MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 539/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 august 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

739. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.110/181. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11

 

2.606. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 739.

 

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

Adresa: Sos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

Cod fiscal: R10881986

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC

BVC

 

 

INDICATORI

 

Realizat 2011

2012

Diferenţe

0

1

2

3

5

6

7=6-5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

443.251,78

436.774,79

-6.476,99

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

338.884,20

338.884,00

-0,20

 

 

a)

din producţia vândută

3

331.603,41

331.603,41

0,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

0

0,00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

0,00

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

0,00

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

0,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.252,99

1.253,00

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

6.027,80

6.027,59

-0,2l

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

104.367,59

97.890,79

-6.476,80

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

12,93

12,00

-0,93

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

877,22

832,00

-45,22

 

 

d)

alte venituri financiare

14

103.477,44

97.046,79

-6.430,65

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

487.404,27

435.977,85

-51.426,411

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

346.899,99

317.159,30

-29.740,68

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.779,22

11.513,31

-265,911

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

34.624,14

35.490,63

866,49

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

0,00

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

122.893,88

100.887,38

-22.006,49

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

91.128,91

76.068,00

-15.060,9l

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

27.370,08

21.458,35

-5.911,72

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

20.649,60

15.838,84

-4.810,76

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

683,01

571,11

-111,9o

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

5.518,68

4.606,97

-911,7l

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

518,78

441,43

-77,35

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

4.394,89

3.361,03

-1.033,86

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.673,01

1.521,36

-151,65

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.721,88

1.839,67

-882,211

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

0,00

0,00

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

23.706,40

128,30

-23.578,10

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

110,47

881,00

770,53

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

106.731,39

127.713,31

20.981,92


 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

40.535,39

35.163,30

-5.372,09

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.519,10

5.382,07

-1.137,03

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

0,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

20,15

0,00

-20,15

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

0,00

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

140.504,30

118.818,55

-21.685,75

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

18.257,73

35.754,43

17.496,70

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

122.246,57

83.064,12

-39.182,45

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

0,00

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-44.152,49

796,94

44.949,43

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

127,51

127,5l

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

0,00

669,43

669,43

 

1

 

Rezerve legale

55

0,00

33,47

33,47

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,00

635,96

635,96

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

0,00

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

0,00

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0,00

0,00

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

0,00

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

0,00

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

0,00

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

0,00

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

0,00

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0,00

0,00

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0,00

0,00

0,00


VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

157.176,76

167.273,31

10.096,55

 

1

 

Surse proprii

72

106.731,39

127.713,31

20.981,92

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

0,00

 

3

 

Credite bancare

74

50.445,37

39.560,00

-10.885,37

 

 

a)

- interne

75

50.445,37

39.560,00

-10.885,37

 

 

b)

- externe

76

0,00

0,00

0,00

 

4

 

Fonduri europene

77

0,00

0,00

0,00

 

5

 

Alte surse

78

0,00

0,00

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

143.983,50

167.273,31

23.289,8l

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

57.803,40

52.546,01

-5.257,39

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

86.180,10

114.727,31

28.547,211

 

 

a)

interne

82

51.859,62

61.502,70

9.643,08

 

 

b)

externe

83

34.320,48

53.224,60

18.904,12

X

 

 

REZERVE, din care:

84

0,00

33,47

33,47

XI

1

 

Rezerve legale

85

0,00

33,47

33,47

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

0,00

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

0,00

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

0,00

 

1

 

Venituri totale

89

443.251,78

436.774,79

-6.476,99

 



 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

487.404,27

435.977,85

-51.426,411

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1511

1361

-150,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1759

1469

-290,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

95.523,80

79.429,03

-16.094,77

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

91.124,09

76.062,00

-15.062,09

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4,82

6,00

1,18

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

4.394,89

3.361,03

-1.033,86

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.317

4.315

-2,2o

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.525

4.506

-19,63

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

251.990,78

297.327,97

45.337,19

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

259.550,50

297.327,97

37.777,47

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

0

0

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

1.099,61

998,18

-101,44

 

11

 

Plăţi restante

103

8.610,00

0,00

-8.610,00

 

 

a)

preţuri curente

104

8.610,00

0,00

-8.610,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

8.610,00

0,00

-8.610,00

 

12

 

Creanţe restante

106

4.516,00

4.064,40

-451,60

 

 

a)

preţuri curente

107

4516,00

4.064,40

-451,60

 

 

b)

preţuri comparabile

108

4674,06

4.186,33

-487,73

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 1.110 din 29 iunie 2012

MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 181 din 19 iulie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, ale pct. 4.21 al art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor- RNTR 11”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică la controlul tehnic în trafic al vehiculelor, cu excepţia vehiculelor utilitare.”

3. Articolul 4 se abrogă.

4. După articolul 5 se introduce următoarea menţiune:

Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora.”

5. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGLEMENTĂRI

privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor- RNTR 11”

6. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentele reglementări stabilesc procedura şi condiţiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România, cu excepţia vehiculelor utilitare.”

7. În anexă, la articolul 2, literele d) şi g) se abrogă.

8. În anexă, la articolul 3, literele a) şi d) se abrogă.

9. În anexă, la articolul 3, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) vehicul - sistemul mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine;

f) vehicul utilitar - vehiculul destinat transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto (categoriile M2 şi M3), ori vehiculul destinat transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de peste 3,5 t (categoriile N2, N3, O3 şi O4).”

10. În anexă, articolul 4 se abrogă.

11. În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - CTT se efectuează pentru vehiculele aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe naţionalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se cont de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.”

12. În anexă, la articolul 7 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea ITP în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora; şi/sau;”.

13. În anexă, la articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte că un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE, este recunoscută ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberată în România.”

14. În anexă, la articolul 7, alineatul (6) se abrogă.

15. În anexă, la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) înainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control enumerate în raportul de CTT, inspectorul RAR ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP şi/sau un raport de CTT prezentat de conducătorul auto şi care a fost întocmit recent fie de RAR, fie de autoritatea competentă a unui alt stat membru al Uniunii Europene.”

16. În anexă, la articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

17. În anexă, la articolul 9, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

18. În anexă, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru fiecare CTT se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele reglementări.”

19. În anexă, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în cazul în care inspectorul RAR determină, în urma verificărilor efectuate, defecte majore sau periculoase în conformitate cu planul de operaţiuni, marchează în raportul de CTT acele puncte la care au fost constatate astfel de defecte, iar pe versoul raportului de CTT marchează codurile ce denumesc verificările la care au fost identificate defectele respective. De asemenea, inspectorul RAR menţionează în clar toate defectele identificate la rubrica privind detalierea defectelor constatate.

(2) în baza defectelor menţionate de inspectorul RAR, lucrătorul Poliţiei Rutiere aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice şi înscrie măsurile aplicate la rubrica privind rezultatul controlului din raportul de CTT.

(3) Măsurile aplicate de lucrătorul Poliţiei Rutiere în conformitate cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice au în vedere defectele constatate fie în timpul verificărilor

prevăzute la art. 7 alin. (4), fie în timpul inspecţiei mai complexe prevăzute la art. 10 alin. (3).

(4) în cazul în care măsurile aplicate de lucrătorul Poliţiei Rutiere includ şi imobilizarea vehiculului, ca urmare a gravităţii defectelor constatate, în cazul vehiculelor înmatriculate în România, inspectorul RAR va proceda suplimentar la anularea ITP

(5) RAR informează deţinătorul vehiculului cu privire la anularea valabilităţii ITP a vehiculului respectiv.

(6) Raportul de CTT se reţine de inspectorul RAR, o copie a acestuia fiind înmânată lucrătorului Poliţiei Rutiere, iar o altă copie conducătorului auto.”

20. În anexă, articolul 12 se abrogă.

21. În anexă, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în cazul în care RAR a fost informat de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier de solicitarea adresată de o autoritate competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecte majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România de a se lua măsuri împotriva contravenientului, RAR va cere deţinătorului vehiculului respectiv prezentarea la RAR într-un interval de maximum 30 de zile pentru efectuarea unei verificări tehnice la sistemele la care au fost constatate defecte majore şi/sau periculoase de către autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene.

(2) în cazul nerespectării de către deţinătorul vehiculului a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), RAR va proceda la anularea din oficiu a valabilităţii ITP pentru vehiculul respectiv, informând în acest sens deţinătorul vehiculului.

(3) RAR va comunica Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier măsurile luate cu privire la vehiculul menţionat la alin. (1).”

22. În anexă, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În cazul reţinerii certificatului de înmatriculare de către lucrătorul Poliţiei Rutiere ca urmare a defectelor constatate în cadrul CTT, a lipsei ITP sau a expirării valabilităţii ITP, redobândirea certificatului de înmatriculare se realizează în baza inspecţiei tehnice efectuate de RAR, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

23. În textul anexei, termenul „defecţiune” se înlocuieşte cu termenul „defect”.

24. Anexa nr. 1 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

25. Anexa nr. 2 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

26. Anexele nr. 3 şi 4 la reglementări se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Căbulea Ioan-Nicolae,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la reglementări)

 

Plan de operaţiuni

 

Nr. crt.

Denumirea verificării

Metoda de control şi aparatura necesara

Defecte constatate

Cod defect

DMi

DMa

DP

0

1

2

3

4

5

6

0. IDENTIFICARE VEHICUL

0.1.

Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordantă între plăcile cu numărul de înmatriculare şi numărul de înmatriculare din documentele vehiculului

(CI şi/sau CIV)

Inspecţie vizuală

a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul

 

X

 

b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă

 

X

 

c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanţă cu documentele vehiculului.

 

X

 

d) Placă deteriorată/confecţionată artizanal

X

X

 

0.2.

Verificare concordantă între datele de identificare prelevate de pe vehiculul supus CTT şi datele din CIV

Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonat numărul de identificare sau unde se află plăcuţele

producătorului

Se verifică concordanţa dintre vehiculul supus CTT

şi datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa

producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, culoare.

a) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuţă producător cu număr de identificare de la bord

 

X

 

b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial sau total

 

X

 

c) Număr de identificare neconform cu

 

X

 

documentele sau înregistrările vehiculului d) Vehiculul supus CTT nu corespunde cu

 

X

 

datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului sau culoarea.

 

 

 

e) Număr de identificare modificat sau poansonat neconform

 

X

 

f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (de exemplu, înconjurat de un cordon de sudură).

 

X

 

g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa vehiculului.

 

X

 

h) Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (de exemplu, motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului)

 

X

 

i) Seria rezervorului GPL/GNC nu este menţionată sau este diferită de cea din CIV.

 

X

 

1. SISTEM DE FRÂNARE

1.1.

Stare mecanică şi funcţionare

 

 

 

 

1.1.1.

Ax pedală frână de serviciu/ax manetă de frână

Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat

NOTĂ: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit.

a) Efort excesiv la acţionarea pedalei/manetei

 

X

 

b) Uzură avansată sau joc excesiv

 

X

 

c) Lipsă siguranţă la pedală

 

 

X

1.1.2.

Pedală/Manetă de frână şi cursa dispozitivului de acţionare a frânei

Inspecţie vizuală şi funcţională a

componentelor, în timp ce sistemul de frânare este

acţionat

NOTĂ: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit.

a) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acţionare

 

X

 

b) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la poziţia iniţială.

 

X

 

c) îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată, fixată incorect sau lipsă

X

 

 

d) Dispozitivul de acţionare deformat excesiv, fisurat, rupt

 

X

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1.1.3.

Element de acţionare frână de mână, levier de comandă frână de mână, mecanism cu clichet frână de mână, frână de mână cu

acţionare electrică

Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcţionează necorespunzător.

 

X

 

b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului

 

X

 

c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect)

 

X

 

d) Element de acţionare lipsă, deteriorat sau nefuncţional

 

X

 

e) Funcţionare incorectă, indicatorul de avertizare indică o funcţionare defectuoasă

 

X

 

f) Elemente deteriorate sau reglate necorespunzător

 

X

 

g) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice element deteriorat ori reglat necorespunzător)

 

X

 

1.1.4.

Elemente de cuplare ale frânelor (semi)remorcii

Deconectarea şi reconectarea tuturor elementelor de cuplare ale sistemelor de frânare dintre autovehiculul tractor şi (semi)remorcă

Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Fixare necorespunzătoare/Montaj necorespunzător

X

X

 

b) Funcţionare necorespunzătoare

 

X

X

1.1.5.

Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână

Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient

 

X

 

b) Pompă centrală neetanşă/defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la acţionarea manetei)

 

X

X

c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână

 

X

X

d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână

 

X

 

e) Lipsă capac rezervor lichid de frână

X

 

 

f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect

X

 

 

g) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă a fost prevăzut de producător)

X

 

 

1.1.6.

Conducte de frână rigide

Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Risc iminent de fisurare sau rupere

 

X

X

b) Conductă sau conexiune neetanşă (pierderi reduse/importante)

 

X

X

c) Deteriorări sau coroziuni excesive (conform pct. C din anexa nr. 2 la RNTR 1)

 

X

X

d) Conductă poziţionată necorespunzător

 

X

 

e) Conductă fisurată sau ruptă

 

 

X

1.1.7.

Racorduri flexibile de frână

Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Risc iminent de fisurare sau rupere

 

X

X

b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt

X

X

 

c) Racord sau conexiune neetanşă (pierderi reduse/importante)

 

X

X

d) Umflare excesivă la presiune

 

X

X

e) Racord cu porozităţi

 

X

 

f) Racord fisurat sau rupt

 

 

X

1.1.8.

Garnituri de fricţiune

(plăcuţe, saboţi)

Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de vizitare

a) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roţi)

 

X

X

b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roţi)

 

X

X

c) Lipsă

 

 

X

 

0

1

2

3

4

5

6

1.1.9.

Tamburi şi discuri de frână

Inspecţie vizuală, inclusiv în zona de ventilaţie

a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranţa (la o roată/la mai multe roţi)

 

X

X

b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roţi)

 

X

X

c) Tambur sau disc lipsă

 

 

X

d) Platou fixat necorespunzător, joc platou

 

X

 

e) Joc disc de frână

 

 

X

f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o roată/la mai multe roţi)

 

X

X

1.1.10.

Cabluri de frână, leviere şi conexiuni, tije de acţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Cabluri deteriorate/înnodate

 

X

X

b) Componente corodate sau uzate excesiv

 

X

X

c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător

 

X

 

d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare

 

X

 

e) Orice element care poate împiedica mişcarea liberă a elementelor sistemului de frânare

 

X

 

f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei din cauza reglajului incorect sau uzurii excesive

 

X

 

g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei

 

 

X

h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor

 

X

 

i) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau tije de acţionare defecte

 

X

 

1.1.11.

Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână hidraulici)

Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Cu deteriorări/Cu fisuri

 

X

X

b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/importante)

 

X

X

c) Fixare necorespunzătoare/Montare incorectă

 

X

X

d) Coroziuni excesive

 

X

X

e) Burduf de protecţie împotriva prafului rupt/lipsă

X

X

 

1.1.12.

Regulator automat al frânării în funcţie de încărcare

Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Timonerie defectă

 

X

 

b) Timonerie reglată necorespunzător

 

X

 

c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient

 

X

X

d) Regulator lipsă sau modificat

 

 

X

1.1.13.

Dispozitiv de reglare a jocului

Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

a) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu mişcare anormală, uzat excesiv sau reglat necorespunzător

 

X

 

b) Dispozitiv de reglare a jocului defect

 

X

 

c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect

 

X

 

1.1.14.

Ansamblu sistem de frânare

Inspecţie vizuală şi auditivă

a) Alte componente corodate excesiv/deteriorate astfel încât afectează funcţionalitatea sistemului de frânare

 

X

X

b) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător

 

X

 

c) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare(1)

 

X

X

 

0

1

2

3

4

5

6

1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu

1.2.1.

Performanţă

Verificare, dacă este posibil prin probe în parcurs

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea

efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

a) Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

 

X

 

b) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei).

 

X

 

c) Frânare anormală a oricăreia dintre roţi (de exemplu, întârziere excesivă la frânare)

 

X

 

d) Zgomot la roată în timpul frânării

X

 

 

1.2.2.

Eficacitate (+E)

Verificare, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare

A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

Deceleraţie maximă măsurată mai mică decât valorile precizate în anexa nr. 11 la RNTR 1, în funcţie de categoria vehiculului

 

 

X

1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat)

1.3.1.

Performanţă

Verificare, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea

efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

a) Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie.

 

X

 

b) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei).

 

X

 

c) Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi

 

X

 

d) Zgomot la roată în timpul frânării

X

 

 

1.3.2.

Eficacitate (+E)

Verificare, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare

A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

Deceleraţie maximă măsurată mai mică decât valorile precizate în anexa nr. 11 la RNTR 1, în funcţie de categoria vehiculului

 

 

X

1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (când nu este frână de securitate)

1.4.1.

Performanţă

Verificare, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

a) Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

 

X

 

b) Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi

 

X

 

c) Zgomot la roată în timpul frânării

X

 

 

1.4.2.

Eficacitate (+E)

Verificare, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare

A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1.

Deceleraţie maximă măsurată mai mică de 1,6 m/s 2 pentru toate categoriile de vehiculele

 

X

 

1.5.

Sistem antiblocare (ABS)

Inspecţie vizuală

a) Dispozitivul de avertizare nu funcţionează corespunzător.

 

X

 

b) Dispozitivul de avertizare indică funcţionarea necorespunzătoare a sistemului.

 

X

 

c) Senzorii de turaţie a roţii lipsă sau deterioraţi

 

X

 

d) Instalaţie electrică deteriorată

 

X

 

e) Alte componente lipsă sau deteriorate

 

X

 

 

0

1

2

3

4

5

6

2. SISTEM DE DIRECŢIE

2.1. Stare mecanică

2.1.1.

Stare, fixare, funcţionare sistem de direcţie (+E)

Inspecţie vizuală cu vehiculul cu roţile pe sol sau, dacă este posibil, cu utilizarea unui cric

Ghidonul/Volanul este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii directoare sunt deplasate stânga-dreapta pe întreaga cursă.

a) Sistem de direcţie greu manevrabil

 

X

 

b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate

 

X

X

c) Uzură excesivă a axului sectorului de angrenare

 

X

X

d) Deplasare excesivă a axului sectorului de angrenare

 

X

X

e) Neetanşeităţi ale casetei (scurgeri reduse/importante)

X

X

 

2.1.2.

Stare, fixare casetă de direcţie (+E)

Inspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie

Cu vehiculul cu roţile pe sol, se roteşte ghidonul/volanul stânga-dreapta.

Dacă se utilizează un cric, se deplasează manual roţile stânga-dreapta.

a) Fixare necorespunzătoare a casetei

 

X

X

b) Găuri de fixare ovalizate

 

X

X

c) Şuruburi de fixare rupte/lipsă

 

X

X

d) Casetă de direcţie fisurată/spartă

 

X

X

2.1.3.

Jocuri în sistemul de direcţie (+E)

Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile şi siguranţa în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta cu roţile pe sol

Dacă se utilizează un cric, se deplasează manual roţile punţii directoare stânga-dreapta.

Verificare ax ghidon cu frâna faţă acţionată.

a) Mişcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe

 

X

X

b) Joc excesiv în articulaţiile sistemului de direcţie

 

X

X

c) Deformări/Fisuri ale oricărui element

 

X

X

d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roţilor

 

X

 

e) Alinierea defectuoasă a componentelor (de exemplu, bară de comandă a direcţiei, bară de conexiune etc.)

 

X

 

f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare

 

X

X

g) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă

X

X

 

2.1.4.

Funcţionare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcţie (+E)

Inspecţie vizuală a mişcării elementelor timoneriei în timp ce ghidonul/volanul este rotit, cu roţile pe sol şi motorul în funcţiune

Dacă se utilizează un cric, se roteşte ghidonul/volanul stânga - dreapta până la cursa maximă.

a) Cursă incompletă a sistemului de direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a cadrului sau şasiului)

 

X

 

b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncţionale sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător)

 

X

 

c) Atingerea componentelor

 

X

X

2.1.5.

Stare, fixare, funcţionare şi etanşeitate servodirecţie

Verificarea servodirecţiei şi a nivelului de ulei hidraulic din rezervor (dacă este vizibil)

Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect

a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/importante)

 

X

X

b) Nivel redus de lichid

X

X

 

c) Mecanismul nu funcţionează.

 

X

X

d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat

 

X

X

e) Conducte care freacă/poziţionate necorespunzător

 

X

X

f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare

 

X

X

g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau corodate excesiv

 

X

X

h) Zgomot anormal la pompă în timpul funcţionării

 

X

 

 

0

1

2

3

4

5

6

2.2. Ghidon/Volan şi coloană ghidon/volan (furcă faţă)

2.2.1.

Stare, fixare ghidon/volan

Cu roţile pe sol, se oscilează ghidonul/volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos o forţă slabă. Se inspectează vizual jocurile.

a) Deplasare relativă între ghidon/volan şi coloana de direcţie care indică un joc excesiv

 

X

 

b) Lipsa dispozitivului de reţinere(siguranţei) pe furcă/butucul volanului

 

X

X

c) Butucul, coroana sau spiţele volanului fisurate sau fixate necorespunzător

 

X

X

2.2.2.

Stare, fixare coloană de direcţie ghidon/volan, cuplaj, jugul şi furca ghidonului

Se împinge şi se trage de ghidon/volan în linie cu coloana, se împinge de ghidon/volan în diferite direcţii perpendiculare pe

coloana de direcţie. Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii.

Joc excesiv axial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana

 

X

 

b) Joc excesiv radial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana

 

X

 

c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat)

 

X

 

d) Fixare defectuoasă a coloanei

 

X

X

e) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

 

 

X

f) Cadru furcă deteriorat/fisurat

 

X

X

g) Cadru furcă corodat excesiv/montat necorespunzător

 

X

X

h) Joc excesiv al furcii în cadru

 

X

 

2.3.

Joc la ghidon/volan

Cu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă, se roteşte uşor ghidonul/volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a mişca roţile Se verifică vizual mişcarea liberă.

Joc excesiv al direcţiei (de exemplu, ghidonul/volanul poate fi rotit pe un arc de cerc mare, fără ca roţile directoare să se mişte)

 

X

X

2.4.

Aliniament roţi

Verificarea aliniamentului roţilor Control vizual

Roţi nealiniate în mod evident

 

X

 

3. VIZIBILITATE

3.1.

Câmp de vizibilitate

Inspecţie vizuală de pe şa/de la postul de conducere

a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în faţă sau lateral

X

X

 

b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi.

 

X

 

c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare.

 

X

 

3.2.

Stare parbriz şi celelalte geamuri (dacă au fost prevăzute de producător)

Inspecţie vizuală de pe şa/de la postul de conducere (conform lit. D a anexei nr. 2 la RNTR 1)

a) Geam fisurat sau decolorat

X

X

 

b) Geam cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice

X

X

 

Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu opacităţi importante sau din material neconform)

X

X

 

Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă/fisurat, spart sau cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice

X

X

 

3.3.

Oglinzi sau dispozitive retrovizoare, inclusiv cea suplimentară de la autovehiculele ŞCOALĂ

Inspecţie vizuală şi funcţională de pe şa/de la postul de conducere

a) Oglindă sau dispozitiv lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare

 

X

 

b) Oglindă sau dispozitiv deteriorate sau fixate necorespunzător/dispozitiv nefuncţional

X

X

 

3.4.

Ştergătoare de parbriz

Inspecţie vizuală şi funcţională

a)Ştergător care nu funcţionează corespunzător sau lipsă

 

X

 

b) Lamela ştergătorului deteriorată/lipsă

X

X

 

 

0

1

2

3

4

5

6

3.5.

Spălătoare de parbriz

Inspecţie vizuală şi funcţională

Spălător care nu funcţionează corespunzător/lipsă

X

X

 

3.6.

Sistem de dezaburire (dacă a fost prevăzut de producător)

Inspecţie vizuală şi funcţională

Sistem care nu funcţionează corespunzător sau deteriorat

X

 

 

4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE

4.1. Faruri

4.1.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Funcţionare defectuoasă/Lipsa farului sau a sursei de lumină

X

X

 

b) Funcţionare defectuoasă/Lipsa sistemului de proiecţie (dispozitiv reflectorizant şi lentile)

X

X

 

c) Far fixat necorespunzător

 

X

 

d) Nefuncţionare faruri cu lumină diurnă

X

 

 

e) Far neomologat (fără marcă de omologare)

 

X

 

f) Far cu oglinda deteriorată

 

X

 

g) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

h) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

i) Montare necorespunzătoare

 

X

 

j) Sursă de lumină defectă

 

X

 

4.1.2.

Orientare (+E)

Inspecţie vizuală şi funcţională

Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor.

a) Far reglat necorespunzător (centrul de focalizare al unui far nu se încadrează în limitele stabilite)

 

X

 

b) Sursa de lumină montată necorespunzător

 

X

 

4.1.3.

Comutare lumini

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Comutator care nu funcţionează în conformitate cu cerinţele (un număr de faruri iluminate concomitent)

 

X

 

b) Dispozitiv de comandă defect

 

X

 

c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu tipul omologat.

 

X

 

4.1.4.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Far, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

 

X

 

b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucţionate, reducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii

emise

 

X

 

c) Sursă de lumină şi far incompatibile

 

X

 

d) Faruri destinate conducerii pe partea stângă

 

X

 

4.1.5.

Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor (dacă

au fost prevăzute de producător)

Inspecţie vizuală şi funcţională, dacă este posibil

a) Dispozitivul nu funcţionează.

 

X

 

b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat de pe şa/de pe scaunul conducătorului auto.

 

X

 

4.1.6.

Dispozitiv de spălare a farurilor (ştergătorul sau spălătorul de far) (dacă a fost prevăzut de producător)

Inspecţie vizuală şi funcţională

Ştergătorul şi/sau spălătorul nu funcţionează.

X

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit

4.2.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

Se verifică şi pentru caseta ŞCOALĂ (dacă e cazul).

a) Sursă de lumină defectă*)

 

X

 

b) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

4.2.2.

Comutare

Inspecţie vizuală şi funcţională

Se verifică şi funcţionarea casetei ŞCOALĂ (dacă e cazul).

a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

 

X

 

b) Dispozitiv defect

 

X

 

c) Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ

 

X

 

4.2.3.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

X

X

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

X

X

 

c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

d) Montare necorespunzătoare

 

X

 

e) Casetă ŞCOALĂ necertificată, montată necorespunzător sau lipsă

 

X

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.

4.3. Lămpi de frânare

4.3.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Sursă de lumină defectă*)

 

X

 

b) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

4.3.2.

Comutare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

 

X

 

b) Dispozitiv de comandă defect

 

X

 

4.3.3.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

 

X

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

X

 

c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

d) Montare necorespunzătoare

 

X

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.

4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie

4.4.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Sursă de lumină defectă*)

 

X

 

b) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

4.4.2.

Comutare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

 

X

 

b) Dispozitiv de comandă defect

 

X

 

 

0

1

2

3

4

5

6

4.4.3.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

 

X

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

X

 

c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

d) Montare necorespunzătoare

 

X

 

4.4.4.

Frecvenţă semnal luminos

Inspecţie vizuală şi funcţională

Frecvenţa semnalului luminos necorespunzătoare

X

 

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.

4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă

4.5.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi

funcţională

a) Sursă de lumină defectă*)

 

X

 

b) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

4.5.2.

Orientare (+E)

Inspecţie funcţională şi, dacă este posibil, cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a luminii

Deviere a farului de ceaţă de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de lumină are o linie întreruptă

X

 

 

4.5.3.

Comutare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

 

X

 

b) Dispozitiv de comandă defect

 

X

 

4.5.4.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Far sau lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

 

X

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

X

 

c) Far sau lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

d) Montare necorespunzătoare

 

X

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.

4.6. Lămpi de mers înapoi

4.6.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi

funcţională

a) Sursă de lumină defectă*)

 

X

 

b) Dispersor fisurat/spart. de culoare necorespunzătoare

X

X

 

c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

 

X

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

4.6.2.

Comutare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

 

X

 

b) Dispozitiv de comandă defect

 

X

 

4.6.3.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconforme cu cerinţele

 

X

 

Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

X

 

c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

d) Montare necorespunzătoare

 

X

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor.

 

0

1

2

3

4

5

6

4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare

4.7.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Lampă care proiectează lumina direct în spate

X

X

 

 

 

b) Sursă de lumină defectă

X

X

 

 

 

c) Lampă fixată nesigur

X

X

 

 

 

Lipsă lampă sau dispersor

 

X

 

Montare necorespunzătoare

X

 

 

4.7.2.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Nefuncţionare a comutatorului în conformitate cu cerinţele

X

 

 

 

 

b) Culoarea luminii emise necorespunzătoare

 

X

 

 

 

c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei

de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

X

 

 

 

d) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

 

X

 

4.8. Catadioptri

4 8 1

Stare şi fixare

Inspecţie vizuală

a) Catadioptri deterioraţi/lipsă

X

X

 

 

 

 

b) Catadioptri fixaţi necorespunzător/ nesigur

X

X

 

4.8.2.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală

Catadioptru, culoare reflectată sau poziţie neconformă cu cerinţele

X

X

 

Catadioptru neomologat

 

X

 

4.9. Martori luminoşi

4.9.1.

Stare şi funcţionare

Inspecţie vizuală şi funcţională

Nu funcţionează corespunzător (nu afectează/afectează direct siguranţa rutieră).

X

X

 

4.9.2.

Respectare cerinţe

Inspecţie vizuală şi funcţională

Neconformi cu cerinţele

X

 

 

4.10.

Conexiuni electrice între autovehicul şi (semi)remorcă

Inspecţie vizuală şi funcţională

Dacă există posibilitatea, se verifică continuitatea electrică dintre vehicule.

a) Conexiuni electrice fixate/poziţionate necorespunzător

X

X

 

b) Izolaţie deteriorată

 

X

 

c) Conexiunile electrice nu funcţionează corespunzător.

 

X

X

d) Conexiunile electrice dintre autovehicul şi (semi) remorcă nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare accidentală.

 

X

 

4.11.

Cablaj electric

Inspecţie vizuală, inclusiv în compartimentul motor

a) Cabluri fixate/poziţionate/securizate necorespunzător

X

X

X

 

dacă este accesibil

b) Instalaţie electrică deteriorată

X

X

X

 

 

c) Izolaţie cablaj deteriorată

X

X

X

4.12.

Dispozitive reflectorizante şi lămpi facultative (dacă

Inspecţie vizuală şi funcţională

a) Lampă/Catadioptru nemontat în

X

X

 

au fost prevăzute de producător)

 

b) Nefuncţionarea lămpii în conformitate cu cerinţele

X

X

 

 

 

c) Lampă/Catadioptru fixat nesigur

X

X

 

 

 

d) Lipsă lampă sau dispersor

X

 

 

 

 

e) Lampă/Catadioptru neomologate (fără

 

X

 

 

 

marcă de omologare)

f) Dispersor fisurat, spart. de culoare

X

 

 

 

 

necorespunzătoare g) Sursă de lumină defectă*)

X

 

 

 

 

h) Culoarea luminii emise nu respectă

 

X

 

 

 

cerinţele specifice

i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

X

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

4.13.

Baterii(e) de acumulatori

Inspecţie vizuală

a) Fixată necorespunzător

X

X

 

b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit)

X

X

 

c) Comutator defect (dacă este necesar)

 

X

 

d) Siguranţe improvizate sau defecte

 

X

 

e) Ventilate necorespunzător (dacă e cazul)

 

X

 

*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminescente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.

5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE

5.1. Punţi (axe)

5.1.1.

Stare, fixare punţi (+E)

Inspecţie vizuală

Dacă este posibil, se utilizează un cric.

a) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punţilor rigide)

 

X

X

b) Jocuri în articulaţiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul

 

X

X

c) Reparaţie/Modificare necorespunzătoare

 

X

X

d) Basculă corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punţilor independente)

 

X

X

e) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe şasiu sau caroserie

 

X

 

5.1.2.

Stare, fixare fuzete (+E)

Inspecţie vizuală

Dacă este posibil, se utilizează un cric.

Se aplică o forţă laterală sau verticală pe fiecare roată.

a) Fuzetă fisurată sau deformată

 

 

X

b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau al bucşelor basculelor

 

X

X

c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă

 

X

X

d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte

 

X

X

e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă (în funcţie de număr)

 

X

X

f) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă

X

X

 

5.1.3.

Rulmenţi roţi (+E)

Inspecţie vizuală

Dacă este posibil, se utilizează un cric.

Se roteşte şi se oscilează roata sau se aplică o forţă laterală pe fiecare roată.

a) Joc excesiv la rulment

 

X

X

b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la rotire

 

X

X

c) Zgomot la rotirea liberă a roţii

 

X

 

5.2. Roţi (jante) şi anvelope

5.2.1.

Stare, fixare butuci roţi

Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi

a) Prezon sau piuliţă lipsă sau slăbit(ă) (în funcţie de număr)

 

X

X

b) Butucul roţii uzat excesiv, deteriorat sau fisurat

 

 

X

c) Joc excesiv la prinderea pe basculă sau furcă

 

X

 

5.2.2.

Stare, fixare roţi

Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi cu deplasarea

vehiculului înainte şi înapoi

a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător

 

 

X

b) Inele elastice de reţinere a anvelopei fixate incorect

 

 

X

c) Jantă deformată excesiv sau montată incorect

 

X

X

d) Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele

 

X

 

e) Găurile de fixare a jantei ovalizate

 

X

 

f) Spiţe rupte, deformate sau lipsă (în funcţie de număr)

 

X

X

g) Jante de dimensiuni diferite montate pe aceeaşi punte

 

X

 

h) Valvă anvelopă deteriorată sau în poziţie necorespunzătoare

X

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

5.2.3.

Stare, fixare anvelope

Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoi în cazul utilizării unui cric, inspecţie vizuală prin

rotirea roţii

Conform lit. F din anexa nr. 2 la RNTR 1

a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu

Documentele

 

X

X

b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă sau la roţi jumelate

 

X

 

c) Anvelope de construcţie diferită (radial sau diagonal) pe aceeaşi axă

 

X

 

d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor

 

 

X

e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20” inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20*)

 

X

 

f) Frecarea anvelopei de părţi ale şasiului, cadrului, caroseriei sau ale suspensiei

 

X

 

g) Anvelope reşapate neomologate

 

 

X

h) Funcţionare defectuoasă/nefuncţionarea evidentă a sistemului de monitorizare a presiunii (dacă a fost prevăzut de producător)

X

X

 

i) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei pe banda de rulare

 

X

 

j) Anvelope neconforme cu cerinţele

 

 

X

5.3. Suspensie

5.3.1.

Arcuri

Inspecţie vizuală

a) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu sau punte

 

X

X

b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată

 

X

X

c) Lipsă arc la una din punţi (roţi)

 

 

X

d) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

 

X

X

e) Arc rupt

 

X

 

5.3.1.1

Simetrie suspensie

Inspecţie vizuală

Control comparativ al suspensiei roţilor de pe aceeaşi punte

Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele două părţi ale aceleiaşi punţi

X

 

 

5.3.2.

Amortizoare

Inspecţie vizuală

a) Amortizoare montate necorespunzător pe şasiu sau punte

X

X

 

b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare

 

X

 

c) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe cadru sau şasiu