MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 105/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 105         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, februarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.682/C/2011. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

 

80. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilităţii, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970

 

3.124. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara

 

3.125. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca

 

3.126. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif” din municipiul Alba Iulia

 

3.127. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj

 

3.132. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician construcţii navale”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesional㠄tehnician electronist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Anghel Saligny” din municipiul Tulcea

 

3.137. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „silvicultură”, calificarea profesional㠄tehnician silvic”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamţ

 

3.138. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „comerţ”, calificarea profesional㠄tehnician activităţi comerciale”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesional㠄organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Grigore Moisil” din municipiul Deva

 

3.140. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician tehnolog mecanic”, nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesionali „tehnician în industria alimentară”, nivelul de învăţământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesional㠄frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄strungar”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Transilvania” din municipiul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din Sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar general

 

Bucureşti, 20 decembrie 2011.

Nr. 2.682/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

 

CAPITOLUL I

Organizarea evaluării performanţelor profesionale Individuale

 

Art. 1. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din sistemul administraţiei penitenciare constă în aprecierea obiectivă a activităţii acestuia.

(2) Scopul evaluării constă în:

a) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului;

b) fundamentarea activităţilor de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale;

c) fundamentarea activităţilor de recompensare;

d) identificarea nevoilor de formare profesională continuă;

e) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare;

f) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.

(3) Structura fişei postului este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie realizată cu obiectivitate, probitate şi deontologie profesională.

Art. 3. - (1) Perioada de evaluare este 1 ianuarie - 15 februarie a fiecărui an, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care activitatea de evaluare se realizează în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.

{2) Perioada evaluată este 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care se face evaluarea, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care perioada evaluată corespunde anului de învăţământ.

Art. 4. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face, numai în cadrul perioadelor de evaluare menţionate la art. 3 alin. (1), persoanelor care au desfăşurat activitate^profesională în aceeaşi instituţie cel puţin 6 luni.

(2) în mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al persoanei evaluate încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni ori se modifică, în condiţiile legii, sub raportul locului muncii prin şi/sau al felului muncii, caz în care persoana respectivă va fi evaluată pentru perioada de până la încetarea, suspendarea ori modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al şefului ierarhic, respectiv al conducătorului unităţii încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni ori se modifică, în condiţiile legii, caz în care acesta are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori de serviciu sau, dacă nu este posibil, în termen de cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale persoanelor din subordine;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite.

(3) în cazul detaşării pentru minimum o lună, unitatea unde are loc detaşarea realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale celor în cauză.

(4) în cazul delegării pentru minimum o lună, unitatea unde are loc delegarea va comunica unităţii de bază datele necesare evaluării performanţelor profesionale individuale ale celor în cauză.

(5) în cazul în care pe parcursul unui an personalul a fost evaluat pentru una sau mai multe situaţii prevăzute la alin. (2)-(4), nota finală se calculează ca medie aritmetică ponderată conform formulei:

 

N1 x L1 +N2 x L2 +.....+ Ni x Li

----------------------------------------- = N,

L1 + L2 +.....Li

 

unde:

N1, N2, ... Ni = nota obţinută la fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 3 alin. (1);

L1, L2,... Li = numărul de luni pentru care s-a întocmit fiecare evaluare întocmită conform prevederilor alin. (2)-(4);

N= nota finală care se transformă în calificativ anual.

 

CAPITOLUL II

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale

 

Art. 5. - Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de referinţă:

a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele, activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului:

b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;

c) criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, stabilite în condiţiile prezentului regulament.

Art. 6. - (1) Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

a) să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului;

b) să fie cuantificabile;

c) să fie prevăzute cu termene de realizare;

d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;

e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile unităţii.

(2) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Obiectivele revizuite se vor menţiona în fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate.

Art. 7. - (1) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, stabilite pe baza criteriilor de evaluare a postului, prevăzute de lege, sunt:

a) nivelul cunoştinţelor, abilităţile şi experienţa profesională;

b) capacitatea de creativitate, de rezolvare a problemelor complexe şi diversificate;

c) capacitatea de judecată şi de luare a deciziilor;

d) capacitatea de coordonare şi supervizare;

e) capacitatea de comunicare;

f) capacitatea de a se adapta şi de a lucra în condiţiile prevăzute de muncă;

g) respectarea incompatibilităţilor şi a regimurilor speciale de integritate morală şi etică profesională.

(2) Evaluatorul are obligaţia de a stabili în mod obligatoriu criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) şi opţional, în funcţie de specificul activităţii, alte criterii de evaluare dintre următoarele:

a) capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu;

b) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile;

c) capacitatea de a se perfecţiona;

d) capacitatea de a controla;

e) spiritul de iniţiativă;

f) capacitatea de a lucra independent;

g) capacitatea de a lucra în echipă; h) loialitatea faţă de instituţie.

(3) în cazul în care obiectivele şi criteriile de evaluare nu se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate, acestea nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a persoanei în cauză.

(4) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi obiectivele profesionale individuale se notează de către şeful ierarhic al persoanei evaluate cu note de la 1 la 5, exprimând aprecierea îndeplinirii acestora, nota 1 reprezentând minimul, iar nota 5 maximul.

(2) Nota finală acordată persoanei evaluate este dată de media notelor acordate la criteriile de performanţă şi îndeplinirea obiectivelor profesionale individuale, cu două zecimale.

(3) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01 şi 3,00 - satisfăcător;

c) între 3,01 şi 4,00 - bine;

d) între 4,01 şi 5,00 - foarte bine.

Art. 9. - Conducătorii unităţilor care au în subordine personal contractual vor lua măsuri ca la începerea perioadei de evaluare să fie finalizate următoarele activităţi pregătitoare:

a) emiterea deciziei de zi pe unitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului, care va cuprinde: baza legală, etapele acţiunii, stabilirea nominală a persoanelor cu drept de completare a fişelor de evaluare, nominalizarea personalului ce va fi evaluat;

b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor;

c) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.

Art. 10. - Etapele activităţii de evaluare sunt următoarele:

a) completarea fişei de evaluare de către şeful ierarhic;

b) acordarea calificativului final de către conducătorul instituţiei;

c) aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a notei şi a calificativului final.

Art. 11. - În vederea completării fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, şeful ierarhic realizează următoarele:

a) completează fişa de evaluare;

b) propune calificativul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) consemnează rezultatele deosebite ale persoanei evaluate, dificultăţile obiective întâmpinate de aceasta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;

d) identifică eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;

e) propune obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 12. - (1) Calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei publice.

(2) După finalizarea etapei activităţii de evaluare menţionate la art. 10 lit. a), fişa de evaluare se înaintează evaluatorului, care acordă calificativul.

(3) în situaţia în care calitatea de şef ierarhic al persoanei evaluate o are conducătorul instituţiei publice, calificativul propus constituie calificativ acordat.

(4) Evaluatorul va modifica fişa de evaluare în situaţia în care constată că aprecierile şi notările consemnate de şeful ierarhic nu corespund realităţii.

(5) Dovada comunicării notei şi calificativului se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal constatator, în caz de refuz de semnătură ori în cazul în care persoana evaluată nu este prezentă în instituţie în perioada stabilită pentru aducerea la cunoştinţă.

Art. 13. - (1) Persoanele nemulţumite de rezultatul evaluării pot să îl conteste la şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate, care soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare şi a referatelor întocmite de către persoana evaluată, şeful ierarhic al acesteia şi evaluator.

(2) Contestaţia se formulează în scris la unitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a calificativului final acordat de evaluator, şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la eşalonul superior a contestaţiei însoţite de documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate soluţionează contestaţia, în sensul că poate modifica sau poate menţine notările şi calificativul acordate.

(4) Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 3 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.

(5) Persoana evaluată nemulţumită de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

(6) Fişa de evaluare, însoţită, unde este cazul, de documentele privind soluţionarea contestaţiei, se clasează la dosarul profesional al persoanei evaluate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Pentru anul 2010, precum şi pentru anul 2011, la realizarea evaluărilor performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, obiectivele profesionale individuale se stabilesc pe baza principalelor sarcini avute de personalul contractual în perioada evaluată.

(2) Activitatea de evaluare a personalului contractual pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2010, respectiv în anul de învăţământ 2009-2010 începe la 15 zile şi se finalizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 15. - (1) în situaţia în care punctajele realizate în anii 2008 şi 2009 se situează peste limita maximă a punctajului postului şi se încadrează în punctajul corespunzător postului pe care putea fi promovat, acestea se consideră calificative „foarte bine” utile la promovarea personalului contractual.

(2) Personalul didactic şi didactic auxiliar este evaluat potrivit normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzute la art. 92 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 17. - Imprimatele-tip necesare pentru întocmirea fişelor de evaluare a activităţii profesionale se asigură anual de către Direcţia economico-administratîvă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin grija Direcţiei management resurse umane.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Unitatea ……………

 

Structura fişei postului

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului

2. Denumirea postului

3. Poziţia postului din statul de organizare

4. Funcţia

5. Gradul/Treapta profesională

6. Nivelul de acces la informaţii clasificate

7. Relaţii cu alte posturi:

7.1. sfera relaţională internă:

- relaţii ierarhice

- relaţii funcţionale

- relaţii de control

- relaţii de reprezentare

7.2. sfera relaţională externă:

- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice

- relaţii cu organizaţii internaţionale

- relaţii cu persoane juridice private

B. Cerinţele postului 1. Pregătire:

1.1. studii de specialitate

1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare

1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere

1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere

1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi

1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor

2. Experienţă:

2.1. vechime în muncă

2.2. vechime în specialitate

3. Aptitudini şj abilităţi necesare

C. Condiţii specifice postului

1. Locul de muncă

2. Programul de lucru

3. Deplasări curente

4. Încadrarea în condiţii de muncă

5. Riscuri implicate de post

6. Compensări

D. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului...........................................................

 


E. Întocmit de:

Numele si prenumele..........................................................

Funcţia publică de conducere.............................................

Semnătura.........................................................................

Data întocmirii...................................................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

Numele şi prenumele.......................................................

Semnătura........................................................................

Data.................................................................................

Aprobat de şeful unităţii ....................................................

Numele si prenumele.........................................................

Funcţia publică de conducere............................................

Semnătura........................................................................

Data................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

(Instituţia)...............................

Unitatea............................... Caracterul documentului:

 

FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului civil contractual pentru perioada de la..............la..............

 

Motivul evaluării: anual㠁 alte  :..................................................................................................................................,

 

A. Date de identificare

Numele şi prenumele persoanei evaluate............................................................., funcţia..............................................., gradul/treapta...................................departamentul/compartimentul......................................................................................, data

încadrării în instituţie.............................., data numirii în funcţie................................., data ultimei promovări...................................

calificative obţinute în ultimii 3 ani:

 

III



II



I



 

B. Studii, cursuri de pregătire profesională, stagii de documentare absolvite/efectuate în perioada supusa aprecierii şi calificativele obţinute..........................................................................................................................................................................

C. Recompense şi sancţiuni disciplinare:

a) recompense acordate, data şi motivul:

b) sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul:

 

D. Obiective

 

Nr. crt.

 

Obiectivele pentru perioada evaluată şi termenele de realizare

Nota şefului ierarhic/

modificările evaluatorului

1.

 

 

….

 

 

 

Nr. crt.

 

Obiectivele pentru perioada evaluată şi termenele de realizare

Nota şefului ierarhic/

modificările evaluatorului

1.

 

 

….

 

 

 

Total la realizarea criteriilor de performanţă

Media notelor acordate =

 

E. Criterii

 

Nr. crt.

 

Criterii de performanţa utilizate in evaluare

Nota şefului ierarhic/

modificările evaluatorului

1.

 

 

….

 

 

 

Total la realizarea criteriilor de performanţă

Media notelor acordate =

 

 

Nota finală propusă (media notelor acordate la criteriile de performanţă şi îndeplinirea obiectivei profesionale individuale) =

 

Calificativul propus =

F. Obiectivele stabilite cu ocazia evaluării pentru următoarea perioadă evaluată

 

Nr. crt.

 

Obiectivele şi termenele de realizare

1.

 

….

 

 

G. Criteriile de evaluare stabilite cu ocazia evaluării pentru următoarea perioadă evaluată

 

Nr. crt.

 

Criterii de evaluare

1.

 

….

 

 

H. Potenţialul de dezvoltare si propuneri ale şefului ierarhic privind evoluţia profesională:

a) avansarea în gradul/treapta profesională...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

b) participarea la cursuri/programe de formare profesională continuă....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

c) desfăşurarea unei noi activităţi/modificarea raporturilor de muncă.....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

d) altele..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Şeful ierarhic .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Numele si prenumele.........................................................................................................................................................

Funcţia, data numirii..........................................................................................................................................................

Semnătura................................................................................................................. Data...............................................

 

I. Concluzii, recomandări şi hotărârea evaluatorului privind calificativul propus

 

 

Concluzii şi recomandări:

 

 

 

 

 

Nota finală.................................Calificativul final:...................................................................

 

 

            Evaluator

            Gradul, numele şi prenumele.....................................................        

            Funcţia, data numirii.................................................................

 

Semnătura....................

Data.............................

 

J. Luarea la cunoştinţă a rezultatelor evaluării:

De acord cu rezultatele evaluării     

Contest rezultatele evaluării            

 

Semnătura....................

 

Data.............................

 

 

Rezultatul contestaţiei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală.................................Calificativul final:...................................................................

 

Şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate:     

 

Gradul, numele si prenumele.........................................................................................................................................................

 

Semnătura....................                                                                                                     Data.....................................                                                               

Luarea la cunoştinţă a rezolvării contestaţiei                           

 

Semnătura..............................................                                                         Data luării la cunoştinţă............................

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

 

Art. 1. - (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior, într-o treaptă profesională sau într-o funcţie superioară.

(2) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant ori temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unui de nivel imediat superior.

(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual se face din 3 în 3 ani prin examen.

(4) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

(5) Examenul de promovare se organizează o singură dată într-un an calendaristic, după finalizarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

(6) Candidaţii se pot înscrie la examenul de promovare în termen de 15 zile calendaristice de la afişarea la sediul unităţii a anunţului de examen, care va cuprinde şi necesarul de cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate, stabilite de conducerea unităţii.

(7) înscrierea la examen constă în depunerea de către candidaţi a unei cereri de înscriere, validată de structura de resurse umane a unităţii prin ataşarea copiilor fişelor de evaluare pe ultimii 3 ani şi a adeverinţei privind vechimea în funcţia/gradul/treapta deţinută/deţinut.

Art. 2 - (1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise ori a unei probe practice, după caz, şi a unui interviu, stabilite de comisia de examinare.

(2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

Art. 3. - (1) Comisia de examinare desemnată prin act administrativ de către conducătorul unităţii va evalua candidatul în cadrul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) comportament în situaţii de criză;

c) abilităţi de comunicare;

d) capacitate de sinteză.

(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumuare a experienţei profesionale în domeniul respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub forma unui test-grilă.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se evaluează în cadrul interviului.

(4) Comisia de examinare poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate în cadrul interviului, cum ar fi:

a) complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor;

b) judecata şi impactul deciziilor;

c) influenţă, coordonare şi supervizare.

Art. 4. - (1) Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul unităţii şi un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului unităţii se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, potrivit componenţei stabilite la alin. (1).

(3) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Membrii din comisia de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.

(5) Membrii comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna declaraţii pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu sunt în aceleaşi comisii cu soţul/soţia sau o rudă de gradul I;

b) nu sunt soţ/soţie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, nu au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi;

c) vor respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 5. - (1) în cadrul examenului de promovare fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, şi interviul, vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte.

(2) Membrii comisiei de examinare acordă individual punctaje pentru fiecare dintre cele două probe menţionate la alin. (1), consemnate în borderoul de notare.

(3) Punctajul final al fiecăreia dintre cele două probe se calculează ca medie aritmetică a punctajelor prevăzute la alin. (2).

Art. 6. - (1) Punctajul examenului de promovare se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe, scrisă sau practică, după caz, şi interviul.

(2) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

(3) Rezultatele obţinute se afişează la sediul unităţii în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea ultimei probe.

(4) Contestaţiile se pot depune în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează în ziua lucrătoare următoare datei-limită de depunere a contestaţiilor.

(5) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se afişează la data soluţionării şi sunt definitive.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilităţii, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi   Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970

 

În baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale*) semnate la Bucureşti la 5 decembrie 2011 şi la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilităţii, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2012.

Nr. 80.


*) Traducere.

 

Nr. H2-3/2313

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Macedonia la Bucureşti şi referitor la valabilitatea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970, are onoarea de a comunica următoarele:

Convenţia a fost menţinută în vigoare între România şi Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Macedonia, de cealaltă parte, au încheiat un Acord de stabilizare şi asociere care cuprinde, de asemenea, şi cadrul legal privind asistenţa administrativă în domeniul vamal, în Protocolul 5, anexat Acordului.

România a devenit parte la Acordul de stabilizare şi asociere menţionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, de cealaltă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

Având în vedere cele de mai sus, partea română ar dori să convină cu partea macedoneană că, între cele două, Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970 şi-a încetat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, în conformitate cu regula generală de drept internaţional, prevăzută de art. 59 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, întrucât a fost încheiat un nou tratat asupra aceleiaşi materii.

Partea română ar aprecia dacă partea macedoneană ar comunica acordul său la propunerea sus-menţionată.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Macedonia la Bucureşti asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 5 decembrie 2011,

 

Ambasada Republicii Macedonia în Bucureşti

 

Nr. 96-826/1

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea să confirme primirea Notei ministerului nr. H2-3/2313, datată 5 decembrie 2011, având următorul conţinut:

„Convenţia a fost menţinută în vigoare între România şi Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Macedonia, de cealaltă parte, au încheiat un Acord de stabilizare şi asociere care cuprinde, de asemenea, şi cadrul legal privind asistenţa administrativă în domeniul vamal, în Protocolul 5, anexat Acordului.

România a devenit parte la Acordul de stabilizare şi asociere menţionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, de cealaltă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

Având în vedere cele de mai sus, partea română ar dori să convină cu partea macedoneană că, între cele două, Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970 şi-a încetat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, în conformitate cu regula generală de drept internaţional, prevăzută de art. 59 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, întrucât a fost încheiat un nou tratat asupra aceleiaşi materii.

Partea română ar aprecia dacă partea macedoneană ar comunica acordul său la propunerea susmenţionată.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia are onoarea de a informa că partea macedoneană este de acord cu propunerea din Nota nr. H2-3/2313, datată 5 decembrie 2011, care împreună cu această notă de răspuns constituie un Acord între partea macedoneană şi partea română pentru confirmarea încetării valabilităţii la 1 noiembrie 2008, în relaţiile dintre România şi Republica Macedonia, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 1970, în conformitate cu regula generală de drept internaţional, prevăzută de art. 59 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor.

Ministerul are în continuare onoarea de a transmite spre analiză proiectul unui Acord între Guvernul Republicii Macedonia şi Guvernul României privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, pregătit de Administraţia Vamală a Republicii Macedonia, care va contribui la adâncirea dezvoltării relaţiilor tradiţionale de prietenie şi bazate pe tratate între Republica Macedonia şi România.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

Skopje, 28 decembrie 2011,

 

Ministerului Afacerilor Externe al României

Bucureşti

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 11. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi”, cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Martirilor nr. 96, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Ambassadors for Christ” Româria din municipiul Timişoara, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Primii Paşi” din municipiul Timişoara, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii îh învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.124.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Pârâului nr. 7, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Millennium” din municipiul Cluj-Napoca, Min sterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.125.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif” din municipiul Alba Iulia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif, cu sediul în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I nr. 19, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregaţia „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala „Sfântul Iosif din municipiul Alba Iulia, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.126.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului/ir. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor”, cu sediul în municipiul Blaj, Str. Republicii nr. 8, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Caritas Mitropolitan Greco-Catolic” din municipiul Blaj, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Surâsul Copiilor” din municipiul Blaj, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.127.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician construcţii navale”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesional㠄tehnician electronist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Anghel Saligny” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar {ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician construcţii navale”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesional㠄tehnician electronist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Anghel Saligny”, cu sediul în municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 22, judeţul Tulcea, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Anghel Saligny” din municipiul Tulcea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Anghel Saligny” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.132.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „silvicultură”, calificarea profesional㠄tehnician silvic”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamţ

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „silvicultură”, calificarea profesional㠄tehnician silvic”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 67, judeţul Neamţ, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamţ este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din Municipiul Piatra-Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.137.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „ postliceal, domeniul „comerţ”, calificarea profesional㠄tehnician activităţi comerciale”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesional㠄organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Grigore Moisil” din municipiul Deva

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „comerţ”, calificarea profesional㠄tehnician activităţi comerciale”, domeniul „turism si alimentaţie”, calificarea profesional㠄organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Grigore Moisil”, cu sediul în municipiul Deva, str. Titu Maiorescu nr. 24, judeţul Hunedoara, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Grigore Moisil” din municipiul Deva este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse imane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Grigore Moisil” din municipiul Deva, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.138.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician tehnolog mecanic”, nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesional㠄tehnician în industria alimentară”, nivelul de învăţământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesional㠄frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄strungar”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Transilvania” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 30 noiembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie - 25 noiembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄tehnician tehnolog mecanic”, nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesional㠄tehnician în industria alimentară”, nivelul de învăţământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesional㠄frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist”, domeniul „mecanică”, calificarea profesional㠄strungar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Transilvania”, cu sediul în municipiul Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, judeţul Braşov, începând cu anul şcolar 2012- 2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Transilvania” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Transilvania” din municipiul Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 3.140.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.