent;

4. copie de pe extrasul de cont credit;

5. document eliberat la cererea beneficiarului, de către instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare nebancare privind prima de credit de risc luată în calcul la acordarea creditului, corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de acestea conform metodologiei interne de stabilire a ratingului şi nivelului de constituire a garanţiei, prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, precum şi cu privire la rambursarea creditului şi plata dobânzilor aferente, conform modelului de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 4;

6. situaţia centralizatoare a cheltuielilor efectuate conform activităţilor prevăzute în contractul de credit cu încadrare în prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, precum şi copiile la documentele justificative împreună cu cele care atestă plata acestora;

7. adeverinţă eliberată de direcţia pentru agricultură a judeţului, din care să reiasă că solicitantul a beneficiat sau nu de ajutoare de minimis şi în ce sumă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

Art. 5. - (1) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate se înregistrează la registratura centrului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, aflate în subordinea APIA, şi se verifică de către persoanele desemnate.

(2) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate se aprobă de către centrele judeţene, respectiv de centrul municipiului Bucureşti, în limita sumei alocate de la bugetul de stat, prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) în cazul în care valoarea ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate depăşeşte suma alocată de la bugetul de stat, prevăzută cu această destinaţie, ajutorul de stat care poate fi aprobat se diminuează procentual pentru toţi beneficiarii în vederea încadrării în suma totală alocată.

(4) Modul de calcul al ratei dobânzii la credite necesare subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat este prevăzut în anexa nr. 9.

(5) în cazul în care după depunerea cererii de plată au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere şi în documentele-anexe, solicitantul va notifica APIA în termen de 7 zile lucrătoare.

Art. 6. - Pe baza cererilor de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobânzii la credite contractate aprobate, centrele judeţene, respectiv centrul municipiului Bucureşti, aflate în subordinea APIA, întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, care va fi transmisă la APIA.

Art. 7. - APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice solicitarea de deschidere de credite bugetare şi situaţia centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 9. - După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al APIA, care, la rândul ei, virează sumele în conturile de subvenţii ale centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari.

Art. 10. - Persoanele desemnate din cadrul centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, aflate în subordinea APIA, efectuează verificări periodice la beneficiarii de credite bancare privind modul de utilizare a acestora conform destinaţiilor aprobate.

Art. 11. - În baza prevederilor prezentei metodologii APIA elaborează manuale de proceduri privind verificările administrative şi control la faţa locului, aprobate prin decizii ale directorului general şi avizate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţii în domeniu potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, care vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor şi postate pe site-ul oficial al instituţiei.

Art. 12. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

- Model -

 

Centrul judeţean APIA

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean....................................

Număr înregistrare în Registrul agricol:

Număr înregistrare în Registrul plantaţiilor viticole

 

Număr înregistrare ANSVSA (Registrul naţional al exploataţiilor/Nr. autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară)

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea*)

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea *)

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID) *)

 

 

CERERE DE ACORD PREALABIL PENTRU FINANŢARE

prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011

 

Denumirea persoanei juridice /PFA/ÎÎ/ÎF*)

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/

Cod de identificare fiscală (CIF)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ţară şi număr act de identitate (pentru altă cetăţenie)

Tip organizare (cod conform instrucţiuni)*)

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎÎ/ÎF/

 

 Judeţul/Sectorul*)

Localitatea*)

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

 Telefon*)

Fax

E-mail

 

Cont trezorerie: *)

 

Trezoreria*)

Sucursala/ Agenţia*)

 

 

 IBAN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Numele

Prenumele

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

Solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditul ce urmează să-l accesez, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, pentru una sau mai multe dintre următoarele activităţi*):

 înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi horticole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, a plantaţiilor viticole, de căpşun şi hamei, în suprafaţă totală de.................ha;

 achiziţionarea sau producerea puilor broiler sau a puicuţelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin şi bovin pentru îngrăşat, a tineretului cabalin, precum şi a familiilor de albine, în număr de......................... animale/familii;

 achiziţionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziţionarea de medicamente şi plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente, în sumă totală de..............................lei.

 

NOTĂ:

Câmpurile marcate cu gri se completează numai de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.


*) Câmpurile marcate cu *) sunt obligatoriu de completat.

 

LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE CERERII

 

a) Pentru beneficiarii1) prevăzuţi la art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1. Copie de pe CUI/CIF         

2. Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal         

3. Copie de pe acordul de constituire/statut   

4. Adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz     

5. Copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz             

6. Copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz      

7. Copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări 

8. Copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole/alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz             

9. Copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit 

 

Semnătura solicitantului.......................

Data.....................

 

b) Pentru beneficiarii1) prevăzuţi la art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1. Copie de pe CUI/CIF         

2. Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal         

3. Copie de pe statut   

4. Adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz     

5. Copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz             

6. Copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz      

7. Copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări 

8. Copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole//alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz             

9. Copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit 

 

Semnătura solicitantului.......................

Data.....................

 

c) Pentru beneficiarii1) prevăzuţi la art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011:

1. Copie de pe CUI/CIF 

2. Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal 

3. Copie de pe statut D

4. Document eliberat de către oficiul registrului comerţului 

5. Adeverinţa eliberată de consiliul local care atestă suprafaţa agricolă deţinută şi/sau utilizată în baza contractelor de arendă/comodat/alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare şi culturile înfiinţate în anul precedent/numărul de animale/păsări/familii de albine înregistrate în Registrul agricol, după caz     

6. Copie de pe documentul/documentele care fac/face dovada deţinerii/folosinţei/utilizării terenului, după caz             

7. Copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea în Registrul naţional al exploataţiilor pentru solicitanţii care deţin, cresc ori exploatează animale/autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, după caz      

8. Copie de pe documentul care face dovada folosinţei spaţiilor special amenajate (adăposturi) pentru animale/păsări 

1) Beneficiarul va bifa căsuţa corespunzătoare documentului depus în funcţie de specificul sectorului producţiei de produse agricole primare.

9. Copie de pe documentul care atestă înregistrarea în Registrul unic de identificare/Registrul plantaţiilor viticole/alte evidenţe funciare din care rezultă suprafaţa în ha/numărul de animale/păsări/familii de albine, după caz             

10. Copie de pe contractul de credit din care să reiasă respectarea prevederilor ari 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite în baza contractului de credit      

 

Semnătura solicitantului.......................

Data.....................

 

ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

 

Subsemnatul...................................................................................................., GNP ................................................ titular/administrator/reprezentant legal al........................................................................................................................................... (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)

cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal, declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de:

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat temporar conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;

- obligaţia de a notifica în scris centrul judeţean al APIA, în termen de 7 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), cu privire la orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;

- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita documente justificative suplimentare în orice moment;

- faptul că, în cazul constatării unor nereguli, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile legale;

- faptul că nu se acordă ajutor de stat dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite;

- faptul că persoanele desemnate de la nivelul APIA au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii şi documentelor aferente dosarului.

2. Drept care declar şi mă angajez să certific următoarele:

- Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile, iar, în caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

- Declar ca nu mă aflam în dificultate financiară la data depunerii cererii.

- Mă încadrez în categoria beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

- Declar că sumele obţinute sub formă de credit, conform art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată CU modificări prin Legea nr. 206/2011, nu au fost folosite în alte scopuri decât cele declarate.

- Mă angajez să răspund şi să pun la dispoziţia APIA documentele solicitate în vederea efectuării verificărilor ulterioare emiterii acordului, conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

- În cazul în care, după depunerea cererii de plată, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere şi documentele anexate, mă angajez ca în termen de 7 zile lucrătoare să le notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

- Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform cărora: „Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute de prezenta schemă, precum şi a oricăror alte obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării prin subvenţionarea dobânzii la credite determină aplicarea de către autoritatea competentă a tuturor măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.”

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila

(dacă este cazul)

Data:

............/2012

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- Model –

 

Centrul judeţean APIA

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean....................................

Număr înregistrare în Registrul agricol:

Număr înregistrare în Registrul plantaţiilor viticole

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID) *)

Număr înregistrare ANSVSA (Registrul naţional al exploataţiilor/Nr. Înregistrare sau nr. autorizaţie sanitar-veterinară)

 

ACORD PREALABIL PENTRU FINANŢARE

prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011

 

În baza Cererii de acord prealabil pentru finanţare depusă cu nr. ............/.................

 

Denumirea persoanei juridice /PFA/ÎÎ/ÎF*)

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/

Cod de identificare fiscală (CIF)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ţară şi număr act de identitate (pentru altă cetăţenie)

Tip organizare (cod conform instrucţiuni)*)

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎÎ/ÎF/

 

 Judeţul/Sectorul*)

Localitatea*)

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon*)

Fax

E-mail

Banca*)

Sucursala/Agenţia*)

 

NOTĂ:

Câmpurile marcate cu gri se completează numai de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, vă transmitem acordul privind accesul la finanţare pentru următoarele activităţi:

 înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi horticole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, a plantaţiilor viticole, de căpşun şi hamei, în suprafaţă totală de.................ha;

 achiziţionarea sau producerea puilor broiler sau a puicuţelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin şi bovin pentru îngrăşat, a tineretului cabalin, precum şi a familiilor de albine, în număr de......................... animale/familii;

 achiziţionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziţionarea de medicamente şi plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente.

În cazul depunerii incomplete a documentaţiei aferente anului 2011 sau pentru clarificarea neconcordanţelor constatate, solicitantul va fi notificat în vederea completării cererii.

Dacă rambursaţi ratele la credite şi plătiţi dobânzile la termenele scadente în contractele de credit si dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute, puteţi beneficia de ajutorul de stat acordat pentru subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare.

 

Directorul centrului judeţean,

………………

 

Şef serviciu,

………………

Întocmit

………………


*) Câmpurile marcate cu *) sunt obligatoriu de completat.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

- Model -

 

Centrul judeţean APIA

Operator date cu caracter personal: 9596

Număr înregistrare în Registrul agricol:

Număr înregistrare în Registrul plantaţiilor viticole

 

Număr înregistrare ANSVSA (Registrul naţional al exploataţiilor/Nr. autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară)

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea*)

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea *)

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID) *)

 

 

CERERE PENTRU SUBVENŢIONAREA RATEI DOBÂNZII

la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare

 

Denumirea persoanei juridice /PFA/ÎÎ/ÎF*)

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/

Cod de identificare fiscală (CIF)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ţară şi număr act de identitate (pentru altă cetăţenie)

Tip organizare (cod conform instrucţiuni)*)

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎÎ/ÎF/

 

Judeţul/Sectorul*)

Localitatea*)

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon*)

Fax

E-mail

 

Trezorerie: *)

 

Trezoreria*)

Sucursala/ Agenţia*)

 

 

 IBAN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Numele

Prenumele

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale


*) Câmpurile marcate cu *) sunt obligatoriu de completat.

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, şi a Acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare  nr. ............din.................., solicit acordarea subvenţiei la dobânda achitată instituţiei finanţatoare, conform Contractului de credit  nr. ..............din data de....................., accesat pentru următoarele activităţi:

 înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi horticole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, a plantaţiilor viticole, de căpşun şi hamei, în suprafaţă totală de.................ha;

 achiziţionarea sau producerea puilor broiler sau a puicuţelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin,

caprin şi bovin pentru îngrăşat, a tineretului cabalin, precum şi a familiilor de albine, în număr de.........................

animale/familii;

 achiziţionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziţionarea de medicamente şi plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente, în sumă totală de..............................lei.

 

LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE CERERII

 

Nr. crt.

Documentele ataşate cererii

DA

NU

DA

NU

1.

Copie de pe CUI/CIF, după caz









2.

Copie de pe BI/CI al/a titularului/administratorului/împuternicitului









3.

Copie de pe contractul de credit din care să rezulte acordarea creditului pentru una din activităţile menţionate la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011









4.

Copie de pe graficul de rambursare a contractului de credit









5.

Copie de pe extrasul de cont credit









6.

Document/Documente eliberat(e) la solicitarea beneficiarului de credite de către instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare privind prima de credit de risc luată în calcul la acordarea creditului, corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de instituţiile de credit şi/sau de instituţiile financiare nebancare, conform metodologiei interne de stabilire a ratingului şi nivelului de constituire a garanţiei, prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, precum şi cu privire la rambursarea creditului şi plata dobânzilor aferente









7.

Situaţia centralizatoare a cheltuielilor privind activităţile menţionate în contractul de credit cu încadrare în prevederile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, precum şi copiile la documentele justificative împreună cu cele care atestă plata acestora (anexa nr. 10 la metodologie)









8.

Document eliberat de direcţia agricolă a judeţului, din care să reiasă că solicitantul a beneficiat sau nu de ajutoare de minimis şi în ce sumă, conform anexei nr. 5 la metodologie









 

NOTĂ:

Câmpurile marcate cu gri se completează numai de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.

 

Semnătura beneficiarului..........................

Data.....................

 

ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

 

Subsemnatul.......................................................................................................... CNP................................................ titular/administrator/reprezentant legal al...........................................................................................................................................

(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)

cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal, declar următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de:

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat temporar conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;

- obligaţia de a notifica în scris centrul judeţean al APIA, în termen de 7 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), cu privire la orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;

- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita documente justificative suplimentare în orice moment;

- faptul că în cazul constatării unor nereguli, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile legale;

- faptul că nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite;

- faptul că autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul să verifice informaţiile conţinute în formularul cererii şi documentele aferente dosarului.

2. Drept care declar şi mă angajez să certific următoarele:

- Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi În documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile, iar, în caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

- Declar că nu mă aflam în dificultate financiară la data depunerii cererii.

- Mă încadrez în categoria beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

- Mă angajez să răspund şi să pun la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură documentele solicitate în vederea efectuării verificărilor ulterioare emiterii acordului, conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011.

- În cazul în care, după depunerea cererii de plată, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere şi documentele anexate, mă angajez ca în termen de 7 zile lucrătoare să notific în scris APIA, cu respectarea termenelor-limită.

- Declar pe propria răspundere ca am luat cunoştinţă de prevederile art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, conform cărora: „Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute de prezenta schemă, precum şi a oricăror alte obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării prin subvenţionarea dobânzii la credite determină aplicarea de către autoritatea competentă a tuturor măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010.”

3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila

(dacă este cazul)

Data:

............/2012

 

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

- Model -

Instituţia de credit/Instituţia financiară nebancară................................

Sucursala Judeţeană/Sucursala/Agenţia.....................

Nr. ................din....................

 

ADEVERINŢA

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, confirmăm prin prezenta că subscrisa........................................... (denumirea beneficiarului) .CUI/CIF...........................................sediul social................................................................. cod poştal......................... telefon ..............................fax................................e-mail ..............................având ca reprezentant legal pe domnul/doamna ................................... CNP................................ legitimat(ă) cu BI/CI. seria......... nr. ..................... eliberat(â) de.........................la data de.....................beneficiar de credit în conformitate cu prevederile Contractului de credit  nr. .............din data de........................având următoarea destinaţie:..............................................................................................

 

Valoarea creditului...........................................lei

Dobânda la credit........% pe an

Rating beneficiar.........%

Creditul a fost acordat la data de................................

Creditul se rambursează integral la data de...................................

Situaţia plăţii dobânzilor la credit, la data de....................................

Anul............

 

Luna ianuarie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna februarie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna martie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna aprilie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna mai

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna iunie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna iulie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna august

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna septembrie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna octombrie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna noiembrie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

Luna decembrie

Dobânda ...... % pe an

Suma.................lei

 

Precizăm că ratele lunare au fost achitate în conformitate cu graficul de rambursare şi la termenele scadente stabilite prin contract.

 

Director,

………………………

Director economic,

………………………

Numele şi prenumele

………………………

Numele şi prenumele

………………………

Semnătura şi ştampila

………………………

Semnătura şi ştampila

………………………

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

- Model -

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului......

ADEVERINŢĂ

 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului.............................CUI............................., cu sediul în localitatea............................... str. ....................................... nr. .........., sectorul/judeţul....................., codul poştal................e-mail.........................................

adeverim prin prezenta că:

SC/PFA/ÎÎ/ÎF.....................................CUI/CIF........................................cu sediul în localitatea............................................ (satul, comuna, oraşul) str. ...................................... nr. ..........sectorul/judeţul...........................codul poştal...............

 nu a beneficiat de ajutor de minimis în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2010

 a beneficiat de ajutor de minimis, respectiv pentru subvenţionarea ratei dobânzii, în perioada 1 ianuarie 2008- 31 decembrie 2010, în sumă de:

- anul 2008:.......................lei

- anul 2009:.......................lei

- anul 2010:.......... ............lei

Eliberăm prezenta pentru a-i servi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

Data ………………………

Director executiv,

………………………

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

- Model -

Centrul Judeţean APIA..............

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, aferentă anului...............

 

Nr. crt.

Denumirea

CUI/CIF

Valoarea ajutorului de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Directorul centrului judeţean,

………………………

 

Şef serviciu,

………………………

 

Întocmit

………………………

ANEXA Nr. 7

la metodologie

- Model -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011

 

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de beneficiari

Valoarea ajutorului de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Director general,

………………………

 

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

- Model -

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, aferentă anului...........

 

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de beneficiari

Valoarea ajutorului de sta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Director general buget finanţe,

………………………

 

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

- Model -

 

MODUL DE CALCUL

al ratei dobânzii la credite necesare subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

 

1. Rata subvenţiei (Rs) reprezintă diferenţa dintre rata de referinţă (Rr) şi rata dobânzii pentru calculul subvenţiei (Rdcs) şi exprimă valoarea procentuală cu care se diminuează rata dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare.

2. Valoarea nominală a subvenţiei: S = [Rd - (Rd - Rs)]/Rd x D, unde:

S - valoarea nominală a subvenţiei dobânzii, exprimată în lei;

Rd - rata dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare, exprimată în procente;

Rs - rata subvenţiei, exprimată în procente;

D - dobânda la credit plătită de beneficiar într-o perioadă determinată, exprimată în lei.

3. Model de calcul

Rd-rata dobânzii bancare (%)

Rs - rata subvenţiei - diferenţa dintre rata de referinţă şi rata dobânzii pentru calculul subvenţiei

Rs = Rr - Rdcs, unde:

Rr - rata de referinţă (%) - rata de referinţă definită prin Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont de Comisia Europeană, la care se adaugă ratingul fiecărui beneficiar de credit determinat de instituţiile de credit şi/sau de instituţiile financiare nebancare conform metodologiei de stabilire a ratingul ui şi nivelului de constituire a garanţiei prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, exprimată în procente

Rata de referinţă se actualizează de Comisia Europeană şi se poate consulta pe http://ec.europa.eu/competition/state_aid/leqislation/reference_rates.html

 

De la data

La data

RO

01.01.2012

 

6,85

01.08.2011

31.12.2011

7,18

01.07.2011

31.07.2011

7,18

01.05.2011

30.06.2011

7,18

01.03.2011

30.04.2011

7,18

01.01.2011

28.02.2011

7,18

 

La valorile din tabelul de mai sus se adaugă marja de 100 puncte de bază (1%).

Ratingul fiecărui beneficiar de credit este determinat de instituţiile de credit şi/sau de instituţiile financiare nebancare conform metodologiei de stabilire a ratinguiui şi nivelului de constituire a garanţiei prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont. Se comunică prin adeverinţa emisă fiecărui beneficiar de credit. (Valoarea uzuală este 2%, dar se determină pentru fiecare beneficiar.)

Exemplu de calcul pentru anul 2011: Rr = 7,18 + 1+2,0 = 10,18%

Rdcs - rata dobânzii pentru calculul subvenţiei - rata care are o valoare egală cu rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României la care se adaugă o primă egală cu diferenţa dintre rata medie a dobânzilor pe piaţa monetară interbancară cu scadenţa de un an şi rata medie a dobânzii de politică monetară pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, plus prima de credit de risc corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, aşa cum este stipulat în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare,

din care:

- rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României

- ianuarie 2011-octombrie 2011 - 6,25%

- noiembrie 2011-decembrie 2011 - 6,00%

- rata medie a dobânzilor pe piaţa monetară interbancară cu scadenţa de un an - 10,32%

- rata medie a dobânzii de politică monetară pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008 - 9,38% (sursa: Banca Naţională a României)

- prima de credit de risc corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului - 2,0% (uzual)

Exemplu de calcul pentru perioada ianuarie-octombrie 2011:

Rdcs = 6,25 + (10,32 - 9,38) +2,0 = 9,19%

Rata subvenţiei Rs = Rr - Rdcs = 10,38 - 9,19 = 0,99%

4. Exemplu aplicaţie calcul S = [Rd - (Rd - Rs)]/Rd x D, unde:

S - valoarea nominală a subvenţiei dobânzii, exprimată în lei;

Rd - rata dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare, exprimată în procente;

Rs - rata subvenţiei, exprimată în procente;

D - dobânda la credit plătită de beneficiar într-o perioadă determinată, exprimată în lei.

Rd -18%

Rs - 0,99%

D = 1000 lei (dobânda plătită în luna ianuarie 2011)

S = [18 - (18 - 0,99)]/18x 1000 = (18-17,01)/18x 1000 = 0,055x1000 = 55,0 lei

Pentru luna ianuarie 2011 se subvenţionează dobânda plătită cu 0,99%. În termeni reali, valoarea nominală a subvenţiei este de 55,0 lei, adică 5,5% din suma plătită ca dobândă.

 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a cheltuielilor efectuate conform activităţilor prevăzute în contractul de credit aferent perioadei

 

Nr. crt.

Tipul de activitate

Documentele care atestă cheltuielile efectuate

Documentele care atestă plata cheltuielilor

Tipul documentului

Nr. documentului

Data documentului

Valoarea

 Tipul documentului

Nr. documentul

Data documentului

Valoarea

TOTAL:

X

x

x

x

 

x

x

x

 

 

Semnătura beneficiarului................................

Data.......................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.