MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 225/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

615. - Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 

3.666. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Hotărâre privind radierea Societăţii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

4. - Hotărâre privind radierea Societăţii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN - S.A din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

5 - Hotărâre privind radierea Societăţii Comerciale TOTAL CAR LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

6. - Hotărâre privind radierea Societăţii Comerciale ROYAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

6. - Ordin pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere în conturile asigurătorilor a primelor de asigurare încasate de intermediarii în asigurări

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

8. - Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectiv㠄OPERA SCRISĂ.RO - Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 565/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

luând în considerare prevederile art. 68 şi 69 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, şi prevederile art. 242-246 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

pentru îmbunătăţirea activităţii de control fizic al mărfurilor supuse reglementărilor vamale şi fiscale,

în temeiul art. 659 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Viorel Comăniţă

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 615.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 9.25V2006)

 

NORME

privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc metodologia de urmat de către autoritatea vamală pentru prelevarea, gestionarea şi analiza probelor prelevate, în condiţiile legii, din mărfurile supuse controlului autorităţii vamale.

(2) Laboratorul vamal central funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(3) Sediul Laboratorului vamal central este în municipiul Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. - Laboratorul vamal central efectuează analiza probelor:

a) prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamală din mărfurile supuse reglementărilor vamale, în vederea clasificării acestora în Tariful vamal integrat;

b) din categoria mărfurilor care fac obiectul politicii agricole comune, prelevate în condiţiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în scopul stabilirii drepturilor de import şi al asigurării controlului mărfurilor pentru care sunt solicitate restituţii la export;

c) pentru care există suspiciunea de a conţine droguri, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, prelevate în condiţiile legii de autoritatea vamală sau de alte autorităţi din mărfurile supuse controlului autorităţii vamale;

d) din categoria mărfurilor accizabile, prelevate în condiţiile legii de autoritatea vamală sau de alte autorităţi, pentru identificarea corespunzătoare a produselor în raport cu prevederile titlului VII .Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

e) prelevate, în condiţiile legii, de alte autorităţi din mărfurile supuse controlului autorităţii vamale, în vederea identificării acestora şi a aplicării reglementărilor legale specifice.

 

CAPITOLUL II

Prelevarea probelor

 

Art. 3. - (1) Prelevarea probelor care urmează a fi analizate în Laboratorul vamal central se efectuează de către biroul vamal care efectuează controlul, în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său, cu respectarea prevederilor art. 241 alin. (1) şi art. 242 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(2) în situaţia în care biroul vamal decide să procedeze la prelevarea de probe, în cadrul procedurii normale de declarare a mărfurilor prezentate la biroul vamal şi după acceptarea declaraţiei vamale, are obligaţia de a notifica în scris această decizie declarantului, precizând data şi ora la care urmează a se efectua operaţiunea de prelevare. În cazul în care declarantul sau reprezentantul său nu se prezintă pentru efectuarea operaţiunii, biroul vamal poate proceda direct la prelevare, cu respectarea, în prealabil, a procedurii prevăzute la art. 241 alin. (2), (3) şi (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările ulterioare.

(3) Prelevarea se face cu respectarea prevederilor standardului de produs, dacă acesta există şi este pus la dispoziţie de declarant.

(4) Pentru prelevarea probelor autoritatea vamală foloseşte ca suport tehnic manualul de prelevare pentru controlul vamal şi al accizelor.

Art. 4. - (1) Pentru fiecare partidă de marfă pentru care autoritatea vamală solicită analize de laborator se prelevă 3 probe identice cu următoarele destinaţii:

a) proba 1 - pentru efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central;

b) proba 2 - pentru efectuarea unei a două analize, tot în cadrul Laboratorului vamal central, în situaţia în care declarantul sau reprezentantul acestuia solicită acest lucru Această probă se depozitează în condiţii corespunzătoare în Laboratorul vamal central. Termenul de păstrare a probei 2 este de 3 luni de la data expirării termenului legal pentru solicitarea unei a două analize;

c) proba 3 - pentru eliberare la eventuala solicitare a instanţelor de judecată. Această probă se depozitează în condiţii corespunzătoare la biroul vamal care efectuează controlul. Termenul de păstrare a probei 3 este de 3 luni de la data la care declarantul ia la cunoştinţă de decizia luată de biroul vamal, pe baza rezultatelor probei 1, dacă declarantul sau reprezentantul său nu contestă această decizie sau nu solicită efectuarea unei a două analize. În cazul în care declarantul sau reprezentantul său solicită efectuarea unei a două analize, proba 3 se păstrează 3 luni de la comunicarea către declaranta rezultatului analizei probei 2 sau, după caz, a refuzului de a efectua această analiză. Dacă se depune o contestaţie împotriva deciziei autorităţii vamale, luată pe baza rezultatelor analizelor, acest termen se prelungeşte până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

(2) în toate cazurile termenul de păstrare nu va depăşi termenul de valabilitate a produsului.

Art. 5. - (1) Probele prelevate se sigilează şi se etichetează. Pentru etichetare se folosesc etichete conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prelevarea se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Procesul-verbal de prelevare se întocmeşte în două exemplare, un exemplar fiind transmis declarantului sau reprezentantului său.

(4) Prin semnarea procesului-verbal de prelevare, declarantul sau reprezentantul său recunoaşte reprezentativitatea, pentru întreaga partidă de marfă, a probelor prelevate.

Art. 6. - Solicitarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate se face pe baza unei cereri de analiză. Modelul cererii de analiză este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) în cazul mărfurilor a căror prelevare necesită utilizarea unor dispozitive speciale, biroul vamal va colabora cu echipajele mobile în desfăşurarea activităţilor de prelevare de probe.

(2) Direcţiile regionale vamale asigură necesarul de dispozitive, materiale şi recipiente de prelevare pentru birourile vamale şi echipajele mobile din subordine.

(3) în cazul mărfurilor periculoase sau când autoritatea vamală nu dispune de personal special instruit sau de dispozitive, materiale sau recipiente necesare prelevării, prelevarea probelor se poate face, sub supravegherea autorităţii vamale, direct de către declarant, de reprezentantul său sau de o altă persoană împuternicită în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Trimiterea probelor

 

Art. 8. - (1) Proba 1 şi proba 2 se trimit la Laboratorul vamal central însoţite de următoarele documente:

a) cererea de analiză;

b) copia documentelor administrative privind statutul mărfurilor;

c) copia facturii, pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele;

d) copiile buletinelor de analiză emise de producător sau ale oricăror alte documente care conţin informaţii referitoare la caracteristicile, compoziţia şi utilizarea mărfurilor.

(2) Probele şi documentele însoţitoare conform alin. (1) se trimit la Laboratorul vamal central prin grija şefului biroului vamal unde s-a făcut prelevarea sau a persoanelor împuternicite de acesta prin ordin de serviciu. Cererea de analiză se transmite şi prin mijloace electronice în aceeaşi zi în care a fost completată şi înregistrată la biroul vamal.

Art. 9. - (1) Probele se transportă la Laboratorul vamal central prin grija direcţiilor regionale vamale, cu respectarea prevederilor legale pentru transportul anumitor categorii de mărfuri cum ar fi cele periculoase, inflamabile, precursori şi altele asemenea, precum şi cu asigurarea integrităţii probelor, a sigiliilor aplicate şi a documentelor însoţitoare. În acest sens, în situaţiile în care se impun, direcţiile regionale vamale vor asigura achiziţia de servicii de transport conform prevederilor legale.

(2) Documentele care însoţesc probele se introduc în plicuri etichetate, iar pe timpul transportului se depozitează separat de acestea.

Art. 10. - Pentru fiecare transport de probe trimise Laboratorului vamal central, birourile vamale întocmesc o listă de expediţie a probelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Gestionarea probelor, efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central şi emiterea certificatelor de analiză

 

Art. 11. .- (1) Probele şi documentele însoţitoare se recepţionează la Laboratorul vamal central în ordinea sosirii lor şi se înregistrează în registrul de evidenţă a probelor.

(2) Dacă la recepţie se constată lipsa unor probe sau a unor documente, documente deteriorate, probe neetichetate sau cu etichete deteriorate, probe fără sigilii sau cu sigilii rupte, probe cu ambalaje deteriorate sau probe într-o stare alterată, aceste neconformităţi se menţionează în rubrica „Observaţii” din lista de expediţie a probelor. În aceste cazuri Laboratorul vamal central trimite o copie a acestui document biroului vamal emitent.

Art. 12. - Pentru probele pentru care documentele însoţitoare sunt deteriorate, şeful laboratorului poate cere biroului vamal care a solicitat analiza transmiterea unui alt set de copii ale acestor documente.

Art. 13. - (1) Laboratorul vamal central efectuează analiza probei 1 în ordinea înregistrării în registrul de evidenţă a probelor.

(2) Nu se efectuează analize pentru probele care:

a) cererea de analiză nu conţine toate datele menţionate ca fiind obligatorii şi la rubrica „observaţiile biroului vamal” nu sunt evidenţiate consecinţele vamale/fiscale/de altă natură care să justifice cererea de analiză;

b) au codul tarifar susceptibil înscris de biroul vamal în cererea de analiză acelaşi cu cel declarat în declaraţia vamală şi pentru care nu există alte motive temeinice care să justifice cererea de analiză;

c) nu sunt etichetate sau sunt etichetate necorespunzător;

d) nu sunt sigilate sau sunt sigilate necorespunzător;

e) se prezintă într-o stare alterată;

f) au ambalaje deteriorate şi există suspiciunea violării integrităţii conţinutului;

g) conţin o cantitate de probă insuficientă pentru efectuarea analizelor necesare pentru soluţionarea obiectului cererii de analiză;

h) au la data recepţiei în Laboratorul vamal central mai puţin de 75 de zile din termenul de valabilitate înscris în cererea de analiză.

(3) Decizia privind neefectuarea analizei pentru probele menţionate ia alin. (2) se comunică în scris biroului vamal care a transmis cererea şi va conţine în mod obligatoriu motivele pe care se întemeiază.

(4) Se analizează în regim de urgenţă probele pentru care în cererea de analiză sau în adrese înregistrate la Autoritatea Naţională a Vămilor este înscris că:

a) sunt prelevate în cauze penale;

b)sunt prelevate din partide de marfă reţinute la biroul vamal;

c) se solicită analiza acestora de către instanţele de judecată sau de către Ministerul Public.

Art. 14. - (1) Atunci când doar una dintre probele 1 sau 2 se află în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. f) şi cantitatea de probă este suficientă, Laboratorul vamal central poate proceda la divizarea probei corespunzătoare pentru obţinerea probelor 1 şi 2. Această operaţiune se face în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său, cu acceptarea reprezentaţivităţii probelor astfel obţinute prin semnarea unui proces-verbal încheiat în acest sens.

(2) Când intenţionează să efectueze o operaţiune de divizare a unei probe, Laboratorul vamal central are obligaţia de a notifica acest lucru în scris declarantului cu cel puţin 48 de ore înainte. În cazul în care declarantul sau reprezentantul acestuia nu se prezintă pentru efectuarea operaţiunii de divizare, laboratorul vamal poate proceda direct la divizarea probei.

(3) Cele două probe obţinute prin divizare se sigilează, se etichetează şi se gestionează conform dispoziţiilor prezentelor norme.

(4) în cazul în care probele aflate în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) Iit. c}-g) sunt prelevate din partide de marfă pentru care se aşteaptă rezultatul analizelor de laborator pentru acordarea liberului de vamă, se procedează la prelevarea altor probe care să le înlocuiască pe cele neconforme, cu respectarea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 15. - Pentru analizarea probelor Laboratorul vamal central utilizează metodele de analiză menţionate în reglementările vamale, metodele de analiză prevăzute în reglementările comunitare sau, după caz, în reglementările naţionale specifice, metodele de analiză standardizate internaţionale, regionale ori naţionale şi metodele de analiză dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene sau la nivel propriu.

Art. 16. - (1) în urma efectuării analizelor Laboratorul vamal central emite un certificat de analiză conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Certificatul de analiză se emite în 3 exemplare, având următoarele destinaţii:

a) exemplarul 1 - pentru biroul vamal care a solicitat analiza;

b) exemplarul 2 - pentru declarant;

c) exemplarul 3 - pentru arhiva laboratorului.

(3) Exemplarele 1 şi 2 se trimit prin poştă biroului vamal care a solicitat analiza. Exemplarul 1 se transmite şi pe cale electronică.

Art. 17. - (1) Pe baza informaţiilor din certificatul de analiză, biroul vamal ia deciziile privind măsurile tarifare, netarifare şi/sau fiscale pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele şi transmite declarantului exemplarul 2 al certificatului de analiză, cu confirmare de primire. Biroul vamal va notifica Laboratorului vamal central data la care certificatul de analiză a fost comunicat declarantului, în cel mult 15 zile de la data comunicării.

(2) în luarea deciziilor prevăzute la alin. (1), rezultatele cuprinse în certificatul de analiză emis de Laboratorul /amal central prevalează în faţa informaţiilor sau datelor cuprinse în documentele de analiză emise de alte laboratoare, precum şi în alte documente care conţin informaţii privind caracteristicile fizico-chimice ale mărfii atunci când acestea sunt contradictorii.

(3) în situaţia în care certificatul de analiză nu conţine toate informaţiile necesare, biroul vamal poate solicita completarea certificatului cu datele lipsă.

Art. 18. – (1) Atunci când Laboratorul vamal central nu poate efectua un anumit tip de analiză, acesta va solicita, cu aprobarea conducerii Autorităţii Naţionale a Vămilor, efectuarea acestor analize în laboratoare acreditate.

(2) în acest sens Autoritatea Naţională a Vămilor va achiziţiona, în condiţiile prevăzute de lege, servicii de analiză fizico-chimică a mărfurilor.

{3) în situaţiile în care analizele sunt efectuate în alte laboratoare, Laboratorul vamal central emite certificate de analiză pe baza rezultatelor obţinute de laboratorul care efectuat analiza.

 

CAPITOLUL V

Contestaţii

 

Art. 19. - (1) în cazul în care declarantul nu este de acord cu rezultatele analizei probei 1 din certificatul de analiză emis pentru această probă, acesta are dreptul de a solicita motivat efectuarea analizei probei 2.

{2) Solicitarea se face prin depunerea unei cereri scrise la biroul vamal în termen de 30 de zile de la data primirii certificatului de analiză pentru proba 1.

{3) Cererile depuse în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmit imediat de către biroul vamal la Autoritatea Naţională a Vămilor, Laboratorul vamal central.

Art. 20. - (1) în cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor aprobă efectuarea analizei probei 2, Laboratorul vamal central comunică în scris biroului vamal data (a care se va efectua această analiză, în vederea notificării declarantului. La stabilirea datei, Laboratorul vamal central va avea în vedere ca notificarea cu privire la data efectuării analizei să poată fi transmisă declarantului cu cel puţin 48 de ore înainte.

(2) Declarantul sau reprezentantul său poate asista la efectuarea analizei probei.

Art. 21. - Dacă Autoritatea Naţională a Vămilor nu aprobă efectuarea analizei probei 2, comunică în scris declarantului motivele refuzului.

Art. 22. - (1) Dacă rezultatele analizei probei 2 nu modifică concluziile din certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central notifică acest fapt, în scris, solicitantului şi biroului vamal.

(2) Dacă rezultatele analizei probei 2 modifică concluziile din certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central emite un nou certificat de analiză care va conţine şi menţiunea că îl anulează pe primul.

(3) Rezultatele celei de-a două analize sunt definitive.

(4) Pentru comunicarea certificatului de analiză pentru proba 2 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17 alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Probe pentru care există suspiciunea de a conţine droguri

 

Art. 23. - (1) Pentru probele prelevate de autoritatea vamală pentru care există suspiciunea de a conţine droguri se prelevă o singură probă.

(2) Aceste probe se supun prevederilor legale specifice şi dispoziţiilor cuprinse în Metodologia comună privind evidenţierea statistică a drogurilor confiscate, aprobată de Agenţia Naţională Antidrog, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Art. 24. - (1) Laboratorul vamal central analizează în regim de urgenţă probele pentru care există suspiciunea de a conţine droguri şi emite buletine de analiză.

(2) Buletinele de analiză emise ca urmare a analizei probelor pentru care există suspiciunea de a conţine droguri sunt transmise de Laboratorul vamal central, în regim de urgenţă, biroului vamal care a solicitat analiza.

 

CAPITOLUL VII

Returnarea probelor

 

Art. 25. - (1) Cu excepţia cazului în care probele sunt distruse în procesul de analiză sau examinare amănunţită, acestea se restituie declarantului la cererea şi pe cheltuiala sa, imediat ce se constată că ele nu mai trebuie păstrate de autorităţile vamale, în special după ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare împotriva deciziei luate de autorităţile vamale pe baza rezultatelor analizei sau a examinării amănunţite.

(2) în cazul în care declarantul solicită returnarea probelor după efectuarea analizei probei 1, autoritatea vamală va proceda la eliberarea acestora numai în baza unei declaraţii scrise a declarantului prin care acesta declară că este de acord cu rezultatele şi concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis pentru proba 1. Declaraţia se depune la biroul vamal unde se efectuează controlul, care va trimite o copie a acesteia şi la Laboratorul vamal central.

(3) în cazul în care declarantul nu solicită restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau păstrate de către autorităţile vamale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, autorităţile vamale pot cere declarantului să ridice probele rămase.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - Certificatele de analiză emise de Laboratorul vamal central pentru aplicarea reglementărilor vamale au caracter tehnic, iar declarantul poate contesta deciziile autorităţii vamale, luate pe baza rezultatelor formulate în certificatele de analiză, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează contestarea acestor decizii.

Art. 27. - Dispoziţiile prezentelor norme se aplică îi mod corespunzător şi pentru probele prelevate de structurile autorităţii vamale împuternicite cu controlul respectării prevederilor legale în domeniul accizelor, precum şi de orice structură a autorităţii vamale împuternicită să efectueze controlul fizic al bunurilor.

Art. 28. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

ETICHETE PENTRU PROBELE PRELEVATE

 

Biroul vamal/instituţia:

Cod birou vamal:

Numărul cererii de analiză:

Numărul sigiliului vamal:

Declarant:

Document administrativ:

Denumirea comercială a mărfii:

 

Conţinutul probei:

Observaţii:

Dată

Declarant/Reprezentant legal:

Numele în clar şi semnătura

Prelevator:

Numele în clar şi semnătura

Lucrător vamal:

Numele în clar şi semnătura

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

PROCES-VERBAL DE PRELEVARE

Nr. ............../..............

Încheiat astăzi .......................... la ........................................................................... dată la care s-a procedat la prelevarea a 3 probe reprezentative în greutate netă totală de/volum net total/nr. bucăţi ................................... din partida de marfă cu documentul administrativ nr. .............................

Cele 3 probe au destinaţia conform Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, cu modificările ulterioare.

Probele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume:

………………………………………………………………………………

Probele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigilii nr:

proba 1..........................., proba 2............................proba 3...........................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în........exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Partea semnatară

Numele şi prenumele

Semnătura

Autoritatea vamală

 

 

Declarant/reprezentant

 

 

Prelevator*

 

 


* Se completează în situaţiile în care prelevarea se face sub supraveghere vamală de către o altă persoană desemnată de către declarant, situaţie în care se întocmeşte un exemplar si pentru acesta.

 

ANEXA Nr. 3

la norma

 

CERERE DE ANALIZĂ Nr.1

 

pag.1/2

 

I. Informaţii referitoare la biroul vamal:

DRAOV2

DJAOV/Birou vamal2: Adresa: Persoană de contact:

Cod birou:

Telefon:

Fax:

E-mail:

II. Informaţii referitoare la mărfuri/produse:

 Import2

 Export2

 Altele2, 3

Declarant2

 

 

Document administrativ:

 

 

 marfă reţinută la vamă

 

 

Denumirea comercială2:

 

Descriere declarată2:

Cod tarifar susceptibil2

Cod adiţional susceptibil:

 

Cod tarifar declarat2- 4:

Cod adiţional declarat:

Tară de origine:

Ţară de expediţie:

Destinaţie:

Greutate totală sau număr de unităţi:

Valoarea eşantioanelor prelevate:

Documente anexate:

 

 

 

 

Număr de probe transmise:

Sigilii vamale numărul2:

Declarantul a solicitat2:

 returnarea părţii de probă rămase după analiză

 distrugerea imediată după analiză

Termen de valabilitate2:

III. Obiectul cererii2:

 cod Tarif vamal integrat

 cod adiţional

 altele (precizaţi)

 

Referinţă legală:

IV. Observaţiile biroului vamal2

Data:

Numele, semnătura şi stampila biroului vamal

 

V. Recepţia şi înregistrarea în laborator

 

Data recepţiei:

Numărul de eşantioane primit:

Modul de transport:

Repartizarea la secţia:

Referinţă laborator:

 

1 Numărul cererii de analiza este de forma an8zzllaaxxxx, unde: an8: codul din NCTS al biroului vamal care face prelevarea, zzllaa: data prelevării, xxxx: numărul curent al probei pentru anul în curs la birou vamal care face prelevarea.

2 Se completează obligatoriu.

3 Când se bifeaz㠄Altele” se va preciza acţiunea de control în cadrul căreia au fost prelevate probele (de exemplu: control ulterior, control inopinat, inspecţie fiscală).

4 Se completează obligatoriu atunci când la obiectul cereri este marcat cod Tarif vamal integrat.

 


 

pag. 2/2

Observaţiile biroului vamal (continuare):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN F/A Nr. 4

la norme

 

Biroul vamal............

LISTA DE EXPEDIŢIE A PROBELOR

Nr. ..........data............

 

Nr. crt.

Nr. cererii de analiză

Descrierea mărfii

Nr. documentului administrativ

Nr. sigiliu proba 1

Nr. sigiliu proba 2

Nr. ANV*

Nr. registru laborator*

Observaţii*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful Biroului vamal,

…………………………..

Şeful Laboratorului vamal central,

…………………………..


*Se completează de către Laboratorul vamal central la recepţia probelor.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR

DIRECŢIA DE AUTORIZĂRI Ş TARIF VAMAL

Laboratorul vamal central

Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3

 

CERTIFICAT DE ANALIZĂ Nr.

data:

 

Exemplarul 1 şi 3

 

 

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

 

Descrierea probei

Descrierea integrităţii sigiliului

 

Rezultate analitice:

Concluzii:

 

 

Clasificarea tarifară propusă (dacă este cazul):

Referinţă laborator:

Şef laborator:

Semnătura şi ştampila

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR

DIRECŢIA DE AUTORIZĂRI ŞI TARIF VAMAL

Laboratorul vamal central

Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3

 

CERTIFICAT DE ANALIZĂ Nr.

data:

 

Exemplarul 2

 

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

 

Descrierea probei

Descrierea integrităţii sigiliului

 

Rezultate analitice:

 

 

 

 

Concluzii:

 

 

 

 

Referinţă laborator:

Şef laborator: Semnătura şi ştampila

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

 

În conformitate cu art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Codul drepturilor şi obligaţiilor de către Direcţia generală de învăţământ superior şi asociaţiile studentului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din studenţeşti. prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 30 martie 2012.

Nr. 3.666.

 

ANEXĂ

 

CODUL

drepturilor şi obligaţiilor studentului

 

Art. 1. - (1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile Studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior.

(2) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(3) Studenţii înmatriculaţi în universităţile confesionale beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.

Art. 2. - Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.

Art. 3. - (1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de licenţă, maşter şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.

(3) Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii ia un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

Art. 4. - (1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. Universitatea are obligaţia de” a reglementa aspectele de mai sus prin codul prevăzut la art. 2.

(3) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.

Art. 5. - Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul naţional de învăţământ. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.

Art. 6. - (1) Studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri ai comunităţii universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile enunţate la art. 202 alin. {1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.

Art. 8. - Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.

Art. 9. - Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Art. 10. - Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) dreptul la învăţământ de calitate;

b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel;

c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare;

d) dreptul la protecţia datelor personale;

e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;

f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de” evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor;

g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului”, cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;

h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile;

i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice;

j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi;

l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit Cartei universitare;

m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;

n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;

o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare;

p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;

q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică;

r) dreptul la o evaluare obiectivă si nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;

s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;

ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicită acest lucru;

t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;

ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;

u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.

(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.

(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.

Art. 12. - (1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universităţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Cartei universitare.

(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul următoarelor drepturi:

a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii într-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;

c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;

d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestui, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.

(3) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

{4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

(5) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv al universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.

(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi.

(7) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru;

a) studii universitare de licenţă, maşter şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist,maşter şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);

c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.

(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife;

a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a) asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;

c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;

e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şt dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;

g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi.

Art. 15. - (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.

(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universităţi.

Art. 16. - (1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:

a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universităţilor şi care pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;

b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, raportând u-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;

c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;

d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.

(2) în cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei universitare.

(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.

Art. 18. - Studenţii au următoarele obligaţii:

a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;

b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii;

c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;

d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane si de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

f) de a respecta prevederile codului etic al universităţii;

g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;

h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;

i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;

j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;

k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;

l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;

m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior;

n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior;

o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care se putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;

p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.

Art. 19. - Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind radierea Societăţii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr. VI/5/17.696 din 4 decembrie 2011 privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - SA şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere înregistrat la instituţia financiară nebancară cu nr. 161 din 27 octombrie 2011,

luând act de neîndeplinirea de către Societatea Comercială DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A. a condiţiilor necesare realizării obiectului de activitate din cauza lipsei unui conducător, neelaborării normelor interne pentru realizarea activităţilor de creditare, inexistenţei auditorului financiar, nenotificarea unor modificări survenite în situaţia instituţiei financiare nebancare şi de nerespectarea măsurilor stabilite prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 44/2011*),

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) Ut. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 22 februarie 2012, hotărăşte:

Art. 1 - Se radiază din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României Societatea Comercială DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 64, etaj 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/6891/2008, cod unic de înregistrare 23727882, înscrisă în registrul general la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110239 din 3 septembrie 2008, şi, implicit, i se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea Comercială DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 3.


*) Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 44/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind radierea Societăţii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr. W5/20.143 din 13 decembrie 2011 privind radierea Societăţii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită ca urmare a sesizării” primite de Banca Naţională a României, precum şi în baza constatărilor din Procesul-verbal din data de 4 octombrie 2011, încheiat de reprezentanţii Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, din Nota de constatare încheiată în data de 24 octombrie 2011 de reprezentanţii Băncii Naţionale a României - Agenţia Constanţa şi din Raportul de supraveghere înregistrat la instituţia financiară nebancară cu nr. 64 din 24 noiembrie 2011,

luând act de desfăşurarea de către Societatea Comercială SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN S.A. de activităţi interzise instituţiilor financiare nebancare, respectiv activităţi de atragere de depozite de la public, de netransmiterea, pentru data de 30 septembrie 2011, în format electronic, a „Situaţiei indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special,” precum şi de imposibilitatea de a contacta reprezentanţii instituţiei financiare ne bancare şi de a desfăşura acţiuni de inspecţie la faţa locului,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din date de 22 februarie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României Societatea Comercială SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMISIFN - SA, cu sediul în Eforie Nord, Str. Teiului nr. 11-13, judeţul Constanţa, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J13/8424/2004, cod unic de înregistrare 16979151, înscrisă în registrul general la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-14-110005 din 17 august 2006, şi, implicit, i se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea Comercială SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 4.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind radierea Societăţii Comerciale TOTAL CAR LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr. VI/5/284 din 9 ianuarie 2012 privind radierea din Registru! general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială TOTAL CAR LEASING IFN - SA, întocmită în baza Notei de constatare încheiate în data de 28 noiembrie 2011 de reprezentanţii Băncii Naţionale a României - Sucursala regională Iaşi,

luând act de deficienţele constatate cu ocazia acţiunii de monitorizare a activităţii instituţiei financiare nebancare, precum şi datorită faptului ca instituţia financiară nebancară nu îşi mai desfăşoară activitatea la sediul social notificat în momentul înscrierii în Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, fără ca această modificare să fie notificată Băncii Naţionale a României în conformitate cu reglementările în vigoare, imposibilitatea de a contacta reprezentanţii societăţii şi de a desfăşura acţiunea de inspecţie la faţa locului conform împuternicirii nr. VI/5/18.762 din 17 noiembrie 2011, în scopul verificării respectării cerinţelor generale privind modificările în situaţia instituţiei financiare nebancare, respectiv a raportărilor efectuate către Banca Naţională a României la data de 30 septembrie 2011, netransmiterea de către instituţia financiară nebancară, pentru data de 30 septembrie 2011, a raportărilor privind „Situaţia clasificării creditelor, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit”, nerespectându-se prevederile art. 4 lit. b), respectiv art. 5 lit. b) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, şi „Situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special”, nerespectându-se prevederile art. 27 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, deficienţe consemnate în Raportul de supraveghere înregistrat la Banca Naţională a României cu nr. 18.347 din 9 noiembrie 2011,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 22 februarie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României Societatea Comercială TOTAL CAR LEASING IFN - S.A., cu sediul în Iaşi, str. Perju nr. 1, et. 2, ap. 1, judeţul Iaşi, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J22/125/2005, cod unic de înregistrare 17134643, înscrisă în registrul general la secţiunea h) „Leasing financiar” cu nr. RG-PJR-24-080157 din 10 iulie 2007, şi, implicit, i se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea Comercială TOTAL CAR LEASING IFN -S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 5.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind radierea Societăţii Comerciale ROYAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr. VI/5/2.970 din 17 februarie 2012 privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială ROYAL LEASING IFN - SA, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere înregistrat la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 18.357 din 9 noiembrie 2011 şi a celor din Nota înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 20.755 din 21 decembrie 2011, ca urmare a nerespectării de către Societatea Comercială ROYAL LEASING IFN - S.A. a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de deficienţele constatate în situaţia instituţiei financiare nebancare, în sensul că:

- instituţia nu a transmis Băncii Naţionale a României raportările privind situaţia clasificării creditelor, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit şi situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special pentru data de 30 septembrie 2011;

- instituţia în cauză nu a notificat Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările apărute în situaţia acesteia privind adresa sediului social, acţionarii, administratorii şi auditorul financiar;

- activitatea instituţiei financiare nebancare nu a fost auditată potrivit prevederilor legale;

- nu au putut fi contactaţi reprezentanţii instituţiei financiare nebancare şi nu s-au putut desfăşura acţiuni de inspecţie la faţa locului,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii

Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 22 februarie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României Societatea Comercială ROYAL LEASING IFN - S.A., cu sediul social notificat Băncii Naţionale a României în localitatea Popeşti-Leordeni, Str. Veseliei nr. 4t judeţul Ilfov, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J23/2719/2009, cod unic de înregistrare 26281937, înscrisă în registrul general ţinut la Banca Naţională a României, secţiunea h) „Leasing financiar”, cu nr. RG-PJR-42-080263/2010, şi, implicit, i se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea Comercială ROYAL LEASING IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 6.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere în conturile asigurătorilor a primelor de asigurare încasate de intermediarii în asigurări

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 martie 2012 prin care s-a adoptat modificarea prevederilor art. 5 lit. d) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările ulterioare, precum şi Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 martie 2012 prin care s-a adoptat modificarea prevederilor art. 7 pct. (iv) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudenţială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanţele de la asiguraţi şi intermediari rezultând din operaţiuni de asigurare directă şi acceptări în reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de primă brute, până la nivelul acestora şi numai în măsura în care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadentă prevăzută în contract. Pentru recuperarea eficientă a creanţelor reprezentând prime de asigurare/reasigurare, asigurătorii trebuie să stabilească măsuri potrivit cărora primele de asigurare încasate de intermediarii în asigurări să fie depuse în conturile asigurătorilor în termen de maximum 15 zile de la încasarea acestora, excepţie făcând agenţii de asigurare subordonaţi, pentru care perioada maximă este de 30 zile.

Pentru ca activele care reprezintă creanţe de la asiguraţi şi intermediari, rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare, precum şi partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare să fie luate în considerare ca active admise să acopere rezervele tehnice, societăţile de asigurare vor asigura evidenţe tehnice şi contabile distincte, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise să acopere rezervele tehnice brute,”.

Art. II. - Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează;

- La articolul 7, punctul (iv) va avea următorul cuprins:

„(iv) valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudenţială, avârdu-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanţele de la asiguraţi şi intermediari rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de primă brută, până la nivelul acestora şi numai în măsura în care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadentă prevăzută în contract. Pentru recuperarea eficientă a creanţelor reprezentând prime de asigurare/reasigurare, asigurătorii trebuie să stabilească măsuri potrivit cărora primele de asigurare încasate de intermediarii în asigurări să fie depuse în conturile asigurătorilor în termen de maximum 15 zile de la încasarea acestora, excepţie făcând agenţii de asigurare subordonaţi, pentru care perioada maximă este de 30 zile.

Pentru ca activele care reprezintă creanţe de la asiguraţi şi intermediari, rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare, precum şi partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare să fie luate în considerare ca active admise să acopere rezervele tehnice, societăţile de asigurare vor asigura evidenţe tehnice şi contabile distincte, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise să acopere rezervele tehnice brute;”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. IV. Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 6.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectiv㠄OPERA SCRISĂ.RO - Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor”

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/940 din 1 februarie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (1) şi art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,

cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se avizează constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise „OPERA SCRISĂ.RO - Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor”, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 240, bl. MY6, et. 7, ap. 27, sectorul 3.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 2 februarie 2012.

Nr. 8.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.