MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 231/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 aprilie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

67. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plaţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

40. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 

Având în vedere faptul că unul dintre elementele politicii Uniunii Europene de transport maritim constă în îmbunătăţirea calităţii transportului maritim comercial printr-o mai mare responsabilizare a tuturor proprietarilor de nave,

luând în considerare faptul că, în ciuda celor mai susţinute eforturi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, proprietarii de nave continuă să nu deţină asigurări care să acopere creanţele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime (LLMC 1976),

ţinând seama de faptul că instituirea obligativităţii de a avea o asigurare permite asigurarea unei mai bune protecţii a victimelor, contribuie, de asemenea, la eliminarea navelor care nu corespund standardelor şi permite restabilirea concurenţei dintre operatori, elemente ce vizează interesul public şi a căror reglementare nu poate fi amânată,

întrucât absenţa transpunerii Directivei 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, cu celeritate, (termenul de 1 ianuarie 2012 pentru transpunerea directivei, prevăzut în textul acesteia, fiind depăşit), prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea încălcării obligaţiilor care îi revin în temeiul tratatelor, prevăzută de art. 258 şi 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi la aplicarea de sancţiuni financiare substanţiale, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie stabilirea în sarcina proprietarilor anumitor categorii de nave a obligaţiei de a încheia contracte de asigurare în ceea ce priveşte creanţele maritime.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică navelor militare, navelor militare auxiliare sau altor nave deţinute de un stat sau exploatate de către acesta şi utilizate pentru un serviciu public necomercial.

(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere regimurilor juridice instituite prin următoarele instrumente:

a) Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, aprobată prin Legea nr. 158/2000;

b) Convenţia internaţională din 1996 privind răspunderea şi despăgubirea pentru pagubele produse în legătură cu transportul pe mare al substanţelor nocive şi potenţial periculoase (Convenţia HNS 1996);

c) Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, la care România a aderat prin Legea nr. 108/2009;

d) Convenţia internaţională de la Nairobi din 2007 privind scoaterea epavelor (Convenţia WRC 2007);

e) Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, pag. 24-46.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, temenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) proprietar al navei înseamnă proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, cum ar fi navlositorul navei nude, care răspunde de operarea navei;

b) asigurare înseamnă asigurarea cu sau fără franşiză şi cuprinde asigurarea de despăgubire şi alte forme efective de asigurare, inclusiv dovada deţinerii unei asigurări individuale, precum şi de garanţie financiară care oferă condiţii similare de acoperire;

c) Convenţia din 1996 înseamnă textul consolidat al Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, adoptată, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 19 noiembrie 1976, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1996, la care România a aderat prin Legea nr. 284/2006.

 

CAPITOLUL II

Asigurarea pentru creanţe maritime

 

Art. 4. - Proprietarii navelor care arborează pavilionul român sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective.

Art. 5. - (1) Proprietarii navelor care arborează pavilionul unui alt stat sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective, în momentul în care acestea intră într-un port românesc.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică, în conformitate cu normele dreptului internaţional, şi proprietarilor navelor care operează în marea teritorială a României, fără a intra în vreun port românesc.

Art. 6. - Asigurarea menţionată la art. 4 şi 5 acoperă creanţele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenţia din 1996. Suma asigurată pentru fiecare navă pentru fiecare incident este egală cu valoarea maximă relevantă aplicabilă pentru limitarea răspunderii, astfel cum prevede Convenţia din 1996.

 

CAPITOLUL III

Certificatele de asigurare

 

Art. 7. - Existenţa asigurării prevăzute la art. 4 şi 5 se dovedeşte prin unul sau mai multe certificate eliberate de furnizorul acesteia, ale căror originale se păstrează la bordul navei respective.

Art. 8. - (1) Certificatele eliberate de furnizorul asigurării cuprind cel puţin următoarele informaţii:

a) numele navei, numărul IMO de identificare a navei şi portul de înmatriculare;

b) numele şi sediul principal al proprietarului navei;

c) tipul şi durata asigurării;

d) numele şi sediul principal al furnizorului asigurării şi, dacă este cazul, sediul la care a fost încheiată asigurarea.

(2) în cazul în care limba folosită în certificate nu este engleza, franceza sau spaniola, textul include o traducere în una dintre aceste limbi.

 

CAPITOLUL IV

Inspecţiile la nave, expulzarea din porturi şi refuzarea accesului în porturi

 

Art. 9. - Orice inspecţie a unei nave care face escală într-un port românesc sau care operează în marea teritorială a României fără a intra în vreun port românesc, efectuată în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, cuprinde şi verificarea existenţei la bordul navei a certificatelor prevăzute la art. 7, precum şi a valabilităţii acestora.

Art. 10. - (1) în cazul în care certificatele prevăzute la art. 7 nu se află la bordul navei sau nu mai sunt valabile şi fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 811/2010, ce prevăd reţinerea navelor în cazul constatării deficienţelor care prezintă un pericol clar pentru siguranţa navigaţiei, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română este autorizată să procedeze la expulzarea navei respective

(2) Înainte de a proceda la expulzarea navei pentru motivele menţionate la alin. (1), Autoritatea Navală Română acordă proprietarului navei respective un termen de 72 de ore lucrătoare pentru remedierea situaţiei, începând din momentul primirii de către comandantul navei a raportului de inspecţie. În cazul în care, până în momentul expirării acestui termen sau până la plecarea navei, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului, proprietarul navei nu prezintă certificatele de asigurare cerute, în original, Autoritatea Navală Română ia decizia de expulzare a navei.

(3) Expulzarea navei se face în baza deciziei de expulzare emise de directorul general al Autorităţii Navale Române. Modelul deciziei de expulzare a navei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Decizia de expulzare a navei se comunică imediat de către Autoritatea Navală Română, împreună cu raportul de inspecţie, după cum urmează:

a) statului de pavilion al navei respective;

b) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru notificarea Comisiei Europene;

c) tuturor celorlalte state membre ale Spaţiului Economic European.

(5) Decizia de expulzare a navei este aplicabilă din momentul emiterii ei şi se execută, de regulă, imediat după luarea la cunoştinţă de către comandantul navei respective. În cazul în care deficienţele constatate la navă în timpul controlului acesteia de către statul portului - inspecţie PSC- prezintă un pericol clar pentru siguranţa navigaţiei, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română poate amâna executarea deciziei de expulzare până când stabileşte că nava poate naviga fără riscuri majore pentru siguranţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului, pentru siguranţa altor nave şi pentru mediul marin.

Art. 11. - (1) Navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru care Autoritatea Navală Română a emis decizi! de expulzare sau referitor la care a primit notificări din partea autorităţilor competente ale altor state membre ale Spaţiului Economic European privind emiterea unor decizii de expulzare, li se refuză accesul în orice port şi operarea în orice loc din marea teritorială a României.

(2) Refuzul accesului este aplicabil din momentul în care nava a părăsit portul românesc ori un loc de operare din marea teritorială a României sau, după caz, din momentul în care Autoritatea Navală Română a primit notificarea din partea autorităţii competente a unui stat membru al Spaţiului Economic European privind emiterea deciziei de expulzare.

(3) Refuzul accesului se menţine până la data primirii de către Autoritatea Navală Română a notificării din partea proprietarului navei privind obţinerea certificatelor de asigurare cerute în conformitate cu dispoziţiile art. 7.

 

CAPITOLUL V

Sancţiuni

 

Art. 12. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei lipsa de la bordul navelor care arborează pavilionul român a certificatelor de asigurare valabile, prevăzute la art. 7.

{2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează de către Autoritatea Navală Română prin:

a) personalul cu drept de control din cadrul căpităniilor portuare;

b) inspectorii din cadrul serviciului însărcinat cu controlul statului pavilionului.

{3) Sancţiunea contravenţională se aplică comandantului navei, care este reprezentantul legal al proprietarului ori al operatorului navei.

(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Autoritatea Navală Română ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate navelor care arborează pavilionul român, precum şi a deciziilor de expulzare emise sau despre care a fost notificată de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 14. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va comunica Comisiei Europene textul prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, pag. 128-131.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 9.

 

ANEXA

 

Model de decizie de expulzare a navei

 

ROMÂNIA

 

STEMA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTRY OF TRANSPORTS ANDINFRASTRUCTURE

 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

ROMANIAN NAVAL AUTHORITY

 

DECIZIE DE EXPULZARE A NAVEI

SHIP EXPULSION DECISION

 

Nr. .............din data ...

No..................Date

 

Directorul general al Autorităţii Navale Române, numit prin Ordinul ministrului

The General Director of the Romanian Naval Authority: appointed by Order of the Minister of

transporturilor şi infrastructurii nr. .....din...................................,

Transports and Infrastructure No.........of...........,

 

având în vedere dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012

having regard (o the provisions of Article 7 of the Government Emergency Ordinance No. 9/2012

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, ce transpune

on the insurance ofshipowners for maritime claims, transposing

prevederile Directivei 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009

the provisions of Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în Jurnalul

insurance of shipowners for maritime claims, published in the Official Journal of the European Union (OJEU)

Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, care prevede obligativitatea existenţei

No. L131 of 28 May 2009, which  provides for the mandatory carriage of the insurance certificates for maritime

la bord a certificatelor de asigurare pentru creanţe maritime,

claims on board the ship,

 

având în vedere dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012

having regard to the provisions of Article 9 of the Government Emergency Ordinance No. 9/2012

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime şi rezultatele

on the Insurance of shipowners for maritime claims and the outcome

inspecţiei la bordul navei, efectuată în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului

of the inspection on board the ship, carried outin compliance wtth the provisions of Article 5 of the Government Decision

nr. 811/2010 privind controlul statului portului, înregistrate în raportul de inspecţie nr. .....din.......

No. 811/2010 on port state control and, recorded in the Report of PSC inspection No.....of...............

prin care se constată lipsa certificatelor de asigurare valabile ce trebuie păstrate la bordul navei

ascertaining the absense of valid Insurance certificates which have to be caried on board ship,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

on the grounds of the provisions of Article 10 para. (1) and para. (3) of the Government Emergency Decision

nr. 9/2012 şi ale art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002

No. 9/2012 and of Article 5 para. (2) of the Government Decision No. 1.133/2002

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române,

regarding the organization and functioning of the Romanian Naval Authority,

emite următoarea

has issued this

DECIZIE DE EXPULZARE A NAVEI

SHIP EXPULSION DECISION

Art. 1. - Nava...........................................numărul OMI de identificare...........................,

The ship [Nameofship] [IMO number]

portul de înmatriculare......................................., statul de pavilion..............................................

[Port of registry] [Flag state}

proprietarul navei................................................., cu sediul principal în........................................,

[Shipowners name] [Principal place of business]

acostată/ancorată în............................................este expulzată din cauza lipsei

berthed/anchored at [Port/anchorage] shall be expelled due to the absence of

de la bord a certificatelor de asigurare valabile, prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 9/2012.

a valid insurance certificates, as required by Article 7 of the Government Emergency Decision No. 9/2012.

Art. 2. - Navei menţionate la art. 1 i se va refuza accesul în oricare dintre porturile din România

The ship mentioned at Article 1 shall be refused access into any of the Romanian ports

şi în orice loc de operare din marea teritorială a României până la data primirii de

and into any operating places within the territorial sea of România until the date the Romanian Naval Authority receives

către Autoritatea Navală Română a notificării din partea proprietarului navei privind obţinerea

from the shipowner the notification of insurance certificates

certificatelor de asigurare prevăzute în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

as requested by legislation in force.

Art. 3. - Prezenta decizie de expulzare a navei se comunică statului de pavilion al navei,

This ship expulsion decision shall be notified to the Flag State concerned,

tuturor celorlalte state membre ale Spaţiului Economic European şi Ministerului Transporturilor şi

to all other Member States of the European Economic Community and to the Ministry of Transports and

Infrastructurii, spre a fi notificată Comisiei Europene.

Infrastructure, in order to be notified to the European Commission.

Art. 4. - Căpitănia portului ...........va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentef decizii.

The Harbour Master of ……….. shall enforce the provisions of this decison.

 

Director general,

General Director,

………………………

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 86.401 din 21 martie 2012, având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 101,103 şi 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 şi 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ale art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;

d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 9 aprilie-18 mai 2012, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:

„(21) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei prevăzute la art. 2 alin. (1), îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar.

(22) Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (21) depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

- certificatul de înregistrare fiscală;

- hotărârea judecătorească de constituire a asociaţiei;

- statutul asociaţiei şi completările la statut, după caz;

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

- documentul care atestă relaţia de muncă dintre asociaţie şi specialist.

(23) După expirarea termenului prevăzut la alin. (22), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la alin. (21) care au depus documentele prevăzute la alin. (22).”

4. La articolul 2. alineatul (3) se abrogă.

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21).

(2) Pentru solicitarea cererilor pretipărite conform alin. (1), asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) depun lista solicitanţilor şi acordul scris al acestora, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21).

(4) Pentru depunerea cererilor conform alin. (3), asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) depun lista solicitanţilor şi acordul scris al acestora, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(5) Cererile pot fi completate online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plătişi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, conform alin. (3).”

6. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cadrul controlului la faţa locului în perioada 21 mai - 20 august 2012 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

7. La articolul 4 alineatul (3), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) şi e), cu următorul cuprins:

,,c) existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1 ianuarie 2010;

d) existenţa animalelor pentru care se solicită prima, identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009;

e) existenţa documentelor sanitar-veterinare care atestă ieşirile din exploataţie ca urmare a cazurilor de forţă majoră şi/sau circumstanţelor naturale, după caz.”

8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) După finalizarea controlului la faţa locului, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul efectuat la faţa locului, care va fi ataşat la dosar.”

9. La articolul 5, partea Introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animate solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele:”.

10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 1 octombrie 2012, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2012, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal.”

11. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2012”

12. La anexa nr. 1, înainte de capitolul I „Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei” se introduce următorul text:

 

„Cod unic de identificare APIA:

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat

 

Asociaţia...................................

………………………………

Semnătura şi ştampila”

 

 

13. La anexa nr. 1 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de................*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012 şi care pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012 se găsesc la adresa ................*)/(localitatea............/judeţul............sau păşune de

pe raza localităţii, după caz).................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

14. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, literele a), b), c) şi d) ale liniuţei întâi se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012;

b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 20 august 2012 şi să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin;

d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.”

15. La anexa nr. 1 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, partea introductivă a ultimei liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:”.

16. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2012”

17. La anexa nr. 2, înainte de capitolul I „Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei” se Introduce următorul text:

 

„Cod unic de identificare APIA:

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat

 

Asociaţia...................................

………………………………

Semnătura şi ştampila”

 

 

18. La anexa nr. 2 capitolul II „Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............. *)

capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012 şi care pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012 se găsesc la adresa ................... *)/(localitatea, str., nr. sau păşune de pe raza localităţii, după caz).......................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii,”

19. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, literele a), b), c) şi d) ale liniuţei întâi se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2012;

b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până

la data de 20 august 2012 şi să fie identificat conform prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) şi d) din anexa la ordin;

d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.”

20. La anexa nr. 2 capitolul III „Angajamente şi declaraţii”, la punctul 1, partea introductivă a ultimei liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:”.

Art. II.. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 67.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, Structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită in continuare COPYRO, şi VISARTA- Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 26 martie 2012.

Nr. 40.

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 4/2012

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 4,

pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

 

Completul de arbitraj este constituit din:

- Uliescu Marilena - preşedinte

- Babiuc Victor - arbitru

- David Alice Mihaela - arbitru

- Gozia Dan-Cristian - arbitru

- Tănăsescu Mihai-Alexandru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA,

Primul termen al arbitrajului a avut loc la data de 28 februarie 2012.

Dezbaterile au avut loc la data de 14 martie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având nevoie de timp pentru a delibera, completul a amânat pronunţarea succesiv pentru catete de 19 martie 2012, 21 martie 2012 şi 22 martie 2012.

Prin cererea de arbitraj, COPYRO şi VISARTA au solicitat pronunţarea unei hotărâri arbitrale care să stabilească metodologia privind remuneraţia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice, operelor scrise şi operelor de artă vizuală de către utilizatori, în domeniul audiovizual.

Metodologia propusă prin cererea de arbitraj de către cele două organisme de gestiune are următorul conţinut:

 

„METODOLOGIE

privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora

 

1. În sensul prezentei metodologii, prin radiodifuzam se înţelege emiterea unei opere de către un organism de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepţionării de către public, precum şi transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public.

2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de radiodifuzare, aşa cum a fost definit la pct. 1, respectiv persoana publică şi/sau privată, cu acoperire locală şi/sau naţională.

3. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de organismele de gestiune colectivă, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.

4. Organismele de televiziune, autorizate potrivit prevederilor pct. 3 de organismele de gestiune colectivă, sunt obligate să plătească acestora din urmă o remuneraţie trimestrială, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, aplicată la baza de calcul şi conform tabelelor prevăzute în anexele prezentei metodologii, care fac parte integrantă din aceasta.

5. Remuneraţia se plăteşte până la, inclusiv, data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată ori, atunci când data de 25 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

6. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi în procent de 0,1% pe zi de întârziere.

7. Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 3, până la, inclusiv, data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor anexelor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.

8. Ori de câte ori un organism de gestiune colectivă dintre cele prevăzute la pct. 3 solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de pe documentele financiar-contabile de sinteză pe baza cărora se determină baza de calcul stabilită conform anexelor prezentei metodologii, semnate de reprezentantul legal. De asemenea, în vederea examinării corectitudinii calculării remuneraţiei, organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară efectuarea unui audit extern de către un auditor agreat de părţi. În cazul în care părţile nu cad de acord asupra numirii auditorului extern înăuntrul unui termen de 15 zile calculat de la data înregistrării solicitării scrise a organismului de gestiune colectivă, auditorul extern va fi stabilit în următoarele 7 zile prin tragere la sorţi dintr-o listă cuprinzând cel mult două propuneri înaintate de către fiecare dintre cele două părţi. Tragerea la sorţi se desfăşoară la sediul şi sub supravegherea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, fiind consemnată într-un proces-verbal. În cazul în care concluziile raportului auditorului extern nu sunt însuşite de către utilizator, acest raport va putea constitui mijloc de probă, în condiţiile prevăzute de lege, în cadrul litigiului dintre organismul de gestiune colectivă şi utilizator. Dacă părţile nu convin altfel, costurile realizării auditului extern se avansează de către organismul de gestiune colectivă care a solicitat efectuarea acestuia.

9. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listei titularilor de drepturi, români şi străini, pe care organismele îi reprezintă.

10. Prezenta metodologie intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, şi va putea fi modificată în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii, precum şi contractele încheiate cu utilizatorii. Prezenta metodologie s-a încheiat la data de............ 2011, în............exemplare, cu forţă probantă egală.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tabel şi baza de calcul privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor din domeniul artelor vizuale

 

1. Autorizaţia prevăzută la pct. 3 din metodologie nu include dreptul la prima înregistrare în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, stabilit conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici dreptul la o nouă transformare a operei.

2. Atât pentru dreptul de radiodifuzare privind înregistrarea în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, cât şi pentru o nouă transformare a unei opere deja radiodifuzate, atât pentru cea existentă în arhiva utilizatorului, cât şi pentru cea care nu a împlinit termenul de 6 luni de la prima radiodifuzare, utilizatorii au obligaţia de a solicita, cu cel puţin 30 de zile înainte de radiodifuzare, o autorizaţie distinctă, printr-o cerere scrisă ce va cuprinde:

a) în cazul înregistrării în scopul radiodifuzării o singură dată a operei: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care urmează a fi pentru prima dată radiodifuzată opera, data primei radiodifuzări, durata şi denumirea emisiunii;

b) în cazul unei noi transformări a unei opere deja radiodifuzată: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care a fost radiodifuzată opera iniţială şi modalitatea sub care se doreşte a fi radiodifuzată, durata şi denumirea emisiunii.

3. Pentru operele din domeniul artelor vizuale, nu sunt supuse obligaţiei de autorizare prin intermediul organismelor de gestiune colectivă şi nu sunt luate în calcul la stabilirea bazei de calcul operele pentru care gestiunea drepturilor de autor s-a reglementat în mod individual între autor sau persoana mandatată de către autor şi organismul de televiziune, precum şi operele care fac obiectul prezentei metodologii incluse într-o altă operă ce constituie obiect al dreptului de autor conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care autorul a acordat dreptul de reproducere şi/sau difuzare.

4. Remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale este determinată conform prezentei metodologii şi tabelului următor:

 

Categoria de opere

Remuneraţie

Minutaj

Opere scrise

4%

pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru

60 lei/minut

pentru o utilizare de peste 500 de minute/trimestru

Opere din domeniul artelor vizuale

4%

pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru

60 lei/minut

pentru o utilizare de peste 500 de minute/trimestru

 

5. (1) Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 4 din prezenta anexă pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru este constituită din veniturile aferente activităţii de radiodifuzare a organismelor de televiziune definite conform pct. 2 din metodologie, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizarea de către acestea a repertoriului protejat al organismului de gestiune colectivă.

(2) Intră în baza de caicul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzător utilizării repertoriului organismului de gestiune colectivă.

6. În cazul în care, ca urmare a aplicării procentului prevăzut la pct. 4 din prezenta anexă pentru o utilizare de până la 500 de minute/trimestru asupra bazei de calcul, rezultă că remuneraţia trimestrială este mai mică de 5.000 lei, fără TVA, dacă este cazul, organismele de televiziune, definite conform pct. 2 din metodologie, care au utilizat în acel trimestru repertoriul protejat al organismului de gestiune colectivă, vor achita o remuneraţie de 5.000 lei, fără TVA, dacă este cazul.

În considerentele cererii de arbitraj cele două organisme de gestiune colectivă arată că propun o remuneraţie forfetară pentru o utilizare ce excedează timpului de 500 de minute trimestrial tocmai pentru a încuraja utilizarea operelor scrise şi de artă vizuală în programele de televiziune. De asemenea, se apreciază că aplicarea metodei forfetare ar facilita actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de remuneraţie, fiind echitabilă şi în privinţa faptului că ar crea un mod unitar de calcul atât pentru utilizatorii cu acoperire naţională, cât şi pentru cei cu acoperire locală.

Prin întâmpinarea depusă în şedinţa din data de 28 februarie 2012, Societatea Română de Televiziune, denumită în continuare SRTV, a solicitat respingerea în parte a proiectului de metodologie propus de COPYRO şi VISARTA, metodologie care măreşte cuantumul remuneraţiei datorate de utilizatori. SRTV îşi justifică poziţia atât prin faptul că în prezent condiţiile social-economice sunt dificile, cât şi prin faptul că actualele tarife au fost stabilite cu VISARTA în anul 2007 printr-un protocol, iar cu COPYRO prin hotărâre arbitrală necontestată de aceasta. Se mai arată în întâmpinare că radiodifuzarea operelor scrise şi a celor de artă vizuală nu este de natură să creeze audienţă şi să genereze profit, iar în multe cazuri încasările nu acoperă cheltuielile de utilizare. Totodată, SRTV semnalează unele formulări eronate sau imprecise strecurate în conţinutul metodologiei propuse. Sunt vizate: titlul metodologiei, sintagma „operelor din domeniul artelor vizuale” conţinută în titlu, sintagma”remuneraţie trimestrială cu titlu de drepturi de autor”, definiţia noţiunii de utilizator prezentată la pct. 2 al metodologiei, sintagma „prima înregistrare” utilizată la pct. 1 al anexei nr. 2. De asemenea, SRTV solicită înlocuirea penalităţilor stipulate la pct. 6 cu dobândă legală, eliminarea dispoziţiilor de la pct. 8 al metodologiei, referitoare la auditul extern, şi excluderea alocaţiei bugetare din baza de calcul al remuneraţiei.

Prin încheierea din data de 28 februarie 2012, completul, în baza art. 1312 alin. (6) teza a două din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus decăderea din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii a părţilor care nu au achitat cota de onorariu ce Ie-a fost stabilită în conformitate cu dispoziţiile art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - SA, DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (denumită în continuare DACIN-SARA), Societatea Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice - PERGAM (denumită în continuare PERGAM).

Prin încheierea din data de 9 martie 2012 completul a admis, pentru părţile nedecăzute din dreptul de a propune probe, proba cu înscrisuri.

În şedinţa din data de 14 martie 2012, completul, din oficiu, a supus dezbaterii părţilor excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA şi a PERGÂM, excepţie care a fost unită cu fondul.

La data de 19 martie 2012, COPYRO şi VISARTA au depus la sediul Secretariatului Corpului de arbitrii concluziile scrise prin care au reiterat solicitarea ca în metodologia ce urmează a fi stabilită remuneraţia datorată membrilor săi pentru radiodifuzarea operelor în domeniul audiovizual să reprezinte 4% din baza de calcul pentru primele 500 de minute de radiodifuzare, iar pentru timpul de radiodifuzare ce excedează celor 500 de minute să se perceapă o remuneraţie forfetară în cuantum de 60 lei per minut. În privinţa majorării remuneraţiei de la 3% la 4%, titularele cererii de arbitraj invocă practica europeană în materie, practică din care ar rezulta că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Se mai arată că vechea metodologie este una inechitabilă deoarece, pe de-o parte, remuneraţia reprezintă 3%, procent dublu ponderat din baza de calcul, iar pe de altă parte calculul remuneraţiei depinde exclusiv de utilizatori.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul reţine:

În privinţa excepţiei lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA şi PERGAM invocată din oficiu, completul urmează să o admită pentru următoarele considerente:

Din interpretarea dispoziţiilor art. 1232 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că gestiunea colectivă a dreptului de radiodifuzare a operelor şi prestaţiilor artistice în domeniul audiovizualului este una facultativă, iar nu obligatorie. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, pentru drepturile în legătură cu care gestiunea colectivă este facultativă, organismele de gestiune colectivă îi reprezintă doar pe titularii de drepturi care le-au acordat mandate şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat. Faţă de împrejurarea că, în prezenta cauză, completul a fost învestit doar prin cererea de arbitraj formulată de către COPYRO şi VISARTA, urmează a stabili forma finală a metodologiei doar în privinţa titularilor de drepturi reprezentaţi de aceste două organisme şi doar în privinţa repertoriului gestionat.

Faţă de faptul că DACIN-SARA şi PERGAM nu au formulat cerere de arbitraj, aceste organisme de gestiune colectivă nu pot avea calitatea de parte în prezenta cauză alături de COPYRO şi VISARTA. Este adevărat că din înscrisurile existente la dosarul arbitrai rezultă că în etapa negocierilor au participat şi DACIN-SARA şi PERGAM, însă calitatea de parte în negociere, în cazul gestiunii colective facultative, nu atrage în mod obligatoriu calificarea ca parte în arbitraj. Mai mult, în condiţiile în care DACIN-SARA şi PERGAM au fructificat negocierile purtate cu reprezentanţii utilizatorilor prin încheierea de protocoale, o eventuală cerere de arbitraj ar putea fi inadmisibilă.

Pe fondul cauzei completul arbitrai constată:

Cele două părţi aflate în arbitraj au parcurs procedura obligatorie a negocierilor prevăzută de art. 131 şi următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Negocierile purtate nu s-au concretizat într-o înţelegere, în sensul dispoziţiilor art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că, în baza art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, COPYRO şi VISARTA au solicitat iniţierea procedurii de arbitraj.

În privinţa metodologiei propuse de organismele de gestiune colectivă, completul va proceda astfel:

Cu privire la titlul metodologiei urmează a se elimina din conţinutul acestuia referirile la opera cinematografică şi opera audiovizuală, întrucât drepturile de autor pentru radiodifuzarea acestor genuri de operă nu fac obiectul prezentului arbitraj. De asemenea, tot în titlu, sintagma „operele din domeniul artei vizuale” va fi înlocuită cu sintagma „operele de artă vizuală”, sintagmă care denumeşte în mod exact genul de operă desemnat. Aceleaşi formulări vor fi utilizate în întregul text al metodologiei.

Titlul metodologiei va avea următorul conţinut: „Metodologie privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită in continuare VISARTA”.

În privinţa pct. 1 al metodologiei propuse, în conţinutul căruia se defineşte noţiunea de radiodifuzare, completul costată că textul acestuia este reproducerea textului art. 151 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Această definiţie urmează a fi eliminată deoarece reiterarea ei în metodologie ar fi inutilă.

Pct. 3 al metodologiei propuse va deveni pct. 1, deoarece în textul acestuia se indică genul de opere care face obiectul metodologiei, repertoriul din care operele fac parte şi modalitatea în care acestea pot fi utilizate. Cu alte cuvinte, acest text stabileşte cadrul general al reglementării.

Conţinutul pct. 1 va fi următorul: „Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor scrise şi operelor de artă vizuală aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înlăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate realiza numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de către COPYRO şi/sau

VISARTA, după caz, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.”

Referitor la definirea noţiunii de utilizator inserată la pct. 2 al propunerii de metodologie, completul constată ca aceasta este inexactă, astfel că o va modifica după cum urmează:

În sensul prezentei metodologii, este utilizator organismul de televiziune titular al licenţei audiovizuale eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi care utilizează opere scrise din repertoriul COPYRO şi/sau opere de artă vizuală din repertoriul VISARTA.”

Pct. 4 şi 5 ale metodologiei vor fi reformulate, întrucât conţin dispoziţii inexacte şi echivoce. De asemeni, vor fi renumerotate şi vor avea următorul conţinut:

„3. Utilizatorii autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile pct. 1 al prezentei metodologii sunt obligaţi să plătească COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, o remuneraţie calculată potrivit dispoziţiilor pct. 5 al metodologiei.

4. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată, iar când această zi este una nelucrătoare, îi ziua lucrătoare imediat următoare.”

Pentru a uşura utilizarea reglementării, completul va îngloba în corpul metodologiei şi textele cuprinse în anexa la metodologia propusă de COPYRO şi VISARTA. Astfel, art. 5 al metodologiei va prevedea modalitatea de cuantificare a remuneraţiei şi cuantumul efectiv al acesteia, aspecte reglementate la pct. 4 din anexa la metodologia propusă de organismele de gestiune colectivă.

În privinţa modalităţii de cuantificare a remuneraţiei, completul apreciază că remuneraţia procentuală este una echitabilă, fiind avantajoasă atât pentru organismele de gestiune colectivă, cât şi pentru utilizatori. Completul constată că în practica naţională remuneraţia procentuală este regula, fiind utilizată în majoritatea metodologiilor, atât a celor stabilite prin protocoale, cât şi a celor stabilite prin hotărâri arbitrale.

Faţă de aceste argumente completul urmează să stabilească o remuneraţie procentuală, calculată în funcţie de ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv.

În privinţa creşterii valorii remuneraţiei de la 3% la 4%, propuse de COPYRO, completul nu identifică un temei de fapt care să justifice o astfel de majorare. Susţinerile referitoare la practica europeană în materie nu pot fi primite, în condiţiile în care este indicată, cu titlu de exemplu, practica din doar două state europene, Lituania şi Letonia. În privinţa practicii naţionale însă, se observă că nivelul de 3% al remuneraţiei stabilite prin vechea metodologie este nivelul maxim stabilit în metodologiile reglementate până în prezent.

Faţă de aceste considerente, completul urmează să stabilească o remuneraţie în cuantum de 3%, datorată de utilizatori în schimbul dreptului de radiodifuzare a operelor scrise aflate în repertoriul gestionat de COPYRO pe baza mandatului acordat de titularii dreptului de autor.

În privinţa VISARTA, completul constată că remuneraţia în cuantum de 1,5% stabilită pentru titularii de drepturi de autor reprezentaţi de acest organism este una dintre cele mai scăzute remuneraţii reglementate. Ţinând seama de această împrejurare, completul apreciază că se impune creşterea valorii remuneraţiei datorate.

Având în vedere practica naţională, completul apreciază drept echitabilă o remuneraţie în cuantum de 2,5%.

Art. 5 va avea următorul cuprins:

„Remuneraţia datorată de utilizatori titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează conform următorului tabel:

 

Categoria de opere

Organismul de gestiune colectivă

Remuneraţie

Opere scrise

COPYRO

3%

Opere de artă vizuală

VISARTA

2,5%”

 

În privinţa bazei de calcul, completul găseşte întemeiată susţinerea SRTV potrivit căreia alocaţiile bugetare nu pot fi incluse în aceasta. Conform art. 13i1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţiile solicitate trebuie raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul. Ţinând seama de faptul că veniturile bugetare nu sunt venituri obţinute din radiodifuzare, acestea nu pot fi incluse în baza de calcul.

Pct. 5 al anexei propuse de COPYRO şi VISARTA va deveni pct. 6 al metodologiei şi va avea următorul conţinut:

„Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 5 este constituită din totalitatea veniturilor brute trimestriale rezultate din activitatea de radiodifuzare sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare.”

Completul va păstra în metodologie pct. 6, propus de către COPYRO şi VISARTA, referitor la penalităţile datorate pentru întârzieri la plată. Arbitrii apreciază că măsura coercitivă impusă prin acest text nu este de natură să prejudicieze utilizatorii de bună-credinţă. Penalităţile de întârziere reprezintă o măsură sancţionatorie doar în privinţa utilizatorilor care încalcă dispoziţiile referitoare la termenele de plată prevăzute în metodologie. Pct. 6 al propunerii de metodologie va deveni pct. 7 al metodologiei.

În privinţa pct. 7 al propunerii de metodologie, care va deveni pct. 8 al metodologiei, completul constată că acesta nu a fost criticat de SRTV (singurul reprezentant al utilizatorilor nedecăzut din dreptul de a propune probe şi formula concluzii) în sensul modificării sau eliminării acestuia din metodologie, astfel că, în baza principiului disponibilităţii, acest text urmează a fi păstrat. Completul va elimina însă sintagma „operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale”, va înlocui sintagma „operelor din domeniul artelor vizuale” cu sintagma „operele de artă vizuală” şi sintagma „anexelor prezentei metodologii” cu sintagma „prezentei metodologii”.

Pct. 8 va avea următorul cuprins:

„Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 1, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor scrise şi a operelor de artă vizuală în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise şi a operelor de artă vizuală gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, â duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.11

Se va elimina din conţinutul metodologiei pct. 8 al propunerii de metodologie, referitor la instituirea unor mijloace de control ale utilizatorilor prin intermediul unui audit extern efectuat de un auditor agreat de părţi sau ales prin tragere la sorţi supravegheată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Chiar dacă în vechea metodologie exista o astfel de reglementare, completul arbitrai apreciază că instituirea unui astfel de mecanism de control excedează competenţei sale.

Constatând că în privinţa pct. 9 nu există divergenţă între părţi, completul va menţine textul acestuia, cu uşoare modificări de formă, însă va elimina pct. 10 şi 11 ale propunerii deoarece acestea, ca dispoziţii tranzitorii, sunt reglementate în mod expres de lege.

Pct. 1, 2 şi 3 ale anexei la metodologia propusă de COPYRO şi VISARTA urmează a fi eliminate din metodologie, întrucât textul primelor două denaturează sensul legii, iar textul celui de-al treilea nu îşi găseşte utilitatea faţa de împrejurarea că, în cauza de faţă, gestiunea colectivă este una facultativă.

În privinţa cheltuielilor arbitrale, în baza art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, completul urmează să oblige în solidar Societatea Comercială ANTENATV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către COPYRO, la plata sumei de 4.687,50 lei către VISARTA şi la plata sumei de 5.625 lei către SRTV.

Pentru aceste motive

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Hotărăşte:

Admite excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a DACIN-SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual şi a Societăţii Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice - PERGAM.

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale şi stabileşte forma finală a metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor şi VISARTA-Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, careva avea următorul conţinut:

 

„METODOLOGIE

privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor scrise şi operelor de artă vizuală aduse anterior la cunoştinţa publică şi aflate înlăuntrul termenelor de protecţie prevăzute de lege se poate realiza numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată în formă scrisă de către COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.

2. În sensul prezentei metodologii, este utilizator organismul de televiziune titular al licenţei audiovizuale eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi care utilizează opere scrise din repertoriul COPYRO şi/sau opere de artă vizuală din repertoriul VISARTA.

3. Utilizatorii, autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile pct. 1 al prezentei metodologii, sunt obligaţi să plătească COPYRO şi/sau VISARTA, după caz, o remuneraţie calculată potrivit dispoziţiilor pct. 5 al metodologiei.

4. Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată, iar când această zi este una nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare.

5. Remuneraţia datorată de utilizatori titularilor de drepturi de autor în baza prezentei metodologii se calculează conform următorului tabel:

 

Categoria de opere

Organismul de gestiune colectiva

Remuneraţie

Opere scrise

COPYRO

3%

Opere de artă vizuală

VISARTA

2,5%

 

6. Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 5 este constituită din totalitatea veniturilor brute trimestriale, rezultate din activitatea de radiodifuza re, sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locala de publicitate, taxa pentru publicitatea băuturilor alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare.

7. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere.

8. Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creaţie prevăzute la pct. 1, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind utilizarea operelor scrise şi a operelor de artă vizuală în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise şi operelor de artă vizuală gestionate colectiv şi utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor şi orelor de programare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.

9. COPYRO şi VISARTA vor permite utilizatorilor, la cererea acestora, consultarea, la sediul organismelor de gestiune colectivă, a repertoriului de opere gestionat, repertoriu ţinut în forma prevăzută la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listei titularilor de drepturi, români şi străini, pe care organismele îi reprezintă.”

Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA- S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 5.626 lei către SRTV - Societatea Română de Televiziune cu titlu de cheltuieli arbitrale.

Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENATV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA- S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu titlu de cheltuieli arbitrale.

Obligă în solidar Societatea Comercială ANTENATV GROUP - S.A., Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA- S.R.L., Societatea Comercială PRO TV - S.A. la plata sumei de 4.687,50 lei către VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale cu titlu de cheltuieli arbitrale.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre a fost pronunţată la sediul Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

 

- Uliescu Marilena - preşedinte

- Babiuc Victor - arbitru

- David Alice Mihaela - arbitru

- Gozia Dan-Cristian - arbitru

- Tănăsescu Mihai-Alexandru

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 4/2012

ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢA

din data de 14 martie 2012, ora 12,00

 

Completul de arbitraj este compus din:

- David Alice Mihaela

- Uliescu Marilena

- Tănăsescu Mihai Alexandru

- Babiuc Victor

- Gozia Dan-Cristian

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora.

La apelul nominal au răspuns în şedinţă publică următorii: COPYRO - Mircea Felix Ionescu Melineşti - avocat, Melania Costilov - şef departament, DACIN-SARA - Lorena Soculescu - consilier juridic. Ştefan Dumitrescu - avocat, VISARTA - Gheorghe Voican - director executiv, SRTv - Laurenţiu Oprea - şef Serviciu drepturi de autor.

Completul pune în discuţie, din oficiu, excepţia lipsei calităţii de parte în arbitraj a organismelor de gestiune colectivă DACIN-SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual şi PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor de Opere Ştiinţifice.

COPYRO, prin reprezentant, solicită admiterea excepţiei. Arată că din coroborarea art. 130 alin. (1) şi art. 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă diferenţa dintre atribuţiile organismelor de gestiune colectivă care au facultatea de a încheia fie contracte generale cu utilizatorii, fie o metodologie aplicabilă întregului domeniu de opere în care îşi exercită gestiune colectivă. Pe cale de consecinţă, ţinând cont şi de faptul că nu a fost achitată partea de onorariu datorată şi că au pornit la încheierea de protocoale pe cale separată, PERGAM şi DACIN-SARA şi-au pierdut calitatea procesuală.

VISARTA susţine cele arătate de COPYRO, cu menţiunea că au existat înţelegeri prealabile, PERGAM şi DACIN-SARA având alte puncte de vedere în negocieri faţă de cele consemnate prin protocoalele încheiate.

SRTV solicită respingerea acestei excepţii, arată că rezultă din decizia de constituire a comisiei de negociere calitatea procesuală a părţilor, iar neplata onorariului arbitrai decade doar din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii. Datorită faptului că cele două organisme de gestiune colectivă au fost părţi la negociere, ele au calitatea de parte în arbitraj.

Completul uneşte cu fondul excepţia invocată.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori excepţii de invocat, completul acordă cuvântul în dezbatere.

COPYRO solicită ca, în metodologia care se va stabili, remuneraţia datorată membrilor săi pentru radiodifuzarea operelor în domeniul audiovizual să reprezinte 4% din baza de calcul pentru primele 500 de minute de radiodifuzare, iar pentru timpul de radiodifuzare ce excedează celor 500 de minute să se perceapă o remuneraţie forfetară în cuantum de 60 lei per minut. În privinţa majorării remuneraţiei de la 3% la 4%, invocă practica europeană în materie, practică din care rezultă că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Se mai arată că vechea metodologie este una inechitabilă deoarece, pe de o parte, remuneraţia reprezintă 3%, procent dublu ponderat din baza de calcul, iar pe de altă parte, calculul remuneraţiei depinde exclusiv de utilizatori. COPYRO mai arată că propune o remuneraţie forfetară pentru o utilizare ce excedează timpului de 500 de minute trimestrial tocmai pentru a încuraja utilizarea operelor scrise şi de artă vizuală în programele de televiziune. De asemenea, apreciază că aplicarea metodei forfetare ar facilita actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de remuneraţie, fiind echitabilă şi în privinţa faptului că ar crea un mod unitar de calcul, atât pentru utilizatorii cu acoperire naţională, cât şi pentru cei cu acoperire locală.

VISARTA, prin reprezentant, achiesează la concluziile COPYRO, solicită aceeaşi remuneraţie ca şi aceasta, invocând, de asemenea, practica europeană, practică din care rezultă că remuneraţiile stabilite pentru domenii similare în ţări ca Lituania şi Letonia sunt mai mari decât cele stabilite în vechea metodologie. Mai arată că până în prezent SRTV a plătit pentru utilizarea operelor din repertoriul gestionat de VISARTA sume derizorii.

SRTV solicită respingerea în parte a proiectului de metodologie propus de COPYRO şi VISARTA, metodologia care măreşte cuantumul remuneraţiei datorate de utilizatori. SRTV îşi justifică poziţia atât prin faptul că în prezent condiţiile social-economice sunt dificile, cât şi prin faptul că actualele tarife au fost stabilite cu VISARTA în anul 2007 printr-un protocol, iar cu COPYRO prin hotărâre arbitrată necontestată de aceasta. În continuare arată că radiodifuzarea operelor scrise şi a celor de artă vizuală nu este de natură să creeze audienţă şi să genereze profit, iar în multe cazuri încasările nu acoperă cheltuielile de utilizare. SRTV solicită menţinerea unei remuneraţii procentuale, nu a uneia forfetare şi procentuale, remuneraţie care să fie direct proporţională cu ponderea utilizărilor, şi apreciază că se impune menţinerea cuantumului acesteia la 3% pentru COPYRO şi la 1,5% pentru VISARTA. De asemeni, SRTV semnalează unele formulări eronate sau imprecise strecurate în conţinutul metodologiei propuse. Sunt vizate: titlul metodologiei, sintagma „operelor din domeniul artelor vizuale”, conţinută în titlu, sintagma „remuneraţie trimestrială cu titlu de drepturi de autor”, definiţia noţiunii de utilizator, prezentată la pct. 2 al metodologiei, sintagma „prima înregistrare”, utilizată la pct. 1 al anexei nr. 2. Se mai solicită înlocuirea penalităţilor stipulate la pct. 6 din propunerea de metodologie cu dobândă legală, eliminarea dispoziţiilor de la pct. 8 al metodologiei, referitoare la auditul extern, şi excluderea alocaţiei bugetare din baza de calcul al remuneraţiei.

Completul declară închise dezbaterile.

Având nevoie de timp pentru a delibera, completul

dispune:

Amână pronunţarea până în data de 19 martie 2012.

 

Arbitri:

- David Alice Mihaela

- Uliescu Marilena

- Tănăsescu Mihai Alexandru

- Gozia Dan-Cristian

- Babiuc Victor

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.