MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 226/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 108 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 

Decizia nr. 110 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

546. - Ordin al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare

 

3.504. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Deva

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judeţean Satu Mare

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 108

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Motoractive IFN” - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.895/233/2010 al Judecătoriei Galaţi - Secţia” civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.287D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Garda Financiară Galaţi a trimis la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată, pe de o parte, că aspectele reclamate de autorul excepţiei se pot constitui în apărări prezentate în cadrul procesului privind soluţionarea, de către instanţa de judecată, a plângerii formulate de acesta, iar, pe de altă parte, precizează că, prin Decizia nr. 685 din 10 octombrie 2006, Curtea Constituţională a reţinut că măsura confiscării este, în anumite condiţii, permisă şi justificată, fiind respectate garanţiile constituţionale referitoare la proprietatea privată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 14.895/233/2010, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercial㠄Motoractive IFN” - SA din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de acest text, partea referitoare la aplicarea măsurii complementare de confiscare a mijlocului de transport marfă utilizat în scopul săvârşirii contravenţiei

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 încalcă dreptul de proprietate, garantat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Textul de lege criticat prevede sancţiunea confiscării mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei constând în transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, fără documentele justificative cerute de lege, în situaţia inexistenţei unui contract de cărăuşie, fără a face, însă, vreo distincţie în ceea ce priveşte titularul dreptului de proprietate asupra bunului supus confiscării ori în ceea ce priveşte vinovăţia acestuia. Aşadar, posesia bunului supus confiscării poate fi exercitată de un terţ, iar o eventuală acţiune în regres a proprietarului, ulterioară, nu are nicidecum rolul de a garanta dreptul său de proprietate, aşa cum impune art. 44 din Constituţie, ci îl recunoaşte doar la nivel teoretic. Mai mult, dreptul de proprietate ar fi transformat într-un drept de creanţă împotriva terţului contravenient, ceea ce creează o situaţie incertă şi nefavorabilă proprietarului, la fel ca durata demersurilor pentru recuperarea bunului. De asemenea, se arată că măsura confiscării bunului afectează justul echilibru ce se impune a fi păstrat între interesul general ai societăţii şi interesul individului vizat de o asemenea măsură, acesta fiind realizat, în opinia sa, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale (în cuantum important, de altfel) şi prin confiscarea produselor transportate ilicit, fără a mai fi necesară şi justificată măsura complementară a confiscării mijlocului de transport marfă utilizat în scopul săvârşirii contravenţiei.

Mai mult, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a afirmat, în cazuri similare referitoare la măsura confiscării, că este necesară aprecierea comportamentului titularului dreptului de proprietate, în sensul stabilirii unui anumit grad de vinovăţie al acestuia la încălcarea legii (Hotărârea din 24 octombrie 1986, pronunţată în Cauza Agosi împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Hotărârea din 5 mai 1995, pronunţată în Cauza Air Canada împotriva Regatului Unit al Mari Britanii). Pe de altă parte, se arată c㠄este de neconceput ca interesul general să fie protejat prin măsuri mai aspre în cazul săvârşirii unor contravenţii decât în cazul săvârşirii unor infracţiuni”.

Judecătoria Galaţi - Secţia civilă consideră că textul de lege criticat nu contravine vreunui text din Constituţie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 sunt constituţionale, deoarece acestea dau expresie prevederilor art. 44 alin. (1) teza finală din Constituţie, potrivit căruia conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, precum şi celor ale art. 44 alin. (9) din aceasta, care stabilesc că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele depuse la dosar, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3t 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, introduse prin art. 2 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, care aveau următorul cuprins: „(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: [...]e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop.”

Textul de lege criticat a fost modificat prin pct. 1 al articolului unic din Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, având în prezent următorul cuprins: „(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: [...] e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 44 din Constituţia României şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, norme referitoare la ocrotirea şi garanţiile specifice dreptului de proprietate privată.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională reţine următoarele:

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a invocat prezenta excepţie în cadrul unui proces privind soluţionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare din data de 23 iulie 2009, prin care o societate de transport marfă - şi nu autorul acestei excepţii a fost sancţionată, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006, cu amendă contravenţională, măsura complementară a confiscării cerealelor transportate, precum şi măsura confiscării mijlocului de transport utilizat la transportarea mărfii. Una dintre componentele mijlocului de transport marfă reprezintă proprietatea autorului excepţiei, Societatea Comercial㠄Motoractive IFN” - S.A. din Bucureşti.

Dispoziţiile de lege ce au constituit temeiul constatării şi sancţionării contravenţiei permiteau, la acea dată, confiscarea mijlocului de transport utilizat în scopul săvârşirii contravenţiei, fără a cuprinde vreo precizare în privinţa proprietarului acestuia. Prin Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, textul de lege vizat de autorul excepţiei a fost modificat, în sensul că art. unic pct. 1 din aceasta a introdus tocmai această diferenţiere sub aspectul persoanei proprietarului mijlocului de transport marfă ce a servit la săvârşirea contravenţiei, precizând că acesta din urmă este supus confiscării numai dacă aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie.

Autorul excepţiei, deşi a formulat plângerea ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 89/2010, critică, în mod evident, constituţionalitatea dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006, în forma anterioară acestei modificări, având în vedere faptul că organul constatator a aplicat sancţiunea complementară prevăzută de acest text, în vigoare la data de 23 iulie 2009.

Curtea observă că soluţia legislativă criticată de autorul excepţiei nu a fost menţinută în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 89/2010, deoarece confiscarea bunului care a servit la săvârşirea contravenţiei nu mai este dispusă, în prezent, în toate cazurile, ci numai atunci când acesta aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie. În consecinţă, dispoziţiile de lege, în redactarea vizată de autorul excepţiei, reglementând o altă soluţie juridică decât cea în vigoare în prezent, nu mai aparţin fondului activ al legislaţiei.

Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.

Aşadar, Curtea Constituţională poate analiza un text de lege care, în momentul pronunţării deciziei, nu mai este în vigoare, dar numai dacă acel text continuă să producă efecte juridice în raportul juridic dedus judecăţii în faţa instanţei care a sesizat Curtea cu soluţionarea excepţiei.

În lumina considerentelor de principiu cuprinse în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, Curtea urmează a analiza dacă textul legal criticat continuă să producă efecte juridice asupra situaţiei juridice a autorului excepţiei.

În cauza de faţă, Curtea constată că textul legal criticat a încetat să mai producă efecte juridice în privinţa situaţiei juridice a autorului excepţiei, întrucât textul modificator se constituie într-o veritabilă lege contravenţională mai favorabilă, lege care, în temeiul art. 15 alin. (2) din Constituţie, are caracter retroactiv. În plus, acelaşi sens îl au şi dispoziţiile art. 12 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare: „Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta.”

Aplicarea retroactivă a legii contravenţionale mai favorabile are drept consecinţă încetarea efectelor juridice a normei juridice criticate, aceasta nemaiguvernând raportul juridic în care este implicat autorul excepţiei.

În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate nu mai au legătură cu soluţionarea cauzei, în sensul că nu mai sunt aplicabile speţei. Având în vedere că încheierea de sesizare a instanţei constituţionale este ulterioară intrării în vigoare a legii contravenţionale mai favorabile - Legea nr. 89/2010 -, în temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Motoractive IFN”- S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.8957233/2010 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 110

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Sorinei Băiaşu în Dosarul nr. 1.026/54/2011 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.316D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, personal, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a transmis la dosarul cauzei un înscris conţinând punctul său de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate, prin care solicită respingerea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate. În esenţă, acesta arată că dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt neconstituţionale, deoarece nesocotesc legislaţia în vigoare privind statutul de cadru militar, respectiv drepturile câştigate ca urmare a obţinerii unor decoraţii. Astfel, susţine că este titularul a două decoraţii care îi conferă statut de cadru militar, însă, pentru că nu şi-a definitivat studiile în perioada prescrisă în textul de lege criticat, nu mai deţine, în prezent, titlul de ofiţer, deşi a urmat un curs de ofiţeri, şi, în plus, nu poate purta în public acele decoraţii, care implică în mod necesar calitatea de ofiţer. Deşi alte texte din aceeaşi Lege nr. 360/2002 garantează poliţiştilor decoraţi păstrarea drepturilor dobândite prin primirea celor două distincţii, precum şi faptul că aceştia pot fi echivalaţi/reechivalaţi într-o funcţie civilă, autorul excepţiei afirmă că se află într-o situaţie discriminatorie, acestuia nefiindu-i recunoscute aceste drepturi.

Depune la dosarul cauzei un set de înscrisuri ce cuprind, pe de o parte, concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, şi, pe de altă parte, fotocopii ale acţiunii introductive şi acte doveditoare depuse la instanţa de judecată, referitoare la studiile şi brevetele deţinute, memorii depuse şi răspunsurile primite la cererea sa de anulare a actului

administrativ unilateral, prin care este încadrat cu gradul profesional de „agent şef principal de poliţie”, şi de obligare a pârâţilor de reechivalare a gradului militar de „locotenent” cu gradul profesional de „comisar de poliţie”.

Reprezentantul Ministerului Public susţine, în concluziile sale, că în cauză sunt criticate, în realitate, aspecte privind interpretarea şi aplicarea la speţă a dispoziţiilor legii criticate, atribuţii ce revin competenţei instanţei de judecată, şi nu Curţii Constituţionale. De aceea, sub acest aspect, excepţia are caracter inadmisibil. Pe fondul excepţiei, arată că aceasta este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului nu contravin art. 15 şi nici art. 16 din Constituţie, de vreme ce se aplică pentru viitor şi, în egală măsură, tuturor celor vizaţi de ipoteza normei în discuţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.026/54/2011, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8} din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Sorinei Băiaşu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect refuzul soluţionării mai multor cereri referitoare la repunerea sa în drepturile echivalente gradului militar de ofiţer, prin reechivalarea gradului militar de locotenent cu cel profesional de comisar de poliţie.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (1) şi ale art. 16 din Constituţie, dispoziţiile Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi pe cele ale Legii nr. 573/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, ale art. 12 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ale art. 2-4 şi art. 69-72 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, precum şi unele texte din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Astfel, prevederile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 nesocotesc drepturile legale şi beneficiile câştigate de autorul excepţiei ca urmare a obţinerii a două decoraţii (Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru ofiţeri şi Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri), în condiţiile în care acesta nu a îndeplinit condiţia prevăzută de textul legal criticat, de definitivare a studiilor în termenul de 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2002, cu consecinţa, pentru ofiţerii de poliţie, de a fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar pentru agenţii de poliţie, de a le înceta raporturile de serviciu. Cu alte cuvinte, actele normative şi dispoziţiile din actele normative amintite îi conferă acestuia statut de cadru militar şi gradul de ofiţer, cu toate drepturile aferente, pe când normele legale criticate prevăd, ca sancţiune a nedefinitivării studiilor superioare în termenul acolo prevăzut, pierderea gradului respectiv şi a drepturilor corespunzătoare. În concluzie, autorul excepţiei susţine că, în cazul său, primează drepturile câştigate anterior, în calitate de posesor al acestor distincţii, c㠄neconcordanţa textelor din cele patru legi amintite trebuie să facă obiectul controlului de constituţionalitate” şi că dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt, astfel, neconstituţionale.

Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile de lege criticate nefiind în contradicţie faţă de normele art. 15 şi art. 16 din Constituţie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt constituţionale. Astfel, acestea nu vin în contradicţie cu art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală, în condiţiile în care universalitatea drepturilor şi libertăţilor exprimă vocaţia cetăţeanului pentru toate drepturile şi libertăţile, precum şi ideea toţi cetăţenii unui stat se pot bucura de acestea, însă valorificarea concretă şi exerciţiul efectiv al acestor drepturi şi libertăţi depinde de fiecare titular în parte, de capacităţile sale, precum şi de starea socială şi realităţile juridice ale fiecărei ţări. Totodată, consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 16 din Constituţie, deoarece textul legal criticat se aplică tuturor persoanelor vizate de ipoteza noimei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA.

examinând încheierea de sesizare, susţinerile autorului excepţiei, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile art. I pct. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 101/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004. Textul de lege criticat are următoarea redactare: „Perioada acordată poliţiştilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcţiei p5 care o deţin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani poliţiştii nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de poliţie vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de poliţie le vor înceta raporturile de serviciu.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege examinat încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (1) referitor la principiul universalităţii şi ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, precum şi prevederile referitoare la interzicerea discriminării cuprinse în Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin Legea nr. 103/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului impun poliţiştilor o obligaţie justificată şi rezonabilă, cea a definitivării studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, tocmai pentru a se menţine în respectiva funcţie şi a corespunde exigenţelor profesionale impuse de acea funcţie; în caz contrar, aceştia vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii sau, după caz, le va înceta raportul de serviciu. Textul de lege criticat nu încalcă ab initio un drept anterior câştigat, ci îl condiţionează de un anumit nivel de pregătire profesională, necesară pentru păstrarea unei funcţii sau unui grad în cadrul categoriei profesionale a poliţiştilor.

Curtea Constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa, de exemplu Decizia nr. 289 din 7 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 iulie 2005, că atât încadrarea prin lege a diferiţilor funcţionari publici în anumite categorii, clase şi grade profesionale, cât şi salarizarea conform acestei încadrări nu reprezintă drepturi fundamentale, care nu s-ar putea modifica, pentru viitor, tot prin lege. Astfel, legiuitorul este în drept să modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, ţinând seama şi de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp. De asemenea, ţine de opţiunea liberă a legiuitorului încadrarea în categorii, clase şi grade profesionale a funcţionarilor publici. Având în vedere apartenenţa categoriei profesionale a poliţiştilor la sfera personalului plătit din fonduri publice, cele reţinute de Curte prin decizia indicată sunt valabile, mutatis mutandis, şt în situaţia analizată în prezenta cauză.

Prin urmare, Curtea constată că, prin conţinutul lor, dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiilor fundamentale invocate. Prevederile art. 15 alin. (1) din Constituţie protejează, garantează vocaţia sau posibilitatea fiecărui cetăţean de a avea drepturile şi libertăţile consacrate prin sistemul legislativ naţional, dar, în acelaşi timp, afirmă şi principiul universalităţii îndatoririlor fundamentale, corelative drepturilor şi libertăţilor fundamentale de care se poate bucura orice cetăţean. Totodată, norma juridică examinată nu poate fi criticată nici sub aspect discriminatoriu, aşa cum pretinde autorul excepţiei, aceasta aplicându-se, în egală măsură, tuturor celor vizaţi de ipoteză, atât în privinţa obligaţiei prevăzute în cuprinsul său, cât şi a sancţiunii reglementate.

Raportând cele de mai sus la critica de neconstituţionalitate propriu-zisă, Curtea constată că, deşi autorul excepţiei consideră că dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului încalcă principiile fundamentale ale universalităţii, respectiv al egalităţii şi nediscriminării, susţinerile sale nu relevă raportul de contrarietate dintre textul legal criticat şi normele fundamentale invocate, ci se întemeiază pe o pretinsă lipsă de concordanţă a legislaţiei privind, pe de o parte, drepturile şi beneficiile cuvenite persoanelor distinse cu decoraţii, respectiv Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 28 decembrie 2004), art. 12 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995) şi art. 2-4 şi art. 69-72 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000), şi, pe de altă parte, prevederile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Mai mult, în opinia autorului excepţiei, chiar şi texte din aceeaşi lege criticată sunt contradictorii, acesta considerând, de pildă, c㠄dispoziţiile art. 73 alin. (8) (...) au o valoare juridică inferioară faţă de art. 29 din aceeaşi lege”.

Autorul excepţiei arată că, în calitate de posesor a două decoraţii, beneficiază de drepturile legale prevăzute de actele normative indicate şi care decurg din statutul de cadru militar conferit de acestea. Prin urmare, dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, care prevăd obligaţia ca ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie să-şi definitiveze într-un termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a legii studiile necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, cu sancţiunea încadrării ofiţerilor de poliţie în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, respectiv a încetării raporturilor de serviciu pentru agenţii de poliţie, anulează drepturile anterior câştigate, ca titular al decoraţiilor primite şi astfel „se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, consacrate de art. 15 alin. (1) şi art. 16 din Constituţia României”.

În realitate, autorul excepţiei este nemulţumit de modalitatea în care diverse acte normative sau reglementări în vigoare, aplicabile speţei sale, sunt interpretate şi aplicate fie de autoritatea publică al cărei angajat este, fie de instanţa de judecată. Or, atât acest aspect, cât şi cel referitor la o eventuală necorelare a legislaţiei într-un anumit domeniu, nu sunt chestiuni ce aparţin sferei de competenţă a Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate fiind, din această perspectivă, inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Sorinei Băiaşu în Dosarul nr. 1.026/54/2011 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Având în vedere:

- volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile administrativ-teritoriale faţă de operatorii economici care prestează servicii şi lucrări de interes public local, precum şi datoriile pe care aceştia le înregistrează faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

- prevederile Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la eliminarea plăţilor restante;

- blocajul financiar cu care se confruntă operatorii economici, datorat neachitării obligaţiilor de plată de către instituţiile publice beneficiare ale unor servicii sau lucrări, în vederea relansării economice a acestora şi a eliminării arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale;

- faptul că aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, cu modificările ulterioare, în baza căreia autorităţile administraţiei publice locale au decis înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi aflate în reţeaua proprie a acestora, care se desfiinţează în condiţiile prevăzute de lege, va conduce la imposibilitatea încadrării în numărul maxim de posturi aprobat pe fiecare unitate administrativ-teritorială,

în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

îh temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolului bugetar «învăţământ», finanţat din bugetele locale, precum şi capitolelor bugetare «Sănătate» şi «Asigurări şi asistenţă socială», indiferent de sursa de finanţare.”

Art. II. - Prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până fa data de 31 decembrie 2012 inclusiv.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, până la sfârşitul anului 2012, prin hotărâre a Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 3 aprilie 2012.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Codul reţelei, sunt în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1,775/2005, cu modificările ulterioare, şi se aplică de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş, denumită în continuare operatorul sistemului de transport (OST), de utilizatorii SNT, denumiţi în continuare utilizatori ai reţelei (UR), de producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum şi de operatorii sistemelor de distribuţie (OSD)t consumatorii direcţi (CD) şi operatorii depozitelor de înmagazinare (OSÎ).”

2. La articolul 9 alineatul (1), definiţiile termenilor „interval de echilibrare”, „punct de ieşire” şi „punct de intrare” se abrogă.

3. La articolul 9 alineatul (1), definiţiile termenilor „procedură de corelare” şi „unitate de energie” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Procedură de corelare - procedură prin care OST analizează comparativ nominalizarea unui utilizator al reţelei la un anumit punct de intrare sau de ieşire cu informaţiile partenerilor privind respectivul punct de intrare sau de ieşire.

……………………………………………………………………….

Unitate de energie - unitatea de măsură a cărei valoare va fi exprimată în MWh.”

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu cei definiţi în Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, cu modificările ulterioare.”

5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Un punct de intrare este acel punct fizic în care, în baza contractului, UR predă şi OST preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale din sistemele adiacente.”

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Punctul de intrare fizic este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 132.”

7. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 şi 132, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - AC poate aproba crearea mai multor puncte virtuale de intrare dintr-un punct fizic sau gruparea mai multor puncte fizice de intrare într-un punct de intrare virtual, la propunerea OST şi/sau a UR.

Art. 132. - În cazul punctelor virtuale create dintr-un punct fizic, respectivele puncte virtuale au caracter de punct fizic, aşa cum acesta a fost definit la art. 12.”

8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Punctele de intrare în SNT pot fi:

a) puncte de intrare din import;

b) puncte de intrare din perimetrele de producţie de pe uscat (on-shore) şi din perimetrele de producţie de pe platoul continental al Mării Negre (off-shore);

c) puncte de intrare din depozite de înmagazinare subterană (pentru extracţia de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană);

d) puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE;

e) puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe (non-UE);

f) puncte de intrare din terminale GNL;

g) puncte de intrare din instalaţii de producţie a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT.”

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Un punct de ieşire este acel punct fizic în care, în baza contractului, OST predă şi UR preia gazele naturale transportate prin SNT în scopul predării acestora în sistemele adiacente/la CD.

(2) în cazul localităţilor alimentate prin mai multe puncte fizice interconectate între ele, la solicitarea OSD, OST poate substitui punctele fizice respective printr-un punct de tip inel cu caracter de punct fizic, aşa cum acesta a fost definit la alin. (1).”

10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Punctul de ieşire fizic este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2).”

11. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

1(Art. 161. - AC poate aproba gruparea mai multor puncte fizice de ieşire, inclusiv a celor menţionate la art. 15 alin. (2), într-un punct de ieşire virtual, la propunerea OST şi/sau a UR.”

12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Punctele de ieşire din SNT pot fi:

a) puncte de ieşire spre sisteme de distribuţie;

b) puncte de ieşire spre CD;

c) puncte de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană {pentru injecţia de gaze naturale în depozitele de înmagazinară subterană);

d) puncte de interconectare cu alte sisteme de transport gaze naturale din state membre ale UE;

e) puncte de interconectare cu alte sisteme de transport gaze naturale din state terţe (non-UE);

f) puncte de ieşire spre reţele de conducte din amonte.”

13. După articolul 17 se introduce un nou subtitlu, intitulat „Proceduri/Operaţiuni comerciale derulate pe punctele de intrare/ieşire în/din SNT”, cuprinzând articolele 171 şi 172, cu următorul cuprins:

,Art. 171. - (1) în punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT se derulează următoarele proceduri/operaţiuni comerciale prevăzute de Codul reţelei:

a) accesul la serviciile de transport:

(i) rezervarea de capacitate;

(ii) stabilirea programului de transport;

b) procedurile operaţionale de utilizare a SNT:

(i) nominalizarea/renominalizarea;

(ii) corelarea nominalizărilor;

(iii) alocarea {doar în cazul punctelor de ieşire din SNT);

c) procedurile de management al congestiilor contractuale:

(i) returnarea voluntară de capacitate;

(ii) facilitatea de transfer de capacitate (FTC);

(iii) transferul obligatoriu de capacitate;

d) aplicarea tarifelor de dezechilibru:

(i) tariful de depăşire a capacităţii rezervate;

(ii) tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate.

(2) Rezervarea de capacitate pe puncte fizice de intrare/ieşire în/din SNT se va face începând cu anul gazier 2012-2013.

(3) Tariful de depăşire a capacităţii rezervate şi tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate se vor percepe numai după aplicarea sistemului de tarifare de tipul «intrare-ieşire».

Art. 172. - (1) în punctele virtuale de intrare/ieşire în/din SNT se derulează următoarele proceduri/operaţiuni comerciale prevăzute de Codul reţelei:

a) procedurile operaţionale de utilizare a SNT:

(i) alocarea {doar în cazul punctelor de intrare în SNT); (ii) facilitatea de transfer gaze (FTG ex-post);

b) aplicarea tarifelor de dezechilibru:

(i) tariful de nerespectare a nominalizării;

(ii) tariful de dezechilibru zilnic;

(iii) tariful de dezechilibru acumulat;

(iv) tariful pentru livrare sub nominalizarea aprobată.

(2) Pentru aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se iau în considerare următoarele date:

a) nominalizările pe puncte virtuale de intrare obţinute prin însumarea nominalizărilor aprobate pentru punctele fizice aferente;

b) alocările finale pe punctele virtuale de intrare;

c) nominalizările pe puncte virtuale de ieşire obţinute prin însumarea nominalizărilor aprobate pentru punctele fizice aferente;

d) alocările finale pe punctele virtuale de ieşire obţinute prin însumarea alocărilor finale pentru punctele fizice aferente.”

14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - OST are obligaţia de a publica pe pagina de internet cel puţin informaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu modificările ulterioare.”

15. Articolul 20 se abrogă.

16. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - OST asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea disponibilă la punctele de intrare în/ieşire din SNT.”

17. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Capacitatea necesară OST pentru operarea şi întreţinerea sistemului, defalcată pe puncte de intrare/ieşire în/din SNT, va fi înaintată AC în vederea aprobării, anual, până la data de 15 martie.

(2) AC analizează şi aprobă capacitatea solicitată până la data de 31 martie.”

18. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) OST acordă capacitatea în punctele de intrare în/ieşire din SNT pe baza principiului «primul venit, primul servit», în următoarea ordine de prioritate:

a) pentru capacităţile solicitate în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public;

b) pentru capacităţile solicitate în alte scopuri decât îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), principiile de acordare de capacitate pentru punctele de interconectare cu un sistem de transport terţ vor fi corelate cu acordurile stabilite între operatorii sistemelor de transport interconectate.”

19. La articolul 25, litera B „cerinţe tehnice” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. cerinţe tehnice:

(i) OST deţine o platformă informaţională, realizată în conformitate cu prevederile prezentului act normativ.

Serverele OST sunt sincronizate cu un server de timp precizat în documentaţia de utilizare a platformei;

(ii) UR trebuie să dispună de mijloace informatice care să permită transmiterea informaţiilor în platforma informaţională a OST, în conformitate cu prevederile Codului reţelei;”.

20. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Neîndeplinirea cerinţelor financiare şi/sau tehnice de acces sus-menţionate în orice moment pe durata valabilităţii contractului de transport poate constitui motiv de reziliere a contractului de transport.”

21. Articolul 271 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Rezervarea de capacitate se face în punctele de intrare în SNT şi în punctele de ieşire din SNT, în unităţi de energie.

(2) Capacitatea solicitată se calculează luând în considerare puterea calorifică superioară medie anuală, determinată pe baza datelor din anul calendaristic anterior.

(3) în cazul contractelor de transport încheiate pe multiplu de ani gazieri, capacitatea rezervată se va recalcula anual în conformitate cu prevederile alin. (2).”

22. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) UR are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clienţi existent, cu condiţia ca solicitarea să fie susţinută documentat cu cel puţin 10 zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.

(2) Contractele de transport se semnează pentru capacitatea solicitată în baza portofoliului de clienţi estimat al fiecărui UR.”

23. Articolul 30 se abrogă.

24. Subtitlul „Rezervarea de capacitate la punctele de intrare în SNT” se abrogă.

25. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din import, din perimetrele de producţie şi din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi în punctele de ieşire spre depozitele de înmagazinare subterană, utilizatorul reţelei care solicită capacitate în aceste puncte trebuie să emită o declaraţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.”

26. Articolele 32-34 se abrogă.

27. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) UR solicită rezervarea de capacitate în SNT prin completarea şi transmiterea formularului «Solicitare de capacitate», conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, împreună cu propunerea de program de transport, direct în platforma informaţională, în conformitate cu prevederile art. 25 lit. B.

(2) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentele precizate la alin. (1) direct în platformă, formularul şi programul de transport vor fi transmise prin e-mail în format XML furnizat de către OST.

(3) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru rezervarea de capacitate în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(4) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale calculate conform alin. (3), afişate pe pagina de internet a OST la data de 15 aprilie, sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier următor.”

28. La articolul 43 alineatul (2), litera d) se abrogă.

29. La articolul 45, alineatele (1), (2) şi (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Pentru implementarea contractului de transport, utilizatorul reţelei are responsabilitatea de a informa OST în legătură cu livrările şi preluările de gaze naturale în/din SNT, planificate la toate punctele de intrare şi de ieşire la care utilizatorul reţelei a rezervat capacitate; informarea va fi sub forma programului de transport şi a nominalizărilor/ renominalizărilor, cu respectarea procedurilor şi termenelor prevăzute în prezenta secţiune,

(2) La întocmirea programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, utilizatorii reţelei vor ţine cont de lucrările planificate care cauzează o reducere sau o întrerupere a capacităţii în SNT.

……………………………………………………………………….

(4) OST are obligaţia de a informa UR, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data efectivă a lucrărilor prevăzute la alin. (3), în legătură cu perioada de întrerupere şi cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului de transport.

(5) Utilizatorii reţelei vor fi informaţi în legătură cu orice posibilă modificare a graficului de lucrări planificate cu cel puţin 30 de zile înainte.

(6) În cazul schimbării programului de lucrări planificate, anunţate în conformitate cu alin. (3), UR va avea posibilitatea de a modifica, de comun acord cu OST, programul de transport şi nominalizările/renominalizările.”

30. La articolul 46, alineatele (1) şi (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Programul de transport va fi întocmit de UR în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5, pentru fiecare lună fiind precizate următoarele:

a) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie la fiecare punct de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri;

……………………………………………………………………….

b) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie, la fiecare punct de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri.

(3) în situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul menţionat la alin. (1) direct în platformă, programul de transport va fi transmis prin e-mail în format XML furnizat de către OST.

(4) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru elaborarea programului de transport în unităţi de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

(5) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale determinate conform alin. (4) vor fi disponibile pe pagina de internet a OST la data de 15 aprilie.

(6) Parametrii operativi aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din SNT (presiune minimă, presiune maximă, capacitate), precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la respectarea acestor parametri vor face obiectul unor convenţii bilaterale încheiate de OST cu producătorii, OSÎ si OSD până la data de 15 aprilie pentru anul gazier următor. CD vor încheia convenţii bilaterale direct sau prin furnizorii lor, după caz.”

31. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Programul de transport se va anexa ia contractul de transport. După începerea anului gazier şi cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare, până la ora 14,00, utilizatorii reţelei îşi pot modifica programul de transport pentru luna următoare sau pentru restul anului gazier.”

32. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scrisă a UR. Notificarea este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 şi transmisă direct în platforma informaţională.

(2) în situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, notificarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de către OST.”

33. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Nominalizarea/Renominalizarea reprezintă o informaţie angajantă pe care utilizatorii reţelei o transmit OST şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de OST.

(2) Nominalizările utilizatorilor reţelei vor fi făcute săptămânal şi pot fi făcute în orice zi gazieră, în termenele prevăzute în prezenta secţiune. Renominalizările pot fi făcute pentru fiecare zi gazieră în termenele prevăzute în prezenta secţiune. În cazul în care utilizatorii reţelei nu au transmis nominalizarea/ renominalizarea la aceste termene, se aplică prevederile art. 52.

(3) în situaţia în care se constată diferenţe între valorile nominalizărilor/renominalizărilor aprobate de OST şi valorile alocate, se va aplica un tarif de nerespectare a nominalizării conform prevederilor art. 105.”

34. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) La efectuarea nominalizărilor şi renominalizărilor se vor respecta următoarele principii:

a) nominalizarea supusă aprobării OST este cea existentă în platformă la termenul-limită prevăzut la art. 51 alin. (1);

b) renominalizarea supusă aprobării OST este cea existentă în platformă la termenul-limită prevăzut la art. 59 alin. (1);

c) nominalizarea sau renominalizarea nu poate să fie mai mare decât capacitatea rezervată pentru respectivul punct de intrare în sau de ieşire din SNT;

d) nominalizările sau renominalizările pentru punctele de intrare în SNT nu pot fi mai mari decât cantităţile de gaze naturale contractate de către UR în punctele respective;

e) fiecare UR va pune la dispoziţia OST nominalizări şi renominalizări echilibrate, respectiv energia zilnică livrată în SNT trebuie să fie egală cu preluarea zilnică de energie din SNT;

f) nominalizările sau renominalizările pentru punctele de intrare în şi de ieşire din SNT vor fi egale cu cele pe care UR Ie-a convenit cu clienţii săi şi Ie-a comunicat, după caz, OSÎ, producătorilor, furnizorilor, CD, OSD şi importatorilor.

(2) Nominalizarea sau renominalizarea care nu respectă condiţiile de mai sus va fi respinsă de OST, cu informarea UR.”

35. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Până la ora 14,00 din ziua de luni a fiecărei săptămâni gaziere n-1, utilizatorii reţelei comunică OST nominalizarea pentru săptămâna gazieră n, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, indicând pentru fiecare zi gazieră a săptămânii gaziere n:

a) cantitatea de gaze naturale, defalcată pe parteneri, exprimată în unităţi de energie, fa fiecare punct de intrare în SNT pentru care utilizatorul reţelei a rezervat capacitate;

b) cantitatea de gaze naturale, defalcată pe parteneri, exprimată în unităţi de energie pentru fiecare punct de ieşire din SNT pentru care utilizatorul reţelei a rezervat capacitate.

(2) Utilizatorii reţelei transmit nominalizarea direct în platforma informaţională, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 25lit. B,

(3) în situaţia în care nominalizarea este 0, această valoare se transmite de către UR în mod explicit, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 52 alin. (1).

(4) în situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei. UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, nominalizarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de către OST; se ia în considerare în vederea aprobării cea mai recentă nominalizare primită de către OST în termenul-limită stabilit, prin oricare din cele două căi de transmitere admise (platformă sau fişier XML).

(5) OST asigură preluarea datelor din fişierele XML în platformă în termen de maximum 30 de minute.”

36. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) în situaţia în care utilizatorul reţelei nu transmite, pentru fiecare punct de intrare şi de ieşire din SNT, o nominalizare în termenele prevăzute în prezenta secţiune, OST va înregistra, în mod automat şi fără acordul prealabil al utilizatorului reţelei, nominalizarea la o valoare egală cu media zilnică a energiei, potrivit ultimului program de transport trimis de utilizatorul reţelei pentru luna respectivă.”

37. La articolul 52, după alineatul (1) se Introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Media zilnică a energiei pentru fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT se calculează cu o precizie de 6 zecimale, prin împărţirea valorii lunare prevăzute în programul de transport la numărul de zile ale lunii respective, diferenţele rezultate din rotunjirile zilnice fiind regularizate prin valoarea din ultima zi a lunii.

(12) În situaţia prevăzută la alin. (11), pentru asigurarea egalităţii nominalizării totale pe punctele de intrare cu nominalizarea totală pe punctele de ieşire, se procedează astfel:

a) se calculează suma mediilor zilnice pe punctele de intrare;

b) se calculează suma mediilor zilnice pe punctele de ieşire;

c) se egalizează valorile de intrare cu valorile de ieşire la nivelul celei mai mici valori dintre acestea;

d) egalitatea se realizează prin diminuarea valorii de pe punctul de intrare/ieşire cu cea mai mare nominalizare cu diferenţa:

- dintre valoarea rezultată conform lit. a) şi cea rezultată conform lit. b) - pentru situaţia în care suma mediilor zilnice pe punctele de intrare este mai mare decât suma mediilor zilnice pe punctele de ieşire;

- dintre valoarea rezultată conform lit. b) şi cea rezultată conform lit. a) - pentru situaţia în care suma mediilor zilnice pe punctele de ieşire este mai mare decât suma mediilor zilnice pe punctele de intrare.”

38. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) OST va informa utilizatorul reţelei, în termenele şi conform procedurilor specificate mai jos, în legătură cu aprobarea sau respingerea nominalizării, atât în cazul în care nominalizarea a fost trimisă de utilizatorul reţelei, cât şi în cazul în care nominalizarea a fost făcută de OST pentru utilizatorul reţelei, în conformitate cu prevederile art. 52.

(2) Notificarea UR cu privire la aprobarea sau respingerea nominalizării se face în cadrul platformei, atunci când sunt sau nu sunt respectate condiţiile privind introducerea nominalizării impuse prin art. 50 alin. (1), şi, suplimentar, prin e-mail, atunci când OST ajustează nominalizarea conform art. 52 alin. (12), art. 55 lit. a) şi art. 57.”

39. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Înainte de a aproba nominalizarea transmisă de UR, OST va parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă nominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea rezervată pentru fiecare punct de intrare/ieşire; OST va respinge nominalizarea transmisă dacă această cerinţă nu este îndeplinită şi va aplica prevederile art. 52;

b) aplică o procedură de corelare între nominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis nominalizarea; în cazul în care nominalizările UR nu concordă cu informaţiile corespunzătoare primite de !a partenerii UR pentru un anumit punct de intrare în/ieşire din SNT, nominalizările vor fi reduse la nivelul cel mai mic al celor două valori;

c) verifică dacă suma energiei nominalizate de utilizatorul reţelei la toate punctele de intrare în SNT la care utilizatorul reţelei a rezervat capacitate este egală cu suma energiei de la toate punctele de ieşire din SNT !a care utilizatorul reţelei a rezervat capacitate, pentru fiecare zi gazieră inclusă în nominalizare; în cazul în care nu există egalitate, se procedează la ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu nominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT.”

40. Articolul 56 se abrogă.

41. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - Până cel târziu la ora 16,00 din ziua de luni a săptămânii gaziere n-1, OST va informa utilizatorul reţelei, prin afişarea pe platformă a unui mesaj în format XML, dacă nominalizarea săptămânală pentru săptămâna gazieră n a fost aprobată sau respinsă.”

42. La articolul 60, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) UR transmit renominalizările direct în platforma informaţională, în conformitate cu prevederile art. 25 lit. B.

(3) În situaţia în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, nominalizarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de OST.”

43. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) La primirea unei renominalizări trimise de utilizatorul reţelei pentru ziua n, dar nu mai târziu de ora 16,00 din ziua gazieră n-1, OST va informa utilizatorul reţelei în legătură cu aprobarea sau respingerea renominalizării pentru ziua gazieră n.

(2) Notificarea UR cu privire la aprobarea ori respingerea renominalizării se face în cadrul platformei, atunci când sunt sau nu sunt respectate condiţiile privind introducerea renominalizării impuse prin art. 50 alin. (1), şi, suplimentar, prin e-mail, atunci când OST ajustează renominalizarea conform art. 62.”

44. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Înainte de a aproba renominalizarea transmisă de UR, OST va parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă renominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea rezervată pentru fiecare punct de intrare/ieşire;

b) aplică o procedură de corelare între renominalizarea UR şi informaţiile primite de la partenerii UR, pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SMT pentru care UR a trimis renominalizarea; în cazul în care renominalizările UR nu concordă cu informaţiile corespunzătoare primite de la partenerii UR pentru un anumit punct de intrare în/ieşire din SNT, renominalizările vor fi reduse la nivelul cel mai mic a! celor două valori;

c) verifică dacă suma energiei renominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate este egală cu suma energiei de la toate punctele de ieşire din SNT la care UR a rezervat capacitate; în cazul în care nu există egalitate, se procedează la ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, diminuând valorile proporţional cu renominalizarea (pro-rata) pe fiecare punct de intrare/ieşire în/din SNT;

d) OST va respinge renominalizarea transmisă dacă aceasta nu respectă condiţia precizată la lit. a) şi va considera validă nominalizarea aprobată.”

45. Articolul 63 se abrogă.

46. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) O renominalizare poate fi respinsă parţial sau integral în cazul în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (1).

(2) în cazul în care OST aprobă integral o renominalizare, aceasta devine nominalizare acceptată.

(3) O renominalizare ajustată de OST pentru a îndeplini termenii şi condiţiile din art. 50 alin. (1) devine nominalizare aprobată,”

47. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) UR trebuie să accepte o reducere temporară a capacităţii în următoarele cazuri:

a) în cazul în care OST nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legislaţia în vigoare;

b) în cazul în care OSÎ, OSD sau CD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR din cauza faptului că respectivele gaze naturale nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate precizate de legislaţia în vigoare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), OST nu este obligat la plata penalităţilor prevăzute la art. 107 şi 108.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), UR are dreptul să solicite şi să primească sumele aferente prejudiciului creat, în conformitate cu prevederile contractuale.”

48. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - În situaţia în care OST nu asigură serviciile de transport cu mai mult de 2,5% din nominalizarea aprobată, acesta va plăti utilizatorului reţelei un tarif pentru livrare sub cantitatea nominalizată potrivit prevederilor art. 107, pentru diferenţa dintre pragul menţionat şi cantităţile de gaze naturale efectiv livrate.”

49. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Facilitatea de transfer de capacitate (FTC) este un instrument prin care utilizatorii reţelei fac transfer reciproc de capacitate.

(2) Utilizatorul reţelei care doreşte să transfere capacitate (denumit în continuare utilizatorul reţelei care transferă) şi utilizatorul reţelei care doreşte să preia respectiva capacitate (denumit în continuare utilizatorul reţelei beneficiar de transfer) vor înainta o notificare în acest sens către OST.

(3) Capacitatea se poate transfera integral sau parţial. Perioada de transfer parţial de capacitate poate fi din prima zi pentru care OST a aprobat transferul de capacitate până la sfârşitul anului gazier.

(4) OST va modifica în mod corespunzător contractele de transport încheiate cu utilizatorul reţelei care transferă şi utilizatorul reţelei beneficiar de transfer.”

50. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - (1) Dispeceratul OST primeşte nominalizările/renominalizările pentru fiecare zi gazieră;

- de la UR;

- de la OST, pentru consumul tehnologic propriu;

- de la OST, pentru cantităţile de gaze de echilibrare a SNT.

(2) Calculele efectuate de OST în vederea optimizării fluxurilor de gaze în SNT includ pentru fiecare zi gazieră a următoarei săptămâni gaziere următoarele:

a) prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la începutul zilei gaziere;

b) prognozarea cantităţilor de gaze naturale stocate în conducte la sfârşitul zilei gaziere;

c) identificarea constrângerilor în cazul în care se prognozează că livrările vor depăşi capacitatea disponibilă la locaţia respectivă (de exemplu la tronsoane de conductă care urmează să fie reparate);

d) identificarea cantităţilor de gaze de echilibrare pentru ziua gazieră următoare în vederea utilizării depozitelor de înmagazinare subterană şi/sau a altor surse de gaze naturale.”

51. La articolul 90, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(7) Pentru fiecare zi gazieră pentru care dezechilibrul zilnic depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în tabelul 2, utilizatorilor reţelei Jj se va percepe tariful de dezechilibru zilnic prevăzut în tabelul 6.

……………………………………………………………………….

(9) După expirarea celor 48 de ore, pentru fiecare săptămână gazieră pentru care dezechilibrul acumulat depăşeşte limitele de echilibrare prevăzute în tabelul 3, utilizatorilor reţelei li se percepe tariful de dezechilibru acumulat prevăzut în tabelul 7.”

52. La articolul 93, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Procedurile de echilibrare sunt prevăzute în tabelul 1.”

53. Tabelul 3 „Proceduri de echilibrare” se modifică şi devine tabelul 1, cu următorul cuprins:

„Tabelul 1 - Proceduri de echilibrare

 

 

Procedură

Răspunsul către utilizatorii reţelei

Implicaţii

Zilnic

(sfârşitul zilei gaziere)

OST calculează dezechilibrul zilnic provizoriu pe baza alocării provizorii pentru ziua gazieră anterioară.

Până cel târziu la ora 14,00 din ziua gazieră n, OST informează utilizatorul reţelei în legătură cu dezechilibrul său provizoriu pentru ziua gazieră n-1.

Dezechilibrul zilnic provizoriu are doar caracter de informare.

Săptămânal

(sfârşitul săptămânii gaziere)

OST calculează dezechilibrul acumulat provizoriu pe baza alocării provizorii pentru săptămâna gazieră anterioară.

Până cel târziu la ora 16,00 din prima zi gazieră a săptămânii gaziere n, OST informează utilizatorul reţelei în legătură cu dezechilibrul său acumulat provizoriu pentru săptămâna gazieră n-1.

Dezechilibrul acumulat provizoriu are doar caracter de informare.

Lunar

(sfârşitul lunii calendaristice)

OST calculează dezechilibrul zilnic final şi dezechilibrul acumulat final pe baza alocării finale pentru fiecare săptămână gazieră întreagă din respectiva lună calendaristică şi pentru fiecare zi gazieră din respectivele săptămâni gaziere.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii, OST informează utilizatorul reţelei în legătură cu dezechilibrul acumulat final pentru fiecare săptămână gazieră întreagă din respectiva lună şi cu dezechilibrul final pentru fiecare zi gazieră din respectivele săptămâni gaziere.

Pentru fiecare zi gazieră în care dezechilibrul lor zilnic depăşeşte toleranţa zilnică prevăzută în tabelul 2, utilizatorilor reţelei li se percepe tariful de dezechilibra zilnic prevăzut în tabelul 6.

În următoarele două zile lucrătoare

Posibilă utilizare a FTG

În termen de două zile lucrătoare de la primirea informaţiilor de la OST privind dezechilibrul acumulat final.

OST recalculează şi dezechilibrul acumulat final pe baza alocării finale din fiecare săptămână gazieră întreagă din respectiva lună calendaristică şi fiecare zi gazieră din respectivele săptămâni gaziere. Pentru fiecare săptămână gazieră în care dezechilibrul lor acumulat depăşeşte limitele de echilibrare prevăzute în tabelul 3, utilizatorilor reţelei li se percep tarifele de dezechilibru acumulat prevăzute în tabelul 7 sau în tabelul 8, după caz.''

 

54. Subtitlul „Toleranţa zilnică şi intervalul de echilibrare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dezechilibru zilnic şi dezechilibru acumulat"

55. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - (1) Utilizatorii reţelei răspund de asigurarea echilibrului dintre cantităţile de gaze naturale livrate la punctele de intrare ale SNT şi cantităţile de gaze naturale preluate la punctele de ieşire ale SNT.

(2) În situaţia în care toleranţele zilnice prevăzute în tabelul 2 sunt depăşite, OST percepe tarife de dezechilibru zilnic conform prevederilor art. 109. Tarifele de dezechilibru zilnic vor fi aplicate pentru fiecare zi gazieră, pe baza alocării finale, indiferent dacă utilizatorul reţelei optează sau nu pentru utilizarea FTG ex-post.

(3) Pentru depăşirea limitelor de echilibrare prevăzute în tabelul 3, utilizatorilor reţelei li se percepe tariful de dezechilibru acumulat prevăzut la art. 110. Tarifele de dezechilibru acumulat se aplică pentru fiecare săptămână gazieră pe baza alocării finale, după ce utilizatorii reţelei au avut oportunitatea de a utiliza FTG ex-post.

(4) Dezechilibrul zilnic se calculează ca diferenţă dintre alocarea totală la punctele de intrare în SNT şi alocarea totală la punctele de ieşire din SNT.

(5) Dezechilibrul acumulat se calculează prin însumarea dezechilibrelor zilnice calculate conform alin. (4)."

56. Tabelul 1 „Dezechilibru zilnic" se modifică şi devine tabelul 2, cu următorul cuprins:

„Tabelul 2 - Dezechilibrul zilnic

 

Dezechilibrul zilnic

2,5% < dezechilibrul zilnic final ≤ 5% din alocarea totală la punctele de intrare

5% < dezechilibrul zilnic final ≤ 15% din alocarea totală la punctele de intrare

Dezechilibru zilnic final > 15% din alocarea totală la punctele de intrare

 

NOTĂ:

Valori absolute ale dezechilibrului zilnic final."

 

57. Tabelul 2 „Dezechilibru acumulat" se modifică şl devine tabelul 3, cu următorul cuprins”

„Tabelul 3 - Dezechilibrul acumulat

 

Dezechilibrul acumulat

2,5% < dezechilibrul acumulat final < 5% din alocarea totală la punctele de intrare

5% < dezechilibrul acumulat final < 8% din alocarea totală la punctele de intrare

8% < dezechilibrul acumulat final < 12% din alocarea totală la punctele de intrare

12% < dezechilibrul acumulat final < 15% din alocarea totală la punctele de intrare

Dezechilibrul acumulat final > 15% din alocarea totală la punctele de intrare

 

NOTĂ:

Valori absolute ale dezechilibrului acumulat final."

 

58. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - Pentru fiecare zi gazieră şi pentru fiecare punct de intrare şi/sau de ieşire din SNT la care alocarea utilizatorului reţelei diferă de nominalizarea aprobată cu o valoare mai mare decât limitele intervalului specificat în tabelul 5, utilizatorul reţelei va plăti un tarif de nerespectare a nominalizării."

59. Tabelul 5 „Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului de nominalizare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 5 - Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului de nerespectare a nominalizării

 

Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului de nerespectare a nominalizării

3% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 10% din nominalizarea aprobată la punctul de intrare/ieşire

10% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 20% din nominalizarea aprobată la punctul de intrare/ieşire

Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată la punctul de intrare/ieşire

 

NOTĂ:

Valori absolute."

 

60. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - În condiţiile art. 81 şi ale anexei nr. 10, OST va plăti UR un tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată, pentru cantităţile de gaze cu care aceasta nu a fost respectată, în funcţie de limitele de toleranţă specificate în tabelul 5V

61. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) OST va plăti UR un tarif pentru neasigurarea capacităţii rezervate.

(2) Se consideră că OST nu asigură capacitatea rezervată atunci când acesta recurge la limitarea/întreruperea capacităţii fără a respecta obligaţiile prevăzute de Codul reţelei sau de alte reglementări în vigoare."

62. Tabelul 51 „Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 51 - Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

 

Limite de toleranţă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

3% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată ≤ 10% din nominalizarea aprobată totală la punctele de ieşire

10% < diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată≤ 20% din nominalizarea aprobată totală la punctele de ieşire

Diferenţa dintre alocare şi nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată totală la punctele de ieşire

 

NOTĂ:

Valori absolute."

 

63. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - Pentru intervalele de dezechilibru zilnic prevăzute în tabelul 2 utilizatorilor reţelei li se va percepe un tarif zilnic. Tariful de dezechilibru zilnic va fi aplicat pentru fiecare zi gazieră, pe baza alocării finale, după ce utilizatorul reţelei optează sau nu pentru utilizarea FTG ex-post, conform valorilor prevăzute în tabelul 6."

64. Tabelul 6 „Tarif de dezechilibru zilnic" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 6 - Tarif de dezechilibru zilnic

 

Dezechilibrul zilnic (*)

Tarif de dezechilibru zilnic

2,5% < dezechilibrul zilnic final < 5% din alocarea totală la punctele de intrare

A x procent de dezechilibru zilnic final care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

5% < dezechilibrul zilnic final <15% din alocarea totală la punctele de intrare

B x procent de dezechilibru zilnic final care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

Dezechilibrul zilnic final > 15% din alocarea totală la punctele de intrare

C x procent de dezechilibru zilnic final care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

(*) Valori absolute.

Valorile indicilor A + C se regăsesc 1h ordinul preşedintelui AC cu privire la stabilirea tarifelor aferente Codului reţelei."

 

65. La articolul 110, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 110. - (1) Pentru intervalele de dezechilibru acumulat prevăzute în tabelul 3 utilizatorilor reţelei li se va percepe un tarif de dezechilibru acumulat. Tariful de dezechilibru acumulat va fi aplicat pentru fiecare săptămână gazieră pe baza alocării finale, după ce utilizatorii reţelei au avut oportunitatea de a utiliza FTG ex-post, conform valorilor prevăzute în tabelele 7 şi 8."

66. Tabelul 7 „Tarif pentru dezechilibru acumulat" şi tabelul 8 „Tarif pentru dezechilibru acumulat" se modificaşi vor avea următorul cuprins:

„Tabelul 7 - Tarif pentru dezechilibrul acumulat

 

Limite de echilibrare (MWh)

Tarif pentru dezechilibrul acumulat (lei/MWh)

2,5% < dezechilibrul acumulat final < 5% din alocarea totală la punctele de intrare

L x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

5% < dezechilibrul acumulat final < 8% din alocarea totală fa punctele de intrare

M x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

8% < dezechilibrul acumulat final < 12% din alocarea totală Sa punctele de intrare

N x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

12% < dezechilibrul acumulat final < 15% din alocarea totală la punctele de intrare

O x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

Dezechilibrul acumulat final > 15% din alocarea totală ta punctele de intrare

P x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

 

Tabelul 8 - Tarif pentru dezechilibrul acumulat

 

Limite de echilibrare

Tarif pentru dezechilibrul acumulat (lei/MWh)

- 2,5% < dezechilibrul acumulat final < -5% din alocarea totală la punctele de intrare

Q x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

- 5% < dezechilibrul acumulat final < -8% din alocarea totală la punctele de intrare

R x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

- 8% < dezechilibrul acumulat final < -12% din alocarea totală la punctele de intrare

S x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

- 12% < dezechilibrul acumulat final < -15% din alocarea totală la punctele de intrare

T x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

Dezechilibrul acumulat final > -15% din alocarea totală la punctele de intrare

U x cantitate acumulată care depăşeşte alocarea totală la punctele de intrare

 

Valorile indicilor L + U se regăsesc în ordinul preşedintelui AC cu privire la stabilirea tarifelor aferente Codului reţelei."

67. La articolul 111, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Pe durata administrării contractelor de transport, OST emite în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la sfârşitul lunii şi transmite utilizatorului reţelei:

a) o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă;

b) o factură aferentă dezechilibrelor calculate pentru luna precedentă, care va include, după caz:

- tariful de depăşire a capacităţii rezervate;

- tariful de nerespectare a nominalizării aprobate;

- tariful de dezechilibru zilnic;

- tariful de dezechilibru acumulat.

(2) Facturile emise au la bază alocările finale."

68. Anexele nr. 2-8 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum şi operatorii sistemelor de distribuţie şi ai depozitelor de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Procedura de corelare prevăzută de Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se aplica după înfiinţarea operatorului de piaţă. Procedura de corelare va fi elaborată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz"-S.A. Mediaş împreună cu utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuţie şi ai depozitelor de înmagazinare şi înaintată Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei spre aprobare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 23 martie 2012.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

 

Declaraţia utilizatorului reţelei

 

În conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta că solicitarea de capacitate pentru fiecare punct de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale este în concordanţă cu:

a) contractele încheiate cu clienţii din portofoliul propriu;

b) contractele de înmagazinare;

c) necesarul de consum propriu.

 

Utilizatorul reţelei

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

 

Solicitare de capacitate

 

I. Parte solicitantă

Utilizatorul reţelei (UR): ……………………………………………………

[numele şi datele de identificare ale utilizatorului reţelei]

Persoana de contact pentru această solicitare:

II. Perioada de capacitate

Capacitatea este solicitată pentru perioada: ……………………….

1. [Zi gazieră]; [lună]; [an], ora 6,00-1. [zi gazieră]; [lună]; [an], ora 6,00

III. Informaţii privind capacitatea

Capacitatea este solicitată pentru următorul/următoarele punct/puncte de intrare/ieşire:

 

Puncte de intrare

 

Nr. crt.

Cod PM*

Denumire PM*

Capacitate

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Cod SRM*

Denumire SRM*

Capacitate

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea capacităţii în MWh/zi se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Din capacitatea solicitată la punctele de ieşire, următoarea va fi cu alimentare de urgenţă întreruptibilă:

 

Nr. crt.

Cod SRM*

Denumire SRM*

Capacitate

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

IV. Informaţii suplimentare

Pentru capacitatea de la punctele de intrare:

1. Partenerul/Clienţii UR trebuie specificat/specificaţi.

2. Se vor ataşa declaraţii conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

 

Utilizatorul reţelei

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

 

Notificare

 

 de aprobare/ de refuz

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. înregistrată sub nr. ...

 Prin prezenta vă comunicăm faptul că se aprobă rezervarea următoarei capacităţi:

 În baza art. 43 alin. (2) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta vă comunicăm faptul că se refuză rezervarea următoarei capacităţi:

 

Puncte de intrare

 

Nr. crt.

Cod PM*

Denumire PM*

Capacitate

MWh/Zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Cod SRM*

Denumire SRM*

Capacitate

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

OST

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

 

Program de transport

 

Prin prezenta vă informăm în legătură cu programul nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei). în acest sens, vă comunicăm mai jos cantităţile lunare convenite cu producătorii, furnizorii, operatorii depozitelor de înmagazinare, operatorii sistemelor de distribuţie (OSD) consumatorii direcţi, care vor face obiectul contractului de transport pentru perioada după cum urmează:

 

Puncte de intrare

 

Nr. crt.

Codul PM*

Denumirea PM*

Partenerul UR

(furnizor)

Cantitatea MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

*Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Codul SRM*

Denumirea SRM*

Partenerul UR (OSD/ Consumator direct/ operator depozit de înmagazinare)

Cantitatea MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea cantităţii în MWh se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.

Vă rugăm să aveţi în vedere că acest program de transport este obligatoriu pentru anul gazier [ ], exceptând cazul în care este amendat de noi în scris potrivit termenilor şi condiţiilor Codului reţelei.

 

Utilizatorul reţelei

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

 

Notificare de schimbare a programului de transport nr. ………….

din data …………..

 

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificarea programului nostru de transport anual în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, vă comunicăm mai jos noile cantităţi avute în vedere:

 

Puncte de intrare

 

Nr.

crt.

Codul PM*

Denumirea

PM*

Partenerul UR

(furnizor)

Cantitatea MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

* Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Codul SRM*

Denumirea SRM*

Partenerul UR (OSD/ Consumator direct/ furnizor/ operator depozit de  înmagazinare)

Cantitatea MWh

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Utilizatorul reţelei

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al fazelor naturale)

 

Nominalizare/Renominalizare

 

Subsemnatul …………… [numele şi datele de identificare ale utilizatorului reţelei], parte la Contractul de transport nr. ……………….încheiat între [numele utilizatorului reţelei] şi [numele operatorului sistemului de transport (OST)] în data de …………. [se va completa data]

În conformitate cu prevederile Codului reţelei, vă rugăm să luaţi notă că nominalizarea/renominalizarea noastră pentru săptămâna/ziua gazieră [ ] este următoarea:

 

Puncte de intrare

 

Nr. crt.

Codul PM*

Denumirea PM*

Partenerul UR

(producător/ importatori furnizor/OSÎ)

Cantitatea MWh

Miercuri

zz/ll/aa

Joi

zz/ll/aa

Vineri

zz/ll/aa

Sâmbătă

zz/ll/aa

Duminică

zz/ll/aa

Luni

zz/ll/aa

Marţi

zz/ll/aa

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

* Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Codul SRM*

Denumirea SRM*

Partenerul UR (OSD/consumator direct/OSÎ)

Cantitatea MWh

Miercuri

zz/llaa

Joi

zz/ll/aa

Vineri

zz/ll/aa

Sâmbătă

zz/ll/aa

Duminică

zz/ll/aa

Luni

zz/ll/aa

Marţi

zz/ll/aa

1.

[cod]

[nume]

[nume]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OST ia momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate şi publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionale în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare/renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•] şi ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [•]. Declarăm că nominalizarea/renominalizarea este în conformitate cu obligaţiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi.

Aşteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-menţionate.

 

Utilizatorul reţelei

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8 la Codul reţetei pentru Sistemul naţional de transport al gazetar naturale)

 

Cerere de transfer de capacitate

 

Subsemnatul ………………………….. [numele şi datele de identificare ale utilizatorului reţelei], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……………………….. [numele utilizatorului reţelei] şi ……………………….. [numele operatorului sistemului de transport (OST)] în data de ………………. [se va completa data], în calitate de utilizator al reţelei care transferă, şi

Subsemnatul …………………………. [numele şi datele de identificare ale utilizatorului reţelei], parte la Contractul de transport nr. [ ] încheiat între ……………………..... [numele utilizatorului reţelei] şi [numele OST] în data de ………………… [se va completa data], în calitate de utilizator al reţelei care beneficiază de transfer, solicităm prin prezenta transferarea următoarei capacităţi de la utilizatorul reţelei care transferă la utilizatorul reţelei beneficiar de transfer începând cu data de ……………[se va completa data].

 

Puncte de intrare

 

Nr. crt.

Cod PM*

Denumirea PM*

Capacitatea

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de intrare fizic.

 

Puncte de ieşire

 

Nr. crt.

Cod SRM*

Denumirea SRM*

Capacitatea

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Din care următoarea capacitate cu alimentare de urgenţă întreruptibilă;

 

Nr. crt.

Cod SRM*

Denumirea SRM*

Capacitatea

MWh/zi

1.

[cod]

[nume]

[valoare]

* Punct de ieşire fizic.

 

Având în vedere cele de mai sus, capacitatea rezervată a celor doi utilizatori ai reţelei implicaţi în transferul de capacitate va fi modificată în mod corespunzător de către OST.

Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate este că …………………………… [se vor enumera motivele].

 

Utilizatorul reţelei care transferă

Data: ……………………

Reprezentant autorizat

 

Semnătura: ………………..

Utilizatorul reţelei care beneficiază de transfer

 

Reprezentant autorizat

Semnătura: ………………..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare

În temeiul art. 72 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul Român pentru Adopţii, cabinetele individuale, cabinetele asociate şi societăţile civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie care încheie astfel de convenţii au obligaţia să ducă la îndeplinire dispoziţiile prevăzute în anexele la prezentul ordin.

Art. 3. - Oficiul Român pentru Adopţii va încheia convenţii numai cu cabinetele individuale, cabinetele asociate şi societăţile civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie care sunt înfiinţate şi funcţionează conform prevederilor speciale ce reglementează exercitarea profesiei în domeniul asistenţei sociale şi psihologiei.

Art. 4. - (1) Oficiul Român pentru Adopţii poate încheia convenţii numai cu acele cabinete şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea:

a) cel puţin un asistent social cu aviz de exercitare a profesiei, treapta de competenţă principal, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, în situaţia cabinetelor/societăţilor civile profesionale de asistenţă socială;

b) cel puţin un psiholog cu atestat de liberă practică eliberat de Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, treapta de specializare psiholog specialist, în situaţia cabinetelor/societăţilor civile profesionale de psihologie.

(2) în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul convenţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 vor fi implicate numai categoriile profesionale prevăzute la alin. (1)

Art. 5. - În vederea încheierii convenţiilor cu Oficiul Român pentru Adopţii, cabinetele individuale, cabinetele asociate şi societăţile civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie trebuie să formuleze o cerere la care se anexează următoarele documente:

a) documentul eliberat de asociaţia profesională care atestă înscrierea/înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei;

b) declaraţie pe propria răspundere, autentificată sau certificată, a reprezentantului formei de exercitare a profesiei că nu are suspendată activitatea;

c) documentul/documentele eliberate de asociaţia profesională competentă care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) de către personalul formei independente de exercitare a profesiei, ce urmează a fi implicat în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul convenţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

d) declaraţie pe propria răspundere, autentificata sau certificată, a persoanelor ce urmează a fi implicate în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul convenţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 că nu le-a fost suspendat/retras dreptul de a exercita profesia.

Art. 6. - (1) Convenţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se încheie pentru o perioadă de un an.

(2) încheierea unor noi convenţii este condiţionată de prezentarea de către cabinetele individuale, cabinetele asociate şi societăţile civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie a unui raport de activitate şi a documentelor care atestă participarea de către personalul implicat în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul convenţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la programe de formare sau alte forme de instruire în domeniul adopţiei.

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 7 aprilie 2012.

 

Secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adopţii,

Bogdan Adrian Panait

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 546.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul-cadru

al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului

 

CAPITOLUL I

Părţile convenţiei

 

Oficiul Român pentru Adopţii, cu sediul în municipiul

 

Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 47, telefon............CUI/CIF...., reprezentat prin..................., în calitate de.............denumit în continuare Oficiul,

şi

cabinetul individual, cabinetul asociat sau societatea civilă profesională de asistenţă socială şi/sau psihologie.................... cu sediul în ............... str. ........... nr. ...... telefon............., CUI/CIF......., reprezentată) prin ....................în calitate de ............. denumit(ă) în continuare cabinetul/societatea profesională.

 

CAPITOLUL II

Obiectul convenţiei

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei convenţii îl reprezintă realizarea unei noi evaluări sociale şi/sau psihologice de către cabinetul/societatea profesională .................  în condiţiile prevăzute de lege, în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare de către adoptator/ familia adoptatoare.

(2) în cazul contestării unei evaluări psihologice, noua evaluare va fi realizată în integralitate urmărindu-se analiza elementelor prevăzute de normele legale în materia adopţiei.

(3) în cazul contestării evaluării sociale, noua evaluare va viza doar aspectele care au condus la formularea propunerii de neeliberare a atestatului.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile părţilor

 

Art. 2. - Oficiul se obligă:

a) să transmită, în scris, direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul contestatarului, denumită în continuare direcţia, lista cabinetelor individuale, a cabinetelor asociate sau a societăţilor civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie care au încheiat convenţii cu acesta, în situaţia în care a formulat recomandări vizând realizarea unei noi evaluări sociale/psihologice;

b) să pună la dispoziţia cabinetelor/societăţilor profesionale materiale de informare, ghiduri, norme şi metodologii în materia adopţiei, precum şi instrumentele de lucru agreate în procedura adopţiei;

c) să informeze cabinetele/societăţile profesionale cu privire la cursurile de formare, conferinţe, simpozioane şi alte evenimente organizate în domeniul adopţiei;

d) să facă publică, inclusiv prin afişarea pe site-ul instituţiei, lista cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăţilor civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie care au încheiat convenţii cu Oficiul.

Art. 3. - Cabinetul/Societatea profesională se obligă:

a) să realizeze o nouă evaluare socială sau psihologică numai în baza unui contract de prestări de servicii încheiat cu contestatarul şi doar în situaţia în care direcţia şi-a însuşit recomandarea formulată de Oficiu în acest sens;

b) să implice în realizarea noilor evaluări numai personal care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordinul secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii nr. 546/2012 privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) să utilizeze în realizarea noilor evaluări metodele şi tehnicile specifice profesiei, precum şi formularele, instrumentele şi documentele elaborate de Oficiu şi aprobate de secretarul de stat al acestuia;

d) să realizeze evaluarea, să întocmească raportul de evaluare şi să îl transmită contestatarului şi direcţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de prestări de servicii cu contestatarul;

e) să transmită direcţiei, în original, toate documentele rezultate în urma realizării noii evaluări;

f) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în desfăşurarea activităţilor pentru care s-a încheiat convenţia de prestări de servicii;

g) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare din domeniul adopţiei şi pe cele referitoare la exercitarea profesiei;

h) să sesizeze Oficiul cu privire la orice schimbare intervenită în legătură cu exercitarea profesiei, în maximum 5 zile calendaristice de la data apariţiei acestora;

i) să se preocupe de perfecţionarea continuă a specialiştilor care realizează activităţile ce fac obiectul prezentei convenţii;

j) să îşi asume întreaga responsabilitate profesională faţă de beneficiar, manifestând probitate profesională.

Art. 4. - Cabinetul/Societatea profesională are posibilitatea ca, în cazurile pe care le apreciază ca fiind justificate, să diminueze tariful sau, după caz, să presteze cu titlu gratuit activităţile de evaluare.

 

CAPITOLUL IV

Durata convenţiei

 

Art. 5. - Convenţia se încheie pentru o perioadă de un an începând cu data semnării sale de către ambele părţi.

Art. 6. - Încheierea unei noi convenţii se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi cu condiţia prezentării de către cabinet/societatea profesională a unui raport de activitate, însoţit de documente care atestă parcurgerea de către personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în prezenta convenţie a unor programe de formare sau a altor forme de instruire în domeniul adopţiei.

 

CAPITOLUL V

Modificarea convenţiei

 

Art. 7. - Modificarea oricărei clauze a prezentei convenţii se poate face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea convenţiei

 

Art. 8. - Prezenta convenţie încetează:

a) de drept, în termen de un an de la data semnării sale;

b) înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiată, cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional;

c) din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin aceasta, cu notificare prealabilă de 30 de zile;

d) în situaţia în care cabinetul/societatea civilă nu mai întruneşte condiţiile prevederilor speciale care reglementează exercitarea profesiei în domeniul asistenţei sociale sau, după caz, al psihologiei.

 

CAPITOLUL VII

Notificările între părţi

 

Art. 9. - Orice notificare între părţile convenţiei trebuie adresată în sens şi se consideră valabil îndeplinită dacă va fi transmisa la sediul prevăzut în cap. I al prezentei convenţii.

Art. 10. - În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Art. 11. - Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 12. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în prezentul capitol.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea părţilor

 

Art. 13. - Dispoziţiile prezentei convenţii vor fi aplicate cu bună-credinţă, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate atrăgând răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

Art. 14. - Orice litigiu decurgând din prezenta convenţie se va rezolva pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

Art. 15. - În cazul în care eventualele neînţelegeri rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentei convenţii nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit să se adreseze instanţei judecătoreşti competente.

 

CAPITOLUL IX

Forţa majoră

 

Art. 16. - Niciuna dintre părţile convenţiei nu răspunde de neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentei convenţii, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Art. 17. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Clauzele prezentei convenţii vor fi interpretate în considerarea respectării principiilor stabilite de legislaţia în domeniul protecţiei copilului şi de cea privind adopţia.

Art. 19. - Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.

Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi,............., în două exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul-cadru

al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, Cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea de activităţi postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare

 

CAPITOLUL I

Părţile convenţiei

 

Oficiul Român pentru Adopţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 47, telefon..........., CUI/CIF........ reprezentat prin..................., în calitate de............., denumit în continuare Oficiul, şi cabinetul individual, cabinetul asociat sau societatea civilă profesională de asistenţă socială şi/sau psihologie..................., cu sediul în.............., str. ...........nr. ....., telefon............., cont virament nr. ......................deschis la CUI/CIF....................., reprezentat(ă) prin .................... în calitate de ............. denumit(ă) în continuare cabinetul/societatea profesională.

 

CAPITOLUL II

Obiectul convenţiei

 

Art. 1. - Obiectul prezentei convenţii îl reprezintă realizarea activităţilor postadopţie pentru copii şi persoane/familii adoptatoare, în condiţiile legii, de către cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile părţilor

 

Art. 2. - Oficiul se obligă:

a) să informeze cabinetele/societăţile profesionale cu privire ia cursurile de formare, conferinţe, simpozioane şi alte evenimente organizate în domeniul adopţiei;

b) să pună la dispoziţia cabinetelor/societăţilor profesionale materiale de informare, ghiduri, norme şi metodologii în materia adopţiei, precum si instrumentele de lucru agreate în procedura adopţiei;

c) să facă publică, inclusiv prin afişarea pe site-ul instituţiei, lista cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăţilor civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie care au încheiat convenţii cu acesta.

Art. 3. - Cabinetul/Societatea profesională se obligă: a) să realizeze activităţile postadopţie prevăzute de normele legale în vigoare;

b) să comunice direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul persoanei/familiei adoptatoare rapoarte privind evoluţia cazului, în situaţia în care activităţile specifice sunt realizate în perioada de monitorizare postadopţie;

c)să implice în realizarea noilor evaluări numai personal care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordinul secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii nr. 546/2012 privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare din domeniul adopţiei şi pe cele referitoare la exercitarea profesiei;

e) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în desfăşurarea activităţilor pentru care s-a încheiat convenţia;

f) să se preocupe de perfecţionarea continuă a specialiştilor care realizează activităţile ce fac obiectul prezentei convenţii;

g) să 7şi asume întreaga responsabilitate profesională faţă de beneficiar, manifestând probitate profesională;

h) să realizeze activităţile postadopţie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul;

i) să sesizeze Oficiul cu privire la orice schimbare intervenită în legătură cu exercitarea profesiei, în maximum 5 zile calendaristice de la data apariţiei acesteia.

Art. 4. - Cabinetul/Societatea profesională are posibilitatea ca, în cazurile pe care le apreciază ca fiind justificate, să diminueze tariful sau, după caz, sa presteze cu titlu gratuit activităţile de evaluare.

 

CAPITOLUL IV

Durata convenţiei

 

Art. 5. - Convenţia se încheie pentru o perioadă de un an începând cu data semnării sale de către ambele părţi.

Art. 6. - Încheierea unei noi convenţii se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi cu condiţia prezentării de către cabinet/societatea profesională a unui raport de activitate, însoţit de documente care atestă parcurgerea de către personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în prezenta convenţie a unor programe de formare sau a altor forme de instruire în domeniul adopţiei.

 

CAPITOLUL V

Modificarea convenţiei

 

Art. 7. - Modificarea oricărei clauze a prezentei convenţii se poate face numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea convenţiei

 

Art. 8. - Prezenta convenţie încetează:

a) de drept, în termen de un an de la data semnării sale;

b) înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiată, cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional;

c) din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin aceasta, cu notificare prealabilă de 30 de zile;

d) în situaţia în care cabinetul/societatea civilă nu mai întruneşte condiţiile prevederilor speciale care reglementează exercitarea profesiei în domeniul asistenţei sociale sau, după caz, al psihologiei.

 

CAPITOLUL VII

Notificările între părţi

 

Art. 9. - Orice notificare între părţile convenţiei trebuie adresată în scris şi se consideră valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în cap. I al prezentei convenţii.

Art. 10. - În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Art. 11. - Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 12. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în prezentul capitol,

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea părţilor

 

Art. 13. - Dispoziţiile prezentei convenţii vor fi aplicate cu bună-credinţă, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate atrăgând răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

Art. 14. - Orice litigiu decurgând din prezenta convenţie se va rezolva pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

Art. 15. - În cazul în care eventualele neînţelegeri rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentei convenţii nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit să se adreseze instanţei judecătoreşti competente.

 

CAPITOLUL IX

Forţa majoră

 

Art. 16. - Niciuna dintre părţile convenţiei nu răspunde de neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentei convenţii, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Art. 17. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Clauzele prezentei convenţii vor fi interpretate în considerarea respectării principiilor stabilite de legislaţia în domeniul protecţiei copilului şi de cea privind adopţia.

Art. 19. - Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.

Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi.................., în două exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi acordarea distincţiei de doctorat*).

Art. 4. - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 3.504.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.826/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat

 

Art. 1. - Evaluarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat şi propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - În cadrul prezentului regulament, prin document semnat electronic se înţelege documentul semnat cu semnătură electronică extinsă, aşa cum este definita aceasta de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 3. - (1) Evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformă electronică, asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

(2) Platforma electronică asigură transmiterea în format electronic a informaţiilor în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul regulament.

Art. 4. - (1) în vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) şi instituţiile organizatoare de doctorat (IOD) au obligaţia de a constitui şi de a înainta două dosare pentru fiecare student-doctorand: unul în format electronic, înaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI, şi unul în format tipărit, înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). Cele două dosare vor fi înaintate în termen de 30 de zile de la susţinerea publică a tezei de doctorat.

(2) Dosarul în format electronic, înaintat CNATDCU, include următoarele:

a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;

b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;

c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;

e) propunerea de acordare a titlului de doctor, semnată de preşedintele comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic;

f) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;

g) lista publicaţiilor rezultate în urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul;

h) copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

(3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevăzută la alin. (2) lit. e) include:

a) calificativul propus a se acorda;

b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel mai bine subiectului tezei de doctorat, numită în continuare comisie principală; în cazul tezelor care tratează subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate încă maximum două alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei;

c) data susţinerii publice a tezei de doctorat.

(4) Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt înaintate în format PDF, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.

(5) Dosarul de doctorat în format tipărit, înaintat MECTS, conţine:

a) adresa oficială de înaintare a dosarului de doctorat în format tipărit către MECTS;

b) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor şi calificativul;

c) referatul final întocmit în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, care atestă parcurgerea programului de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale aplicabile;

d) decizia de numire a comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat;

e) decizia de înmatriculare la studii universitare de doctorat;

f) copie a contractului de studii universitare de doctorat;

g) curriculum vitae şi lista de lucrări semnate de studentul-doctorand;

h) copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz), diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă şi foaie matricolă/supliment la diplomă, diplomă de maşter (după caz) şi foaie matricolă/supliment la diplomă;

i) teza de doctorat în format electronic, pe CD, în două exemplare, care va cuprinde: textul integral a! tezei de doctorat (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba română (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba engleză (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba franceză (în format PDF).

Art. 5. - (1) Dosarul solicitat prin platforma electronică se semnează electronic de către reprezentantul legal al I OS UD/IOD sau de către o persoană delegată de acesta.

(2) Prin semnătura prevăzută la alin. (1), semnatarul îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum şi corectitudinea informaţiilor solicitate prin platforma electronică.

Art. 6. - (1) UEFISCDI verifică din punct de vedere administrativ componenţa dosarului în format electronic transmis de către IOSUD/IOD prin platforma electronică şi are obligaţia de a semnala instituţiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente.

(2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singură dată de către CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate în verificarea originalităţii. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar.

(2) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, UEFISCDI înaintează dosarul preşedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principală în propunerea de acordare a titlului de doctor.

Art. 8. - (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, în cazul în care preşedintele comisiei principale consideră că subiectul tezei de doctorat se încadrează mai bine unei alte comisii de specialitate, informează preşedintele respectivei comisii şi, cu acordul acestuia, îi transmite dosarul, noua comisie de specialitate devenind comisia principală. Motivaţia alocării la o altă comisie de specialitate se transmite de către preşedintele comisiei principale iniţiale către preşedintele panelului din care face parte comisia iniţială si către preşedintele CNATDCU.

(2) în cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, evaluatorii pot fi propuşi de către mai multe comisii de specialitate, din cadrul panelului din care face parte comisia principală şi, după caz, din cadrul altor paneluri.

Art. 9. - Fiecare teză de doctorat este analizată de către o comisie de evaluare formată din 3 persoane, desemnate dintre membrii CNATDCU.

Art. 10. - (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, preşedintele comisiei principale, pe baza propunerii din dosar, comunică numărul de evaluatori repartizaţi fiecărei comisii de specialitate şi transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze.

(2) în cazul prevăzut la art. 8 alin. (2), preşedintele comisiei principale stabileşte numărul de evaluatori care sunt propuşi de către fiecare comisie de specialitate, pe baza propunerii din dosar, astfel încât numărul de evaluatori propuşi de comisia principală să nu fie mai mic decât numărul de evaluatori propuşi de alte comisii.

Art. 11. - Se află în situaţia de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoanele care:

a) se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia;

b) sunt sau au fost angajate, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau în una dintre instituţiile componente ale IOSUD/IOD;

c) s-au aflat în orice tip de relaţii contractuale cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia.

Art. 12. - (1) Pentru fiecare teză, birourile fiecărei comisii de specialitate căreia i s-a repartizat dosarul selectează evaluatorii repartizaţi respectivei comisii după următoarea procedură, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului de către birourile comisiilor de specialitate:

a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate;

b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate şi cel puţin un număr de membri egal cu numărul de evaluatori repartizaţi comisiei de specialitate, indicaţi de preşedintele comisiei de specialitate, propun câte un evaluator în termen de 5 zile lucrătoare, care să facă parte din comisia de evaluare a dosarului;

c) în cazul în care unul sau mai mulţi membri ai biroului comisiei de specialitate nu şi-au exprimat opţiunea până la expirarea termenului prevăzut la lit. b) vor fi luate în considerare numai opţiunile exprimate până în acel moment;

d) fiecare dintre evaluatorii propuşi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate, votul fiind considerat valid în cazul în care votează pentru confirmare cel puţin jumătate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate;

e) după accesul la informaţiile din dosar, evaluatorii confirmaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei;

f) procedura se finalizează atunci când evaluatorii confirmaţi şi care au transmis acceptul lor sunt într-un număr egal cu numărul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate.

(2) Preşedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii confirmaţi.

Art. 13. - (1) în cazul în care într-o comisie de specialitate a CNATDCU nu există numărul necesar de membri care să nu se afle în conflict de interese pentru evaluarea tezei, preşedintele comisiei de specialitate transmite preşedintelui CNATDCU propunerea de includere în comisia de specialitate, exclusiv pentru această evaluare, a unor membri suplimentari, cu nominalizarea acestora. Preşedintele CNATDCU transmite ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului această propunere spre aprobare prin ordin.

(2) Membrii suplimentari propuşi potrivit alin. (1) trebuie să satisfacă condiţiile şi standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar prevăzute de art. 217 alin. (1) şi art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Procesul de evaluare începe imediat după stabilirea comisiei de evaluare şi emiterea deciziei de numire a acesteia.

Art. 15. - Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului.

Art. 16. - Comisia de evaluare analizează teza de doctorat din următoarele perspective:

a) relevanţa ştiinţifică;

b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere;

c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care candidatul demonstrează abilităţi de gândire critică independentă;

d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare;

e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvată;

f) măsura în care candidatul demonstrează Înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta;

g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;

h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - (1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente:

a) votul de validare a tezei de doctorat şi calificativul propus a se acorda;

b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoţit de un referat care argumentează votul şi care nu poate dezvălui identitatea evaluatorului pentru studentul-doctorand.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba română şi, după caz, în limba în care a fost redactată teza de doctorat.

Art. 18. - (1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majorităţii voturilor membrilor comisiei de evaluare.

(2) în cazul în care se decide validarea tezei de doctorat, comisia de evaluare aprobă calificativul acordat de comisia de doctorat.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt valide în cazul în care fiecare membru al comisiei de evaluare îşi exprimă votul.

(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare trebuie să cunoască modul în care au votat toţi membrii comisiei de evaluare.

(5) Raportul sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare este constituit din numărul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b), fără indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, şi, în cazul în care a fost decisă validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.

Art. 19. - (1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare preşedintelui comisiei principale, birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii şi celorlalţi membri ai comisiei de evaluare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.

(2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional şi nu poate fi dezvăluit decât persoanelor prevăzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control.

(3) Pentru încălcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpă răspund conform legii.

(4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizează şi se trimite prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, de către preşedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia principală, membrilor Consiliului general al CNATDCU şi membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.

Art. 20. - (1) în cazul în care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat, membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principală şi membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Solicitarea se transmite preşedintelui panelului prin mijloace electronice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.

(2) Cel puţin o pătrime din membrii panelului din care face parte comisia principală sau cel puţin o pătrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Panelul din care face parte comisia principală aprobă prin decizie validarea sau, pentru motive bine întemeiate, poate decide reluarea evaluării tezei de doctorat, în termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.

(3) în cazul în care panelul decide reluarea evaluării tezei de doctorat, panelul adoptă prin decizie o motivare scrisă, care se transmite membrilor comisiei de evaluare şi birourilor comisiilor de specialitate din care aceştia fac parte, precum şi membrilor Consiliului general al CNATDCU.

Art. 21. - (1) În cazul în care, din motive temeinice, panelul ia decizia reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:

a) se reia procedura de stabilire a componenţei comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament, astfel încât membrii comisiei iniţiale de evaluare să nu facă parte din noua comisie de evaluare;

b) se reia evaluarea dosarului de către noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Procedura reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanşează automat şi la solicitarea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) în cazul în care noua comisie de evaluare stabileşte validarea tezei, aprobarea panelului se acordă din oficiu, iar preşedintele CNATDCU emite decizia de validare.

Art. 22. - În baza aprobării panelului pentru validarea tezei de doctorat sau, în cazul în care nu a fost solicitată analiza tezei în cadrul panelului, potrivit prevederilor art. 21, în baza raportului sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare, preşedintele CNATDCU emite decizia de validare în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 23. - (1) în baza deciziei de validare, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea titlului de doctor. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specifică calificativul acordat.

(2) Compartimentul de specialitate al MECTS transmite IOSUD/ICD ordinul de aprobare, însoţit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordinului.

Art. 24. - (1) în cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoţită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MECTS în vederea comunicării acesteia către IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite ordin de neacordare a titlului.

Art. 25. - (1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/IOD. Contestaţia se înregistrează oficial la MECTS şi se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestaţiile, prevăzută de prezentul regulament.

(2) Comisia de analiză a contestaţiei este formată din 3 persoane şi se numeşte de către Consiliul general al CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevăzută la art. 10.

(3) Comisia de analiză a contestaţiei întocmeşte în termen de 14 zile lucrătoare de la numirea acesteia un raport de analiză a contestaţiei, pe care îl înaintează Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de analiză a contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU va decide.

(4) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că procedura nu a fost respectată, la propunerea comisiei de analiză a contestaţiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, potrivit prevederilor prezentului regulament.

(5) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că obiectul contestaţiei este nefondat, CNATDCU decide menţinerea deciziei iniţiale.

(6) Raportul comisiei de analiză a contestaţiei şi decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficială a contestaţiei.

Art. 26. - La începutul fiecărui an, UEFISCDI publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identităţii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.

Art. 27. - (1) Orice persoană, inclusiv membrii CNATDCU, poate sesiza în scris, prin intermediu! UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia.

(2) Consiliul general al CNATDCU analizează fiecare sesizare primită, consultând, după caz, alţi membri ai CNATDCU.

(3) în urma fiecărei sesizări, în termen de maximum 60 de zile de la primirea acesteia, Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, iar preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizării decizia Consiliului general al CNATDCU şi motivarea acesteia.

(4) în cazul în care, în urma unei sesizări sau prin autosesizare, Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

a) retragerea calităţii de conducător de doctorat;

b) retragerea titlului de doctor;

c) retragerea acreditării şcolii doctorale.

(5) în urma propunerilor prevăzute la alin. (4), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate lua măsuri, conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constată nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau a activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilităţii conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi aplicarea prevederilor alin. (4).

(7) în cazul în care, în decursul analizei tezei de doctorat, membrii CNATDCU constată existenţa unor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare, inclusiv existenţa plagiatului, având ca responsabili conducătorul de doctorat sau personalul didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUD/IOD, membrii CNATDCU sunt obligaţi să sesizeze, potrivit legii, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, în vederea analizării cazului.

(8) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din Deva

 

Cuantumul total al cotizaţiilor: 1.680 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judeţean Satu Mare

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr.  crt.

Denumirea societăţii

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Data donaţiei

Felul donaţiei

Suma donaţiilor

1.

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare

Română

26341990

11.01.2011

Numerar

650,00

 

 

 

 

 

27.01.2011

Numerar

500,00

 

 

 

 

 

31.01.2011

Numerar

400,00

 

 

 

 

 

22.02.2011

Numerar

120,00

 

 

 

 

 

07.04.2011

Numerar

2.600,00

 

 

 

 

 

01.06.2011

Numerar

950,00

 

 

 

 

 

17.06.2011

Numerar

100,00

 

 

 

 

 

04.07.2011

Numerar

2.000,00

 

 

 

 

 

13.07.2011

Numerar

1.500,00

 

 

 

 

 

22.07.2011

Numerar

I 550,00

 

 

 

 

 

25.07.2011

Numerar 200 Virament 1.000

1.200,00

 

 

 

 

 

10.08.2011

Numerar

2.000,00

 

 

 

 

 

23.08.2011

Numerar

250,00

 

 

 

 

 

31.08.2011

Numerar

400,00

 

 

 

 

 

06.09.2011

Virament

1.200,00

 

 

 

 

 

15.09.2011

Numerar

400,00

 

 

 

 

 

28.09.2011

Numerar

3.200,00

 

 

 

 

 

28.10.2011

Virament

1.000,00

 

 

 

 

 

28.11.2011

Numerar

800,00

 

 

 

 

 

07.12.2011

Numerar

800,00

 

 

 

 

 

19.12.2011

Numerar

900,00

TOTAL:

 

22.520,00

2.

Societatea ComercialㄠSchwab” -S.R.L.

Satu Mare

Română

R0642582

05.01.2011

Numerar

2.000,00

 

 

 

 

 

06.05.2011

Numerar

1.000,00

 

 

 

 

 

10.05.2011

Numerar

3.830,00

 

 

 

 

 

20.05.2011

Numerar

3.000,00

 

 

 

 

 

10.06.2011

Numerar

2.000,00

 

 

 

 

 

21.06.2011

Virament

2.000,00

 

 

 

 

 

17.08.2011

Virament

4.000,00

 

 

 

 

 

29.12.2011

Numerar

1.000,00

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

18.830,00

Total general donaţii:

 

 

 

41.350,00

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 234 lei

2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară;

 

Nr. crt.

Instituţia/Persoana

Destinaţia

Valoarea

1

Jivici Milan, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Germania, Langerfelder 114/C

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

2.000

2

Herţa Miriana, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, CNP 2380219354759

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

200

3

Giorici Elisabeta, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, CNP 2510428350319

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

100

4

Stoici Zdravco, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în S.U.A.

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

800

5

Stoici Brana, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Dumbrăviţa, str. Fervenţia nr. 87-89, ap. 3, CNP 1350128052131

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

400

6

S.C. EYBL AUTOMOTIVE ROMÂNIA - S.R.L., Deta, Aleea Austriei nr. 6, CF 11548590, nr. reg. 35/226/1999

Donaţii

200

7

Ilici Milorad, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, Str. 3 August 1919 nr. 33, ap. 18, CNP 1771101111136

Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

700

 

3. Venituri din alte surse:

 

Nr. crt.

 

Destinaţia

Valoarea

1

Vânzare cărţi şi publicaţii

Alte surse de venituri

29.000,86

2

Acţiunea „Sfântul Sava”

Acţiune culturală

7.432,00

3

Anunţuri decese şi comemorări

Alte surse de venituri

10.171,00

4

Sume privind 2 % din impozitul pe venitul global destinate susţinerii entităţii nonprofit

Alte surse de venituri

1.905,00

 

Nr. crt.

Instituţia/Persoana

Destinaţia

Valoarea

1

 S.C. „Smithfield Ferme” - S.R.L

Sponsoriza re pentru acţiunea „Rakijada” Sânpetru Mare

1.000

2

S.C. „KDS Company” Bucureşti, str. Făgăraş nr. 15, J40/7430/2002, CF RO 14807893

Sponsorizare pentru elevi de etnie sârbă cu posibilităţi materiale reduse

2.000


Nr. crt.

Instituţia/Persoana

Destinaţia

Valoarea

1

Secretariatul Regional pentru Informare Publică, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16

Subvenţie - proiecte etnoculturale

3.550,60 euro sau 15.160,35 lei la cursul B.N.R. din data de 4.01.2011 de 4,2698 lei/euro

2

Secretariatul Regional pentru Cultură, Novi Sad, bd. Mihajlo Pupin 16

Subvenţie - proiecte etnoculturale

1.521,79 euro sau 6.494,54 lei la cursul B.N.R. din data de 5.01.2011 de 4,2677 lei/euro

3

Secretariatul Regional pentru Cultură, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16

Subvenţie - proiecte etnoculturale

1.807,12 euro sau 7.712,25 lei la cursul B.N.R. din data de 5.01.2011 de 4,2677 lei/euro

4

Ministerul Cultelor şi Diasporei Sârbe, Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

Subvenţie - proiecte etnoculturale

2.700 euro sau 11.109,69 lei la cursul B.N.R. din data de 6.04.2011 de 4,1147 lei/euro

5

Ministerul Cultelor şi Diasporei Sârbe, Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

Subvenţie - proiecte etnoculturale

2.415 euro sau 9.909,95 lei la cursul B.N.R. din data de 7.04.2011 de 4,1035 lei/euro

6

Ministerul Culturii, Informării şi Societăţii Informative, Belgrad, str. Vlajkoviceva 3

Subvenţie - proiecte etnoculturale

2.977 euro sau 12.308,11 lei la cursul B.N.R. din data de 7.06.2011 de 4,1344 lei/euro

7

Ministerul Culturii, Informării şi Societăţii Informative, Belgrad, str. Vlajkoviceva 3

Subvenţie - proiecte etnoculturale

4,941 euro sau 20.976,52 lei la cursul B.N.R. din data de 22.07.2011 de 4,2454 lei/euro

8

Secretariatul Regional pentru Cultură si Informare Publică, Novi Sad, bd, Mihajla Pupina 16

Subvenţie - proiecte etnoculturale

1.907,57 euro sau 8.284,39 lei la cursul B.N.R. din data de 9.12.2011 de 4,3429 lei/euro

9

Secretariatul Regional pentru Cultură şi Informare Publică, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16

Subvenţie - proiecte etnoculturale

1.907,57 euro sau 8.280,57 lei la cursul B.N.R. din data de 13.12.2011 de 4,3409 lei/euro

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.