MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 601/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 august 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

836. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011

 

Memorandum de cooperare între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR)în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante

 

855. - Hotărâre privind modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

767/376.- Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

1.292. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.320(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor

Nucleare,

Sorin Mancaş

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 836.

 

MEMORANDUM DE COOPERARE

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR), numite în continuare părţi,

dorind să dezvolte colaborarea în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante,

confirmând relaţiile de prietenie dintre cele două state,

având în vedere angajamentele asumate prin tratatele internaţionale la care statele părţilor sunt părţi,

dat fiind că România este stat membru al Uniunii Europene şi parte la Tratatul EURATOM,

ţinând seama de faptul că Republica Moldova are un Acord de parteneriat şi cooperare cu Uniunea Europeană în vigoare din 1998,

ţinând cont de prevederile Declaraţiei comune privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnată la data de 27 aprilie 2010,

au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL I

Domeniile de cooperare

 

1. În conformitate cu competenţele atribuite de legislaţia lor naţională, părţile vor coopera şi vor efectua schimbul de experienţă şi informaţii în următoarele domenii:

a) armonizarea legislaţiei naţionale privind asigurarea radioprotecţiei şi a securităţii radiologice cu cea a Uniunii Europene (UE);

b) obţinerea şi utilizarea fondurilor în cadrul programelor de asistenţă ale UE;

c) elaborarea reglementărilor în radioprotecţie şi securitate radiologică;

d) evaluarea privind securitatea radiologică şi autorizarea activităţilor şi practicilor cu surse de radiaţii ionizante;

e) inspecţia activităţilor şi practicilor cu surse de radiaţii ionizante şi aplicarea sancţiunilor;

f) pregătirea personalului propriu în domeniul radioprotecţiei şi al securităţii radiologice;

g) pregătirea în domeniul radioprotecţiei şi al securităţii radiologice a personalului care utilizează surse de radiaţii;

h) operaţiunile de export, import sau tranzit prin punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova al materialelor radioactive şi nucleare, precum şi al materialelor pertinente pentru dezvoltarea armelor nucleare şi radiologice, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind protecţia fizică

a materialelor nucleare şi ale altor tratate internaţionale relevante;

i) participarea specialiştilor părţilor la conferinţele, cursurile şi seminarele organizate în domeniul de activitate;

j) incidentele/accidentele din punct de vedere radiologie şi nuclear;

k) evaluarea şi auditarea sistemelor de management al calităţii în activităţile şi practicile cu surse de radiaţii ionizante;

l) planificarea intervenţiei în caz de urgenţe radiologice sau nucleare;

m) prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare şi/sau radioactive;

n) punerea în practică a rezultatelor cercetărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul radioprotecţiei;

o) alte domenii convenite suplimentar de comun acord.

2. În cazul în care ambele părţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plăţile şi drepturile de proprietate intelectuală.

3. Părţile schimbă documentele în baza prezentului memorandum de cooperare în limba română. În situaţia în care documentul care face obiectul schimbului este redactat într-o altă limbă decât româna, acestea le vor schimba în limba în care sunt redactate.

 

ARTICOLUL II

Forme de cooperare

 

Cooperarea în domeniile stabilite la art. 1 se va realiza prin următoarele acţiuni:

a) schimb de vizite între specialiştii părţilor;

b) schimb de vizite între reprezentanţii conducerii părţilor;

c) cursuri de instruire, seminare, conferinţe şi orice alte acţiuni în domenii specializate;

d) schimb de materiale şi informaţii care au legătură cu domeniile prevăzute la art. I alin. 1, inclusiv privind organizarea conferinţelor şi vizitelor ştiinţifice;

e) stabilirea unor grupuri de lucru comune pentru realizarea de studii specifice şi proiecte care au legătură cu domeniile prevăzute la art. I alin. 1;

f) alte forme de cooperare convenite de către părţi.

 

ARTICOLUL III

Schimbul de experienţă

 

Părţile vor face schimb de experienţă în domeniul reglementării, autorizării şi inspecţiei practicilor ce implică surse de radiaţii ionizante prin:

A. Desemnarea experţilor din cadrul ANRANR în România pentru cunoaşterea modului în care sunt reglementate, autorizate şi inspectate activităţile ce implică surse de radiaţii ionizante, precum şi pentru participarea la inspecţiile efectuate de către CNCAN la instalaţiile nucleare şi radiologice din România

B. Desemnarea experţilor din cadrul CNCAN în Republica Moldova pentru a participa la inspecţiile efectuate de ANRANR la instalaţiile/practicile care utilizează surse de radiaţii ionizante din Republica Moldova şi consilierea experţilor din cadrul ANRANR în domenii precum:

a. reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor care utilizează surse de radiaţii ionizante;

b. evaluarea privind securitatea radiologică şi autorizarea activităţilor şi practicilor cu surse de radiaţii ionizante;

c. prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare şi/sau radioactive;

d. pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă radiologică

C. Organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru şi consultări între conducătorii părţilor pentru a discuta chestiuni de interes comun legate de controlul exercitat de către organismul de reglementare şi regulamentele în domeniul radioprotecţiei

D. Schimbul de experţi dintre cele două părţi pentru a participa la seminare şi cursuri de instruire organizate în statele părţilor în scopul implementării recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică şi legislaţiei UE în domeniile prevăzute la art. I alin. 1.

 

ARTICOLUL IV

Modalităţi pentru schimbul de informaţii

 

Părţile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentului memorandum de cooperare, după cum urmează:

1. Informaţiile schimbate între părţi în temeiul prezentului memorandum de cooperare se vor transmite, de regulă, prin corespondenţă oficială, în conformitate cu legislaţia statelor părţilor. Informaţiile schimbate între părţi în temeiul prezentului memorandum de cooperare se pot transmite şi prin alte mijloace, agreate de comun acord de către părţi.

2. Fiecare parte va desemna o persoană de contact pentru a coordona schimbul de informaţii şi va notifica aceasta celeilalte părţi, într-un termen rezonabil după intrarea în vigoare a prezentului memorandum de cooperare.

3. Partea care primeşte informaţia va fi responsabilă pentru implementarea şi utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transmise între părţi în temeiul prezentului memorandum de cooperare.

4. Informaţiile obţinute în timpul implementării prezentului memorandum de cooperare vor fi puse la dispoziţia altor instituţii guvernamentale ale statelor părţilor numai după obţinerea acordului scris al ambelor părţi.

5. În funcţie de specificitatea informaţiilor, părţile pot stabili proceduri detaliate pentru schimbul acestora în domeniile prevăzute la art. I alin. 1.

 

ARTICOLUL V

Principii generale de cooperare

 

1. Părţile vor coopera în temeiul prezentului memorandum de cooperare în conformitate cu legislaţia naţională a statelor acestora.

2. Toate disputele şi problemele apărute între părţi care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de cooperare vor fi soluţionate de comun acord.

 

ARTICOLUL VI

Finanţare

 

Toate cheltuielile rezultate din realizarea cooperării, în conformitate cu prezentul memorandum de cooperare, vor fi acoperite de către partea care a angajat cheltuielile. Posibilitatea părţilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor instituţiilor guvernamentale corespunzătoare ale statelor părţilor şi a legislaţiei corespunzătoare acestora.

 

ARTICOLUL VII

Modificări şi completări

 

Prezentul memorandum de cooperare poate fi amendat prin consimţământul reciproc scris al părţilor. Orice amendament va intra în vigoare în acelaşi mod ca prezentul memorandum de cooperare.

 

ARTICOLUL VIII

Prevederi finale şi tranzitorii

 

1. Prezentul memorandum de cooperare va intra în vigoare la data ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării acestuia în vigoare.

2. Prezentul memorandum de cooperare se încheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acest termen poate fi prelungit în mod automat pe perioade succesive de câte 5 (cinci) ani, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte părţi în scris, prin canale diplomatice, intenţia sa de a-l denunţa, cu cel puţin 3 (trei) luni înainte de expirarea valabilităţii prezentului memorandum de cooperare.

3. În cazul denunţării prezentului memorandum de cooperare, conform prevederilor prezentului articol, toate activităţile care au fost iniţiate în temeiul prezentului memorandum de cooperare, dar care nu au fost finalizate la terminarea acestuia, vor continua să fie realizate până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului memorandum de cooperare, dacă părţile nu au convenit altfel.

Semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011, în două exemplare, în limba română.

 

Pentru

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România,

Vajda Borbála,

preşedinte

Pentru

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova,

Artur Buzdugan,

director

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sursele de finanţare pentru organizarea competiţiei se constituie din sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Liviu Voinea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2012.

Nr. 855.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 767 din 1 august 2012

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 376 din 30 iulie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. C.V 2.928 din 1 august 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.961 din 30 iulie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

- în temeiul prevederilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii”, capitolul I „Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate”, articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare, precum şi a celor din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului finanţate de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru care se organizează achiziţii publice la nivel naţional, furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii publice şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot primi produsele achiziţionate în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică.”

2. La secţiunea A, capitolul II, tabelul prevăzut la titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer CNAS

 

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

58.500

58.500

51.520

51.520

110.020

110.020

 

 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

 

6.120

6.120

6.120

6.120

 

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

30.872

30.872

81.066

81.066

111.938

111.938

 

 

IV Programele naţionale privind bolile netransmisibile

342.596

342.596

916.940

916.940

1.259.536

1.259.536

1.055.979

1.055.979

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

 

 

4.016

4.016

4.016

4.016

 

 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

34.091

34.091

9.574

9.574

43.665

43.665

 

 

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

24.746

24.746

 

 

24.746

24.476

 

 

VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

 

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate - programe finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii

24.030

24.030

22.720

22.720

46.750

46.750

 

 

TOTAL programe naţionale de sănătate

514.835

514.835

1.221.956

1.221.956

1.736.791

1.736.791

1.185.979

1.185.979”

 

3. La secţiunea A, capitolul III „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012” subcapitolul I „Programele naţionale privind bolile transmisibile”, punctul 1 „Programul naţional de imunizare”, titlul „Calendarul de vaccinare 2012” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Calendarul naţional de vaccinare 2012

 

Vârsta recomandată

Vaccinul

Comentarii

Primele 24 de ore 2-7 zile

HepB BCG

În maternitate

2 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

4 luni

DTPa-VPI-Hib

Medic de familie

6 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa-VPI-Hib, RRO

Medic de familie

4 ani*)

DTPa

Medic de familie

6 ani**)

DTPa-VPI

Campanii şcolare

7 ani (în clasa I)

RRO

Campanii şcolare

9 ani***)

VPI

Campanii şcolare

14 ani

dT

Campanii şcolare


*) Se realizează în anul 2012 până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu.

**) Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscrişi în învăţământul primar sau la care se înregistrează abandon şcolar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie. ***) Se realizează până în anul 2014.

 

NOTĂ:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.

Abrevieri:

DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

VPI = vaccin polio inactivat

Hep B = vaccin hepatitic B

DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B

DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B

RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin

dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţi”

 

4. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV „Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 1 „Programul naţional de boli cardiovasculare”, subpunctul 1.1 Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare”, titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, la numărul curent 1) „proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale”, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti”.

5. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 1, subpunctul 1.1, titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, la numărul curent 3) „implantare de stimulatoare cardiace”, după litera s), se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

,,ş) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti”.

6. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 2 „Programul naţional de oncologie”, nota de la subpunctul 2.1 „Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

*) Se derulează până la epuizarea stocurilor.”

7. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 3 „Programul naţional de sănătate mintală”, subpunctul 3.2 „Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor”, titlul „Activităţi”, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) asigurarea tratamentului de substituţie cu agonişti şi antagonişti de opiacee pentru persoane cu toxicodependenţă;”.

8. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, titlul „Structură”, după punctul 6.5 „Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile” (implant cohlear şi proteze auditive) se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.6, cu următorul cuprins:

„6.6. Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos. Coordonare metodologică: Comisia de neurochirurgie Coordonare tehnică la nivel naţional: Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar Arseni» Bucureşti Obiective:

a) Tratamentul microchirurgical al pacienţilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos

b) Tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag

Activităţi:

a) Selecţia pacienţilor pe baza datelor obţinute prin monitorizarea electroencefalografică de lungă durată

b) Examenul imagistic prin rezonanţă magnetică nativ şi cu substanţă de contrast, completat cu evaluarea stării psihice, comportamentale ce apreciază capacitatea şi rezerva funcţională cerebrală

c) Realizarea procedurilor microchirurgicale neurochirurgicale: monitorizare intraoperatorie prin electrocorticografie, aplicare de electrozi subdurali pe suprafaţa cortexului sau în profunzimea parenchimului cerebral, rezecţia focarului epiteptogen, ghidarea rezecţiei chirurgicale prin intermediul neuronavigaţiei

d) Folosirea tehnicilor reconstructive în vederea reconstrucţia ad integrum a pacienţilor neurochirurgicali

e) Tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag

Criterii de eligibilitate:

Pacienţi (copii şi adulţii cu vârsta cuprinsă între 8-45 ani) diagnosticaţi cu epilepsie focală farmacorezistentă care acceptă riscurile intervenţiei neurochirurgicale pe baza consimţământului informat şi care nu prezintă boli asociate severe (insuficienţe de organ, neoplazii progresive) care cresc riscurile intervenţiei sau minimalizează beneficiile

Natura cheltuielilor:

- dispozitive medicale: electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG şi a potenţialelor evocate de unică utilizare, canule, conectori, cadru tripod - FHC, catetere pentru drenaj ventricular extern sau intern al LCR, valve şi microvalve pentru drenaj LCR, microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene, truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie, truse de cateterizare venoasă centrală, truse pentru traheostomie percutană, stimulatoare ale nervului vag implantabile;

- materiale sanitare: material steril pentru craniotomie, graft durai, hemostatice cerebrale biorezorbabile, ciment steril pentru cranioplastie, material steril rezorbabil pentru cranioplastie, filme şi substanţe de developare pentru imagistica intraoperatorie, substanţe de contrast pentru sistemele imagistice folosite intraoperator.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale: 10;

b) număr pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag: 5.

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/pacient monitorizat de lungă durată: 675 lei;

b) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale: 22.500 lei;

c) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag: 57.000 lei.

3) indicatori de rezultat:

a) Reducerea cu minimum 30% a numărului de crize epileptice faţă de perioada anterioară intervenţiei. Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar- Arseni» Bucureşti.”

9. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 8 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare”, titlul „Obiective”, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) tratamentul bolnavilor cu boli rare prevăzute în secţiunea B a prezentelor norme;”.

10. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 8 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare”, titlul „Intervenţii”, punctul 1) „Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) Intervenţia pentru asigurarea:

a) prevenţiei şi tratamentului accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie, precum şi tratamentului cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

b) tratamentului bolnavilor cu: b.1) scleroză multiplă;

b.2) HTAP;

b.3) mucoviscidoză (adulţi şi copii);

b.4) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroza multiplă - forme cu recăderi şi remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) şi forme acute - urgenţe neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice);

b.5) scleroza laterală amiotrofică;

b.6) osteogeneza imperfectă;

b.7) boala Fabry;

b.8) boala Pompe;

b.9) tirozinemie;

b.10) epidermoliză buloasă;

b.11) sindromul Prader Willi;

b.12) mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);

b.13) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);

b.14) afibrinogenemie congenitală;

b.15) sindrom de imunodeficienţă primară.

Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) lit. a) şi lit. b) pct. b1)-b11) sunt prevăzute în secţiunea B.

Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

11. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul „Intervenţii pentru sănătatea copilului”, punctul 2.5 „Diagnosticul precoce, prevenţie primară şi secundară, precum şi de monitorizare a unor afecţiuni cronice la copil”, titlul „Unităţi care derulează intervenţia”, punctul 2.5.1 „Astmul bronşic la copil”, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) spitale din judeţele Alba, Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, laşi, Satu Mare, Sibiu, Timiş şi municipiul Bucureşti, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică;”.

12. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul „Intervenţii pentru sănătatea copilului”, punctul 2.5, titlul „Unităţi care derulează intervenţia”, punctul 2.5.2 „Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil”, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) spitale din judeţele Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Galaţi, laşi, Sibiu, Timiş şi municipiul Bucureşti, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică;”.

13. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul „Intervenţii pentru sănătatea copilului”, punctul 2.5, titlul „Unităţi care derulează intervenţia”, punctul 2.5.3 „Mucoviscidoză la copil”, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) spitale din judeţele Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, laşi, Sibiu şi municipiul Bucureşti, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică;”.

14. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul „Intervenţii pentru sănătatea copilului”, punctul 2.5, titlul „Unităţi care derulează intervenţia”, punctul 2.5.5 „Hepatita cronică la copil”, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) spitale din judeţele Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, laşi, Timiş şi municipiul Bucureşti, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii cu direcţiile de sănătate publică (dintre acestea Spitalul de Copii «Sf. Maria» laşi - Secţia clinică II pediatrie asigură coordonarea tehnică);”.

15. La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul VI, titlul „Intervenţii pentru sănătatea copilului”, punctul 2.8 „Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii”, titlul „Unităţi care derulează intervenţia”, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;”.

16. La secţiunea B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, capitolul I, „Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate”, articolul 3, după alineatul (6) al se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) Modelele de contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt prevăzute în anexele nr. 31, 41 şi 51.

(8) Contractele prevăzute la alin. (6) se pot modifica în mod corespunzător cu obligaţiile şi sancţiunile prevăzute în modelele de contracte prevăzute la alin. (7), prin încheierea de acte adiţionale, cu acordul părţilor.”

17. La secţiunea B, capitolul I, articolul 4, litera d) se abrogă.

18. La secţiunea B, capitolul I, articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Sumele aferente programelor naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare nu se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional, precum şi sumele aferente programelor naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional până ia finalizarea acesteia se alocă în baza contractelor negociate şi încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum şi între furnizorii privaţi de servicii de dializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.”

19. La secţiunea B, capitolul I, articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea serviciilor de supleere renală pentru furnizorii de dializă aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, precum şi pentru furnizorii privaţi de servicii de dializă aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se realizează lunar de casele de asigurări de sănătate, respectiv de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din fondurile aprobate cu această destinaţie, cu condiţia raportării datelor de către furnizori la Registrul renal român.”

20. La secţiunea B, capitolul I, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Sumele aferente programelor sunt cuprinse în contractele negociate şi încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare/farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează programele, între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii privaţi de servicii de dializă, autorizaţi de Ministerul Sănătăţii pentru servicii de hemodializă: hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line şi pentru servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, după caz, precum şi între casele de asigurări de sănătate şi ofertanţii desemnaţi câştigători ai procedurilor de achiziţie publică organizate la nivel naţional, în condiţiile legii.”

21. La secţiunea B, capitolul I, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Al. 16. - Contractele încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii privaţi de servicii de dializă - hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, precum şi între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare publice se realizează în limita numărului de bolnavi prevăzut în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor, aprobate pentru anii 2011 şi 2012 cu această destinaţie. În situaţia în care o unitate sanitară este inclusă în program pe parcursul derulării acestuia, contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se poate încheia prin preluarea bolnavilor existenţi în program de la alte unităţi sanitare sau, după caz, prin includerea în program a unor bolnavi noi, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru respectivul program.”

22. La secţiunea B, capitolul III „Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate”, articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, prescripţiile/filele de condică se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi rapoartele de gestiune ale farmaciei cu circuit închis.”

23. La secţiunea B, capitolul III, articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi în bugetul aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

Contractarea cu furnizorii publici şi privaţi de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii privaţi de servicii de dializă, aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi adaptat corespunzător, după caz.”

24. La secţiunea B, capitolul III, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Unităţile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate prezintă acestora, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi documente justificative cu privire la sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu ştampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, cererea justificativă, însoţită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs, precum şi prescripţiile medicale/filele de condică în baza cărora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu.”

25. La secţiunea B, capitolul III, articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se asigură pacienţilor şi bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se eliberează şi se decontează la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ de la asiguraţi.

(2) În cazul în care preţul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică al medicamentului prescris este mai mare decât preţul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot încasa de la asiguraţi, numai cu acordul şi la solicitarea acestora, diferenţa de preţ rezultată dintre preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentului prescris şi preţul de decontare al acestuia. În acest sens farmacia trebuie să obţină acordul informat şi scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei.”

26. La secţiunea B, capitolul IV „Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate”, articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Medicamentele/materialele sanitare se acordă bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală electronică eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică, se utilizează, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2012, prescripţia medicală off-line care este document cu regim special şi se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care două exemplare (originalul şi o copie) se depun de asigurat la farmacie şi al treilea exemplar rămâne în carnet la medicul care a eliberat prescripţia. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fără modificări, ştersături sau adăugiri. În cazul în care o modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.

(2) Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare ce se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor de sănătate în tratamentul ambulatoriu. Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică şi atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale. Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componentă prescriere şi componentă eliberare.

(3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe fiecare program/subprogram, respectiv pe fiecare medic prescriptor, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, la solicitarea acestora.

(4) în cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, acesta listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru a-l depune la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.

(5) Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se depune la casa de asigurări de sănătate împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), factura şi borderoul centralizator în vederea decontării. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat inclusiv de către asigurat/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia. În cazul eliberării medicamentelor prescrise de mai mult de o farmacie, prescripţia medicală (componenta prescriere) se depune la casa de asigurări de sănătate numai de prima farmacie care a eliberat medicamente.

(6) în cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, dintre care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) o ataşează la factura şi borderoul centralizator care se depun la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării. Farmacia îşi poate păstra o copie după prescripţia medicală electronică (componenta prescriere).

(7)în cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei electronice (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o ataşează, alături de un exemplar al prescripţiei depuse de asigurat, la factura şi borderoul centralizator care se înaintează la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării.

(8) Dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea electronică, prescripţia medicală se completează folosind formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul prescriptor şi celelalte două exemplare se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare ce se asigură în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate cu scop curativ. Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală cu regim special, respectiv în formularul de prescripţie medicală electronică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(9) Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală cu regim special, respectiv în formularul de prescripţie medicală electronică, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.

(10) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, când prescrierea se face utilizându-se denumirea comercială, cu menţionarea în prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor utilizându-se denumirea comercială, justificarea medicală va avea în vedere efectele secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI şi pentru care medicul prescriptor a întocmit fişă de farmacovigilenţă pe care a înaintat-o Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Pentru situaţiile în care prescrierea se face utilizându-se denumirea comercială, cu menţionarea în prescripţie şi a denumirii comune internaţionale, medicii prescriptori vor informa casele de asigurări de sănătate în primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care au eliberat prescripţia, conform anexei nr. 6, în vederea monitorizării acestor situaţii. Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se realizează în baza referatului de justificare prevăzut în anexa nr. 7.

(11) Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe prescripţia medicală, pe care se menţionează numele, prenumele, adresa completă, numai pentru formularul cu regim special off-line, prescrisă în 3 exemplare, seria şi numărul actului de identitate al primitorului, codul numeric personal (CNP)/numărul cârdului european/numărul paşaportului, data eliberării medicamentelor.

(12) în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/ medicamente cuprinse în prescripţia medicală cu regim special off-line, prescrisă în 3 exemplare, acestea se anulează în faţa primitorului pe toate exemplarele prescripţiei medicale, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii „anulat”, nefiind permisă eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective.

(13) Pentru prescripţia electronică on-line şi off-line, în care medicul prescriptor are sau nu are semnătură electronică extinsă, în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/ medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a/ale medicamentelor la care renunţă şi farmacia va depune componenta eliberare la casa de asigurări de sănătate, în această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.

(14) Pentru prescripţia electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, pentru DCI-urile/ medicamentele neeliberate de farmacie la care asiguratul nu renunţă şi care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar, respectiv componenta eliberare, cu DCI-urile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie.

(15) Pentru prescripţia electronică off-line sau on-line în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică, prescripţia se poate elibera de către o singură farmacie.

(16) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, necesare derulării unor programe de sănătate, nominalizate la capitolul VIII, se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare nominalizate.

(17) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA, tuberculoză, unele boli rare, boli endocrine, cuprinşi în unele programe naţionale de sănătate, se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală/condică medicală.

(18) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi şi pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică şi epidermoliză buloasă, sindromul Prader Willi) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

(19) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare; achiziţionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.

(20) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se prescriu, se eliberează şi se administrează după cum urmează:

a) eliberarea medicamentelor oncologice se realizează astfel:

a.1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală;

a.2) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achiziţie publică. Până la data finalizării procedurii (nu mai târziu de 31 martie 2011), eliberarea se face în aceleaşi condiţii ca medicamentele nominalizate la lit. a1);

b) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în unităţile sanitare cu paturi sau în structuri sanitare ambulatorii care furnizează servicii de specialitate oncologie medicală, în condiţiile legii;

c) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară se face pe prescripţie medicală distinctă pentru fiecare serie de tratament din cadrul unei luni. Prescrierea medicamentelor oncologice cu administrare subcutanată se face pe prescripţie medicală distinctă, pentru o perioadă de maximum o lună calendaristică;

d) pentru medicamentele oncologice cu administrare orală se întocmesc prescripţii medicale distincte;

e) administrarea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în structuri sanitare ambulatorii de specialitate oncologie medicală, conform recomandării medicului oncolog prescriptor.

În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, un exemplar al prescripţiei medicale rămâne la medicul oncolog prescriptor, un alt exemplar rămâne în farmacia cu circuit închis care a eliberat medicamentele şi un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi factura.

(21) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripţii medicale distincte pentru medicamente antidiabetice orale, medicamente antidiabetice de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare şi pentru medicamente antidiabetice orale şi de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.

(22) Testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis şi se asigură în baza contractelor de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente. Prescrierea acestora se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe acelaşi formular de prescripţie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 100 teste/lună pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent şi până la 100 teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparţine medicului prescriptor.”

27. La secţiunea B, capitolul IV, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare se face pe bază de prescripţie medicală/condică de medicamente, după caz. Pentru eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul în ambulatoriu se utilizează formularele de prescripţie medicală aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

28. La secţiunea B, capitolul IV, articolul 33 litera d), sintagma „EPOETINUM BETA şi DARBOPOETINUM” se elimină.

29. La secţiunea B, capitolul VI „Controlul derulării programelor naţionale de sănătate”, articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - În urma fiecărui control se va întocmi un raport de control care va fi comunicat entităţii controlate, în vederea implementării eventualelor măsuri dispuse, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice, aceasta să comunice modul de implementare a măsurilor. În cazul în care casa de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre soluţionare Direcţiei control din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

30. La secţiunea B, capitolul VII, tabelul prevăzut la titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

 

mii lei

Denumirea programelor naţionale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul 2012

Total credite bugetare aprobate în anul 2012, din care:

din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1

2

3

4

Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care:

2.877.661,00

2.877.661,00

1.185.979,00

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

248.994,00

248.994,00

 

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

235.080,00

235.080,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.914,00

13.914,00

 

2. Programul naţional de oncologie, din care:

929.536,56

929.536,56

361.977,00

2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

919.536,56

919.536,56

351.977,00

2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.900,00

6.900,00

6.900,00

4. Program naţional de diabet zaharat

517.742,44

517.742,44

361.977,00

5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

191.830,00

191.830,00

191.830,00

6. Programul naţional de boli endocrine

3.951,00

3.951,00

 

7. Programul naţional de ortopedie

32.870,00

32.870,00

 

8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

67.000,00

67.000,00

67.000,00

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

681.194,00

681.194,00

 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.348,00

1.348,00

 

11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice*)

66.295,00

66.295,00

66.295,00

12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**)

130.000,00

130.000,00

130.000,00


*) Suma de 66.295 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011.

**) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011.”

 

31. La secţiunea B, capitolul VIII „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011 şi 2012”, subcapitolul I, punctul 6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare”, titlul „Obiectiv” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Obiectiv: Tratamentul bolnavilor cu unele boli rare”

32. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Activităţi”, subpunctul 2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroză multiplă - forme cu recăderi şi remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) şi forme acute - urgenţe neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice);”.

33. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Activităţi”, subpunctul 2), litera c) se abrogă.

34. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Activităţi”, după subpunctul 4) se introduce un nou subpunct, subpunctul 5), cu următorul cuprins:

„5) asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a materialelor sanitare pentru tratamentul bolnavilor cu epidermoliză buloasă.”

35. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Criterii de eligibilitate”, subpunctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4) Boli neurologice degenerative/inflamator-imune: a) bolnavi cu diagnostic cert de boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroză multiplă - forme cu recăderi şi remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen);

b) bolnavi cu diagnostic cert de boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme acute - urgenţe neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice.”

36. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Criterii de eligibilitate”, subpunctul 5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5) Scleroză laterală amiotrofică:

a) bolnavi cu diagnostic cert de scleroză laterală amiotrofică”.

37. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Indicatori de evaluare”, subpunctul 1) „Indicatori fizici”, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice: 105;

f) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgenţe neurologice: 153”.

38. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Indicatori de evaluare”, subpunctul 1), litera h) se abrogă.

39. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Indicatori de evaluare”, subpunctul 1), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,q) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi: 12;”.

40. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Indicatori de evaluare”, subpunctul 2) „Indicatori de eficienţă”, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice: 50.000 lei;

f) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgenţe neurologice: 30.000 lei;”.

41. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Indicatori de evaluare”, subpunctul 2), litera h) se abrogă.

42. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, titlul „Natura cheltuielilor subprogramului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Natura cheltuielilor programului:

- cheltuieli pentru medicamente specifice

- materiale sanitare (pansamente neaderent atraumatice, bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice, bandaje ajutătoare tubulare, perforate).”

43. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, subpunctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice:

Secţii/compartimente de specialitate neurologie din:

a) Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

c) Institutul Clinic Fundeni

d) Spitalul Clinic Colentina

e) Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» laşi

f) Spitalul de Recuperare laşi

g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş j) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia» - Clinica neurologie pediatrică

k) Spitalul de Urgenţă «Prof. dr. Agripa Ionescu»

l) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti

m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea”.

44. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, după subpunctul 3) se introduce un nou subpunct, subpunctul 31, cu următorul cuprins:

,,31) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgenţe neurologice:

Secţii/compartimente de specialitate neurologie din:

a) Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

c) Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

d) Spitalul Clinic Colentina

e) Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» laşi

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

i) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia» - Clinica neurologie pediatrică

j) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti”.

45. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, subpunctul 5) se abrogă.

46. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, la subpunctul 7), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani”.

47. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, subpunctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11) Epidermoliza buloasă:

a) medicamente: farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

b) materiale sanitare:

b1) Spitalul Clinic Colentina;

b2) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sfântul Pantelimon»;

b4) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;

b5) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj;

b6) Spitalul Clinic Judeţean Mureş”.

48. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9 „Programul naţional de ortopedie”, titlul „Activităţi” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Activităţi:

- asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare, asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală, pentru tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană şi pentru tratamentul prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică.”

49. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9, la titlul „Criterii de eligibilitate”, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Tratamentul prin chirurgie spinală

- pacienţi cu patologie degenerativă sau traumatică asociată cu risc major de invaliditate neurologică gravă şi permanentă.”

50. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi: 9.100;

b) număr bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală: 15;

c) număr bolnavi cu implant segmentar de coloană: 230, din care:

c.1) număr bolnavi adulţi cu implant segmentar: 170; c.2) număr bolnavi copii cu implant segmentar: 60;

d) număr bolnavi trataţi prin chirurgie spinală: 765;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.406,52 lei;

b) cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală: 50.000 lei;

c) cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană: 3.043,11 lei;

c.1) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană: 1.999,5 lei;

c.2) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană: 6.000 lei;

d) cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie spinală: 550 lei.”

51. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9, titlul „Natura cheltuielilor programului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Natura cheltuielilor programului:

- cheltuieli materiale sanitare specifice: endoproteze articulare primare şi de revizie, ciment aferent implantării, elemente de ranforsare cotii şi metafizo-diafizară femur, endoproteze articulare tumorale, instrumentaţie segmentară de coloană, sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală

(ace şi ciment pentru vertebroplastie, truse kifoplastie, cuşti intercorporeale (cervicale, toracale, lombare), şuruburi transpediculare, şuruburi transarticulare, sisteme de sinteză pe cale anterioară sau anterolaterală, substituenţi osoşi).”

52. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9, titlul „Unităţi care derulează programul”, subpunctul 3, litera g) se abrogă.

53. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 9, titlul „Unităţi care derulează programul”, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Tratamentul prin chirurgie spinală:

Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar- Arseni» Bucureşti”.

54. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

55. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

56. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 31 la normele tehnice)

 

CONTRACT

pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ în anii 2011 şi 2012

 

I. Părţile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate............................., cu sediul în municipiul/oraşul......................, str.................... nr......., judeţul/sectorul......................., telefon/fax......................., reprezentată prin preşedinte-director general.................,

şi

Unitatea sanitară........................, cu sediul în................, str.....................nr....., telefon..............., fax............, reprezentată prin......................, având actul de înfiinţare/organizare nr. ................., Autorizaţia sanitară de funcţionare/Raportul de inspecţie eliberat de Direcţia de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr. .............., Dovada de evaluare nr..........., codul fiscal...............şi contul nr........................, deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ....................... deschis la Banca.................., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru  furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat valabilă pe toată durata Contractului nr.....................

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ

…………………………………………………………………………………………………………………….

(se specifică fiecare program/subprogram)

pentru asigurarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice

……………………………………………………………………………………………….

(se completează, după caz, în funcţie de program/subprogram)

necesare în terapia în spital/în spital şi ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Durata contractului

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2012.

 

ARTICOLUL 3

 

Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Obligaţiile părţilor

 

ARTICOLUL 4

 

Obligaţiile casei de asigurări de sănătate sunt:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii spitaliceşti, în condiţiile legii, şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în limita valorii de contract;

c) să informeze furnizorii cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate din cadrul programului naţional cu scop curativ suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;

d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor de sănătate şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;

e) să efectueze prin structurile de specialitate şi, după caz, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate, respectiv respectarea obligaţiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relaţie contractuală, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să înmâneze furnizorilor, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea, precum şi sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;

h) să ducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 5

 

Obligaţiile unităţii sanitare sunt:

1. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, potrivit destinaţiei acestora;

2. să dispună măsuri pentru asigurarea realizării obiectivelor programului/subprogramului naţional de sănătate şi pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;

3. să organizeze evidenţa cheltuielilor pe fiecare program/subprogram şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare atât în prevederi, cât şi în execuţie;

4. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare din cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5. să asigure bolnavilor tratamentul adecvat şi eficient, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;

6. să achiziţioneze, în condiţiile legii, medicamente/materiale sanitare specifice în baza necesarului stabilit ţinând cont de nevoile reale, consumurile realizate şi de stocurile cantitativ-valorice, în condiţiile legii;

7. să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/ subprogramelor de sănătate, cu evidenţe distincte, inclusiv pentru denumirile comune internaţionale (DCI) aprobate prin comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie;

8. să asigure acordarea serviciilor medicale şi tratamentul specific afecţiunilor cuprinse în programele naţionale de sănătate asiguraţilor fără nicio discriminare;

9. să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate; indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, ca raport între cheltuielile pentru serviciile de supleere renală şi numărul de bolnavi dializaţi;

10. să depună lunar la casa de asigurări de sănătate, în vederea validării şi decontării contravalorii facturii/facturilor, documentele justificative, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie;

11. să transmită caselor de asigurări de sănătate prescripţiile medicale în baza cărora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu, însoţite de borderourile centralizatoare distincte;

12. să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, precum şi de servicii de supleere renală, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

13. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

14. să informeze asiguraţii cu privire la derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;

15. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi în actele normative în vigoare;

16. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;

17. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, inclusiv la derularea programelor/subprogramelor de sănătate;

18. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamentele ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate aferente tratamentului ambulatoriu, după caz, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea medicală electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate aferente tratamentului ambulatoriu, de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

19. să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale conform dispoziţiilor legale;

20. să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

21. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;

22. să solicite începând cu data implementării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor în vederea acordării medicamentelor/materialelor sanitare;

23. să raporteze consumul de medicamente/materiale sanitare ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare;

24. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, aceştia au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate în format electronic, la data prevăzută în contract, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

25. În situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la pct. 24 furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de asigurări de sănătate au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate la data prevăzută în contract, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III 2012.

V. Valoarea contractului

 

ARTICOLUL 6

 

1. Sumele se angajează anual în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat.

2. Pentru anul 2012 valoarea contractului (se detaliază fiecare program/subprogram) este:

1...................................lei;

2...................................lei;

3...................................lei;

VI. Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate

 

ARTICOLUL 7

 

Unitatea sanitară prezintă în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi trataţi, valoarea medicamentelor şi materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform ordinului de plată (cu ştampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, precum şi cererea justificativă, însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentaţi prin decont, gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior, precum şi stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.

(2) Validarea facturilor depuse în vederea decontării se realizează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.

(3) Decontarea contravalorii facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice achiziţionate, în condiţiile legii, se realizează lunar în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor depuse în vederea decontării.

VII. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 9

 

Unitatea sanitară are următoarele obligaţii:

1. prin medicii coordonatori:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice;

b) răspunde de organizarea evidenţei electronice a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, prescrise în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu subprogramul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea şi de buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul programului/subprogramului;

e) răspunde de raportarea la timp a datelor către casa de asigurări de sănătate, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;

2. prin contabilul-şef al unităţii sanitare răspunde de modul de organizare a evidenţelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea şi realitatea datelor raportate lunar;

3. solicită începând cu data implementării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor în vederea acordării medicamentelor/materialelor sanitare.

 

ARTICOLUL 10

 

Casa de asigurări de sănătate controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile furnizorului prevăzute la art. 5, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la pct. 23, 24 şi 25, atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:

a1. la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

a2. la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

a3. la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

a4. nerespectarea de către unităţile sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 23 atrage aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează:

a4.1) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la valoarea de contract aferentă lunii respective;

a4.2) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea unui procent suplimentar de 7% faţă de procentul prevăzut la lit. a4.1), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea de contract aferentă lunii respective;

a5. nerespectarea de către unităţile sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 24 atrage aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a valorii de contract aferente lunii respective, exprimată în lei, pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

a6. pentru nerespectarea de către unităţile sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 25, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(2) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în situaţia în care sumele prevăzute la alin. a5 şi a6 depăşesc prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(3) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de asigurări de sănătate în tratamentul ambulatoriu.

(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. a5 şi a6 casa de asigurări de sănătate ţine evidenţa distinct pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate şi pe fiecare medic prescriptor.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), casa de asigurări de sănătate ţine evidenţa distinct pe fiecare furnizor.

(6) Casa de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la alin. (1).

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile prevederilor de la alin. (1) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Contractul se modifică în sensul suspendării printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în următoarele situaţii:

a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurare a serviciilor medicale, respectiv nu mai pot asigura tratamentul specific bolnavilor incluşi în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate cu scop curativ; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii;

b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor care derulează programe/subprograme de sănătate cu scop curativ a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar;

c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

e) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, altul decât cel încheiat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ; suspendarea contractului pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ operează pe perioada suspendării contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

(2) În cazul reorganizării unităţilor sanitare cu paturi, prin desfiinţarea lor şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridică, contractele pentru finanţarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă în cadrul unor programe/subprograme din cadrul programului naţional cu scop curativ, încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi aflate în derulare, se preiau de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate, corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri.

VIII. Soluţionarea litigiilor

 

ARTICOLUL 13

 

Litigiile apărute pe anii derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se vor adresa Comisiei de arbitraj sau instanţelor judecătoreşti competente, după caz.

IX. Clauze speciale

 

ARTICOLUL 14

 

Sumele înscrise în prezentul contract sunt cuprinse în fondurile aprobate pe anul 2012.

 

ARTICOLUL 15

 

Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care se aprobă modificări în volumul şi în structura programului/subprogramului, pe parcursul derulării acestuia.

 

ARTICOLUL 16

 

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forţa majoră

 

ARTICOLUL 17

 

Orice împuternicire independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

 

ARTICOLUL 18

 

Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

 

ARTICOLUL 19

 

Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

 

ARTICOLUL 20

 

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

XI. Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 21

 

Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 22

 

În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.

 


 

Casa de Asigurări de Sănătate

………………………………………..

Preşedinte-director general,

………………………………………..

Director executiv Direcţia management şi economic,

………………………………………..

Director executiv Direcţia relaţii contractuale,

………………………………………..

Medic-şef,

………………………………………..

Avizat juridic, contencios

………………………………………..

Furnizor de servicii medicale

………………………………………..

Manager,

………………………………………..

Director financiar-contabil,

………………………………………..

Director medical,

………………………………………..

Directorul pentru cercetare-dezvoltare,

………………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 41la normele tehnice)

 

CONTRACT

de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

I. Părţile contractante:

Casa de Asigurări de Sănătate..............................., cu sediul în municipiul/oraşul......................, str....................... nr. ..., judeţul/sectorul.........................., telefon/fax...................., reprezentată prin preşedinte-director general.............................,

şi

Societatea comercială farmaceutică..........................., reprezentată prin.............................. Farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii  judecătoreşti......................................., reprezentată prin...................., având sediul în municipiul/oraşul ......................................., str............................. nr....., bl....., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul............................, telefon..........fax........e-mail......................., şi punctul de lucru în comuna.................................., str................................. nr.............,

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, conform reglementărilor legale în vigoare.

III. Furnizarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ

 

ARTICOLUL 2

 

Furnizarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind sublista C - secţiunea C2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

 

Furnizarea medicamentelor şi materialelor sanitare se va desfăşura prin intermediul următoarelor farmacii aflate în structura societăţii comerciale:

1...........................din....................., str...................... nr...., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul..............., telefon/fax..................., cu Autorizaţia de funcţionare nr.................../............., eliberată de......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr......./........, farmacist......................;

2....................din.................., str...................... nr...., bl. ..., se...., sectorul/judeţul............................, telefon/fax..................., cu Autorizaţia de funcţionare nr................../.............., eliberată de......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr......./........., farmacist......................;

3.....................din.................., str............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul..............., telefon/fax..................., cu Autorizaţia de funcţionare nr.................../............., eliberată de......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr...../.........., farmacist.......................

 

NOTĂ:

Se vor menţiona şi oficinele locale de distribuţie cu informaţiile solicitate anterior.

IV. Durata contractului:

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2012.

 

ARTICOLUL 5

 

Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părţilor în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

 

ARTICOLUL 6

 

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru tratamentul ambulatoriu, în condiţiile legii, şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor şi materialelor sanitare conform normelor de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, în limita fondurilor aprobate;

c) să informeze furnizorii cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate din cadrul programului naţional cu scop curativ suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;

d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor de sănătate şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;

e) să efectueze prin structurile de specialitate şi, după caz, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate, respectiv respectarea obligaţiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relaţie contractuală, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să înmâneze furnizorilor, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea, precum şi sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;

h) să ducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere.

B. Obligaţiile furnizorilor de medicamente

 

ARTICOLUL 7

 

Furnizorii de medicamente au următoarele obligaţii:

1. să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) prevăzute în sublista C - secţiunea C2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de decontare, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ de la asiguraţi;

2. să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului şi înregistrată la furnizor, în maximum 48 de ore, cu medicamentele şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, dacă acestea nu există la momentul solicitării în farmacie;

3. să deţină documente justificative privind intrările şi ieşirile pentru medicamentele şi materialele sanitare eliberate în baza prescripţiilor medicale raportate spre decontare;

4. să verifice prescripţiile medicale în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării acestora şi a decontării de către casele de asigurări de sănătate a contravalorii medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;

5. să verifice dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;

6. să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluaţi pentru îndeplinirea acestei obligaţii;

7. să întocmească şi să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ: factură şi alte documente justificative prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare; sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare din documentele justificative însoţitoare prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora trebuie să corespundă cu datele raportate conform prevederilor de la pct. 23;

8. să respecte modul de eliberare a medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

9. să funcţioneze cu personal farmaceutic autorizat, conform legii;

10. să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, precum şi cu privire la modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale; să afişeze la loc vizibil materialele informative realizate sub egida Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi puse la dispoziţie de către aceasta;

11. să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului aprobat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, în relaţiile cu asiguraţii;

12. să îşi stabilească programul de funcţionare, pe care să îl afişeze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea continuităţii privind furnizarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii, şi să afişeze la loc vizibil lista farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente, publicată pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Acest program se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

13. să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescripţia medicală a încheiat contract;

14. să anuleze DCI-urile/medicamentele şi/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii „anulat” în faţa primitorului, pe exemplarele prescripţiei medicale cu regim special off-line, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective;

15. să nu elibereze medicamentele şi materialele sanitare din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea;

16. să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii; condica va fi numerotată de farmacie şi ştampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care furnizorul se află în relaţie contractuală;

17. să asigure prezenţa unui farmacist în farmacie pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

18. să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contract. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în bugetul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate şi afişat de aceasta pe site;

19. să se informeze asupra condiţiilor de furnizare a medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ;

20. să elibereze medicamentele şi materialele sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ de la asiguraţi; în cazul în care preţul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică al medicamentului prescris este mai mare decât preţul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot încasa de la asiguraţi, numai cu acordul şi la solicitarea acestora, diferenţa de preţ rezultată dintre preţul medicamentului prescris şi preţul de decontare al acestuia; în acest sens farmacia trebuie să obţină acordul informat şi scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei;

21. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

22. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;

23. să transmită zilnic caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, situaţia medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

24. să nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, conform prevederilor legale în vigoare;

25. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

26. să se afle pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală;

27. să respecte dreptul asiguraţilor de a-şi alege farmacia care derulează programele naţionale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

28. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a farmaciei şi dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor - farmacii/oficine, precum şi dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul farmaceutic - farmaciştii şi asistenţii de farmacie - care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia;

29. să solicite începând cu data implementării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor în vederea acordării medicamentelor/materialelor sanitare în cadrul programelor de sănătate cu scop curativ; medicamentele/materialele sanitare menţionate anterior eliberate în alte condiţii nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

30. să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea de medicamente/materiale sanitare eliberate şi raportate în relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naţionale de sănătate.

VI. Modalităţi de plată

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Decontarea medicamentelor şi materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ eliberate se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescripţii medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora. Pe borderou fiecare prescripţie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelaşi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală. Borderoul va conţine şi codul de parafă al medicului, precum şi codul numeric personal al asiguratului.

(2) Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinaţie se repartizează stabilindu-se în acest sens o valoare orientativă a contractului care se defalchează pe trimestre şi luni.

(3) Valoarea orientativă a contractului pentru eliberarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul programelor naţionale de sănătate este de:.......................lei

Trimestrul I......................lei,

din care:

- luna I.........lei

- luna II........lei

- luna III.......lei

Trimestrul II...................lei,

din care:

- luna IV.......lei

- luna V........lei

- luna VI.......lei

Trimestrul III...................lei,

din care:

- luna VII........lei

- luna VIII.......lei

- luna IX.........lei

Trimestrul IV...................lei,

din care:

- luna X.........lei

- luna XI........lei

- luna XII.......lei

 

NOTĂ:

Se specifică pentru fiecare program/subprogram de sănătate.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Documentele pe baza cărora se face decontarea se depun la casele de asigurări de sănătate până la data de ................ a lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele.

(2) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) în cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru comunicat la casa de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, se aplică următoarele măsuri:

1. la prima constatare - avertisment;

2. la a două constatare - diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

3. la a treia constatare - diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 şi 29, se aplică următoarele măsuri:

1. la prima constatare - avertisment;

2. la două constatare - diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

3. la treia constatare - diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(3) Pentru nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 2 nu se aplică diminuări ale sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrat această situaţie, dacă vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate printr-o declaraţie scrisă.

(4) Reţinerea sumei conform alin. (1) şi (2) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, şi se aplică la nivel de farmacie.

(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), casa de asigurări de sănătate ţine evidenţa distinct pe fiecare furnizor.

(7) Casa de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la alin. (1).

(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile prevederilor de la art. 10 se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Decontarea contravalorii medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se eliberează prin farmaciile cu circuit

deschis în cadrul unor programe naţionale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (2).

(2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, factura se va valida în sensul acordării vizei „bun de plată” de către casa de asigurări de sănătate, ca urmare a verificării facturilor şi a borderourilor centralizatoare.

 

ARTICOLUL 12

 

Plata se face în contul nr.........................., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr......................., deschis la Banca ......................

VII. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 13

 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

 

ARTICOLUL 14

 

Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plăţilor.

VIII. Clauză specială

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului, şi care împiedică executarea acestuia este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

(4) în cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Prezentul contract de furnizare de medicamente şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

1. dacă farmacia nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului pentru furnizarea de medicamente/materiale sanitare în cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ;

2. dacă din motive imputabile farmaciei aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

3. În cazul expirării perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare;

4. la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei;

5. dacă farmacia evaluată înlocuieşte medicamentele şi/sau materialele sanitare neeliberate din prescripţia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;

6. odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (1); pentru societăţile comerciale farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul societăţii a măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) de câte 3 ori pe an, pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare farmacie din structura societăţii farmaceutice; dacă la nivelul societăţii comerciale se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1), pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi farmacie din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru farmacia la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul;

7. În cazul nerespectării termenelor de depunere a facturilor însoţite de borderouri şi prescripţii medicale privind eliberarea de medicamente şi conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

8. la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 şi 29; pentru nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 2 nu se reziliază contractul în situaţia în care vina nu este exclusiv a farmaciei, adusă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate de către aceasta printr-o declaraţie scrisă;

9. În cazul refuzului furnizorului de medicamente/materiale sanitare de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a medicamentelor şi/sau materialelor sanitare eliberate în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora;

10. eliberarea de medicamente în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate cu scop curativ de sănătate de către farmaciile excluse din contractele încheiate între societăţile comerciale farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract.

(2) Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente/materiale sanitare (farmacii cu circuit deschis) pentru derularea programelor naţionale de sănătate se reziliază de plin drept, ca urmare a rezilierii contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Contractul de furnizare de medicamente şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ încetează în următoarele situaţii:

a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a1) furnizorul îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului, după caz;

a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;

b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

c) acordul de voinţă al părţilor;

d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.

(2) Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente/materiale sanitare pentru derularea programelor naţionale de sănătate încetează în condiţiile încetării contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

 

ARTICOLUL 18

 

Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente/materiale sanitare (farmacii cu circuit deschis) se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) suspendarea contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare încheiat cu casa de asigurări de sănătate, altul decât cel încheiat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ; suspendarea contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ operează pe perioada suspendării contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 28, în condiţiile în care furnizorul de medicamente/materiale sanitare face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a farmaciei şi dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare;

c) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Pentru societăţile comerciale farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. 6-8 şi pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 6, 13 şi 22, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. 8 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 18 şi condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. 8 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 7 şi 23 se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. 16 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. Prevederile art. 17 şi 18 referitoare la condiţiile de încetare, respectiv suspendare se aplică societăţii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.

(2) În situaţia în care prin farmaciile excluse din contractele încheiate între societăţile comerciale farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate continuă să se elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societăţile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuţie cuprinse în aceste contracte.

 

ARTICOLUL 20

 

(1) Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2), a3) şi alin. (1) lit. c) se constată, din oficiu, de către casa de asigurări de sănătate prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) şi alin. (1) lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

X. Corespondenţa

 

ARTICOLUL 21

 

(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau la sediul părţilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

 

ARTICOLUL 22

 

(1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin.....zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

(2) Modificarea se va face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.

 

ARTICOLUL 23

 

În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 24

 

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

XII. Soluţionarea litigiilor

 

ARTICOLUL 25

 

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

XIII. Alte clauze

Prezentul contract de furnizare de medicamente şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ în cadrul sistemului de asigurări de sănătate a fost încheiat astăzi, .................., în două exemplare a câte.................pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Preşedinte - director general,

………………………………………..

 

Director executiv Direcţia economică,

………………………………………..

 

Director executiv Direcţia relaţii contractuale,

………………………………………..

 

Vizat juridic, contencios

………………………………………..

Furnizor de medicamente şi materiale sanitare

Reprezentant legal

………………………………………..

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 51 la normele tehnice)

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate

 

I. Părţile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate.............................., cu sediul în municipiul/oraşul......................, str....................... nr. ..., judeţul/sectorul....................., telefon/fax........................., reprezentată prin preşedinte-director general..................................,

şi

Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- laboratorul individual ..............................................., str................................ nr....., bl....., sc....., et. ..., ap....., judeţul/sectorul..............., telefon fix/mobil....................................., având sediul în municipiul/oraşul.........................., adresă de e-mail........................., fax......................................., reprezentat prin medicul titular.....................................................................;

- laboratorul asociat sau grupat..................................., având sediul în municipiul/oraşul............................., str.................. nr....., bl....., sc....., et....., ap.....Judeţul/sectorul......................., telefon fix/mobil........................, adresă de e-mail....................., fax................., reprezentat prin medicul delegat............................................;

- societatea civilă medicală.........................., având sediul în municipiul/oraşul................., str................... nr....., bl....., se....., et....., ap....., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ................, adresă de e-mail ..........., fax..................., reprezentată prin administratorul............................................;

Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ............................................................, având sediul în municipiul/oraşul.................., str.................... nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul..........., telefon fix/mobil................, adresă de e-mail............., fax........., reprezentată prin................................................;

Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie............................, având sediul în municipiul/oraşul ...................., str.................. nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul.........., telefon fix/mobil................, adresă de e-mail.........., fax..........., reprezentată prin....................................;

Laboratoare din structura spitalului...................................., inclusiv cele din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ........................, având sediul în municipiul/oraşul ..............., str..................nr....., bl....., sc....., et....., ap. ..., judeţul/sectorul..................., telefon fix/mobil.............., adresă de e-mail............, fax..............., reprezentat prin......................., în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte;

Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical - unităţi medicale cu personalitate juridică..................................., având sediul în municipiul/oraşul ..................., str.................nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul...................., telefon fix/mobil................, adresă de e-mail............., fax................., reprezentat prin............................................................;

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice pentru programul/subprogramul naţional cu scop curativ.................................................................

(se specifică fiecare program/subprogram)

conform Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

 

ARTICOLUL 2

 

Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii şi a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)......................................................................;

b)......................................................................

 

ARTICOLUL 3

 

Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate se face de către următorii medici:

a) Medic

Nume:...................................Prenume:.................................

Specialitatea:...........................................................................

Codul numeric personal:..........................................................

Codul de parafă al medicului:.................................................

Program zilnic de activitate...................................................

b) Medic

Nume:...................................Prenume:.................................

Specialitatea:...........................................................................

Codul numeric personal:..........................................................

Codul de parafă al medicului:.................................................

Program zilnic de activitate...................................................

c).............................................................................................

IV. Durata contractului

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2012.

 

ARTICOLUL 5

 

Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor în condiţiile prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

 

ARTICOLUL 6

 

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale paraclinice, în condiţiile legii, şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de ia data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;

b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în limita valorii de contract;

c) să informeze furnizorii cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate din cadrul programului naţional cu scop curativ suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;

d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor de sănătate şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;

e) să efectueze prin structurile de specialitate şi, după caz, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate, respectiv respectarea obligaţiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relaţie contractuală, conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să înmâneze furnizorilor, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate sumele reprezentând contravaloarea investigaţiilor paraclinice, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea;

h) să ducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere.

B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

 

ARTICOLUL 7

 

Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:

1. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe/ subprograme naţionale de sănătate şi ale asiguratului referitoare la actul medical;

3. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

4. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale în cadrul unor programe naţionale de sănătate; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit machetelor de raportare a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

6. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate, inclusiv lunar, trimestrial şi anual machetele de raportare a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

7. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului, conform prevederilor legale în vigoare;

8. să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este cel utilizat în cadrul contractului de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, program asumat prin contractul încheiat şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

9. programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

10. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului;

11. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la programele naţionale de sănătate;

12. să asigure serviciile medicale paraclinice ce se acordă asiguraţilor în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate fără nicio discriminare;

13. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

14. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;

15. să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice:

- pentru dozarea hemoglobinei glicozilate la bolnavi cu diabet zaharat, medicului care a făcut recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului);

- pentru investigaţiile PET-CT, medicului care a făcut recomandarea (transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului) şi, periodic, cel puţin o dată pe lună, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

16. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

17. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

18. să efectueze investigaţiile medicale paraclinice astfel:

- dozarea hemoglobinei glicozilate numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu condiţia ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;

- investigaţia PET-CT numai în baza deciziei de aprobare emise de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

19. să verifice biletele de trimitere/decizia de aprobare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

20. să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator;

21. să facă mentenanţă şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice, conform specificaţiilor tehnice, iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189;

22. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

23. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate, după caz;

24. să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fişe tehnice - cu privire la tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul - investigaţii medicale paraclinice raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, precum şi pentru orice alte investigaţii efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul;

25. să asigure prezenţa unui medic de specialitate de medicină de laborator în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore), respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală, în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului, pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru;

26. să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică, emise conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare, după caz;

27. să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele dozărilor hemoglobinei glicozilate efectuate şi limitele de normalitate ale acestora;

28. să consemneze rezultatele şi să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor PET-CT, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului;

29. să transmită lunar, odată cu raportarea, documentele necesare în vederea decontării prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Î .591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

30. să solicite începând cu data implementării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

31. să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate;

32. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.

VI. Modalităţi de plată

 

ARTICOLUL 8

 

Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este:

a) Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

- tarif/investigatie PET-CT: 4.000 lei;

b) Programul naţional de diabet zaharat - dozarea hemoglobinei glicozilate

- tarif/dozare hemoglobina glicozilată: 19 lei,

conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Serviciul paraclinic

Tariful negociat

Numărul de servicii

Total lei (col. 2xcol. 3)

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

TOTAL

 

X

X

 

 

Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate hr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii.

Suma anuală contractată este.......................lei,

din care:

- Suma aferentă trimestrului I.....................lei,

din care:

- luna I..................lei

- luna II.................lei

- luna III................lei

- Suma aferentă trimestrului II....................lei,

din care:

- luna IV.................lei

- luna V..................lei

- luna VI.................lei

- Suma aferentă trimestrului III...................lei,

din care:

- luna VII................lei

- luna VIII...............lei

- luna IX.................lei

- Suma aferentă trimestrului IV....................lei,

din care:

- luna X..................lei

- luna XI.................lei

- luna XII................lei.

Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar.

 

ARTICOLUL 9

 

Decontarea serviciilor medicale paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate se face lunar, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor depuse în vederea decontării pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până

la data de..............Toate documentele necesare decontării se

certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate, prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

VII. Calitatea serviciilor medicale

 

ARTICOLUL 10

 

Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

IX. Clauze speciale

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

(3) în cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

 

ARTICOLUL 13

 

Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.

X. Sancţiuni, condiţii de reziliere, suspendare şi încetare a contractului

 

ARTICOLUL 14

 

(1) în cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 şi 17 se va diminua contravaloarea serviciilor medicale aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii, după cum urmează:

1. la prima constatare, cu 10%;

2. la a două constatare, cu 20%;

3. la a treia constatare, cu 30%.

(2) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 1, 3, 10, 14 şi 18, precum şi constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform contractului, în vederea decontării acestora, nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(3) Reţinerea sumelor conform alin. (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor, după caz.

(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1)şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

1. dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

2. dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

3. dacă se constată expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora;

4. dacă se constată expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;

5. dacă se constată nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

6. la a două constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 pct. 1, 3, 10, 14 şi 18, precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;

7. la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 şi 17;

8. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 25 pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul;

9. refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate pentru serviciile medicale paraclinice în cadrul programului/subprogramului naţional de sănătate;

10. furnizarea de servicii medicale paraclinice în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract;

11. refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. 7 pct. 24;

12. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 15, 20, 21,23, 27, 28 şi 31;

13. odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. 14 alin. (2); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul.

(2) Contractul încheiat de casa de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru derularea programelor naţionale de sănătate se reziliază de plin drept, ca urmare a rezilierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a1) furnizorul îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului, după caz;

a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;

b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;

c) acordul de voinţă al părţilor;

d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.

(2) Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru derularea programelor naţionale de sănătate, încetează în condiţiile încetării contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice.

 

ARTICOLUL 17

 

Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice, încheiat cu casa de asigurări de sănătate - altul decât cel încheiat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ; suspendarea operează pe perioada suspendării contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casa de asigurări de sănătate - altul decât cel încheiat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ;

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 pct. 32, în condiţiile în care furnizorul de servicii medicale paraclinice face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, precum şi a dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare;

c) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate.

 

ARTICOLUL 18

 

Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 15 pct. 5 şi 11, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 15 pct. 6 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 10, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 15 pct. 7 - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 pct. 5, 6 şi 17 - se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. Prevederile art. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare, respectiv suspendare, se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru, după caz.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Situaţiile prevăzute la art. 15 şi la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) şi a3) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XI. Corespondenţa

 

ARTICOLUL 20

 

(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

 

ARTICOLUL 21

 

(1) în condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate programelor naţionale de sănătate, avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale.

 

ARTICOLUL 22

 

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.

 

ARTICOLUL 23

 

Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.

XIII. Soluţionarea litigiilor

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

XIV. Alte clauze

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate finanţate a fost încheiat azi........, în două exemplare a câte......pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Preşedinte - director general,

………………………………………..

 

Director executiv Direcţia economică,

………………………………………..

 

Director executiv Direcţia relaţii contractuale,

………………………………………..

 

Vizat juridic, contencios

………………………………………..

Furnizor de medicamente şi materiale sanitare

Reprezentant legal

………………………………………..

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de

servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.320(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.320(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 august 2012.

Nr. 1.292.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.320(89)

(adoptată la 20 mai 2011)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

 

Comitetul de Siguranţă Maritimă,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

notând rezoluţia MSC.48(66) prin care s-a adoptat Codul internaţional al mijloacelor de salvare (denumit în continuare Codul LSA), care a devenit obligatoriu conform cap. III din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

(denumită în continuare Convenţie),

notând, de asemenea, art. VIII(b) şi regula Ml/3.10 din Convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă Codului LSA, luând în considerare, la cea de-a optzeci şi noua sesiune a sa, amendamentele la Codul LSA, propuse şi difuzate în conformitate

cu art. VIII (b)(i) din Convenţie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul LSA, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2012, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXA

la Rezoluţia MSC. 320(89)

 

AMENDAMENTE

la codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

 

CAPITOLUL IV

Ambarcaţiuni de salvare

 

1 La paragraful 4.4.7.6, următoarele noi alineate de la .2 la .6 se inserează după alineatul .1 existent:

„.2 fără a aduce atingere dispoziţiilor de la alineatul .7.2, mecanismul trebuie să se deschidă numai atunci când mecanismul de decuplare este activat şi ambarcaţiunea este pe deplin pe linia de plutire sau, dacă ambarcaţiunea nu este pe linia de plutire, sub efectul unei acţiuni intenţionate, repetate şi susţinute ce constă, printre altele, în a elimina sau a ocoli dispozitivele de blocare de siguranţă destinate să prevină o decuplare prematură sau necontrolata;

.2.1 mecanismul nu trebuie să permită deschiderea ca urmare a uzurii, a alinierii incorecte sau a unei forţe imprevizibile care este exercitată asupra sistemului cârligului sau asupra mecanismului de acţionare, a tijelor sau cablurilor de comandă care ar putea fi legate la sistemul cârligului sau să facă parte din acesta şi de o asietă care poate ajunge la 10° şi o înclinare de până la 20° pe oricare bord; şi

.2.2 criteriile funcţionale enunţate la paragrafele 4.4.7.6.2 şi 4.4.7.6.2.1 se aplică tuturor sarcinilor, variind de la 0% la 100% din sarcina maximă admisibilă a dispozitivului de decuplare şi de recuperare a ambarcaţiunii de salvare pentru care poate fi aprobat;

.3 cu excepţia cazului în care mecanismul de eliberare este de un tip a cărui sarcină este exercitată în centrul de greutate şi care este menţinut complet închis de către greutatea ambarcaţiunii de salvare, sistemul cârligului trebuie proiectat astfel încât elementul mobil al cârligului să fie menţinut complet închis de către piesele de blocare capabile să reziste la sarcina maximă admisibilă în toate condiţiile de exploatare până la deschiderea lor, provocată voluntar prin acţionarea mecanismului de manevrare. Pentru sistemul care foloseşte în partea inferioară a cârligului un element mobil şi care menţine în mod direct sau indirect partea inferioară a cârligului mobilă, sistemul cârligului trebuie să rămână închis şi să menţină o sarcină sigură de lucru în timpul unei rotaţii de 45° în oricare direcţie sau 45° într-o singură direcţie faţă de poziţia sa «blocat», conform proiectului;

.4 pentru a asigura stabilitatea cârligului, mecanismul de declanşare trebuie să fie proiectat astfel încât atunci când este complet resetat în poziţia închis, greutatea ambarcaţiunii de salvare să nu exercite nicio sarcină asupra mecanismului de manevră;

.5 mecanismele de blocare trebuie să fie proiectate astfel încât acestea să nu poată fi deschise sub efectul forţelor exercitate de sarcina cârligului; şi

.6 în cazul în care există un mecanism de blocare hidrostatic, acesta trebuie să se reseteze automat atunci când ambarcaţiunea este ridicată din apă.”

2 La paragraful 4.4.7.6, se înlocuieşte textul de la alineatul existent .2 cu următorul text:

„.7 mecanismul trebuie să aibă două moduri de decuplare: decuplare normală (fără sarcină) şi decuplare în sarcină, după cum urmează:

.7.1 posibilitatea de decuplare normală (fără sarcină) va permite decuplarea ambarcaţiunii de salvare atunci când aceasta se află pe linia de plutire sau când nu există nicio sarcină pe cârlige şi nu necesită separarea manuală a inelului de ridicare sau a cheii de la dispozitivul de strângere a cârligului; şi

.7.2 posibilitatea de decuplare în sarcină, care va permite decuplarea ambarcaţiunii de salvare cu cârligele sub sarcina. Acest mecanism de declanşare trebuie sa fie prevăzut cu un mecanism de blocare hidrostatică, cu excepţia cazului în care alte mijloace pot asigura că ambarcaţiunea este pe linia de plutire până când dispozitivul de decuplare poate fi activat. În caz de avarie sau atunci când ambarcaţiunea de salvare nu este pe linia de plutire, trebuie să fie posibilă neutralizarea dispozitivului de blocare hidrostatică sau a dispozitivului similar, pentru a permite o decuplare de urgenţă. Măsuri de precauţie adecvate vor fi luate pentru a evita producerea accidentală sau prematură a decuplării. O protecţie adecvată trebuie să includă, suplimentar faţă de semnalul de pericol, o protecţie mecanică specială care în mod normal nu este necesară în cazul decuplării fără sarcină. Această protecţie trebuie să poată fi în mod deliberat distrusă prin aplicarea unei forţe minime, cum ar fi, spargerea unui geam sau capac translucid. O etichetă sau un sigiliu subţire de sârmă nu este considerat a fi suficient de robust. Pentru prevenirea unei decuplări premature în sarcină, exploatarea în sarcină a mecanismului de decuplare va necesita o acţiune repetată, deliberată şi susţinută a unui operator;”.

3 La paragraful 4.4.7.6 se renumerotează alineatul actual .3, care devine alineatul .8, şi se înlocuieşte expresia „fără o forţă excesivă” cu expresia „şi indicatorii nu trebuie să indice că mecanismul de declanşare este resetat”.

4 La paragraful 4.4.7.6, următorul nou alineat .9 se introduce după alineatul renumerotat .8:

„.9 toate componentele din faţa şi din spatele cârligelor, maneta de declanşare, cablurile de comandă sau legăturile mecanice de manevră şi racordurile fixe între elementele structurii unei ambarcaţiuni de salvare trebuie să fie dintr-un material rezistent la coroziune în mediul marin care nu necesită acoperire sau galvanizare. Toleranţele de proiectare şi de fabricaţie trebuie să fie astfel încât uzura anticipată pentru toată durata de viaţă a mecanismului să nu afecteze funcţionarea corespunzătoare a acestuia. Legături mecanice de manevră, cum ar fi cablurile de control, trebuie să fie etanşe la apă şi nu trebuie să aibă zone expuse sau neprotejate;”.

5 La paragraful 4.4.7.6 se renumerotează alineatele existente .4 la .8, care devin alineatele .10 la .14, respectiv.

6 La paragraful 4.4.7.6, în alineatul renumerotat .10, se înlocuieşte termenul „clar” cu expresia „fără ambiguitate”.

7 La paragraful 4.4.7.6, la începutul alineatului renumerotat .14, se inserează cuvintele „componentele mecanismului de decuplare care suportă sarcina şi” şi se şterg cuvintele „mecanismul de decuplare”.

8 La paragraful 4.4.7.6, se inserează după alineatul .14 renumerotat următoarele noi alineate .15 şi .16:

„.15 un mecanism de blocare hidrostatică trebuie să fie proiectat cu un coeficient de siguranţă de cel puţin 6 ori forţa maximă de acţionare calculată pe baza rezistenţei la rupere a materialelor folosite;

.16 cablurile de manevră trebuie să fie proiectate pentru un coeficient de siguranţă care nu poate fi mai mic de 2,5 ori forţa maximă de acţionare calculată pe baza rezistenţei la rupere a materialelor folosite; şi”.

9 La paragraful 4.4.7.6, se renumerotează alineatul existent .9, care devine alineatul .17 şi în noul alineat .17, se înlocuiesc trimiterile la paragrafele „4.4.7.6.2.2 si 4.4.7.6.3” cu trimiterile la paragrafele „4.4.7.6.7, 4.4.7.6.8 şi 4.4.7.6.15”.

10 La paragraful 4.4.7.6, se înlocuieşte trimiterea la alineatul .9 cu o trimitere la alineatul .17.