MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 110/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 110         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 februarie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1 599 din 15 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.604 din 15 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj

 

80. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.10. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Decizia civilă nr. 464 din 3 martie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.599

din 15 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 276/120/2010 ai Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile constituţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 23 aprilie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 276/120/2010, Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Constantin Lupoiu.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate permit o ingerinţă a puterii executive în activitatea autorităţii judecătoreşti, deoarece conferă şefului poliţiei rutiere competenţa de a decide în mod discreţionar suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice, în timp ce procurorul sau, după caz, instanţa de judecată are doar competenţa de a constata cazurile în care punerea în mişcare a acţiunii penale este împiedicată. Se precizează că textul de lege criticat lipseşte de eficienţă art. 30 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, care oferă procurorului sau instanţei de judecată competenţa de a sesiza organul competent să constate o contravenţie dacă o faptă cercetată iniţial ca infracţiune se dovedeşte a întruni elementele unei contravenţii, situaţie în care şeful poliţiei rutiere poate lua măsura suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice, dar numai ca măsură complementară unei sancţiuni contravenţionale principale. Autorul excepţiei susţine, totodată, că normele criticate creează o situaţie discriminatorie între o persoană căreia i s-a suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice ca măsură complementară pentru săvârşirea unei contravenţii la regimul rutier şi o alta care a fost cercetată penal pentru o infracţiune la regimul rutier şi s-a dispus una dintre soluţiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Se încalcă, de asemenea, dispoziţiile art. 53 şi art. 125 din Constituţie, deoarece posibilitatea contravenientului de a se adresa cu plângere împotriva sancţiunii complementare de reţinere a permisului pe o perioadă de 90 de zile nu există, acesta fiind sancţionat printr-o dispoziţie a şefului poliţiei rutiere, ce nu reprezintă act administrativ supus vreunei căi de atac.

Tribunalul Dâmboviţa - Secţia comercială şl de contencios administrativ apreciază ca neconstituţionale textele legale criticate, deoarece creează o situaţie discriminatorie între o persoană căreia i s-a suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice ca măsură complementară a unei contravenţii la regimul rutier şi o alta care a fost cercetată penal pentru o infracţiune la regimul rutier şi pentru care s-a dispus una dintre soluţiile prevăzute de art. 103 alin. 1 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legai sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, modificată şi completată prin art. I pct. 43 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţai de urgenţă a Guvernului nr. 195J2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6): „(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: (...)

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

(…) ,

(11) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta.

[...] (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere, care are în evidenţă contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii.

[...] (6) în cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, art. 125 privind statutul judecătorilor şi art. 131 privind rolul Ministerului Public.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, se constată că textele de lege criticate au mai fost examinate de Curtea Constituţională din perspectiva unor critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.041 din 14 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 27 octombrie 2010, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au în vedere ipoteza în care o faptă a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dar pentru săvârşirea căreia procurorul sau instanţa a apreciat, observând incidenţa prevederilor art. 10 din Codul de procedură penală, că nu se impune punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale împotriva învinuitului. Dacă, însă, pe parcursul cercetării penale, se constată că învinuitul a încălcat o regulă de circulaţie pentru nerespectarea căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, este firesc ca acest comportament să fie sancţionat, în vederea atingerii finalităţii pentru care acest act normativ a fost edictat, şi anume asigurarea desfăşurării în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic. Faptul că, ulterior momentului pronunţării de procuror

sau de instanţă a unei soluţii de neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale, se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule nu constituie o imixtiune a puterii executive în activitatea autorităţii judecătoreşti. Cele două tipuri de organe ale autorităţii de stat implicate în procedura prevăzută de textele de lege criticate, procurorul şi instanţa de judecată, pe de o parte, ca reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti, iar, pe de altă parte, şeful poliţiei, ca exponent al puterii executive, îşi exercită atribuţiile specifice în etape distincte, succesive, principiul separaţiei puterilor în stat fiind pe deplin respectat.

În ceea ce priveşte critica referitoare la pretinsa nesocotire a dreptului de acces liber la justiţie, Curtea a constatat că este neîntemeiată, întrucât persoana căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule are posibilitatea de a ataca pe calea contenciosului administrativ legalitatea şi temeinicia măsurii dispuse de şeful poliţiei, inclusiv în ipoteza în care procurorul sau instanţa a dispus încetarea urmăririi penale sau a procesului penal, după caz, prin aplicarea art. 10 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală referitor ta lipsa plângerii prealabile, aşadar fără să mai analizeze împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi fără să mai aprecieze dacă a fost încălcată vreo regulă de circulaţie.

Totodată, Curtea a constatat că nu poate reţine nici critica potrivit căreia textele de lege supuse controlului de constituţionalitate creează o situaţie discriminatorie între persoanele cărora Ie-a fost suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice, ca măsură complementară pentru săvârşirea unei contravenţii la regimul rutier, şi cele care au fost cercetate penal pentru infracţiuni la regimul rutier şi în cazul cărora s-a dispus una dintre soluţiile prevăzute la art. 103 alin. {1) lit c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Accesul la justiţie este deschis, într-un fel sau altul, ambelor categorii de persoane, astfel că nu se poate susţine că prevederile de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu care să contravină principiului egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Curtea constată, totodată, că autorul excepţiei din prezenta cauză a mai ridicat o excepţie de neconstituţionalitate având un obiect similar [art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice] şi cu aceeaşi motivare, într-o cauză pe rolul Tribunalului Dâmboviţa - Secţia penală. Prin Decizia nr. 124 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 10 martie 2011, Curtea a respins, pentru aceleaşi considerente mai sus arătate, excepţia de neconstituţionalitate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte sunt valabile şi în prezenta cauză, inclusiv în ceea ce priveşte art. 103 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în raport cu care nu au fost formulate critici distincte.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1} lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 276/120/2010 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 1.604

din 15 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Detunata” - S.A. Abrud în Dosarul nr. 1.545/203/2008 al Judecătoriei Câmpeni.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 11 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.545/203/2008, Judecătoria Câmpeni a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Detunata” - S.A. Abrud în cadrul unei contestaţii la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 399 şi art. 400 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, deoarece încalcă liberul acces la justiţie şi instituie un regim inegal pentru cazul în care executarea se face pe baza unui titlu executoriu, iar procedura urmată este de natură să prelungească procesul pe o perioadă în care însuşi dreptul de proprietate în litigiu poate fi pierdut. Se mai susţine şi că prevederile de lege criticate dau posibilitatea contestatorului să invoce probleme de fond ale pretenţiilor sale, care puteau fi valorificate în cursul judecăţii, fie prin cererile adresate instanţei, fie prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege. Pe această cale se aduc completări dispozitivului hotărârii, cu pretenţii care nu au fost valorificate în cursul judecăţii cauzei, cu care instanţa de fond nu a fost învestită. Cu referire la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se mai susţine că încalcă prevederile art. 44 şi art. 135 din Constituţie, aducând o atingere gravă dreptului de proprietate privată, întrucât, în ipoteza în care cererea de suspendare a executării silite ar fi respinsă, prerogativele aferente dreptului în discuţie sunt în mod nejustificat afectate.

Judecătoria Câmpeni, prin încheierea de şedinţă din data de 13 mai 2009, a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, iar prin Sentinţa civilă nr. 1.369 din 4 noiembrie 2009, a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi art. 400 din Codul de procedură civilă. Împotriva acestei sentinţe, contestatoarea Societatea Comercială „Detunata” - S.A. Abrud a formulat recurs, criticând soluţia de respingere ca inadmisibile a excepţiilor de neconstituţionalitate invocate. Prin Decizia civilă nr. 574 din 15 iunie 2010, Tribunalul Alba - Secţia civilă a admis recursul formulat, a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare în favoarea aceleiaşi instanţe - Judecătoria Câmpeni. Luând în discuţie dispoziţiile deciziei de casare, Judecătoria Câmpeni a sesizat Curtea Constituţională cu excepţiile de neconstituţionalitate invocate. Exprimându-şi opinia, a reţinut că intră în competenţa Curţii Constituţionale soluţionarea acestora.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 399: „Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată iară îndeplinirea condiţiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.;

- Art. 400: „Contestaţia se introduce la instanţa de executare.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.”;

- Art. 403 alin. (1): „Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 privind dreptul la apărare şi ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport cu aceleaşi prevederi constituţionale invocate şi în cauza de faţă şi cu motivări asemănătoare.

Astfel, referitor la prevederile art. 399 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 816 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 6 august 2009, Curtea a reţinut, în esenţă, că procedura contestaţiei la executare este destinată să înlăture neregularităţile comise cu prilejul urmăririi silite sau să expliciteze titlul executoriu ce urmează a fi valorificat. În cadrul soluţionării contestaţiei, instanţa nu poate examina împrejurări care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie hotărâri care emană de la organe cu activitate jurisdicţională în faţa cărora au avut loc dezbateri contradictorii, părţile având posibilitatea cu acel prilej de a invoca apărările de fond necesare. O soluţie contrară sub acest aspect ar nesocoti principiul autorităţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil. De altfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabilirea competenţei instanţelor şi a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constituţional. Or, Curtea a constatat că reglementarea dedusă controlului satisface exigenţa impusă de norma constituţională, fiind în deplină concordanţă cu prevederile art. 21 din Legea fundamentală.

Tot astfel, Curtea a constatat că sunt neîntemeiate criticile aduse dispoziţiilor art. 399 şi următoarele din Codul de procedură civilă în raport cu prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 24 privind dreptul la apărare, statuând, prin Decizia nr. 722 din 17 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 7 august 2008, că, „numai în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu şi numai dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronunţat, de exemplu prin Decizia nr. 268 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009, reţinând că suspendarea provizorie se dispune ca o măsură vremelnică, în scopul păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori al prevenirii unei pagube iminente care nu s-ar putea repara. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor constituţionale privind ocrotirea în mod egal a dreptului de proprietate privată, Curtea a reţinut că prevederea art. 403 din Codul de procedură civilă reprezintă o măsură cu caracter vremelnic, dispusă tocmai în scopul protejării acestui drept.

În acelaşi sens este, de exemplu, şi Decizia nr. 211 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 mai 2010.

Soluţia adoptată şi considerentele deciziilor menţionate sunt valabile şi în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Detunata” - S.A. Abrud în Dosarul nr. 1.545/203/2008 al Judecătoriei Câmpeni.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Prim-magistrat-asistent,

Maneta Safta

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventară unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Comunei Aghireşu are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Aghireşu în conformitate cu destinaţia acestora.

(3) în situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 alin. (2) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj,

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Aghireşu va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

{3) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) Consiliul Local al Comunei Aghireşu are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora.

(5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.

(6) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al Comunei Aghireşu va prelua şi activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare, întocmite la data preluării imobilelor.

(7) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Aghireşu şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu, în condiţiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se actualizează Centrul de agrement „Tabăra Şcolară Leghia”

 

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de Inventar (lei)

Denumirea imobilului

Administrator

Caracteristicile tehnice ale imobilului

38462

8.26.01

Satul Leghia,

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

718647,07

Tabăra Şcolară Leghia

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CU113729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

 Pavilion l, două etaje, cărămidă

38463

8.26.01

Satul Leghia,

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

301087,74

Tabăra Şcolară Leghia

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CU113729380)- Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

 Pavilion II - cărămidă

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din domeniul public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj Centrul de agrement „Tabăra Şcolară Leghia”

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Locul unde este situat

imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

38462

8.26.01

Satul Leghia:

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

718647,07

Tabăra Şcolară Leghia

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Cluj (CUI 27428433)

Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu

(CUI 4722374)

Pavilion I, două etaje, cărămidă

38463

8.26.01

Satul Leghia:

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

301087,74

Tabăra Şcolară Leghia

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CU113729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620)- Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Cluj (CUI 27428433)

Domeniul public al comunei Aghireşu

şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu

(CUI 4722374)

Pavilion II – cărămidă

38464

8.26.01

Satul Leghia,

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

700

Tabăra Şcolară Leghia

 

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUJ 26604620) -

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu

(CUJ 4722374)

Cabană de serviciu - cărămidă

38465

8.26.01

Satul Leghia,

comuna Aghireşu,

judeţul Cluj

 450

Tabăra Şcolară Leghia

 

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CU113729380) - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Domeniul public al

comunei Aghireşu

şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu

(CUI 4722374)

Magazie de lemne - cărămidă

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Numerele de inventar MFP112697 şi 112699, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuite prin dublă înregistrare imobilelor Retezat şi Rodna se radiază, bunurile respective aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor rămânând înregistrate, în aceeaşi anexă, cu nr. MFP 112678 şi, respectiv, 112681.

Art. II. - Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu valoarea de 1 leu, în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor, interimar,

Lászlo Borbéely

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 8 februarie 2012.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor proprietate publică a statului la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a evaluării

Nr. crt.

Nr. MFP

Denumirea bunului

Administratorul bunului

Valoarea

0

1

2

3

4

1

108443

Piatra Craiului

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

16.085.882 lei

2

108444

Rezervaţia Cheile Nerei- Beuşniţa

 

27.721.812 lei

3

108446

Valea Ciclovei-llidia

 

16.784.413 lei

4

108447

Cheile Şuşarei

 

3.024.721 lei

5

108449

Izvorul Bigăr

 

2.206.713 lei

6

108450

Lisovacea

 

415.652 lei

7

108451

DucinCheile

 

1.824.249 lei

8

108453

Carasului

 

31.180.368 lei

9

108454

Izvoarele Carasului

 

7.049.086 lei

10

108456

Izvoarele Nerei

 

36.691.312 lei

11

108457

Cheile Gârlistei

 

6.356.833 lei

12

108458

Bârzăvita

 

32.354.009 lei

13

108459

Buhui-Mărghitaş

 

9.492.914 lei

14

108460

Groposu

 

9.009.506 lei

15

108461

Domogled

 

20.870.973 lei

16

108462

Coronini-Bedina

 

32.070.153 lei

17

108464

Iauna-Craiova

 

16.382.717 lei

18

108465

Iardaşiţa

 

6.012.186 lei

19

108466

Belareca

 

16.893.552 lei

20

108467

Vama Veche-2 Mai (acvatoriul litoral marin)

 

32.752.031 lei

21

112630

Corbu-Nuntaşi-Histria

 

10.546.154 lei

22

112632

Cetatea Histria

 

113.552 lei

23

112633

Obanul Mare şi Peştera Movile

 

102.197 lei

24

112635

Piatra Cloşanilor (inclusiv peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei)

 

15.111.115 lei

25

112636

Orzea Zănoaga

 

30.615.293 lei

26

112638

Ciucevele Cernei

 

10.863.698 lei

27

112639

Peştera Muierii

 

414.901 lei

28

112641

Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele

 

16.858.277 lei

29

112642

Peştera de Corali

 

26.690 lei

30

112643

Peştera Şura Mare

 

220.896 lei

31

112644

Peştera Tecuri

 

93.009 lei

32

112646

Arboretul Simeria

 

1.017.285 lei

33

112647

Pietrosul Mare

 

570.488.255 lei

34

112648

Peştera Epuran

 

23.379 lei

35

112650

Poliţa cu Crini

 

3.553.546 lei

36

112651

Abruptul Prahovean Bucegi

 

31.733.169 lei

37

112656

Pădurea Letea

 

20.848.651 lei

38

112662

Pădurea Caraorman

 

16.605.121 lei

39

112663

Arinişul Erenciuc

 

369.003 lei

40

112677

Domogled-Valea Cernei

 

300.392.850 lei

41

112678

Retezat

 

205.380.541 lei

42

112679

Cheile Nerei-Beuşniţa

 

203.977.241 lei

43

112681

Rodna

 

307.480.780 lei

44

112682

Bucegi

 

360.118.677 lei

45

112684

Cheile Bicazului-Hăşmaş

 

56.832.731 lei

46

112685

Ceahlău

 

38.383.064 lei

47

112687

Călimani

 

263.875.472 lei

48

112688

Cozia

 

211.530.130 lei

49

112689

Piatra Craiului

 

163.174.124 lei

50

112690

Semenic-Cheile Carasului

 

201.580.097 lei

51

112691

Munţii Măcinului

 

74.393.468 lei

52

112692

Porţile de Fier

 

467.696.442 lei

53

112693

Parcul Natural Munţii Apuseni

 

660.804.947 lei

54

112694

Grădiştea Muncelului-Cioclovina

 

87.195.839 lei

55

112695

Balta Mică a Brăilei

 

156.655.650 lei

56

112696

Delta Dunării

 

3.176.900.783 lei

57

113021

Detunata Goală

 

873.475 lei

58

113023

Râpa Roşie

 

909.870 leiJ


0

1

2

3

4

59

113024

Detunata Flocoasă

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

181.974 lei

60

113026

Pintenii din Coasta Jinei

 

36.395 lei

61

113027

Oul Arşiţei

 

7.279 lei

62

113029

Masa Jidovului

 

7.279 lei

63

113031

Stânca Grunzii

 

7.279 lei

64

113033

Piatra Despicată

 

7.279 lei

65

113035

Peştera Vânătările Ponorului

 

181.974 lei

66

113037

Peştera Gheţaru Scărişoara

 

54.592 lei

67

113039

Peştera Gheţarul de la Vârtop

 

54.592 lei

68

113040

Huda lui Papară

 

245.665 lei

69

113041

Piatra Bulbuci

 

131.021 lei

70

113042

Piatra Tornii

 

43.674 lei

71

113043

Piatra Varului

 

43.674 lei

72

113044

Piatra Boului

 

131.021 lei

73

113046

Piatra Poienii

 

43.674 lei

74

113047

Piatra Grohotişului

 

218.369 lei

75

113048

Bulzul Gălzii

 

131.021 lei

76

113049

Cheile Gălzii

 

13.446 lei

77

113051

Cheile Tecşeştilor

 

60.456 lei

78

113052

Cheile Pravului

 

37.851 lei

79

113053

Cheile Piatra Bălţii

 

27.337 lei

80

113055

Cheile Geogelului

 

65.713 lei

81

113056

Cheile Plaiului

 

26.285 lei

82

113059

Avenul din Hoanca Urzicarului

 

43.674 lei

83

113060

Coiba Mică

 

43.674 lei

84

113062

Coiba Mare

 

43.674 lei

85

113063

Peştera Vârtopaşu

 

43.674 lei

86

113064

Huba Orbului

 

43.674 lei

87

113066

Hodobana

 

43.674 lei

88

113067

Avenul cu două intrări

 

43.674 lei

89

113069

Izbucul Tăuzului

 

43.674 lei

90

113070

Hoanca Apei

 

43.674 lei

91

113071

Avenul de la Tău

 

43.674 lei

92

113072

Pojarul Poliţei

 

43.674 lei

93

113073

Avenul din Şesuri

 

43.674 lei

94

113074

Izbucul Poliţei

 

8.735 lei

95

113075

Izbucul Coteţul Dobreştilor

 

8.735 lei

96

113076

Peştera de sub Zgurăşti

 

43.674 lei

97

113077

Peştera Poarta lui Ionele

 

4.367 lei

98

113078

Peştera Dirninii

 

43.674 lei

99

113079

Izbucul Mătisesti

 

43.674 lei

100

113080

Peşterile Lucia

 

43.674 lei

101

113081

Peştera de la Groşi

 

43.674 lei

102

113082

Cheile Mândruţului

 

45.999 lei

103

113083

Cheile Siloşului

 

39.428 lei

104

113084

Piatra Corbului

 

181.974 lei

105

113085

Peştera Valea Morii

 

90.077 lei


0

1

2

3

4

106

113086

Granitul de la Albeşti

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

76.833 lei

107

113087

Locul fosilifer Suslănesti

 

242.025 lei

108

113088

Calcarul numulitic de la Albeşti

 

218.975 lei

109

113089

Lacul Iezer

 

126.775 lei

110

113090

Lacul Zâma

 

105.646 lei

111

113091

Lacul Jgheburoasa

 

422.584 lei

112

113092

Lacul Hârtop I

 

63.388 lei

113

113093

Lacul Hârtop II

 

73.952 lei

114

113094

Lacul Hârtop V

 

211.292 lei

115

113095

Lacul Mănăstirii

 

126.775 lei

116

113096

Lacul Valea Rea

 

105.646 lei

117

113097

Lacul Buda

 

84.517 lei

118

113098

Lacurile Izvorul Muşeteica

 

66.269 lei

119

113099

Lacul Scărişoara Galbenă

 

422.584 lei

120

113100

Lacul Galbena IV

 

44.179 lei

121

113101

Tuful de la Valea Uzului

 

27.421 lei

122

113102

Tuful de Falcău

 

27.421 lei

123

113103

Cineritele de Nutasca Ruseni

 

23.504 lei

124

113104

Punctul fosilifer La Runc

 

13.254 lei

125

113105

Punctul fosilifer Cârligata

 

33.864 lei

126

113106

Strate-tip pentru „Formaţiunea de Pietrosu"

 

33.864 lei

127

113107

Puncte fosilifere în conglomerate de Pietricica

 

33.864 lei

128

113108

Strate-tip pentru „Formaţiunea de Supan"

 

20.893 lei

129

113109

Calcarele cu Litothamnius

 

20.893 lei

130

113110

Groapa Ruginoasa-Valea Seacă

 

442.791 lei

131

113111

Pietrele Galbenei

 

34.775 lei

132

113112

Piatra Bulzului

 

7.728 lei

133

113113

Gheţarul Focul Viu

 

54.997 lei

134

113114

Avenul Borţigului

 

43.997 lei

135

113115

Ferice Plai şi Hoanca

 

2.717 lei

136

113116

Avenul Câmpeneasca cu Izbucul Boiu

 

7.242 lei

137

113117

Peştera Ciurului Ponor

 

20.381 lei

138

113118

Peştera Ciurului Izbuc

 

2.620 lei

139

113119

Peştera Oşoiu

 

2.620 lei

140

113120

Peştera Urşilor-Chişcău

 

20.381 lei

141

113121

Peştera Valea Leşului

 

2.620 lei

142

113122

Peştera Vântului

 

2.620 lei

143

113123

Peştera lui Micula

 

2.620 lei

144

113124

Peştera Gălăşeni

 

2.620 lei

145

113125

Piatra Corbului

 

54.744 lei

146

113126

Masivul de sare de la Săratei

 

 71.071 lei

147

113127

Vulcanii noroioşi „La Gloduri"

 

 29.850 lei

148

113128

Râpa cu Păpuşi

 

 29.850 lei

149

113129

Zăvoaiele Borcuţului

 

 13.254 lei

150

113130

Peştera Tăuşoare

 

 818.276 lei

151

113131

Peştera din Valea Cobăşelului

 

 16.346 lei

152

113132

Râpa Verde

 

14.406 lei


0

1

2

3

4

153

113133

Comarnic

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

54.744 lei

154

113134

Locul fosilifer de la Vama Strunga

 

1.613.502 lei

155

113135

Cheile Zămesilor

 

1.783.281 lei

156

113136

Stânca bazaltică de la Rupea

 

917.149 lei

157

113137

Coloanele de bazalt de la Racos

 

252.216 lei

158

113138

Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită

 

229.287 lei

159

113139

Vulcanii noroioşi de la Băile Homorod

 

22.738 lei

160

113140

Microcanionul în bazalt de la Hoghiz

 

366.859 lei

161

113141

Cheile Dopca

 

110.822 lei

162

113142

Locul fosilifer Ormeniş

 

645.401 lei

163

113143

Locul fosilifer Carhaga

 

81.524 lei

164

113144

Locul fosilifer Purcăreni

 

34.393 lei

165

113514

Peştera Bârlogul Ursului

 

50.953 lei

166

113515

Peştera Valea Cetăţii

 

50.953 lei

167

113516

Peştera Liliecilor

 

120.376 lei

168

113517

Sarea lui Buzău

 

35.465 lei

169

113518

Blocurile de Calcar de la Bădila

 

42.220 lei

170

113519

Focul Viu-Lopătari

 

1.383 lei

171

113520

Piatra Albă „La Grunj"

 

1.153 lei

172

113521

Chihlimbarul de Buzău

 

58.551 lei

173

113522

Peştera Comarnic

 

5.095 lei

174

113524

Peştera Popovăţ

 

5.095 lei

175

113526

Peştera Buhui

 

5.095 lei

176

113528

Peştera Barzoni

 

5.095 lei

177

113529

Locul fosilifer Soceni

 

8.774 lei

178

113531

Sfinxul Bănăţean

 

10.482 lei

179

113533

Locul fosilifer de la Apadia

 

22.322 lei

180

113534

Locul fosilifer de la Del in eşti

 

77.642 lei

181

113536

Locul fosilifer de la Ezeriş

 

38.045 lei

182

113537

Locul fosilifer de la Globu Craiovei

 

38.045 lei

183

113538

Locul fosilifer de la Petroşniţa

 

59.396 lei

184

113540

Locul fosilifer de la Târnova

 

38.045 lei

185

113541

Locul fosilifer de la Tirol

 

10.482 lei

186

113542

Locul fosilifer de la Valea Pai

 

38.045 lei

187

113543

Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare

 

59.396 lei

188

113544

Cariera Corabia

 

345.750 lei

189

113545

Peştera Vârfuraşu

 

172.875 lei

190

113547

Peştera din Piatra Ponorului

 

345.750 lei

191

113548

Gipsurile de la Leghia

 

172.875 lei

192

113549

Locul fosilifer Corus

 

345.750 lei

193

113551

Pereţii calcarosi de la Petroşani

 

69.878 lei

194

113552

Locul fosilifer Aliman

 

141.940 lei

195

113553

Reciful neojurasic de la Topalu

 

116.463 lei

196

113555

Locul fosilifer Credinţa

 

87.347 lei

197

113557

Locul fosilifer Cernavodă

 

32.755 lei

198

113559

Locul fosilifer Seimenii Mari

 

5.459 lei

199

113561

Peştera lui Adam

 

65.511 lei


0

1

2

3

4

200

113562

Peştera Gura Dobrogei

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

65.511 lei

201

113564

Peştera Limanu

 

13.102 lei

202

113565

Locul fosilifer Movila Banului

 

58.232 lei

203

113567

Peştera Cocora inclusiv Cheile Urşilor

 

11.173.199 lei

204

113568

Valea Horoavei

 

285.244 lei

205

113569

Peştera Ratei ului

 

81.206 lei

206

113571

Peştera Martei

 

49.982 lei

207

113573

Sfinxul Lainicilor

 

25.476 lei

208

113574

Piatra Buha

 

25.476 lei

209

113575

Piatra Andreaua

 

25.476 lei

210

113577

Piatra Biserica Dracilor

 

25.476 lei

211

113578

Izvoarele Izvernei

 

3.639.479 lei

212

113579

Izbucul Jaleşului

 

418.540 lei

213

113581

Peştera Gura Plaiului

 

216.246 lei

214

113582

Peştera Lazului

 

49.982 lei

215

113583

Peştera ledului

 

25.476 lei

216

113585

Stâncile Rafailă

 

25.476 lei

217

113587

Izvoarele minerale Sâcelu

 

25.476 lei

218

113588

Dealul Gornăcelu

 

25.476 lei

219

113590

Muntele de sare Praid

 

760.651 lei

220

113591

Rezervaţia geologică de la Sâncrăieni

 

169.034 lei

221

113593

Lacul Rat

 

576.251 lei

222

113594

Dealul Melcului Firtuş

 

96.810 lei

223

113596

Vulcanii noroioşi de la Filiaşi

 

23.050 lei

224

113597

Peştera Şugău

 

1.567.402 lei

225

113599

Avenul Licaş

 

461.001 lei

226

113600

Cascada de apă termală

 

7.431 lei

227

113601

Peştera Zeicului

 

51.923 lei

228

113602

Piatra Crinului

 

25.476 lei

229

113603

Locul fosilifer Lăpugiul de Sus

 

81.383 lei

230

113606

Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru

 

81.383 lei

231

113607

Peştera Cizmei

 

51.923 lei

232

113609

Locul fosilifer Ohaba-Ponor

 

156.956 lei

233

113610

Paleofauna reptiliană Tuştea

 

25.577 lei

234

113612

Punctul fosilifer Băiceni

 

36.916 lei

235

113614

Izvorul Bătrâna

 

86.438 lei

236

113615

Lacul Albastru

 

51.244 lei

237

113617

Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia

 

8.643.761 lei

238

113618

Peştera Vălenii Şomcutei

 

864.376 lei

239

113620

Peştera cu Oase

 

86.438 lei

240

113621

Peştera Boiu Mare

 

86.438 lei

241

113623

Coloanele de la Limpedea

 

518.626 lei

242

113625

Rozeta de Piatra Ilba

 

86.438 lei

243

113626

Izvorul şi stâncile de la Camana

 

406.914 lei

244

113628

Locul fosilifer Malovăţ

 

115.629 lei

245

113629

Locul fosilifer Pietrele Roşii

 

20.648 lei

246

113631

Lacul Fărăgău

 

3.587.070 lei


0

1

2

3

4

247

113633

Lacul Ursu şi arbore te le de pe săraturi

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

8.096.529 lei

248

113634

Cascada Duruitoarea

 

15.367 lei

249

113636

Stânca Serbesti

 

115.250 lei

250

113637

Piatra Teiului

 

32.654 lei

251

113639

Peştera Toşorog

 

16.327 lei

252

113641

Peştera Munticel

 

83.268 lei

253

113642

Cheile Şugăului

 

905.175 lei

254

113643

Muntele de sare Slănic Prahova

 

160.137 lei

255

113644

Locul fosilifer Plaiul Hoţilor

 

646.553 lei

256

113645

Grădina Zmeilor

 

34.575 lei

257

113647

Pietrele Moşu şi Baba

 

3.227 lei

258

113648

Gresiile de pe Stânca Dracului

 

12.485 lei

259

113651

Lacul fără fund Ocna Sibiului

 

20.498 lei

260

113652

Calcarele eocene de la Turnu Roşu-Porceşti

 

8.540.643 lei

261

113654

Calcarele cu hippuriţi de la Cisnădioara

 

172.875 lei

262

113656

Canionul Mihăileni

 

2.277.505 lei

263

113657

Vulcanii noroioşi Hăşag

 

172.875 lei

264

113659

La Grumaji

 

345.750 lei

265

113660

Pintenul din Coasta Jinei

 

345.750 lei

266

113661

Masa Jidovului

 

345.750 lei

267

113662

Doisprezece Apostoli

 

3.392.601 lei

268

113663

Moara Dracului

 

27.875 lei

269

113664

Piatra Ţibăului

 

435.285 lei

270

113665

Piatra Buhei

 

42.885 lei

271

113666

Clipa de calcare triasice Pârâul Cailor

 

1.247 lei

272

113667

Locul fosilifer Măluşteni

 

59.354 lei

273

113668

Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ

 

672.293 lei

274

113669

Piramidele din Valea Stâncioiului

 

2.074.503 lei

275

113670

Piramidele de la Slătioara

 

1.815.190 lei

276

113672

Peştera Caprelor

 

91.240 lei

277

113673

Avenul Piciorul Boului

 

14.598 lei

278

113675

Peştera Liliecilor

 

230.500 lei

279

113677

Peştera Munteanu-Murgoci

 

230.500 lei

280

113678

Peştera Pagodelor

 

57.625 lei

281

113682

Peştera Rac

 

36.496 lei

282

113684

Peştera Valea Bistriţa

 

45.620 lei

283

113685

Peştera cu Lac

 

18.248 lei

284

113687

Peştera cu Perle

 

91.240 lei

285

113688

Peştera Arnăuţilor

 

72.992 lei

286

113689

Peştera Clopot

 

18.248 lei

287

113691

Focul Viu de la Andreiasu de Jos

 

391.851 lei

288

113918

Cheile Râmeţului

 

334.832 lei

289

113921

Pădurea Vidolm

 

369.989 lei

290

113923

Poiana cu narcise de la Negrileasa

 

218.369 lei

291

113924

Molhaşurile Căpăţânei

 

218.369 lei

292

113925

Poienile cu narcise de la Tecşeşti

 

87.347 lei

293

113926

Iezerul Surianul

 

873.475 lei


0

1

2

3

4

294

113927

Calcarele de la Ampoiţa

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

436.737 lei

295

113929

Cheile întrega Ide

 

245.665 lei

296

113931

Cheile Văii soare i

 

196.532 lei

297

113932

Şesul Craiului-Scăriţa Belioara

 

2.083.237 lei

298

113933

Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului

 

87.347 lei

299

113944

Dealul cu Melci

 

218.369 lei

300

113945

Pârâul Bobii

 

20.169 lei

301

113946

Calcarele de la Valea Mică

 

43.674 lei

302

113947

Pădurea Slobodă

 

196.532 lei

303

113948

Iezerul Ighiel

 

873.475 lei

304

113949

Tăul fără fund de la Băgau

 

323.186 lei

305

113950

Cheile Gârdişoarei

 

152.858 lei

306

113951

Cheile Ordâncuşei

 

105.545 lei

307

113952

Cheile Albacului

 

305.716 lei

308

113953

Cheile Văii Morilor

 

262.042 lei

309

113954

Cheile Poşegii

 

105.545 lei

310

113955

Cheile Runcului

 

196.532 lei

311

113956

Cheile Pociovaliştei

 

245.665 lei

312

113957

Cheile Glodului

 

196.532 lei

313

113958

Cheile Cibului

 

152.858 lei

314

113959

Cheile Caprei

 

152.858 lei

315

113960

Cheile Ampoiţei

 

152.858 lei

316

113961

Cheile Văii Cetăţii

 

105.545 lei

317

113962

Cheile Gâldiţei şi Turcului

 

698.780 lei

318

113963

Cascada Vârciorog

 

52.772 lei

319

113964

Cascada Pişoaia

 

52.772 lei

320

113965

Piatra Cetii

 

3.275.531 lei

321

113966

Luncile Prigoanei

 

545.922 lei

322

113996

Cheile Mănăstirii

 

189.253 lei

323

113997

Dosul Laurului

 

527.360 lei

324

113998

Bălţile Gurahonţ

 

40.034 lei

325

113999

Runcu-Groşi

 

3.168.111 lei

326

114000

Poiana cu narcise Rovina

 

3.458 lei

327

114001

Balta Rovina

 

7.376.010 lei

328

114002

Balta Şoimoş

 

169.034 lei

329

114003

Pădurea Sic

 

291.522 lei

330

114004

Peştera lui Duţu

 

3.057 lei

331

114005

Peştera Sinesie

 

3.057 lei

332

114006

Locul fosilifer Monoroştia

 

3.166 lei

333

114007

Locul fosilifer Zăbalţ

 

85.073 lei

334

114035

Pădurea de stejar de la Cărând

 

46.388 lei

335

114447

Rezervaţia de soluri sărăturate

 

1.003.637 lei

336

114448

Arboretul Macea

 

354.394 lei

337

114449

Microrelieful carstic de la Cetăţeni

 

138.300 lei

338

114450

Poiana cu narcise Negraşi

 

283.515 lei

339

114451

Zona carstică-Cheile Dâmboviţa- Dâmbovicioara-Brusturet

 

14.982.520 lei


0

1

2

3

4

340

114453

Golul alpin Moldoveanu-Capra

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

56.844.105 lei

341

114454

Peştera de la Piscul Negru

 

37.456.300 lei

342

114455

Peştera Dobrestilor

 

76.833 lei

343

114456

Peştera nr. 15

 

76.833 lei

344

114457

Peştera Dâmbovicioara

 

76.833 lei

345

115000

Peştera Uluce

 

76.833 lei

346

115002

Peştera Standului

 

76.833 lei

347

115003

Avenul din Grind

 

76.833 lei

348

115004

Valea Vâlsanului

 

181.973.925 lei

349

115006

Dealul Perchiu

 

985.389 lei

350

115007

Pădurea Runc

 

629.554 lei

351

115008

Pădurea Izvorul Alb

 

27.372 lei

352

115009

Pădurea Arsura

 

397.613 lei

353

115010

Pădurea de pini

 

84.709 lei

354

115012

Rezervaţia de arini Dofteana

 

1.633 lei

355

115013

Vârful Buteasa

 

23.020 lei

356

115015

Molhaşurile din Valea Izbucelor

 

1.453.264 lei

357

115016

Fâneaţa Izvoarelor Crişul Pietros

 

13.102 lei

358

115017

Cetăţile Ponorului

 

92.188 lei

359

115019

Valea Galbenei

 

381.668 lei

360

115036

Valea Sighiştelului

 

3.318.644 lei

361

115037

Pietrele Boghii

 

402.497 lei

362

115038

Săritoarea Bohodeiului

 

111.756 lei

363

115040

Cetatea Rădesei

 

123.742 lei

364

115041

Poiana Florilor

 

29.116 lei

365

115043

Platoul carstic Padiş

 

408.786 lei

366

115048

Depresiunea Bălileasa

 

29.116 lei

367

115050

Groapa de la Bârsa

 

405.681 lei

368

115051

Vârful Biserica Moţului

 

48.341 lei

369

115055

Platoul carstic Lumea Pierdută

 

408.786 lei

370

115057

Izbucul intermitent de la Călugări

 

89.094 lei

371

115059

Fâneaţa Valea Roşie

 

41.927 lei

372

115060

Defileul Crişului Repede

 

2.476.741 lei

373

115063

Defileul Crişului Negru la Borz

 

94.597 lei

374

115065

Pădurea cu narcise din Oşorhei

 

22.929 lei

375

115066

Vârful Cârligaţi Versantul Sudic

 

78.831 lei

376

115069

Pârâul Peţea

 

554.737 lei

377

115070

Dealul Pacău

 

54.592 lei

378

115072

Poiana cu narcise de la Goronişte

 

29.116 lei

379

115074

Piatra Grăitoare coasta de S-E a Brăiesei

 

34.575 lei

380

115076

Valea Iadei cu Syringa josichaea

 

26.423 lei

381

115079

Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi

 

48.021 lei

382

115081

Complexul hidrografic Valea Rece

 

321.164 lei

383

115085

Lacul Cicoş

 

1.074.253 lei

384

115086

Gruiul Pietrii

 

6.114 lei

385

115088

Calcarele tortoniere de la Miheleu

 

1.068 lei

386

115090

Locul fosiliferde pe Dealul Şimleului

 

52.408 lei


0

1

2

 

4

387

115092

Calcarele tortoniene de la Tăsad

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

4.270 lei

388

115094

Locul fosilifer din Valea Lionii-Pestis

 

910 lei

389

115095

Lentila 204 Brusturi-Cornet

 

2.620 lei

390

115096

Calcarele cu hippuriţi din Valea Grisului

 

4.270 lei

391

115097

Locul fosilifer de la Corniţei

 

819 lei

392

115098

Peştera Meziad

 

2.620 lei

393

115099

Colonia de Păsări de la Pădurea Rădvani

 

39.934 lei

394

115100

Izvoarele mezotermale Răbăgani

 

57.322 lei

395

115104

Peştera Vacii

 

2.620 lei

396

115106

Peştera Grust

 

2.620 lei

397

115108

Peştera Igriţa

 

2.620 lei

398

115109

Peştera Farcz

 

2.620 lei

399

115111

Peştera Topi iţa

 

2.620 lei

400

115114

Poiana cu narcise de pe Şesul Mogoşenilor

 

85.285 lei

401

115116

La Sărătură

 

71.071 lei

402

115117

Poiana cu narcise de pe masivul Saca

 

71.071 lei

403

115118

Poiana cu narcise de pe Şesul Văii Budacului

 

85.285 lei

404

115119

Piatra Fântânele

 

54.744 lei

405

115120

Piatra Cuşmei

 

54.744 lei

406

115121

Pădurea Posmuş

 

27.660 lei

407

115122

Valea Repedea

 

1.765.402 lei

408

115123

Tăul Zânelor

 

355.835 lei

409

115124

Lacul Zagra

 

33.615 lei

410

115125

Locul fosilifer Râpa Mare

 

14.406 lei

411

115126

Cheile Bistriţei Ardelene

 

480.209 lei

412

115127

Crovul de la Larion

 

1.988.065 lei

413

115223

Izvoarele Mihăiesei

 

480.206 lei

414

115224

Stâncile Tătarului

 

264.115 lei

415

115225

Ineu-Lala

 

18.941.593 lei

416

115226

Stânca Ştefăneşti

 

12.485 lei

417

115229

Turbăria de la Dersca

 

100.844 lei

418

115230

Bucecea-Bălţile Şiretului

 

21.129 lei

419

115232

Stânca Ripiceni

 

11.525 lei

420

115234

Pădurea Ciornohal

 

614.226 lei

421

115236

Pădurea Tudora

 

502.548 lei

422

115238

Arinişul de la Horlăceni

 

45.332 lei

423

115241

Făgetul secular Stuhoasa

 

509.519 lei

424

115244

Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăieşti, Gaura)

 

18.015.305 lei

425

115246

Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului

 

6.271.114 lei

426

115249

Dealul Cetăţii-Lempeş

 

4.720.449 lei

427

115250

Mlaştina Hărman

 

240.752 lei

428

115252

Postăvarul Muntele

 

11.306.423 lei

429

115253

Cotul Turzunului

 

34.393 lei

430

115255

Tâmpa Muntele

 

3.595.987 lei

431

115258

Stejerişul Mare

 

1.661.058 lei

432

115259

Pădurea Bogăţii

 

577.464 lei

433

115260

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

 

5.156.897 lei


0

1

2

3

4

434

115263

Pădurea Cameniţa

Ministerul Mediului şi Pădurilor - CUI 16335444

18.478 lei

435

115264

Lacul Jirlău-Visani

 

10.981.520 lei

436

115266

Vulcanii noroioşi Pâclele Mari

 

513.862 lei

437

115267

Vulcanii noroioşi Pâclele Mici

 

352.665 lei

438

115268

Pădurea Crivineni

 

247.004 lei

439

115269

Pădurea Brădeanu

 

117.647 lei

440

115270

Platoul Melenic

 

771.456 lei

441

115273

Pădurea „Lacurile Bisoca"

 

184.400 lei

442

115274

Dealul cu Lilieci Cemăteşti

 

69.150 lei

443

115275

Pădurea cu tisă

 

969.830 lei

444

115277

Balta Albă

 

58.777.578 lei

445

115279

Balta Amară

 

88.166.367 lei

446

115281

Valea Mare

 

9.154.016 lei

447

115283

Balta Nera-Dunăre

 

564.119 lei

448

115284

Fâneaţa cu narcise Zerveşti

 

1.132.282 lei

449

115285

Cheile Globului

 

1.815.190 lei

450

115288

Cheile Rudăriei

 

2.016.878 lei

451

115289

Cuptor-Brădişoru de Jos

 

38.417 lei

452

115291

Râpa Neagră

 

88.965 lei

453

115292

Râpa cu lăstuni din Valea Divici

 

88.965 lei

454

115294

Dealul Petrolea-Cuptoare

 

88.965 lei

455

115296

Valea Greatca

 

97.530 lei

456

115298

Ravena Crouri

 

112.096 lei

457

115299

Ogaşul Slătinic

 

23.293 lei

458

115301

Baziaş

 

1.112.544 lei

459

115302

Pădurea Ezerişel

 

1.537.316 lei

460

115304

Pădurea Ciornuleasa

 

749.299 lei

461

115305

Fânaţele Suatu I si II

 

1.309.565 lei

462

115307

Fânaţele Clujului-Copârşaie

 

259.313 lei

463

115308

Valea Morilor

 

172.875 lei

464

115310

Fânaţele Clujului-Valea lui Craiu

 

172.875 lei

465

115312

Pârâul Dumbrava

 

51.244 lei

466

115313

Cheile Turzii

 

1.364.236 lei

467

115315

Lacul Ştiucilor

 

2.664.681 lei