MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 893/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.266. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010

 

1.270. - Hotărâre pentru modificarea unor anexe ia Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

1.278. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 

1.279. - Hotărâre privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

1.306. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

1.307. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.294/6.555. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate. privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

 

3.114. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind modificarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

55. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, preambulul alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului este ordonator terţiar de credite şi reprezintă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în relaţiile cu terţii, fiind conducătorul şi coordonatorul activităţii specifice prevăzute de lege, iar în această calitate:

(3) În realizarea atribuţiilor sale, directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului poate delega, prin decizie, competenţele ce îi revin, precum şi dreptul de semnătură directorilor generali adjuncţi, directorilor de direcţii, directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, după caz, în funcţie de specificul activităţii acestora. Atunci când delegarea se referă la operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor care sunt în competenţa sa ca ordonator terţiar de credite, în actul de delegare trebuie specificate limitele şi condiţiile delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificaţiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste operaţiuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. În cazul în care se decide încetarea delegării, actul de încetare a delegării se comunică persoanelor menţionate mai sus.”

2. La articolul 18 alineatul (2) litera A punctul II, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în calitate de ordonator terţiar de credite;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.266.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicat oraşului Vălenii de Munte”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 11, 22,34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 57, 58, 84, 244. 246, 247, 249, 253, 257, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 513, 515, 520, 523 şi 524, iar la capitolul „Şcoli” se abrogă poziţiile nr. 9,10, 21, 22, 26, 28 şi 32. 2. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sângeru”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică poziţia nr. 4, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Sat Mireşu Mare, local nou 8 săli, 2 holuri, suprafaţă construită - 497,78 mp, suprafaţă curţi-construcţii = 2.283 mp”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.270.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 şi 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

- Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorolţ” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 49 şi 50;

b) după poziţia nr. 229 se introduc 34 de noi poziţii, poziţiile nr. 230-263, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie.

Radu Stroe

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.278.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorolţ, judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

230.

13 72

Strada nr. 7, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 455 m; Suprafaţă - 8.338 mp

1991

14,46

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF. 101870

231.

13.7.2

Strada nr. 8, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 465 m; Suprafaţă - 6.607 mp

1991

14,76

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF. 101869

232.

13.7.2

Strada nr. 9, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 265 m; Suprafaţă - 3.508 mp

1991

8,41

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF 101863

233.

1.3.7.2

Strada nr. 10, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 360 m; Suprafaţă --5 142 mp

1991

29,43

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF 101871

234.

1.3.7.2

Strada nr. 11, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 490 m Suprafeţe: 11/a-2.492 mp

11/b2.400 mp; 11/c-1.323 mp

1991

15,55

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF. 101877, CF. 101875, CF. 101876

235.

1.3.7.2

Strada nr. 12, Dorolţ

 

Comuna Dorolţ; Lungime = 545 m; Suprafaţă -9.216 mp

1991

17,30

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF. 101868

236.

1.3.7.2

Strada nr. 13, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 1.225 m; Suprafaţă - 31.318 mp

1991

38,90

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101864

237.

1.3.7.2

Strada nr. 14, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 150 m; Suprafaţă -1.363 mp

1991

14,60

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101872

238.

1.3.7.2

Strada nr. 15, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 460 m; Suprafaţă -14.340 mp

1991

4,76

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101862

239.

1.3.7.2

Strada nr. 16, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 440 m; Suprafaţă - 7.341 mp

1991

13,97

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101865

240.

1.3.7.2

Strada nr. 17, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 174 m; Suprafaţă -2.139 mp

1991

5,39

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101873

241.

1.3.7.2

Strada nr. 18, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 330 m; Suprafaţă - 4.720 mp

1991

10,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101861

242.

1.3.7.2

Strada nr. 19, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 125 m; Suprafaţă - 772 mp

1991

3.97

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101902

243.

1.3.7.2

Strada nr. 20, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 330 m; Suprafaţă - 2.065 mp

1991

10,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101866

244.

1.3.7.2

Strada nr. 28, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Lungime = 240 m; Suprafaţă - 3.738 mp

1991

7,62

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101878

245.

1.3.7.2

Strada nr. 34, Dorolţ

Comuna Dorolţ; Paralelă la DN 19A

Lungime = 250 m; Suprafaţă - 2.453 mp

1991

7,93

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101879

246.

1.3.7.2

Strada nr. 1, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 1.710 m; Suprafaţă -19.628 mp

1991

49,42

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F101903

247.

1.3.7.2

Strada nr. 2, Dara

Comuna Dorolţ; Satu) Dara

Lungime = 1.065 m Suprafaţă - 13.635 mp

1991

29,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101905

248.

1.3.7.2

Strada nr. 3, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 160 m; Suprafaţă - 1.275 mp

1991

4,62

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF 101897

249.

1.3.7.2

 

Strada nr. 4, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 385 m; Suprafaţă -5.709 mp

1991

11,13

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; CF. 101938

250.

1.3.7.2

Strada nr. 5, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 838 m; Suprafaţă -19.775 mp

1991

24,13

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101950

251.

1.3.7.2

Strada nr. 6, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 720 m; Suprafaţă - 10.597 mp

1991

20,80

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101936

252.

1.3.7.2

Strada nr. 21, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 600 m; Suprafaţă - 13.946 mp

1991

17,34

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101898

253.

1.3.7.2

Strada nr. 22, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 670 m; Suprafaţă - 8.267 mp

1991

19,36

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101949

254.

1.3.7.2

Strada nr. 23, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 120 m; Suprafaţă - 1.694 mp

1991

0,87

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F101900

255.

1.3.7.2

Strada nr. 24, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 70 m; Suprafaţă - 662 mp

1991

2,02

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101906

256.

1.3.7.2

Strada nr. 25, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 370 m; Suprafaţă - 4,822 mp

1991

10,69

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101907

257.

1.3.7.2

Strada nr. 26,

Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 170 m; Suprafaţă - 1.489 mp

1991

4,91

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F 101899

258.

1.3.7.2

Strada nr. 27, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 135 m Suprafaţă - 1.043 mp

1991

3,90

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101901

259.

1.3.7.2

Strada nr. 29,

Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 165 m; Suprafaţă-1.002 mp

1991

4,77

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F101937

260.

1.3.7.2

Strada nr. 30, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 185 m; Suprafaţă - 2.242 mp

1991

5,35

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F101935

261.

1.3.7.2

Strada nr. 31, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 520 m; Suprafaţă - 2.891 mp

1991

49C

2r

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 101904

262.

1.3.7.2

Strada nr. 32, Dara

Comuna Dorolţ; Satul Dara

Lungime = 420 m; Suprafaţă - 2.223 mp

1991

12,14

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 1572012; C.F. 101951

263.

1.6.4.

Teren curţi construcţii

aferent „After school” Dorolt

Comuna Dorolţ;, nr. 294 Suprafaţa = 1.934 mp

2002

26,68

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012; C.F. 100030

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată,

având în vedere prevederile art. 858, art. 863 lit. a), art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun mobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a bunului mobil prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Sănătăţii se diminuează, iar patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor se majorează cu valoarea de inventar a bunului mobil transmis potrivit prevederilor art. 2.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de transportul şi manipularea bunului din locul de depozitare, precum şi paza materială a acestuia se suportă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.279.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului mobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care se transmite din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Denumirea bunului

Cantitatea

Valoarea de inventar

- lei -

Persoana juridica de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

- Elicopter EC 135 T2+ special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă

- Seria de fabricaţie: 1075

- Anul fabricaţiei: 2012

- Cod de clasificare: 8.30-2.3.4.3

1 buc.

29.075.259,80

Ministerul Sănătăţii

Cod unic de înregistrare (CUI): 4266456

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

Cod unic de înregistrare (CUI): 24367374

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bun urilor care aparţin domeniului public al judeţului Constanţa” la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 336,337,338,339,340, 341, 342, 343,344,345,346, 347, 362, 363, 364, 365;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 506 se introduc 29 de noi poziţii, poziţiile nr. 507-535, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.306.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Constanţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridica actuală,

Denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

507

1.6,2.

Mormânt Cavou Pictat Hipogeu

Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile Suprafaţă construită = 34,63 mp

2003

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr-241/2011, CF nr. 230435

508

 

Teren aferent - Mormânt Cavou Pictat Hipogeu

Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile Suprafaţă = 514 mp

2003

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 230435

COMPLEXUL MUZEAL HISTRIA

509

1.6.2.

Clădire - Muzeul de Arheologie Histria

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 1.086 mp

1982

2.853.235,92

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

510

1.1.9.

Post trafo

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 56 mp

1964

 

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

511

1.6.4.

Casă paznic

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 94 mp

1964

119.756,85

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

 


512

1.5.12.

Magazie

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 66 mp

1964

 

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

513

1.6.2.

Casa „Vasile Pârvan”

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 158 mp

1964

323.469,23

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

514

1.6.4.

Casă cercetători

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 367 mp

1964

105.065,75

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

515

1.5.12.

Magazie

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită . 99 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

516

1.6.4.

Casă cercetători

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 102 mp

1964

148.124,39

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

517

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 33 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

518

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 37 mp

1964

143.215,86

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

519

1.5.12

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 68 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

520

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 68 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

521

1.6,4.

Cabina pază

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 13 mp

1964

1,343,05

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

522

1.3.7.2.

Parcare auto

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă = 2.000 mp

Poziţia - în faţa clădirii muzeului

1981

99.356,91

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

523

1.3.7.2.

 

Alei de acces

 

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă = 3.655 mp

Poziţia - stânga clădirii muzeului

1981

359.177,65

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

524

 

Teren aferent - Complexul Muzeal Histria

Comuna Istria, judeţul Constanţa, Suprafaţă =480.650 mp

1982

10.851.659,99

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

525

1.6.2.

Tumul de Nord-Vest al Cetăţii

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa, Suprafaţă = 7.403 mp

N - Str. Carsium, E - Str. Luminii, V - Str. Lunii, S - proprietăţi private

2011

16.434

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101331

 

526

1.6.2.

Poarta de Nord a Cetăţii

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa; Suprafaţă = 3.490 mp

N - Str. Carsium, E - Str. Carsum, V - proprietăţi private, S - Str. Unirii”

2011

7.747

Domeniul public al judeţului Constanţa,potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101330

 

527

1.6.2.

Cetate

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa; Suprafaţă = 25.520 mp

N -  Str. Cetăţii, E - Str. Dobrogei/Str. Carsium/Str. Gheorghe Doja, S - Fluviul Dunărea

2011

56.654

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101328

528

1.6,2.

Fortificaţie Dealul Belciug

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa; Suprafaţă = 16,587 mp

N – Str. Venus şi proprietăţi private, E - Str. Şcolii, V - proprietăţi private, S - Fluviul Dunărea

2011

36,823

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101329

CETATEA ULMETUM

529

1.6.2.

Teren aferent Cetatea Ulmetum

Comuna Pantelimon, judeţul Constanţa, Suprafaţă = 54.158 mp

2011

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101673

COMPLEX RUPESTRU BASARABI

530

1.6,2.

Ansamblul Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 1.961 mp

1978

46,195,17

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103314

531

1.6.4.

Casa paznicului - Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 96 mp

1978

29.513,30

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340

532

1.6.4.

Casa cercetătorilor - Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa, Suprafaţă construită = 122 mp

1978

55,635,25

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340

533

 

Teren aferent – Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa, Suprafaţă = 8.508 mp

1978

506.255,98

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA

534

 

DJ226C

DJ 226C Lungime = 1.421 m de la km 0+000 UAT Năvodari până la km 1+421 UAT Ovidiu, Suprafaţă = 23.681 mp

2011

173.812,35

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 103531

 

535

 

DJ 228A

D J 228A Ovidiu Poarta Albă Lungime totală = 14,947 km De la km 0+000 la km 14+947 Suprafaţă = 92.399 mp

2011

742.810,93

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 107192

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 11 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.307.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.294 din 18 decembrie 2012

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 6.555 din 20 decembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 1.266/2012, în baza art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sănătăţii publice ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

2. Anexa nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Ecaterina Andronescu

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la metodologie)

 

Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ

 

Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:

I. Grădiniţe:

a) grădiniţe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe):

- 1/2 normă post asistent medical;

- 1/4 normă post medic;

b) grădiniţe cu program prelungit:

- grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe):

- un post asistent medical;

- 1/4 normă post medic;

grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari:

- două posturi asistent medical (asigurare două ture);

- 1/4 normă post medic;

c) grădiniţele cu program săptămânal: grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari:

- 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a);

- 1/4 normă post medic;

- grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari:

- 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a);

- 1/4 normă post medic.

II. Şcoli:

a) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;

b) şcolile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;

c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norma post asistent medical (un asistent medical/tură);

d) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic;

e) şcolile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

f) şcolile cu mai mult de 1,000 de elevi - o normă post medic;

g) şcoli cu 1.000-1.500 de elevi:

- o normă post medic dentist;

- o normă post asistentă medicală de medicină dentară. III. Unităţi de învăţământ superior:

a) unităţi de învăţământ cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic;

b) unităţi de învăţământ cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală;

c) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post medic dentist;

d) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de medicină dentară.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii si reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012

 

Având în vedere numărul solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi sumele aferente acestora, transmise de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,

luând în considerare faptul că nu a fost aprobată legea bugetului de stat pe anul 2013,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), agenţiile teritoriale întocmesc un tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, împreună cu un exemplar al documentaţiei depuse conform art. 6, precum şi un exemplar al investigaţiei de teren prevăzute la art. 5 lit. b). Modelul tabelului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în termen de maximum două zile lucrătoare, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza tabelelor centralizatoare prevăzute la alin. (1), întocmeşte situaţia completă, la nivelul întregii ţări, a beneficiarilor selectaţi şi a sumelor solicitate, pe care o înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu copia investigaţiei de teren. Modelul situaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.”

2. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pe baza situaţiei complete şi a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia generală asistenţă socială analizează încadrarea sumelor solicitate în bugetul alocat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

(2) în situaţia în care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) documentaţia va fi analizată de o comisie care se constituie prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi care va funcţiona pe o perioadă de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei din partea Direcţiei generale asistenţă socială. Documentaţia va fi transmisă comisiei de Direcţia generală asistenţă socială în maximum două zile de la aprobarea ordinului.”

Art. II. - Pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale începând cu anul 2013, prevederile art. 13 din Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, cu modificările aduse prin prezentul ordin, se aplică în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat pe anul 2013 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 13 decembrie 2012.

Nr. 3.114.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Participanţii la piaţa de energie electrică şi operatorul pieţei de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare m Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 decembrie 2012.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat de contractare în regim concurenţial a energiei electrice pentru clienţii finali mari de energie electrică, pe termen mediu, cu respectarea următoarelor principii:

a) transparenţa contractării energiei electrice;

b) egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă;

c) durabilitatea contractului - asigurarea stabilităţii şi continuităţii activităţii clienţilor finali mari în condiţiile atragerii de finanţări de la instituţiile financiare pentru părţile contractante;

d) responsabilizarea operatorilor şi a participanţilor la piaţă;

e) eficienţa activităţii de contractare;

f) realizarea unui semnal corect şi clar de preţ al energiei electrice.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică şi clienţilor finali mari de energie electrică;

b) operatorului pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari.

(2) În poziţia de cumpărători de energie electrică se pot înscrie doar clienţii finali mari care achiziţionează energia electrică numai pentru consumul propriu, fiind interzisă revânzarea energiei electrice achiziţionate de clienţii finali mari

pe această piaţă, cu excepţia revânzării către afiliaţi pentru consumul propriu al acestora.

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - Termenii utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Suplimentar, se definesc următorii termeni:

a) convenţie de participare Ia piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari - convenţie standardizată stabilită de operatorul pieţei de energie electrică, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;

b) client final mare de energie electrică - orice consumator cu un consum anual mai mare de 70.000 MWh;

c) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrică oferită spre cumpărare/vânzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, preţul solicitat/oferit, precum şi condiţiile de livrare, plată şi garantare, ferm stabilite în momentul introducerii lor în licitaţie;

d) operator al pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari - persoană juridică ce asigură organizarea şi administrarea unui cadru de contractare de energie electrică în conformitate cu reglementările în vigoare;

e) participant la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari - persoană juridică ce se înscrie şi respectă convenţia de participare la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;

f) piaţă de energie electrică pentru clienţi finali mari-cadru organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu contracte cu livrare fizică de energie electrică între clienţii finali mari, în calitate de cumpărători, şi furnizori, în calitate de vânzători, organizat şi administrat de operatorul pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari, pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi având ca bază licitaţia publică şi are ca scop contractarea energiei electrice pe termen mediu (1-5 ani), la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;

g) platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari în scopul realizării tranzacţiilor pe această piaţă.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) convenţie de participare - convenţia de participare la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;

c) ENP- elemente din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică;

d) OP- operator al pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari;

e) PMC - piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;

f) PS- participant selectat pentru răspuns la ofertă;

g) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

 

Art. 5. - Prezentul regulament are la bază, ca document de referinţă, Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL V

Cadrul de organizare

 

Art. 6. - OP organizează şi dezvoltă în timp o piaţă de energie electrică pentru clienţii finali mari, cu respectarea următoarelor caracteristici:

1. Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta de vânzare sau cumpărare de energie electrică, caracterizată prin:

a) o combinaţie de produse standard, unde produsul standard are puterea medie orară de 10 MW, cu livrare în următoarele variante:

(i) în bandă;

(ii) în orele de vârf de sarcină;

(iii) în orele de gol de sarcină;

b) durata livrării (data de începere şi data de finalizare); aceasta va fi de minimum un an şi maximum 5 ani;

c) preţul de deschidere propus şi, după caz, formula de ajustare a preţului după primul an de livrare; ofertantul trebuie să specifice şi să includă în preţ componenta tg a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea, sau, după caz, alte tarife aplicabile;

d) criteriile de selecţie, de exemplu, lista indicatorilor de bonitate, comportamentul pe piaţa de energie electrică etc, pe baza cărora se realizează calificarea participanţilor cu oferte de răspuns în cadrul etapei de selecţie; criteriile de selecţie nu pot fi mai stricte decât criteriile de credibilitate;

e) elementele din oferta iniţiatoare, altele decât preţul, asupra cărora ofertantul iniţiator doreşte să discute în cadrul etapei de negociere publică, pentru identificarea formei finale a contractului;

f) criteriile de credibilitate îndeplinite de participantul iniţiator (de exemplu: indicatori de bonitate, comportamentul pe piaţa de energie electrică etc.);

g) utilizarea obligatorie a contractului-cadru stabilit de către OP.

2. În termen de două zile de la primirea unei oferte iniţiatoare, OP:

a) verifică conformitatea acesteia cu prevederile reglementărilor aplicabile; refuză oferta iniţiatoare în cazul în care consideră inadecvate criteriile de selecţie precizate de către iniţiator şi postează decizia sa pe site-ul propriu;

b) publică oferta iniţiatoare; şi

c) anunţă iniţierea de sesiuni de tranzacţionare prin negociere publică, stabileşte şi publică programul de desfăşurare a acestora.

3. Participanţii constituie o garanţie financiară de participare la licitaţie în favoarea OP cu cel puţin o zi înainte de participarea efectivă la proces.

OP stabileşte şi publică nivelul garanţiei financiare de participare la licitaţie în cadrul convenţiei de participare. Acesta trebuie să descurajeze participarea fără intenţia de a încheia contractul, dar nu trebuie să constituie o piedică în calea participării la licitaţie a cât mai multor participanţi de bună-credinţă.

Garanţia trebuie să fie executabilă în cazul retragerii ofertei iniţiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului rezultat în urma licitaţiei.

4. Selecţia participanţilor cu oferte de răspuns se realizează pe baza garanţiilor constituite, a documentelor şi criteriilor de selecţie precizate de către iniţiatorul sesiunii de licitaţie. În termen de o zi de la primirea documentelor, OP împreună cu ofertantul iniţiator realizează selecţia şi informează participanţii cu privire la selectarea acestora pentru participarea la următoarele etape. Procesul de selecţie rămâne deschis pe toată durata etapei de negociere publică oricărui participant la PMC cu oferte de răspuns depuse până cu o zi înainte de ziua licitaţiei,

5. Solicitările primite din partea altor participanţi la PMC de participare la licitaţie pe poziţia iniţiatoare sunt acceptate după verificarea de către OP a îndeplinirii de către aceştia a aceloraşi criterii de credibilitate ca şi participantul iniţiator şi depunerii garanţiei de participare. Solicitanţii pot depune documentele necesare până cu o zi înainte de ziua licitaţiei, iar OP răspunde în termen de o zi de la primirea acestora. Participanţii acceptaţi pe poziţia iniţiatoare nu participă la consultarea din etapa de negociere publică.

6. OP organizează etapa de negociere publică, la care participă candidaţii calificaţi după etapa de selecţie. OP stabileşte şi publică, în cadrul convenţiei de participare, condiţiile în care PS participă la negocierea publică. Este de preferat ca OP să creeze condiţii de participare fără a fi obligatorie deplasarea PS la sediul acestuia. Etapa de negociere publică se realizează cu respectarea condiţiilor următoare:

a) subiectul negocierii publice îl reprezintă doar ENP;

b) consultarea are loc concomitent cu toţi PS;

c) pe baza analizei ENP supuse negocierii publice, PS propun oferte de răspuns privind ENP, precum şi un preţ iniţial de acceptare;

d) înregistrarea consultării, eventualele ENP modificate/ofertele de răspuns sunt postate imediat pe site de către OP;

e) orice alt participant la PMC care îndeplineşte aceleaşi criterii de credibilitate ca şi ofertantul iniţiator are dreptul să constituie garanţia de participare necesară în vederea acceptării oricărei oferte de răspuns considerate avantajoase, în orice moment al procesului; PS a cărui ofertă de răspuns este agreată are obligaţia să tranzacţioneze respectiva ofertă de răspuns şi cu noul participant;

f) într-un termen de 1-3 zile, stabilit de către OP împreună cu ofertantul iniţiator în funcţie de numărul ofertelor de răspuns, ofertantul iniţiator analizează, împreună cu OP, ENP din fiecare ofertă de răspuns şi alege care ENP vor fi introduse în contractul final;

g) contractul care conţine opţiunea iniţiatorului privind ENP este postat imediat pe site de către OP, iar în termen de o zi de la data publicării, participanţii care au transmis oferte de răspuns pot introduce eventuale contestaţii cu privire la ENP din contractul final;

h) OP postează imediat opinia contestatarului, iar în cazul în care consideră că este argumentată, propune o nouă etapă de negociere publică;

i) procesul de negociere se repetă până când toate contestaţiile acceptate de OP sunt rezolvate în mod public;

j) forma finală a ENP, stabilită pe baza ofertelor de răspuns primite pe toată durata etapei de negociere publică şi acceptate de iniţiator, este publicată de OP alături de celelalte elemente ale contractului şi împreună cu forma finală a ofertei iniţiatorului.

7. OP organizează şedinţe de licitaţie în sistem online pentru evaluarea ofertelor de răspuns finale, care se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

a) oferta iniţiatorului este reprezentată de o combinaţie de produse standard;

b) la tranzacţionarea din această etapă pot participa cu oferte de răspuns oricare dintre PS;

c) în prima fază de licitare, cea unilaterală, participantul iniţiator nu îşi poate modifica preţul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei etape, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau de evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizibile public; ofertele ce se întâlnesc nu vor mai fi incluse în etapa de licitare multilaterală;

d) în a două etapă de licitare, cea multilaterală, se realizează corelarea automată a cererii cu oferta; în această etapă şi participanţii de pe poziţia iniţiatorului au dreptul să modifice preţul în sensul întâlnirii cererii cu oferta;

e) dacă în oferta iniţiatorului a existat condiţia contractării integrale a cantităţii solicitate, iar după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului iniţiator nu a fost executata integral, OP organizează, după o zi, o nouă sesiune de licitaţie, în care se permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor de către toţi participanţii la licitaţie, reluându-se procesul de licitare pentru întreaga cantitate sau doar pentru cea netranzacţionată, în funcţie de opţiunea iniţiatorului;

f) toate operaţiunile de licitare electronică sunt disponibile participanţilor la piaţă şi de la distanţă. Înregistrarea ecranului sintetic al licitaţiilor este postată de OP pe site-ul propriu în maximum o oră de la finalizare, fiind vizibile public fără restricţii.

8. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor de a încheia contractul publicat împreună cu oferta finală a iniţiatorului, la preţul stabilit prin licitaţie.

9. OP verifică conformitatea contractului semnat de părţi cu contractul publicat împreună cu oferta finală a iniţiatorului şi eliberează garanţiile financiare de participare la licitaţie depuse de participanţi, în cazul conformităţii. Contractul semnat nu trebuie să permită modificarea/completarea pe durata derulării sale sau prelungirea sa după finalizare.

10. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea etapelor sesiunii de tranzacţionare sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una din părţi, OP execută garanţia financiară de participare la licitaţie constituită în favoarea sa şi asigură virarea contravalorii garanţiei, astfel:

a) în mod egal, părţilor care au depus documentaţia necesară sau, după caz, oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă iniţiatoare;

b) părţii de pe poziţia ofertei iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul respondent declarat câştigător în cadrul licitaţiei;

c) în mod proporţional, părţilor declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul de pe poziţia iniţiatorului;

d) participantului iniţiator, în cazul în care oferta a fost retrasă înainte de data licitaţiei şi nu a fost primită nicio ofertă de răspuns până la data retragerii, după ce OP a aplicat în prealabil un procent penalizator de 25% în favoarea sa.

11. Tariful perceput de OP este stabilit prin convenţia de participare şi depinde de numărul de zile efectiv utilizate pentru etapa de negociere publică.

 

CAPITOLUL VI

Participarea la PMC

 

Art. 7. - Participarea la PMC este voluntară.

Art. 8. - Înregistrarea participanţilor la piaţă se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OP conform procedurilor operaţionale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenţiei de participare.

Art. 9. - OP stabileşte conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PMC, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OP şi ale fiecărui participant la această piaţă. OP face publică convenţia de participare pe pagina sa web, după parcurgerea unui proces de consultare publică.

Art. 10. - Un participant la piaţă se poate retrage din proprie iniţiativă de la PMC în baza unei înştiinţări în scris semnate de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă.

Art. 11. - OP poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PMC în oricare dintre următoarele cazuri:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă definite în procedurile specifice;

b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;

c) nu respectă convenţia de participare la această piaţă. Art. 12. - Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanţilor,

depunerea ofertelor şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice elaborate de OP şi publicate pe pagina sa web după ce au fost supuse dezbaterii participanţilor la piaţă.

 

CAPITOLUL VII

Transparenţa PMC

 

Art. 13. - OP publică pe pagina sa web, în interval de maximum 4 ore de la finalizarea fiecărei etape, toate datele aferente procesului de tranzacţionare:

1. numele participantului iniţiator;

2. oferta iniţiatoare;

3. combinaţia de produse standard ofertate;

4. perioada de livrare;

5. preţul de deschidere;

6. lista participanţilor care au participat la proces cu oferte de răspuns şi/sau pe poziţia iniţiatoare;

7. ofertele de răspuns;

8. Înregistrarea sesiunilor de negociere publică şi a desfăşurării licitaţiilor;

9. contestaţiile primite;

10. eventualele decizii ale OP;

11. rezultatele obţinute pe parcursul procesului de tranzacţionare;

12. cantităţile tranzacţionate;

13. preţurile de adjudecare a ofertelor;

14. numele participanţilor câştigători.

Art. 14. - Datele publicate pe pagina web a OP sunt disponibile pe toată perioada derulării contractului; elementele specifice ale contractului faţă de contractul-cadru sunt evidenţiate explicit.

Art. 15. - OP publică pe pagina sa web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OP şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 16. - OP elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii la piaţa de energie electrică, şi publică procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării PMC.

Art. 17. - OP supraveghează funcţionarea PMC pe care o administrează, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru piaţa de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii proprii de monitorizare stabilite în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare.