MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 856/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.202.- Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România

 

1.213. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

1.214. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

1.697. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

1.951. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru  modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare  Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi

sportului,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ceamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.202.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România

 

Guvernul României (România) şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (Statele Unite), denumite în continuare părţi contractante,

amintind de Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României referitor la înfiinţarea şi operarea unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Baza Patrick a Forţelor Aeriene la 28 septembrie 2000,

recunoscând aplicarea: Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul forţelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951 (denumit în continuare NATO SOFA), intrat în vigoare pentru România la 4 decembrie 2004; Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la Statutul forţelor Statelor Unite în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit în continuare SOFA Suplimentar), şi Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la activităţile forţelor Statelor Unite situate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare Acord de cooperare consolidată), pentru forţele Statelor Unite şi activităţile lor atunci când se află pe teritoriul României,

dorind să întreprindă împreună proiecte legate de operarea în continuare şi de întreţinerea staţiei seismice instalate în temeiul acordului menţionat anterior,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Scop

 

Părţile contractante vor exploata şi vor întreţine staţia de monitorizare seismică situată în Bucovina, România, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL II

Agenţii executivi

 

Fiecare parte contractantă va desemna un agent executiv care va acţiona ca instituţie de cooperare pentru aplicarea prezentului acord. Pentru Statele Unite, agentul executiv va fi Centrul pentru Aplicaţii Tehnice al Forţelor Aeriene din cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite, denumit în continuare AFTAC. Pentru România, agentul executiv va fi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, denumit în continuare INCDFP.

 

ARTICOLUL III

Punerea în aplicare prin agenţii executivi

 

1. Părţile contractante vor coopera prin agenţii lor executivi pentru aplicarea prezentului acord. Agenţii executivi vor înfiinţa o comisie ştiinţifică mixtă pentru realizarea acestui obiectiv.

După cum au convenit de comun acord agenţii executivi, Comisia ştiinţifică mixtă va realiza următoarele:

a) va pregăti şi va recomanda agenţilor executivi măsurile necesare pentru îndeplinirea şi aplicarea prevederilor tehnice şi a condiţiilor prezentului acord;

b) va recomanda agenţilor executivi orice modificări necesare la locul de amplasare al staţiei;

c) va examina şi va recomanda agenţilor executivi proceduri de exploatare şi întreţinere a staţiei şi modificări ulterioare referitoare la acestea;

d) periodic va analiza problemele tehnice ce pot apărea în exploatarea staţiei;

e) va elabora şi va recomanda agenţilor executivi soluţii pentru a asigura folosirea în comun, în mod continuu, a datelor obţinute din exploatarea staţiei.

2. Agenţii executivi îşi vor asuma responsabilitatea pentru activitatea Comisiei ştiinţifice mixte, precum şi pentru supravegherea acesteia şi pot face modificări în orice moment în componenţa, responsabilităţile şi procedurile ei, după cum s-a convenit de comun acord.

 

ARTICOLUL IV

Responsabilităţi specifice ale AFTAC

 

Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, AFTAC va realiza următoarele:

1. Împreună cu INCDFP, va realiza studii tehnice de amplasament, în funcţie de necesităţi, în sprijinul staţiei;

2. va furniza asistenţa tehnică necesară pentru a se asigura că staţia va continua să îndeplinească standardele de performanţă în funcţionare, inclusiv în ceea ce priveşte mijloacele de comunicaţii;

3. va furniza aparatura, programele de calcul şi finanţarea, conform înţelegerilor, pentru exploatarea şi întreţinerea staţiei;

4. va asigura, atunci când este necesar, înlocuirea echipamentului tehnic furnizat de AFTAC;

5. va realiza şi va finanţa transmisia datelor de la Centrul Naţional de Date din România către AFTAC, în sprijinul cerinţelor sale naţionale;

6. va asigura echipamentele de rezervă şi întreţinerea tehnică curentă a staţiei şi va acorda asistenţă pentru reparaţii capitale ale echipamentului tehnic furnizat de AFTAC;

7. În măsura în care se apreciază că acest lucru este necesar pentru satisfacerea cerinţelor SUA, AFTAC va asigura instruirea personalului INCDFP pentru exploatarea şi întreţinerea întregului echipament al SUA;

8. Îşi rezervă dreptul de proprietate asupra întregului echipament furnizat, inclusiv dreptul de a scoate acest echipament din România atunci când acesta nu mai este necesar pentru scopurile prezentului acord sau la încetarea acestuia.

 

ARTICOLUL V

Responsabilităţi specifice ale INCDFP

 

În scopul aplicării prezentului acord, INCDFP va îndeplini următoarele:

1. va pune la dispoziţie bunurile imobile necesare şi clădirile pentru staţia de monitorizare;

2. va pune la dispoziţie echipamentul şi utilităţile necesare pentru instalarea, exploatarea şi întreţinerea staţiei, conform celor convenite;

3. va exploata şi va întreţine staţia în conformitate cu prevederile prezentului acord şi cu alte proceduri şi înţelegeri convenite de comun acord;

4. va asigura securitatea fizică a tuturor instalaţiilor şi a echipamentului asociat staţiei;

5. va transmite toate datele înregistrate la staţie direct de la Centrul Naţional de Date din România la AFTAC;

6. va permite AFTAC să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a inspecta, a repara sau a înlocui echipamentul pe care AFTAC l-a furnizat INCDFP, inclusiv accesul la echipamente cu scopul de a lua astfel de măsuri;

7. atunci când este necesară instruirea personalului INCDFP de către AFTAC, va asigura personal care să aibă aptitudinile tehnice necesare. Dacă personalul INCDFP nu are cunoştinţe tehnice de limba engleză, INCDFP va pune la dispoziţie şi un translator care să asiste echipa de pregătire a AFTAC pe durata instructajului.

 

ARTICOLUL VI

Transferuri către terţe părţi

 

Fără acordul scris al Statelor Unite obţinut în prealabil, România nu va transfera niciun fel de material, cunoştinţe sau servicii obţinute în urma prezentului acord, nici acest titlu către alte persoane sau organisme, cu excepţia funcţionarilor, angajaţilor ori agenţilor din România, şi nu va permite folosirea unor asemenea materiale, cunoştinţe sau servicii pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.

 

ARTICOLUL VII

Disponibilitatea fondurilor

 

Activităţile părţilor contractante desfăşurate în baza prezentului acord depind de disponibilitatea fondurilor obţinute pentru aceste scopuri în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în statele lor. Fiecare agent executiv va notifica imediat celuilalt agent executiv dacă fondurile disponibile nu sunt adecvate pentru a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentului acord. În acest caz, agenţii executivi se vor consulta imediat în vederea continuării operaţiunilor pe o bază modificată.

 

ARTICOLUL VIII

Securitatea documentelor

 

Scopul, activitatea staţiei şi datele privind staţia nu vor fi clasificate ca fiind secrete. Agenţii executivi pot folosi datele înregistrate de staţie fără restricţii. Staţia poate fi vizitată numai cu aprobarea INCDFP, după consultarea agenţilor executivi.

 

ARTICOLUL IX

Proceduri de soluţionare a litigiilor

 

Orice litigiu sau dispută legată de interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului acord va fi rezolvată în conformitate cu SOFA Suplimentar şi Acordul de cooperare consolidată, prin consultări între agenţii executivi sau prin consultări între părţile contractante, şi nu va fi deferită unei terţe părţi sau unui tribunal internaţional.

 

ARTICOLUL X

Cerinţe lingvistice

 

Toată documentaţia furnizată de AFTAC către INCDFP în sprijinirea prezentului acord va fi întocmită în limba engleză. Orice cerinţă legată de traducere a acestei documentaţii într-o altă limbă va constitui responsabilitatea INCDFP.

 

ARTICOLUL XI

Examinări

 

Prin cerere scrisă, prezentată cu 30 de zile înainte, reprezentanţii Statelor Unite vor avea dreptul ca pe durata prezentului acord să examineze modul de folosire a oricărui echipament, precum şi pregătirea şi alte servicii furnizate în baza prezentului acord, la locul de folosire a acestora.

 

ARTICOLUL XII

Intrarea în vigoare, durata, amendarea, încetarea valabilităţii

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile contractante se informează

reciproc despre încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare şi va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani, după care acest acord se va prelungi automat pentru perioade de câte 10 ani, în afara cazului când oricare dintre părţi se opune acestei prelungiri, în scris, către cealaltă Parte cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei iniţiale de 10 ani.

Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord, denunţarea intrând în vigoare după 6 luni de la data notificării scrise referitoare la o asemenea intenţie. După notificarea în scris cu privire la rezilierea SOFA Suplimentar sau a Acordului de cooperare consolidată, părţile se vor consulta. Dacă nu se ajunge la un acord ulterior cu privire la acest acord, prezentul acord va înceta, de asemenea, la data la care acordul SOFA Suplimentar sau Acordul de cooperare consolidată încetează.

Acest acord poate fi modificat sau prelungit prin acordul scris al părţilor. Chiar după încetarea valabilităţii acordului, obligaţiile României, prevăzute la art. VI (Transferuri către terţe părţi), vor exista în continuare, pe o durată nedeterminată, dacă nu s-a convenit altfel în scris de către părţile contractante.

Semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012, în limbile engleză şi română. Versiunea în limba engleză a textului va fi considerată de ambele părţi ca textul de referinţă în caz de conflict între versiuni lingvistice diferite.

 

Pentru Guvernul României,

Dragoş Mihael Ciuparu

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Mark H. Gitenstein

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.213.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere BVC CNH rectificat

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.388.684

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.388.637

 

 

a)

din producţia vândută

3

433.360

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

800

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

4.250

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

762.863

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

f)

venituri af. cap. ”combustibili si energie”- programe de conservare sau de închidere a minelor

9b

187.364

 

 

g)

completare venituri cf. Decizia 787/201 O/UE

9c

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

47

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

22

 

 

d)

alte venituri financiare

14

25

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.555.885

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.555.885

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

64.307

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

69.183

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2.552

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

400.154

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

274.706

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

106.476

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

85.324

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.456

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

16.949

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.747

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

18.972

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

6.261

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

12.711

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

7.500

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

28.244

 

 

 

tichete cadou acordate în compensarea drepturilor stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35a

6.399

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

24.200

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

36.908

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

916.438

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

557

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

17.334

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

76

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-167.201

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

24.200

 

1

 

Surse proprii

36

24.200

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

24.200

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului,din care:

80

24.200

 

 

 

- cheltuieli de proiectare-cercetare

80a

135

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

1.388.684

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.555.885

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

4.995

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

7.354

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

293.678

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

274.694

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

18.972

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.113

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.328

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

189

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

189

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1.120

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

5.849.983

 

 

b)

preţuri comparabile

105

5.849.983

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

58.004

 

 

b)

preţuri comparabile

108

58.004

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.214.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2012

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2012 BVC

(o luna si 5 zile)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

34.690

 

1

 

Venituri din exploatare ,din care:

2

34.690

 

 

a)

din producţia vândută

3

12.065

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

f)

venituri af. cap.”combustibili şi energie”- programe de conservare sau de închidere a minelor

9b

22.625

 

 

g)

completare venituri cf. Decizia 787/201 O/UE

9c

 

 

2

 

Venituri financiare,din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

 

 

venituri extraordinare

15

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

34.690

 

1

 

Cheltuieli de exploatare ,din care:

17

34.690

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

3.498

 

 

b)

alte cheltuieli externe (energie şi apă)

19

3.308

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul,din care:

21

15.359

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

9.249

 

 

 

d2

cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care:

23

3.802

 

 

 

 

chelt. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.031

 

 

 

 

chelt. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

25

50

 

 

 

 

chelt. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

601

II.

 

 

 

chelt. privind contribuţia la fondurile speciale aferente

27

120

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul ,din care:

28

2.308

 

 

 

 

d 3.1 chelt. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003,privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ,din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de creşă,cf. Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

31

1.608

 

 

 

 

d 3.2 tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d 3.3 tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d 3.4 alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

700

 

 

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

1.004

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

880

 

 

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

1.431

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare ,din care:

38

9.210

 

 

 

i1 contract de mandat

39

18

 

 

 

i2 chelt. de protocol, din care:

40

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

chelt. de reclamă şi publicitate, din i3 care:

42

1

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul pieţi,promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4

chelt. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5

chelt. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

431

 

 

 

i6

chelt. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

483

 

 

 

i7

chelt. conform OUG 95/2002 şi /sau cheltuieli şomaj tehnic

47 a

 

 

 

 

i8

chelt. Aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47 b

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

48

 

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b) alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT

52

0

 

IV.

 

 

IMPOZITUL PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe ,precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 şi 59

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita de 10%,din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minim 50%,vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8,se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

67

 

 

 

c)

cheltuieli pentru prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

880

 

1

 

Surse proprii

72

880

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a) - interne

75

 

 

 

b) - externe

76

 

 

4

Fonduri europene

77

 

 

5

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

880

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţilor inclusiv cele aferente investiţilor în curs la finele anului,din care:

80

880

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

80 a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

- interne

82

 

 

 

b)

- externe

83

 

X.

 

 

REZERVE,din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

34.690

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

34.690

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.455

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi

92

2.455

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială(a+b+c),din care:

93

11.557

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

9.201

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

48

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau în natură

96

2.308

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.149

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei si/sau natură(Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.956

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/Rd.92)

99

14

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/Rd.92*ICP)

100

14

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale )*1000(Rd.16/Rd.1)*1000

102

1.000

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

- preţuri curente

104

5.325

 

 

b)

- preţuri comparabile

105

5.325

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

- preţuri curente

107

5.325

 

 

b)

- preţuri comparabile

108

5.325

 

NOTE:

- sumele vor fi utilizate numai după aprobarea de către Comisia Europeană a beneficiarului ajutorului de stat, respectiv Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A.;

- în rd. 39, contract de mandat, sunt cuprinse şi toate contribuţiile aferente contractului de mandat al directorului general.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 69.875/132.814/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene şi al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 33.140.981,664 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 42.042.582,80 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2012.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂŢILE

de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţile de motorină

(litri)

Valoarea ajutorului de stat

(lei)

1

Sectorul vegetal - total, din care:

30.396.890,863

38.561.443,98

 

- trimestrul III 2012

30.324.442,461

38.469.535,95

 

- regularizare trimestrul II 2012

72.448,402

91.908,03

2

Sectorul zootehnic - total, din care:

2.364.657,555

2.999.789,94

 

- trimestrul III 2012

2.356.862,436

2.989.901,06

 

- regularizare trimestrul II 2012

7.795,119

9.888,88

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

379.433,246

481.348,88

TOTAL:

33.140.981,664

42.042.582,80

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. - Pentru semestrul I al anului 2013 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Art. 3. - Pentru analiza documentaţiei care însoţeşte solicitarea de obţinere a acordului de principiu privind emiterea garanţiei în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei.

Art. 4. - Pentru semestrul I al anului 2013 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului de sprijin prevăzut la art. 3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 5. - Pentru semestrul I al anului 2013 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 6. - Pentru semestrul I al anului 2013 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti,12 decembrie 2012.

Nr. 1.697.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Numerele curente 7, 9, 22 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„7

Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 6, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene

Art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

……………………………………

9

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 6, sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România

Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

……………………………………

22

Impozit pe veniturile din premii

Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

……………………………………

28

Vărsăminte din profitul net al regiilor

autonome

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare”

 

2. După numărul curent 28 se introduc două noi numere curente, numerele curente 29 şi 30, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„29

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

Art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

30

Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare”

 

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Serban Pop

 

Bucureşti, 13 decembrie 2012.

Nr. 1.951.