MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 857/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 decembrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.219. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

                             

1.690. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

2.228/1.713. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

45. - Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ţinând cont de necesitatea implementării unor măsuri în vederea înlăturării cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,

întrucât neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu va avea drept consecinţă declanşarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în cauzele deschise împotriva ţării noastre în ceea ce priveşte restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,

ţinând seama că potrivit graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă nivelul minim al accizelor pentru motorină la 1 ianuarie 2013,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20621, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave sau nave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.”

2. La articolul 20622 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.”

3. La articolul 20623 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;”.

4. La articolul 20624 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani.”

5. La articolul 20628 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevăzută în normele metodologice, potrivit prevederilor art. 20623 alin. (1) lit. a);”.

6. La articolul 20651, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente.”

7. La articolul 20651, alineatul (6) se abrogă.

8. La articolul 20654, alineatele (4) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

(41) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.”

9. La articolul 2213 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situaţiilor de raportare reglementate în prezentul titlu;”.

10. La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 „Motorină”, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 391 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri.

Art. II. - Autorizaţiile de antrepozit fiscal valabile, deţinute de operatori economici, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, îşi prelungesc de drept valabilitatea cu o perioadă de 2 ani de la data expirării perioadei de valabilitate.

Art. III. - Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Art. IV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 87.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.219.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

Sediul: Str. GrigoreAlexandrescu nr. 9, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 13267221

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2012

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificare 2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.566.977

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

799.238

 

 

a)

din producţia vândută

3

595.721

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

203.517

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

767.739

 

 

c)

din dobânzi

13

32.940

 

 

d)

alte venituri financiare

14

734.799

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.548.600

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

795.659

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

523.567

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

303

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.606

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

13.863

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.771

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.884

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

69

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

721

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

97

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

972

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

277

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

433

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

 

 

d3.4) cota de energie electrica

33a

262

 

 

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

2.207

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

14.500

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

29.013

 

 

h1)

ch. cu privatizarea filialelor

37a

57.575

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

149.888

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

222

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

590

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

180

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

4.745

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

143.000

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

752.941

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.900

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

750.041

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.377

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.793

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15.583

 

1

 

Rezerve legale

55

919

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

14.664

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

1.100

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

12.465

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1.100

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

40.044

 

1

 

Surse proprii

72

40.044

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

0

 

5

 

Alte surse

78

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

40.044

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

80

40.044

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

919

 

1

 

Rezerve legale

85

919

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

1.566.977

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.548.600

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

207

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

228

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

14.835

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

13.842

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

21

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

972

 

6

 

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

5.053,7

 

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura ((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000

98

5.408,5

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 89/92)

99

6.865,2

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vânduta, pe salariat)

101

24,5

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

988,3

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

14.780

 

 

b)

preţuri comparabile

105

14.780

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

650.950

 

 

b)

preţuri comparabile

108

650.950

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin.

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul subsecţiunii 8.8 „Subvenţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi”

2. După punctul 238 se introduce un nou punct, punctul 2381, cu următorul cuprins:

„2381. - Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi»„.

3. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi, respectiv contul 1018 „Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare” (P) şi contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi” (P). Soldul acestor conturi se prezintă la elementele corespunzătoare din situaţiile financiare anuale ale entităţilor în cauză.

4. În capitolul VII „Funcţiunea conturilor” se introduc funcţiunile următoarelor conturi:

„Contul 1018 «Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa patrimoniului deţinut, potrivit legii, de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia ori construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii.

Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» este un cont de pasiv.

În creditul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:

- datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale şi/sau numerar) primite de entitate de la clienţii săi.

În debitul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:

- cota-parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, trecută la venituri, pe măsura amortizării imobilizării corporale sau a prestării serviciului către clienţi, după caz (758).

Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, netransferată la venituri.”

Art. II. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) în acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de

retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(3) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2).

(4) în înţelesul prezentului ordin, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 82. - Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situaţia cuprinzând rezultatele retratării, prevăzută în anexa nr. 2, la data aleasă pentru întocmirea acestora. Ca urmare, în cazul acestor entităţi, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabilă anuală prevăzută la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte pe baza informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. În anexa nr. 1, la punctul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„39. - (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 «Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost»).”

3. În anexa nr. 1, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins:

„421. - (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 143.

(2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial».”

4. În anexa nr. 1, punctul 54 se abrogă.

5. În anexa nr. 1, după punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 1221, cu următorul cuprins:

„1221. - Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”, cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări».”

6. În anexa nr. 1, după punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 1241, cu următorul cuprins:

„1241. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.”

7. În anexa nr. 1, după punctul 129 se introduce un nou punct, punctul 1291, cu următorul cuprins:

„1291. - Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

8. În anexa nr. 1, după punctul 131 se introduce un nou punct, punctul 1311, cu următorul cuprins:

„1311. - (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcţie de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuţie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» sau 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare», după caz).

(2) Cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierderi, entităţile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» şi 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare».”

9. În anexa nr. 1, după punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 1331, cu următorul cuprins:

„1331. - Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit»/analitic distinct.”

10. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, se elimină conturile 1179 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” (A/P), 332 „Servicii în curs de execuţie” (A) şi 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”. În mod corespunzător, se elimină şi funcţiunea acestor conturi, prevăzută în capitolul VI „Funcţiunea conturilor”.

11. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 se introduc nouă noi conturi, respectiv conturile 1178 „Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus” (A/P), 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” (A/P), 2906 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată” (P), 465 „Operaţiuni cu instrumente derivate” (A/P), 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi” (P), 6816 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată”, 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial”, 7587 „Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase” şi 7816 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată”.

12. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, denumirea contului 117 „Rezultatul reportat” se modifică şi va avea următorul cuprins: „Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”, iar denumirea grupei 46 „Debitori şi creditori diverşi” se modifică şi va avea următorul cuprins: „Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate”.

13. În anexa nr. 1, în capitolul VI „Funcţiunea conturilor”, funcţiunea contului 1034 „Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.”

14. În anexa nr. 1, în capitolul VI, funcţiunea grupei 33 „Producţie în curs de execuţie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„GRUPA 33 «PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE»

Din grupa 33 «Producţie în curs de execuţie» face parte: Contul 331 «Produse în curs de execuţie».

Contul 331

Cu ajutorul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.

În debitul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se înregistrează valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.

În creditul contului 331 «Produse în curs de execuţie» se înregistrează reluarea, la începutul perioadei următoare, a valorii produselor în curs de execuţie.

Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.”

15. În anexa nr. 1, în capitolul VI se introduc funcţiunile următoarelor conturi: „Contul 1178

Cu ajutorul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerinţelor IFRS.

Contul 118

Cu ajutorul contului 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29» se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.

Contul 465

Cu ajutorul contului 465 «Operaţiuni cu instrumente derivate» se ţine evidenţa creanţelor, respectiv a datoriilor rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate.

Contul 478

Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 «Transferul de active de la clienţi».

Contul 7587

Cu ajutorul contului 7587 «Câştig din cumpărări în condiţii avantajoase» se ţine evidenţa câştigului rezultat din cumpărări efectuate în condiţii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 «Combinări de întreprinderi».”

Art. III. - Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

Art. IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.690.

 


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 2.228 din 13 decembrie 2012

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.713 din 17 decembrie 2012

 

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice.

(2) în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3) în cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Florin Georgescu

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2012 Prevederi

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

740.271,54

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

715.271,54

 

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

680.887,53

 

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

4

646.996,58

 

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

31.675,95

 

 

 

a3

din alte surse

6

2.215,00

 

 

 

a4

ajustări

7

 

 

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

8

34.384,02

 

 

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

25.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

19.661,63

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

5.338,37

 

 

d)

alte venituri financiare

16

 

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

719.713,96

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

693.963,96

 

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

467.596,76

 

 

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

315.362,97

 

 

 

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

90.308,99

 

 

 

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

61.739,52

 

 

 

 

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare

24

5.307,25

 

 

 

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

185,28

 

 

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

157.470,35

 

 

 

b1

cheltuieli materiale

27

7.763,22

 

 

 

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

6.639,10

 

 

 

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

 

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

129.909,56

 

 

 

 

b4.1 EUROCONTROL

31

34.253,34

 

 

 

 

b4.2AACR

32

13.886,90

 

 

 

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

13.158,47

 

 

 

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

 

 

 

 

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

100,00

 

 

 

 

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

1.800,00

 

 

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

68.896,85

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

25.750,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

25.750,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

20.557,58

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.124,75

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

17.432,83

 

1

 

Rezerve legale

45

1.027,88

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

46

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

50

16.404,95

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

51

1.640,50

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

13.944,21

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

820,24

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

93.192,18

 

1

 

Surse proprii

55

93.192,18

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

57

 

 

 

a)

- interne

58

 

 

 

b)

- externe

59

 

 

4

 

Fonduri europene

60

 

 

5

 

Alte surse

61

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

93.192,18

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

93.192,18

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 

 

 

a)

interne

65

 

 

 

b)

externe

66

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

67

1.848,12

 

1

 

Rezerve legale

68

1.027,88

 

2

 

Rezerve statutare

69

 

 

3

 

Alte rezerve

70

820,24

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

740.271,54

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

719.713,96

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.545

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.545

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/nr. mediu personal)

76

463,43

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

972,23

 

7

 

Plăţi restante

78

 

 

 

a)

preţuri curente

79

 

 

 

b)

preţuri comparabile

80

 

 

8

 

Creanţe restante

81

25.800,00

 

 

a)

preţuri curente

82

25.800,00

 

 

b)

preţuri comparabile

83

25.800,00

 

Indicator fizic = număr total de zboruri

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2012 Prevederi

0

1

2

3

4

I

 

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

715.271,54

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

680.887,53

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

646.996,58

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

31.675,95

 

 

a3

din alte surse

5

2.215,00

 

 

a4

ajustări

6

 

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

34.384,02

II.

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

693.963,96

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

631.366,82

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută, din care:

10

595.197,48

 

 

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

395.638,04

 

 

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

137.812,00

 

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

90.098,76

 

 

 

a1.2.2EUROCONTROL

14

34.253,34

 

 

 

a1.2.3AACR

15

13.459,90

 

 

 

a1.3 amortizare

16

61.747,44

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

36.169,34

 

 

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

26.859,42

 

 

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

6.660,51

 

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

6.233,51

 

 

 

a2.2.2AACR

21

427,00

 

 

 

a2.3 amortizare

22

2.649,41

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

62.597,14

 

 

b1

cheltuieli cu personal

24

45.099,30

 

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.997,84

 

 

b3

amortizare

26

4.500,00


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 79 alin. (7) lit. a) şi art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ale Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin şi administratorului schemei de sprijin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2011 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor

 de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2011.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 45.

 

ANEXA Nr. 1

 

Valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei/MWh, exclusiv TVA -

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

An XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

212,19

201,08

190,37

179,97

169,75

159,46

149,10

138,66

128,14

117,54

106,86

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

191,38

186,04

180,72

175,42

170,14

164,85

159,55

154,25

148,94

143,63

138,32

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

206,65

202,60

198,50

194,34

190,16

185,98

181,82

177,67

173,53

169,40

165,29

 

ANEXA Nr. 2

 

Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumului populaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei/MWh, exclusiv TVA -

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

Anul XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

86,28

87,98

89,53

90,94

92,28

93,64

95,04

96,47

97,93

99,43

100,96

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

114,24

116,95

119,39

121,64

123,75

125,92

128,14

130,40

132,72

135,09

137,52

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

133,79

137,15

140,19

142,98

145,61

148,30

151,05

153,86

156,74

159,69

162,70

 

Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumatorilor noncasnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei/MWh, exclusiv TVA -

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

Anul XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

86,28

87,98

89,53

90,94

92,28

93,64

95,04

96,47

97,93

99,43

100,96

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

154,90

158,91

162,53

165,85

168,99

172,20

175,48

178,83

182,26

185,78

189,37

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

168,45

172,93

176,97

180,67

184,17

187,74

191,40

195,14

198,97

202,89

206,90