MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 810/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 778 din 25 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 2963 şi art. 2969 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 789 din 27 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.141. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administraţia Naţională „Apele Române” de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

 

1.150. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.154. - Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013

 

1.157. - Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.530. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere” - volumul III „Sisteme de comunicaţii”, partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012

 

2.553. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 778

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 2963 şi art. 2969 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 2963 şi art. 2969 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de Finita Filofteia Iuga în Dosarul nr. 3.847/91/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 724D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. În acest sens, arată că, prin deciziile nr. 223/2012 şi 224/2012, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea textelor de lege criticate în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3.847/91/2011, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 2963 şi art. 2969 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Excepţia a fost ridicată de Finita Filofteia Iuga cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 671 din 20 septembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. 3.847/91/2011.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat, care prevede că

pensionarii care au o venituri din pensie ce depăşesc suma de 740 lei lunar sunt obligaţi la plata unei contribuţii la asigurări sociale de sănătate de 5,5% din aceste venituri, sunt contrare art. 44 şi art. 47 alin. (2) din Constituţie. În acest sens, arată că, spre deosebire de reglementarea anterioară a Legii nr. 95/2006, textele de lege criticate prevăd că procentul de 5,5 se calculează asupra întregului venit, iar nu doar asupra diferenţei ce depăşeşte suma asupra căreia nu se datorează contribuţia. Majorându-se astfel sarcina pensionarilor în privinţa contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, este afectat în mod direct dreptul la pensie, privit şi ca obiect al dreptului de proprietate.

Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010.

De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 2963 şi art. 2969 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010. În realitate, se constată că autorul excepţiei critică dispoziţiile art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 prin care sunt introduse, între altele, şi art. 2963 şi art. 2969 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorul excepţiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare art. 44 şi art. 47 alin. (2) din Constituţie referitoare la dreptul de proprietate privată, respectiv dreptul la pensie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în esenţă, criticile formulate vizează modul de aşezare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, considerând că aceasta ar trebui să fie datorată doar asupra sumei ce depăşeşte 740 de lei, iar nu asupra întregului cuantum al pensiei.

Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, prin deciziile nr. 223 şi 224 din 13 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, a statuat că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Având în vedere cele arătate, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 2963 şi art. 2969 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Finita Filofteia Iuga în Dosarul nr. 3.847/91/2011 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 789

din 27 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Florin Alexandru Alexe în Dosarul nr. 9.216/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 523D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, consilierul juridic Adrian Eduard Dumitru, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 682D/2012, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică, ridicată de Cornel-Constantin Poteraşu în Dosarul nr. 9.713/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, consilierul juridic Adrian Eduard Dumitru, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 523D/2012 şi nr. 682D/2012, având în vedere că acestea au obiect identic.

Reprezentantul părţii prezente şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 682D/2012 la Dosarul nr. 523D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.606 din 15 decembrie 2011. Precizează că prevederile de lege criticate vizează reglementarea unei situaţii tranzitorii, fără a avea caracter retroactiv, de vreme ce o lege nu poate fi considerată retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior. În sensul celor susţinute, depune note scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.606 din 15 decembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 9.216/2/2011, şi prin încheierea din 27 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 9.713/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Florin Alexandru Alexe într-o cauză având ca obiect „refuzul soluţionării unei cereri” şi de Cornel-Constantin Poteraşu într-o cauză având ca obiect refuzul nejustificat de efectuare a unei operaţiuni.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, prin care a fost constatată neconstituţionalitatea unor dispoziţii din Legea nr. 144/2007, şi susţin, în esenţă, că articolele vizate din această lege, care au fost declarate neconstituţionale, nu mai pot produce niciun efect juridic şi, prin urmare, toate cercetările cu privire la averile, conflictele de interese şi stările de incompatibilitate, efectuate în temeiul legii, au devenit neconstituţionale.

Totodată, autorii arată că prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 reglementează o situaţie contrară art. 15 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile în care prevederile de lege, care retroactivează, nu reglementează în materie penală ori contravenţională şi nu sunt mai favorabile.

De asemenea, deşi atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept, iar autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de instanţa de contencios constituţional, Legea nr. 176/2010, în contradicţie cu art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, reproduce textual tocmai acele prevederi declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în Dosarul nr. 523D/2012, în sensul că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată prin raportare la dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) şi art. 147 alin. (1), întrucât legiuitorul a reglementat efectele Deciziei nr. 415/2010 în considerarea art. 147 alin. (4) teza finală din Constituţie.

În Dosarul nr. 682D/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, motivând că aspectele cu privire la care a fost invocată excepţia constituie în acelaşi timp o susţinere ce ţine de fondul cauzei, astfel că exprimarea unei opinii ar putea echivala cu o antepronunţare asupra fondului cauzei, pe care instanţa are datoria să o evite. Instanţa judecătorească consideră că exprimarea opiniei sale cu privire la constituţionalitatea art. 34 din Legea nr. 176/2010, realizând implicit o analiză cu privire la argumentele părţilor, constituie o veritabilă antamare a fondului cauzei, cel puţin în parte, de natură a aduce atingere dreptului părţilor la un proces echitabil, care presupune o instanţă independentă şi imparţială, precum şi o eludare a dispoziţiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 523D/2012, arată că îşi menţine punctul de vedere comunicat în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 778D/2011, exprimat în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010. Cu acel prilej, Avocatul Poporului a precizat că, între data publicării Deciziei nr. 415 din 14 aprilie 2010 a Curţii Constituţionale şi data intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost suspendată, iar acest act normativ cuprinde dispoziţii care reglementează situaţii tranzitorii, astfel încât decizia menţionată nu are nicio influenţă asupra acestora.

În Dosarul nr. 682D/2012 Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior într-o cauză similară, în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.528D/2011, precizând că argumentele de neconstituţionalitate invocate în prezenta cauză sunt similare cu cele reţinute în dosarul la care s-a făcut referire. Cu acel prilej, Avocatul Poporului a considerat că dispoziţiile legale criticate din Legea nr. 176/2010 încalcă prevederile art. 1 alin. (3) si (4), art. 23 alin. (11), art. 26, art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2) şi ale art. 147 alin. (4) din Constituţie, în măsura în care menţin soluţiile legislative care au fost constatate anterior ca fiind în contradicţie cu prevederile Legii fundamentale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010.

Prevederile art. 34 din Legea nr. 176/2010 au următorul cuprins:

„(1) Verificările aflate în curs de desfăşurare la Agenţie la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta.

(2) Actele şi lucrările efectuate în cadrul Agenţiei, rămase definitive până la publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, rămân valabile.

(3) Probele administrate şi actele procesuale efectuate la instanţe şi organe de urmărire penală înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se menţin.

(4) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile şi vor putea fi valorificate de către Agenţie în cadrul procedurilor sale pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, şi art. 147 alin. (1) şi (4) privind deciziile Curţii Constituţionale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege criticate, constatând că acestea nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 9 februarie 2012).

Cu acel prilej, Curtea a reţinut că Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară o activitate de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, fără a desfăşura o activitate de judecată, în sensul celor constatate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010.

De asemenea, Curtea a observat că dispoziţiile constatate ca neconstituţionale prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 ar fi trebuit să fie puse de acord cu Legea fundamentală până la data de 20 iunie 2010.

În condiţiile în care Parlamentul nu a respectat acest termen, Legea nr. 176/2010 fiind publicată la data de 2 septembrie 2010 şi intrând în vigoare la data de 5 septembrie 2010, Curtea a constatat incidenţa prevederilor constituţionale ale art. 147 alin. (1), potrivit cărora „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare [... ] constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul [...] nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.”

Prin urmare, la data de 20 iunie 2010, dispoziţiile neconstituţionale din Legea nr. 144/2007 şi-au încetat efectele juridice, nemaiputându-se aplica, iar prevederile criticate din Legea nr. 176/2010 nu retroactivează, ele aplicându-se doar începând cu 5 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010.

Curtea a mai reţinut că prevederile de lege criticate nu fac decât să reglementeze - pe cale legală - efectele Deciziei nr. 415/2010 referitoare la actele efectuate în cadrul Agenţiei, rămase definitive până la publicarea Deciziei Curţii

Constituţionale nr. 415/2010 în Monitorul Oficial al României, acte care rămân valabile, deoarece, potrivit art. 147 alin. (4) teza finală din Constituţie, „De la data publicării, deciziile [...] au putere numai pentru viitor.”

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Distinct de acestea, Curtea constată că normele cu caracter tranzitoriu cuprinse în art. 34 din Legea nr. 176/2010 clarifică situaţia verificărilor aflate în curs de desfăşurare la Agenţie, a actelor şi lucrărilor efectuate în cadrul Agenţiei, a probelor administrate şi actelor procesuale efectuate la instanţe şi organe de urmărire penală, precum şi a declaraţiilor de avere şi de interese depuse, fără a fi putea fi considerate contrare, sub niciun aspect, principiului neretroactivităţii legii.

De altfel, a accepta susţinerea autorilor excepţiei în sensul că toate cercetările cu privire la averile, conflictele de interese şi stările de incompatibilitate, efectuate în temeiul prevederilor Legii nr. 144/2007, declarate neconstituţionale, au devenit, la rândul lor, neconstituţionale, înseamnă a conferi efecte retroactive deciziei Curţii Constituţionale, ceea ce, în raport cu art. 147 alin. (4) din Constituţie şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, este de neconceput.

În fine, referitor la aspectele reţinute în încheierea din 27 februarie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 9.713/2/2011, în sensul că exprimarea unei opinii, în speţa de faţă, ar putea echivala cu o „antepronunţare asupra fondului cauzei”, Curtea reaminteşte că, în acord cu jurisprudenţa sa, formularea de către instanţa de judecată a opiniei cu privire la excepţia de neconstituţionalitate constituie o formă de exprimare a legăturii ce trebuie să existe, în procesul de soluţionare a excepţiei, între judecătorul instanţei învestite cu judecarea procesului şi cel al instanţei de contencios constituţional care judecă excepţia de neconstituţionalitate. Exprimarea opiniei de către instanţă asupra excepţiei de neconstituţionalitate nu poate avea semnificaţia unei antepronunţări interzise instanţei de fond de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de vreme ce nu ea este competentă să soluţioneze excepţia, prerogativa de a hotărî asupra excepţiei de neconstituţionalitate aparţinând în exclusivitate Curţii Constituţionale, conform dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 353 din 29 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Florin Alexandru Alexe în Dosarul nr. 9.216/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi de Cornel-Constantin Poteraşu în Dosarul nr. 9.713/2/2011 al aceleiaşi instanţe judecătoreşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administraţia Naţională „Apele Române” de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a bunurilor imobile reprezentând terenuri şi cantoane de exploatare preluate prin protocol de către Administraţia Naţională „Apele Române” de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După trecerea imobilelor în domeniul public al statului, Administraţia Naţională „Apele Române” îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Pentru bunurile imobile prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională „Apele Române” va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.141.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor preluate prin protocol de către Administraţia Naţională „Apele Române” de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI)

Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

0

1

2

3

4

5

A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA

1.

Teren canton 2 Chimogi

Judeţul Călăraşi -

localitatea Chimogi -

Canton 2 Chimogi

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 2.208,09 m2

Valoarea de inventar = 1.649,00 lei,

anul P.I.F. = 1956

2.

Teren canton 2 Olteniţa

Judeţul Călăraşi -

localitatea Olteniţa -

Canton 2 Olteniţa

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 1.660, 44 m2

Valoarea de inventar = 1.751,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

3.

Teren canton 3 Olteniţa

Judeţul Călăraşi -

localitatea Olteniţa -

Canton 3 Olteniţa

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 2.037,49 m2

Valoarea de inventar = 2.148,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

4.

Teren canton 4 Olteniţa

Judeţul Călăraşi -

localitatea Olteniţa -

Canton 4 Olteniţa

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 1.984,95 m2

Valoarea de inventar = 1.483,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

5.

Teren canton 5 Olteniţa

Judeţul Călăraşi -

localitatea Ulmeni -

Canton 5 Olteniţa

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 2.924,31 m2

Valoarea de inventar = 2.184,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

6.

Teren canton 6 Chiselet

Judeţul Călăraşi -

localitatea Chiselet -

Canton 6 Chiselet

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 2.876,59 m2

Valoarea de inventar = 4.043,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

7.

Teren canton 7 Chiselet

Judeţul Călăraşi -

localitatea Spanţov -

Canton 7 Chiselet

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 5.707,86 m2

Valoarea de inventar = 4.262,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

8.

Teren canton 8 Mănăstirea

Judeţul Călăraşi -

localitatea Dorobanţu -

Canton 8 Mănăstirea

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 3.249,15 m2

Valoarea de inventar = 4.567,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

9.

Teren canton 9 Mănăstirea

Judeţul Călăraşi -

localitatea Dorobanţu -

Canton 9 Mănăstirea

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 2.135,92 m2

Valoarea de inventar = 1.126,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

10.

Teren canton 10 Mănăstirea

Judeţul Călăraşi -

localitatea Dorobanţu -

Canton 10 Mănăstirea

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 3.667,51 m2

Valoarea de inventar = 2.739,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

11.

Teren canton 11 Mănăstirea

Judeţul Călăraşi -

localitatea Dorobanţu -

Canton 11 Mănăstirea

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 1.931,62 m2

Valoarea de inventar = 1.443,00 lei,

anul P.I.F. = 1930

A.B.A. JIU

12.

Teren canton Cioroboreni

Judeţul Mehedinţi,

localitatea Cioroboreni -

Canton Cioroboreni

Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 24326056

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, 24326056

Suprafaţa terenului = 1.695,11 m2

Valoarea de inventar = 23.450,37 lei,

anul P.I.F. = 1976

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Eleonora Moldovan se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Cernăuţi, Ucraina.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.150.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul şcolar 2012-2013 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 89 de zile de şcolarizare, începând cu 3 decembrie 2012.

Art. 2. - (1) Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2012-2013 sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole ori legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit.

(2) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din fondurile alocate consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).

(4) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.

(5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1) şi respectiv de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).

(6) în funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(7) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la măsurile adiacente implementate.

Art. 3. - (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor adiacente, pe care le virează la bugetul de stat.

(2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de distribuţia merelor şi se realizează pe baza numărului de elevi cărora le-au fost distribuite mere.

(3) Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, articolul „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând contribuţie publică naţională totală.

(4) în privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) în vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente potrivit art. 2 alin. (1), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.

(2) Cererea de plată include informaţii referitoare la:

a) măsurile adiacente implementate potrivit art. 2 alin. (3);

b) unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente;

c) numărul de elevi beneficiari din fiecare unitate de învăţământ în care au fost implementate sau care au participat la implementarea măsurilor adiacente;

d) suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.

Art. 5. - (1) în situaţia în care nu se pot aplica prevederile art. 2 alin. (2), sumele necesare pentru realizarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetele locale ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate potrivit art. 3 alin. (2), se fac venit la bugetele locale ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 6. - (1) Bugetul pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru anul şcolar 2012-2013 este de 63.558,36 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), potrivit prevederilor anexei.

(2) în situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor şi/sau implementarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile în anul 2012, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2013, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2013 şi/sau din bugetele locale ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în cuantum total aferent întregului program, prevăzut în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.154.

 

ANEXA

 

Bugetul pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli - fonduri pentru distribuţia merelor şi implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Judeţul

Total fonduri an şcolar 2012-2013

Fondurile alocate în 2012 pentru distribuţia de mere

Fondurile alocate în 2012 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2012

Fondurile alocate în 2013 pentru distribuţia de mere

Fondurile alocate în 2013 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2013

Alba

1.060,39

162,47

16,25

178,72

801,52

80,15

881,67

Arad

1.570,70

240,66

24,07

264,73

1.187,25

118,73

1.305,98

Argeş

1.865,88

285,89

28,59

314,47

1.410,37

141,04

1.551,41

Bacău

2.192,65

335,95

33,60

369,55

1.657,37

165,74

1.823,10

Bihor

1.855,70

284,33

28,43

312,76

1.402,68

140,27

1.542,95

Bistriţa-Năsăud

1.049,71

160,83

16,08

176,92

793,45

79,34

872,79

Botoşani

1.602,80

245,58

24,56

270,13

1.211,51

121,15

1.332,66

Braşov

1.605,73

246,03

24,60

270,63

1.213,73

121,37

1.335,10

Brăila

964,80

147,82

14,78

162,61

729,27

72,93

802,19

Buzău

1.388,14

212,69

21,27

233,96

1.049,26

104,93

1.154,18

Caraş-Severin

829,62

127,11

12,71

139,82

627,08

62,71

689,79

Călăraşi

1.002,54

153,61

15,36

168,97

757,80

75,78

833,58

Cluj

1.985,60

304,23

30,42

334,65

1.500,86

150,09

1.650,95

Constanţa

2.152,88

329,86

32,99

362,84

1.627,30

162,73

1.790,03

Covasna

745,25

114,19

11,42

125,60

563,32

56,33

619,65

Dâmboviţa

1.594,39

244,29

24,43

268,72

1.205,16

120,52

1.325,67

Dolj

1.911,45

292,87

29,29

322,15

1.444,82

144,48

1.589,30

Galaţi

1.692,05

259,25

25,93

285,18

1.278,97

127,90

1.406,87

Giurgiu

862,51

132,15

13,22

145,37

651,95

65,19

717,14

Gorj

1.460,80

223,82

22,38

246,20

1.104,18

110,42

1.214,60

Harghita

1.035,11

158,60

15,86

174,46

782,41

78,24

860,65

Hunedoara

1.231,51

188,69

18,87

207,56

930,87

93,09

1.023,95

Ialomiţa

877,65

134,47

13,45

147,92

663,39

66,34

729,73

laşi

2.874,51

440,43

44,04

484,47

2.172,77

217,28

2.390,04

Ilfov

1.043,58

159,90

15,99

175,89

788,82

78,88

867,70

Maramureş

1.724,90

264,29

26,43

290,71

1.303,81

130,38

1.434,19

Mehedinţi

788,10

120,75

12,08

132,83

595,71

59,57

655,28

Mureş

1.846,83

282,97

28,30

311,26

1.395,97

139,60

1.535,57

Neamţ

1.638,04

250,98

25,10

276,07

1.238,15

123,82

1.361,97

Olt

1.284,94

196,88

19,69

216,56

971,25

97,13

1.068,38

Prahova

2.272,49

348,18

34,82

383,00

1.717,71

171,77

1.889,48

Satu Mare

1.121,46

171,83

17,18

189,01

847,68

84,77

932,45

Sălaj

763,00

116,91

11,69

128,60

576,73

57,67

634,41

Sibiu

1.294,68

198,37

19,84

218,20

978,62

97,86

1.076,48

Suceava

2.458,17

376,63

37,66

414,30

1.858,06

185,81

2.043,87

Teleorman

952,63

145,96

14,60

160,56

720,07

72,01

792,07

Timiş

1.834,44

281,07

28,11

309,18

1.386,61

138,66

1.525,27

Tulcea

675,31

103,47

10,35

113,82

510,45

51,04

561,49

Vaslui

1.612,36

247,04

24,70

271,75

1.218,74

121,87

1.340,61

Vâlcea

1.124,00

172,22

17,22

189,44

849,60

84,96

934,56

Vrancea

1.097,81

168,20

16,82

185,02

829,81

82,98

912,79

Municipiul Bucureşti

4.613,25

706,83

70,68

777,51

3.487,03

348,70

3.835,74

TOTAL

63.558,36

9.738,26

973,83

10.712,08

48.042,07

4.804,21

52.846,28

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante finanţate din Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Programului Operaţional Sectorial Mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă pentru cheltuielile certificate până la data de 30 iunie 2012, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu.

Art. 3. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană a sumei de 10.865.086,70 euro, conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013 cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2, pentru sume care sunt calculate conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze operaţiunile de regularizare financiară a sumelor pentru care s-au aplicat măsuri de reducere temporară a sumelor declarate la Comisia Europeană, în perioada 22 decembrie 2011 - 30 iunie 2012.

Art. 6. - Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclude obligaţia Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu de a aplica prevederile legale în vigoare privind stabilirea şi recuperarea creanţelor bugetare şi stabilirea debitorilor inclusiv pentru contractele de achiziţie publică lansate înainte de 1 octombrie 2011 de beneficiarii finanţaţi din Programul Operaţional Sectorial Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.157.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de  atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Programului Operaţional Sectorial Mediu

 

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiţionale aferente acestora semnate până la data de 1 octombrie 2011, finanţate din Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5 şi 6.

I. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu:

a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu în Declaraţii de Cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată;

b) valoarea totală a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate până la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate în urma identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

c) valoarea totală a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar în declaraţiile de cheltuieli transmise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu la Autoritatea de Certificare şi Plată, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregulă în aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Nu se încadrează în această categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declaraţiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt în evidenţele Autorităţii de Certificare şi Plată:

d) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană;

e) valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare şi Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de Certificare şi Plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli;

f) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu ca urmare a identificării unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, în calculul cumulativ, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană;

g) valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare şi Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicaţii financiare ca urmare a unor abateri, rezultate din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi pentru care este activă măsura Autorităţii de Certificare şi Plată a neincluderii temporare a acestora în declaraţii de cheltuieli.

III. Modul de calcul al sumei care se decertifică/se deduce definitiv:

 

SD = [(a + b + c) - (e + f)] * 10% - (b + c + d + g)

 

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifică/se deduc definitiv se efectuează la nivel de Axă Prioritară.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corecţii următoarele categorii de cheltuieli:

(i) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedura s-a lansat în SEAP după data de 30 septembrie 2011;

(ii) cheltuieli care nu rezultă din achiziţiile publice (salarii, diurne, cheltuieli administrative curente etc);

(iii) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-a aplicat procedura de achiziţie directă;

(iv) cheltuieli aferente contractelor de achiziţie publică pentru care s-au aplicat procedurile specifice BEI/BERD;

(v) cheltuielile efectuate de beneficiarii privaţi care nu aveau obligaţia aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere” - volumul III „Sisteme de comunicaţii”, partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f), din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere” - volumul III „Sisteme de comunicaţii”, partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2012.

Nr. 1.530.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2012.

Nr. 2.553.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

 

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

13.150

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

13.100

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

12.670

b)

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

0

c)

Alte venituri din exploatare

5

430

2

VENITURI FINANCIARE

6

50

3

VENITURI EXTRAORDINARE

7

0

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

13.029

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

13.009

a)

Bunuri şi servicii

10

1.169

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

9.714

 

cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.417

 

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

115

 

- drepturile salariale ale directorului general

14

142

 

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.543

 

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

37

 

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

386

 

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

 

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

63

 

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

 

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

230

 

- tichete de masă

23

110

 

- deplasări, detaşări

24

120

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.460

d)

Cheltuieli de protocol

26

3

e)

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

3

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

15

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

111

h)

Alte cheltuieli

30

534

2

Cheltuieli financiare, din care:

31

20

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

16

 

- alte cheltuieli financiare

33

4

3

Cheltuieli extraordinare

34

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

121

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

36

19

V.

REZULTATUL NET

37

102

VI.

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

102

a)

pentru cointeresarea personalului

40

20

b)

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

61

c)

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

21

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

305

1

Surse proprii

44

62

2

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3

Credite bancare pentru investiţii

46

0

 

- interne

47

0

 

- externe

48

0

4

Alte surse

49

243

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

305

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

305

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

- interne

53

0

 

- externe

54

0

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale (rd.01)

55

13.150

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

13.029

3

Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

121

4

Număr mediu personal , total institut, din care:

58

178

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

123

5

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei / persoană/lună)

60

3.371

6

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.700

7

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,93

8

Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

2,62

9

Plăti restante

64

173

10

Creanţe de încasat

65

1.790


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4.434 mii lei încheiate până la data de 15.10.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 110 mii lei.