MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 897/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 897         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.276. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

1.291. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al ministrului transporturilor privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

268. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut

 

3.993. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 101.124 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.276.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0608 Constanţa, a cărui valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

(lei)

Tipul bunului

101.124

8.19.01

45-89

Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0608, Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 7015220

31.595.839,93

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0608 Constanţa, a cărui unitate de administrare s-a schimbat

 

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

transferat

Codul de clasificare

Unitatea de administrare  de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare  la care s-a transmis imobilul

Valoarea contabilă la data preluării

- lei -

Nr. M.F.P.

Municipiul Constanţa,

Judeţul Constanţa

45-89

8.19.01

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei

Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite U.M. 0608 Constanta Cod unic de Identificare | (CUI) 7015220

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite U.M. 0406 Constanţa I

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

 31.595.839,93

 101.124

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0406 Constanţa, a cărei unitate de administrare s-a schimbat

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare ale pârlii de imobil care se predă

Nr. M.F.P.

101.124

(parţial)

8.19.01

45-89

Municipiul Constanţa,

Judeţul Constanţa

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite U.M. 0406 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Poliţiei Române – SATMF

Cod unic de identificare (CUI) 4453144

Ordonator terţiar de credite Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300965

Denumirea: 13-136

Valoarea: 303.268,78 lei

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de înregistrare în inventarul

bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. -(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul transmite modificări/suspendări/încetări ale dreptului cu efect din luna respectivă.”

3. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) să depună, din 3 în 3 luni, la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5).”

4. Articolul 311 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 161 din lege, familiile şi persoanele singure beneficiare, ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţin 6 luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii ajutorului social definiţi la art. 2 alin. (2) din lege.

(4) în situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 161 alin. (2) din lege, acordarea ajutorului social se prelungeşte cu încă 2 luni, urmând ca după acest termen plata ajutorului social să fie suspendată în condiţiile art. 16i alin. (4) din lege.

(5) în aplicarea prevederilor art. 161 din lege, beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la ajutorul social au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la primăria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social dovada eliberată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirmă achitarea obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.”

5. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b);”.

6. La articolului 33 alineatul (1), după litera h) se Introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) în situaţia în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei ori a veniturilor beneficiarilor.”

7. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), respectiv cu luna aprilie a fiecărui an în situaţia prevăzută la lit. h), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi i) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din lege.”

8. La articolul 34, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligaţiilor legale către bugetul local în perioada de suspendare prevăzută la art. 161 alin. (4) din lege atrage reluarea plăţii ajutorului social, prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(4) Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social în condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (4) din lege, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1).

(5) La reluarea acordării dreptului conform prevederilor 161 alin. (5) din lege, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii.”

9. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (3) din lege se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;”.

10. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora.

(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anchetele sociale efectuate în condiţiile art. 38, pe bază de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă.

(3) Pe baza borderourilor prevăzute la alin. (2) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă.

(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi inspecţie Socială, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, are obligaţia de a prezenta acestuia anchetele sociale.”

11. La articolul 50, alineatele (1), (2), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, în condiţiile legii, în situaţia în care nu este încheiată o poliţă facultativă în baza prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008, republicată, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plata primelor de asigurare se face de către agenţiile teritoriale direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» - SA, care pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social va emite poliţele de asigurare aferente acestora.

………………………………………………………………….

(5) Sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către agenţiile teritoriale şi vor fi calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de credite bugetare se efectuează în aceeaşi zi de către toate agenţiile teritoriale.

………………………………………………………………….

(7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale,

În numele agenţiilor teritoriale, încheie cu PAID protocol în care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferenţe de plăţi sau de curs valutar fată de cursul prevăzut de Legea nr. 260/2008, republicată.”

12. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale virează sumele în contul PAID.”

13. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele asemenea şi se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9.”

2. La articolul 8, alineatele (3) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.

………………………………………………………………….

(10) în situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta nu este luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului de alocaţie, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.”

3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ancheta socială se efectuează, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2) din lege, de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.”

4. La articolul 10, alineatul ţ1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se acordă începând cu luna înregistrării cererii, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3).”

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligaţia de a depune, la termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din lege, la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia acestuia, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 1.”

6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.”

7. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, în condiţiile art. 29 din lege, familiile beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii alocaţiei definiţi la art. 3 din lege.

(4) în situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din lege, acordarea alocaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata alocaţiei să fie suspendată în condiţiile art. 29 alin. (4) din lege.

(5) Beneficiarii de alocaţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocaţie au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul la alocaţie copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.”

Art. III. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor; b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii;”.

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz, pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.”

4. Articolul 3 se abrogă.

5. La articolul 41, alineatele (5), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) în situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

………………………………………………………………….

(8) în situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul ia concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută Ia alin. (6).”

6. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.

(2) în situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.”

7. La articolul 8, alineatele (5) şi (7)-(9) se abrogă.

8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.”

9. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, după cum urmează:

a) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;

b) după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzuta la art. 2 alin (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

………………………………………………………………….

 (3) Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea concediului fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.”

10. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

(5) în situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserţie nu se mai acordă.

(6) în cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.

(7) în situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 ani.

(8) în situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. b) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu suma prevăzuta la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.”

11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de documentele prevăzute la alin. (1).”

12. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data naşterii copilului, la solicitarea scrisă a persoanei îndreptăţite, însoţită de copia certificatului de naştere al copilului, depusă la primărie sau la agenţia teritorială în a cărei rază domiciliază, nu mai târziu de data la care primul copil împlineşte vârsta legală de încetare a concediului.”

13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).”

14. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) în vederea verificării veniturilor din activităţi independente sau agricole, agenţia teritorială poate solicita direcţiei generale a finanţelor publice din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.

(6) în situaţia în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (2) dovada prevăzută la alin. (1), pe baza situaţiei transmise de direcţia generală a finanţelor publice, agenţia teritorială este îndreptăţită să modifice cuantumul indemnizaţiei.”

15. La articolul 24, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;”.

16. La articolului 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1)lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale.”

17. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.”

18. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/ Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c)şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.”

19. La articolul 38, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia privind numărul de beneficiari şi sumele plătite cu acest titlu.

(6) Situaţia prevăzută la alin. (5) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul.”

20. La articolul 381, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 381. -(1) Pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, stimulent de inserţie sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1)şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile art. 38 din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.”

21. La articolul 381, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în îngrijire şi în creştere copii şi care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2, 7, 31 şi 32din ordonanţa de urgenţă.

(22) în situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, acordarea indemnizaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condiţiile art. 38 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.”

Art. IV. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune şi se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, până pe data de 5 a fiecărei luni şi cuprinde, atât pentru serviciile publice, cât şi pentru cele private, listele cu numele şi codul numeric personal ale copiilor, numărul şi data emiterii hotărârii comisiei pentru protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti sau ale instanţelor judecătoreşti, prin care s-a stabilit măsura de protecţie specială, datele privind reprezentantul legal şi contul deschis în numele copilului de către direcţia generală. Cererea este însoţită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii.”

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Primarii au obligaţia de a transmite lunar agenţiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum şi documentele justificative. Acestea sunt însoţite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.”

Art. V. - (1) Persoanele care au optat pentru concediu pentru creşterea copilului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau care realizează venituri profesionale la data intrării în vigoare a Legii nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţai de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, beneficiază de stimulentul de inserţie în condiţiile legii, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Dacă cererea este depusă după termenul prevăzut la alin. (1), stimulentul de inserţie se acordă de la data depunerii cererii.

Art. VI. - (1) Calcularea noilor cuantumuri potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, se face cu respectarea termenului de verificare prevăzut la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2013.

(2) Aplicarea „Listei bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social” conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face începând cu data de 1 ianuarie 2013. Pentru drepturile stabilite până la această dată, aplicarea se face de la data la care se împlineşte termenul de 3 luni prevăzut la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicată.

Art. VII. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.291.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

LISTA

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 

Bunuri imobile

1.

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a.

 

Bunuri mobile

1.

Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2.

Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3.

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

4.

Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată

5.

Utilaje de prelucrare agricola*: presă de ulei, moară de cereale

6.

Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

7.

Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie, în stare vandabilă

8.

Aparatură electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare

9.

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

 

*Aflate în stare de funcţionare

 

Terenuri/Cursuri de apă

TERENURI/CURSURI DE APĂ

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1.

Terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în „ zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală, cu excepţia terenului pe care sunt construite locuinţa şi anexele

2.

Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte, cu potenţial productiv (exploatabile)1)

1,5 ha/familie

2 ha/familie

 

Categorii de animale/păsări

1.

peste două bovine

2.

 peste o cabalină

3.

peste 3 porcine

4.

 peste 5 ovine/caprine

5.

 peste 5 familii de albine

6.

peste 10 capete de iepuri de casă

7.

 peste 25 de capete de păsări

8.

crescătorii a căror producţie se comercializează

 

NOTA:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.


1) Se referă la terenurile cuprinse în clasele I-III de calitate în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 26/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, cu modificările ulterioare, respectiv în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltări rurale nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţi solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului Judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensităţii acestuia, precum şi pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 lit. dd) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi al art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizata mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se introduce restricţia temporară de circulaţie, în perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2013, în zilele şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, se înţelege orice autovehicul rutier înmatriculat în România sau în alte state ori înregistrat la autorităţile locale, având cel puţin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, denumita în continuare CNADNR - SA.

(4) CNADNR - SA. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisă pe baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - SA., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restricţionat.

(3) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă.

(4) Autorizaţia nominală de circulaţie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

(5) Autorizaţia nominală de circulaţie se păstrează, în original, la bordul vehiculului şi se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numărului de înmatriculare sau schimbam deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, autorizaţia nominală de circulaţie se consideră nulă. În acest caz, deţinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin.

(6) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai însoţită de documente care atestă punctul de încărcare/ descărcare sau de origine/destinaţie aflat pe sectorul de drum restricţionat.

Art. 3. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele:

a) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor interne;

c) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă;

d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

g) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către CNADNR - S.A. şi de către subunităţile sale;

h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru activitatea de inspecţie şi control;

i) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;

j) utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire;

k) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani;

1) care efectuează transporturi funerare;

m) care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea, de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în căzut unor calamităţi sau dezastre naturale;

n) destinate, prin construcţie, tractării vehiculelor avariate;

o) care efectuează transporturi poştale;

p) specializate destinate prin construcţie salubrizării;

q) utilizate pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura rutieră de transport de interes naţional, în baza unor liste nominale care cuprind vehicule utilizate, eliberate de către CNADNR - SA., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri. Modelul listei nominale este prezentat în anexa nr. 3;

r) autorizate în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 2;

s) care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare pe unul din sectoarele restricţionate.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie făcută dovada încadrării în una din categoriile exceptate prin documentele de transport sau alte documente.

Art. 4. - (1) Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. k), o), p), q) şi r) se pot efectua doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, în cazul riveranilor, fiind interzisă tranzitarea celuilalt sector restricţionat.

(2) Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o), p), q) şi r) se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin documente de însoţire;

b) conducătorul auto deţine ordinul de intervenţie,semnat de conducătorul unităţii sau de persoana desemnată.

Art. 5. - (1) Transporturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. k) se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restricţionat, pe care aceştia îşi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului.

(2) În sensul prezentului ordin, prin riveran se înţelege orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute la art. 1 ori în localităţile la care singura cale de acces la un drum naţional este pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul „Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 6. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.031/2011 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 decembrie 2012.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr.1

 

Zilele şi intervalele orare în care se aplică restricţia de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe unele sectoare ale DN 1 (E 60)

 

Nr. crt.

Indicativ drum

Traseu

Sens de parcurs

Zilele şi intervalele orare restricţionate

luni-joi

vineri

1

DN 1

Centura Bucureşti (int. DN 1 cu CB)-Otopeni-Ploieşti (int. DN 1 cu DN 1A)

Bucureşti-Ploieşti

6,00-22,00

12,00-22,00

Ploieşti-Bucureşti

8,00-18,00

2

DN 1

Ploieşti (int. DN 1 cu DN 1B)-Braşov (int. DN 1 cu DN 1A)

ambele sensuri

6,00-22,00

8,00-22,00

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie pentru zilele de luni-vineri, pe sectoarele de drumuri prevăzute în tabelul din anexa nr. 1 la ordin

 

1. Eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

2. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) numărul de înmatriculare al vehiculului;

c) punctul de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricţionat;

d) masele şi dimensiunile reale rezultate la transport;

e) perioada de valabilitate solicitată;

f) numărul contractului, comenzii de transport etc, în baza căruia/căreia se efectuează transportul, şi denumirea beneficiarului;

g) alte informaţii relevante privind necesitatea circulaţiei pe sectoarele restricţionate.

3. Modelul cererii privind eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se afişează pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR - S.A.).

4. Analiza solicitărilor:

a) analiza solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor nominale de circulaţie se realizează de către o comisie formată din reprezentanţi ai CNADNR- SA;

b) comisia se întruneşte săptămânal.

5. Concluziile comisiei privind analiza documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemnează într-un proces-verbal.

6. Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de circulaţie:

a) punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului se află situat pe traseul restricţionat;

b) nu există trasee alternative pentru acces la punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului;

c) în cazul transporturilor desfăşurate cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

d) autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează pentru următoarele perioade:

(i) maximum 3 luni - în cazul în care, în momentul solicitării, pentru vehiculul respectiv nu există rovinietă valabilă sau valabilitatea este mai mică decât perioada solicitată, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 3 luni sau până la data de 31 decembrie 2013;

(ii) perioada solicitată - în cazul în care solicitantul deţine rovinietă a cărei valabilitate depăşeşte 3 luni de la data solicitării, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei sau până la data de 31 decembrie 2013;

e) termenul de valabilitate al autorizaţiei decurge, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării.

7. Comisia verifică existenţa şi termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.

8. Comisia are dreptul:

a) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;

b) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie, prin solicitarea unor documente suplimentare. În cazul în care comisia constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaţia până la rezolvarea problemelor constatate.

9. În cazul acordării autorizaţiei, aceasta se completează şi se semnează conform competenţelor.

10. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, documentaţia nu se restituie solicitantului.

11. CNADNR - S.A. ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate.

12. Lista autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate este publică şi se afişează pe site-ul CNADNR - SA

13. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată autorizaţia nominală, deţinătorul are obligaţia de a anunţa în scris CNADNR- S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizaţii nominale de circulaţie se efectuează conform metodologiei existente.

14. Documentaţiile se arhivează o perioadă de un an la sediul CNADNR -S.A.

 

ANFXA Nr. 3

 

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-S.A.

Direcţia regională de drumuri şi poduri

…………………………..

 

Lista nominală nr. ......

cuprinzând vehiculele utilizate pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura rutieră de transport de interes naţional

 

Denumirea obiectivului:

Sectorul de drum autorizat:..........................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Nr. de înmatriculare

Valabilitate

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta lista nominală este valabilă numai în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta.

Falsificarea prezentei liste nominale se pedepseşte conform legilor.

În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului pentru care a fost eliberată, prezenta lista nominală se consideră nulă.

 

Vizat Constructor

L.S. Emitent, S.S

Vizat Consultant

L.S. Emitent, S.S

Emisă la data:...................../201....

 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri.................................

L.S. Emitent, S.S

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.183/2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractul-tip de cultura a tutunului brut, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cultivarea şi comercializarea tutunului brut se fac de către producătorii agricoli numai în baza contractului de cultură încheiat anual cu unităţile prim-procesatoare autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - În termen de 10 zile de la data încheierii contractului, producătorul agricol are obligaţia să îl înregistreze

la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.

Art. 4. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 24 februarie 2006, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

(Model)

 

Unitatea prim-procesatoare autorizată …………………….

Număr..................data............

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................................/

Municipiului Bucureşti

Număr..................data............

 

 

 

CONTRACT-TIP

de cultură a tutunului brut

 

1. Părţile contractante

1.1. Denumirea unităţii prim-procesatoare.............................................................................................................................

Autorizaţia nr. ........din......................

Cod unic de înregistrare (CUI).................................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală (CIF)...............................................................................................................................................

Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal................................................................................

Sediul social..............................................................................................................................................................................

Trezoreria/Banca................................................................., Sucursala/Agenţia/Filiala............................................................

BAN.............................................................................

Fax......................................, e-mail.....\i.\J..JLŁ.3..0.77 -

Ţara......................, punct de lucru..............................................., depozit................................., capacitate.........................

Reprezentat de doamna/domnul................................................................în calitate de..................................................... denumit în continuare cumpărător, pe de o parte,

şi

1.2. Numele şi prenumele persoanei fizice/juridice/PFA/ÎÎ/ÎF/grupului de producători............................................................

Sediul social:................................................................

Adresa: judeţul/sectorul..................localitatea........................................strada...........................................nr. ................ telefon................fax....................e-mail......................

Cod unic de înregistrare (CUI).....................................

Cod de identificare fiscală (CIF)...................................

CNP.............................................................................

Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal..............................................................................

Trezoreria/Banca..................................................................Sucursala/Agenţia/Filiala............................................................

IBAN.............................,

denumit în continuare vânzător, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

2. Obiectul contractului

2.1. Vânzătorul se obligă să cultive tutun pe terenul agricol specificat mai jos, respectiv să valorifice (să vândă) cantitatea recoltată exclusiv către Cumpărător, din recolta anului..................

 

Nr. crt.

Parcela

Suprafaţa

(ha)

Tipul de tutun

Producţia totală

(to)

Producţia medie

(kg/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. În condiţii pedoclimatice normale se realizează producţiile menţionate mai sus.

2.3. În situaţia în care producţia realizată este mai mare/mai mică decât cea contractată se întocmeşte un act adiţional la contract conform prevederilor pct. 10.1.

2.4. Vânzătorul utilizează, în vederea respectării prezentului contract, seminţe selecţionate şi/sau răsaduri de tutun furnizate de cumpărător.

3. Obligaţiile vânzătorului Vânzătorul se obligă:

3.1. să declare pe propria răspundere că nu a încheiat un alt contract care să se refere la suprafaţa şi producţia corespunzătoare prezentului contract;

3.2. să livreze întreaga cantitate de tutun contractată; predarea se face conform calendarului de livrări stabilit de comun acord cu cumpărătorul;

3.3. să reînsămânţeze suprafaţa pentru producerea răsadului afectată până la data de 20 aprilie şi să planteze suprafaţa afectată în câmp până la data de 15 iunie a anului de recoltă în cazul producerii unor calamităţi naturale;

3.4. să respecte instrucţiunile tehnologice date de cumpărător cu privire la producerea răsadului, cultivarea, recoltarea şi uscarea tutunului;

3.5. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu care contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului;

3.6. să aplice lucrările agrotehnice specifice tehnologiei de cultură, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/m2; densitatea plantelor asigură masa vegetativă care în raport cu consumul specific şi condiţiile ecologice realizează un circuit al elementelor în natură;

3.7. să respecte condiţiile de calitate a tutunului; la recoltare, uscare, alegere, ambalare şi predare este necesară evidenţierea frunzelor de tutun pe etaje foliare (poală, submijloc, mijloc, subvârf, vârf) şi pe culoare; la tipul Virginia şi tipul Oriental culorile admise sunt: galben deschis, galben, portocaliu, portocaliu-maro, iar la tipul Burley culorile admise sunt: alună deschis, alună, alună-castaniu, maro;

3.8. să faciliteze controalele în teren de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene a municipiului Bucureşti, care efectuează recepţia culturii în termen de 15 zile de la data plantarii şi verifica în perioada de vegetaţie dacă au fost aplicate lucrările agrotehnice specifice şi dacă a fost asigurată starea de vegetaţie corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată densitatea medie.

4. Obligaţiile cumpărătorului Cumpărătorul se obligă:

4.1. să asigure seminţele/răsadurile ............ (gratuit sau contra cost cu plata la livrarea tutunului brut);

4.2. să achiziţioneze în totalitate tutunul contractat de pe suprafaţa la care se referă prezentul contract;

4.3. pe perioada de vegetaţie, împreună cu vânzătorul, să monitorizeze cultura tutunului şi să participe la prelevarea mostrelor;

4.4. să consemneze rezultatele monitorizărilor în rapoarte oficiale care se înscriu în registrul de evidenţă a culturilor;

4.5. să plătească pe tutunul preluat preţurile convenite de contractanţi pe clase de calitate, astfel:

 

Tipul

Clasa de calitate

Preţ euro/kg

 

I

 

 

II

                   

 

III

 

 

IV

 

 

5. Recepţia cantitativă şi calitativă a tutunului

5.1. Livrarea tutunului de ia vânzător la cumpărător se efectuează în conformitate cu programul de livrări stabilit de cumpărător şi vânzător. Un exemplar al programului de livrări se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană unda este înregistrat cumpărătorul şi un exemplar la direcţia/direcţiile pentru agricultură judeţeană/judeţene unde se găsesc suprafeţele contractate, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.

5.2. Locul livrărilor se va stabili ulterior, printr-o anexă la contract.

5.3. Reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti participă ia livrarea tutunului şi acordă viza pentru culturile la care s-a respectat tehnologia, s-a asigurat densitatea minimă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale către unităţile prim-procesatoare şi a condiţiilor specifice de eligibilitate pentru plăţile directe.

5.4. Livrarea tutunului se face în prezenţa părţilor şi a reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti.

5.5. Tutunul uscat, clasificat pe categorii şi împachetat pe baloţi, se transportă în mijloace de transport adecvate la locul de recepţie stabilit; pe durata transportului, tutunul este protejat împotriva factorilor climatici care pot afecta calitatea acestuia.

5.6. Calitatea tutunului trebuie să corespundă condiţiilor minime prevăzute la pct. 3.7.

5.7. În situaţia în care nu sunt respectate prevederile contractuale referitoare la cantitate, preţul de achiziţie al tutunului se diminuează cu contravaloarea seminţelor/răsadurilor livrate gratuit de cumpărător; suma totală de plată se reduce proporţional cu cantitatea de tutun net virată. Dacă obligaţiile de plată ale vânzătorului depăşesc valoarea producţiei livrate, acesta achită diferenţa până la concurenţa celei mai mari sume.

6. Plata tutunului brut

6.1. Plata tutunului brut se face prin transfer bancar în termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea recepţiei tutunului.

6.2. Plata se face în lei, la cursul de referinţă euro-leu al Băncii Naţionale a României din data efectuării recepţiei.

6.3. În caz de neefectuare a plaţii se vor percepe penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere, din suma neachitată.

7. Forţa majoră

7.1. în situaţii de forţă majoră (inundaţii, grindină, furtună/vijelie, secetă etc.) vânzătorul are obligaţia să anunţe cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil şi să solicite direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia se află suprafaţa de teren în cauză constatarea fenomenului.

7.2. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege, şi constatată de către direcţia pentru agricultură judeţeană competentă.

7.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

7.4. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă dau ne-interese.

8. Înregistrarea contractului

8.1. În termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contract, vânzătorul are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.

9. Litigii

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa.................(instanţei judecătoreşti competente/comisiei de arbitraj, potrivit Codului de procedură civilă).

9.3. În cazul neexecutării plăţilor datorate de către cumpărător, prezentul contract constituie de drept titlu executoriu, nemaifiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

10. Clauze finale

10.1. Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă neînţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru plata, în condiţiile legii, a taxelor şi impozitelor datorate în considerarea activităţilor desfăşurate potrivit prezentului contract.

10.4. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului civil si ale Codului comercial.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare, din care............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data:................................

 

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

Numele si prenumele...........................................

Semnătura.............................................................

Numele si prenumele/Denumirea..........................................

Reprezentant legal/Numele si prenumele.............................

Ştampila

Semnătura/Ştampila

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri

 

Având în vedere propunerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrată cu nr. 26.000/AC din 12 septembrie 2012, şi Avizul Academiei Române nr. 2.948/CJ din 11 septembrie 2012,

în temeiul art. 561 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri îi încetează regimul de parc naţional.

Art. 2. (1) Suprafaţa prevăzută la art. 1 a fost cuprinsă în perimetrul Parcului Naţional Defileul Jiului, arie naturală protejată instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

(2) Delimitarea suprafeţei prevăzute la art. 1 se face conform următoarelor coordonate:


 

Coordonatele de delimitare ale perimetrului Cariera Meri în sistem Stereo 70:

Nr. punct

X

Y

1.

415.180

371.674

2.

415.300

371.892

3.

415.292

372.002

4

414.981

372.318

5.

414.782

372.109

6

415.012

371.829

7.

415.028

371.734

8.

415.073

371.682

 

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 decembrie 2012.

Nr. 3.993.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 884 din 22 decembrie 2012, la art. 33 se fac următoarele rectificări:

- la pct. IV, referitor la modificarea alin. (3) al art. 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în loc de:

„(3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de acţionar majoritar ai Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, politica de risc a fondului.” se va citi:

„(3) Ministerul Economiei, în calitate de acţionar majoritar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobă anual, prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, politica de risc a fondului.”;

- la pct. V lit. a), referitor la modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, în loc de:

,,a) statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice;”

se va citi: ,,a) statul român, prin Ministerul Economiei;”;

- la pct. V lit. b), referitor ia modificarea art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, în loc de:

(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.”

se va citi: „(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Economiei.”;

- la pct. V lit. c), referitor la modificarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, în loc de:

”Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor.” se va citi:

„Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Economiei, prin ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor.”