MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 865/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 865         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 898 din 25 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.217. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Ordin privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 

16. - Regulament privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 898

din 25 octombrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, excepţie ridicată de Ştefan Toma în Dosarul nr. 6.937/91/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.151D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 mai 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.937/91/2011, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române.

Excepţia a fost ridicată de Ştefan Toma cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 41 din 17 ianuarie 2012, pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. 6.937/91/2011 având ca obiect „obligaţie de a face“.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că textul de lege criticat încalcă dreptul la muncă, întrucât condiţionează acordarea în mod gratuit a permiselor de călătorie pe căile ferate române de neîncheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi decât cele feroviare între momentul concedierii şi momentul pensionării.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că ţine de opţiunea liberă a legiuitorului dacă şi în ce condiţii prevede acordarea unor facilităţi precum cele stabilite de textul de lege criticat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, condiţionarea impusă în ipoteza normei juridice criticate nefiind de natură a încălca dreptul fundamental la muncă. Astfel, persoana în cauză poate decide în mod liber cu privire la încheierea unui contract individual de muncă cu alte unităţi/persoane juridice.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că facilităţile pe care le instituie

aceste dispoziţii nu constituie un element al dreptului fundamental la muncă, nefiind prevăzute de art. 41 alin. (1) din Legea fundamentală. De asemenea, consideră că ţine exclusiv de opţiunea legiuitorului stabilirea condiţiilor de acordare a acestor facilităţi.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, dispoziţii potrivit cărora „(1) Pensionarii şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare.“

Autorul excepţiei consideră că aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Constituţie referitoare la dreptul la muncă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 reglementează acordarea în mod gratuit a permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionarii care se încadrează în una dintre următoarele ipoteze:

– la data pensionării erau salariaţi ai unităţilor feroviare prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 din ordonanţă şi întrunesc o vechime de cel puţin 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare [art. 8 alin. (1) prima teză];

– la data pensionării nu mai erau salariaţi ai unităţilor feroviare menţionate, dar întrunesc o vechime de 25 de ani, bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) , art. 3 şi art. 4 alin. (2) din ordonanţă pentru salariaţii încadraţi la aceste unităţi la data privatizării, precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate şi fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare [art. 8 alin. (2) ];

– la data pensionării nu mai erau salariaţi ai unităţilor feroviare menţionate, dar întrunesc o vechime de cel puţin 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, iar concedierea din aceste unităţi nu le este imputabilă, fiind incidente dispoziţiile art. 65 din Codul muncii. În plus faţă de aceste cerinţe, legiuitorul instituie şi condiţia ca persoana „să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării“ [art. 8 alin. (1) a două teză].

Condiţiile diferite stabilite de legiuitor pentru acordarea în mod gratuit a permiselor de călătorie pe căile ferate române sunt determinate de situaţia diferită în care se găsesc categoriile de persoane mai sus arătate. În acest sens, Curtea Constituţională s-a pronunţat şi prin Decizia nr. 204 din 26 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 septembrie 2001.

Astfel, legiuitorul a prevăzut o condiţie de vechime mai mică, de 10 ani, pentru persoanele care se pensionează din cadrul unităţilor feroviare. Pentru celelalte persoane, care au lucrat în unităţile feroviare, dar care nu se pensionează din cadrul acestora, se cere o vechime

feroviare. Pentru celelalte persoane, care au lucrat în unităţile feroviare, dar care nu se pensionează din cadrul acestora, se cere o vechime mai mare, de 25 de ani pentru bărbaţi şi 20 de ani pentru femei. Excepţie fac doar acele persoane care au fost concediate din cadrul unităţilor feroviare pentru motive neimputabile lor şi care nu au reuşit să se angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată într-o altă unitate până la data pensionării. Doar pentru aceştia, având în vedere situaţia aparte în care se găsesc, respectiv faptul de a nu fi reuşit să încheie un contract de muncă pe durată nedeterminată până la data pensionării, legiuitorul a prevăzut, ca o măsură de natură compensatorie, acordarea permiselor de călătorie în mod gratuit, condiţionată de întrunirea unei vechimi mai mici în unităţile feroviare, deşi la data pensionării nu mai sunt salariaţi ai acestora.

Dreptul de a beneficia în mod gratuit de permise de călătorie pe căile ferate române nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul având libertatea de a stabili astfel conţinutul, condiţiile şi limitele acordării acestui drept.

Aşa cum se desprinde din cele arătate mai sus, în situaţia textului de lege criticat, condiţia impusă de legiuitor reprezintă, în realitate, justificarea acordării dreptului la permise de călătorie în mod gratuit în condiţii mai favorabile decât sunt cerute celorlalte persoane care la data pensionării nu mai sunt salariaţi ai unităţilor feroviare prevăzute de lege. Această condiţie nu împiedică o persoană să-şi exercite dreptul la muncă prin încheierea unui contract de muncă. Încheierea unui astfel de contract plasează însă persoana într-o situaţie diferită, fiindu-i aplicabile cerinţele art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999. O astfel de consecinţă este justificată, întrucât persoana nu se mai află în situaţia defavorabilă avută în vedere de legiuitor.

Astfel, Curtea reţine, cu valoare de principiu, că perspectiva de a beneficia de o măsură cu caracter social care să atenueze consecinţele pierderii locului de muncă nu poate fi privită ca un obstacol în exercitarea dreptului la muncă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, excepţie ridicată de Ştefan Toma în Dosarul nr. 6.937/91/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura organizatorică a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1217.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

 

Art. 1. - (1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, este instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(2) Administraţia Rezervaţiei are sediul în municipiul Tulcea, Strada Portului nr. 34A.

Art. 2. - (1) Teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, denumită în continuare Rezervaţie, cuprinde zona de importanţă ecologică naţională şi internaţională prevăzută la art. 1 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, Rezervaţia este extinsă pe teritoriile judeţelor Tulcea, Constanţa şi Galaţi.

Art. 3. - (1) Administraţia Rezervaţiei prin Comisariatul de Control Integrat „Delta Dunării“ coordonează, din punct de vedere programatic şi funcţional, toate organismele şi unităţile de control ce se află în subordinea/structura/coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale acestora, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Modalităţile de colaborare dintre Comisariatul de Control Integrat „Delta Dunării“ din cadrul Administraţiei Rezervaţiei şi structurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale de colaborare.

Art. 4. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Rezervaţiei se asigură de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către guvernator.

(2) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea activităţii Administraţiei Rezervaţiei;

b) reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie;

c) emite decizii pentru aplicarea hotărârilor Consiliului ştiinţific şi ale Colegiului executiv;

d) propune modificarea sau îmbunătăţirea organizării activităţii, a statului de funcţii şi a structurii de personal, în condiţiile legii;

e) propune îmbunătăţirea dotării Administraţiei Rezervaţiei cu mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii;

f) analizează şi urmăreşte activitatea de contractare, finanţare şi realizare a lucrărilor;

g) numeşte în funcţiile de conducere din cadrul Administraţiei Rezervaţiei;

h) stabileşte prin decizie structura organizatorică şi atribuţiile direcţiilor Administraţiei Rezervaţiei;

i) analizează şi propune organelor competente modificarea nivelurilor taxelor şi tarifelor percepute, potrivit legii, de Administraţia Rezervaţiei;

j) aprobă reprezentarea Administraţiei Rezervaţiei în colaborarea din ţară şi străinătate;

k) stabileşte modul de utilizare a mijloacelor de transport indiferent de categoria lor.

(3) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale, pe termen limitat, directorilor executivi, membrilor Colegiului executiv sau personalului de execuţie.

(4) În cazul în care guvernatorul, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează una dintre persoanele cu funcţii de conducere să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor despre aceasta.

(5) Directorul executiv exercită atribuţiile delegate prin decizie a guvernatorului.

(6) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite pentru activităţile din domeniul său de activitate, finanţate de la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Colegiul executiv are următoarele atribuţii:

a) pune în aplicare deciziile guvernatorului;

b) aprobă programul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei;

c) supune aprobării conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi propunerile de modificare a prevederilor bugetare pentru anul în curs;

d) propune reglementări pentru valorificarea resurselor naturale de pe teritoriul Rezervaţiei, precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor economice, propuneri pe care le supune consultării Consiliului ştiinţific şi Consiliului consultativ de administrare al Administraţiei Rezervaţiei;

e) aprobă programul de colaborare al Administraţiei Rezervaţiei cu instituţiile şi organizaţiile din ţară şi străinătate şi protocoalele de colaborare;

f) coordonează procesul de concesionare, încredinţare directă desfăşurat de Administraţia Rezervaţiei în conformitate cu prevederile legale;

g) adoptă măsuri pentru aplicarea programelor de conservare a ecosistemelor, de marcare şi împrejmuire a zonelor strict protejate, de respectare a normelor de protecţie a Rezervaţiei;

h) identifică posibilităţile de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice finanţate de Administraţia Rezervaţiei;

i) urmăreşte îndeplinirea programului de realizare a reconstrucţiei ecologice şi a lucrărilor de

i) urmăreşte îndeplinirea programului de realizare a reconstrucţiei ecologice şi a lucrărilor de investiţii necesar a fi realizate în acest scop;

j) urmăreşte modul de încadrare a activităţilor desfăşurate de Administraţia Rezervaţiei în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli ş i ia măsuri pentru încadrarea în nivelurile planificate şi aprobate;

k) aprobă programul de perspectivă (pe o perioadă de 3-5 ani) de instruire profesională a personalului Administraţiei Rezervaţiei pe baza cerinţelor posturilor şi a nivelului de pregătire existent, precum şi programele anuale de perfecţionare a personalului;

l) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţilor din sistemul informaţional intern, de organizare a circulaţiei documentelor, gestionare şi păstrare a lor;

m) analizează periodic modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor, protocoalelor, programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun;

n) analizează şi avizează propunerile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor privind îmbunătăţirea activităţii Administraţiei Rezervaţiei.

(2) Colegiul executiv îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru ordinare sau în şedinţe extraordinare.

(3) Şedinţele Colegiului executiv se organizează şi se convoacă de preşedintele acestuia pe baza programului trimestrial de lucru.

(4) Şedinţele extraordinare se pot convoca la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor Colegiului executiv.

(5) Hotărârile Colegiului executiv sunt valabile dacă se adoptă cu votul favorabil al majorităţii absolute. Guvernatorul are drept de veto.

(6) Dezbaterile din cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se consemnează în registrul de procese-verbale al Colegiului executiv, care este ţinut de secretarul acestuia, desemnat în prima şedinţă a Colegiului executiv dintre salariaţii Administraţiei Rezervaţiei.

(7) Documentele supuse dezbaterii fiecărei şedinţe se păstrează în copii, în dosarul respectivei şedinţe, de către secretarul Colegiului executiv. Procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului executiv se semnează de către toţi participanţii la şedinţă.

(8) Hotărârile adoptate se comunică în termen de 3 zile lucrătoare celor vizaţi prin secretarul Colegiului executiv, iar originalul rămâne în păstrare în dosarul de hotărâri ale acestuia.

Art. 7. - (1) În cadrul Administraţiei Rezervaţiei pot fi încadraţi, în condiţiile legii, inspectori şi agenţi ecologi.

(2) Stabilirea modului de organizare şi atribuţiile inspectorilor şi agenţilor ecologi, precum şi repartizarea acestora se fac prin decizie a guvernatorului.

Art. 8. - (1) Statul de funcţii al Administraţiei Rezervaţiei se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administraţiei Rezervaţiei este de 171.

(3) Personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat sau administrative.

(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, în baza Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.

(5) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Administraţiei Rezervaţiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Mijloacele de transport şi de intervenţie terestre şi navale din dotarea Administraţiei Rezervaţiei pot fi prevăzute cu însemne şi dispozitive de avertizare acustică şi luminoasă, cu sisteme de avertizare vocală, care sunt utilizate numai în situaţiile care impun acest lucru.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

Numărul maxim de posturi: 171

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 11, 124, 126, art. 345 alin. (4) , art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 27 lit. c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

Art. 2. - Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii pentru perioadele de raportare aferente intervalului de timp cuprins între data abrogării Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 şi data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor a situaţiilor financiare anuale întocmite pentru 31 decembrie 2012, vor fi avute în vedere următoarele:

a) în scopul aplicării art. 4 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit includ, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din acelaşi regulament, rezultatul reportat evidenţiat în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, cu excepţia sumelor prevăzute la lit. b) ;

b) includerea rezultatului exerciţiului financiar al anului 2011, determinat potrivit Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiat în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012 se supune condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 16.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) , art. 124 şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică, la nivel individual, instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, care, pentru toate/o parte dintre creditele/plasamentele definite potrivit prezentului regulament, determină cerinţe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordării standard.

(2) Prezentul regulament reglementează: a) clasificarea creditelor/plasamentelor;

b) determinarea ajustărilor prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate;

c) stabilirea valorii la care activele reprezentând credite/plasamente care fac obiectul prezentului regulament urmează a fi luată în calcul în vederea determinării indicatorilor prudenţiali în calculul cărora este necesară utilizarea valorii nete a acestor active, precum şi situaţia în care pentru determinarea valorii nete se utilizează ajustările prudenţiale de valoare. În acest context, indicatorii prudenţiali sunt:

1. indicatorii de solvabilitate;

2. expunerile mari;

3. expunerile faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit;

4. modificările potenţiale ale valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii. Pentru scopurile determinării acestui indicator, prin excepţie de la prevederile pct. 1 lit. b) din anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare, activele care fac obiectul prezentului regulament sunt tratate la valoarea determinată potrivit art. 19 lit. h) din prezentul regulament;

d) utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare în scopul stabilirii sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii în vederea determinării nivelului total al acestora.

Art. 2. - Expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţii de credit - entităţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) împrumutători - instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cărora li se aplică prezentul regulament;

c) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea - mamă, filialele societăţii-mamă şi filialele împrumutătorului;

d) ţări din categoria A - statele membre ale UE1) şi ţările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) , precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB) ; în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

e) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development) , Societatea Financiară Internaţională (the International Finance Corporation) , Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter- American Development Bank) , Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank) , Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank) , Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank) , Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank) , Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank) , Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development) , Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank) , Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund) , Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency) , Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation) , Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank) ;

f) debitor - entitate faţă de care împrumutătorul înregistrează credite şi/sau plasamente;

g) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă) . Fluxurile de numerar se ajustează în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora;

h) situaţii financiare - situaţiile financiare anuale şi periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de alte autorităţi cu competenţe privind emiterea de reglementări similare din România ori alte ţări;

i) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;

j) performanţă financiară - reflectarea potenţialului economic şi a solidităţii financiare ale unei entităţi, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi şi calitativi;

k) iniţiere de proceduri judiciare - cel puţin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanţelor:

1. darea de către instanţă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

2. declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice.

Se aplică acelaşi regim şi pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanţie şi a hotărârilor judecătoreşti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

l) operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente - operaţiuni definite potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

m) active-problemă - categorie de active definită potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

n) credite şi plasamente - categoriile de credite şi plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punct de vedere al apartenenţei debitorului la sectorul instituţiilor de credit, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea 1 „Credite“, respectiv la secţiunea a 2-a „Plasamente“ din cadrul anexei nr. 1;

o) garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii faţă de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punct de vedere al categoriei garanţiei, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a 3-a „Garanţii“ din cadrul anexei nr. 1. Garanţiile se împart în următoarele categorii:

1. garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi - de exemplu: cauţiunea, avalul etc. - ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

1.1. garanţie expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

1.2. garanţie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă costul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia sau ar putea să conducă la creşterea costului efectiv al garanţiei;

1.3. garanţie necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei (împrumutătorul) nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;

2. garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale, executabile în orice moment, primite în garanţie pentru operaţiunile realizate - de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.

3. garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi - de exemplu: valorile primite în cadrul operaţiunilor reverse repo, titlurile luate cu împrumut garantate cu numerar, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.; împrumutătorul înregistrează garanţiile reale intrinseci în contul 9981 - Alte valori primite;

p) ajustări prudenţiale de valoare aferente creditelor/ plasamentelor - ajustări de valoare aferente creditelor/ plasamentelor, determinate prin utilizarea unei metodologii de natură prudenţială şi înregistrate extracontabil;

q) activ financiar reprezentând credit/plasament - resursă controlată de împrumutători ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care sunt aşteptate beneficii economice viitoare şi care are un cost/o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil şi care corespunde totodată prevederilor lit. n) ;

r) valoarea brută a activului financiar reprezentând credit/plasament - valoarea la care activul financiar este evaluat la data recunoaşterii iniţiale minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată, utilizând metoda dobânzii efective, a oricărei diferenţe dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă;

s) ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor - ajustări pentru depreciere determinate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) , înregistrate în contabilitate în conturile prevăzute la secţiunea a 4-a „Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor“ din cadrul anexei nr. 1;

ş) ajustare pentru depreciere alocată unui activ financiar reprezentând credit/plasament - ajustarea IFRS pentru deprecieri identificate la nivel individual pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament sau, după caz, ajustări IFRS pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament;

t) fonduri proprii - au semnificaţia prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul împrumutătorilor care nu sunt organizaţii cooperatiste, de către organele cu funcţie de conducere ale acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcţie de conducere ale caselor centrale.

(3) În vederea aplicării, normele interne ale împrumutătorilor trebuie validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.

Art. 4. - Pentru scopurile prezentului regulament, entităţile reprezentând persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi cele reprezentând asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial se asimilează persoanelor juridice.


1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

Capitolul II

Performanţa financiară a debitorilor

 

Art. 5. - (1) În scopul realizării operaţiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, împrumutătorii urmăresc să dispună de o imagine cât mai fidelă, la momentul respectiv, a performanţei financiare a debitorilor lor.

(2) Performanţa financiară a debitorilor se încadrează în categorii care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calităţii acesteia.

(3) Pentru scopurile alin. (1) , împrumutătorii utilizează date cât mai relevante, certe, exacte şi actuale, pe care le prelucrează cu ajutorul unor metodologii de evaluare adecvate.

(4) Frecvenţa cu care sunt prelucrate datele trebuie să fie, de asemenea, adecvată scopului urmărit. Categoria de performanţă financiară a debitorilor, persoane juridice, se determină cel puţin de două ori pe an.

(5) Categoria de performanţă financiară a debitorilor, persoane fizice/juridice, determinată la un moment dat, se menţine până la următoarea reevaluare.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii încadrează instituţiile de credit direct în categoria A de performanţă financiară.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii pot încadra debitorii care sunt entităţi prevăzute în anexa nr. 2, altele decât instituţiile de credit şi fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România, direct în categoria A de performanţă financiară.

(3) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5.

(4) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană juridică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceştia pot fi determinaţi: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate şi risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puţin la aspecte legate de modul de administrare a entităţii analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor) , de condiţiile de piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 5, indicatorii prevăzuţi la alineatul precedent se determină în principal pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale debitorului.

(6) În cazul în care împrumutătorii se găsesc în imposibilitatea de a evalua performanţa financiară a unui debitor, persoană juridică, aceasta se încadrează direct în categoria E.

(7) În situaţia în care expunerile faţă de un debitor din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, au făcut în cursul perioadei de la ultima operaţiune de clasificare obiectul unor operaţiuni de înlocuire care au avut ca rezultat credite care în urma evaluării au rămas în continuare, după înlocuire, în categoria activelor - problemă, şi care au implicat diminuarea serviciului datoriei, împrumutătorii reevaluează, pentru scopurile următoarei operaţiuni de clasificare, performanţa financiară a debitorului, în condiţii mai stricte faţă de cele avute în vedere anterior acestor operaţiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi şi/sau calitativi.

 

Capitolul III

Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor

 

Art. 7. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V „Cerinţe de natură informaţională“, referitoare la garanţii.

Art. 8. - Garanţiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale, în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor. Gajul general, garanţiile constituite asupra bunurilor viitoare2) , precum şi titlurile emise de debitor sau de către orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor.

Art. 9. - Garanţiile care au ca obiect drepturi de creanţă pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii faţă de debitor numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele legale în vigoare privind garanţiile reale mobiliare.

Art. 10. - Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii:

a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie să fie directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate) ;

b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/ reasigurare încheiate cu societăţi de asigurare/reasigurare, iar societăţile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerinţele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare) . În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţă de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calităţii societăţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.

Art. 11. - (1) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autorităţile centrale şi pentru care acestea îşi asumă răspunderea pot fi considerate garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat3) , dacă:

a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autorităţile centrale; şi

b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai în condiţiile în care împrumutătorul dispune de documentaţia care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute.

Art. 12. - (1) În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 13 şi 14, valoarea coeficienţilor poate fi cuprinsă, în cazul garanţiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, între zero şi valoarea maximă prevăzută în tabel, iar în cazul celorlalte garanţii eligibile, între 0 şi 1.

(3) Valoarea efectivă a coeficienţilor se stabileşte, pentru fiecare categorie/caz, prin norme interne, pe baza unei documentaţii de fundamentare, aflată la dispoziţia împrumutătorului.

(4) Dacă evoluţiile înregistrate pe pieţele financiare o impun, valoarea efectivă a coeficienţilor şi documentaţia aferentă trebuie actualizate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 3 alin. (3) .

Art. 13. - (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria „pierdere“, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare, se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând creanţe ataşate, respectiv sume de amortizat, aferente creditelor/ plasamentelor de la alin. (1) , nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.

Art. 14. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 13, garanţiile prevăzute la poziţiile 1 la 4, 7 şi 8 din cadrul tabelului din anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.


2) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor (de exemplu, garanţiile reprezentate de cesionarea încasărilor din creanţe viitoare) .

3) Garanţiile directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

 

Capitolul IV

Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

Art. 15. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V.

Art. 16. - (1) Creditele înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit se clasifică în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observaţie;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

(2) Creditele/Plasamentele înregistrate de împrumutători faţă de instituţiile de credit se clasifică numai în categoria „standard“ sau „pierdere“.

Art. 17. - Creditele/Plasamentele înregistrate de împrumutători faţă de un anumit debitor se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 18. - Operaţiunile acoperite, integral şi pe toată durata desfăşurării acestora, cu garanţie reală reprezentând depozit colateral plasat la împrumutător, pot fi excluse din portofoliul operaţiunilor care fac obiectul clasificării şi determinării ajustărilor prudenţiale de valoare. Opţiunea se exercită în mod unitar pentru toate operaţiunile de acest tip aflate în portofoliu.

Art. 19. - Pentru scopurile prezentului capitol, se parcurg următoarele etape:

a) Identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor componente ale activelor financiare4) reprezentând operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste extrase, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare.

b) Clasificarea acestor extrase prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

1. serviciul datoriei;

2. performanţa financiară;

3. iniţierea de proceduri judiciare.

Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A şi 1.B din anexa nr. 3.

c) Reclasificarea acestor extrase, într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

 

NOTĂ:

Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a extraselor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

d) Pentru fiecare dintre extrasele pozitive:

Etapă cu caracter opţional - diminuarea valorii extraselor pozitive în conformitate cu prevederile cap. III „Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor“.

e) Pentru fiecare dintre grupele de extrase care împreună constituie un activ financiar reprezentând credit/plasament:

1. Determinarea ajustării prudenţiale de valoare prin aplicarea coeficientului de ajustare prudenţială asupra sumei pozitive rezultate după agregarea valorilor obţinute anterior, aferente extraselor componente ale activului financiar; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de ajustare prudenţială este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.

2. Determinarea ajustării pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, prin luarea în considerare a uneia dintre următoarele valori:

2.1. valoarea ajustării determinată potrivit IFRS şi înregistrată în contabilitate în conturile de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual prevăzute la secţiunea a 4-a din cadrul anexei nr. 1;

2.2. valoarea ajustării determinată prin aplicarea procentului de ajustare colectivă la valoarea brută a fiecărui activ financiar din cadrul fiecărui grup de active financiare; procentul de ajustare colectivă este calculat ca raport între valoarea ajustărilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecărui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual - înregistrată în conturile de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare şi de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevăzute la secţiunea a 4-a din cadrul anexei nr. 1, şi valoarea contabilă brută totală a activelor financiare din grupul respectiv.

3. Agregarea sumelor obţinute la pct. 1 şi 2, distinct în cadrul totalurilor de mai jos, în scopul stabilirii sumei care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului:

3.1. totalul ajustărilor prudenţiale de valoare;

3.2. totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.

f) Reluarea etapelor anterioare pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul înregistrează credite/plasamente.

g) Stabilirea sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului, în vederea determinării nivelului total al acestora, prin parcurgerea următorilor paşi:

1. obţinerea valorii maxime în urma comparării celor două totaluri prevăzute la pct. 3.1 şi 3.2 de la lit. e) pct. 3;

2. determinarea diferenţei dintre valoarea obţinută la pct. 1 şi totalul ajustărilor pentru depreciere alocate prevăzut la pct. 3.2 de la lit. e) pct. 3. Această diferenţă reprezintă suma totală care se va scădea din fondurile proprii ale împrumutătorului.

h) Stabilirea valorii la care activele reprezentând credite/plasamente care fac obiectul prezentului regulament urmează a fi luată în calcul în scopul determinării indicatorilor prudenţiali prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. c) , în calculul cărora este necesară utilizarea valorii nete a acestor active. În acest sens, ajustarea de valoare a activelor reprezentând credite/plasamente care fac obiectul prezentului regulament este reprezentată de:

1. ajustarea prudenţială de valoare în cazul în care, în urma aplicării prevederilor de la lit. g) pct. 1, totalul ajustărilor prudenţiale de valoare este mai mare sau egal cu totalul ajustărilor pentru depreciere alocate; sau

2. ajustarea pentru depreciere alocată în cazul în care, în urma aplicării prevederilor de la lit. g) pct. 1, totalul ajustărilor prudenţiale de valoare este mai mic decât totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.


4) Extrase componente ale activelor financiare: (1) principal, (2) creanţe ataşate şi (3) sume de amortizat (debitoare - pozitive; creditoare - negative) .

 

Art. 20. - În cazul împrumutătorilor care aplică prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre credite/plasamente, aceştia vor aplica prevederile art. 19 în mod corespunzător.

Art. 21. - (1) Calculele se efectuează în echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de schimb prevăzute în lista comunicată de Banca Naţională a României în ziua pentru care se întocmesc raportările aferente, în baza prevederilor cap. VI „Cerinţe de raportare“.

(2) În cazul în care ultima zi a termenului de întocmire a raportărilor prevăzute la alin. (1) este o zi nelucrătoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.

Art. 22. - Pentru determinarea fondurilor proprii la nivel individual se au în vedere următoarele:

a) suma rezultată în urma calculului menţionat la art. 19 lit. g) se deduce potrivit art. 25 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, jumătate din fondurile proprii de nivel 1 şi jumătate din fondurile proprii de nivel 2, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (1) din acelaşi regulament;

b) în cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1, prevăzute la art. 4 lit. d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se include 50% din valoarea sumelor reprezentând soldul creditor al impozitelor amânate aferente elementului prevăzut la lit. a) ;

c) în cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 2 de bază, prevăzute la art. 17 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.

15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se include 50% din valoarea sumelor reprezentând soldul creditor al impozitelor amânate aferente elementului prevăzut la lit. a) .

 

Capitolul V

Cerinţe de natură informaţională

 

Art. 23. - Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerinţelor necesare realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) . În particular, printre cerinţele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele şi procedurile menţionate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere următoarele cerinţe5) :

a) identificarea tuturor debitorilor faţă de care împrumutătorul înregistrează credite/plasamente şi a tuturor operaţiunilor, reprezentând credite/plasamente şi garanţii aferente, desfăşurate cu fiecare dintre aceştia;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente, în conturile de garanţii şi în conturile în care sunt înregistrate ajustările pentru deprecierea creditelor/ plasamentelor, prevăzute în anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operaţiuni;

c) identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b) , a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanţă financiară a debitorului, dacă s-au iniţiat sau nu proceduri judiciare - în cazul extraselor din conturile de credite/plasamente, ori coeficientul de ajustare - în cazul extraselor din conturile de garanţii.

Art. 24. - Împrumutătorii au obligaţia să dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.


5) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor.

 

Capitolul VI

Cerinţe de raportare

 

Art. 25.  - (1) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (3) , împrumutătorii raportează periodic Băncii Naţionale a României situaţii aferente aplicării prezentului regulament.

(2) Forma şi conţinutul situaţiilor de la alin. (1) , precum şi frecvenţa şi modalităţile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României.

(3) La solicitarea Băncii Naţionale a României, împrumutătorii raportează orice altă situaţie aferentă aplicării prezentului regulament. Capitolul VII

Sancţiuni şi dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 26.  - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 27 septembrie 2011, cu completările ulterioare;

b) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14/2011 pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 31 octombrie 2011;

c) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011;

d) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;

e) lit. b1) de la pct. 1 din anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - În condiţiile în care împrumutătorii au obţinut validarea normelor interne de către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru conformarea cu prevederile art. 3 alin. (3) din prezentul regulament nu este necesară o nouă validare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 30. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

Secţiunea 1

Credite

1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit

 

20111

- Scont (extras)

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20112

- Factoring cu recurs (extras)

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20119

- Alte creanţe comerciale [extras1) ]

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20211

- Utilizări din deschideri de credite permanente

2027

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20212

- Credit global de exploatare

2027

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20213

- Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor

2027

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20219

- Alte credite de trezorerie

2027

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20311

- Credite de consum pentru nevoi personale

2037

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20312

- Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

2037

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2032

- Vânzări în rate

2037

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2041

- Credite pentru import

2047

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2047

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2042

- Credite pentru export

2047

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2051

- Credite pentru finanţarea stocurilor

2057

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2052

- Credite pentru echipamente

2057

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20611

- Credite ipotecare

2067

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20619

- Alte credite pentru investiţii imobiliare

2067

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2091

- Alte credite acordate clientelei

2097

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat

2311

- Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare

2317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2312

- Credite la termen acordate instituţiilor financiare

2317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2431

- Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta

2437

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2432

- Operaţiuni reverse repo la termen

2437

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2433

- Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta

2437

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2434

- Titluri luate cu împrumut la termen

2437

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2511

- Conturi curente (solduri debitoare)

25171

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat

2611

- Valori de recuperat (extras)

2617

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

2817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2821

- Creanţe depreciate (extras)

2827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4711

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4712

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4713

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

4817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4821

- Creanţe depreciate (extras)

4827

 

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

 

 

2. credite acordate instituţiilor de credit

 

1411

- Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit

1417

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1412

- Credite la termen acordate instituţiilor de credit

1417

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1417

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1521

- Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta

1527

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1522

- Operaţiuni reverse repo la termen

1527

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1523

- Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta

1527

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1524

- Titluri luate cu împrumut la termen

1527

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1611

- Valori de recuperat (extras)

1617

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17411

- Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei

17417

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17412

- Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei

17417

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17611

- Valori de recuperat (extras)

17617

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

17817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17821

- Creanţe depreciate (extras)

17827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

1817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1821

- Creanţe depreciate (extras)

1827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20111

- Scont (extras)

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20112

- Factoring cu recurs (extras)

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

20119

- Alte creanţe comerciale [extras2) ]

2017

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

2817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

2821

- Creanţe depreciate (extras)

2827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4711

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4712

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4713

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (extras)

4717

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

4817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

4821

- Creanţe depreciate (extras)

4827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

 

1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.

 

Secţiunea a 2-a

Plasamente

 

1. plasamente constituite la instituţiile de credit

 

121

- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)

1271

- Creanţe ataşate (extras)

1311

- Depozite la vedere la instituţii de credit

1317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1312

- Depozite la termen la instituţii de credit

1317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1314

- Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificare

1317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1711

- Cont curent la casa centrală

17171

- Creanţe ataşate

17311

- Depozite la vedere la casa centrală

17317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17312

- Depozite la termen la casa centrală

17317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17314

- Depozite la casa centrală rambursabile după notificare

17317

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

17817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

17821

- Creanţe depreciate (extras)

17827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1811

- Creanţe restante nedepreciate (extras)

1817

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

1821

- Creanţe depreciate (extras)

1827

- Creanţe ataşate şi sume de amortizat (extras)

 

Secţiunea a 3-a

Garanţii

1. garanţii personale şi reale

1.1. din bilanţ

 

1323

- Depozite colaterale ale instituţiilor de credit [extras3) ]

17323

- Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras4) ]

25331

- Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332

- Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie

25336

- Alte depozite colaterale [extras5) ]

 

1.2. din afara bilanţului

 

912

- Garanţii primite de la instituţii de credit

914

- Garanţii primite de la clientelă

9611

- Ipoteci imobiliare

9612

- Gajuri cu deposedare

9613

- Gajuri fără deposedare

9619

- Alte garanţii primite

972

- Alte angajamente primite [extras6) ]

 

2) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.

3) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaţiunilor de credit, şi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.

4) A se vedea nota de subsol anterioară.

5) A se vedea nota de subsol anterioară.

6) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.

 

2. garanţii reale intrinseci

 

9981

- Alte valori primite (extras)

 

Secţiunea a 4-a

Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor

1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit

 

291

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

292

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

293

- Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

4931

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

4932

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

4933

- Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

 

2. aferente creditelor acordate instituţiilor de credit

 

191

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

192

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

193

- Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate (extras)

291

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

292

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

293

- Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

4931

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

4932

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

4933

- Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

 

3. aferente plasamentelor constituite la instituţiile de credit

 

191

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)

192

- Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

193

- Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Tipul de garanţie

Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului faţă de debitor

1.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român sau ale Băncii Naţionale a României

1

2.

Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României

1

3.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale sau ale băncilor centrale, din ţările din categoria A, ori ale Uniunii Europene

1

4.

Titluri emise de administraţiile centrale sau de băncile centrale, din ţările din categoria A, ori de Uniunea Europeană

1

5.

Depozite colaterale plasate la instituţia de credit împrumutătoare

1

6.

Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de instituţia de credit împrumutătoare şi încredinţate acesteia

1

7.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală

1

8

Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală

1

9.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din România

0,8

10.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România

0,8

11.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din ţările din categoria A

0,8

12.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din categoria A

0,8

13.

Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România

0,5

 

ANEXA Nr. 3

 

Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru creditele înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit

 

 Performanţa financiară

Serviciul datoriei

A

B

C

D

E

 

0-15 zile

Standard/

 

/Pierdere

În observaţie/

 

/Pierdere

Substandard/

 

/Pierdere

Îndoielnic/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Nu s-au iniţiat proceduri judiciare

 

16-30 de zile

În observaţie/

 

/Pierdere

Substandard/

 

/Pierdere

Îndoielnic/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

 

 

31-60 de zile

Substandard/

 

/Pierdere

Îndoielnic/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

 

 

61-90 de zile

Îndoielnic/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

 

 

minimum 91 de zile

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

Pierdere/

 

/Pierdere

 

S-au iniţiat proceduri judiciare

 

Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru creditele/plasamentele, înregistrate de împrumutători faţă de instituţiile de credit

 

Performanţa financiară

Serviciul datoriei

A

 

Bănci

Organizaţii cooperatiste de credit

 

 

0-7

0-30 de

Standard

Pierdere

Nu s-au iniţiat proceduri judiciare

zile lucrătoare

zile lucrătoare

 

 

 

minimum

minimum

Pierdere

 

 

8 zile lucrătoare

31 de zile lucrătoare

 

Pierdere

S-au iniţiat proceduri judiciare

 

Tabelul nr. 2 - Coeficienţi de ajustare prudenţială aferenţi categoriilor de clasificare

 

Coeficienţi de ajustare prudenţială

Categorii de clasificare a creditelor/plasamentelor

Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar

Credite*) /Plasamente

*) altele decât cele din coloana precedentă

Standard

0,07

0

În observaţie

0,08

0,05

Substandard

0,23

0,2

Îndoielnic

0,53

0,5

Pierdere

1

1