MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 283/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

96. - Decizie privind revocarea domnului Eugen Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

97. - Decizie privind eliberarea domnului Marin Anton din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

98. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc

 

99. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Maria Ligor a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

252/489.- Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

195. - Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

29. - Decizie privind calendarul alegerilor parţiale pentru funcţia de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Eugen Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Georgescu se revocă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 aprilie 2012.

Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marin Anton din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1.637/A.K. din data de 24 aprilie 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Anton se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi pădurilor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 aprilie 2012.

Nr. 97.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. A/3.965 din 3 aprilie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 aprilie 2012.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Maria Ligor a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. A/3.965 din 3 aprilie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.633.686 din 24 aprilie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, de către doamna Maria Ligor, a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Ligor exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 27 aprilie 2012.

Nr. 99.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Nr. 252 din 15 martie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 489 din 6 aprilie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

În temeiul art. 28 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabîle şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 6/136/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionaea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 2 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului „Cooperare teritorială european㔠şi a contribuţiei publice naţionale totale

 

Art. 1. - (1) Pentru programele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi Instrumentul pentru preaderare {!PA), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele liderilor de proiect/partenerilor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) în vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), liderii de proiect/partenerii din cadrul programelor finanţate din FEDR şi IPA prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială european㔠în cadrul unui program operaţional, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Fişa de fundamentare a proiectului prevăzuta in anexa nr. 1 este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanţare/ implementare a proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

(4) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, care are calitatea de lider de proiect/partener în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului este avizată de Autoritatea de management/Autoritatea naţională a programului în cadrul căruia se propune la finanţare/se finanţează proiectul respectiv şi va avea în vedere, după caz, contractul/ decizia/ordinul de finanţare aferent/aferentă proiectului.

(5) în cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte/decizii/ordine de finanţare nu au fost încheiate cu autorităţile de management/autorităţile naţionale, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite lider de proiect/partener prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011 solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(6) Notele justificative prevăzute la alin. (5) vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.

(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011 au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror lideri de proiect/parteneri sunt instituţii publice finanţate integral din bugetul acestora.

(8) Pentru programele finanţate de Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI), beneficiarii/partenerii din România, care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, completează şi transmit Autorităţii comune de management/Autorităţii naţionale fişa de notificare privind proiectul propus spre”finanţare/finanţat în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială european㔠din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 2. - (1) Pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 105/2011, sumele necesare finanţării valorii totale a activităţilor proprii din cadrul proiectelor se cuprind în bugetele liderilor de proiect/partenerilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 105/2011, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), liderii de proiect/partenerii prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 105/2011 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul programelor operaţionale, conform anexei nr. 1, fără a mai solicita avizul autorităţilor de management/autorităţilor naţionale.

(3) în cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte/decizii/ordine de finanţare nu au fost încheiate cu autorităţile de management/autorităţile naţionale competente, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite lider de proiect/partener solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(4) Notele justificative prevăzute la alin. (3) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora şi necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror lideri de proiect/parteneri sunt instituţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul acestora.

Art. 3. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile şi contribuţia publică naţională totală pentru fiecare program de cooperare teritorială europeană se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională, după caz, în fişa finanţării programelor aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, a programelor aferente politicii comune agricole şi politicii comune de pescuit, a altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare.

(2) Contribuţia publică naţională totală, reflectată în fişa de fundamentare, pentru fiecare program de cooperare teritorială europeană, cuprinde cofinanţarea publică pentru alţi lideri de proiect/beneficiari/parteneri decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, precum şi, spre informare, sumele reprezentând cofinanţarea publică a liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din aceeaşi lege.

(3) Ordonatorii de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate naţională, respectiv de Autoritate de certificare şi plată îşi cuprind în bugetele proprii sumele prevăzute la art. 11 şi 12 din Legea nr. 105/2011, respectându-se metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

(4) Pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit a) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 105/2011, ordonatorii de credite cu rol de Autoritate de management pot încheia contracte/decizii de finanţare în condiţiile agreate cu statele partenere în program, în funcţie de stadiul implementării programului/proiectelor şi în limita sumelor disponibile în euro la nivel de program.

 

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare

 

Art. 4. - (1) Pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 105/2011, în cazul liderilor de proiect/partenerilor prevăzuţi ia art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, care au în implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile, a cofinanţării publice, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile.

(2) După autorizarea/certificarea cheltuielilor prezentate în cererile de rambursare consolidate, autorităţile de management virează liderilor de proiect sumele, în euro, aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare.

(3) Liderii de proiect realizează repartizarea sumelor rambursate în funcţie de contribuţia fiecărui partener la cheltuielile eligibile realizate şi virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.

(4) Liderii de proiect/partenerii din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 105/2011, care au în implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, virează cu celeritate echivalentul în lei al sumelor încasate în euro aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, deschise pe codurile de identificare fiscală ale liderilor de proiect/partenerilor la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(5) în cazul liderilor de proiect/partenerilor din România, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) şi (2), echivalentul în lei al sumelor încasate în euro aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile, se gestionează prin conturile de disponibilităţi prin care aceştia îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli.

(6) în cazul liderilor de proiect/partenerilor din România prevăzuţi la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 105/2011, sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanţării acordate de la bugetul de stat, se virează de către autorităţile de management/autorităţile naţionale în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor locale, după caz, corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

(7) Rambursarea către liderii de proiect/parteneri a sumelor prevăzute la alin. (2) şi (6) se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare/cofinanţare în vigoare, precum şi conform procedurilor interne ale autorităţilor de management/autorităţilor naţionale. (8) în cazul liderilor de proiect/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, se aplică următoarele prevederi privind cofinanţarea acordata de la bugetul de stat:

a) se poate acorda sprijin financiar de la bugetul de stat şi, în consecinţă, se poate semna contract de cofinanţare numai cu un lider de proiect/partener care face dovada, la momentul semnării contractului de cofinanţare, că şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale sau cu privire la plata taxelor în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti şi comunitare aplicabile; rambursarea cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rol de Autoritate de management, proporţional cu fondurile externe nerambursabile primite de către liderul de proiect/partenerul din România pe baza documentului care atestă suma autorizată la plată de Autoritatea de management, din fonduri externe nerambursabile;

b) pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rol de Autoritate naţională, rambursarea cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanţare semnate cu fiecare lider de proiect/partener din România.

Art. 5. - (1) Pentru programele finanţate din Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (ENPI), prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 105/2011, autorităţile comune de management virează beneficiarilor de proiecte finanţate din ENPI avansuri în euro, din fondurile externe nerambursabile, calculate pe baza bugetelor proiectelor aprobate, conform Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilirea dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat, Ghidului practic privind procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale Uniunii Europene (anexa II - Condiţii generale aplicabile contractelor de grant pentru acţiuni externe, finanţate de Uniunea Europeană), publicat pe site-ul web al Europe Aid în martie 2011, şi regulilor programelor.

(2) Beneficiarii realizează repartizarea avansului în funcţie de contribuţia fiecărui partener la activităţile eligibile asumate în cadrul proiectului şi virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.

(3) în cazul beneficiarilor/partenerilor din România prevăzuţi la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 105/2011, cheltuielile efectuate din bugetele proprii corespunzătoare cofinanţării publice, precum şi cheltuielile, altele decât cele eligibile, pe care respectivii beneficiari/parteneri şi le-au prevăzut în bugetele proiectelor, sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora.

(4) în cazul beneficiarilor/partenerilor din România, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 105/2011, sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, se virează de către autorităţile comune de management/Autoritatea naţională în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor locale, după caz, corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

(5) Cofinanţarea de la bugetul de stat se acordă beneficiarilor/partenerilor din România pe baza unui contract de cofinanţare în vigoare, încheiat între aceştia şi autorităţile comune de management/Autoritatea naţională ulterior semnării unui contract de grant din care să rezulte că beneficiarii/partenerii din România beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile ENPI.

(6) Pentru programele finanţate din ENPI la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rol de autoritate comună de management, cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor/partenerilor din România se calculează după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:

a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari/parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare;

b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care beneficiarii/partenerii respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).

(7) Pentru programele finanţate din ENPI la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rol de Autoritate naţională, cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor/partenerilor din România se calculează după autorizarea cererii de plată intermediară/cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:

a) în cazul în care suma autorizată este egală cj cea bugetată în contractul de finanţare, se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind maximum 5% din valoarea acţiunilor implementate de beneficiari/parteneri;

b) în cazul în care suma autorizată este mai mică decât cea bugetată în contractul de finanţare, se diminuează proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care beneficiarii/partenerii respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).

Art. 6. - Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului efectuează plăţile către liderii de proiect/beneficiari/parteneri după verificarea cererilor de rambursare/cererilor de plată, conform procedurilor de management financiar ale programelor, după cum urmează:

a) pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, ia cursul InforEuro al Băncii Centrale Europene valabil în luna solicitării controlului de prim nivel de către fiecare partener, pentru moneda în care au fost efectuate cheltuielile. Rambursarea ultimei tranşe de plată pentru fiecare proiect se va face numai după certificarea cheltuielilor şi înregistrarea acestora în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată, în vederea regularizării plăţilor efectuate către liderii de proiect şi parteneri prin aplicarea cursului de schimb comunicat de către Autoritatea de Certificare şi Plată, conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

b) pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, la cursul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă preaderare (IPA), cu modificările şi completările ulterioare;

c) pentru Programul operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional

comun „Marea Neagră 2007-2013”, la cursul stabilit prin contractul de finanţare al proiectului.

 

CAPITOLUL III

Acordarea şi recuperarea plăţilor în avans

 

Art. 7. - Sumele aferente plăţilor în avans pentru proiecte, prevăzute în conturile de disponibil ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, se transferă de către Unitatea de plată îh conturile liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor din sursele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 105/2011, cu condiţia existenţei următoarelor documente:

a) pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România: - a contractului de cofinanţare în vigoare încheiat între Autoritatea de management, respectiv Autoritatea naţională şi liderii de proiect/partenerii din România; - a solicitării scrise din partea liderilor de proiect/partenerilor din România, realizată conform contractului de cofinanţare;

b) pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, Programul operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013” - a contractului de finanţare în vigoare încheiat între Autoritatea de management/Autoritatea comună de management şi lideri de proiect/beneficiari; - a solicitării scrise din partea liderilor de proiect/beneficiarilor, conform contractului de finanţare.

Art. 8. - (1) Pentru proiectele finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 şi Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România se acordă plăţi în avans din cofinanţare în procent de maximum 80% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management/Autoritatea naţională şi liderii de proiect/partenerii din România. Autoritatea de management/Autoritatea naţională virează către liderii de proiect/partenerii din România sumele aferente plăţilor în avans, în conturi deschise la instituţii financiar-bancare {bănci comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda naţională.

(2) Pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia se acordă plăţi în avans din fondurile externe nerambursabile, în procent de maximum 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management şi liderii de proiect/Biroul regional pentru cooperare transfrontalieră Timişoara, în limita disponibilităţilor de fonduri IPA existente în conturile Autorităţii de certificare şi plată. Autoritatea de management virează către liderii de proiect sumele aferente plăţilor în avans, în conturi deschise la instituţii financiar-bancare în euro.

(3) Pentru Programul operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013” se acordă plăţi în avans în euro din fondurile externe nerambursabile, reprezentând prefinanţare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei, ale Ghidului Practic privind procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale Uniunii Europene (Anexa II - Condiţii generale aplicabile contractelor de grant pentru acţiuni externe, finanţate de Uniunea Europeană, publicat pe site-ul web al Europe Aid în martie 2011 şi ale regulilor programelor respective.

(4) Pentru programele menţionate la alin. (2) şi (3), liderii de proiect/beneficiarii virează sumele aferente plăţilor în avans, în euro, către parteneri, conform activităţilor eligibile prevăzute în proiect.

(5) Cuantumul şi condiţiile în care se acordă plata în avans se stabilesc în contractele de finanţare/cofinanţare.

Art. 9. - (1) Sumele acordate pentru proiecte implementate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România şi Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia sub forma plăţii în avans se deduc din sursele din care au fost acordate, procentual din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de partenerii din România, respectiv de către liderii de proiect, conform contractului de cofinanţare/finanţare încheiat cu autorităţile de management/Autoritatea naţională, după caz.

(2) Pentru proiectele implementate în cadrul Programului operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013” se pot acorda una sau mai multe plăţi în avans, în funcţie de valoarea şi durata de implementare a proiectelor, conform contractului de finanţare încheiat de beneficiar cu Autoritatea comună de management.

Art. 10. - Pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, liderii de proiect/partenerii care nu depun în termen de 9 luni de la primirea avansului nicio cerere de rambursare a cheltuielilor, prin care să solicite cel puţin 60% din valoarea fondurilor primite în avans reprezentând cheltuieli eligibile, returnează integral contravaloarea avansului primit.

Art. 11. - Birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră/structurile cu rol de secretariat tehnic comun/structurile cu rol de control de prim nivel beneficiază de plăţi în avans din sursele corespunzătoare acestor plăţi în cadrul programelor respective, cu condiţia existenţei următoarelor documente:

a) pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”, pe baza solicitării scrise a Biroului regional pentru cooperare transfrontalieră/structurii cu rol de secretariat tehnic comun/structurii cu rol de control de prim nivel şi a contractului de finanţare încheiat de acesta cu Autoritatea de management/Autoritatea comună de management;

b) pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România, pe baza contractului de cofinanţare încheiat cu Autoritatea naţională şi a solicitării scrise a Biroului regional de cooperare transfrontalieră Oradea.

Art. 12 - (1) Plăţile în avans se acordă liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor sau birourilor regionale pentru cooperare teritorială, după caz, integral sau în tranşe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 8 şi conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/cofinanţare.

(2) Pentru a putea beneficia de plăţi în avans liderii de proiect/beneficiarii/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea plăţilor în avans şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri.

(3) Suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în contul menţionat la alin. (2), aferentă plăţilor în avans rămase disponibile în cont şi valoarea impozitelor aferente şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv, reprezentând costuri neeligibile la nivelul programului respectiv, se raportează Autorităţii de management/Autorităţii naţionale, după caz, şi se deduce de către aceasta din sumele rambursate liderilor de proiect!partenerilor până ia piaţa finală inclusiv.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) şi b) din Legea nr. 105/2011 se aplică prevederile din contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea comună de management.

Art. 13.Autorităţile de management/autorităţile comune de management/autorităţile naţionale au obligaţia de a stabili prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare/cofinanţare termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor financiare, inclusiv:

a) procentul şi condiţiile de acordare a plăţilor în avans;

b) termenul maxim de efectuare a plăţilor aferente plăţilor în avans/rambursării cheltuielilor eligibile;

c) documentele justificative aferente plăţilor în avans/rambursării cheltuielilor eligibile;

d) sancţiunile aplicabile, după caz, în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Legea nr. 105/2011.

Art. 14. - Liderii de proiect/beneficiarii/partenerii care implementează proiecte finanţate din fonduri aferente obiectivului „Cooperare teritorială european㔠au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate.

 

CAPITOLUL IV

Fondurile aferente finanţării axelor prioritare/componentelor de asistenţă tehnică din cadrul programelor Obiectivului cooperare teritorială europeană

 

Art. 15. - (1) Sumele necesare finanţării axelor prioritare/componentelor de asistenţă tehnică din cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management, sunt asigurate după cum urmează:

a) pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, din fondurile externe nerambursabile aferente acestuia, în cuantumul calculat conform art. 46 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi regulilor programului, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat din partea statelor participante la program, calculată conform regulilor programului;

b) pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, din fondurile externe nerambursabile aferente acestuia, în cuantumul calculat conform art. 94 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 şi regulilor programului, la care se adaugă cofinanţarea aferentă axei prioritare de asistenţă tehnică, calculată conform prevederilor programului;

c) pentru Programul operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”, din fondurile externe nerambursabile aferente acestora, în cuantumul calculat conform art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007.

(2) Sumele necesare finanţării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România şi Programul de cooperare transnaţional㠄Sud-Estul Europei” sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 46 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi regulilor programelor, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de statal României, calculată conform prevederilor programului.

(3) Sumele de la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la o poziţie bugetară distinctă.

(4) Din sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprinse în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se pot efectua inclusiv plăţi în avans către contractanţi în cadrul axelor prioritare/componentelor de asistenţă tehnică.

(5) Previziunea sumelor menţionate ia alin. (1) este realizată de fiecare beneficiar de asistenţă tehnică şi avizată de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management.

(6) Previziunea sumelor menţionate la alin. (2) este realizată de Autoritatea naţională pe baza datelor furnizate de structurile de gestionare a programelor respective.

(7) Pentru cheltuielile efectuate din fondurile de asistenţă tehnică ale Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, Programului operaţional comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007- 2013” şi Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”, Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului rambursează beneficiarilor de asistenţă tehnica sumele rezultate după verificarea eligibilităţii cheltuielilor, la cursul stabilit conform procedurilor de management financiar şi control ale programelor respective.

(8) Pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România şi Programul de cooperare transnaţional㠄Sud-Estul Europei”, pe baza plăţilor efectuate, Autoritatea naţională întocmeşte şi transmite către structurile de gestionare a programelor din statele participante la acestea, cererea de rambursare însoţită de declaraţia de cheltuieli, respectând perioadele de raportare aferente fiecărui program.

(9) Sumele aflate în contul de disponibil al beneficiarului de asistenţă tehnică la sfârşitul anului rămân la dispoziţia acestuia, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie în anul următor.

(10) La întocmirea propunerii de buget pentru anul următor, Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea naţională prezintă direcţiei abilitate pentru elaborarea bugetului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului necesarul de fonduri pentru anul următor, luând în considerare previziunile de plăţi ale Autorităţii de management/Autorităţii comune de management/Autorităţii naţionale.

Art. 16. - (1) Pentru programele finanţate din FEDR prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-g) din Legea nr. 105/2011, Autorităţile naţionale au obligaţia, conform prevederilor programelor, de a transmite către structurile de gestionare a programelor constituite în statele participante la programele respective, contribuţia României la cofinanţarea axelor prioritare de asistenţă tehnică, pe baza scrisorilor oficiale primite de la aceste structuri.

(2) Sumele necesare asigurării contribuţiei prevăzute la alin. (1} sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului conform previziunilor Autorităţii naţionale, formulate pe baza previziunilor furnizate de structurile de gestionare a programelor.

 

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul programelor de cooperare teritorială europeană

 

Art. 17. - În vederea parcurgerii fazelor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, autorităţile de management/autorităţile comune de management/autorităţile naţionale emit proceduri proprii conform regulamentelor programelor şi legislaţiei naţionale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Conturile aferente derulării fondurilor externe nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat

 

Art. 18. - (1) în vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile reglementate prin Legea nr. 105/2011 se deschid conturi bancare, în lei şi euro, în sistemul Trezoreriei Statului/instituţiilor financiar bancare.

(2) În numele Ministerului Finanţelor Publica, ca ordonator principal de credite, se deschide la Banca Naţională contul/conturi în euro gestionat(e) de Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe ne rambursabile aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) Pentru fiecare dintre programele: Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia,

Programul operaţional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013” şi Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”/ pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se deschid la instituţii financiar bancare conturi de disponibil în euro pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea din fonduri externe nerambursabile a proiectelor derulate în cadrul acestor programe.

(4) Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorială europeană, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deschide la Trezoreria Statului/instituţie financiar bancară conturi de disponibil în lei pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanţare.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deschide la Trezoreria Statului/instituţie financiar bancară câte un cont în lei şi unul în euro pentru fiecare dintre programele la care îndeplineşte rolul de Autoritate naţională şi pentru care are obligaţia de a transfera cofinanţarea naţională la axele prioritare/axele prioritare de asistenţă tehnică către structurile de gestionare ale programelor respective, constituite în statele partenere.

(6) Pentru toate programele de cooperare teritorială europeană, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deschide la Trezoreria Statului/instituţie financiar bancară câte un cont în lei şi unul în euro pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe apărute în gestionarea fondurilor aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(7) în scopul gestionării fondurilor aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, la solicitarea liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor se deschid la unităţile Trezoreriei Statului următoarele conturi:

(7.1) Pentru gestionarea sumelor primite în monedă naţională şi a echivalentului în lei al sumelor primite în euro, după caz, reprezentând plăţi în avans:

1. Pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România - instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii, în funcţie de modul de finanţare al acestora:

a) 50.25.17 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii reprezentând avans pentru proiecte finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

b) 50.09.07 „Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat reprezentând avans pentru proiectele finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

c) 50.28.03 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii reprezentând avans pentru proiecte finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

d) 50.10.03 „Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local reprezentând avans pentru proiecte finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

e) 50.36.02 „Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezentând avans pentru proiecte finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

f) 50.47.17 „Disponibil din avansuri aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» - pe numele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii care îşi gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilităţi (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice etc.)”.

2. Pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii - operatori economici şi organisme neguvemamentale nonprofit:

a) 50.98.09 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând avans pentru proiectele finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

b) 50.98.11 „Disponibil al organizaţiilor neguvernamentale reprezentând avans aferent proiectelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄.

3. Pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii - instituţii publice finanţate integral din bugetele locale (inclusiv instituţii publice subordonate finanţate integral din bugetul local):

- 21.45.02.01.03 „Veniturile bugetului local - Fondul European de Dezvoltare Regională - Prefinanţare”, pentru avansuri FEDR;

- 21.45.02.07.03 „Veniturile bugetului local - Instrumentul de asistentă pentru preaderare - Prefinanţare”, pentru avansuri IPA;

-21.45.02.08.03 „Veniturile bugetului local - Instrumentul de vecinătate şi parteneriat - Prefinanţare”, pentru avansuri ENPI.

(7.2) Pentru gestionarea sumelor reprezentând echivalentul în lei al rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor, inclusiv sume rambursate în moneda naţională din cofinanţarea publică:

1. Pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi cele finanţate din bugetele locale, sumele se încasează ca venituri la bugetele din care aceştia sunt finanţaţi şi se evidenţiază în paragrafele:

- 45.xx.01.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăţilor efectuate”;

- 45.xx.01.02 „Fondul European de Dezvoltare Regională - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

- 45.xx.07.01 „Instrument de asistenţă pentru preaderare - Sume primite în contul plăţilor efectuate”;

- 45.xx.07.02 „Instrument de asistenţă pentru preaderare - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

- 45.xx.08.01 „Instrument european de vecinătate şi parteneriat - Sume primite în contul plăţilor efectuate”;

45.xx.08.02 „Instrument european de vecinătate şi parteneriat - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”,

unde „xx” reprezintă codul bugetului de stat sau bugetului local, după caz.

2. Pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii - instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii, sumele aferente rambursărilor de cheltuieli se gestionează prin colturile de disponibilităţi prin care aceste instituţii îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli.

3. În cazul liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii care îşi gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilităţi (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice etc.), sumele aferente rambursărilor de cheltuieli se gestionează prin contul 50.47.18 „Disponibil aferent proiectelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄.

4. Pentru liderii de proiect/beneficiari/parteneri - operatori economici şi organisme neguvemamentale nonprofit, sumele aferente rambursărilor de cheltuieli se gestionează prin conturile:

a) 50.98.10 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄;

o) 50.98.i2 „Disponibil al organizaţiilor neguvemamentale reprezentând rambursări aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială european㻄.

(8) Prin conturile menţionate la alin. (7) se gestionează numai sumele aferente părţii proprii de proiect a titularilor de cont sau a instituţiilor publice subordonate, în cazul instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale.

(9) Pentru conturile de venituri bugetare Trezoreria Statului eliberează extrase de cont liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală acestea sunt deschise.

Art. 19. - Evidenţa contabilă a sumelor provenite din derularea unor proiecte finanţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2011 se va ţine distinct pentru fiecare fond şi program, folosind conturi analitice distincte. Operaţiunile Tnregistrate în sistemul contabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform prezentului capitol, se preiau în situaţiile financiare ale ordonatorului de credite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii.

Art. 20. - Prezentele norme reglementează fluxurile aferente fondurilor externe nerambursabile în euro şi cofinanţării publice în monedă naţională şi euro.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Ordonator de credite:

Departamentul (care propune/implementează proiectul):

Bugetul din care este finanţat:

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

 

FIŞĂ DE FUNDAMENTARE

a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente

Obiectivului cooperare teritorială europeană FEDR/IPA

 

Denumirea proiectului....................

şi/sau

Nr. şi data contractului/deciziei/ordinului de finanţare....................

Program/Instrument/Facilitate....................

Tipul Fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare - FEDR/IPA....................

 

 

 

 

 

- mii lei -

Perioada de implementare

CA/CB*

Bugetul proiectului” (realizat/estimat)

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN postaderare

Bugetul propriu

Bugetul propriu

0

 

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

...(anul 1)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul 2)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul 3)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul n)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Descrierea activităţilor eligibile:

Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:

 

Departament/Direcţie (beneficiar)

Director general/Director,

…………………………………

 

 

AVIZAT***

Autoritate de management,

…………………………………

Director general/Director,

…………………………………

 

Datele de contact ale responsabilului de proiect:

Nume:............................

Telefon:............................

Fax/e-mail:............................


* CA/CB: Credite de angajament/Credite bugetare.

** Se va lua în considerare numai totalul bugetelor activităţilor proprii desfăşurate, conform acordului de parteneriat

*** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul .Cooperare teritorială europeană”.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Ordonator de credite:

Departamentul (care propune/implementează proiectul): Bugetul din care este finanţat:

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

 

NOTIFICARE

privind proiectul propus la finanţare/finanţat în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială european㔠din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (ENPI)

 

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că ordonatorul de credite........................................are în vedere implementarea proiectului..........................................................................., pe care îl propune spre finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (ENPI), în cadrul Programului .......................................................... prioritatea ....................., conform următoarei fişe de fundamentare:

 

Fişă de fundamentare a proiectului ……………….

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

CA/CB*

 

Bugetul proiectului** (realizat/estimat)

 

Perioada de implementare

 

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

 

 

 

FEN postaderare (ENPI)

Bugetul propriu

Bugetul propriu

0

 

1 =2+3+4

2

3

4

...(anul 1)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul 2)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul 3)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul n)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Descrierea activităţilor eligibile:

 

 

 

Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:

 

 

 

Departament/Direcţie (beneficiar)

Director general/Director,

…………………………………

 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ***

Autoritate comună de management,…………………………………

Director general/Director,

…………………………………

 

Datele de contact ale responsabilului de proiect:

Nume:............................

Telefon:............................

Fax/e-mail:............................


* CA/CB: Credite de angajament/Credite bugetare.

** Se va lua în considerare numai totalul bugetelor activităţilor proprii desfăşurate, conform acordului de parteneriat.

*** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul .Cooperare teritorială europeană”.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garantai interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 61-75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă prezenta decizie:

Art. 1. - (1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, începe vineri, 11 mai 2012, şi se încheie în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24,00.

(2) Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală, ca urmare a solicitărilor primite de la competitorii electorali, potrivit art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a completa şi de a transmite Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CNA, până cel mai târziu la data de 9 mai 2012, informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevăzute la alin. (2), va fi comunicată public pe pagina de internet a CNA

Art. 2. - Campania electorală reflectată prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale;

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;

c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.

Art. 3. - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 4. - (1) Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice şi private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, în condiţiile art. 65-67 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

(3) în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi ai competitorilor electorali şi nici spoturi publicitare comerciale în care apar candidaţi ori reprezentanţi ai competitorilor electorali.

(4) Este interzisă vânzarea de timpi de antenă sau de spaţii de emisie pentru competitorii electorali în scopul participării la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale ori în vederea prezentării activităţilor de campanie electorală în emisiunile informative.

Art. 5. - (1) în timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care competitorii electorali, susţinătorii sau reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electorală.

{2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Emisiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv cu menţiunea „emisiune electorală1 sau, după caz, „dezbateri electorale”.

(3) în cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinător sau reprezentant al candidatului ori al unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, jurnalist, analist sau consultant politic.

(5) Emisiunile electorale pot fi realizate în direct sau pot fi înregistrate şi difuzate ca atare.

Art. 6. - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzează gratuit şi nu constituie comunicare comercială audiovizuală, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 15 din Legea audiovizualului.

(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat.

(3) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. În cadrul emisiunilor de dezbateri electorale se pot difuza numai spoturile electorale ale competitorilor prezenţi în emisiunile respective.

(4) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.

Art. 7. - (1) Emisiunile Informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) în emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi ori competitori electorali.

(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Art. 8. - (1) Emisiunile electorale şi emisiunile de dezbateri electorale trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

(2) în cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii au următoarele obligaţii:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.

Art. 9. - Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

a) să fie imparţiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare, şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu candidaţii;

d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;

e) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi;

f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane ori moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 10. - (1) în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 11. - (1) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b} să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi CNA;

c) să difuzeze. În cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care CNA dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(4) în preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 12. - Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

b) invitarea sau prezentarea în emisiuni şi dezbateri electorale a candidaţilor şi a reprezentanţilor competitorilor electorali, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (4);

c) comentarii privind desfăşurarea campaniei electorale, precum şi cele privind competitorii electorali.

Art. 13. - În ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării;

b) comentarii referitoare la competitorii electorali;

c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Art. 14. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

(2) înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia CNA, la cererea acestuia.

Art. 15. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 61-74 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Legii audiovizualului şi ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul

de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare, precum şi nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului.

(2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de CNA, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi.

Art. 16. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Ioan Onisei

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 195.

 

ANEXĂ

 

Către,

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54

 

Subsemnatul/Subscrisa........................................................................... cu domiciliul/sediul în localitatea..............................str. ...........................nr. ......bl......sc. .....ap.....judeţul/sectorul...................

În vederea aplicării dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de titular de licenţă audiovizuală vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune/televiziune prin cablu intenţionează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale;

 emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe:.......................

 emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe:..........

 emisiuni informative în care vor fi difuzate:

 informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării;

 activităţi de campanie ale candidaţilor.

Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data de....................

În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate, după cum urmează:

 luni, în tronsonul orar..............................

 marţi, în tronsonul orar............................

 miercuri, în tronsonul orar.........................

 joi, în tronsonul orar.................................

 vineri, în tronsonul orar..............................

 

Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt................................................şi pot fi contactate la telefon..................., fax:...................., e-mail..........................

 

………………………………………………………………………

(semnătura şi ştampila titularului de licenţă audiovizuală)

 

1 Pentru societăţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de rado/televiziune în parte.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind calendarul alegerilor parţiale pentru funcţia de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 

Având în vedere faptul că începând cu data de 17 martie 2012 a încetat mandatul doamnei dr. Delia Barbu de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi de membru al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, în baza art. 127 alin 1 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, şi a art. 523 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 516 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9, 75,124 şi art. 127 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, precum şi al”art. 24,31 şi 72 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie*.

Art. 1. - Şedinţa Adunării generale naţionale de alegeri parţiale pentru funcţia de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România pentru perioada rămasă din mandatul_2011-2015 va avea loc în data de 12 mai 2012 la Bucureşti. În cazul în care nu este întrunit cvorumul prevăzut la art. 61 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011, turul al II-lea al alegerilor parţiale va avea loc în data de 26 mai la Bucureşti.

Art. 2. - Depunerea candidaturilor pentru alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional a! Colegiului Medicilor Dentişti din România se va face în zilele de 7 şi 8 mai 2012, în intervalul orar 10,00-16,00, iar lista finală cu candidaturile admise se va afişa la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România, la sala unde se vor desfăşura alegerile parţiale şi pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Dentişti din România, www.cmdr.ro

Art. 3. - Componenţa Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea unui vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România pentru perioada rămasă din mandatul 2011-2015 este următoarea:

a) membri:

- dr. Nicolae Nedim Dinescu;

- dr. Andreea Puticiu;

- dr. Claudia Ciupitu;

b) membru supleant:

- dr. Daniel Băluţă.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 31 martie 2012.

Nr. 29.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

1.

Asociaţia Caritas Catolică

43.000 lei

2.

Fundaţia Hospice Emanuel

30.000 lei

3.

Fundaţia Copiii Făgăduinţei

27.000 lei

4.

Asociaţia Caritas Eparhial

27.000 lei

5.

Societatea de Binefacere „Don Orione”

21.500 lei

6.

Fundaţia „Consistoria Efrem Beniamin”

20.000 lei

7.

Asociaţia Down

18.000 lei

8.

Fundaţia Casa Minunată

16.000 lei

9.

Fundaţia de Scleroză Multiplă SM Bihor - Oradea

15.000 lei

10.

Fundaţia Theranova

14.000 lei

11.

Fundaţia People to People

10.000 lei

12.

Fundaţia Csillagvaros

8.500 lei

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.