MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 570/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 570         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 august 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197(2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (denumite în continuare entităţi), respectiv:

a) instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare; şi

b) instituţiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Art. 2. - Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului entităţilor răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2012, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2012.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 2 august 2012.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

CAPITOLUL I

Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale

 

1. Generalităţi

1.1. Entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Entităţile întocmesc şi transmit Direcţiei Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României raportările contabile semestriale atât în formă scrisă (pe suport hârtie), cât şi prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, pe adresa de e-mail: ifn@bnro.ro

1.3. Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

În acest sens, entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportărilor contabile semestriale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acestora

2.1. Entităţile întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, telefonul şi numărul de înregistrare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii.

2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

2.5. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.7. Entităţile care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile semestriale cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

2.8. Raportările contabile semestriale se depun la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

2.9. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, entităţile primesc de la această direcţie, prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, descarcă de pe adresa www.bnro.ro secţiunea „Raportări către BNR” fişierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fişierelor este interzisă.

2.10. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

2.11. O copie a acestor fişiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele raportărilor contabile semestriale, se păstrează de către entitate, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.12. În adresa de înaintare către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile semestriale, semnată de administratorul entităţii şi de către persoana care a întocmit raportările contabile semestriale, se precizează că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, precum şi următoarele:

a) fişierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe reţeaua de comunicaţii interbancare sau, după caz, pe adresa de e-mail ifn@bnro.ro;

b) întocmirea şi listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor primite de entitate de la Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor şi transmiterea electronică s-au efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.

2.13. Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei.

2.14. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi prezintă Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României atât raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, cât şi raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit.

2.15. Organizaţiile cooperatiste de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportările contabile semestriale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit.

2.16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie a anului de raportare, entităţile înfiinţate în cursul anului de raportare, precum şi cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale

3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 16 august a anului de raportare.

3.2. Netransmiterea fişierelor cu formularele de raportare contabilă semestrială completate cu date, pe baza cărora au fost listate raportările contabile semestriale, nedepunerea raportărilor contabile semestriale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea de raportări contabile semestriale care conţin date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Informaţii privind completarea raportărilor contabile semestriale

4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011. cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011.

4.3. Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială sunt cele prevăzute la cap. II - pentru instituţiile de credit, cap. III - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. IV- pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi dintre formulare sunt cele prevăzute la cap. V - pentru instituţiile de credit, cap. VI - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. VII - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

4.4. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)

(1) Formularul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

4.5. Contul de profit şi pierdere (cod 20)

(1) Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie a anului de raportare.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Entităţile, altele decât instituţiile de credit, înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la poziţia „Salarii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

4.6. Date informative (cod 30)

(1) în formularul „Date informative”, la poziţiile 101 şi 102, col. 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative la sfârşitul perioadei de raportare.

 

CAPITOLUL II

Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit

 

Judeţul.............................................................. |_|_|

Entitatea:.................................................................

Adresa: localitatea:...............................................

sectorul...................str...................................

nr.:......................................................................

Telefon..............................fax......................

Numărul din registrul comerţului.....................

Forma de proprietate......................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

....................................................................................................

Cod clasă CAEN.......................................................... |_|_|_|_|

Codul unic de înregistrare........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie.....

 

10

 

-lei-

ACTIV

Cod poziţie

Sold la:

 

 

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Numerar şi echivalente de numerar

010

 

 

- Numerar

011

 

 

 Depozite la vedere şi echivalente de numerar

012

 

 

Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării

020

 

 

- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării

021

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

022

 

 

- Instrumente de datorie

023

 

 

- Credite şi creanţe

024

 

 

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

030

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

031

 

 

- Instrumente de datorie

032

 

 

- Credite şi creanţe

033

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

040

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

041

 

 

- Instrumente de datorie

042

 

 

- Credite şi creanţe

043

 

 

Împrumuturi şi creanţe

050

 

 

- Instrumente de datorie

051

 

 

- Credite şi creanţe

052

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

060

 

 

- Instrumente de datorie

061

 

 

- Credite şi creanţe

062

 

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire

070

 

 

- Acoperirea valorii juste

071

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie

072

 

 

- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

073

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

074

 

 

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

080

 

 

Imobilizări corporale

090

 

 

- Imobilizări corporale

091

 

 

- Investiţii imobiliare

092

 

 

Imobilizări necorporale

100

 

 

- Fond comercial

101

 

 

- Alte imobilizări necorporale

102

 

 

Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţii controlate în comun

110

 

 

Creanţe privind impozitele

120

 

 

- Creanţe privind impozitul curent

121

 

 

 Creanţe privind impozitul amânat

122

 

 

Alte active

130

 

 

Active Imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

140

 

 

Total activ

150

 

 

 

DATORII

Cod poziţie

Sold la:

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării

200

 

 

- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării

201

 

 

- Poziţii scurte

202

 

 

- Depozite

203

 

 

- Datorii constituite prin titluri

204

 

 

- Alte datorii financiare

205

 

 

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea Justă prin profit sau pierdere

210

 

 

- Depozite

211

 

 

- Datorii constituite prin titluri

212

 

 

- Alte datorii financiare

213

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

220

 

 

- Depozite

221

 

 

- Datorii constituite prin titluri

222

 

 

- Alte datorii financiare

223

 

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire

230

 

 

- Acoperirea valorii juste

231

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie

232

 

 

- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

233

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

234

 

 

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

240

 

 

Provizioane

250

 

 

- Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

251

 

 

- Restructurare

252

 

 

- Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele

253

 

 

- Angajamente de creditare şi garanţii

254

 

 

- Alte provizioane

255

 

 

Datorii privind impozitele

260

 

 

- Datorii privind impozitul curent

261

 

 

- Datorii privind impozitul amânat

262

 

 

Alte datorii

270

 

 

Capital social rambursabil la cerere

280

 

 

Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

290

 

 

Total datorii

300

 

 


CAPITALURI PROPRII

Cod poziţie

Sold la:

începutul anului

sfârşitul perioade

A

B

1

2

Capital social

400

 

 

- Capital vărsat

401

 

 

- Capital subscris nevărsat

402

 

 

Prime de capital

410

 

 

Alte capitaluri proprii

420

 

 

- Componenţa de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

421

 

 

- Alte instrumente de capitaluri proprii

422

 

 

Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente:

430

 

 

- Imobilizărilor corporale

431

 

 

- Imobilizărilor necorporale

432

 

 

- Conversiei valutare

433

 

 

- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]

434

 

 

- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării

435

 

 

- Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

436

 

 

- Altor elemente

437

 

 

Rezerve

440

 

 

Acţiuni proprii (-)

450

 

 

Total capitaluri proprii

460

 

 

Total datorii şi capitaluri proprii

500

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30 iunie.....

20

 

-lei-

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

 

 

precedentă*)

curentă

A

B

1

                         2                         

OPERAŢIUNI CONTINUE

X

X

X

Venituri din dobânzi

010

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

011

 

 

împrumuturi şi creanţe

012

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

013

 

 

Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

014

 

 

Alte active

015

 

 

Cheltuieli cu dobânzile

020

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

021

 

 

Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

022

 

 

Alte datorii

023

 

 

Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere

030

 

 

Venituri din dividende

040

 

 

Venituri din taxe şi comisioane

050

 

 

Cheltuieli cu taxe şi comisioane

060

 

 

Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

070

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

071

 

 

împrumuturi şi creanţe

072

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

073

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

074

 

 

Altele

075

 

 

Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net

080

 

 

Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

090

 

 

Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net

100

 

 

Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net

110

 

 

Câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net

120

 

 

Alte venituri din exploatare

130

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

140

 

 

Cheltuieli administrative

150

 

 

Cheltuieli cu angajaţii

151

 

 

Cheltuieli generale şi administrative

152

 

 

Amortizarea

160

 

 

Imobilizări corporale

161

 

 

Investiţii imobiliare

162

 

 

Alte imobilizări necorporale

163

 

 

(Provizioane) reluări de provizioane

170

 

 

Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea Justă prin profit sau pierdere

180

 

 

Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea]

181

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

182

 

 

împrumuturi şi creanţe

183

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

184

 

 

Deprecierea activelor nefinanciare

190

 

 

Imobilizări corporale

191

 

 

Investiţii imobiliare

192

 

 

Fond comercial

193

 

 

Alte imobilizări necorporale

194

 

 

Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun

195

 

 

Altele

196

 

 

Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere

200

 

 

Profitul sau pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte

210

 

 

Total profit sau pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare

220

 

 

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue

221

 

 

Total profit sau pierdere din operaţiuni continue după impozitare

230

 

 

Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare

240

 

 

Total profit sau pierdere aferent/ă exerciţiului

250

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 


*) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011.

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

DATE INFORMATIVE

 

30

 

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

 

 

 

pentru activitatea curentă

pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 zile

203

 

 

 

- peste 90 zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care;

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 zile

217

 

 

 

- restante după 30 zile

218

 

 

 

- restante după 90 zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 zile

223

 

 

 

- restante după 30 zile

224

 

 

 

- restante după 90 zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

 

 

 


IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

415

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

416

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

417

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

418

 

- subvenţii aferente veniturilor

419

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

420

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

421

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

422

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

 

 din fonduri publice

602

 

 

- din fonduri private

603

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratori

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din14 august 2004.

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

CAPITOLUL III

Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie.....

 

Judeţul.............................................................. |_|_|

Entitatea:.................................................................

Adresa: localitatea:...............................................

sectorul...................str...................................

nr.:......................................................................

Telefon..............................fax......................

Numărul din registrul comerţului.....................

Forma de proprietate......................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

....................................................................................................

Cod clasă CAEN.......................................................... |_|_|_|_|

Codul unic de înregistrare........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

10

 

- lei -

ACTIV

Cod poziţie

Sold la :

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Casa şi alte valori

010

 

 

Creanţe asupra instituţiilor de credit

030

 

 

- la vedere

033

 

 

- alte creanţe

036

 

 

Creanţe asupra clientelei

040

 

 

Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

050

 

 

- emise de organisme publice

053

 

 

- emise de alţi emitenţi, din care:

056

 

 

- obligaţiuni proprii

058

 

 

Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

060

 

 

Participaţii, din care:

070

 

 

- participaţii la instituţii de credit

075

 

 

Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care:

080

 

 

- părţi în cadrul instituţiilor de credit

085

 

 

Imobilizări necorporale, din care:

090

 

 

- cheltuieli de constituire

093

 

 

- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros

096

 

 

Imobilizări corporale, din care:

100

 

 

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii

105

 

 

Capital subscris nevărsat

110

 

 

Alte active

120

 

 

Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate

130

 

 

Total activ

140

 

 

 

10

 

- lei -

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRI

Cod poziţie

Sold la :

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Datorii privind instituţiile de credit

300

 

 

- la vedere

303

 

 

- la termen

306

 

 

Datorii privind clientela

310

 

 

- la vedere

317

 

 

- la termen

318

 

 

Datorii constituite prin titluri

320

 

 

- Obligaţiuni

323

 

 

- alte titluri

326

 

 

Alte datorii

330

 

 

Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate

340

 

 

Provizioane

350

 

 

- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

353

 

 

- provizioane pentru impozite

355

 

 

- alte provizioane

356

 

 

Datorii subordonate

360

 

 

Capital social subscris

370

 

 

Prime de capital

380

 

 

Rezerve

390

 

 

- rezerve legale

392

 

 

- rezerve statutare sau contractuale

394

 

 

- alte rezerve

399

 

 

Rezerve din reevaluare

400

 

 

Acţiuni proprii (-)

410

 

 

Rezultatul reportat

 

 

 

- Profit

423

 

 

- Pierdere

426

 

 

Rezultatul exerciţiului financiar

 

 

 

- Profit

433

 

 

- Pierdere

436

 

 

Repartizarea profitului

440

 

 

Total datorii şi capitaluri proprii

450

 

 

 

10

 

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI

Cod poziţie

Sold la :

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Datorii contingente, din care:

600

 

 

- acceptări şi andosări

603

 

 

- garanţii şi active gajate

606

 

 

Angajamente, din care:

610

 

 

- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare

615

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30 iunie.....

20

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

precedentă

curentă

A

B

1

2

Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:

010

 

 

- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix

015

 

 

Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate

020

 

 

Venituri privind titlurile

030

 

 

- Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

033

 

 

- Venituri din participaţii

035

 

 

- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate

037

 

 

Venituri din comisioane

040

 

 

Cheltuieli cu comisioane

050

 

 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare

060

 

 

Alte venituri din exploatare

070

 

 

Cheltuieli administrative generale

080

 

 

- Cheltuieli cu personalul, din care:

083

 

 

- Salarii

084

 

 

- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:

085

 

 

- cheltuieli aferente pensiilor

086

 

 

- Alte cheltuieli administrative

087

 

 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale

090

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

100

 

 

Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente

110

 

 

Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente

120

 

 

Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate

130

 

 

Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate

140

 

 

Rezultatul activităţii curente

 

 

 

- Profit

153

 

 

- Pierdere

156

 

 

Venituri extraordinare

160

 

 

Cheltuieli extraordinare

170

 

 

Rezultatul activităţii extraordinare

 

 

 

- Profit

183

 

 

- Pierdere

186

 

 

Venituri totale

190

 

 

Cheltuieli totale

200

 

 

Rezultatul brut

 

 

 

- Profit

213

 

 

- Pierdere

216

 

 

Impozitul pe profit

220

 

 

Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus

230

 

 

Rezultatul net al exerciţiului financiar

 

 

 

- Profit

243

 

 

- Pierdere

246

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

DATE INFORMATIVE

 

30

 

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

 

 

 

pentru activitatea curentă

pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 ia 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 ia 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

 

 

 

 

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

415

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

416

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

417

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

418

 

- subvenţii aferente veniturilor

419

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

420

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

421

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

422

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

 

 din fonduri publice

602

 

 

- din fonduri private

603

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratori

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 *) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

CAPITOLUL IV

Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie …….


 

Judeţul.............................................................. |_|_|

Entitatea:.................................................................

Adresa: localitatea:...............................................

sectorul...................str...................................

nr.:......................................................................

Telefon..............................fax......................

Numărul din registrul comerţului.....................

Forma de proprietate......................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

....................................................................................................

Cod clasă CAEN.......................................................... |_|_|_|_|

Codul unic de înregistrare........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

10

 

-lei-

ACTIV

Cod poziţie

Sold la:

 

 

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Casa

010

 

 

Creanţe asupra instituţiilor de credit

020

 

 

- la vedere

023

 

 

- alte creanţe

026

 

 

Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor instituţii

030

 

 

Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

040

 

 

- emise de organisme publice

043

 

 

- emise de alţi emitenţi, din care:

046

 

 

- obligaţiuni proprii

048

 

 

Imobilizări necorporale, din care:

050

 

 

- Cheltuieli de constituire

055

 

 

Imobilizări corporale, din care:

060

 

 

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii

065

 

 

Alte active

070

 

 

Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate

080

 

 

Total activ

090

 

 

 

 

- lei -

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII

Cod poziţie

Sold la:

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Datorii privind instituţiile de credit

300

 

 

- împrumuturi primite

303

 

 

- la vedere

304

 

 

- la termen

305

 

 

- Alte datorii

306

 

 

- la vedere

307

 

 

- la termen

308

 

 

Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii

310

 

 

- Împrumuturi primite

313

 

 

- la vedere

314

 

 

- la termen

315

 

 

- Alte datorii

316

 

 

- la vedere

317

 

 

- la termen

318

 

 

Datorii constituite prin titluri

320

 

 

- obligaţiuni

323

 

 

- alte titluri

326

 

 

Alte datorii

330

 

 

venituri înregistrate în avans şi datorii angajate

340

 

 

Provizioane

350

 

 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi

360

 

 

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

361

 

 

- Fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile instituţiilor de credit

362

 

 

- Fond de garantare a depozitelor constituit din încasările din recuperarea creanţelor

363

 

 

- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară

364

 

 

- Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile

365

 

 

- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte venituri, stabilite conform legii

366

 

 

- Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi

367

 

 

Rezerve

370

 

 

Rezerve din reevaluare

380

 

 

Rezultatul reportat

 

 

 

- Profit

393

 

 

- Pierdere

396

 

 

Rezultatul exerciţiului financiar

 

 

 

- Profit

403

 

 

- Pierdere

406

 

 

Repartizarea profitului

410

 

 

Total datorii şi capitaluri proprii

420

 

 

 

 

 

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI

Cod poziţie

Sold la :

începutul anului

sfârşitul perioadei

A

B

1

2

Datorii contingente,

600

 

 

Angajamente

610

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30 iunie.....

20

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Realizări aferente perioadei de raportare

precedentă

curentă

A

B

1

2

Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:

010

 

 

- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix

015

 

 

Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate

020

 

 

Venituri din comisioane

030

 

 

Cheltuieli cu comisioane

040

 

 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare

050

 

 

Alte venituri din exploatare

060

 

 

Cheltuieli administrative generale

070

 

 

- Cheltuieli cu personalul, din care:

073

 

 

- Salarii

074

 

 

- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:

075

 

 

- cheltuieli aferente pensiilor

076

 

 

- Alte cheltuieli administrative

077

 

 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale

080

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

090

 

 

Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente

100

 

 

Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente

110

 

 

Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii

120

 

 

Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii

130

 

 

Rezultatul activităţii curente

 

 

 

- Profit

143

 

 

- Pierdere

146

 

 

Venituri extraordinare

150

 

 

Cheltuieli extraordinare

160

 

 

Rezultatul activităţii extraordinare

 

 

 

- Profit

173

 

 

- Pierdere

176

 

 

Venituri totale

180

 

 

Cheltuieli totale

190

 

 

Rezultatul brut

 

 

 

- Profit

203

 

 

- Pierdere

206

 

 

Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus

210

 

 

Rezultatul net al exerciţiului financiar

 

 

 

- Profit

223

 

 

- Pierdere

226

 

 

 

Administrator,

…………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila unităţii

Întocmit

…………………………………….

 

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Nr. de înregistrare în organismul profesional

…………………………………….

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

DATE INFORMATIVE

 

30

 

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

 

 

 

pentru activitatea curentă

pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202 +. 206 + 212 la 216 + 221), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 zile

203

 

 

 

- peste 90 zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite ia termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care;

216

 

 

 

- restante până la 30 zile

217

 

 

 

- restante după 30 zile

218

 

 

 

- restante după 90 zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie anul precedent

30 iunie anul curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

 

 

 


IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care;

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

 

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

 

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

 

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: