MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 228/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

338. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

339. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 90 din 7 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţa de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Decizia nr. 92 din 7 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»„ cap. I lit. B. „Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Decizia nr. 93 din 7 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr! 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Decizia nr. 112 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 

2.054. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

48. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Volodea Nistorse acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Malaezia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2012.

Nr. 338.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Ureche se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kazahstan, în Republica Kârgâzstan şi în Republica Tadjikistan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2012.

Nr. 339.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 90

din 7 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Simion Calancea şi Maria Calancea în Dosarul nr. 901/59/2010 al Tribunalului Timiş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 364D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 495D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Manole Tolontan în Dosarul nr. 7.647/30/2010 al Tribunalului Timiş - Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 495D/2011 la Dosarul nr. 364D/2011.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 495D/2011 la Dosarul nr. 364D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, întrucât drepturile vizate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 nu sunt drepturi fundamentale, astfel încât acordarea lor ţine de opţiunea legiuitorului. Raportat la critica ce vizează încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, este invocată Decizia Curţii Constituţionale nr. 714 din 31 mâi 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 21 şi 28 februarie 2011, pronunţate în dosarele nr. 901/59/2010 * şi nr. 7.647/30/2010, Tribunalul Timiş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit ia victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, respectiv ale art. 3 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, excepţie ridicată de Simion Calancea şi Maria Calancea, respectiv Manole Tolontan în cauze având ca obiect soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de eşalonare a plăţii sumelor restante cu titlu de indemnizaţii acordate în temeiul Legii nr. 341/2004.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul legal criticat este retroactiv, întrucât vizează şi deciziile caselor judeţene de pensii emise înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010.

Se mai apreciază că este încălcat şi art. 16 din Constituţie, întrucât efectuarea plăţilor restante datorate persoanelor îndreptăţite se realizează în mod diferenţiat, respectiv în funcţie de momentul obţinerii deciziei de plată a indemnizaţiilor, şi anume înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010.

Se mai arată că art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010, prevăzând plata eşalonată a plăţii sumelor restante cu titlu de indemnizaţii acordate în temeiul Legii nr. 341/2004, încalcă dreptul de proprietate privată, întrucât, de fapt, consacră o expropriere a persoanelor în cauză, din moment ce dreptul de creanţă menţionat asupra statului constituie un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Tribunalul Timiş - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 364D/2011, consideră că textul legal criticat este constituţional, legiuitorul fiind în drept să modifice şi să completeze legislaţia în materia indemnizaţiilor restante şi să stabilească data de la care operează producerea efectelor, cu respectarea principiului neretroactivităţii legii.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plaţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, respectiv ale art. 3 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. În realitate, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate reiese că excepţia vizează numai art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 25 iunie 2010, text asupra căruia Curtea, potrivit jurisprudenţei sale, urmează a se pronunţa prin prezenta decizie. Acesta are următorul cuprins: „(1) Plata indemnizaţiilor restante prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face eşalonat, începând cu anul 2012, de casele judeţene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, de casele de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după cum urmează:

a) în situaţia indemnizaţiilor restante al căror cuantum depăşeşte valoarea a 20 de salarii medii brute:

- în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea sumei restante;

- în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante;

- în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante;

b) în situaţia indemnizaţiilor restante al căror cuantum se situează între valoarea a 10 salarii medii brute şi cea a 20 de salarii medii brute:

- în anul 2012 se plăteşte 50% din valoarea sumei restante;

- în anul 2013 se plăteşte 50% din valoarea sumei restante,

c) în situaţia indemnizaţiilor restante al căror cuantum se situează sub valoarea a 10 salarii medii brute, plata sumei restante se efectuează integral în anul 2012.

(2) Salariul mediu brut prevăzut la alin. (1) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului 2012.

(3) Eşalonarea prevăzută la alin. (1) vizează exclusiv indemnizaţiile restante, aşa cum au fost definite de art. 2, urmând ca plata indemnizaţiei lunare să se efectueze conform legii.”

Autorii excepţiei consideră că textele de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Totodată, sunt invocate şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi lor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 714 din 31 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, instanţa constituţională a statuat că dispoziţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 stabilesc perioada concretă în care urmează să fie executate indemnizaţiile restante ce se achită beneficiarilor Legii nr. 341/2004. Este de competenţa exclusivă a legiuitorului a stabili procedura şi măsurile necesare pentru executarea acestora, ţinând seama de realităţile economico-financiare cu care se confruntă statul. De asemenea, Curtea a constatat că, departe de a nega dreptul beneficiarilor Legii nr. 341/2004 la plata acestor indemnizaţii, textul stabileşte un calendar unitar de executare, iar eşalonarea dispusă pe parcursul anilor 2012- 2014, după caz, nu vizează în mod evident trecutul, ci executarea pe viitor a efectelor unui raport juridic născut în temeiul Legii nr. 341/2004. Aşadar, art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 nu modifică niciun raport de drept substanţial stabilit anterior intrării sale în vigoare, ci doar eşalonează plata indemnizaţiilor aferente perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor prevăzut de Legea nr. 341/2004, şi luna în care se solicită efectuarea plăţii acestora la instituţiile competente. În consecinţă, Curtea a reţinut conformitatea textului criticat cu art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Cu privire la critica de neconstituţionalitate care vizează încălcarea art. 16 din Constituţie, Curtea constată că autorii acesteia consideră că momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 este aleatoriu, ceea ce a dus la situaţia ca unii beneficiari ai Legii nr. 341/2004 să îşi poată încasa uno ictu drepturile băneşti, în timp ce alţii nu. Contrar celor susţinute, Curtea reţine că actul normativ se aplică în egală măsură persoanelor beneficiare ale indemnizaţiei acordate în temeiul Legii nr. 341/2004, nu stabileşte excepţii de la reeşalonarea dispusă, iar aspectul că unele persoane şi-au încasat drepturile anterior emiterii ordonanţei de urgenţă ţine de faptul că în acea perioadă era în vigoare o altă normă ce reglementa modalitatea de plată a acestora. Or, a nega posibilitatea legiuitorului de a modifica sau de a abroga o normă ar însemna negarea competenţei sale legislative, ceea ce este inadmisibil. Din contră, legiuitorul, fie el originar, fie delegat, trebuie să vegheze la asigurarea stabilităţii economice a ţării şi să ia măsuri în consecinţă.

Curtea constată şi că sumele reprezentând indemnizaţii restante ce se achită beneficiarilor Legii nr. 341/2004 constituie într-adevăr un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceste tipuri de indemnizaţii au caracter reparatoriu, fără consacrare constituţională, astfel încât legiuitorul le poate acorda sau nu, dar în momentul în care a decis acordarea unor astfel de indemnizaţii pe o anumită perioadă are de asemenea dreptul de a alege frecvenţa şi modalitatea concretă de acordare a acestora. Nefiind drepturi constituţionale, legiuitorul poate opta şi pentru retragerea viitoare a lor (a se vedea, în acest sens, art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011). Însă în cauză se pune o problemă ce priveşte numai modalitatea de executare pentru drepturi legale datorate, situaţie în care legiuitorul are, de asemenea, o largă marjă de apreciere şi va ţine seama atât de interesul persoanei fizice, cât şi de cel al statului (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011). Or, atât amploarea cuantumului acestor indemnizaţii, cât şi numărul mare de persoane cărora li se datorează indemnizaţii restante afectează în mod esenţial latura de cheltuieli a bugetului de stat, astfel încât statul a fost nevoit să prevadă plata eşalonată a acestora. Mai mult, indemnizaţiile restante nu se datorează culpei exclusive a statului, ci, în mare măsură, şi persoanelor care s-au adresat cu întârziere autorităţilor competente, iar acestea au constatat îndrituirea lor de a beneficia de aceste drepturi de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004.

În fine, Curtea constată că reglementarea criticată priveşte numai indemnizaţiile restante, nu şi plata în sine a indemnizaţiilor care se datorau lunar - până la 31 decembrie 2011.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Simion Calancea şi Maria Calancea în Dosarul nr. 901/59/2010 al Tribunalului Timiş - Secţia civilă şi de Manole Tolontan în Dosarul nr. 7.647/30/2010 al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 92

din 7 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»„ cap. I lit. B. „Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I lit. B. din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Tania Olteanu în Dosarul nr. 1.132/90/2011 al Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 481 D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că drepturile salariale neîncasate pe perioada suspendării raportului de serviciu vor fi plătite în cazul în care persoana trimisă în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni va fi achitată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.132/90/2011, Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. 1 lit. B. din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Tania Olteanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unui act administrativ prin care a fost dispusă măsura încetării acordării salariului pe perioada suspendării raportului de serviciu ca urmare a faptului că aceasta a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât abrogă Legea-cadru nr. 330/2009, fără să mai prevadă acordarea unei indemnizaţii echivalente cu indemnizaţia de încadrare în funcţia publică pe perioada suspendării raportului de serviciu. În absenţa unei atari indemnizaţii, este încălcat dreptul funcţionarului public la ocrotirea sănătăţii, dreptul la un salariu minim şi dreptul la un nivel de trai decent.

Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate formulată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţional itate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale contestate sunt constituţionale şi că, de fapt, criticile de neconstituţionalitate formulate au în vedere o omisiune legislativă, iar Curtea Constituţională nu are competenţa de a modifica sau completa prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3t 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I lit. B din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În realitate, Curtea constată că obiectul excepţiei se referă la prevederile art. 39 lit. w)şi ale anexei nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»„ cap. I lit. B. „Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010. Textul de lege criticat punctual are următorul cuprins:

„La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare”,

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, art. 41 alin. (2) cu privire la instituirea unui salariu minim brut pe ţară şi art. 47 privind nivelul de trai.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică doar în mod formal art. 39 lit. w) şi anexa nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie» cap. I lit. B. „Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Legea-cadru nr. 284/2010, fără a fi nemulţumit de ceea ce aceste texte prevăd, ci de ceea ce nu prevăd. O atare situaţie echivalează cu contestarea constituţionalităţii unei eventuale omisiuni legislative, omisiune care, în cauza de faţă, nu are relevanţă constituţională - dreptul salarial eliminat prin noua reglementare nefiind de esenţa dreptului la muncă sau de salariu, privit ca un corolar al dreptului la muncă, ci fiind mai degrabă o opţiune a legiuitorului. Mai mult, chiar dacă autorul excepţiei nu beneficiază de o indemnizaţie echivalentă cu indemnizaţia de încadrare în funcţia publică pe perioada suspendării raportului de serviciu, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Aşadar, Curtea reţine că politica legiuitorului în domeniul salarial nu poate fi cenzurată de instanţa constituţională sub aspectul reînvierii unor forme de drepturi salariale ce nu au relevanţă constituţională, deci care nu ţin indisolubil de creptul la muncă sau la salariu. Acest lucru ar transforma Curtea Constituţională într-un legiuitor pozitiv, iar prin decizia sa ar completa drepturile salariale deja existente, contrar dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (ad similis, a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.605 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2011, sau Decizia nr. 232 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, ai art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»„ cap. J lit. S. „Reglementări specifica funcţionarilor publici” 6in Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Tania Olteanu în Dosarul nr. 1.132/90/2011 al Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2012.

 

REŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 93

din 7 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul din învăţământ Unitas - Harghita din Miercurea-Ciuc în Dosarul nr. 3.784/96/2010 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 519D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, arătând că problema ridicată de autorul excepţiei a fost soluţionată favorabil prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma admiterii recursului în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.784/96/2010, Tribunalul Harghita - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul din învăţământ Unitas - Harghita din Miercurea-Ciuc într-o cauză având ca obiect acordarea unor drepturi băneşti personalului din învăţământ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prin adoptarea acestor ordonanţe de urgenţă Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat

ordonanţa de urgenţă cu încălcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenţa acestei reglementări şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socială a muncii. Totodată, consideră a fi încălcate şi prevederile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat aceste ordonanţe de urgenţă.

În final, arată că prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 31/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 se modifică din nou Legea nr. 221/2008, făcând imposibilă acordarea creşterilor salariale prevăzute de acest act normativ adoptat de Parlament, ceea ce reprezintă o încălcare a rolului şi funcţiilor Guvernului şi o dovadă în plus a imixtiunii Executivului în activitatea Legislativului.

Tribunalul Harghita - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, care au următorul cuprins:

- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009: alineatul (1) al articolului 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1,1a, 1.2a, 2a şi 3a;».

2. Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;»„;

- Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009: „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite !a art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă.”;

- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009: „Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul V alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».

2. La articolul V alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b se abrogă”.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) privind statul român, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) referitor la muncă şi protecţia socială a muncii, art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textele legale criticate nu mai sunt în vigoare, iar în urma admiterii recursului în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, calculat în conformitate cu Legea nr. 221/2008, şi nu cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009. O atare interpretare, departe de a constitui o ingerinţă în sfera de competenţă a puterii legiuitoare, reprezintă o aplicare corectă a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în materia salarizării personalului din învăţământ (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 aprilie 2010, Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, sau Decizia nr. 939 din 30 iunie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009).

Aşadar, textele legale criticate nu mai au niciun efect asupra raportului juridic deja stabilit, cele reţinute în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fiind în conformitate cu solicitările autorului excepţiei exprimate prin cererea de chemare în judecată. Rezultă că excepţia de neconstituţionalitate ridicată vizează chestiuni de aplicare şi interpretare a legii, astfel încât aceasta, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, apare ca fiind inadmisibilă (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 898 din 30 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, sau Decizia nr. 1.422 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul din învăţământ Unitas - Harghita din Miercurea-Ciuc în Dosarul nr. 3.784/96/2010 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 112

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Ene Nicanor George în Dosarul nr. 8.918/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.369D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, de exemplu, Decizia nr. 574 din 15 mai 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 8.918/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Ene Nicanor George într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anulare a unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textele de lege criticate sunt neconstituţionale deoarece îl privează de dreptul de a i se elibera stenograme ale şedinţei de judecată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 sunt constituţionale. Acestea nu contravin sub niciun aspect principiului neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, nu aduc atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi nici principiului constituţional care consacră unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei. Totodată, textul de lege criticat este în deplin acord cu prevederile art. 127 din Constituţie, potrivit cărora „Şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.” Se mai arată că raţiunea adoptării dispoziţiilor de lege examinate este determinată de necesitatea diminuării dezechilibrelor existente şi menţinerii deficitului bugetar în limite sustenabile, prin reducerea cheltuielilor bugetare, fapt ce conduce la imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentului audiovideo necesar înregistrării şedinţelor de judecată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din motivarea excepţiei formulate şi din încheierea instanţei de judecată, îl constituie prevederile „art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Dispoziţiile art. III din titlul XVI „Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară” aveau la momentul adoptării lor următorul cuprins; „Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de judecată, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006.”

Termenul menţionat în art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 a fost succesiv prorogat prin diverse ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, iar, în prezent, acesta este prorogat prin art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, având următorul conţinut:

„Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până ia data de1iulie2012.”

Curtea Constituţională constată că dispoziţiile de lege menţionate, deşi se referă la termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, având, din această perspectivă, caracterul unei norme de trimitere, au totuşi un conţinut normativ de sine stătător, astfel că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie, în realitate, prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 30 - Libertatea de exprimare, art. 124 - înfăptuirea justiţiei, art. 125 - Statutul judecătorilor, art. 126 - Instanţele judecătoreşti şi art. 131 - Rolul Ministerului Public.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că a mai analizat constituţionalitatea dispoziţiilor de lege prin care a fost prorogat termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu privire la înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecată, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză. Exemplu în acest sens sunt Decizia nr. 574 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010 sau Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011. Respingând excepţia, Curtea a reţinut, de exemplu, prin Decizia nr. 1.259 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 17 noiembrie 2009, că dispoziţiile de lege criticate prorogă unele termene în vederea unei bune administrări a justiţiei ca serviciu public, ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor pe rolul instanţelor de judecată.

Întrucât, faţă de cele analizate de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa la care s-a făcut referire, autorul prezentei excepţii nu a relevat elemente noi, de natură a determina reconsiderarea acesteia, Curtea constată că cele reţinute în deciziile amintite îsi menţin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Ene Nicanor George în Dosarul nr. 8 918/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 

Având în vedere Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislativă şi administrativă a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1 din 4 ianuarie 2012,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi Infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 250/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.681/2005)

 

LISTA*)

standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 

Nr. crt.

 

 

Indicativ

Titlu

Data de încetare a perioadei de coexistentă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs

1

2

3

4

1.

SREN ISO 6185-1:2002

Bărci gonflabile. Partea 1: Bărci cu puterea maximă a motorului de 4,5 kW

 

2.

SREN ISO 6185-2:2002

Bărci gonflabile. Partea 2: Bărci cu puterea maximă a motorului de la 4,5 kW până la 15 kW inclusiv

 

3.

SREN ISO 6185-3:2002

Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW

 

4.

SREN ISO 6185-4:2011

Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW

 

5.

SR EN ISO 7840:2004

Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil

 

6.

SR EN ISO 8099:2003

Nave mici. Instalaţii de reţinere a reziduurilor de la instalaţiile sanitare (toalete)

 

7.

SR EN ISO 8469:2007

Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil

 

8.

SR EN ISO 8665:2006

Nave mici. Motoare cu ardere internă cu piston pentru propulsie navală. Măsurarea şi declararea puterii

 

9.

SR EN ISO 8666:2003

Nave mici. Caracteristici principale

 

10.

SR EN ISO 8847:2004

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă

 

11.

SR EN ISO 8847:2004/ AC:2006

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă

 

12.

SR EN ISO 8849:2004

Nave mici. Pompe de santină acţionate electric

 

13.

SR EN ISO 9093-1:2003

Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie metalică

 

14.

SR EN ISO 9093-2:2003

Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 2: Construcţie nemetalică

 

15.

SR EN ISO 9094-1:2003

Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 1: Nave cu lungimea corpului mai mică sau egală cu 15 m

 

16.

SR EN ISO 9094-2:2003

Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 2: Nave cu lungimea corpului mai mare de 15 m

 

17.

SR EN ISO 9097:2003

Nave mici. Ventilatoare electrice

 

18.

SR EN ISO 9097:2003/A1:2003

Nave mici. Ventilatoare electrice. Amendamentul 1

 

19.

SR EN ISO 10087:2006

Nave mici. Identificarea navelor. Sistem de codificare

 

20.

SR EN ISO 10088:2010

Nave mici. Sisteme de combustibil, instalate permanent

31.12.2012

21.

SREN ISO 10133:2002

Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune

 

22.

SR EN ISO 10239:2008

Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL)

 

23.

SR EN ISO 10240:2005

Nave mici. Manualul armatorului

 

24.

SR EN ISO 10592:2003

Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare

 

25.

SR EN ISO 10592:2003/A1:2003

Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare. Amendamentul 1

 

26.

SREN ISO 11105:2002

Nave mici. Ventilaţia compartimentelor în care se află motoare cu benzină şi/sau tancuri de benzină

 

27.

SREN ISO 11192:2006

Nave mici. Simboluri grafice

 

28.

SREN ISO 11547:2002

Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză

 

29.

SR EN ISO 11547:2002/A1:2003

Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză. Amendamentul 1

 

30.

SREN ISO 11591:2012

Nave mici cu motor. Câmp de vizibilitate la nivelul timonei

31.03.2012

31.

SREN ISO 11592:2002

Nave mici cu lungimea corpului mai mică de 8 m. Determinarea puterii nominale maxime de propulsie

 

32.

SREN ISO 11812:2002

Nave mici. Cocpituri etanşe şi cocpituri cu drenare rapidă

 

33.

SREN ISO 12215-1:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 1: Materiale: Răşini termorigide, materiale ranforsate cu fibre de sticlă, stratificate de referinţă

 

34.

SREN ISO 12215-2:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 2: Materiale: Materiale pentru miezuri, în structuri tip sandwich, materiale pentru inserţii

 


35.

SREN ISO 12215-3:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 3: Materiale: Oţeluri, aliaje de aluminiu, lemn, alte materiale

 

36.

SREN ISO 12215-4:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 4: Atelier de construcţie şi fabricaţie

 

37.

SREN ISO 12215-5:2008

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului

 

38.

SREN ISO 12215-6:2008

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detalii ale structurii

 

39.

SREN ISO 12215-8:2009

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme

 

40.

SREN ISO 12215- 8:2009/AC:2010

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme

 

41.

SREN ISO 12216:2003

Nave mici. Ferestre, hublouri, capace, iluminatoare fixe şi uşi. Cerinţe referitoare ia rezistenţă şi etanşeitate

 

42.

SREN ISO 12217-1:2003

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m

 

43.

SR EN ISO 12217-1:20Q3/A1:2009

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m. Amendamentul 1

 

44.

SREN ISO 12217-2:2003

Nave mici. Evaluarea stabilităţi şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m

 

45.

SREN ISO 12217-3:2003

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6m

 

46.

SREN ISO 12217-3:2003/A1:2009

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m. Amendamentul 1

 

47.

SREN ISO 13297:2002

Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ

 

48.

SR EN ISO 13590:2004

Nave mici. Schi-jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor

 

49.

SR EN ISO 13590:2004/AC:2005

Nave mici. Schi-jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor

 

50.

SR EN ISO 13929:2002

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme de transmisie cu angrenaje

 

51.

SREN ISO 14509-1:2009

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere

 

52.

SR EN ISO 14509-2:2007

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă

 

53.

SR EN ISO 14509-3:2010

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcule şi măsurare

 

54.

SR EN ISO 14895:2003

Nave mici. Maşini de gătit alimentate cu combustibil lichid, utilizate pentru bucătăria navelor

 

55.

SR EN ISO 14945:2004

Nave mici. Placa constructorului

 

56.

SR EN ISO 14945:2004/AC:2006

Nave mici. Placa constructorului

 

57.

SR EN ISO 14946:2002

Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare

 

58.

SR EN ISO 14946:2002/AC:2006

Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare

 

59.

SREN ISO 15083:2003

Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină

 

60.

SREN ISO 15084:2003

Nave mici. Ancorare, legare şi remorcare. Puncte întărite

 

61.

SREN ISO 15085:2003

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora

 

62.

SR EN ISO 15085:2003/A1:2009

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora. Amendamentul 1

 

63.

SREN ISO 15584:2002

Nave mici. Motoare cu benzină, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice

 

64.

SREN 15609:2009

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte nave. Cerinţe de instalare

 

65.

SR EN ISO 15652:2005

Nave mici. Sisteme de guvernare cu comandă !a distanţă pentru ambarcaţiuni mici cu propulsie cu jet

 

66.

SREN ISO 16147:2003

Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor

 

67.

SREN ISO 21487:2007

Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent

 

68.

SR EN ISO 21487:2007/AC:2009

Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent

 

69.

SR EN 28846:2002

Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător

 

70.

SR EN 28846:2002/A1:2003

Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător. Amendamentul 1

 

71.

SREN 28848:1998

Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă

 

72.

SR EN 28848:1998/A1:2003

Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă. Amendamentul 1

 

73.

SR EN 29775:2001

Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW

 

74.

SREN 29775:2001/A1:2003

Nave mici. instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW. Amendamentul 1

 

75.

SR EN 60092-507:2003

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 507: Nave de agrement

 


*) Lista menţionează standardele româneşti care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România până la 31 ianuarie 2012 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial a Uniunii Europene, seria C, nr. 1 din 4 ianuarie 2012.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Monumentele memoriale/funerare nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se clasează ca monumente istorice, grupa valorică „B”, în cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Cluj pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Cluj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 7 februarie 2012.

Nr. 2.054.

 

 

ANEXĂ

 

MONUMENTE MEMORIALE/FUNERARE

care se clasează ca monumente istorice, grupa valorică „B”, în cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.001

Cavou Gaetano Biasini (1790-1847)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 566

Parcela I.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.002

Cavou Donogány Gergely

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 18

Parcela I.A cimitir luteran

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.003

Mormânt Bodor Pál

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 551

Parcela I.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.004

Mormânt Geiser Antal (1785-1879)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 550

Parcela I.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.005

Mormânt Nagy Peter (1819-1884)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 2

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.006

Monument funerar Szász Domokos (1838-1899)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 4

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.007

Monument funerar Bartbk Gyorgy (1845-1907)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 3

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.008

Monument funerar HirschIer J6zsef (1874-1936)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 5

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.009

Mormânt Kedves István 1782-1864)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 33

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.010

Mormânt Emil Racoviţá (1868-1947)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 12

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.011

Monument funerar Pista (+1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 15

Parcela I.B

1921

CJ-IV-m-B-07839.012

Mormânt cu basorelief Salamon János (1825-1899)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 67

Parcela I.C

1903

CJ-IV-m-B-07839.013

Obelisc funerar Gyarmathi Sámuel (1751-1830)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 564

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.014

Obelisc funerar Hatházi Sándor

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 565

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.015

Mormânt Hirschfeld Károly (1821-1871)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 559

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.016

Mormânt Hirschfeld Jozsef

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 560

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.017

Mormânt Hirschfeld Ferencz

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 561

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.018

Mormânt Hirschfeld Katalin

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 562

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.019

Mormânt Hirschfeld Frigyes

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 563

Parcela I.C

Post 1848

CJ-IV-m-B-07839.020

Mormânt Brosz Irma

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 176

Parcela MC

Post 1969

CJ-IV-m-B-07839.021

Mormânt Menyhárt Gergely

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 592

Parcela I.C

Post 1873

CJ-IV-m-B-07839.022

Mormânt Kosa Huba Ferenc

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 98

Parcela II.A

Post 1970

CJ-IV-m-B-07839.023

Mormânt Feszt Gybrgy (1889-1952)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 48

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.024

Cavou Dsida Jeno (1907-1938)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 80

Parcela I.C

1938

CJ-IV-m-B-07839.Q25

Cavou familial Szász-Weress

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 84

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.026

Cavou Jelen 1585

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 175

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.027

Cavou Csávássy Gyula

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 24

Parcela I.C

Cea. 1870

CJ-IV-m-B-07839.028

Cavou Toader, fost Kirmayer

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 25

Parcela I.C

Post 1870

CJ-IV-m-B-07839.029

Cavou Szortsey

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 26

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.030

Mormânt Mike Sándor (1795-1867}

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 186

Parcela I.C

1867

CJ-IV-m-B-07839.031

Mormânt Jakab Elek (1820-1897)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 186

Parcela I.C

1897

CJ-IV-m-B-07839.032

Obelisc funerar Liska János

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 164

Parcela II.B

Post 1870

CJ-IV-m-B-07839.033

Cripta Szádeczky-Kardos Gyula (18601935)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 223

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.034

Cavou Dolinai - Arringer Eperjessy

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 217

Parcela I.C

Post 1902

CJ-IV-m-B-07839.035

Mormânt Wesselenyi - Szacsvai

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 631

Parcela I.C

1896

CJ-IV-m-B-07839.036

Mormânt Bardocz Sándor (1817-1892)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 220

Parcela I.C

Sec. XIX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.037

Obelisc funerar Kendeffy Ádám (1796-1834)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 243, 420

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.038

Obelisc funerar Bethlen Gergely (1810-1867)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 245

Parcela I.C

1903

CJ-IV-m-B-07839.039

Mausoleu Sigmond Elek (1810-1877)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 1

Parcela II.A

Post 1877

CJ-IV-m-B-07839.040

Mormânt Szombathelyi Bala (1858-1881)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 126

Parcela II.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.041

Mormânt Ecsedi Kovács Gyula (1839-1899)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 125

Parcela II.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.042

Mormânt Kerekes Márton (1819-1880)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 27

Parcela II.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.043

Mormânt Kerekes Jdzsef (1846-1894)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 27

 

 

CJ-IV-m-B-07839.044

Mormânt Albach. Geza (1829-1900)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 122

Parcela II.A

1900

CJ-IV-m-B-07839.045

Mormânt Sámi Lászlo (1817-1881)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 120

Parcela II.A

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.046

Mormânt Farkas Odon (1851-1912}

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 117

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.047

Mormânt Szabo Sámuel (1829-1905)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 121

Parcela II.A

Post 1882

CJ-IV-m-B-07839.048

Mormânt Sebesi Samu (1859-1930}

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 124

Parcela II.A

Post 1930

CJ-IV-m-B-07839.049

Obelisc funerar Rajka Peter (1807-1876)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 129

Parcela II.A

Post 1876

CJ-IV-m-B-07839.050

Mormânt Szentgyorgyi István (1842-1931), Kovács Gyorgy (1910-1977)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 45

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.051

Mormântul familiei Mischinger

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 128

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.052

Mormânt Janovics Jeno (1872-1945), PoOrLili (1886-1962)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 46

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.053

Mormânt Bárány Istvánne şi Alfred Zipfelmayer

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 30

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.054

Cavou Inczedy Sámuel (1866-1919)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 36

Parcela II.A

Post 1919

CJ-IV-m-B-07839.055

Monument funerar Dimitrie Popovici-Bayreuth (1859-1927)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 56

Parcela II. B

Post 1927

CJ-IV-m-B-07839.056

Monument funerar Szabo Mihály (1824-1874)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 66

Parcela ILB

1875

CJ-IV-m-B-07839.057

Mormânt Nicolae Bretan (1887-1968)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 51

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.058

Cavou Schutz Jázsef

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 113

Parcela II.B

1856

CJ-IV-m-B-07839.059

Cavou Szele

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 115

Parcela II.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.060

Mormânt Engel Jozsef (18311876)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 143

Parcela II.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.061

Mormânt Vályi Gábor (18441926)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 143

Parcela II.B

1926


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.062

Obelisc funerar Pázsint Árpád (1890-1969)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 50

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.063

Obelisc funerar Csemyánszky Victor (1871-1897)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 53

Parcela II.B

Post 1897

CJ-IV-m-B-07839.064

Mormânt Boytha J6zsef (1814-1888)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 147

Parcela II.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.065

Mormânt Somodi István (1885-1963)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 144

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.066

Mormânt Somodi And rás (1888-1975)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 144

Parcela II.B

1975

CJ-IV-m-B-07839.067

Mormânt Tothfalusi Kis Miklos (1650-1702)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 146

Parcela II. B

Sec. XVIII

CJ-IV-m-B-07839.068

Mormânt Rauch. András (1815-1855)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 54

Parcela II.B

1855

CJ-IV-m-B-07839.069

Cenotaf Apáczai Csere János (1625-1659)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 156

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.070

Mormânt Nagy Geza (1916-1978)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 156

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.071

Mormânt Neb Mária (1839-1884)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 156

Parcela II.C

1884

CJ-IV-m-B-07839.072

Mormânt Nemeş Kálmán (1839-1889)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 156

Parcela II.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.073

Mormânt Keler llona (1860-1880)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 171

Parcela II.C

1883

CJ-IV-m-B-07839.074

Cenotaf Tamás András (1784-1849)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 192

Parcela II.C

1869

CJ-IV-m-B-07839.075

Mormânt Paradi Kálmán (1842-1902)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 203

Parcela II.C

1902

CJ-IV-m-B-07839.076

Mormânt Sárkány Ferenc (1822-1896)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 207

Parcela II.C

1896

CJ-IV-m-B-07839.077

Obelisc funerar Sárkány Lajos (1860-1929)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 207

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.078

Ansamblul funerar Herczeg Lajos senior (1849-1916)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 322

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.079

Obelisc funerar Herczeg Lajos junior (1863-1883)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 323

Parcela II.C

1883

CJ-IV-m-B-07839.080

Mormânt Pataki Sándor senior (1811-1887)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 324

Parcela II.C

1887

CJ-IV-m-B-07839.081

Mormânt Pataki Sándor junior (1854-1917)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 325

Parcela II.C

1917

CJ-IV-m-B-07839.082

Mormânt Pataki Sámuel (1765-1824)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 334

Parcela II.C

1824

CJ-IV-m-B-07839.083

Mormânt Pataki Jozsef (+1865)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 350

Parcela II.C

1865

CJ-IV-m-B-07839.084

Sarcofag Halász Anna

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 350

Parcela II.C

1727

CJ-IV-m-B-07839.085

Mormânt Kácsi Karoly (1829-1871)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 332

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.086

Mormânt Sebesi János

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 331

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.087

Mormânt Kocsi Geza (1860-1905)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 330

Parcela II.C

Sec. XX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.088

Mormânt B. Ecsedi István (+1832)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 299

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.089

Obelisc funerar Máhes Sámuel (1785-1852)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 236

Parcela II.C

Post 1852

CJ-IV-m-B-07839.090

Obelisc funerar Incze Daniel (1808-1857)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 237

Parcela II.C

1857

CJ-IV-m-B-07839.091

Obelisc funerar Gedfi Sándor (1842-1863)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 238

Parcela II.C

1863

CJ-IV-m-B-07839.092

Obelisc funerar Jánosi - Gedo

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 239

Parcela II.C

1902

CJ-IV-m-B-07839.093

Obelisc funerar Hubai Károly (1855-1935)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 240

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.094

Obelisc funerar Azari István (1829-1893)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 355

Parcela II.C

1894

CJ-IV-m-B-07839.095

Monument funerar Toczauer Hugo (1830-1910)

str. Avram Iancu nr. 26 28

Nr. topo 300

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.096

Monument funerar Toczauer Odon (1868-1905)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 302

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.097

Mormânt Szentiváni Mihály (1813-1842)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 266

Parcela II.C

1842

CJ-IV-m-B-07839.098

Piatră funerară Asztalos Pál (+1849)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 267

Parcela II.C

1849

CJ-IV-m-B-07839.099

Piatră funerară Ujfalvi Sándor (1792-1866)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 268

Parcela II.C

1866

CJ-IV-m-B-07839.100

Piatră funerară Leszay Julia

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 269

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.101

Mormânt familia Barko

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 216

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.102

Troiţá de lemn Szenczi Molnár Albert (1574-1634)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 136

Parcela III.A

1940

CJ-IV-m-B-07839.103

Cavoul familiei Gyalokay

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 135

Parcela IILA

Sec. XIX- XX

CJ-IV-m-B-07839.104

Mormânt Kovásznai Peter (1617-1673)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 348

Parcela III.B

1673

CJ-IV-m-B-07839.105

Piatră funerară Posalaki Jozsef

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 346

Parcela III.B

1796

CJ-IV-m-B-07839.106

Piatră funerară Szilágyi János

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 347

Parcela III.B

1676

CJ-IV-m-B-07839.107

Mormânt Herepei Geregly (1807-1859)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 342

Parcela III.B

1859

CJ-IV-m-B-07839.108

Piatră funerară Incze Mihály (1723-1795) şi Pataki Sara

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 342

Parcela III.B

1794

CJ-IV-m-B-07839.109

Obelisc funerar Szilágyi Ferencne Molnár Julianna (1801-1838)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 321

Parcela III.B

1838

CJ-IV-m-B-07839.110

Piatră funerară Pataki Daniel (1804-1871), Pataki Jeno (1857-1944)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 326

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.111

Piatră funerară Szatmári Pap Sára şi Pataky Sámuel (1765-1824)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 326

Parcela III.B

1816

CJ-IV-m-B-07839.112

Piatră funerară Sipos Sámuel (+1810)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 318

Parcela III.B

1813


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.113

Piatră funerară Csoma Gyorgy (1803-1859)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 317

Parcela III.B

1859

CJ-IV-m-B-07839.114

Piatră funerară Szacsvai V6csi Gyorgy (+1836)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 317

Parcela III.B

1839

CJ-IV-m-B-07839.115

Piatră funerară Szacsvai Zsuzsánna (+1843)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 317

Parcela III.B

1843

CJ-IV-m-B-07839.116

Piatră funerară Bfro Lajos (1851-1868)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 344

Parcela III.B

1879

CJ-IV-m-B-07839.117

Piatră funerară Bodoki Mária (1789-1836)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 345

Parcela III.B

1836

CJ-IV-m-B-07839.118

Piatră funerară Varga Pál (1821-1866)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 343

Parcela III.B

1866

CJ-IV-m-B-07839.119

Piatră funerară Csiszár Samuel (1792-1852), Csiszár Jozsef (1833-1893) şi soţia Csiszár Sámuelne Gal Zsuzsánna

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 289

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.120

Obelisc funerar Korosy Piroska

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 290

Parcela III.B

1908

CJ-IV-m-B-07839.121

Obelisc funerar Stahel Károly (1789-1848)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 291

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.122

Obelisc funerar Francisco Soutter (1787-1845)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 292

Parcela III.B

1846

CJ-IV-m-B-07839.123

Obelisc funerar Amelie le Gay Edle von Lierfels Ganszer (+1847)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 293

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.124

Piatră funerară Rájzner Károly (+1844)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 258

Parcela III.B

1844

CJ-IV-m-B-07839.125

Obelisc funerar Fejer Márton (1812-1865)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 256

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.126

Obelisc funerar Barra Imre (1799-1854)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 257

Parcela III.B

1854

CJ-IV-m-B-07839.127

Obelisc funerar Boloni Farkas Sándor (1795-1842)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 270

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.128

Monument funerar Berde Mozsa (1815- 1893)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 247

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.129

Mormânt Bartok Jozsef (1805-1849)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 246

Parcela II.C

1849

CJ-IV-m-B-07839.130

Obelisc funerar Ruzitska Gyorgy (1786-1869) şi Ruzitska Bela (1867-1942)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 248

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.131

Obelisc funerar Debreczeni Márton (1802-1851)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 253

Parcela III.B

1851

CJ-IV-m-B-07839.132

Mausoleu Brassai Samuel (1800-1897)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 250

Parcela III.B

1910

CJ-IV-m-B-07839.133

Cavou Korbuly, Barcsay Domokos (1843-1913)siPaplstván (1915-1994)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 486

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.134

Cavou John Paget (1808-1892)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 540

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.135

Obelisc funerar Komizs Zsigmond (1824-1854)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 549

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.136

Piatră funerară familia Vinkler- Simo

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 445

Parcela Gr.

Post 1857


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.137

Mormânt Pákei Lajos(1853-1921)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 548

Parcela Gr.

Sarcofag roman

CJ-IV-m-B-07839.138

Obelisc funerar conte Thorotzkay Miklás (1802-1880) şi contesa Bethlen Johanna (1808-1898)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 544

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.139

Obelisc funerar Bethlen Erzsábet (1806-1875)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 544.1

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.140

Obelisc funerar conte Esterházy Mignel (1825-1923)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 545

Parcela Gr.

1923

CJ-IV-m-B-07839.141

Obelisc funerar contesa Esterházy Jánosne Miko Julianna (1834-1912)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 545.1

Parcela Gr.

1912

CJ-IV-m-B-07839.142

Obelisc funerar baron Bánffy Emá (1850-1916)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 545.2

Parcela Gr.

Post 1916

CJ-IV-m-B-07839.143

Mormânt Mikes Maria (+1864)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 546

Parcela Gr.

1864

CJ-IV-m-B-07839.144

Mormânt Miko Gyorgy (+1861)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 546.1

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.145

Mormânt Miko Sándor (+ 1857)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 546.2

Parcela Gr.

1857

CJ-IV-m-B-07839.146

Mormânt Esterházy Kálmán (1830-1916)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 519

 

1916

CJ-IV-m-B-07839.147

Mormânt Báro Perenyi Bertalanne Matîk Nona

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 402

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.148

Mormânt familia Farkas Vilmos (1853-1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 474

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.149

Obelisc funerar Reinbold Tibor (1883-1885)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 498

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.150

Mormânt Reinboid Oliver (1845-1909)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 496

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.151

Mormânt Reinbold Editke (1908-1915) şi Jozsi (1911-1915)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 500

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.152

Obelisc funerar Fekete Pái (1788-1863)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 522

Parcela Gr.

1896

CJ-IV-m-B-07839.153

Cavou Sombori

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 536

Parcela Gr.

Sec, XIX

CJ-IV-m-B-07839.154

Mormânt Bányai Sámuel

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 539

Parcela Gr.

1913

CJ-IV-m-B-07839.155

Mormânt Pop Luisa (+1867)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 530

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.156

Mormânt Ion Agárbiceanu (1882-1963)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 480

Parcela Gr.

1963

CJ-IV-m-B-07839.157

Mormânt Stoger Bela (1819-1895) şi FoldesLászlb (1920-1973)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 470

Parcela Gr.

1895

CJ-IV-m-B-07839.158

Mormânt Gheorghe Dima (1847-1925)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 476

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.159

Mormânt Jámbor Megyeri Dezso (1857-1913), KolloBela (1929-1985) şi Panek Zoltán (1928-2001)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 459

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.160

Cavoul familiei baron Josika Lajos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 514

Parcela Gr.

Post 1861


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.161

Mormânt Josika Miklos (1794-1865)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 484

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.162

Mormânt Nagy Károly (1868-1926)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 453

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.163

Mormânt Tauffer Jozsef (1825-1887)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 383

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.164

Monument funerar Teleki Jázsefná, contesa Mikes Mária (1760-1846)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 385

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.165

Piatră funerară Tauffer János (1793-1856)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 511

Parcela Gr.

1856

CJ-IV-m-B-07839.166

Piatră funerară

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 511

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.167

Obelisc funerar Tauffer Elisabethe (+ 1319j

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 512

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.168

Cripta familiei Wass Albert

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 446

Parcela Gr.

Post 1870

CJ-IV-m-B-07839.169

Mormânt baron Bánffy Gyorgy (1853-1889)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 483

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.170

Obelisc funerar Gedo Jozsef (1778-1855)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 392

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.171

Obelisc funerar Gyergyai Árpád (1845-1881)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 401

Parcela Gr.

Sec. XIX- XX

CJ-IV-m-B-07839.172

Obelisc funerar Gyergyai Ferenc (1799-1874)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 401

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.173

Obelisc funerar Gyergyay Árpád (1881-1952)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 404

Parcela Gr.

Sec. XIX- XX

CJ-IV-m-B-07839.174

Mormânt JekeyAladár (1846-1919)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 495

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.175

Cavoul familiei Beldi Ákos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 509

Parcela Gr.

Cea 1870

CJ-IV-m-B-07839.176

Cavoul familiei contelui Bethlen Janos (1860), Bethlen Bela (1888-1979)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 510

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.177

Mormânt Purjesz Zsigmond (1846-1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 407

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.178

Mormânt Kenessey Bela (1858-1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 408

Parcela Gr.

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.179

Cavoul familiei Bethlen II şi contelui Bánffy Miklos (1873-1950)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 428

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.180

Piatră funerară Pap Jozsef (1855)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 421

Parcela Gr.

1855

CJ-IV-m-B-07839.181

Piatră funerară Wicei Gáspár (1620)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 422

Parcela Gr.

1620

CJ-IV-m-B-07839.182

Piatră funerară Fojt Jakab (1723)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 423

Parcela Gr.

1723

CJ-IV-m-B-07839.183

Mormânt Gyulai István (1834)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 431

Parcela Gr.

1834

CJ-IV-m-B-07839.184

Piatră funerară Szatmári Zsuzsanna (1838)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 432

Parcela Gr.

1838

CJ-IV-m-B-07839.185

Piatră funerară Schilling Jánosne (1790)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 433

Parcela Gr.

1790


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.186

Mormânt Bregárdt Jozefa (+ 1821)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 424

Parcela Gr.

1821

CJ-IV-m-B-07839.187

Cavoul familiei Miko-Rhádey (1850), Miká Imráná Rhádey Mána (1811-1849)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 440

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.188

Mormânt Bálint Tlbor (1932-2002)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 434

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.189

Mormânt conte Mikrj Imre (1805-1876)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 435

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.190

Monument funerar Dietrich. Gyula (1899-1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 436

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.191

Obelisc funerar Kronberg Jozsef (1830-1869)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 456

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.192

Mormânt 3zeg5 JClia (1893-1987)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 418

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.193

Mormânt Spada János (1877-1913)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 473

Parcela Gr.

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.194

Piatră funerară Binetz István

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 200

Parcela II.C

1812

CJ-IV-m-B-07839.195

Piatră funerară Eszeki Stephanus

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 327

Parcela II.C

1708

CJ-IV-m-B-07839.196

Piatră funerară Betsek Mikîos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 310

Parcela II.C

1800

CJ-IV-m-B-07839.197

Piatră funerară Butzi Antal

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 305

Parcela II.C

1806

CJ-IV-m-B-07839.198

Mormânt „Emlekezetnek kove” (1807)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 303

Parcela II.C

1807

CJ-IV-m-B-07839.199

Piatră funerară Varga Ferencz

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 163

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.200

Mormânt Hajos Jánosne, Szatmári Roza (1825-1859)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 61

Parcela IC

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.201

Piatră funerară Hajos Jánosne, TyukKata(1784)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 61

Parcela I.C

1784

CJ-IV-m-B-07839.202

Piatră funerară Nagyszombati Márton

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 63

Parcela I.C

1806

CJ-IV-m-B-07839.203

Mormânt Timar Kecskemeti Miháfy

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 68

Parcela I.C

1796

CJ-IV-m-B-07839.204

Obelisc funerar Pataki Lajos (1835-1889)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 68

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.205

Mormânt Szentábrahámi Lombard Mihály

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 64

Parcela I.C

1758

CJ-IV-m-B-07839.206

Mormânt Járai Sámuel

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 71

Parcela I.C

1643

CJ-IV-m-B-07839.207

Mormânt Szadeczky Lajos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 226

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.208

Mormânt Nagy Ferenc (1853-1908)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 227

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.209

Mormânt Darotzi Lászlá (1822-1864)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 264

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.210

Mormânt familia Gross Vilmos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 196

Parcela II.C

Sec. XX


Codul LMI

Denumirea

 

Adresa

 

Datare

CJ-IV-m-B-07839.211

Pietre funerare Papp János

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 201

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.212

Pietre funerare Papp Anna

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 202

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.213

Piatră funerară Csige llonka (1884-1904)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 191

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.214

Piatră funerară Schwarczel Eliz (1859-1876)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 210

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.215

Piatră funerară Schwarczel Ferenc (1809-1870)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 211

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.216

Obelisc funerar Pere István (1866-1899)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 296

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.217

Piatră funerară Nemessányi András (1803-1873)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 297

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.218

Piatră funerară Pere Lajos (1871-1899)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 298

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.219

Mormânt Keresztes István

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 241

Parcela II.C

Sec, XIX

CJ-IV-m-B-07839.220

Piatră funerară Szathmári Pap Mihály (+1812)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 152

Parcela II.B

sec. XVIII- XIX

CJ-IV-m-B-07839.221

Mormânt Szathmári Pap Anna (+1804)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 152

Parcela II.B

sec. XVIII- XIX

CJ-IV-m-B-07839.222

Piatră funerară Szathmári Pap Zsigmond (1703-1760)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 152

Parcela II.B

sec. XVIII- XIX

CJ-IV-m-B-07839.223

Mormânt MaksayAlbert (1897-1971)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 9

Parcela I.A

1923

CJ-IV-m-B-07839.224

Mormânt Veress Ferenc (1877-1962) şi Veress Ferenc jun. (1907-1989)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 13

Parcela I.A

1989

CJ-IV-m-B-07839.225

Mormânt Dominic Stanca (1892-1979)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 16

Parcela I.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.226

Mormânt Lászlo Dezso (1904-1973)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 552

Parcela I.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.227

Mormânt K. Papp Miklos (1837-1880)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 29

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.228

Mormânt Merza Gyula (1861-1943) şi BajorAndor (1927-1991)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 28

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.229

Obelisc funerar Kopár Mano (1864-1896)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 8

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.230

Mormânt Akontz Sándor

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 10

Parcela I.B

Sec. .XJX

CJ-IV-m-B-07839.231

Obelisc funerar Vikol János (1826-1875)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 34

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.232

Mormânt Merza Joachim (1820-1893)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 37

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.233

Obelisc funerar Ákontz Istvánná (1811-1866)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 41

Parcela I.B

Sec. XIX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.234

Obelisc funerarÁkontz István (1803-1884)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 42

Parcela I.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.235

Mormânt Szopos Sándor (1881-1954)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 580

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.236

Mormânt Alexandru Ciura (1876-1936)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 579

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.237

Monument funerar Asztalos István (1909-1960)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 11

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.238

Mormânt Vogel Károly (1829-1906)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 578

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.239

Mormânt Nicolae Dráganu (1884-1939)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 577

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.240

Mormânt Gaál Gábor (1891-1954)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 575

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.241

Mormânt Vasile Bogrea (1881-1926)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 49

Parcela I.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.242

Mormânt Orient Gyula (1869-1940)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 568

Parcela IC

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.243

Monument funerar Cita-Szinberger Sándorne (1940-1960)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 60

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.244

Mormânt Torok István (1849-1918)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 69

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.245

Mormânt Gyulai Ferenc (1817-1866)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 58

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.246

Mormânt Mihail Macrea (1908-1967)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 75

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.247

Mormânt Szabedi Lászlo (1907-1959)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 77

Parcela I.C

Sec XX

CJ-IV-m-B-07839.248

Mormânt Biasini Mari Kibedi (1866-1937)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 556

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.249

Mormânt Issekutz Hug6 (1855-1915)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 78

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.250

Mormânt Ladislau V. Buteanu (1826-1867)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 20

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.251

Monument funerar Laday Stephanus (1875-1936)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 83

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.252

Obelisc funerar Váradi Ferenc (1782-1861)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 21

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.253

Mormânt Lakatos István (1895-1989)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 22

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.254

Cripta familialá Haţieganu: Emil Haţieganu (1878-1959), Iuliu Haţieganu (1885-1959), Octavian Fodor (1913-1976)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 23

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.255

Mormânt Kovács Zoltán (1913-1999)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 178

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.256

Mormânt Kozma Ferenc (1844-1920)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 86

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.257

Mormânt Virgil Fulicea (19071979)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 170

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.258

Mormânt Ion Stánescu-Papa (1873-1926)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 173

Parcela I.C

Sec. XX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.259

Mormânt Imre Erzsike (1893-1914)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 174

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.260

Mormânt Szab6 Jozsef (1805-1872)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 157

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.261

Mormânt Romul Boilá (1881-1946)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 189

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.262

Mormânt Leon Daniello (1898-1970)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 489

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.263

Cavou Mihai Şerban (1887-1947)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 187

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.264

Mormântul călugăriţelor franciscane

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 234

Parcela II.C

Sec. XIX- XX

CJ-IV-m-B-07839.265

Mormântul călugărilor piaristi Bfrá Vencel (1885-1962), Reischel Arthur (1904-1972), Erdelyi Károly (1859-1908), Salzbauer Janos(1832 -1898)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 635

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.266

Piatră funerară Torok Antal

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 336

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.267

Mormânt Fanghne Gyujto Izabella (1840-1914)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 188

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.268

Mormânt Camil Negrea (1882-1956)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 218

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.269

Monument funerar Váczy Kálmán (1913-1992)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 409

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.270

Monument funerar Váczy Margit (1911-1994)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 409

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.271

Piatră funerară Reinisch. Ágoston (1801-1884)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 411

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.272

Capela cimitirului

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 137

Parcela II.A

1897

CJ-IV-m-B-07839.273

Mormânt Salamon Lászlo (1891-1983)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 119

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.274

Mormânt Szvacsina Geza (1849-1917), BaráthBela (1893-1977)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 116

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.275

Mormânt Eltes Károly (1837-1890), BiroBela (1839-1905) şi Dávid Lászld (1907-1992)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 118

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.276

Mormânt Endstrasser Benedek (1847-1903)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 32

Parcela II.A

Sec, XX

CJ-IV-m-B-07839.277

Mormânt Vaientiny Antal (1883-1948)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 38

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.278

Mormântul familiei Szilágyi Miklos (1837-1875)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 222

Parcela I.C

Sec, XIX- XX

CJ-IV-m-B-07839.279

Mormânt Kende János (1831-1958)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 47

Parcate IJ.A

Sac. XX

CJ-IV-m-B-07839.280

Mormânt Bányai Vitális (1815-1888) şi Kovács Ferenc (1867-1930)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 103

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.281

Mormânt NagyAlbert (1902-1970)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 101

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.282

Mormânt Radn6ti Dezsfl (1865-1903) şi Venczel Jozsef (19131972)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 102

Parcela II.A

Sec. XX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.283

Mormânt Coriolan Suciu (1895-1967)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 100

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.284

Mormânt Nagy Geza (1914-1981)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 97

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.285

Mormânt Xántus János (1888-1962) şi Xántus János jun. (1917-1982)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 130

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.286

Mormânt Valeriu Lucian Bologa (1892-1971)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 90

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.287

Piatră funerară Kelemen Miklos

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 381

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.288

Mormânt Rezik Károly (1887-1968)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 87

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.289

Piatră funerară Nagy Jozsef (1866-1939) şi ginerele Szigetvári Jozsef (1885-1933)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 88

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.290

Mormânt Gy. Szabo Bela (1905-1985)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 91

Parcela II,A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.291

Mormânt Mátyás Mátyás (1888-1956) şi Levay llonka (1892-1974)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 96

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.292

Mormânt Emil Pop (1897-1974)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 55

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.293

Piatră funerară Antal Mihály (1814-1873)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 393

Parcela I.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.294

Piatrá caracteristicá hostatienilor Hatházi Károly (1894-1953)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 361

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.295

Mormânt Orosz Endre (1871-1945}

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 107

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.296

Mormânt Kovács István (1880-1955)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 108

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.297

Mormânt Nicolae Ursu (1905-1969)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 109

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.298

Mormânt Gombos Ferenc (1854-1913)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 111

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.299

Mormânt Moldován Gergely (1845-1930)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 112

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839,300

Mormânt Mircea Vremir (1932-1991)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 114

Parcela MB

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.301

Mormânt Incze Ferenc (1910-1988}

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 138

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.302

Mormânt Kriza Gyula (1909-1986)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 329

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.303

Mormânt Csiki Aladár (1914-1934)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 380

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.304

Mormânt Aurel Ciupe (1900-1988)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 73

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.305

Obelisc funerar Kondász Gyorgy (1812-1870)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 379

Parcela III.B

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.306

Mormânt Felmeri Lajos (1840-1894)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 145

Parcela II.B

Sec. XX


Codul LMI

Denumirea

Adresa

Datare

CJ-IV-m-B-07839.307

Mormânt Weres Bela (1879-1930)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 286

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.308

Mormânt Vajna István (1861-1917)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 286

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.309

Mormânt Bartha János (1825-1911)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 139

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.310

Mormânt Nyárádi Erazmus Gyula (1881-1966)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 150

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.311

Mormânt CsehGusztáv (1900-1972) şi Csch. Gusztáv jun. (1934-1985)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 151

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.312

Mormânt Alexandru Boháţiel (1816-1897)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 166

Parcela II.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.313

Mormânt Szakács Andor (1864-1924)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 172

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.314

Mormânt Rácz Mihály (1853-1894) şi Rácz Mihály jun. (1890-1962)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 204

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.315

Monument funerar Antal Daniel (1901-1972)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 199

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.316

Mormânt Pusztay Bela (1862-1894)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 181

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.317

Mormânt Stadler Frigyes (1866-1938)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 183

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.318

Piatră funerară Andrei Bretan (1917-1996)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 168

Parcela I.C

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.319

Monument funerar Alexandru Racoltá (1926-1978)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 335

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.320

Ansamblu de pietre funerare Boros Gyorgy (1855-1941)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 315

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.321

Mormânt Veress Pal (1906-1983)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 255

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.322

Mormânt Teglás Gábor (1878-1906)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 214

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.323

Mormânt Bergay Jozsef (1778-1850)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 311

Parcela II.C

Sec. XIX

CJ-IV-m-B-07839.324

Mormânt Jordáky Lajos (1913-1974)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 242

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.325

Mormânt Csiszár Gyula (1859-1923)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 288

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.326

Mormânt Csiszár Gyula (1892-1916)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 288

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.327

Mormânt Fábián Gyula (1836-1917)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 288

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.328

Mormânt ZieglerEmil (1846-1897)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 304

Parcela III.B

Sec. XX

CJ-IV-m-B-07839.329

Mormânt Bretter Gyorgy (19321977)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 263

Parcela II.C

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.330

Mormânt Nagy Gáza (1914-1981)

str. Avram Iancu nr. 26-28

Nr. topo 92

Parcela II.A

Sec. XX

CJ-I V-m-B-07839.331

Mormânt Fulop Antal Andor (1908-1979)

<