MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 563/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 563         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 august 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

797. - Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

 

806. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

729. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN – SA.

 

730. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LEON CARS LEASING IFN - S.A.

 

731. - Ordin privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMÂNIA IFN -S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

În temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională, denumită în continuare schemă. Dezvoltarea regională se realizează prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 - Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat.

(2) în baza prezentei hotărâri nu se pot acorda ajutoare de stat:

a) activităţilor din sectorul cărbunelui;

b) activităţilor din sectorul siderurgic;

c) activităţilor din sectorul construcţiilor navale;

d) activităţilor din sectorul fibrelor sintetice.

(3) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

(4) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

(5) Prezenta hotărâre se publică integral şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) componenta ITC a investiţiei - active corporale de natura echipamentelor sau componentelor integrate în echipamente specifice tehnologiei informaţiei şi de comunicaţii şi activele necorporale care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achiziţia de brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate distincte sau care fac parte integranta dintr-un echipament;

b) contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuţia întreprinderii la bugetul de stat consolidat şi bugetul local, aferentă investiţiei, realizată prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat şi la bugetul local pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuţie trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat solicitat;

c) costul salariat - suma totală pe care întreprinderea trebuie să o plătească efectiv pentru locul de muncă, constând în salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii la asigurările sociale plătite de angajat şi angajator potrivit legislaţiei în vigoare;

d) demararea investiţiei - începerea lucrărilor de construcţii sau prima comandă fermă de active aferente planului de investiţii, excluzând studiile de prefezabilitate;

e) investiţia iniţială - investiţia constând în active corporale şi/sau necorporale legate de realizarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de noi produse, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente;

f) investiţie inovativă - investiţia care implică inovaţia de produs/inovaţia de proces; inovaţia de produs/inovaţia de proces are înţelesul prevăzut de Manualul OSLO - Linii directoare privind colectarea şi interpretarea datelor referitoare la inovare, ediţia a III-a, 2005, elaborat şi publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

g) întreprindere - orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ;

h) întreprinderi asociate - întreprinderi care formează un grup prin controlul direct sau indirect al majorităţii capitalului social sau al drepturilor de vot, inclusiv prin acorduri sau, în anumite cazuri, prin acţionari individuali, sau prin abilitatea de a exercita o influenţă dominantă asupra unei întreprinderi;

i) loc de muncă - locul de muncă nou-creat ocupat de către o persoană angajată pe baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă;

j) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi care prezintă strategia de dezvoltare a activităţii întreprinderii vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, a produselor şi/sau serviciilor, analiza concurenţei pe piaţa pe care activează întreprinderea, prezentarea planului de marketing şi a strategiei de vânzări, structura organizatorică, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare, prezentarea surselor de finanţare a investiţiei şi a activităţii, evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activităţii. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, caracterul inovativ al acesteia, după caz, efectul stimulativ al ajutorului de stat, contribuţia la dezvoltarea regională, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 2. Planul de afaceri

este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

k) planul de cream a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, precum şi structura organizatorică, indicându-se numărul de posturi de execuţie şi conducere;

l) planul de investiţii - document care cuprinde lista activelor corporale şi necorporale amortizabile aferente investiţiei, excluzând terenurile şi clădirile, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;

m) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu o cheltuială eligibilă mai mare de 50 milioane euro, echivalent în lei;

n) salariul brut realizat - salariul de bază prevăzut în contractul de muncă la care se adaugă sporuri, indemnizaţii, compensări şi indexări primite ca urmare a creşterii preţurilor şi orice alte venituri salariale care reprezintă baza de calcul pentru contribuţiile obligatorii la asigurările sociale;

o) scrisoare de garanţie - document emis de o instituţie de credit sau instituţie financiară în conformitate cu art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, prin care se prevede ca în cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de stat nu îşi va respecta obligaţiile, conform prevederilor prezentei scheme şi ale acordului de finanţare emis, să plătească ea însăşi suma corespunzătoare ajutorului de stat de recuperat conform prevederilor legale în vigoare. Scrisoarea de garanţie se prezintă la fiecare cerere de plată şi are cel puţin valoarea ajutorului de stat plătit şi solicitat în vederea plăţii. Scrisoarea de garanţie trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea şi adresa instituţiei financiare garante, denumirea şi adresa întreprinderii beneficiare de ajutor de stat, numele şi adresa Ministerului Finanţelor Publice în calitate de beneficiar al garanţiei, obiectul, valoarea şi termenul de valabilitate a garanţiei. Scrisoarea de garanţie trebuie să aibă valabilitatea de cel puţin un an calendaristic de la data depunerii cererii de plată a ajutorului de stat şi trebuie reînnoită anual pe perioada implementării şi monitorizării planului de creare a locurilor de muncă.

 

CAPITOLUL II

Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 3. - (1) Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 2012-2013.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2013-2018, în limita bugetului anual alocat schemei.

Art. 4. - (1) Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2012-2013;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2013-2018.

(2) Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensităţii maxim admisibile şi constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.

(3) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a face publice pe site-ul său data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data suspendării înregistrării cererilor de acord pentru finanţare, precum şi data epuizării bugetului anual, respectiv bugetului total alocat acestei scheme.

(4) înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se constată ca finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate după data publicării anunţului de suspendare se restituie întreprinderilor.

(5) în cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate până la data publicată în anunţul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.

Art. 5. - Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 10, numărul mediu anual de întreprinderi beneficiare fiind de 5.

 

CAPITOLUL III

Criterii de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 6. - Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;

c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local;

d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

e) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;

f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile,

Art. 7. - (1) Investiţiile pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale conform prevederilor art. 2 lit e);

b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii;

c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;

d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. j);

e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională potrivit prevederilor art. 2 lit. b).

(2) întreprinderea are obligaţia de a face dovada existenţei surselor de finanţare necesare realizării investiţiei, excluzând sursele de finanţare de natura ajutorului de stat.

(3) întreprinderile beneficiare au obligaţia să demareze investiţia pentru care au solicitat finanţare şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens în termen de maximum 3 luni de la data comunicării acordului pentru finanţare.

 

CAPITOLUL IV

Ajutorul de stat

 

Art. 8. - (1) Ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi ca urmare a creării de locuri de muncă şi se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiţiei;

b) locurile de muncă trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.

(2) Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.

(3) întreprinderea are obligaţia de a menţine locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării primei plăţi a ajutorului de stat aferent fiecărui loc de muncă creat.

(4) în cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), pentru menţinerea investiţiei, se constată uzura morală a activelor aferente planului de investiţii, ca urmare a evoluţiei tehnologice, este permisă înlocuirea acestora cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză.

(5) în cazul în care întreprinderea solicitanta a demarat investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

(6) în cazul în care întreprinderea solicitantă angajează salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată, costul salarial aferent acestor salariaţi nu este considerat cheltuială eligibilă.

Art. 9. - (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov, nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,500 milioane euro.

(2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României de la data elaborării proiectului de acord pentru finanţare.

Art. 10. - Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multor dintre următoarele criterii:

a) o creştere substanţială a dimensiunii investiţiei/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;

b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a investiţiei/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;

c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a investiţiei/activităţii în cauză;

e) investiţia nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului.

Art. 11. - Intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru locurile de muncă realizate în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%. Intensitatea ajutorului de stat este definită conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008.

Art. 12. - Ajutoarele de stat acordate în cadrul acestei scheme nu se pot cumula cu ajutoare de minimis sau cu alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleaşi costuri eligibile.

 

CAPITOLUL V

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat:

depunerea şi înregistrarea cererii de acord pentru finanţare, evaluarea şi selecţia întreprinderilor beneficiare

 

Art. 13. - (1) în vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea transmite la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare conform anexei nr. 3, însoţită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie, după caz;

c) plan de investiţii, cu indicarea, după caz, a componentei ITC de minimum 20% din valoarea acestuia;

d) plan de creare a locurilor de muncă;

e) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei pentru care se solicită finanţarea şi eficienţa economică a întreprinderii;

f) document care atestă situaţia juridică a locaţiei unde se realizează investiţia;

g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

h) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

i) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;

j) act de identitate al persoanei împuternicite să semneze cererea de acord pentru finanţare, în copie;

k) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanţare.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. c), d) şi e) se transmit şi în format electronic.

(3) înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său conform art. 4 alin, (3).

Art. 14. - (1} Se înfiinţează Comisia interministerială pentru analizarea oportunităţii implementării investiţiilor, precum şi a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia este formată din 5 reprezentanţi, respectiv 3 reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice şi câte un reprezentant din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) îşi vor desemna reprezentanţii şi câte un supleant pentru fiecare dintre aceştia. Membrii supleanţi pot participa la toate şedinţele Comisiei în lipsa titularilor.

(4) Preşedintele Comisiei este reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Secretariatul Comisiei este asigurat de către Ministerul Finanţelor Publice.

(6) Comisia emite un aviz consultativ în urma analizării oportunităţii implementării investiţiilor, precum şi a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora.

(7) Avizele Comisiei se emit cu acordul unanim al membrilor săi.

(8)în vederea emiterii avizului prevăzut la alin. (6), Ministerul Finanţelor Publice convoacă Comisia şi pune la dispoziţia acesteia documentaţia relevantă depusă de întreprindere.

Art. 15. - (1) Ministerul Finanţelor Publice evaluează cererea de acord pentru finanţare transmisă de întreprindere şi verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

(2) Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, cu încadrarea în bugetul anual alocat schemei.

Art. 16- --În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme;

b) solicitare de informaţii pentru completarea cererii de acord pentru finanţare în cazul în care aceasta este incompleta, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la art. 15 alin, (2), curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;

c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care nu se îndeplinesc criteriile prevăzute de prezenta schemă sau întreprinderea nu respectă termenul de răspuns la solicitarea de informaţii pentru completarea cererii de acord pentru finanţare prevăzut la lit. b).

 

CAPITOLUL VI

Plata ajutorului de stat

 

Art. 17. - Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială, respectiv totală a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.

Art. 18. - (1) Plata ajutorului de stat se face pe baza unei cereri de plată a ajutorului de stat potrivit anexei nr. 4, depusă de către întreprindere la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire. Într-un an calendaristic, întreprinderea poate depune o singură cerere de plată a ajutorului de stat.

(2) Cererea de plată a ajutorului de stat prevăzută la alin. (1) este însoţită de:

a) decont însoţit de documentele justificative conform formularului de decont prevăzut în anexa nr. 5;

b) stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă conform formularului prevăzut în anexa nr. 6;

c) stadiul realizării/menţinerii, după caz, a investiţiei iniţiale conform formularului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv în anexa nr. 8;

d) realizarea contribuţiei întreprinderii la dezvoltarea regională conform formularului prevăzut în anexa nr. 9;

e) scrisoare de garanţie, conform prevederilor art. 2 lit. o);

f) situaţii financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat, înregistrate la autorităţile competente, în copie;

g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

h) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

i) cerere de deschidere cont la Trezoreria Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri”, în copie;

j) opis cu documentele anexate cererii de plată a ajutorului de stat.

(3) Prima plată a ajutorului de stat ulterioară finalizării investiţiei este condiţionată de transmiterea de către întreprindere a unui raport de expertiză tehnică, elaborat de un evaluator autorizat, din care să rezulte că investiţia a fost realizată conform planului de investiţii cu îndeplinirea condiţiei de a fi inovativă sau de a avea o componentă ITC de minimum 20% conform art. 7 alin. (1) lit. b), în conformitate cu documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

Art. 19. - (1) Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice efectuează verificări la faţa locului privind veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere conform prevederilor prezentei scheme.

(2) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.

(3) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea planului de investiţii şi a planului de creare a locurilor de muncă, verificarea menţinerii investiţiei şi a locurilor de muncă şi recuperarea ajutorului de stat

 

Art. 20. - (1) în cazul în care planul de investiţii şi/sau planul de creare a locurilor de muncă înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică şi documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) modificate corespunzător. Sunt permise maximum două modificări.

{2) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, aplică, după caz, procedura prevăzută la art. 15 şi verifică la faţa locului situaţia existentă, procedând astfel:

a) în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, şi nivelul intensităţii ajutorului de stat nu se modifică, acordul pentru finanţare îşi menţine valabilitatea;

b) în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă, beneficiarul urmând a fi notificat asupra aspectelor constatate.

Art. 21. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică anual menţinerea investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, precum şi menţinerea locurilor de muncă potrivit prevederilor art. 8 alin. (3). Întreprinderea va fi înştiinţată de către Ministerului Finanţelor Publice cu privire la perioada efectuării verificării.

(2) în perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite Ministerului Finanţelor Publice, pe baza ultimelor situaţii financiare încheiate şi înregistrate la autorităţile competente, informaţii privind:

a) menţinerea investiţiei iniţiale conform formularului prevăzut în anexa nr. 8;

b) realizarea contribuţiei întreprinderii la dezvoltarea regională conform formularului prevăzut în anexa nr. 9;

c) menţinerea locurilor de muncă conform formularului prevăzut în anexa nr. 10;

d) scrisoarea de garanţie potrivit prevederilor art. 2 lit. o).

(3) întreprinderea permite accesul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice în locaţiile întreprinderii, în condiţiile legii, şi pune la dispoziţia acestora toate documentele necesare verificării menţinerii investiţiei şi a locurilor de muncă conform prevederilor prezentei hotărâri.

(4) în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de monitorizare de 5 ani, întreprinderea are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice un raport de expertiză tehnică elaborat de un evaluator autorizat, din care să rezulte menţinerea investiţiei.

Art. 22. - (1) Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului de finanţare în situaţia în care întreprinderea:

a) nu a demarat investiţia şi nu a informat Ministerul Finanţelor Publice în acest sens în termenul prevăzut la art. 7 alin. (3);

b) modifică planul de investiţii şi/sau planul de creare a locurilor de muncă fără respectarea prevederilor art. 20;

c) nu realizează planul de creare a locurilor de muncă;

d) nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei prevăzuta la art. 8 alin. (3);

e) intra în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;

f) nu a îndeplinit condiţia de a realiza o componentă ITC de minimum 20% din planul de investiţii sau nu a realizat o investiţie inovativă potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b);

g) nu respectă condiţia prevăzută la art. 18 alin. (2) lit. e); h) nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi (3).

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o notificare privind revocarea acordului pentru finanţare.

(3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. 1) lit. b)-h) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.

(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în cazul în care întreprinderea:

a) nu plăteşte efectiv contribuţia la dezvoltarea regională conform acordului pentru finanţare;

b) nu menţine numărul de locuri de muncă create conform planului de creare a locurilor de muncă, dar continuă să se încadreze în prevederile art. 7 alin. (1) lit. c);

c) angajează salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată, dar continuă să se încadreze în prevederile art. 7 alin. (1) lit. c).

(5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

(6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - Pentru orice ajutor de stat pentru proiecte mari de investiţii acordat în baza prezentei scheme, al cărui cuantum se situează sub pragul de notificare individuală prevăzut la art. 9, Ministerul Finanţelor Publice va furniza Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului, informaţiile cerute în formularul prevăzut în anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 800/2008.

Art. 24. - (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulamentul (CE) nr. 800/2008, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

(2) întreprinderea trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data comunicării acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.

Art. 25. - (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea va prezenta aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

(2) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 797.

 

ANEXA Nr. 1

 

Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat

 

Cod CAEN

Denumirea activităţii

C

C11

C12

Industria prelucrătoare, cu excepţia:

Fabricarea băuturilor

Fabricarea produselor din tutun

D

 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

J582

Activităţi de editare produse software

J61

Telecomunicaţii

J62

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

J63

Activităţi de servicii informatice

M72

Cercetare-dezvoltare

 

ANEXA Nr. 2

 

Indicatori cantitativi şi calitativi pe baza cărora se evaluează eficienţa economică a întreprinderii

 

Nr. crt.

Indicatori

Limitele indicatorilor

1.

Factori cantitativi

 

1.1.

Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totale

3,00 > Rsg > 1,66

1.2.

Rata de solvabilitate financiară Rsf = Active totale/Datorii financiare totale 1

Rsf > 2

1.3.

Rentabilitatea cifrei de afaceri Rea = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

Rca ≥ 2,5%

1.4.

Trendul rezultatului net Trn = 100 x Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent/Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent în valoare absolută

Trn ≥ 0%

1.5.

Rata lichidităţii curente Rlc = (Active curente/Datorii curente)

2,00 ≥ (Rlc ) ≥1,00

1.6.

Lichiditate imediată Rlr = (Active curente - Stocuri)/Pasive curente

1,00 ≥ (Rlr) ≥ 0.65

1.7.

Indicatorul gradului de îndatorare 2 Igi = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100sau Igi = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100

60 % > (Rig) > 50 %

1.8.

Rata rentabilităţii economice Re = (Profit brut/Active totale ) x 100

Superioară ratei inflaţiei

1.9.

Rata rentabilităţii financiare Rf = (Profitul net/Capitaluri proprii ale întreprinderii) x 100

Superioară ratei medii a dobânzii de piaţă

2.

Factori calitativi

 

2.1.

Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei

 

2.2.

Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniu a acţionarului majoritar

 

2.3.

Contribuţia investiţiei la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului

 

2.4.

Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională

 

2.5.

Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din zona unde se realizează investiţia

 

2.6.

Prezentarea potenţialelor parteneriate cu şcoli tehnice, universităţi în vederea dezvoltării unor proiecte de cercetare-dezvoltare sau formare profesională specifică

 

2.7.

Prezentarea potenţialului investiţiei de atragere a altor investiţii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activităţii altor întreprinderi din regiune

 


1 Datoriile financiare totale cuprind: credite bancare pe termen lung şi scurt; alte împrumuturi şi datorii asimilate; dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

2 Capital împrumutat - credite peste un an; capital angajat - capital împrumutat + capital propriu.

 

ANEXA Nr. 3

 

Data înregistrării.....................................

Numărul înregistrării...............................

 

Cerere de acord pentru finanţare

 

Subscrisa, ............... având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna .....................având calitatea de...............solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2012.

I. Prezentarea întreprinderii

Denumirea întreprinderii:...................................................................................................................................................

Adresa:..................................................................................................................................cod poştal............................

Telefon:..........................................................................,fax................................................................................................

E-mail:....................................................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:..........................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:......................................................................................................

Codul de identificare fiscală:..............................................................................................................................................

Forma juridică:......................................................................................................................................................................

Capitalul social:...........................................................................................................................................lei, deţinut de:

- persoane fizice:..............................................................................................................................................................%;

- societăţi comerciale mari1:............................................................................................................................................%.

Obiectul principal de activitate;.........................................................................................................................................

Cod CAEN:...........................................................................................................................................................................

Obiectul secundar de activitate2:.......................................................................................................................................

Cod CAEN:...........................................................................................................................................................................

II Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii

a) Date din situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat, înregistrate la autorităţile competente, după caz:

- numărul mediu scriptic anual de personal:....................................................................................................................

- cifra de afaceri................................................................................................................................................................lei

- valoare active totale3:....................................................................................................................................................lei

b) Prezentarea numărului mediu de salariaţi angajaţi direct de întreprindere, calculat ca număr mediu de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei depunerii cererii de acord pentru finanţare..................................................................

III. Prezentarea succintă a investiţiei pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei

................................................................................................................................................................................................

IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

 

 

Valoarea cheltuielilor eligibile

- lei -

Valoarea finanţării solicitate

- lei -

 

An I

An II

An III

Total

An I

An II

An III

Total

Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiţiei calculate pe o perioadă de 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ......................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............. eliberat de ................ la data de ..................... cu domiciliul în localitatea ..................... str. ........................ nr. ......, bl........ sc. ....... ap. ....... sectorul/judeţul ..........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că:

 întreprinderea nu se află în procedură de executare silită;

D întreprinderea nu se află în reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

 întreprinderea nu are activităţile suspendate sau nu se află în alte situaţii similare reglementate de lege;

 împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiază de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;

 întreprinderea nu va angaja salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată.

Numele:.......................................................................

Funcţia:.......................................................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4:..........................

 

Data semnării:.......................


1 Societatea mare este acea societate comercială care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în le, or deţine active totale care depăşesc echivalentul în e a 43 milioane euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.

2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante pus cheltuieli în avans.

4 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 4

 

Data înregistrării.......................

Numărul înregistrării.....................

 

Cerere de plată a ajutorului de stat

 

Subscrisa,...............................................având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..................................... având calitatea de .................... identificat (ă) cu actul de identitate seria ............ nr. .......... eliberat de ........... la data de ............. cu domiciliul în localitatea .................... str. ...................... nr. ....... bl. ....... sc. .......... ap. ......, sectorul/judeţul ................................... cod poştal ............, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .............. în baza Acordului pentru finanţare nr. .............. din data de .......................... şi în condiţiile prevederilor schemei

pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2012.

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii:...............................................

Data înregistrării întreprinderii:......................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:........................

Codul de identificare fiscală:.............................................

Adresa:..............................................................................................................................................................................

Telefon:................fax....................e-mail....................

Cod IBAN..............., deschis la Trezoreria........................

Anexez la prezenta cerere formularul de decont Însoţit de documentele justificative, conform prevederilor schemei de ajutor stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.

II. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata,............................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ................. nr. ................, eliberat de ................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ........................ str. ........................ nr. .......... bl. ....... sc. ....... ap. ........., sectorul/judeţul ..........................................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............................. declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

Declar pe propria răspundere că:

 întreprinderea nu se află în procedură de executare silită;

 întreprinderea nu se află în reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; D întreprinderea nu are activităţile suspendate sau nu se află în alte situaţii similare reglementate de lege;

 împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiază de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;

 întreprinderea nu a angajat salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată.

 

Numele:...........................................

 

Funcţia:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1:.......................

 

Data semnării:....................

 

1 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR DE DECONT

Întreprinderea:...............................................

 

Luna

Nr.

Obligaţii de plată

Plată*)

Ajutor de stat solicitat*)- lei -

Costul salarial

Salarii brute realizate

- lei -

Contribuţii angajator

- lei -

Total

- lei -

Obiectul plăţii

Document de plată ....nr. .../data …

Valoarea plăţii

- lei -

Extras decont

nr. .../data ...

0

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8

9

10

 

1

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna

2

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna

2

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.

**) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii la cheltuieli eligibile - cost salarial cu locurile de muncă nou-create.

 

Numele:........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:....................

 

Funcţia:.......................................

 

Data semnării:...............................

 

NOTA:

Formularul de decont este însoţit de următoarele documente1. În copie:

- stat de piaţă pe întreprindere semnat de salariaţi şi de reprezentantul legal al întreprinderii;

- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de salariaţi şi de reprezentantul legal al întreprinderii;

- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete, inclusiv reţineri;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;

- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit depuse la organele abilitate;

- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;

- registrul general de evidenţă a salariaţilor, indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create;

- situaţie centralizatoare referitoare la contribuţia întreprinderii aferentă investiţiei la dezvoltarea regională prin plata impozitului pe salarii şi a contribuţiilor de asigurări sociale.

 


1 Toate copiile vor purta menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate de reprezentantul legal al întreprinderii şi ştampilate.

 

ANEXA Nr. 6

 

Formular privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă

 

Număr mediu de salariaţi pe ultimele 12 luni la data depunerii cererii de acord pentru finanţare

Număr mediu de salariaţi pe ultimele 12 uni la data depunerii cereri de plată

Locuri de muncă conform planului de creare a locurilor de muncă în perioada........

Locuri de muncă efectiv create la data depuneri cererii de plată

Gradul de implementare a planului de creare a locurilor de muncă la data depuneri cererii de plată

0

1

2

3

4=3/2

 

Numele:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:.......................

 

Funcţia:..........................................

 

Data semnării:................................

 

ANEXA Nr. 7

 

Formular privind realizarea investiţiei

 

Nr. crt.

Denumirea activului

Nr. inventar

Valoare înregistrată în contabilitate fără TVA

- lei -

Factura nr. … ../data ….

Document de plată

Extras de Cont

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:.......................

 

Funcţia:..........................................

 

Data semnării:................................

 

ANEXA Nr. 8

 

Formular privind menţinerea investiţiei

 

Nr. crt.

Denumirea activului

Nr. inventar

Valoare înregistrată în contabilitate fără TVA

- lei -

Informaţii privind înlocuirea activelor aferente planului de investiţii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Numele:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:.......................

 

Funcţia:..........................................

 

Data semnării:................................

 

ANEXA Nr. 9

 

Formular privind contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională

 

Nr. crt.

Contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională

 

An de raportare

Plata

Obiectul plăţii

Document de plată nr. .../data...

Valoarea plătii

– lei -

Extras de cont nr. .../data...

1.

Contribuţii angajator - total, din care:

 

 

 

 

 

 

- CAS

 

 

 

 

 

 

- şomaj

 

 

 

 

 

 

- sănătate

 

 

 

 

 

 

- concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

- fond garantare

 

 

 

 

 

 

- accidente

 

 

 

 

 

2.

Contribuţii angajat - total,

 

 

 

 

 

 

 din care:

 

 

 

 

 

 

 - CAS

 

 

 

 

 

 

- şomaj

 

 

 

 

 

 

- sănătate

 

 

 

 

 

 

- impozit

 

 

 

 

 

3.

Impozit pe profit

 

 

 

 

 

4.

 Impozit pe dividende

 

 

 

 

 

5.

Taxe şi impozite locale

 

 

 

 

 

 

 TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Numele:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:.......................

 

Funcţia:..........................................

 

Data semnării:................................

 

ANEXA Nr. 10

 

Formular privind menţinerea locurilor de muncă

 

Întreprinderea:.........................

 

Luna

Nr. de angajaţi pe întreprindere/ locuri de munca nou-create

Obligaţii de plată

Plată*)

Costul salarial

Salarii brute realizate

- lei -

Contribuţii angajator

- lei -

Total

- lei -

Obiectul plăţii

Document de plată .... nr. .../data …

Valoarea plăţii

- lei -

Extras decont

nr. .../data ...

0

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8

9

Luna

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de munca nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 

Luna

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de munca nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de munca nou-create (cheltuieli eligibile)

 

 

 

 

 

 

 


*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salar ale pe întreprindere.


 

Numele:.........................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului:.......................

 

Funcţia:..........................................

 

Data semnării:................................

 

NOTĂ:

Situaţia prin care se justifică menţinerea locurilor de muncă este însoţită de următoarele documente1, în copie:

- stat de plată pe întreprindere semnat de salariaţi şi de reprezentantul legal al întreprinderii;

- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de salariaţi şi de reprezentantul legal al întreprinderii;

- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete, inclusiv reţineri;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;

- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;

- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;

- registrul general de evidenţă a salariaţilor, indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create.


1 Toate copiile vor purta menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate de reprezentantul legal al întreprinderii şi ştampilate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin, (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică, conform datelor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Centrului Naţional S.I.S., conform datelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, denumirea „Centrul de Studii Postuniversitare” se înlocuieşte cu denumirea „Institutul de Studii pentru Ordine Publică”, iar imobilele cu numărul de inventar 144535 şi 144536 se comasează.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2012.

Nr. 806.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a adăugării valorii terenului şi valorii lucrărilor de modernizare efectuate la valoarea construcţiei

 

Nr. MFP

Locul unde este situat imobilul

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

20411

Municipiul Bucureşti

47-132

8.19.01

Ministerul Administraţiei si Internelor (CUI 4267095)

13.079.489,34

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a finalizării investiţiei pe terenul existent

 

Nr. MFP

Locul unde este situat imobilul

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

154964

Municipiul Bucureşti

47-138

8.19.01

Ministerul Administraţiei si Internelor (CUI 4267095)

34.472.246,91

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile proprietate publică a statului care trec din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică, respectiv în administrarea Centrului Naţional S.I.S.

 

Nr. MFP

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil care se transmite

Denumirea imobilului după preluare

Număr de înregistrare în inventarul domeniului public

144536

Municipiul Bucureşti

Ministerul Administraţiei şi Internelor(CUI 4267095)

Institutul de Studii pentru Ordine Publică (CUI 4183172)

 

Denumirea imobilului: 47-112

Clădire

Valoare actualizată: 217 lei

42-06

Se va comasa cu nr. MFP 144535.

154964

Municipiul Bucureşti

Ministerul Administraţiei şi Internelor (CUI 4267095)

Centrul Naţional S.I.S (CUI 27493318)

Codul de clasificaţie: 8.19.01

Denumirea imobilului: 47-138; Clădire + teren

Valoare actualizată: 34.472.246,91 lei

74-01

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN - SA, formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisorile nr. 66 din 31 mai 2012, respectiv nr. 75 din 14 iunie 2012, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN - SA, cu sediul în municipiul Bacău, calea Mărăşeşti nr. 145, judeţul Bacău, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J04/350/2002, cod unic de înregistrare 14666794, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) „Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-04-080167.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 26 iulie 2012.

Nr. 729.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LEON CARS LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere statutul juridic de firmă în lichidare, precum şi solicitarea Societăţii Comerciale LEON CARS LEASING IFN - S.A. privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, formulată prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere sub nr. VI/18.290 din 8 noiembrie 2011,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LEON CARS LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Gherla, str. Teodor Speranţia nr. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3269/2006, având codul unic de înregistrare 19072423, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) „Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-13-080052.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 26 iulie 2012.

Nr. 730.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMÂNIA IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din registrele general şi special ale Instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMÂNIA IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 31 din 26 iunie 2012, înregistrată la Banca Naţională a României sub nr. 15.998 din 27 iunie 2012, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMÂNIA IFN - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. General Constantin Budişteanu nr. 28C, et. 1, biroul E1-1.7, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/13713/2005, cod unic de înregistrare nr. 17849656, înscrisă în Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110180 şi în Registrul special al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-41-110066.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 26 iulie 2012.

Nr. 731.