MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 813/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 813         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 4 decembrie 2012

SUMAR

DECRETE

 

783. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizie nr. 767 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Decizie nr. 773 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.148. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 Sălacea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 

1.149. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013


1.160. - Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional regional

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

533. – Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei de către domnul Silviu-Gabriel Barbu

 

534. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINSITRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin

 

268/1616. - Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

1.702. - Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

pentru servicii deosebite în realizarea, cu profesionalism şi consecvenţă, a obiectivelor şi misiunilor ce revin Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3* la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată,  contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

 

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 783.


* Anexele nr. 1-4 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CURTEA CONSTITUIONALĂ

DECIZIA Nr. 767

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea – judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Viorica Doarbeş în Dosarul nr. 388/103/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 131D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 258/2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.794/2011 din 5 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 388/103/2011, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Viorica Doarbeş cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 1.000/C din 20 iulie 2011, pronunţată de Tribunalul Neamţ în Dosarul nr. 388/103/2011.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat, care prevede că pensionarii care obţin venituri din pensie ce depăşesc suma de 740 lei lunar sunt obligaţi la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate de 5,5% din aceste venituri, este contrar art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, arată că se creează o discriminare a pensionarilor ale căror venituri din pensii depăşesc suma de 740 lei lunar, aceştia fiind obligaţi la plata unei contribuţii de 5,5% calculată asupra întregului venit, iar nu doar asupra sumei ce depăşeşte 740 de lei, aşa cum prevedea reglementarea anterioară.

Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, „statul având dreptul să ia toate măsurile ce se impun, în raport cu condiţiile socioeconomice existente la un moment dat, pentru a restabili un echilibru bugetar aflat sub presiunea unei prăbuşiri. Condiţia esenţială a nediscriminării a fost respectată, câtă vreme toate persoanele aflate într-o situaţie identică sau analoagă au acelaşi tratament juridic.“

în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTE

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit actului de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010. În realitate, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010, prin care se modifică alin. (2) al art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, astfel: „Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.“

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, ulterior sesizării sale, prin deciziile nr. 223 şi nr. 224 din 13 martie 2012, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 au fost constatate ca fiind constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Ulterior, textul de lege criticat a fost abrogat prin dispoziţiile art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Prin art. II pct. 1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă s-a introdus alin. (22) la art. 257 din Legea nr. 95/2006, care prevede că „Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.“

Având în vedere cele arătate, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Viorica Doarbeş în Dosarul nr. 388/103/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUIONALĂ

DECIZIA Nr. 773

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Botoşani în Dosarul nr. 9.950/40/2011 al Tribunalului Botoşani – Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 420D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 867D/2012, nr. 869-871D/2012 şi nr. 874D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de acelaşi autor în dosarele nr. 3.753/40/2011, nr. 3.662/40/2011, nr. 3.631/40/2011, nr. 3.466/40/2011 şi nr. 3.644/40/2011 ale Tribunalului Botoşani - Secţia civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 867D/2012, nr. 869-871D/2012 şi nr. 874D/2012 la Dosarul nr. 420D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 februarie 2012 şi din 19 ianuarie 2012, pronunţate în dosarele nr. 9.950/40/2011, nr. 3.753/40/2011, nr. 3.662/40/2011, nr. 3.631/40/2011, nr. 3.466/40/2011 şi nr. 3.644/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Botoşani în cauze având ca obiect acordare de drepturi băneşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 contravine următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau or libertăţi, art. 136 alin. (1) şi (5) privind proprietatea, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului din care s-ar deduce că reducerea salariilor cu 25% reprezintă o privare de proprietate, astfel încât statul român trebuia să îi despăgubească pentru atingerea adusă dreptului de proprietate. În plus, arată că, deşi în cadrul controlului de constituţionalitate a priori s-a reţinut o aplicare limitată în timp a efectelor actului normativ, în fapt acesta îşi produce efectele şi în prezent, ca urmare a perpetuării măsurii de diminuare a salariilor.

De asemenea, invocă şi nerespectarea art. 41 alin. (5) din Constituţie, text care consfinţeşte obligativitatea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi a contractului colectiv la nivel de ramură.

În ceea ce priveşte art. 147 alin. (2) din Constituţie, raportat la art. 15 din Legea nr. 47/1992 şi la art. 133 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, menţionează că Legea nr. 118/2010 a fost promulgată în aceeaşi zi în care a fost adoptată, deci fără a se respecta textele menţionate.

Tribunalul Botoşani - Secţia civilă şi-a exprimat opinia în sensul constituţionalităţii textelor de lege criticate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă deciziile nr. 872/2010, nr. 874/2010, nr. 975/2010 şi nr. 1.155/2011 ale Curţii Constituţionale.

Avocatul Poporului apreciază, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Prevederile de lege criticate referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 118/2010. Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 118/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), urmează a se analiza constituţionalitatea dispoziţiilor Legii nr. 118/2010.

Textul de lege criticat în special are următorul cuprins:

(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariate, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1) şi (5) privind proprietatea, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

I. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 256/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012, reţinând că natura juridică a termenului de două zile prevăzut de art. 15 din Legea nr. 47/1992 este una de protecţie a titularilor dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, spre a se evita promulgarea intempestivă a legii şi eludarea în acest fel a controlului de constituţionalitate a priori. Pentru a întări finalitatea urmărită prin instituirea acestui termen, Curtea, prin Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010, a stabilit că, în măsura în care titularii dreptului de sesizare şi-au exercitat acest drept în interiorul termenului respectiv, controlul de constituţionalitate a priori va fi exercitat chiar dacă decretul de promulgare a fost emis înainte ca aceştia să îşi fi exercitat dreptul prevăzut la art. 146 lit. a) din Constituţie. Or, cu privire la viitoarea Lege nr. 118/2010, titularii dreptului de sesizare prevăzuţi la art. 146 lit. a) din Constituţie şi-au exercitat acest drept (a se vedea chiar Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010). Astfel, chiar dacă Preşedintele a promulgat legea criticată pentru neconstituţionalitate, aceştia aveau dreptul şi posibilitatea să sesizeze Curtea Constituţională în termenul de două zile prevăzut de lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării (ceea ce s-a şi întâmplat).

Încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituţionalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigenţelor de ordin constituţional.

Promulgarea este un act ulterior adoptării legii şi exterior voinţei emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituţionalitate în legătură cu acesta nu afectează constituţionalitatea extrinsecă a legii, în acest sens fiind Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011.

De asemenea, Curtea, în deciziile citate, a subliniat că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor sunt aplicabile şi în cazul în care obiecţia de neconstituţionalitate este formulată împotriva unei legi pe care Parlamentul a pus-o de acord cu o decizie anterioară a Curţii Constituţionale, în conformitate cu art. 147 alin. (2) din Constituţie. Numai în aceste condiţii Curtea are posibilitatea de a verifica punerea de acord a prevederilor constatate ca fiind neconstituţionale cu decizia Curţii Constituţionale în sensul art. 147 alin. (2) din Constituţie. Întrucât şi acest control al Curţii este o formă a controlului a priori de constituţionalitate, prevederile art. 146 lit. a) teza întâi din Constituţie şi ale art. 15-18 din Legea nr. 47/1992 se aplică în mod corespunzător.

Curtea a mai reţinut, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, că obiectul controlului de constituţionalitate reglementat la art. 146 lit. d) din Constituţie îl constituie legile şi ordonanţele Guvernului, şi nu decretul de promulgare sau modul în care instituţiile publice înţeleg să îşi exercite competenţele constituţionale sau legale.

II. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale ca şi cele invocate în cauza de faţă, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut, în esenţă, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale“, noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi în acelaşi mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat.

Totodată, Curtea a statuat că, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în acest sens fiind Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.

O atare modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor brute nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la „cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare“. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

De asemenea, prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, Curtea a statuat că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. De altfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României (paragraful 16), a stabilit că se pot considera cu greu ca fiind un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie sumele de bani neîncasate ca urmare a intrării în vigoare a legii criticate. Prin aceeaşi decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, în privinţa reducerilor salariale operate prin Legea nr. 118/2010, că, şi dacă salariile viitoare ar fi

considerate , ingerinţa (reducerea) este prevăzută de lege, urmăreşte o cauză de utilitate publică (salvarea echilibrului bugetar al statului) şi

respectă un just echilibru între interesele generale ale colectivităţii şi interesele individuale ale cetăţeanului (paragrafele 17-20). Totodată, Curtea a atras atenţia că autorităţile naţionale se află într-o poziţie mai favorabilă decât judecătorul internaţional de a aprecia „utilitatea publică“ (paragraful 19).

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

În final, Curtea reţine că, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri privind recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, „Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.“

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Botoşani în dosarele nr. 9.950/40/2011, nr. 3.753/40/2011, nr. 3.662/40/2011, nr. 3.631/40/2011, nr. 3.466/40/2011 şi nr. 3.644/40/2011 ale Tribunalul Botoşani - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 Sălacea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 Sălacea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Blackstairs Energy Plc., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 19 Sălacea, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.148.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2013 se stabileşte la venituri în sumă de 1.109.328 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1.100.536 mii lei, cu un excedent în sumă de 8.792 mii lei.

Art. 2. - Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.149.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2013

-         mii lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu / Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2013

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

1.109.328

 

 

 

 

I. Venituri curente

1.109.328

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

1.109.328

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

1.106.186

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

1.106.186

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

246.016

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

857.948

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

2.222

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.142

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

50

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

50

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.092

 

50

 

 

Alte venituri

3.092

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificaţia funcţională

1.100.536

 

 

 

 

 

Partea a I a - Servicii publice generale

1.100.536

51.09

 

 

 

Autorităţi publice şi acţiuni externe

41.736

 

01

 

 

Autorităţi executive şi legislative

41.736

 

01.03

 

 

Autorităţi executive

41.736

55.09

 

 

 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

b. Clasificaţia economică

 

1.058.800

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

1.100.536

51.09

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

41.736

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

33.421

 

 

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

33.326

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

28.302

 

 

 

01

Furnituri de birou

2.413

 

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

97

 

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

5.088

 

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

406

 

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.423

 

 

 

06

Piese de schimb

287

 

 

 

07

Transport

26

 

 

 

08

Postă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

954

 

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

14.798

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.810

 

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.158

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.128

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.128

 

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

34

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.704

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

807

 

 

 

04

Chirii

897

 

 

59

 

Titlul X Alte cheltuieli

95

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

95

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

8.315

 

 

71

 

Titlul XII Active nefinanciare

8.315

 

 

71.01

 

Active fixe

8.315

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.500

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

4.815

55.09

 

 

 

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

1.058.800

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.058.800

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

1.058.800

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

835.540

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

835.540

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

223.260

 

 

 

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

223.260

 

 

 

 

Excedent

8.792

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂREA

privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional regional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere“, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ şi axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“ ale Programului operaţional regional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă pentru cheltuielile certificate până la data de 30 iunie 2012, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din axele prioritare 1, 3 şi 5 ale Programului operaţional regional.

Art. 3. - Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform metodologiei prevăzute la art. 1, pentru următoarele sume:

a) suma de 302.065,75 euro pentru axa prioritară 1;

b)suma de 12.391.650,98 euro pentru axa prioritară 3;

c)suma de 2.239.102,32 euro pentru axa prioritară 5.

Art. 4. - Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2, a sumelor care sunt calculate conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze operaţiunile de regularizare financiară a sumelor pentru care s-au aplicat măsuri de reducere temporară a sumelor declarate la Comisia Europeană, în perioada 22 decembrie 2011-30 iunie 2012.

Art. 6. - În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului informează serviciile Comisiei Europene cu privire la acceptarea de către autorităţile române a aplicării corecţiilor financiare stabilite de Comisia Europeană pentru cheltuielile realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante finanţate din axele prioritare 1, 3 şi 5 ale Programului operaţional regional.

Art. 7. – Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea /2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclude obligaţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanţelor bugetare şi stabilirea debitorilor inclusiv pentru contractele de achiziţie publică lansate în SEAP înainte de 1 octombrie 2011 de beneficiarii finanţaţi din axele prioritare 1, 3 şi 5 din Programul operaţional regional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.160.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere“, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ şi axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“ ale Programului operaţional regional

 

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiţionale aferente acestora semnate până la data de 1 octombrie 2011, finanţate din axele prioritare 1, 3 şi 5.

I. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional:

a. Valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional în declaraţii de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare şi plată.

b. Valoarea totală a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate până la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate în urma identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

c. Valoarea totală a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar în declaraţiile de cheltuieli transmise de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional la Autoritatea de certificare şi plată, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregulă în aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Nu se încadrează în această categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declaraţiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de certificare şi plată

d. Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare şi plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană.

e. Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, care au fost considerate eligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de certificare şi plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de certificare şi plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli.

f. Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional ca urmare a identificării unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare şi plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană.

g. Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de certificare şi plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri rezultate din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de certificare şi plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli.

III. Modul de calcul al sumei care se decertifică/se deduce definitiv:

 

SD = [ (a + b + c) - (e + f) ] * 10% - (b + c + d + g)

 

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifică/se deduc definitiv se efectuează la nivel de axă prioritară.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corecţii următoarele categorii de cheltuieli:

 

(i)

cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedura s-a lansat în SEAP după data de 30 septembrie 2011;

(ii)

cheltuieli care nu rezultă din achiziţiile publice (salarii, diurne, cheltuieli administrative curente etc.);

(iii)

cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-a aplicat procedura de achiziţie directă;

(iv)

cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-au aplicat procedurile specifice BEI/BERD;

(v)

cheltuielile efectuate de beneficiarii privaţi care nu aveau obligaţia aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei de către domnul Silviu-Gabriel Barbu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa nr. 115.788/2012, precum şi Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 837 din 15 noiembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei de către domnul Silviu-Gabriel Barbu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 533.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri prin Adresa nr. 5.508 din 23 noiembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 534.

 

ANEXĂ

(Anexa la Decizia nr. 21/2008)

 

Componenţa Comisiei de coordonare

 

1. Gelu-Ştefan Diaconu, secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

2. Mihai Viorel Fifor, secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor

3. Niculae Havrilet, preşedinte, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

4. Gheorghe Duţu, preşedinte, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

5. Ioan Rusu, director general, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ -S.A.

6. Mihai Patarniche, director, Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A.

7. Dumitru Chisăliţă, manager de proiect pentru Grupul de lucru de evaluare a riscului, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A.

8. Dan Vecerdea, director producţie, Sucursala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploieşti, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A.

9. Yvonnick David, director general adjunct operaţiuni, Societatea Comercială „GDF SUEZ Energy România“ - S.A.

10. Dan Pantilie, director general, Societatea Comercială „Distrigaz Sud Reţele“- S.R.L.

11. Harald Kraft, director Divizia Gaze Naturale, Societatea Comercială „Petrom“ - S.A.

12. Dan Morari, director general, Societatea Comercială E. ON Energie România - S.A.

13. Virgil Metea, director general, Societatea Comercială E. ON GAZ Distribuţie - S.A.

14. Ion Dobroiu, preşedinte Consiliul Director, Asociaţia Naţională a Consumatorilor de Energie din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINSITRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin

 

Având în vedere:

– art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 302.130 din 14 noiembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin, judeţul Hunedoara, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 11.088/2008, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DACIA MINERALE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2012.

Nr. 10.

 

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR

Nr. 268 din 3 decembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.616 din 3 decembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind

aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012,

repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

Total, din care:

16.552.900

11.000

16.563.900

1.

ALBA

319.472

900

320.372

2.

ARGEŞ

509.458

3.800

513.258

3.

BACĂU

516.186

2.600

518.786

4.

BIHOR

530.362

1.000

531.362

5.

BRĂILA

279.544

5.000

284.544

6.

BUZĂU

341.303

2.600

343.903

7.

CĂLĂRAŞI

209.756

-4.020

205.736

8.

CLUJ

548.169

1.000

549.169

9.

CONSTANŢA

512.823

-3.350

509.473

10.

COVASNA

198.647

1.000

199.647

11.

DÂMBOVIŢA

377.343

500

377.843

12 .

DOLJ

479.528

1.000

480.528

13.

GALAŢI

460.621

-7.023

453.598

14.

GIURGIU

181.520

-530

180.990

15.

GORJ

354.281

-1.120

353.161

16 .

HARGHITA

303.042

3.000

306.042

17.

HUNEDOARA

417.429

3.500

420.929

18.

ILFOV

185.100

6.281

191.381

19.

MARAMUREŞ

423.372

2.000

425.372

20.

MEHEDINŢI

242.660

-1.200

241.460

21.

MUREŞ

467.923

2.000

469.923

22.

OLT

376.952

2.000

378.952

23.

SATU MARE

330.281

1.000

331.281

24 .

SĂLAJ

216.960

700

217.660

25 .

TELEORMAN

280.551

4.000

284.551

26 .

TULCEA

190.244

4.500

194.744

27 .

VÂLCEA

351.787

-255

351.532

28 .

VRANCEA

241.310

800

242.110

29 .

BUCUREŞTI

1.292.228

-5.607

1.286.621

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2012.

Nr. 1.702.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. /Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

75.486,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

75.486,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

75.486,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

114,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

114,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

114,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

75.372,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

68.856,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi ale activităţi

68.856,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

6.516,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6.516,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

121.850,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

36.228,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

20.020,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

15.384,00

 

 

01

Salarii de bază

13.984,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

1.398,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

2,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

632,00

 

 

01

Tichete de masă

632,00

 

10.03

 

Contribuţii

4.004,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

3.013,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

72,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

753,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

43,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

123,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salaria e

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

16.208,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

8.535,00

 

 

01

Furnituri de birou

550,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

50,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

300,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

12,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

3.180,00

 

 

06

Piese de schimb

500,00

 

 

07

Transport

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

750,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

1.513,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare

1.680,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

120,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

-

 

 

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.228,00

 

 

01

Uniforme si echipament

1.600,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

1.628,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

392,00

 

 

01

Deplasări interne

216,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

176,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materia e documentare

15,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

160,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

690,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

168,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

39,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.861,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

50,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

100,00

 

 

04

Chirii

880,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

1,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.830,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

85.622,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

85.622,00

 

71.01

 

Active fixe

85.622,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

9.634,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

282,00

 

 

30

Alte active fixe

75.706,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

75.486,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

121.850,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

46.364,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

46.364,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

1) Număr mediu de personal: 400 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.196 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă suma destinată indemnizaţiei plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 2 mii lei), precum şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 78 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 2 mii lei).