MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 875/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 875           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE           Vineri, 21 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.232. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”


            1.234. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz


            1.235. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

1.245. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

1.248. - Hotărâre privind aprobarea plaţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI


            42. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali


            47. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.


            48. - Ordin pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala  „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

49. - Ordin pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş


            50. - Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înalta eficienta şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI


13. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

14. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1)  din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*) .

Art. 2. - (1)  Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, în condiţiile legii.

(2)  Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1) , situate pe raza localităţilor Dumeşti, Erbiceni, Podu Iloaiei, Costeşti, Ion Neculce şi Iaşi din judeţul Iaşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“, pe raza localităţilor Dumeşti, Erbiceni, Podu Iloaiei, Costeşti, Ion Neculce şi Iaşi din judeţul Iaşi, sunt în cuantum total de 2.043.011 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cap. 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare“, art. 56.03 - „Programe din Fondul de Coeziune“.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Planul amplasamentului lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în condiţiile legii.

Art. 6. - Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista imobilelor afectate suplimentar de realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii în cauză, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.232.


*)  Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române“, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“, situate pe raza localităţilor Dumeşti, Erbiceni, Podu Iloaiei, Costeşti, Ion Neculce şi Iaşi din judeţul Iaşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele/

Denumirea deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

Suprafaţa totală

Suprafaţa de

expropriat

(m2)

Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

Iaşi

Dumeşti

Consiliul Local Dumeşti

28

419/4, 419/3

A

 

 

81.410

27.924,00

2

Iaşi

Dumeşti

Consiliul Local Dumeşti

46

856

P

 

 

1.416

486,00

3

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

77

923

A

 

 

16.391

5.622,00

4

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

78

925

A

 

 

31.233

10.713,00

5

Iaşi

Erbiceni

Dorcu Valeria

85

965/2

A

964/2

 

54

19,00

6

Iaşi

Erbiceni

Dorcu Eugenia

85

965/1

A

 

 

319

110,00

7

Iaşi

Erbiceni

Moraru Ferent

85

965/35

A

 

 

280

96,00

8

Iaşi

Erbiceni

Dorcu Emilia

85

965/36

A

 

 

458

157,00

9

Iaşi

Erbiceni

Mihoc Emilia

85

965/37

A

 

 

2.341

803,00

10

Iaşi

Erbiceni

Consiliul Local Erbiceni

80

929

P

 

 

28.090

9.635,00

11

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

11/2

-

A

 

 

1.789

1.841,00

12

Iaşi

Podul Iloaiei

Dutcovici C-tin Victoria

11/2

155/13

A

 

 

1.919

1.974,00

13

Iaşi

Podul Iloaiei

Iacobescu Irina Nicoleta

11/2

155/13

A

 

 

494

508,00

14

Iaşi

Podul Iloaiei

Turcov V-lea Catinca

11/2

155/1

A

 

 

2.928

3.013,00

15

Iaşi

Podul Iloaiei

Turcov M. Catinca

11/2

155/11

A

 

 

2.147

2.209,00

16

Iaşi

Podul Iloaiei

Pintilie M. Eleonora

11/2

155/10

A

1069

 

1.806

1.859,00

17

Iaşi

Podul Iloaiei

Amariei C. Constantin

11/2

155/9

A

1051

 

995

1.023,00

18

Iaşi

Podul Iloaiei

Ghiroaga L. Mihai

11/2

155/8

A

 

 

1.026

1.056,00

19

Iaşi

Podul Iloaiei

Aramescu C. Ion

11/2

155/17

A

 

 

1.538

1.583,00

20

Iaşi

Podul Iloaiei

Aramescu Costache

11/2

155/8

A

 

 

3.006

3.093,00

21

Iaşi

Podul Iloaiei

Mihailescu V. Vasile

11/2

155/5

A

 

 

1.499

1.543,00

22

Iaşi

Podul Iloaiei

Ichim D-tru Maria

11/2

155/4

A

 

 

2.809

2.890,00

23

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

11/2

-

A

 

 

4.927

5.070,00

24

Iaşi

Podul Iloaiei

Mihalcea V. Mihai

11/2

155/3

A

 

 

2.393

2.463,00

25

Iaşi

Podul Iloaiei

Petrea Gh. Domnica

11/2

155/2

A

 

 

2.082

2.142,00

26

Iaşi

Podul Iloaiei

Petrovai Teodora

11/2

155/6

A

 

 

3.407

3.506,00

27

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

11/2

155/2

P

 

 

25.967

26.720,00

28

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

12/1

164/1

P

 

 

7.040

7.244,00

29

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

10/2

152/3

P

 

 

20.631

21.230,00

30

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

10/2

147/3

P

 

 

542

558,00

31

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

10/2

152/1

P

 

 

145

149,00

32

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

10/2

147/2

P

 

 

3.885

3.998,00

33

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

9/1

148

A

 

 

6.989

7.192,00

34

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

9/1

136/1

P

 

 

10.374

10.675,00

35

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

46/1

831/1

A

 

 

32.268

33.204,00

36

Iaşi

Podul Iloaiei

Consiliul Local Podul Iloaiei

47/1

854/1

P

 

 

23.457

24.137,00

37

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

40

-

A

 

 

2.927

1.004,00

38

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

40

1191/2

A

 

3.000

1.220

418,00

39

Iaşi

Costeşti

Zabava I. Constantin, Zabava I. Ioan, Preotu I. Ana

40

1191/3/1

A

 

7.500

2.495

856,00

40

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

40

1191/3

A

 

5.000

1.195

410,00

41

Iaşi

Costeşti

Salavastru Gh. Ilie Maria

40

1191/4

A

 

5.724

826

283,00

42

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

40

1191/5

A

 

5.036

119

41,00

43

Iaşi

Costeşti

Teren al Consiliului local

40

1190

P

 

-

2.063

708,00

44

Iaşi

Costeşti

Sintoader A. Elena, Ipate A. Natalia

41

1197/138

A

 

7.500

321

110,00

45

Iaşi

Costeşti

Dumitru V. Constantin

41

1197/137

A

 

10.000

1.106

379,00

46

Iaşi

Costeşti

Ipate T. Gheorghe

41

1197/136

A

 

2.100

318

109,00

47

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/135

A

 

3.200

646

222,00

48

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/134

A

 

3.800

1.082

371,00

49

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/133

A

 

2.500

882

303,00

50

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/132

A

 

3.600

1.497

513,00

51

Iaşi

Costeşti

Vacarasu C. Constantin, Pavel I. Elena, Carbune D. Adela

41

1197/131

A

 

7.500

3.927

1.347,00

52

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/130

A

 

7.700

5.077

1.741,00

53

Iaşi

Costeşti

Radu. D. Viorica, Alexa D. Victor, Alexa D. Aurel, Alexa D. Mihai

41

1197/129

A

 

4.100

3.113

1.068,00

54

Iaşi

Costeşti

Zabava N. Ioan

41

1197/129/1

A

 

1.400

1.126

386,00

55

Iaşi

Costeşti

Zabava D. Maria

41

1197/128

A

 

1.400

1.140

391,00

56

Iaşi

Costeşti

Moisa C. Elisabeta

41

1197/127

A

 

2.200

1.784

612,00

57

Iaşi

Costeşti

Sava M. Ana

41

1197/126

A

 

1.800

1.453

498,00

58

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/125

A

 

4.400

3.510

1.204,00

59

Iaşi

Costeşti

Pintilie I. Gheorghe

41

1197/124

A

 

5.000

3.891

1.335,00

60

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/123

A

 

7.000

4.576

1.570,00

61

Iaşi

Costeşti

Cirtita A. Mihai, Cirtita A. Ana, Cirtita A. Maria, Cirtita A. Natalia, Cirtita A. Neculai

41

1197/122

A

 

3.900

2.215

760,00

62

Iaşi

Costeşti

Cirtita T. Elena

41

1197/121

A

 

4,700

2.466

846,00

63

Iaşi

Costeşti

Acosteoaia C. Mihai, Acosteoaia C. Constantin, Horgeag C. Georgeta, Acosteoaia C. Maria

41

1197/120

A

 

10.000

5.471

1.877,00

64

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/119/1

A

 

1.500

528

181,00

65

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/119

A

 

3.200

1.017

349,00

66

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/118

A

 

3.600

963

330,00

67

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

1197/150

A

 

5.000

1.339

459,00

68

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

68

-

A

 

5.674

5.674

1.946,00

69

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

68

-

A

 

6.544

6.544

2.245,00

70

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

68

_

A

 

3.033

3.033

1.040,00

71

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

68

_

A

 

1.514

1.514

519,00

72

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

68

-

A

 

1.469

1.469

504,00

73

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

1767/7

A

 

 

2.884

989,00

74

Iaşi

Costeşti

Tisnei V. Elena

66

1767/6

A

 

5.000

557

191,00

75

Iaşi

Costeşti

Ipate V. Vasile

66

1767/4

A

 

3.800

423

145,00

76

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

_

A

 

 

354

121,00

77

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

1767/3

A

 

 

1.347

462,00

78

Iaşi

Costeşti

Vezetiu D. Dumitru, Vizitiu D. Ion, Daria D. Vasile, Nedelea D. Georgeta, Vizitiu D. Gheorghe, Viziteu D. Ştefan

66

1767/2

A

 

5.000

555

190,00

79

Iaşi

Costeşti

Manolescu I. Zenovia

66

1767/1

A

 

5.000

568

195,00

80

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

596

204,00

81

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

610

209,00

82

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

516

177,00

83

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

551

189,00

84

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

538

185,00

85

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

543

186,00

86

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

520

178,00

87

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

531

182,00

88

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

457

157,00

89

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

517

177,00

90

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

565

194,00

91

Iaşi

Costeşti

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

66

-

A

 

 

430

147,00

92

Iaşi

Ion Neculce

Rusu Gh. Ionel

74

-

A

 

 

9.643

6.615,00

93

Iaşi

Ion Neculce

Carnei Luchieria

74

-

A

 

 

7.144

4.900,00

94

Iaşi

Ion Neculce

Ivanov Grigore

74

-

A

 

 

5.087

3.489,00

95

Iaşi

Ion Neculce

Budulica Vasile

74

-

A

 

 

3.167

2.173,00

96

Iaşi

Ion Neculce

Hrib Aglaia

74

-

A

 

 

1.242

852,00

97

Iaşi

Ion Neculce

Consiliul Local Ion Neculce

74

1866

P

 

 

3.244

2.226,00

98

Iaşi

Ion Neculce

Florea A. Vasile

75

1899/47

A

 

 

26

18,00

99

Iaşi

Ion Neculce

Sava Radon

75

-

A

 

 

188

129,00

100

Iaşi

Ion Neculce

Hrib Aglaia

75

-

A

 

 

513

352,00

101

Iaşi

Ion Neculce

Florea A. Gheorghe

75

-

A

 

 

572

392,00

102

Iaşi

Ion Neculce

Florea Constantin

75

-

A

 

 

294

202,00

103

Iaşi

Ion Neculce

Roman Aneta

75

-

A

 

 

213

146,00

104

Iaşi

Ion Neculce

Cozma Constantin

75

-

A

 

 

439

301,00

105

Iaşi

Ion Neculce

Rusu Ecaterina

75

-

A

 

 

1.083

743,00

106

Iaşi

Ion Neculce

Mihai Vasiloiu

75

-

A

 

 

506

347,00

107

Iaşi

Ion Neculce

Florea Ioan

75

-

A

 

 

379

260,00

108

Iaşi

Ion Neculce

Rusu D. Gheorghe

75

1899/37

A

 

 

264

181,00

109

Iaşi

Ion Neculce

Rusu D. Ioan; Rusu D. Gheorghe; Rusu C. Ecaterina

75

1899/35

A

 

 

1.673

1.148,00

110

Iaşi

Ion Neculce

Suciu Dumitru

75

-

A

 

 

1.149

788,00

111

Iaşi

Ion Neculce

Gogan Natalia

75

1899/31

A

 

 

652

447,00

112

Iaşi

Ion Neculce

Ene A. Ilie

75

-

A

 

 

420

288,00

113

Iaşi

Ion Neculce

Anastasoaie Gabriel

75

-

A

 

 

636

437,00

114

Iaşi

Ion Neculce

Suciu Gheorghe

75

-

A

 

 

85

59,00

115

Iaşi

Ion Neculce

Teren la dispoziţia comisiei de fond funciar*

41

-

A

 

 

2.664

1.828,00

116

Iaşi

Ion Neculce

Muncileanu Constantin

41

-

A

 

 

3.251

2.230,00

117

Iaşi

Ion Neculce

Suciu Nicolae

41

-

A

 

 

2.025

1.389,00

118

Iaşi

Ion Neculce

Ciartita Mihai

65

-

A

 

 

8.228

5.645,00

119

Iaşi

Ion Neculce

Consiliul Local Ion Neculce

65

-

NP

 

 

1.209

829,00

120

Iaşi

Ion Neculce

Florea Aurel

65

-

A

 

 

1.095

751,00

121

Iaşi

Ion Neculce

Caprian Anton

66

-

A

 

 

3.620

2.484,00

122

Iaşi

Ion Neculce

Parfimon Marcel

66

-

A

 

 

7.505

5.148,00

123

Iaşi

Ion Neculce

Radu Iacob

66

-

A

 

 

6.423

4.406,00

124

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

598/1

a

 

 

2.750

117.863,00

125

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

2258 P

 

 

1

.610 6

9.029,00

126

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

2259 P

 

 

8

.023 3

43.986,00

127

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

633 P

 

 

8

.583 3

67.996,00

128

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

622 P

 

 

1

1.173 4

79.042,00

129

Iaşi

Iaşi

Consiliul Local Iaşi

55

618 A

 

 

8

.304 3

56.034,00

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

5

34.727 2

.043.011,00


* Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

Guvernul României

 

Hotărâre

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării,

după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1)  Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2)  Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/ actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.234.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

CS MTI: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

 

LINII INTEROPERABILE

 

 

(LEI)

Nr. crt.

 

 

 

GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

An dobândirii/

dării în folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

 

 

Situaţia juridică

 

Situaţia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

în

administrare/

concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

Linii

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

TOTAL

147766

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linii ferate = 0,612 km; nr. aparate de cale = 3 buc.; linie cf simplă = 0,612 km

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti

1998

123.092,86

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2.

TOTAL

147852

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Nr. aparate de cale = 2 buc.

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Galaţi, Bucureşti

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Constanţa

1998

5.191

mijloace fixe, exclusiv

terenuri

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea  Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

Guvernul României

 

Hotărâre

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2)  Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.235.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MTI: 13633330

CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A.: R 11054529

 

INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ PUBLICĂ INTEROPERABILĂ

 

 

(LEI)

Nr. crt.

GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Date de identificare

An dob./ An PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică ac.

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În admin./ conces.

Conces./ Închir./Titlu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147768 (parţial)

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Pod beton armat km 20+474 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 ml

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 f

r I

1946

2389,46 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

2

Pod dalat de beton armat km 20+474 - fir 2, alcătuit din dală din beton armat, lg = 16,64 ml

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 fir II

1970

451,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

3

Pod beton armat km 21+047 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 ml

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 047 fir I

1946

1.418,66 mijloace fixe exclusiv terenuri (reprezintă cota-parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2520)

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

4

Pod beton armat km 21+434 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64

l

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti-Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 434 fir I

1946

1.418,66 mijloace fixe, exclusiv terenuri (reprezintă cota-parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2521)

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

5

147768 (parţial)

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Colectoare Mogoşoaia km 1 + 510

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 B Colectoare Mogoşoaia km 1+510

1969

169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

6

 

 

 

Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4 + 509

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 K Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4+509

1969

169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

7

 

 

 

Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti N. - Urziceni km 11 + 109

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L700 Bucureşti - Urziceni km 11+109

1969

169934,48 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

8

 

 

 

Pod metalic grindă cu inima plină, cale dublă, ecartament normal km 57 + 560 fir I-II

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Reg. C.F. Bucureşti - Secţia L5 Câmpina - L 300 Bucureşti Nord - Ploieşti km 57+560 fir I-II

1925

201526,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

Total

147768 (parţial)

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Poduri cale ferată, ecartament normal, nr. buc. = 8 buc.

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, Craiova

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti: Secţia L1 Bucureşti, L3 Buc. Obor, L5 Câmpina

1

98

717008,18 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219,

HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MTI: 13633330CUI

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

 

Nr. crt.

Grupa 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147794 parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Pod km 5 + 403 ( pod metal, d = 87,5 m; 94,32 x 5)

Ilia-Dobra

Ilia-Dobra, judeţul Hunedoara

1898

251 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

2

Pod km 72 + 569 (linia 116 DII; pod boltit din zidărie piatră, D = 5,70 m)

Băniţa-Petroşani

Băniţa-Petroşani, judeţul Hunedoara

1870

30200 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

3

Podeţ km 12 + 255 (podeţ dalat; d = 1,20 m; 13,6 x 5)

Dobra-Lăpugiu

Dobra-Lăpugiu, judeţul Hunedoara

1896

3 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

TOTAL:

147794 parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

poduri = 2 buc. şi podeţe = 1 buc.

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara

 

30454 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MTI: 13633330CUI

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A: R 11054529

 

Nr. crt.

Grupa 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147804 parţial Carte funciară nr. 19580, 56315

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linia 3 st. Bistriţa; L = 0,349 km reali, tip 49; TL; 1.440 buc./km

Sărăţel-Susenii Bârgăului

St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud

1900

307564 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

2

Sch.34 aferent liniei 4; tip 49-1/9-190dr; Aa, capY

Sărăţel-Susenii Bârgăului

St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud

1900

42794 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

3

Staţia Bistriţa L4x, L = 0,368 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 59+735,42- km 60 + 103.93

Sărăţel-Susenii Bârgăului

St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud

1900

271495 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

4

Staţia Bistriţa L4y, L = 0,249 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 60+325,96- km 60+575,26

Sărăţel-Susenii Bârgăului

St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud

1900

183702 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

5

 

 

 

Sch.9 aferent liniei III; tip 49-1/9-190dr; Aa, cap X

Sărăţel-Susenii Bârgăului

St. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud

1900

6430 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

6

 

 

 

Linia 3, km 88+008,69-88+374, L = 0,365 km reali, tip 49,1667 trav/km-lemn

Borla-Mirşid

St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj

1879

175640 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

7

 

 

 

Sch.85 Zalău, aferent liniei III; tip 49-300-1/9-dr; Aa, capX

Borla-Mirşid

St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj

1989

35652 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

8

 

 

 

TDJ16/20 Zalău, aferent liniei 3;

tip 49-300-1/9-dr; Aa, capY

Borla-Mirşid

St. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj

1978

53478 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

 

TOTAL 147804 parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor cf = 1,331 km reali Nr. aparate cale echivalente = 5 buc. Linii cf simple = 1,331 km reali

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Timişoara

Sucursala C.R.E

I.R. C.F. Cluj

 

1076755 mijloace fixe, exclusiv terenuri

L 219/1998,

HG 581/1998

concesionat

concesionat

Imobil

 

ANEXA Nr. 4

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - SA - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MTI: 13633330CUI

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire mijloc fix

Denumire date de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ în concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147816 parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linia IV Sfântu Gheorghe; Sina Tip 60, TB T17, prindere indirectă; de la km 31 + 525 la km 32+395; Lc = 962 m, Lr = 896 m

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L6 Gheorgheni, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 32 + 222,85

1954

222103 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98

HG 581/98

HG 1741/2006

HG 140/2010

concesionat

concesionat

imobil

2

Schimbător 15 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300, tg. 1/9 traverse de lemn

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi

1954

17805 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

3

Schimbător 16 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300 tg.1/9 traverse de lemn

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi

1954

17805 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

4

Schimbător 5 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev stg. Tg.1/9, R 300, ace art.

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L7 Târgu Mureş, Districtul 4 Târgu Mureş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 282 + 490

1964

19668 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

5

Linia IV Târgu Mureş; Sina tip 49, TL prindere indirectă de la km 282+465 la km 283 + 370 Lc = 971 m, Lr = 867 m

Sucursala C.R

E.I.R. C.F. Cluj

1964

215580 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

6

Schimbător 12 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art.

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj

1964

19140 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

7

Schimbător 21 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art.

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj

1964

19140 mijloace fixe, exclusiv terenuri

concesionat

concesionat

imobil

TOTAL

147816 parţial

8.

0.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală reală a liniilor cf = 1,763 km, nr. aparate de cale = 5 buc., din care linii cf electrificate = 0,896 km

 

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov

 

531 241 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98

HG 581/98

HG 1741/2006

HG 140/2010

concesionat

concesionat

imobil

8

147822 parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Circuit de cale 75 HZ pe linie electrificată

Sucursala R.C.F. Iaşi

Sucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 32+222,85

1971

4942 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98

HG 581/98

HG 1741/2006

HG 618/2008

HG 140/2010

concesionat

concesionat

imobil

9

 

 

 

Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Semnal ieşire tip CB (2 buc.)

Sucursala R.C.F. Iaşi

 

1971

1098 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

10

 

 

 

Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Inductor 2000 HZ (2 buc.)

Sucursala R.C.F. Iaşi

 

1971

1098 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

11

 

 

 

Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Electromecanism EM 5; EM 5R (2 buc.)

Sucursala R.C.F. Iaşi

 

1971

1977 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

12

 

 

 

Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Indicator direcţie (1 buc.)

Sucursala R.C.F. Iaşi

 

1971

165 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

13

 

 

 

LC 27 aferentă linie IV (896 m aprox. 10% din total MF)  din staţia Sfântu Gheorghe

Sucursala R.C.F. Iaşi

 

1975

24087 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

14

 

 

 

Instalaţii SBW Târgu Mureş; Instalaţii mecanice de asigurare

Sucursala R

C.F. Cluj

Sucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 SCB4 Târgu-Mureş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 282+490

1945

142 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesionat

concesionat

imobil

TOTAL

147822 parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblul elementelor electromecanice SBW = 1 buc.; Linie de contact desfăşurată = 0,896 km

 

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov

 

33509 mijloace fixe, exclusiv terenuri

LG 219/98 HG 581/98

HG 1741/2006

HG 140/2010

concesionat

concesionat

imobil

1

147818 parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Podeţ tubular km 109+065, Beton cu sistemul grinzilor circular, Deschidere 1,30 m, L = 11 m

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Galaţi

Districtul 7 Izvorul Olt, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 109+065

1907

46 mijloace fixe exclusiv, terenuri

Legea 219/98

HG 581/98

HAGA 96/2007

HG 1022/2008

HG 140/2010

concesiune

 

imobil

2

 

 

 

Podeţ metalic definitiv km 58+037, Sistem grinzi - tablier cu inimă plină, Deschidere 4,35 m, L = 8,35 m

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, Craiova

Districtul 1 Făgăraş Linia 205 Braşov-Podu Olt, km 58+037

1943

18778 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesiune

 

imobil

3

 

 

 

Pod metalic km 320+221 - grinzi independente cu zăbrele parabolice, L = 126,25 m, 3 deschideri (37,80 + 46,50 + 37,80)  m

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Galaţi

Districtul 3 Luduş, Linia 316 Braşov-Deda-Războieni, km 320+221

1888

740 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

concesiune

 

imobil

TOTAL

147818 parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. podeţe = 2 buc., nr. poduri = 1 buc.

 

 

 

19564 mijloace fixe, exclusiv terenuri

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Galaţi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MTI: 13633330

CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

 

GRUPA 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Denumire date de identificare

Anul dobândirii/ darii in folosinţa

Valoarea de inventar in RON

Situaţia juridica

Situaţia juridica actuala

Tipul bunului

Descriere tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legala

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147842 parţial

8.10.02

Poduri care au legătura cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Podeţe fir I si II km 187 + 307 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc.

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanta, Bucuresti, Republica Moldova

Distr. 3 Gugeşti, Interval circulaţie Gugeşti- Coteşti

1941

305 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

2

Podeţ Linia 1 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale sus

Distr. 5 Putna Seaca, Interval circulaţie Focşani-Putna Seaca

1884

56 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

3

 

 

 

Podeţ Linia 2 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale sus

 

Distr. 5 Putna Seaca, Interval circulaţie Focşani-Putna Seaca

1884

56 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

4

 

 

 

Podeţe fir I si II km 200 + 687 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc.

 

Distr. 4 Focşani, Interval circulaţie Focşani-Putna Seaca

1942

518 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

5

 

 

 

Podeţ Linia 1 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale sus

 

Distr. 5 Putna Seaca, Interval circulaţie Focşani-Putna Seaca

1967

432 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

6

 

 

 

Podeţ Linia 2 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale sus

 

Distr. 5 Putna Seaca, Interval circulaţie Focşani-Putna Seaca

1942

215 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

7

 

 

 

Pod cale dubla km 187 + 706 L I Podeţ metalic L = 2,3 m, inima plina nituita, cale sus L II Podeţ metalic L = 2,3 m, inima plina sudata, cale sus

 

Distr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti

1941

296 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

8

 

 

 

Podeţ Linia 1 km 228 + 355, Podeţ metalic L = 1,45, inima plina laminata, cale sus

 

Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufesti

1963

249 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

9

 

 

 

Podeţ Linia 2 km 228 + 355, L = 1,5, Dale BA

 

Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufesti

1963

308 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

10

 

 

 

Pod cale dubla km 175 + 465 Pod metalic L = 20 m, inima plina nituita burta de peste, cale sus = 2 buc.

 

Distr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti

1941

442 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

11

 

 

 

Tablier metalic pod km 158 + 811 - firul I Tablierul podului lung de 7,60 m, inima plina, cale sus

 

Distr. 2 Râmnicu Sărat, Interval circulaţie Zoiţa-Râmnicu Sărat

1941

12000 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

12

 

 

 

Tablier metalic pod km 223- 897 - firul I Tablierul podului lung 27,9 m, cale sus

 

Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni

1942

69000 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

13

 

 

 

Tablier metalic pod km 223- 897 - firul II Tablierul podului lung de 28 m, cale sus

 

Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni

1942

69000 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

14

 

 

 

Pod km 53 + 480 lungime = 127 m, infastr. zidărie piatra, suprast. tabl. met. grinzi cu zabrele

 

Distr. 6 Târgu Ocna Interval circulaţie Târgu Ocna-Cireşoaia

1919

8666 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

15

 

 

 

Pod km 110 + 461 lungime = 14 m, infastr. piatra, suprastr. tabl. metalica, grinzi inima plina

 

Distr. 9 Ghimeş Interval circulaţie Goiasa-Sîmbrea

1921

1253 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

16

 

 

 

Suprastructura pod km 38 + 530 Suprastructura tablier, grinzi zabrele

 

Distr. 5 Oneşti Interval de circulaţie Oneşti-Târgu Ocna

1919

231659 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

TOTAL

147842 parţial

8.10.02

Poduri care au legătura cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. Podeţe = 10 buc., nr. poduri = 4 buc., nr. viaducte = 0 buc., nr. pasarele = 0 buc., nr. tunele = 0 buc., nr. pasaje inferioare = 0 buc.

Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanta, Bucuresti, Republica Moldova

Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Galaţi

 

394455 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea 219/98, HG 581/98

concesionat

concesionat

imobil

 

Guvernul României

 

Hotărâre

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă diminuarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a constatării unor suprafeţe de teren în minus după efectuarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării acestora în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza unor hotărâri judecătoreşti.

Art. 4. - Se aprobă scoaterea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a comasării acestuia cu alt bun din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin reorganizarea instituţiei militare.

Art. 5. - Se aprobă scoaterea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a înscrierii din eroare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului.

Art. 6. - Se aprobă diminuarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a dezmembrării acestora prin constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 7. - Se aprobă înscrierea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a constituirii unor imobile noi prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-7*)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.245.


*)  Anexele nr. 1-7 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

Guvernul României

 

Hotărâre

privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE) , pentru anul 2012, în sumă de 3.600 euro.

Art. 2. - (1)  Contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2012.

(2)  Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.248.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1)  lit. q)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1)  lit. c)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009;

b)  anexa nr. 1 la Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, prevăzută în anexa nr. 2A, şi anexa nr. 1 la Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, prevăzută în anexa nr. 2B la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 24 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Părţile din contractele de furnizare a gazelor naturale şi operatorii de sistem au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucuresti, 12 decembrie 2012.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Secţiunea 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul şi clientul final de gaze naturale privind contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorii de sistem referitoare la derularea

contractului de furnizare a gazelor naturale.

 

Secţiunea a 2-a

Definiţii

 

Art. 2. - (1)  În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

– loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poştală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-măsurare şi/sau posturi de reglare-măsurare aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceleiaşi staţii de reglare-măsurare ori post de reglare-măsurare, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;

– istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă de un client final de gaze naturale;

– servicii reglementate - totalitatea activităţilor desfăşurate, după caz, de operatorul de distribuţie/operatorul de transport şi de sistem/operatorul de înmagazinare subterană, în baza licenţelor emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, cu respectarea contractelor-cadru şi a tarifelor reglementate de ANRE;

– punct unic de contact - punct central de informare pus la dispoziţia clienţilor finali de către furnizorul de gaze naturale în vederea obţinerii de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend; punctul central va fi reprezentat de website-ul unic alături de un centru telefonic (call-center)  şi, după caz, va asigura coordonarea punctelor de informare regională/locală, formând o reţea care furnizează informaţii uniforme.

(2)  Termenii definiţi la alin. (1)  se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi în reglementările tehnice specifice aprobate de ANRE.

 

Capitolul II

Contractarea

 

Secţiunea 1

Alegerea regimului de furnizare a gazelor naturale

 

Art. 3. - (1)  În funcţie de utilizarea gazelor naturale, clienţii finali se împart în: a) clienţi casnici;

b)  clienţi noncasnici.

(2)  În condiţiile prezentului regulament, în categoria clienţilor casnici se încadrează:

a) clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării individuale şi/sau apartamente de bloc, cu contorizare individuală;

b) clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării şi/sau apartamente de bloc, cu contorizări comune;

c) imobilele cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane juridice de drept public sau privat, inclusiv centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele maternale, internatele şcolare, căminele studenţeşti, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit.

(3)  În condiţiile prezentului regulament, clientul noncasnic poate fi:

a) client industrial - clientul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel puţin 450.000 MWh; fac excepţie centralele în cogenerare de înaltă eficienţă cu o putere instalată mai mare de 10 MW, care produc energie termică destinată sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) , care sunt considerate clienţi industriali, indiferent de nivelul consumului lor;

b) client secundar - clientul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este mai mic

de 450.000 MWh şi care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, respectiv:

– producător de energie electrică şi/sau termică - clientul final care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare, cu excepţia celui prevăzut la lit. a) ;

– client din industria chimică - clientul final care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;

– alţi clienţi secundari - clientul final care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică sau pentru producerea de energie electrică şi/sau termică;

c) client comercial - clientul final care utilizează gazele naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

d) client terţiar - clienţii finali, alţii decât clienţii industriali, secundari şi comerciali - persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituţii publice - unităţi de prestări de servicii din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.

Art. 4. - În funcţie de numărul locurilor de consum, clienţii finali de gaze naturale pot fi:

a) cu un singur loc de consum; b) cu mai multe locuri de consum.

Art. 5. - (1)  Furnizarea gazelor naturale se face numai în baza contractului de furnizare încheiat între clientul final şi furnizor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2)  Furnizarea gazelor naturale se poate realiza în regim reglementat sau în regim negociat.

Art. 6. - Clientul final de gaze naturale poate să achiziţioneze gaze naturale, la alegere, prin încheierea unuia dintre următoarele tipuri de contracte:

a) contract de furnizare reglementată a gazelor naturale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2)  lit. c) ;

b) contract de furnizare negociată a gazelor naturale.

Art. 7. - (1)  Clientul final de gaze naturale poate încheia pentru acelaşi loc de consum: a) un contract de furnizare reglementată a gazelor naturale; sau

b) unul ori mai multe contracte de furnizare negociată a gazelor naturale.

(2)  Fac excepţie de la prevederile alin. (1)  situaţiile în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi finali, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct, sau situaţiile în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final.

(3)  Prezentul regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum al clientului final.

Art. 8. - (1)  Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi include cel puţin următoarele elemente:

a) identitatea şi adresa părţilor contractante;

b) obiectul contractului - serviciile oferite;

c) durata contractului;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) preţul, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor;

f) prelungirea, modificarea şi încetarea contractului;

g) daune şi penalităţi plătite de părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;

h) modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor şi litigiilor.

(2)  Clauzele cuprinse în contractul de furnizare a gazelor naturale se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - Persoanele fizice sau juridice care solicită încheierea unui contract de furnizare pentru un loc de consum trebuie să prezinte furnizorului acte doveditoare cu privire la dreptul de folosinţă pentru respectivul loc de consum, valabile pe durata contractului.

Art. 10. - În vederea medierii neînţelegerilor apărute în procesul de perfectare a contractelor de furnizare a gazelor naturale, clientul final şi furnizorul de gaze naturale au dreptul să se adreseze ANRE în vederea medierii neînţelegerilor precontractuale, conform procedurilor ANRE.

 

Secţiunea a 2-a

Furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Art. 11. - (1)  Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face numai conform contractului comercial încheiat în baza contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru clienţii casnici sau, respectiv, noncasnici.

(2)  Clauzele contractului comercial pot fi completate prin acordul părţilor, cu condiţia ca aceste noi clauze să nu contravină prevederilor contractului-cadru şi altor prevederi legale.

(3)  Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face la preţul final reglementat aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului final.

Art. 12. - (1)  Clienţii finali de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim reglementat vor încheia contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale cu furnizorul care are această obligaţie, în baza licenţei emise de ANRE.

(2)  Furnizorul de gaze naturale prevăzut la alin. (1)  are obligaţia să asigure furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse.

(3)  Serviciile reglementate incluse pot fi, după caz, de transport/distribuţie/înmagazinare subterană al/a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13. - În cazul în care clientul final care optează pentru furnizarea în regim reglementat are mai multe locuri de consum, contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste locuri de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le individualizează, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, sau distinct, pentru fiecare dintre acestea.

Art. 14. - Clientul final de gaze naturale se încadrează pentru fiecare loc de consum în una dintre următoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, astfel:

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport: A.1. client cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh;

A.2. client cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh; A.3. client cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh; A.4. client cu un consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh; A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh.

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie: B.1. client cu un consum anual de până la 23,25 MWh;

B.2. client cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh; B.3. client cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh; B.4. client cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh; B.5. client cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh; B.6. client cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh.

Art. 15. - (1)  Încadrarea clientului final într-o anumită tranşă de consum se face de către furnizor, cu acordul operatorului de distribuţie/operatorului de transport şi de sistem, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, astfel:

a) pentru clienţii casnici, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum şi de istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent;

b) pentru clienţii noncasnici, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:

– pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru clientul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1;

– în funcţie de graficul de furnizare pentru respectivul loc de consum, pentru clientul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2- A5.

(2)  În cazul unui client final pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de distribuţie/operatorul de transport şi de sistem, astfel:

a) pentru clienţii casnici, având în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale clientului, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum;

b) pentru clienţii noncasnici, având în vedere debitul maxim instalat sau, după caz, graficul de furnizare pentru respectivul loc de consum.

(3)  În cazul clientului final care, în funcţie de criteriile prevăzute mai sus, trebuie încadrat într-o tranşă de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat, acesta se încadrează după cum urmează:

a) clientul final conectat în sistemul de distribuţie, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru client dintre cele practicate de furnizor pentru sistemul la care este conectat;

b) clientul final conectat direct în sistemul de transport, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru client dintre cele practicate de furnizor.

Art. 16. - (1)  Furnizorul modifică încadrarea clientului final astfel:

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care clientul final este încadrat;

b) începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii efective a echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care clientul final este încadrat.

(2)  Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la preţul final reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat.

(3)  Prin excepţie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1)  lit. a) , în cazul în care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat pentru categoria în care clientul final ar trebui încadrat, acesta modifică încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.

(4)  În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modifică încadrarea clientului final.

Art. 17. - (1)  În cazul modificării încadrării clientului final, furnizorul recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, având în vedere cantitatea de gaze naturale consumată până la data modificării încadrării şi preţul final reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat.

(2)  Prin derogare de la prevederile alin. (1) , furnizorul nu recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un preţ final reglementat pentru categoria în care clientul final a fost reîncadrat.

(3)  Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare.

Art. 18. - (1)  Preţul final reglementat al gazelor naturale aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului final este aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi se exprimă în lei/MWh.

(2)  În cazul modificării preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar determinat prin citire directă/autocitire/ estimare conform contractului, după caz, înmulţită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.

 

Secţiunea a 3-a

Furnizarea negociată a gazelor naturale

 

Art. 19. - Furnizarea negociată a gazelor naturale se face în baza contractului comercial de furnizare negociată a gazelor naturale, la preţul şi în condiţiile negociate între furnizor şi clientul final de gaze naturale.

Art. 20. - (1)  Clientul final de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim negociat poate încheia contractul de furnizare negociată cu oricare dintre titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.

(2)  Contractul de furnizare negociată poate fi încheiat în următoarele variante:

a) cu servicii reglementate incluse, prin includerea în preţul final, pe lângă preţul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor aferente serviciilor prestate;

b) fără servicii reglementate incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la preţul de furnizare negociată.

(3)  Încheierea, după caz, a contractelor pentru prestarea serviciilor reglementate revine furnizorului pentru clientul final, în situaţia prevăzută la alin. (2)  lit. a) , sau clientului final, în situaţia prevăzută la alin. (2) , lit. b) .

Art. 21. - În cazul în care clientul final care optează pentru furnizarea în regim negociat are mai multe locuri de consum, contractul de furnizare negociată a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste locuri de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le individualizează, sau distinct, pentru fiecare din acestea.

 

Capitolul III

Condiţii de furnizare

 

Secţiunea 1

Drepturi şi obligaţii ale furnizorului de gaze naturale

 

Art. 22. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze de la clientul final contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;

c) să solicite clientului final majorări de întârziere pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;

d) să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condiţiile specificate în contractul de furnizare;

e) să încaseze de la clientul final tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate ca urmare a neîndeplinirii obligaţilor de plată scadente, conform prevederilor contractuale;

f) să solicite clientului final asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;

g) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate cu clienţii finali, în conformitate cu reglementărilor ANRE;

b) să respecte prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza contractelor-cadru;

c) să pună la dispoziţia clientului final, la solicitarea acestuia, pe baza informaţiilor furnizate în mod gratuit de operatorul de sistem, datele relevante privind consumul, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar şi anual de clientul final, exprimată în mc şi MWh, pe o perioadă ce cuprinde cel puţin ultimii 5 ani;

d) să înfiinţeze un punct unic de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend;

e) să permită clienţilor finali schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;

f) să pună la dispoziţia clienţilor finali cel puţin două modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi să permită acestora să opteze pentru oricare

dintre acestea;

g) să răspundă la solicitările clientului final referitoare la desfăşurarea activităţii de furnizare, conform reglementărilor în vigoare, şi să le soluţioneze;

h) să transmită operatorului de sistem solicitările clienţilor finali al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia;

i) să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;

j) să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării clientului final, în legătură cu defecţiunile constate de acesta în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem, în vederea verificării şi remedierii acestora;

k) să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

l) să notifice clientului final orice intenţie de modificare a contractului şi să îl informeze pe acesta, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;

m) să reia furnizarea gazelor naturale limitată şi/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plăţii integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale şi, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;

n) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. - (1)  Furnizorul de gaze naturale emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, a consumului total al clientului final, în cazul clientului cu mai multe locuri de consum.

(2)  Factura emisă de furnizor clientului final trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadenţei facturii, indexul vechi şi nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc şi MWh, preţul unitar, modalitatea de plată, denumirea fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de plată.

(3)  Furnizorul de gaze naturale răspunde pentru transmiterea în timp util a facturilor la clienţii finali de gaze naturale, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei, precum şi a altor documente pe care are obligaţia să le notifice acestora.

 

Secţiunea a 2-a

Drepturi şi obligaţii ale clientului final de gaze naturale

 

Art. 25. - (1)  Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să îşi aleagă furnizorul şi să negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;

b) să fie alimentat cu gaze naturale, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul, în conformitate cu reglementările ANRE;

c) să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;

d) să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar şi anual, exprimată în mc şi MWh, pe ultimii 5 ani, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;

e) să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;

f) să i se pună la dispoziţie de către furnizor cel puţin două modalităţi de plată, care să îi permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;

g) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;

h) să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;

i) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;

k) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2)  Clientul final de gaze naturale nu are dreptul:

a) să vândă gazele naturale;

b) să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum;

c) să schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

Art. 26. - Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;

b) să achite majorările de întârziere solicitate de furnizor pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;

c) să achite furnizorului tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată scadente, conform prevederilor contractuale;

d) să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;

e) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;

f) să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, şi să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;

g) să constituie în favoarea furnizorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

h) să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislaţiei în vigoare;

i) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

k) să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalaţiile de utilizare pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;

l) să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;

m) să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;

n) să prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatorii economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu cel mult 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;

o) să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;

p) să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;

q) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei de utilizare;

r) să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;

s) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;

t) să notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului;

u) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Secţiunea a 3-a

Calitatea activităţii de furnizare a gazelor naturale

 

Art. 27. - (1)  Furnizorul este responsabil în relaţia cu clientul final pentru calitatea activităţii de furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.

(2)  Calitatea activităţii de furnizare cuprinde: a) calitatea comercială;

b) calitatea gazelor naturale furnizate;

c) continuitatea în furnizarea gazelor naturale contractate.

Art. 28. - (1)  Calitatea comercială reflectă relaţia dintre furnizorul de gaze naturale şi clientul său final în legătură cu serviciile aferente furnizării gazelor naturale.

(2)  Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să asigure clientului final calitatea tuturor serviciilor pe care le efectuează în relaţia cu acesta.

(3)  Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să acţioneze permanent în sensul creşterii calităţii serviciilor prestate în relaţia cu clientul final de gaze naturale.

(4)  Furnizorul are obligaţia să stabilească un sistem de comunicare permanentă cu clienţii finali, care să asigure transmiterea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor acestora, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi.

(5)  Criteriile de calitate comercială sunt definite prin indicatori de performanţă care stabilesc nivelurile minime de performanţă pentru prestarea de către furnizor a serviciilor aferente furnizării gazelor naturale şi pentru a căror nerespectare furnizorul va plăti penalităţi clientului final afectat, în cuantumul şi condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.

(6)  Furnizorul are dreptul să îşi recupereze de la operatorii de sisteme penalităţile plătite clientului final în situaţia în care cauzele care au generat plata acestora sunt independente de capabilitatea furnizorului de a acţiona şi sunt datorate acestor operatori.

Art. 29. - Furnizorul are obligaţia de a furniza gaze naturale care să respecte condiţiile minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în legislaţia în vigoare.

Art. 30. -

(1)  Furnizorul are obligaţia de a asigura clienţilor finali continuitatea în furnizarea gazelor naturale contractate, cu excepţia clienţilor întreruptibili, conform reglementărilor în vigoare.

(2)  Furnizorul are obligaţia să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE, şi să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi.

(3)  În situaţia retragerii licenţei de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă, ANRE va desemna pentru clienţii finali în cauză un furnizor de ultimă instanţă, conform reglementărilor emise de ANRE.

Art. 31. - (1)  Întreruperile în furnizarea gazelor naturale pot fi:

a) întreruperi planificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, ca urmare a necesităţii efectuării de către operatorul de sistem a unor lucrări de întreţinere şi/sau de reparaţii conform unui program planificat, cu notificarea prealabilă a clienţilor finali;

b) întreruperi neplanificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, ca urmare a unei situaţii de urgenţă sau a altei cauze neplanificate;

c) întreruperi pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor sale.

(2)  Operatorul de sistem are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a clientului final în următoarele cazuri:

a) la cererea clientului final, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;

b) în cazul întreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilă a clienţilor finali;

c) pentru perioada necesară remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile operatorului de sistem;

d) în cazul nepermiterii accesului reprezentantului operatorului de sistem în scopul de a monta/a demonta, a sigila, a întreţine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului, când acestea se află pe proprietatea clientului final, pe baza unei înştiinţări scrise transmise clientului final;

e) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului final, conform legislaţiei în vigoare;

f) în cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;

g) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;

h) în cazul în care aparatele/instalaţiile de utilizare nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi pot pune în pericol securitatea persoanelor şi integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât operatorul de sistem;

i) în cazul neasigurării de către clientul final a condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a instalaţiilor de utilizare;

j) în cazul neprezentării actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;

k) alte cazuri specificate în contractele de furnizare a gazelor naturale.

(3)  Clientul final nu poate solicita penalităţi furnizorului/ operatorului de sistem pentru întreruperea furnizării gazelor naturale în situaţiile prevăzute la alin. (2) .

 

Secţiunea a 4-a

Măsurarea gazelor naturale

 

Art. 32. - Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE.

Art. 33. - (1)  Clientul final de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim negociat şi care îşi asigură necesarul de gaze naturale de la 2 sau mai mulţi furnizori are obligaţia să încheie cu aceştia o convenţie privind alocarea cantităţilor furnizate lunar de fiecare dintre furnizori şi să o transmită operatorului sistemului la care este racordat cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior perioadei de livrare.

(2)  În cazul în care cantităţile de gaze naturale furnizate înregistrează variaţii faţă de programele stabilite şi părţile nu încheie convenţia prevăzută la alin. (1) , alocarea cantităţilor furnizate lunar de fiecare furnizor se face proporţional, conform principiului pro-rata.

Art. 34. - În cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin.

Art. I. - În cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, denumirea „S.C. INTERGAZ - S.R.L.“ se înlocuieşte cu denumirea „S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.“

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012

Nr. 47.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureş“ - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2)  lit. a)  şi art. 179 alin. (6)  din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureş“ - S.A. Târgu Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, până la sfârşitul ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2012-2013.

Art. 2. - Societatea Comercială „Depomureş“ - S.A. Târgu Mureş duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012

Nr. 48.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2)  lit. a)  şi art. 179 alin. (6)  din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Mediaş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009, cu modificările ulterioare, până la sfârşitul ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2012-2013.

Art. 2. - Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Mediaş duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012

Nr. 49.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 72 şi art. 96 alin. (5)  din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, coroborate cu dispoziţiile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2011 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1)  lit. x)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă la valoarea de 23,1 lei/kWh, exclusiv TVA.”

Art. II. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi operatorii economici implicaţi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012

Nr. 50.

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

În baza prevederilor art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18 octombrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Toni Teau

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, denumit în continuare Comitetul, este constituit şi funcţionează permanent, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

Art. 2. - Comitetul funcţionează în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.

 

Capitolul II

Misiune şi atribuţii

 

Art. 3. - Comitetul urmăreşte identificarea problemelor şi soluţiilor ce vizează reglementarea profesiei de consultant fiscal şi relaţiile Camerei Consultanţilor Fiscali cu membrii acesteia, cu instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în dezvoltarea profesiei, precum şi cu organizaţiile, asociaţiile şi cu orice alte entităţi naţionale şi internaţionale care activează în domenii ce interferează cu domeniul de activitate al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. - Comitetul are următoarele atribuţii:

a) promovează în rândul membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali principiile, regulile şi standardele profesionale elaborate de Camera Consultanţilor Fiscali, Confederaţia Fiscală Europeană şi Uniunea Profesiilor Liberale din România;

b) asigură colaborarea cu organismele şi cu organizaţiile profesionale, naţionale şi internaţionale, din domeniul sau din domeniile conexe activităţii de consultanţă fiscală;

c) analizează, evaluează şi propune soluţii la problemele identificate în exercitarea profesiei de consultant fiscal ori semnalate Comitetului;

d) elaborează propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ în domeniul consultanţei fiscale;

e) propune activităţi de promovare a profesiei de consultant fiscal în rândul contribuabililor;

f) efectuează, pe bază de sondaje în rândul membrilor Camerei, rapoarte cu privire la exercitarea profesiei şi la problemele acesteia;

g) promovează în rândurile membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali activităţile şi susţinerile delegaţilor la conferinţele organizate de Confederaţia Fiscală Europeană şi la alte evenimente oficiale, interne şi internaţionale;

h) alte atribuţii stabilite de către Biroul permanent şi Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

Capitolul III

Modul de desfăşurare al dezbaterilor tehnice din cadrul şedinţelor Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

Art. 5. - Comitetul îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi imparţialităţii.

Art. 6. - Comitetul emite luări de poziţie pentru orice aspect din domeniul său de atribuţii şi care face obiectul dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului, pe care le înaintează Consiliului superior împreună cu propuneri de soluţionare a problemelor analizate.

 

Capitolul IV

Componenţă, reguli de organizare şi funcţionare, sancţiuni

 

Art. 7. - Comitetul este format din 11 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, a căror candidatură este aprobată sau sunt numiţi de către Consiliul superior. Membrii Comitetului trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal atribuită de către Camera Consultanţilor Fiscali. Pot fi membri ai Comitetului atât consultanţii fiscali activi, cât şi consultanţii fiscali inactivi.

Art. 8. - Comitetul, în funcţie de temele incluse pe ordinea de zi, poate invita la şedinţele sale şi alţi membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi specialişti din domeniile de interes.

Art. 9. - Coordonarea activităţilor Comitetului este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de Consiliul superior.

Art. 10.  - Pentru a facilita desfăşurarea activităţii Comitetului şi a dezbaterilor privind problemele ce pot apărea în domeniul său de competenţă, se pot constitui grupuri de lucru.

Art. 11. - Comitetul se întâlneşte, de regulă, o dată pe lună în şedinţă ordinară, condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi desemnat de preşedintele Comitetului. Desemnarea se face cu respectarea principiului alternanţei. Comitetul se poate întruni şi ad-hoc, ori de câte ori este nevoie pentru emiterea unor luări de poziţie.

Art. 12. - Convocarea Comitetului se face prin poştă electronică sau prin telefon, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea şedinţelor ordinare, respectiv cu cel puţin o zi calendaristică înaintea şedinţelor ad-hoc.

Art. 13. - Secretariatul Comitetului este asigurat de către unul dintre membrii săi, desemnat de Comitet în condiţiile prezentului regulament. Secretarul are atribuţia întocmirii minutelor de şedinţă şi transmiterea către membrii Comitetului a materialelor de şedinţă.

Art. 14. - Comitetul hotărăşte asupra luărilor de poziţie cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.

 

Capitolul V

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Registrul cuprinzând minutele de şedinţă, precum şi materialele elaborate de Comitet se păstrează de către secretarul Comitetului.

Art. 16. - Neparticiparea unui membru al Comitetului la 3 şedinţe consecutive atrage excluderea sa din Comitet.

Art. 17. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului poate fi modificat la propunerea Comitetului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi cu aprobarea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

În baza prevederilor art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18 octombrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Toni Teau

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este constituit şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

Art. 2. - Comitetul Fiscal funcţionează în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.

 

Capitolul II

Atribuţii şi responsabilităţi

 

Art. 3. - Pentru atingerea obiectivelor, Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali are următoarele atribuţii:

a) identifică, analizează şi propune soluţii practice pentru îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a celei de procedură fiscală;

b) emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la propuneri legislative în domeniul fiscal;

c) emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la aspecte ale legislaţiei româneşti în domeniul fiscalităţii;

d) emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la aspectele

legislaţiei Uniunii Europene în raport cu reglementările fiscale naţionale;

e) înaintează Ministerului Finanţelor Publice, Parlamentului şi altor autorităţi propuneri de acte normative pentru completarea şi modificarea legislaţiei fiscale şi a celei de procedură fiscală, avizate de Biroul permanent sau de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali;

f) alte atribuţii stabilite de către Biroul permanent şi Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. - Punctele de vedere ale Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali reprezintă poziţia Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte problemele tehnice dezbătute în cadrul şedinţelor. Camera Consultanţilor Fiscali, orice membru al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi orice societate din care un asemenea membru face parte îşi declină orice răspundere faţă de orice persoană fizică sau juridică pentru consecinţele ce ar putea rezulta ca urmare a unor acţiuni, inacţiuni ori decizii luate pe baza interpretărilor date de Comitetul Fiscal problemelor ce au fost subiectul dezbaterilor sale.

 

Capitolul III

Modul de desfăşurare al dezbaterilor tehnice din cadrul şedinţelor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

Art. 5. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi imparţialităţii.

Art. 6. - Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali în vederea soluţionării problemelor este următorul:

a) dezbaterea profesională de către membrii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali a problemelor aflate în discuţie;

b) dezbaterea problemelor aflate în discuţie are loc în cadrul grupelor de lucru. Componenţa grupului de lucru care va lua în dezbatere o anumită problemă fiscală va fi stabilită în prealabil;

c) elaborarea unui punct de vedere comun la problemele dezbătute în cadrul Comitetului Fiscal;

d) prezentarea acestui punct de vedere Consiliului superior;

e) publicarea punctelor de vedere pe pagina de internet a Camerei Consultanţilor Fiscali şi în revista Camerei Consultanţilor Fiscali. Capitolul IV

Componenţă, reguli de organizare şi funcţionare, sancţiuni

Art. 7. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este format din 21 de membri a căror candidatură este aprobată de către Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali. Membrii Comitetului Fiscal trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal, calitate atribuită de către Camera Consultanţilor Fiscali.

Art. 8. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali poate invita la dezbateri pentru puncte de vedere specialişti din domeniile care fac obiectul discuţiilor.

Art. 9. - Conducerea Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Nominalizarea acestora se face de către membrii Comitetului Fiscal, urmând ca aceştia să fie validaţi de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 10. - Pentru a facilita desfăşurarea activităţii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor

Fiscali şi a dezbaterilor privind problemele fiscale ce pot apărea, se pot constitui grupuri de lucru, care vor fi stabilite ulterior.

Art. 11. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se întâlneşte, de regulă, o dată pe lună în şedinţă ordinară, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepreşedinţi. În situaţii excepţionale Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se întruneşte în şedinţă extraordinară, în aceleaşi condiţii, ori de câte ori este nevoie pentru exprimarea unei poziţii a Camerei Consultanţilor Fiscali în probleme fiscale de interes general.

Art. 12. - Convocarea Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se va face prin poştă electronică sau prin telefon, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea şedinţelor ordinare, respectiv cu cel puţin 3 zile calendaristice înaintea şedinţelor extraordinare. Convocarea va include: locul, data şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi, la care se vor adăuga documentele de lucru, dacă este cazul.

Art. 13. - Procedura de lucru pentru şedinţele ordinare ale grupului de lucru este „procedura scrisă“, secretarul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali realizând o minută a şedinţelor. Secretarul Comitetului Fiscal trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal atribuită de Camera Consultanţilor Fiscali.

Art. 14. - Preşedintele Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi, prin intermediul secretarului, va transmite prin poştă electronică membrilor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali materialele ce vor fi discutate, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data-limită de transmitere a punctelor de vedere asupra materialelor supuse spre analiză.

Art. 15. - În cadrul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, punctele de vedere asupra materialelor supuse spre analiză, respectiv hotărârile aferente se vor adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 16. - Având în vedere necesitatea unei abordări consecvente a problemelor ce se supun dezbaterii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, membrii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali trebuie să îşi manifeste angajamentul profesional în cadrul dezbaterilor ce au loc în cadrul şedinţelor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali. Luând în considerare cele de mai sus, în cazul în care un membru al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali înregistrează 3 absenţe nemotivate de la şedinţele acestui organism, îşi va pierde calitatea de membru. Acesta va fi înlocuit de un membru propus de Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

Capitolul V

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Registrul cuprinzând procesele-verbale se păstrează de către secretarul Comitetului Fiscal.

Art. 18. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Fiscal se modifică prin hotărâre a Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor Comitetului Fiscal şi cu aprobarea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.