MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 279/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 279         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

68. - Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţa socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 

Acord de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă sociala) Intre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat ia Bucureşti la 8 iulie 2011

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 

353. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

373. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru piaţa titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

 

376. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal” şi titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

66/360/63/22. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru abrogarea alin. (4) al ari. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din came. aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, a! preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006

 

3.744. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesionala „tehnician în industria alimentară”, profilul „tehnic”, domeniul „industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională „tehnician în industria textilă”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş” din municipiul Bârlad

 

Rectificări la:

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012

 

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 500 milioane euro echivalent, referitor la Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, denumit în continuare proiect, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, denumit în continuare acord.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este desemnat agenţie de implementare a proiectului şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea acestuia.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale un acord subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului.

Art. 3. - Sumele disponibilizate din împrumut prevăzut la art. 1 se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificarea indicatorilor pe baza cărora se efectuează tragerile, a mecanismului de disponibilizare a tranşelor din împrumut, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 25 aprilie 2012.

Nr. 68.

 

Împrumut nr. 8056-RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

 

Datat 8 iulie 2011

 


*) Traducere.

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

Acord datat 8 iulie 2011, încheiat între România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord următoarele:

 

ARTICOLUL I

Condiţii generale; definiţii

 

1.01. Condiţiile generale (astfel cum sunt definite în apendicele la acest acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. În afara cazului în care contextul necesită un alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în acest acord au înţelesul care Ie-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în apendicele la acest acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabilite sau la care se face referire în acest acord, suma de cinci sute milioane euro (500.000.000 EUR), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 a prezentului acord (împrumut), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu secţiunea III a anexei 2 la prezentul acord.

2.03. Comisionul iniţial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial în termen de 60 de zile după data intrării în efectivitate.

2.04. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă fixă, cu condiţia ca, ia conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale art. IV din Condiţiile generale. În pofida celor anterior menţionate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 1 februarie şi 1 august ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

2.07. (a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului pentru toate părţile sau oricare parte din suma împrumutului trasă sau netrasă într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile tuturor părţilor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi restantă, de la o rată variabilă la o rată fixă sau viceversa ori de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea limitelor ratei variabile aplicabile tuturor pârtilor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi restantă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii sau a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o conversie, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.

 

ARTICOLUL III

Proiectul

 

3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest context, împrumutatul va implementa Proiectul prin MM FPS, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 a acestui acord şi cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile anexei 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Evenimente care pot determina suspendarea/plata anticipată

 

4.01. Evenimentele suplimentare care pot determina suspendarea sunt următoarele:

a) Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale a împrumutatului şi Planul de acţiuni au fost amendate, suspendate, abrogate, revocate sau s-a renunţat la acestea fără acordul prealabil al Băncii, astfel încât este afectată material şi negativ capacitatea împrumutatului de a realiza Proiectul sau de a îndeplini oricare dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului acord.

b) Legislaţia împrumutatului care reglementează programele de asistenţă socială a fost amendată, suspendată, abrogată, revocată sau s-a renunţat la aceasta, astfel încât afectează material şi negativ capacitatea împrumutatului de a implementa în mod eficient Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale în vederea realizării Proiectului.

4.02. Evenimentele suplimentare care pot determina plata anticipată reprezintă oricare dintre evenimentele specificate la secţiunea 4.01 din prezentul acord care survine şi continuă pentru o perioadă de 60 de zile după ce evenimentul a fost notificat împrumutatului de către Bancă.

 

ARTICOLUL V

Intrare în efectivitate; încetare

 

5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în adoptarea MOP de către împrumutat, prin MMFPS, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

5.02. Data-limită de intrare în efectivitate este de 150 de zile de la data prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentare; adrese

 

6.01. Reprezentantul împrumutatului este Min sterul Finanţelor Publice.

6.02. Adresa împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti

România

Telex: 11239

Fax: 4021.312.67.92

 

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

 

Adresă cablu:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex: 248423(MCI) sau 64145(MCI)

Fax: 1-202-477-6391

 

Convenit la Bucureşti, România, la data şi anul înscrise mai sus.

 

Pentru România,

Gheorghe Ialomiţianu,

reprezentant autorizat

Pentru Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,

Francols Rantrua,

reprezentant autorizat

 

ANEXA I

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi performanţele sistemului de asistenţă socială al împrumutatului, prin întărirea managementului performanţei, îmbunătăţirea echităţii şi eficientei administrative si reducerea erorilor si fraudei.

Proiectul constă în următoarele: asigurarea finanţării, prin rambursarea plăţilor deja efectuate de împrumutat din alocaţii bugetare pentru programul de cheltuieli eligibile (PCE), în vederea sprijinirii implementării programului de reformă al împrumutatului destinat îmbunătăţirii sistemului de asistentă socială.

 

ANEXA I

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

 

SECŢIUNEA I

Aranjamente de implementare

 

A. Aranjamente Instituţionale

1. Împrumutatul, prin MMFPS: a) va întreprinde toate măsurile necesare pentru implementarea eficientă a Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale şi a Planului de acţiuni; şi b) va implementa Proiectul în conformitate cu prevederile MOP şi nu va modifica sau abroga niciuna din prevederile MOP şi nici nu va renunţa la acestea fără acordul prealabil al Băncii.

2. Împrumutatul, prin DGAS din cadrul MMFPS, va asigura coordonarea implementării Proiectului şi va fi responsabil pentru: a) monitorizarea îndeplinirii IDT-urilor; b) întocmirea şi transmiterea la Bancă a evidenţelor privind îndeplinirea IDT-urilor; şi c) coordonarea cu MFP în pregătirea şi transmiterea la Bancă a cererilor de tragere în cadrul Proiectului.

3. Împrumutatul, prin MFP, MMFPS şi ANPS, va asigura implementarea managementului financiar al Proiectului. MFP, MMFPS şi ANPS vor continua să efectueze transferurile bugetare destinate PCE prin canalele şi procedurile existente, în timp ce agenţiile judeţene ale ANPS, adică AJPS, vor raporta periodic primirea transferurilor şi utilizarea alocaţiilor bugetare. În acest sens, MMFPS şi ANPS se vor asigura că raportările privind PCE se efectuează în mod regulat, în timp util şi sunt în conformitate cu cerinţele de raportare stabilite.

4. Împrumutatul, prin MMFPS, va întreprinde toate măsurile necesare pentru a întări capacitatea instituţională pentru planificare strategică, pentru a monitoriza performanţa şi managementul DGAS, Inspecţiei Sociale, ANPS şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, în conformitate cu Aranjamentul stand-by dintre România şi FMI şi, respectiv, cu Acordul de împrumut şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi CE.

5. Împrumutatul se va asigura că pe toată durata Proiectului sunt puse anual la dispoziţie alocaţii bugetare în scopul implementării acestuia.

B. Anticorupţie

Împrumutatul se va asigura că Proiectul este realizat în conformitate cu dispoziţiile Liniilor directoare privind anticorupţia.

 

SECŢIUNEA II

Monitorizarea Proiectului, raportarea fi evaluarea

 

A. Rapoarte privind Proiectul

1. Împrumutatul, prin MMFPS, va monitoriza şi va evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoartele de proiect, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor acceptabili pentru Bancă. Fiecare raport de proiect va acoperi o perioadă de 6 luni şi va include:

a) informaţii privind cheltuielile pentru programele de asistenţă socială incluse în PCE, conform clasificaţiei economice bugetare a împrumutatului; şi b) rapoarte de implementare a Proiectului, în formatul şi conţinutul descrise în MOP. Aceste rapoarte vor fi transmise Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.

2. Fără a se limita la prevederile paragrafului 1 al acestei secţiuni, împrumutatul, prin MMFPS, ANPS şi AJPS-uri, va păstra toate informaţiile detaliate privind plăţile către beneficiarii programelor de asistenţă socială incluse în PCE, aflate în competenţa lor, care ar putea fi solicitate de Bancă pentru postevaluare.

3. Pe perioada de implementare a Proiectului, împrumutatul, prin Curtea de Conturi, va realiza auditul anual al programelor de asistenţă socială incluse în PCE şi va transmite Băncii rapoartele de audit în termen de cel mult douăsprezece (12) luni după sfârşitul anului calendaristic auditat, începând cu auditul anului 2011.

4. Pe perioada de implementare a Proiectului, împrumutatul, prin MMFPS, va determina Inspecţia Socială să efectueze inspecţii tematice pe bază de eşantion vizând implementarea programelor de asistenţă socială incluse în PCE (cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii), în scopul şi având frecvenţa stabilite în MOP, care să se refere, dar fără a se limita la acestea, la aspecte privind nivelul neregulilor şi al erorilor înregistrate în administrarea prestaţiilor sociale, cauzele acestora şi acţiunile de remediere întreprinse. Începând cu anul calendaristic 2012, pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului, rapoartele inspecţiilor tematice vor fi transmise Băncii spre analiză în termen de cel mult nouăzeci (90) de zile de la finalizarea inspecţiei tematice. Împrumutatul, prin MMFPS, va oferi Băncii posibilitatea de a discuta şi de a comenta rapoartele menţionate şi va implementa cu promptitudine recomandările agreate cu Banca ce reies din această analiză.

B. Managementul financiar, rapoarte financiare şi auditurile

1. Împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.

2. Fără a se limita la prevederile părţii A a acestei secţiuni, împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va întocmi şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare interimare neauditate pentru Proiect, care să acopere un trimestru, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va avea situaţiile financiare ale programelor din cadrul PCE auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare ale programelor va acoperi un an fiscal al împrumutatului şi va fi realizat în conformitate cu termenii de referinţă acceptabili Băncii. Situaţiile financiare auditate ale programelor pentru fiecare perioadă vor fi transmise Băncii în termen de maximum douăsprezece (12) luni de la sfârşitul acelei perioade.

 

SECŢIUNEA III

Tragerea sumelor împrumutului

 

A. Generalităţi

1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut, în conformitate cu prevederile art. II din Condiţiile generale, ale prezentei secţiuni şi cu acele instrucţiuni suplimentare pe care Banca le va specifica prin notificarea împrumutatului (inclusiv Ghidul Băncii Mondiale privind tragerile în cadrul proiectelor din mai 2006, revizuit periodic de Bancă şi care este aplicabil

prezentului acord în conformitate cu aceste instrucţiuni), pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, astfel cum sunt stabilite în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.

2. Tabelul de mai jos precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate de împrumutat şi rambursate din sumele împrumutului (Categorie), alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat prin rambursarea cheltuielilor eligibile din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma din împrumut alocată (exprimată în EUR)

Procentul din cheltuieli care va fi finanţat

(1) Plăţi în cadrul PCE

500.000.000

Suma până la limita tragerii prevăzută în tabelul de la paragraful B.2 a) al acestei secţiuni

SUMA TOTALĂ:

500.000.000

 

 

B. Condiţiile de tragere; perioada de tragere 1. Fără a contraveni prevederilor părţii A din această secţiune, nicio tragere nu va fi făcută:

a) din contul împrumutului până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului iniţial;

b) pentru plăţi în cadrul categoriei (1), în ceea ce priveşte fiecare tranşă, astfel cum este prevăzută în tabelul de la paragraful B.2. a) al acestei secţiuni, pentru care cererea de tragere a fost transmisă, dacă împrumutatul, prin MFP, nu a transmis documente satisfăcătoare pentru Bancă din care să rezulte că plăţile în cadrul PCE au fost făcute de către împrumutat către beneficiarii eligibili în conformitate şi în concordanţă cu procedurile stabilite prin legile şi regulamentele împrumutatului aplicabile;

c) pentru plăţile efectuate anterior datei prezentului acord, cu condiţia ca nivelul sumei agregate a tragerilor să nu depăşească o sută de milioane de euro (100 milioane EUR echivalent),

acestea să se facă pentru rambursarea plăţilor efectuate de împrumutat înainte de data acordului, dar nu mai devreme de 10 iulie 2010, pentru cheltuieli eligibile în cadrul categoriei (1), şi cu condiţia ca împrumutatul să fi transmis documente satisfăcătoare pentru Bancă din care să rezulte că respectivii IDT au fost îndepliniţi.

2. Fără a contraveni prevederilor părţii A din această secţiune şi fără a se limita la prevederile stabilite în paragraful 1 de mai sus, tragerile în cadrul categoriei de mai sus pot fi efectuate de împrumutat după cum urmează:

a) Tragerile vor fi efectuate în una (1) până la douăzeci (20) de tranşe şi în sume care să nu depăşească limita totală aferentă fiecărui IDT prevăzut în tabelul de mai jos, sub rezerva transmiterii !a Bancă a documentelor satisfăcătoare pentru Bancă şi astfel cum sunt definite în MOP din care să rezulte că următorii IDT au fost îndepliniţi:

 

Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT)

Limita tragerii

(exprimata în EUR)

1) Forma adoptată a Planului de acţiuni aferent Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale este diseminată de MMFPS.

25.000.000

2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor 4 programe din cadrul PCE (alocaţia de susţinere a familiei, indemnizaţia de creştere a copilului, VMG şi alocaţia de stat pentru copii).

25.000.000

3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanţă a managementului pentru programele destinate familiilor CU venituri reduse şi acestea sunt utilizate la nivelul managementului MMFPS şi ANPS.

25.000.000

4) Cel puţin 90% din beneficiarii de alocaţii de susţinere a familiei sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate de testare a mijloacelor şi prin aplicarea pragului de eligibilitate mai redus.

25.000.000

5) Cel puţin 90% din beneficiarii de indemnizaţii pentru creşterea copilului care intră în program începând cu 1 ianuarie 2011 sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, prin folosirea unui venit de înlocuire de 75%.

25.000.000

6) Cel puţin 90% din beneficiarii noului program consolidat pentru familiile cu venituri reduse sunt plătiţi prin ANPS pentru două luni consecutive.

25.000,000

7) Ponderea fondurilor destinate asistenţei sociale care merg către prima cea mai săracă chintilă a crescut de la 37,7% la 45% faţă de baza de referinţă (2009), astfel cum a fost măsurată prin ancheta bugetelor de familie.

25.000.000

8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor adoptate pentru VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutoarele de căldură sunt diseminate.

25.000.000

9) Criteriile armonizate de evaluare medicală a persoanelor cu handicap adoptate sunt diseminate.

25.000.000

10) Cel puţin 90% din persoanele care sunt certificate pentru a primi indemnizaţie de handicap, în conformitate cu noul sistem armonizat privind persoanele cu handicap, sunt plătite prin intermediul ANPS.

25.000.000

11) Cel puţin 90% din noile aplicaţii pentru programele pentru familiile cu venituri reduse şi pentru programele de politică familială din ultimele două luni sunt în conformitate cu liniile directoare operaţionale privind o aplicaţie unică şi un punct de serviciu unic (ghişeu unic).

25.000.000

12) Costurile administrative şi de participare a beneficiarilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt reduse cu 15% faţă de valoarea de referinţă.

25.000.000

13) Cel puţin o campanie de inspecţie tematică se realizează pentru fiecare din următoarele programe: VMG, indemnizaţia de handicap, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutoarele de căldură şi indemnizaţia de creştere a copilului.

25.000.000

14) Planul de acţiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS pentru a implementa recomandările din: (i) evaluarea independentă privind integritatea şi acurateţea informaţiilor din SAFIR; şi (ii) studiul de fezabilitate privind verificarea încrucişată a datelor din SAFIR cu alte baze de date.

25.000.000

15) Cel puţin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiţi prin ANPS pentru două luni consecutive.

25.000.000

16) Crearea unui registru central cu o bază naţională de date privind persoanele cu handicap

25.000.000

17) Revizuirea şi aplicarea ca atare a prevederilor privind politica sancţiunilor, prerogative de investigare şi sistemul de recomandări pentru Inspecţia Socială

25.000.000

18) 3 liste lunare de nereguli detectate de către ANPS, prin intermediul verificării încrucişate a datelor din SAFIR cu bazele de date gestionate de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, sunt transmise la Inspecţia Socială pentru verificare şi pentru a propune măsuri de remediere.

25.000.000

19) Investigaţia bazată pe risc, pentru a detecta eroarea şi frauda, este folosită de către Inspecţia Socială pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse, pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap.

25.000.030

20) Inspecţiei Sociale îi sunt transmise 3 liste lunare de nereguli detectate de către ANPS, prin intermediul verificării încrucişate a datelor din SAFIR cu bazele de date ale ANAF şi ale Registrului naţional de evidenţă a populaţiei, în vederea verificării şi formulării de propuneri şi măsuri de remediere.

25.000.000

 

b) Dacă Banca constată oricând că oricare parte din suma disponibilizată de Bancă împrumutatului în cadrul categoriei (1) s-a făcut pentru rambursarea unor cheltuieli care nu sunt eligibile în cadrul PCE sau care nu sunt în conformitate cu

prevederile secţiunii III. B.1 b) a acestei anexe şi cu prevederile MOP, împrumutatul va returna prompt Băncii acea sumă, astfel cum va specifica Banca prin notificarea împrumutatului. 3. Data-limită de tragere este 30 septembrie 2014.

 

ANEXA 3

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

 

Împrumutatul va rambursa împrumutul în întregime la 1 februarie 2023.

 

APENDICE

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1. ANAF  înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a împrumutatului sau orice succesor al acesteia.

2. Liniile directoare privind anticorupţia înseamnă Liniile directoare de prevenire şi combatere a fraudei şi corupţiei în cadrul proiectelor finanţate din împrumuturi BIRD şi din creditele şi granturile AID din 15 octombrie 2006, revizuite în ianuarie 2011.

3. Categorie înseamnă o categorie stabilită în tabelul din secţiunea III. A.2 a anexei 2 la prezentul acord.

4. AJPS înseamnă agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale a împrumutatului sau orice succesor al acesteia.

5. Indemnizaţia pentru creşterea copilului înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Buget complementar pentru adulţii cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Prestaţiile pentru persoanele cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilii prin Legea nr. 443/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. IDT-uri înseamnă indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, astfel cum sunt prevăzuţi în secţiunea III. B.2.a) a anexei 2 la prezentul acord, după cum aceşti indicatori se referă la indicatorii de produs şi de rezultat specifici ce măsoară îmbunătăţirea performanţelor sistemului de asistenţă socială al împrumutatului.

9. CE înseamnă Comisia Europeană.

10. PCE înseamnă programul de cheltuieli eligibile, o porţiune din alocaţiile bugetare ale împrumutatului destinate finanţării prestaţiilor în cadrul a 4 programe de asistenţă socială:

(i) programul privind alocaţia de stat pentru copii;

(ii) programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului;

(iii) programul privind alocaţia pentru susţinerea familiei; şi

(iv) programul privind venitul minim garantat.

11. Alocaţia pentru susţinerea familiei înseamnă prestaţiile stabilite prin Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Programele de politici familiale înseamnă în mod colectiv programul privind alocaţia de stat pentru copii (definită în prezenta anexă), programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului (definită în prezenta anexă) sau orice succesor al acestora.

13. Condiţii generale înseamnă Condiţiile generale ale BIRD pentru împrumuturi din 31 iulie 2010.

14. DGAS  înseamnă Direcţia generală de asistenţă socială a împrumutatului din cadrul MMFPS (astfel cum este definită în prezenta anexă) sau orice succesor al acesteia,

15. VMG înseamnă venitul minim garantat stabilit prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Ajutoarele de căldură înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003*) privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

17. FM înseamnă Fondul Monetar Internaţional.

18. Indemnizaţia pentru adulţii cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Legislaţia care reglementează programele de asistenţă socială înseamnă legislaţia relevantă a împrumutatului care reglementează programele de prestaţii sociale privind:

(i) alocaţia de stat pentru copii,

(ii) indemnizaţia pentru creşterea copilului;

(iii) alocaţii pentru susţinerea familiei;

(iv) venitul minim garantat, astfel cum sunt definite în prezenta anexă.

20. Programul pentru familiile cu venituri reduse înseamnă în mod colectiv alocaţia pentru susţinerea familiei (astfel cum este definită în prezenta anexă), venitul minim garantat (astfel cum este definit în prezenta anexă), ajutoarele pentru căldură (astfel cum sunt definite în prezenta anexă) sau orice succesor al acestora.

21. M&E înseamnă monitorizare şi evaluare.

22. MMFPS înseamnă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.

23. MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau orice succesor al acestuia.

24. Acordul de împrumut şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi CE înseamnă Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi Acordul de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, ratificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu modificările ulterioare.

25. Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă înseamnă agenţia împrumutatului aflată sub coordonarea MMFPS.

26. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă înseamnă institutul aflat sub coordonarea Casei Naţionale de Pensii Publice.

27. ANPS înseamnă Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale a împrumutatului sau orice succesor al acesteia.

28. Plăţi în cadrul PCE înseamnă plăţile lunare din alocaţiile bugetare ale împrumutatului, efectuate de ANPS/AJPS către beneficiarii eligibili în cadrul unuia dintre cele 4 programe de asistenţă socială la care s-a făcut referire în paragraful 10 de mai sus, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, termenii şi prevederile prevăzute în respectivele legi şi reglementări ale împrumutatului aplicabile programelor de asistenţă socială respective.

29. Situaţii financiare ale programelor înseamnă situaţiile financiare anuale pentru programele de asistenţă socială elaborate de împrumutat, prin MMFPS şi ANPS, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

30. MOP înseamnă Manualul operaţional al proiectului, care va fi aprobat prin ordin ai ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi la care s-a făcut referire în secţiunea I.A.1 din anexa 2 la prezentul acord, care descrie procedurile de implementare a Proiectului, conform prevederilor acestui acord şi ale legislaţiei naţionale şi reglementărilor împrumutatului.

31. Registrul naţional de evidenţă a populaţiei înseamnă registrul naţional al populaţiei administrat de Miri sterul Administraţiei şi Internelor al împrumutatului.

32. SAFIR înseamnă sistemul informatic integrat pentru administrarea prestaţiilor sociale.

33. Programele de asistenţă socială înseamnă cele 4 programe de asistenţă socială ale împrumutatului eligibile pentru rambursare în cadrul Proiectului:

(i) programul privind alocaţia de stat pentru copii;

(ii) programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului;

(iii) programul privind alocaţia pentru susţinerea familiei; şi

(iv) programul privind venitul minim garantat.

34. Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale înseamnă programul de reformă a asistenţei sociale al împrumutatului astfel cum a fost adoptat de Guvern prin Memorandumul din 3 martie 2011.

35. Alocaţia de stat pentru copii înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare.

36. Aranjament stand-by înseamnă Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009, aprobată prin Legea nr. 37/2010, cu modificările ulterioare.


*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 363.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, este determinată de necesitatea stringentă de redimensionare a Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, pentru a îndeplini ţintele indicative, precum şi unul dintre criteriile de performanţă stabilite prin Scrisoarea de intenţie transmisă Fondului Monetar Internaţional, precum şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere.

În condiţiile constrângerilor bugetare cauzate de criza mondială şi pentru a asigura echilibrul şi stabilitatea economico-financiară se impun măsuri imediate de redimensionare a Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.

Prezenta ordonanţă de urgenţă este elaborată în vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu instituţiile finanţatoare.

S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile contractelor de servicii de dirigenţie de şantier/consultanţă aferente contractelor de lucrări încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi nici celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor sunt obligate să se încadreze în limitele aprobate prin legile bugetare anuale în privinţa proiectelor prioritare finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.

(2) Beneficiarii pot primi şi înregistra facturi aferente situaţiilor de lucrări executate şi recepţionate, serviciilor prestate şi recepţionate, precum şi bunurilor livrate şi recepţionate, iar plata aferentă acestora va fi efectuată potrivit prevederilor contractuale iniţiale.

Art. 3.-(1) Programul naţional de dezvoltarea infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Valoarea totală actualizată a fiecărui proiect din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii nu poate depăşi valoarea creditelor bugetare prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

Ministrul mediului si pădurilor,

Attila Korodi

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 105/2010)

 

II. Credite bugetare

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

 

I. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

1. Denumire proiect: 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local

Scopul proiectului: Realizarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi de interes local

Obiectivul proiectului: Realizare 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

Sursa de finanţare:

 

Valoare totala actualizată proiectului

Estimări 2013

Estimări 2014

Estimări 2015

Estimări 2016

Estimări  2017

Estimări 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

 

A

 

1 = 2+... + 13

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00

TOTAL GENERAL:

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care: - Active nefinanciare

II

4.209.869

74.408

74.408

 676.851

 676.851

 676.851

 676.851

 676.851

 676.798

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II

4.209.869

74.408

74.408

676.851

676.851

676.851

676.851

676.851

676.798

50.01

Buget de stat,

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care:

II

4.209.869

74.408

74.408

676.851

676.851

676.851

676.851

676.851

676.798

 

- Active nefinanciare

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II

4.209.869

74.408

74.408

676.851

676.851

676.851

676.851

676.851

676.798

70.01

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care

II

4.209.869

74.408

74.408

676.851

676.851

676.851

676.851

676.851

676.798

 

- Active nefinanciare

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II

4.209.869

74.408

74.408

676.851

676.851

676.851

676.851

676.851

676.798

 

II INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL MEDIULUI

2. Denumire proiect: infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului şi/sau de siguranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere

Scopul proiectului: Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, punerea în siguranţă a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor şi asigurare surse de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere

Obiectivul proiectului: Realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative a viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

Sursa de finanţare:

 

Valoare totală actualizată a

proiectului

Estimări 2013

Estimări

2014

Estimări 2015

Estimări 2016

Estimări 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

 

A

 

1 = 2 + . „+”13

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00

TOTAL GENERAL:

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care:

II

858.510

-

-

143.085

143.085

143.085

143.085

143,085

143.085

 

- Active nefinanciare

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II

858.510

-

-

143.085

143,085

143.085

143,085

143,085

143.085

50.01

Buget de stat,

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care:

II

858.510

-

-

143.085

143.085

143.085

143,085

143.085

143.085

 

- Active nefinanciare

 

-

-

-

-

2-

-

-

-

-

 

 

II

858.510

-

-

143.085

143.085

143.0B5

143.085

143.085

143.085

70.01

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

din care

II

858.510

 

 

143.085

143.085

143.085

143.085

143.085

143.085

 

- Active nefinanciare

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II

858.510

-

-

143.085

143.085

143.085

143.085

143.085

143.085

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

Art. 1. - (1) Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Uniunea, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

(2) Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii.

Art. 2. - Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

Art. 3. - (1) în cadrul Uniunii funcţionează departamente administrative, conform organigramei aprobate de Consiliul director în baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.

(3) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin hotărâre a Consiliului director.

Art. 4. - (1) Conferinţa naţională se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea Consiliului director, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent, şi ori de câte ori se consideră necesar.

(2) Conferinţa naţională alege, la începutul dezbaterilor, dintre delegaţii cu drept de vot, secretariatul Conferinţei naţionale, din care fac parte unul până la 3 secretari. Secretariatul Conferinţei naţionale verifică îndeplinirea condiţiilor legale de convocare şi cvorum ale Conferinţei naţionale şi asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procesul-verbal al Conferinţei naţionale.

(3) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei naţionale, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor.

{4) Fiecare participant la Conferinţa naţională are dreptul la un vot, fiind exclusă orice formă de exercitare a acestui drept prin reprezentare.

(5) Procesul-verbal al Conferinţei naţionale, semnat de preşedinte şi de membrii secretariatului Conferinţei naţionale, va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei naţionale, numărul membrilor prezenţi, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în cadrul Conferinţei naţionale.

(6) La Conferinţa naţională pot participa fără drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai altor organisme profesionale, alte personalităţi care au legătură cu activitatea evaluatorilor autorizaţi, la invitaţia Consiliului director.

Art. 5. - (1) Membrii Consiliului director sunt aleşi dintre delegaţii cu drept de vot la Conferinţa naţională, care candidează separat pe fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al Uniunii. Funcţia de preşedinte este ocupată de prim-vicepreşedintele în exerciţiu, la 2 ani de la alegerea sa în această din urmă funcţie. În contextul prezentului regulament, fostul preşedinte este preşedintele care şi-a încheiat mandatul.

(2) Membrii Consiliului director nu îşi pot exercita drepturile şi atribuţiile prin reprezentare.

(3) Consiliul director poate aproba înfiinţarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizării unor probleme specifice. Consiliul director stabileşte prin hotărâre componenţa şi obiectivele fiecărui grup de lucru.

Art. 6. - (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b) încheie acte

În numele Uniunii, potrivit legii;

c) conduce şedinţele Consiliului director şi lucrările Conferinţei naţionale;

d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director,

e) asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului director.

(2) în calitate de reprezentant legal al Uniunii, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.

(3) Pe perioada în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuţiile sale, acestea vor fi îndeplinite de către prim-vicepreşedinte.

Art. 7. - (1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) Conferinţa naţională aprobă situaţiile financiare anuale ale Uniunii, care vor fi însoţite de raportul auditorului statutar.

Art. 8. - (1) Filialele Uniunii sunt înfiinţate prin hotărâre a Conferinţei naţionale, la propunerea Consiliului director. Criteriile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, aprobat de către Conferinţa naţionala.

(2) Filialele pot fi organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe judeţe.

(3) Numărul minim de membri titulari necesar pentru înfiinţarea unei filiale este de 500.

(4) Patrimoniul şi veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii şi sunt aprobate de către Consiliul director.

Art. 9. - (1) Fiecare categorie de activităţi prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfăşurată numai de evaluatorii autorizaţi care au dobândit aceste specializări potrivit regulamentului Comisiei de calificare şi atestare profesională, aprobat de către Consiliul director.

(2) Evaluatorii autorizaţi, membri titulari, se înscriu în Tabloul Uniunii, în funcţie de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări, şi pot desfăşura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Uniunii.

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Uniunii se probează cu: legitimaţia de membru şi parafa în cazul membrilor titulari şi acreditaţi, autorizaţia în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de onoare şi legitimaţia de membru în cazul membrilor stagiari.

(2) Legitimaţiile de membru se vizează anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuală.

(3) Parafele se eliberează anual. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.

(4) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de asigurare profesională aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele.

(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturi devin evaluatori autorizaţi de la data acordării acestei calităţi de către Consiliul director şi primesc însemnele prevăzute la alin. (1) potrivit procedurii de acordare şi retragere a calităţii de membru al Uniunii, aprobată de către Consiliul director.

(6) Membrii inactivi şi membrii suspendaţi nu primesc însemnele prevăzute la alin. (1) pe perioada inactivităţii, respectiv a suspendării.

(7) Membrii titulari au obligaţia să predea însemnele la filiala din care fac parte în termen de 30 de zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. În cazul nepredării însemnelor în termen de 30 de zile, acestea sunt anulate.

Art. 11. - (1) Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director.

(2) Tabloul conţine următoarele secţiuni:

a) membrii titulari;

b) membrii acreditaţi;

c) membrii corporativi;

d) membrii inactivi.

(3) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii titulari şi membrii acreditaţi sunt: numele, prenumele, numărul legitimaţiei de membru, judeţul de domiciliu şi specializările pentru care au calificarea necesară.

(4) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, judeţul în care îşi au sediul social, codul unic de identificare şi numărul autorizaţiei.

(5) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, judeţul de domiciliu, numărul legitimaţiei de membru titular, precum şi data de la care a intervenit motivul ce a determinat încetarea calităţii de membru activ.

(6) înscrierea membrilor în Tabloul Uniunii se face pe judeţe, în ordine alfabetică.

(7) Modificările în structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului vor fi afişate pe pagina web a Uniunii în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.

(8) Publicarea Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face în maximum 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(9) Primul Tablou al Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

Art. 12 - (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a} nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune;

b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;

c) refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de monitorizare şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină;

d) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Tabloul Uniunii;

e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

f) exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni;

g) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni sau al unei contravenţii;

h) utilizarea neautorizată a siglei şi a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.

{2) Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Uniunii în cel mult 3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele Uniunii.

(3) Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, în raport cu gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

(4) Sancţiunile disciplinare care se aplică ©vânătorilor autorizaţi persoane juridice, în raport cu gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

(5) Procedura disciplinară se aprobă de către Conferinţa naţională ca parte din regulamentul Comisiei de etică şi disciplină.

(6) Hotărârile de sancţionare disciplinară pot fi contestate, în condiţiile legii, la instanţa competentă.

Art. 13. - Salariaţii Uniunii nu pot deţine calitatea de evaluator autorizat activ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ari 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2012 cu suma de 131 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informationaie,

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Răzvan Mustea-Şerban

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 373.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal” şi titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, cu suma de 924 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 849 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 75 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, ia propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului aprobat acestuia pa anul 2012.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2012.

Nr. 376.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 66 din 3 aprilie 2012

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 360 din 5 aprilie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 63 din 10 aprilie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARA

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 22 din 9 martie 2012

 

ORDIN

pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şt pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.057 din 5 decembrie 2011, întocmit de Direcţia de trasabilitate şi siguranţă a alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa lanţului alimentar din Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007, cu completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Gheţari

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară”, profilul „tehnic”, domeniul „industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională „tehnician în industria textilă”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş” din municipiul Bârlad

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 21 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 29 aprilie-16 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară”, profilul „tehnic”, domeniul „industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională „tehnician in industria textilă”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş”, Cu sediul în municipiul Bârlad, str. Petru Rareş nr. 41, judeţul Vaslui, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş” din municipiul Bârlad este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş” din municipiul Bârlad, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 3.744.

 

RECTIFICĂRI

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, în cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se fac următoarele rectificări:

- la pagina 3, la nota de subsol, în loc de: „Decizia nr. 35 din 24 ianuarie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2012.” se va citi: „Decizia nr. 35 din 24 ianuarie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 7 martie 2012.”;

- la pagina 4, la coloana 2, paragraful 2, rândurile 7 şi 8, în loc de: „bugetul asigurărilor sociale de stat” se va citi: „bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.