MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 133/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

92. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 

93. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

44. - Decizie privind numirea domnului Cristian Sporiş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

45. - Decizie pentru eliberarea domnului Costea Romulus Doru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

46. - Decizie privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

36/888. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

 

191.- Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

3.283. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghlcevlcl

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA DE METEOROLOGIE

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

 

INDICATORI

Nr. Rând

2012 Propuneri

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

55 540

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

55.200

 

 

a)

din producţia vândută

3

8.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care

5

43.200

 

 

c1

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare

6

0

 

 

c2

- transferuri, cf. preved. Legii 293/2011

7

43.200

 

 

d)

producţia imobilizata

8

1.000

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

340

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

din dobânzi

13

40

 

 

d)

alte venituri financiare

14

300

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 48 + 51)

16

53.556

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

53.326

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.451

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia şi apa]

19

2.000

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

34.565

 

 

 

d1) cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)

22

24.537

 

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale. din care

23

6.823

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

5.104

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări centru somai

25

123

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.276

 

 

 

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam

27

320

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care

28

3.205

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care.

29

491

 

 

 

- tichete de creşa potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

31

260

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.454

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 


 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.000

 

 

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

11.210

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare din care

38

100

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol din care :

40

20

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:

42

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

230

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

230

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.984

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

317

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.667

 

1

 

Rezerve legale

55

99

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lene

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59

60

1.568

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

61

157

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.333

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

78

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.567


VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care :

65

1.567

 

 

a)

Cheltuieli materiale

66

79

 

 

b)

Cheltuieli salariale

67

690

 

 

c)

Cheltuieli privind prestări servicii

68

278

 

 

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0

 

 

e)

Alte cheltuieli

70

520

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

4.125

 

1

 

Surse proprii

72

3.000

 

2

 

Alocaţii de la buget, cf. preved. Legii 293/2011

73

910

 

 

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

interne

75

0

 

 

b)

externe

76

0

 

4

 

Fonduri europene

77

215

 

5

 

Alte surse

78

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

74

4.125

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului

80

4.125

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

 

 

a)

interne

82

0

 

 

b)

externe

83

0

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

8.918

 

1

 

Rezerve legale

85

2.107

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

0

 

3

 

Alte rezerve

87

6.811

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

55.540

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

53.556

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.280

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.280

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala(a+b+c), din care :

93

28.432

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

24.532

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

 

 

c)

alte bonificaţii al bonusului in bani si/sau natura

96

3.895

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) (Rd.94/Rd.92)/12*1.000

97

1.597

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei sau în natură (rd. 93/Rd.92i/12*1.000

98

1.851

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

43.391

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

43.391

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000=(rd.18/rd.1 ) x 1.000

102

964

 

11

 

Plaţi restante - total

103

0

 

 

a)

preţuri curente

104

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

 

12

 

Creanţe restante - total

104

 

 

 

a)

preţuri curente

107

142

 

 

b)

preţuri comparabile

108

142

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Hunedoara”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, capitolul VI „Completări”, după poziţia nr. 134 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 135 şi 136, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buceş”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DJ 742A-Grohotele-Şcoala Grohotele, lungime totală 3 km, lăţime 4 m, din care 1,665 km modernizat prin Programul SAPARD cu beton asfaltic”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978; 2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „927.058,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal recepţie nr. 51 din 29.09.2006”;

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DJ 742A Buceş (Dupăpiatră spre cătunul Corniţei 9, casa 115), lungime 3,2 km, lăţime 4 m, modernizat prin Programul SAPARD cu beton asfaltic”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1956; 2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.781.733,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal recepţie nr. 51 din 29.09.2006”;

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DJ 705D - Stanija spre Valea Marginii (casa nr. 15), lungime 2,1 km, lăţime 4 m, din care, modernizat prin Programul SAPARD, 1,350 km cu beton asfaltic”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978; 2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „751.668,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal recepţie nr. 51 din 29.09.2006”.

3. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărău”, la secţiunea 1 „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 402.

4. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „- de la km 0,000 la km 0,450 I.A.U.

- de la km 0,450 la km 3,382 drum de beton

- de la km 3,382 la km 4,500 I.B.U.

- de la km 4,500 la km 6,500 drum de macadam

- de la km 6,500 la km 7,500 drum de pământ”,

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 21/2011”;

- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la poziţia imobil şcoala Federi la poziţia imobil Panatir loan, lungime 1.500 m, lăţime 3 m, drum de pământ”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 21/2011”;

- la poziţia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de !a poziţia imobil Ciolea Simihai în Comarnic până la Ponorici, lungime 5.000 m, lăţime 5 m, drum de macadam”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 21/2011”.

5. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Râu de Mori”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 86 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 87-94, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 92.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Hunedoara

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al

dării îi folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Capitolul VI - Completări

135

1.1.1

Teren în suprafaţă de 28.000 mp destinat construirii staţiei de transfer a deşeurilor în municipiul Petroşani

Teren în suprafaţă totală de 28.000 mp, format din:

- parcela 1, în suprafaţă de 1.815 mp, înscrisă în CF nr. 61929 Petroşani,  nr. cadastral 61929

- parcela 2, în suprafaţă de 14.000 mp, înscrisă în CF nr. 62285 Petroşani, nr. cadastral 62285

- parcela 3, în suprafaţă de 12.185 mp, înscrisă în CF nr. 62286 Petroşani, nr. cadastral 62286

Terenul este situat în intravilanul municipiului Petroşani, Str. Cărbunelui fn, în zona fostei Exploatări Miniere Dâlja.

Vecinătăţi:

- parcela1: la est - domeniul public al municipiului Petroşani; la vest - domeniul municipiului Petroşani; la sud - canal colector pluvial - domeniul public al municipiului Petroşani; la nord - domeniul public al municipiului Petroşani

- parcela 2: la est - drum acces Str. Cărbunelui; la vest - proprietăţi particulare; la sud - domeniul public al municipiului Petroşani; la nord - teren privat S.C. Lompry Trans - S.R.L. -- parcela 3: la est - taluz râul Jiul de Est; la vest - drum acces şi proprietăţi particulare; la sud - proprietăţi particulare; la nord - drum acces

Terenul este destinat construirii unei staţii

de transfer în municipiul Petroşani şi a celorlalte instalaţii şi construcţii aferente prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”

2011

25.480

Domeniul public al judeţului Hunedoara, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 90/2011

Teren dobândit de judeţul Hunedoara potrivit Protocolului nr. 10.559/26.05.2011- 3.803/27.05.2011 încheiat de Primăria Municipiului Petroşani şi Consiliul Judeţean Hunedoara, în baza Hotărârii nr. 152/2011 a Consiliului Local al Municipiului Petroşani

136

1.1.1

Teren în suprafaţă de 14.612 mp destinat construirii staţiei de transfer al deşeurilor în comuna Brănişca

Teren extravilan, în suprafaţă de 14.612 mp, înscris în cartea funciară nr. 61784 - comuna Brănişca, nr. cadastral 61784

Terenul este situat în extravilanul satului Boz, comuna Brănişca, în zona „păşunii Prislop”, în vecinătatea drumului comunal DC 146-C.

Terenul este destinat construirii unei staţii de transfer al deşeurilor în zona comunei Brănişca prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

2011

-

Domeniul public al judeţului Hunedoara, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 90/2011

Teren dobândit de judeţul Hunedoara potrivit Protocolului nr. 898/27.05.2011- 3.804/27.05.2011 încheiat de Primăria Comunei Brănişca şi Consiliul Judeţean Hunedoara, în baza Hotărârii nr. 25/2011 a Consiliului Local al Comunei Brănişca

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al

dării îi folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

87.

 

1.3.7.1

 

Teren extravilan pentru construcţia

unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, satul Ostrov, în suprafaţă de 334 mp, nr. cadastral 60890, cu următoarele

vecinătăţi:

N - Druţulescu Siminic, E - drum vicinal cad. 60815, S - drum vicinal cad. 60815, V - drum vicinal cad. 60815

2011

5300

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 908/3.05.2011

88.

 

1.3.7.1

 

Teren extravilan pentru construcţia unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, satul Ostrov, în suprafaţă de 112 mp, nr. cadastral 60879, cu următoarele vecinătăţi: N - Bojin Elena, E - drum vicinal, S - Lasconi Teodor, V - Moisescu Eufimemia

2011

1500

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011,

Contract de vânzare-cumpărare nr.  11/3.05.2011

89.

 

1.3.7.1

 

Teren extravilan pentru construcţia

Unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, satul Ostrov, în suprafaţă de 235 mp, nr. cadastral 60864,

cu următoarele vecinătăţi: N - Moisescu Ion, E - drum comunal, S - Opric A., V -drum DE 23

2011

 

 

 

 

 

6000

Domeniul public ai comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 909/3.05.2011

90.

 

1.3.7.1

 

Teren extravilan pentru construcţia

unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori. Satul Ostrov, în suprafaţă de 240 mp, nr. cadastral 60872, cu următoarele

vecinătăţi: N - Moisescu Eufemia, E - Bojin Elena, S - Lasconi Teodor, V - drum vicinal

2011

3000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 910/3.05.2011

91.

1.8.8

Teren extravilan pentru construcţia unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, satul Ostrov, în suprafaţă de 2.800 mp, nr. cadastral 60521, cu următoarele vecinătăţi: N - Biserica Ostrov, E – păşune, S - Cotolan Axente, V - drum vicinal

2010

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011, Titlul de proprietate nr. 20/7.311/2010 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara

92

1.3.7.1

Drum vicinal satul Ostrov

Suprafaţă 400 mp, nr. cadastral 60809, cu următoarele vecinătăţi: N - Păulescu Lucia, E – drum, S - Păulescu Lucia, V – drum

2010

0

 

Domeniul public al comunei Râu de

Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011, Titlul de proprietate nr. 20/8.678 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara

93.

1.3.7.1.

Drum vicinal satul Ostrov

Suprafaţă 720 mp, nr. cadastral 60808, cu următoarele vecinătăţi: N - Bojin Voicu, E – păşune, S - Lasconi Teodor, V – drum

2010

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011, Titlul de proprietate nr. 20/8.678 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara

94.

1.3.7.1.

Drum vicinal satul Ostrov

Suprafaţă 1.680 mp, nr. cadastral 60815, cu următoarele vecinătăţi: N - Druţulescu Siminic, E - Lapădătoni Cornel, S - Opric Minai, V - drum vicinal

2010

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011, Titlul de proprietate nr. 20/8.678 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şinca” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: .Drum comunal Şinca - Valea Strâmbii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şinca - Valea Strâmbii - 16 km, din DN 73A - Fundul Strâmbii, Tronsonul 1 -11 km, format din DE 1743 - 1,3 km, DE 2852 - 1,1 km, DE 2851 -2,2 km, DE 2838 - 0,8 km, DE 2823-2,3 km, DE 2948 - 1,1 km, DE 2875 - 1 km şi DE 2945 - 1,2 km, Tronsonul 2-5 km, format din DE 2945 - 0,3 km şi DE 2890 - 4,7 km”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,232.997,89 lei”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 93.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Cristian Sporiş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Sporiş se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Costea Romulus Doru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costea Romulus Doru se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 45.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 46.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 36 din 22 februarie 2012

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Nr. 888 din 23 februarie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole

şi de mediu în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 66.576 din 22 februarie 2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în conformitate cu prevederile art. 4, 6 şi art. 149 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cadrului stabilit în anexa III la acesta, şi ale art. 6 alin. (1)-(5) din Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21.130/DC/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul II „Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol”, GAEC 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.”

2. La punctul IV „Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole”, GAEC 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”.

3. La punctul V „Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor”, după GAEC 11 se introduce un nou standard obligatoriu, GAEC 12, care va avea următorul cuprins:

„GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fula

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbéely

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 28 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Unităţile administrativ-teritoriale arondate Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Târgu Mureş, care funcţionează în subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş, se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş, precum şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2012.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucureşti, 20 februarie 2012.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

JUDEŢUL MUREŞ

1

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 1-3

1. Acăţari

2. Bând

3. Ceuaşu de Câmpie

4. Cristeşti

5. Gheorghe Doja

6. Glodeni

7. Gorneşti

8. Măgherani

9. Neaua

10. Pogăceaua

11. Sâncraiu de Mureş

12. Sângeorgiu de Mureş

13. Sântana de Mureş

14. Vărgata

15. Şincai

16. Crăciuneşti

17. Grebenişu de Câmpie

18. Pănet

19. Băla

20. Ernei

21. Hodoşa

22. Livezeni

23. Râciu

24. Găleşti

25. Păsăreni

26. Mădăraş

27. Corunca

28. Bereni

29. Târgu Mureş

30. Miercurea Mirajului

31. Ungheni

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011

 

În baza prevederilor ari 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ari 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6-564/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte, de regulă, nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă.”

2. La articolul 4, literele a), d), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:

(i) creşă;

(ii) grădiniţă;

(iii) grădiniţă cu program normal;

(iv) grădiniţă cu program prelungit;

(v) grădiniţă cu program săptămânal;

(vi) centru de zi;

………………………….

d) unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

(i) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera teoretică:

- liceu teoretic;

(ii) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera vocaţională:

- liceu de arte;

- liceu de arte vizuale;

- liceu de muzică;

- liceu de coregrafie;

- liceu de arhitectură;

- liceu teologic;

- seminar teologic ortodox;

- liceu pedagogic;

- liceu cu program sportiv;

(iii) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera tehnologică:

- liceu tehnologic;

(iv) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal care şcolarizează în ponderi sensibil egale pe filierele cuprinse în lege:

- liceu;

e) colegiu/colegiu tehnic/colegiu naţional - unităţile de învăţământ de nivel liceal care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu tehnic/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea;

…………………………………………………

h) unităţile de învăţământ de nivel gimnazial pentru învăţământul de artă şi sportiv:

- şcoală gimnazială de artă;

- şcoală gimnazială de arte;

- şcoală gimnazială de muzică;

- şcoală gimnazială cu program sportiv;”.

3. La articolul 4, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar:

- club sportiv şcolar;”.

4. La articolul 4, litera i) se modifică şi avea următorul cuprins:

,,i) unităţile de învăţământ pentru învăţământul special:

- grădiniţă specială;

- şcoală gimnazială specială;

- şcoală profesională specială;

- liceu special;

- liceu tehnologic special;

- centru şcolar de educaţie incluzivă;

- centru de pedagogie curativă;

- şcoală postliceală specială;”.

5. La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

,,i1) unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare:

- Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;

- Palatul Copiilor;

- Clubul Copiilor;”.

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, de regulă, anterior solicitării avizului conform al inspectoratului şcolar privind organizarea reţelei şcolare.

(2) Pentru anul şcolar 2012-2013. modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene, după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei proceduri.

(3) în localităţile în care există şi minorităţi naţionale, se asigură, potrivit solicitărilor organizaţiei minorităţilor naţionale, atribuiri de denumiri - nume proprii pentru unităţile de învăţământ şi structurile subordonate acestora, în raport cu ponderea minorităţii respective şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5. Denumirile - nume proprii propuse se vor baza pe tradiţiile culturale şi istorice ale minorităţii în cauză.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, au dobândit statutul/denumirea de «colegiu»/«colegiu tehnic»/«colegiu silvic»/«colegiu economic»/«colegiu naţional» îşi păstrează acest statut/denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Unităţile de învăţământ care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, au o denumire care reprezintă o tradiţie cultural-istorică, atestată prin documente justificative, pot opta pentru menţinerea acesteia, în conformitate cu prevederile actului normativ prin care li s-a atribuit denumirea respectivă, cu avizul inspectoratului şcolar, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.”

8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unităţile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale care devin structuri subordonate altor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică îşi menţin denumirea iniţială, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale şi cu avizul conform al inspectoratului şcolar.”

9. La anexa nr. 1, litera D, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„D. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

 

Unitatea de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

Liceul Teoretic/Liceul Teologic/Liceul Tehnologic/Liceu

Colegiul/Colegiul Naţional

Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

Ion Mincu / nr. 4

Ion Minulescu / nr. 10

Localitatea

Buftea

Slatina

Nivelul şcolarizat

PRE, PRI, GIM, PROF, LIC/LIC TEO/LIC VOC/LIC TEH/POS

PRE, PRI, GIM, PROF, LIC ()/GIM, LIC, POS

Adresa

Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

Aleea Florilor nr. 5”

 

10. La anexa nr. 1, litera H, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru învăţământul special: SPE se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„H. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special: SPE

 

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul special

Grădiniţă specială/Şcoala gimnazială specială/ Centru şcolar de educaţie incluzivă

Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

S. Wonder / nr. 1

Localitatea

Galaţi

Nivelul şcolarizat/învăţământ special

PRE, GIM/SPE

Adresa

Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5”

 

11. La anexa nr. 1, litera I, caseta a două cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„I. Unitate de învăţământ pentru învăţământul sportiv

 

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv

Clubul Şcolar Sportiv

Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

N. Dobrin/nr. 1

Localitatea

Piteşti

Nivelul şcolarizat/Profilul

LIC/SP

Adresa

Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5”

 

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 17 februarie 2012.

Nr. 3.283.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.