MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 533/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

736. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia”- SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

737. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

738. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 736.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţional㠄Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.

Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş

RO 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

50.970,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

48.450,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

44.650,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.800,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.520,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

2.500,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

49.888,40

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

49.308,40

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.850,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.628,07

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

6.972,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.958,07

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.540,06

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

52,69

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

365,32

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

698,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

139,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

559,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

23,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

30,00

 

 

q)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

8.474,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

26.053,33

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

250,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

70,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

180,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

580,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

316,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

264,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.081,60

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

173,06

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

908,54

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

908,54

 

/

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

90,85

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

772,26

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

45,43

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

36.733,00

 

1

 

Surse proprii

72

8.843,91

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

17.200,00

 

 

a)

- interne

75

17.200,00

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

10.689,09

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

36.733,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

36.260,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

473,00

 

 

a)

interne

82

473,00

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

369,91

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 



 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

369,91

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

50.970,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

49.888,40

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

263

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

260

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

7.589,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

6.963,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

9,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

559,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.231,73

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

98

2.413,78

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

5.080,64

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

978,78

 

11

 

Plăţi restante

103

2.670,00

 

 

a)

preţuri curente

104

2.670,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

2.670,00

 

12

 

Creanţe restante

106

4.650,00

 

 

a)

preţuri curente

107

4.650,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

4.650,00

 

Indicator fizic - pasageri deserviţi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 737.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţional㠄Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanta

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

A.

 

 

VENITURI ŞI SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, (l+ll) din care:

1

296.005,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE

2

269.769,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

253.076,00

 

 

a)

din producţia vândută

4

223.476,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

 

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

10

29.600,00

 

 

 

 

- venituri din exploatare

11

14.945,00

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

12

14.655,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

13

16.693,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

14

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c)

din dobânzi

16

2.166,00

 

 

d)

alte venituri financiare

17

14.527,00

 

3

 

Venituri extraordinare

18

 

II.

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

26.236,00

 

 

 

a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

20

 

 

 

 

b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care :

21

26.236,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

22

18.278,00

 

 

 

- plăţi de dobânzi şi comisioane

23

7.958,00

B.

 

 

TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)

24

269.294,00

III.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

25

243.058,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

26

226.408,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

27

10.400,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

28

22.700,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

30

60.717,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

31

43.016,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

32

12.171,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

33

9.347,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

34

215,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

35

2.355,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

254,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

37

5.530,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

857,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

39

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

40

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

41

1.530,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

42

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

44

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

45

36.433,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

46

73.984,00

 

 

 

 

- reparaţii executate de terţi

47

32.000,00

 

 

 

 

- prestări de servicii externe

48

25.758,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

22.174,00

 

 

 

i1) contract de mandat

50

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

51

90,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

52

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

53

35,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

54

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

55

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

56

130,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

58

3.500,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

59

16.650,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

2.055,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

61

14.595,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

62

 

IV.

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

63

26.236,00

 

 

 

a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională

64

 

 

 

 

b) rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :

65

26.236,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

66

18.278,00

 

 

 

- plăţi de dobânzi şi comisioane

67

7.958,00

V.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

26.711,00

VI.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

69

4.060,00

VII.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

70

22.651,00

 

1

 

Rezerve legale

71

1.335,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

72

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

73

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

74

4.000,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

75

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor delard.71, 72, 73, 74 şi 75.

76

17.316,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

77

1.731,00

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

78

14.719,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

79

866,00

VIII.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

80

725,00

IX.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

81

725,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

82

7,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

83

240,00

 

 

0

cheltuieli privind prestări servicii

84

428,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

85

28,00

 

 

e)

alte cheltuieli

86

22,00

X.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

87

709.529,00

 

1

 

Surse proprii

88

26.644,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

89

2.500,00

 

3

 

Credite bancare

90

10.750,00

 

 

a)

- interne

91

 

 

 

b)

- externe

92

10.750,00

 

4

 

Fonduri europene FEDR

93

669.635,00

 

5

 

Alte surse

94

 

XI.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

95

709.529,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

96

686.545,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

97

22.984,00

 

 

a)

interne: BRD

98

6.880,00

 

 

b)

externe total, din care:

99

16.104,00

 

 

 

-BEI

100

4.636,00

 

 

 

-BERD

101

11.468,00

XII.

 

 

REZERVE, din care:

102

1.335,00

XIII.

1

 

Rezerve legale

103

1.335,00

 

2

 

Rezerve statutare

104

 

 

3

 

Alte rezerve

105

 

XIV.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

106

 

 

1

 

Venituri totale

107

269.769,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

243.058,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

109

948

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

110

950

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

111

48.546,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

112

42.883,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

113

133,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

114

5.530,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

115

3.761,67

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

116

4.258,42

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

117

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

118

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

119

22,15

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

120

900,99

 

13

 

Plăţi restante

121

 

 

 

a)

preţuri curente

122

 

 

 

b)

preţuri comparabile

123

 

 

14

 

Creanţe restante

124

15.600,00

 

 

a)

preţuri curente

125

15.600,00

 

 

b)

preţuri comparabile

126

15.600,00

 

indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii

informaţionale,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 738.

 

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Compania Naţional㠄POŞTA ROMÂNÔ - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucureşti

Cod fiscal RO 427410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

BVC2012

+/-

 

 

 

 

Realizat

Propuneri

6=5-4

0

1

2

3

4

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.315.171

1.314.000

-1.171

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.285.782

1.285.782

0

 

 

a)

din producţia vândută, din care:

3

1.241.896

1.248.488

6.592

 

 

 

 

venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

3 bis

435.794

403.000

-32.794\

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22.915

21.530

-1.385

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

0

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

0

0

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

0

0

0

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0

0

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

20.971

15.764

-5.207

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

29.389

28.218

-1.171

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

333

0

-333

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

0

 

 

c)

din dobânzi

13

8.707

9.100

393

 

 

d)

alte venituri financiare

14

20.349

19.118

-1.231

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.498.103

1.312.000

-186.103

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.475.483

1.295.745

-179.738

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

48.423

53.649

5.226

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

10.001

10.800

799

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

19.067

18.082

-985

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

890.006

873.676

-16.330

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd.94+Rd.95)

22

636.746

625.045

-11.701

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

181.633

178.931

-2.702

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

134.661

131.522

-3.139

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

3.179

3.125

-54

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

33.110

32.502

-608

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10.683

11.782

1.099

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

71.627

69.700

-1.927

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

7.412

5.500

-1.912

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

64.215

64.200

-15

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

0

0

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţiile aferente)

34

1.830

23.850

22.020

 

 

f)

ch. cu indemnizaţii 75% cf art. 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuţiile aferente)

34 bis

1.814

1.700

-114

 

 

g)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti (inclusiv contribuţiile aferente)

35

105

313

208

 

 

h)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

86.751

66.000

-20.751

 

 

i)

ch. cu prestaţiile externe

37

196.242

176.118

-20.124

 

 

j)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

221.244

71.557

-149.687

 

 

 

j1) contract de mandat (inclusiv contribuţiile aferente)

39

103

114

11

 

 

 

j2) ch. de protocol, din care:

40

170

158

-12

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

0

 

 

 

j3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

2

50

48

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

0

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

0

 

 

 

j4) ch. cu sponsorizarea

45

195

100

-95

 

 

 

 

46

0

0

0

 

 

 

j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

88

92

4

 

 

 

j7) ch. cu impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate

47 bis

59.009

52.296

-6.713

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

22.620

16.255

-6.365

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

3.375

5.533

2.158

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

19.245

10.722

-8.523

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

52

-182.932

2.000

184.932

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

0

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-182.932

2.000

184.932

 

1

 

Rezerve legale

55

0

0

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

0

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

2.000

2.000

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

0

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

-182.932

0

182.932

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

0

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0

0

0

 

 

a)

Cheltuieli materiale

66

0

0

0

 

 

b)

Cheltuieli salariale

67

0

0

0

 

 

c)

Cheltuieli privind prestări servicii

68

0

0

0

 

 

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0

0

0

 

 

e)

Alte cheltuieli

70

0

0

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

103.583

140.216

36.633

 

1

 

Surse proprii

72

103.583

130.427

26.844

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

0

 

3

 

Credite bancare şi leasinguri financiare

74

0

9.789

9.789

 

 

a)

- interne

75

0

9.789

9.789

 

 

b)

- externe

76

0

0

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

0

0

 

5

 

Alte surse

78

0

0

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

39.600

130.427

90.827

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

39.600

108.626

69.026

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasingurilor financiare

81

0

21.801

21.801

 

 

a)

interne

82

0

21.801

21.801

 

 

b)

externe

83

0

0

0

X

 

 

REZERVE, din care:

84

812.702

812.702

0

 

1

 

Rezerve legale

85

11.674

11.674

0

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

0

 

3

 

Alte rezerve

87

801.028

801.028

0

XI.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

*

*

*

 

1

 

Venituri totale

89

1.315.171

1.314.000

-1.171

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.498.103

1.312.000

-186.103

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

33.202

32.402

-800

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

32.124

31.506

-618

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

708.373

694.745

-13.628

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

636.739

625.037

-11.702

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)

95

7

8

1

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

71.627

69.700

-1.927

 

6

a)

Câştigul med u lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.651,8

1.653,2

1,4

 

 

b)

Câştigul med u lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.837,6

1.837,6

0,0

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92)

99

40.940

41.706

766

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP)

100

42.169

41.706

-462

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

101

*

*

*

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x1000

102

1.139,1

998,5

-140,6

 

11

 

Plăţi restante

103

*

*

*

 

 

a)

preţuri curente

104

49.913

50.000

87

 

 

b)

preţuri comparabile

105

51.410

50.000

-1.410

 

12

 

Creanţe restante

106

*

*

*

 

 

a)

preţuri curente

107

42.325

39.000

-3.325

 

 

b)

preţuri comparabile

108

43.595

39.000

-4.595