MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 223/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 3 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre privind validarea unui magistrat ales ca membru ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

5. - Hotărâre privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

237. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor consilii locale

 

238. - Hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare

 

241. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercial㠄Şantierul Naval 2 Mai” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

272/72. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

9. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat German din Lugoj

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 

Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 73 din 31 ianuarie 2012,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează domnul procuror Bogdan Ga bor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in şedinţa din 2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 2 aprilie 2012.

Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 4 din 21 martie 2012,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 19 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeşte pe domnul Horia Georgescu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru un mandat de 4 ani, şi pe domnul Bogdan Stan în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru un mandat de 4 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in şedinţa din 2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 2 aprilie 2012.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor consilii locale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale menţionate în aceeaşi anexă.

Art. 2. - Consiliile locale menţionate în anexă se obligă să realizeze cu fonduri proprii şi prin mijloace proprii preluarea şi transportul bunurilor mobile din locul de depozitare a acestora la beneficiari.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor consilii locale

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Seria

Cantitatea

(buc.)

Valoarea

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul mobil

Persoana juridică la care se transmite bunul mobil

1

Avion MiG 21 RFM, demilitarizat pentru expunere statică

1412

1

968,00

Ministerul Apărării Naţionale, U.M. 01871 Deveselu

Consiliul Local al Comunei Stoeneşti, judeţul Olt

2

Avion MiG 21 RFMM, demilitarizat pentru expunere statică

8103

1

929,00

Ministerul Apărării Naţionale, U.M. 01871 Deveselu

Consiliul Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

3

Avion MiG 21 RFMM, demilitarizat pentru expunere statică

5904

1

1.213,00

 

 

4

Avion MiG 23 MF, dezafectat de dotările specific militare

0390221017

1

7.145,00

Ministerul Apărării Naţionale, U.M. 01912 Feteşti

Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

5

Avion MiG 23 MF, dezafectat de dotările specific militare

0390224607

1

7.145,00

Ministerul Apărării Naţionale, U.M. 01912 Feteşti

Consiliul Local al Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa

6

Tanc T 55-100, demilitarizat

209G010

1

6.282,84

Ministerul Apărării Naţionale, U.M. 01558 Târgovişte

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş

7

Tanc T 55-100, demilitarizat

309G008

1

5.881,32

 

 

8

Tun cal. 76 mm md. 1942, demilitarizat

738764

1

39,03

Ministerul Apărării Naţionale, U.M.01557 Sibiu

Consiliul Local al Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi

9

Tun cal. 76 mm md. 1942, demilitarizat

717614

1

39,03

 

 

10

Tun cal. 76 mm md. 1942, demilitarizat

2369

1

39,03

 

 

11

Tun cal. 76 mm md. 1942, demilitarizat

315083

1

39,03

 

 

 

 

Total valoare:

 

29.720,28

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele uşoare

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele uşoare, precum şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de C02 generate de vehiculele uşoare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonom㠄Registrul Auto Român”, denumită în continuare RAR, ca autoritate competentă pentru monitorizarea şi raportarea către Comisia Europeană a datelor de monitorizare şi a informaţiilor necesare, potrivit prevederilor art. 8 din Regulament.

(2) Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură informarea Comisiei Europene cu privire la desemnarea prevăzută la alin. (1).

(3) RAR transmite Ministerului Mediului şi Pădurilor până la data de 15 martie a fiecărui an, începând din anul 2013, informaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea îndeplinirii prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu anul 2013, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pune la dispoziţia RAR, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, datele de identificare a vehiculelor utilitare uşoare noi înmatriculate în România în cursul anului precedent.

Art. 4. - (1) RAR pune la dispoziţia producătorilor şi a importatorilor sau a reprezentanţilor desemnaţi de aceştia în România informaţiile înregistrate potrivit prevederilor anexei II partea A din Regulament.

(2) RAR desfăşoară activitatea de culegere şi comunicare a datelor prevăzute de Regulament, în mod transparent.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Mazăre

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbéely

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 238.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercial㠄Şantierul Naval 2 Mai” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercial㠄Şantierul Naval 2 Mai” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercial㠄Şantierul Naval 2 Mai” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 241.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercial㠄Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

Sediul/Adresa: Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 2413593

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

11.267

11.830

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

10.737

11.300

 

 

a)

din producţia vândută

3

0

0

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

9.374

10.856

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri. cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

a)

alte venituri din exploatare

9

1.063

444

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

530

530

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

 

 

 

b)

din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

470

500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

60

30

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

10.413

10.923

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

10.413

10.923

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

26

40

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

36

54

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5.681

6.737

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

449

449

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

318

318

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte obligaţii legale, din care:

23

112

112

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

83

83

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

2

2

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

21

21

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

6

6

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

19

20


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

5

5

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

 

 

 

 

d3.2) ti chete de masă

32

14,0

14,5

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0

0

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

 

 

g)

ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

41

43

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.967

3.420

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

213

220

 

 

 

i1) contract ele mandat

39

80,3

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol. din care

40

1

1

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe ciet,e existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2005 cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2

2

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării. privatizării, administrator special,etc.

47b

 

100

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

854

907

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

27

138

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

827

769

 

1

 

Rezerve legale

55

43

45


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

784

724

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

26

26

 

8

 

Minimum 50%, respectiv 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companii lor naţionale şi societăţilor cu capital integral sa majoritar de stat

62

705

615

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

53

83

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

300

2200

 

1

 

Surse proprii

72

300

100

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

73

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse(profit nerepartizat acumulat)

78

 

2 100

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

243

2.200


 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor. inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

243

2.200

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

43

45

XI.

1

 

Rezerve legale

85

43

45

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

11.267

11.830

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

10.413

10.923

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

8

8

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

8

8

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

332

332

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

94

309.7

310

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

8

8

 

 

c)

alte bonificaţii si tonusuri m bani si/sau natura

95

14

14,5

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.226

3.226

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*l000

98

3.455

3.460

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

1.408

1.479

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

1.456

1.479

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale}x1000 ={Rd.16/rd.1)x1000

102

924

923

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

0

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

109

109

 

 

b)

preţuri comparabile

108

109

109

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 272 din 26 martie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 72 din 19 martie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând referatele de aprobare nr. R.L. 2.447/2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 644/2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii” capitolul III „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012” titlul I „Programele naţionale privind bolile transmisibile” punctul 1 „Programul naţional de imunizare”, după titlul „Calendarul de vaccinare 2011” se introduce un nou titlu, „Calendarul naţional de vaccinare 2012”, cu următorul cuprins:

„Calendarul naţional de vaccinare 2012*

 

Vârsta recomandată

Vaccinul

Comentarii

Primele 24 de ore 2-7 zile

Hep B

BCG

În maternitate

2 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

4 luni

DTPa-VPI-Hîb

Medic de familie

6 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa-VPI-Hib, RRO

Medic de familie

4 ani**

DTPa

Medic de familie

6 ani

DTPa-VPI

Medic de familie

7 ani (în clasa I)

RRO

Medic de familie

9 ani***

VPI

Medic de familie

14 ani

dT

Medic de familie

 

NOTĂ:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.

 

* Se aplică începând cu data de 1 iunie 2012.

**Se realizează în anul 2012 până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu.

*** Se realizează până în anul 2014.

 

Abrevieri:

DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

VPi - vaccin polio inactivat

Hep B = vaccin hepatitic B

DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B

DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B

RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin

dT= vaccin diftero-tetanic pentru adulţi”

2. La secţiunea A capitolul III titlul IV „Programele naţionale privind bolile transmisibile”, punctul 8 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare” titlul „Intervenţii”, punctul 1} „Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:

a) prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

b) tratamentul bolnavilor cu: b.1) scleroză multiplă;

b.2) HTAP;

b.3) mucoviscidoză (adulţi şi copii);

b.4) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică);

b.5) miastenia gravis;

b.6) osteogeneză imperfectă;

b.7) boala Fabry;

b.8) boala Pompe;

b.9) tirozinemie;

b.10) epidermoliză buloasă;

b.11) sindromul Prader Willi;

b.12) mucopolizah ari doză tip II (sindromul Hunter);

b.13) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);

b.14) afibrinogenemie congenitală;

b.15) sindrom de imunodeficienţă primară.

Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) lit. a) şi lit. b) pct. b1)-b11) sunt prevăzute în secţiunea B.

Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

3. La secţiunea B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate” capitolul IV „Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate” articolul 33, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu infecţie HIV/SIDA, cu scleroză multiplă şi pentru stări posttransplant, cuprinşi în programul naţional cu scop curativ pentru care perioada poate fi de până la 90, respectiv 92 de zile, după caz. Pentru persoanele cu infecţie HIV/SIDA, la iniţierea/modificarea schemei de tratament, prescrierea medicamentelor specifice se va face pentru o perioadă de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii.”

4. La secţiunea B capitolul VIII „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012” titlul I „Programe naţionale de sănătate cu scop curativ” punctul 1 „Programul naţional de boli transmisibile” subpunctul 1.1 „Subprogramul de tratament a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere” titlul „Indicatori de evaluare” subtitlul indicatori de eficienţă, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.350 lei;”.

5. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 1 subpunctul 1.2 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici;

- numărul de bolnavi de tuberculoză trataţi: 34.000;

2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 409,23 lei.”

6. La secţiunea B capitolul VIU titlul I punctul 4 „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive}”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

- număr de implanturi cohleare: 70;

- număr de proteze auditive BAHA: 15;

- număr de proteze auditive VIBRANT: 6;

2) indicatori de eficienţă:

- cost mediu/implant cohlear: 90.000 lei;

- cost mediu/proteză auditivă BAHA: 23.500 lei;

- cost mediu/proteză auditivă VIBRANT: 41.250 lei.”

7. La secţiunea B capitolul VIII titlu I punctul 6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare” titlul „Activităţi” subpunctul 2) „asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru:”, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:

„h) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);

i) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);

j) tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitală;

k) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficienţă primară.”

8. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6 titlul „Criterii de eligibilitate”, după subpunctul 9) se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 91)-94), cu următorul cuprins:

,91) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);

92) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);

93) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenitală;

94) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficienţă primară.”

9. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare: 1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 2.300;

b) număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră: 1.160;

c) număr de bolnavi cu hemofilie care necesită inte”venţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante: 38;

d) număr de bolnavi cu talasemie: 240;

e) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: 104;

f) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: în puseu acut: 100;

g) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică: 300;

h) număr de bolnavi cu miastenia gravis - crize miastenice: 53;

i) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă: 37;

j) număr de bolnavi cu boala Fabry: 4;

k) număr de bolnavi cu boala Pompe: 1;

l) număr de bolnavi cu tirozinemie: 1;

l1) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sincromul Hunter): 6;

l2) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sincromul Hurler): 2;

l3) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1;

l4) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară: 35;

m) număr de bolnavi cu HTAP trataţi: 250;

n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi): 50;

o) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii): 262;

p) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 83;

q) număr de bolnavi cu Sindromul Prader Willi: 10;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 42.000 lei;

b) cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră/an: 25.000 lei;

c) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră/an: 50.000 lei;

d) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 32.000 lei;

e) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: 50.000 lei;

f) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii: în puseu acut: 30.000 lei;

g) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică: 9.000 lei;

h) cost mediu/bolnav cu miastenia gravis-crize miastenice: 30.000 lei;

i) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă: 1.500 lei;

j) cost mediu/bolnav cu boală Fabry: 500.000 lei;

k) cost mediu/bolnav cu boală Pompe: 1.000.000 lei;

l) cost mediu/bolnav cu tirozinemie: 130.000 lei;

l1) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 1.793.500 lei*;

l2)cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 1.113.000 lei;

l3) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală: 60.000 lei;

l4) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară: 61.911,76 lei*;

m) cost mediu/bolnav HTAP/an: 65.000 lei;

n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulţi): 40.000 lei;

o) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii): 38.000 lei;

p) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă: 17.030,12 lei;

q) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi: 60.000 lei.

Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


* Costul prevăzut la lit. I1) şi ld) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav in funcţie de doza necesară recomandată individual,”

 

10. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 6 titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, după subpunctul 9) se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 91)-94), cu următorul cuprins:

,,91) mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter):

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare - secţia de pediatrie;

b) Spitalul Municipal Caritas - Roşiorii de Vede;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - secţia de pediatrie;

d) Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani;

e) Spitalul Clinic de Copii Braşov;

f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;

92) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler):

a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

93) afibrinogenemie congenitală:

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;

94) sindrom de imunodeficienţă primară:

a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca;

b) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare;

c) Spitalul Judeţean Bacău;

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» laşi;

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

g) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;

h) Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;

i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;

j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

k) Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timişoara;

l) Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;

m) Spitalul Clinic de Urgenţă Arad;

n) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;

o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.”

11. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 8 „Programul naţional de boli endocrine”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 16.400, din care:

a) 8.000 cu osteoporoză;

b) 7.500 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod;

c) 900 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 400,09 lei;

b) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod/an: 40 lei;

c) cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă/an: 500 lei.”

12. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 10 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant: 2.500;

b) număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice: 110;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 25.200 lei;

b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice: 36.363,64 lei.”

13. La secţiunea B capitolul VIII titlul I punctul 11 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 9.781, din care: a.1) 8.726 prin hemodializă, din care:

- hemodializă convenţională: 8.339;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 387; a.2) 1.055 prin dializă peritoneală, din care:

- dializă peritoneală continuă: 1.007;

- dializă peritoneală automată: 48;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost/şedinţă de hemodializă convenţională: 472 lei;

b) cost/sedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-lins: 536 lei;

c) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.233.33 lei;

d) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 5.291,67 lei.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Duţă

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 

În baza prevederilor art. 29, art. 44 alin. (1) şi art. 48 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament cuprinde dispoziţii privind prezentarea, depunerea şi verificarea candidaturilor, analizarea contestaţiilor, procesul electoral şi stabilirea rezultatelor alegerilor,

(2) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, organizează alegeri pentru membrii Consiliului superior al Camerei, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, şi prezentului regulament.

(3) Consiliul superior al Camerei este format din consultanţi fiscali cu bună reputaţie profesională, care şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin regiementările Camerei şi au participat anual la programul de formare profesională continuă. Consiliul superior al Camerei este format din 15 membri.

(4) Comisia de auditori statutari este formată din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, care au şi calitatea de auditor şi nu deţin o funcţie în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizaţii profesionale. Pentru Comisia de auditori statutari se aleg şi 2 membri supleanţi.

(5) Comisia de apel este formată din 5 membri: 3 consultanţi fiscali membri ai Camerei, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, şi 2 reprezentanţi nominalizaţi de Ministerul Finanţelor Publice, din care un reprezentat cu pregătire juridică. Pentru Comisia de apel se aleg şi 2 membri supleanţi.

Art. 2. - (1) Orice membru al Camerei persoană fizică poate fi ales în Consiliul superior al Camerei sau în Comisia de auditori statutari, respectiv în Comisia de apel, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu la data depunerii candidaturii sale;

b) nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani de Cameră;

c) nu deţine o funcţie într-o altă organizaţie profesională;

d) şi-a achitat toate obligaţiile faţă de Cameră, inclusiv pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală unde are calitatea de asociat/acţionar şi administrator, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia, şi a participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în prezentul regulament;

f) are şi calitatea de auditor, în cazul membrilor Comisiei de auditori statutari.

(2) Consiliul superior ai Camerei poate cere candidaţilor să dea o declaraţie privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul superior al Camerei respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declaraţia prevăzută la alin. (2) sau care face o declaraţie falsă ori incompletă.

Art. 3. - Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar ai camerei:

a) membrii Consiliului superior al Camerei;

b) personalul executiv al Camerei;

c) asociaţii, angajaţii, soţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

 

CAPITOLUL II

Procedura de depunere a candidaturii

 

Art. 4. - (1) Consultantul fiscal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 va depune la sediul Camerei din str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cererea de candidatură, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de copia actului de identitate şi copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi.

(2) Consultantul fiscal poate depune candidatura numai pentru una dintre funcţiile eligibile, respectiv: Consiliul superior al Camerei sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.

(3) Candidaturile se depun respectându-se calendarul detaliat în „Anunţul privind depunerea candidaturilor”, care va fi postat pe site-ul Camerei. Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare.

(4) Comisia de validare a candidaturilor, numită potrivit cap. III, va întocmi un proces-verbal în care se va menţiona nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă aceasta a fost depusă în condiţiile prezentului regulament.

(5) Candidaturile valabil depuse vor fi păstrate la arhiva Camerei o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art. 5. - Cererea de candidatură va fi însoţită şi de un curriculum vitae, în format european, în care se face o scurtă descriere a propriei activităţi referitoare la:

- acţiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente unde a fost promovată activitatea de consultanţă fiscală, articole publicate pe teme de fiscalitate, susţinerea de cursuri pe teme de fiscalitate în calitate de lector, promovarea în media sau în mediul de afaceri a activităţii de consultanţă fiscală etc;

- studiile, titlurile ştiinţifice, lucrările ştiinţifice elaborate, cărţi publicate în domeniu, alte tipuri de lucrări de specialitate etc.

 

CAPITOLUL III

Comisia de validare a candidaturilor

 

Art. 6, - (1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 5 persoane, după cum urmează:

- secretarul general, care este desemnat preşedintele comisiei de validare a candidaturilor;

- directorul Direcţiei de servicii pentru membri;

- directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională;

- consilierul juridic;

- un reprezentant nominalizat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuţii:

- verifică existenţa documentelor specificate la art. 4 alin. (1)şi la art. 5;

- verifică respectarea termenului-limită de depunere a candidaturilor;

- verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.

(3) Comisia de validare a candidaturilor va întocmi o listă cu candidaturile admise, care va fi afişată pe site-ul Camerei, inclusiv curriculumul vitae al fiecărui candidat, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de ia data termenului-limită de depunere a candidaturilor.

(4) Eventualele contestaţii referitoare la lista candidaturilor se vor depune în termen de 48 de ore (două zile) de la afişarea listei.

(5) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 2 (două ) zile de către o comisie formată din 3 membri: un membru al Comisiei de apel, un membru al Consiliului superior al Camerei care nu şi-a depus candidatura şi un reprezentant nominalizat de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele se afişează pe site-ul Camerei.

(2) Lista candidaturilor elaborată după soluţionarea contestaţiilor rămâne definitivă.

(3) Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale vor fi anunţate în Conferinţă de către preşedintele de şedinţă.

Art. 8. - Candidaturile validate vor fi înscrise pe buletinul de vot în forma aprobată de Consiliul superior al Camerei, în ordinea alfabetică. Buletinele de vot se tipăresc prin grija Camerei, pe suport hârtie.

 

CAPITOLUL IV

Alegătorii

 

Art. 9. - (1) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanţii fiscali care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului în care se organizează alegeri, şi care au participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor, conform normelor Camerei.

(2) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri cu drept de vot, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

(4) Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile ru pot reprezenta aiţi membri.

Art. 10. - Cu 15 zile înainte de data Conferinţei se va publica pe site-ul Camerei lista alegătorilor, care va cuprinde persoanele care au drept de vot statutar, care se pot prezenta la Conferinţa ordinară si îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin, (1).

 

CAPITOLUL V

Procedura alegerilor

 

Art. 11. - La propunerea consultanţilor fiscali prezenţi în plenul Conferinţei ordinare se alege comisia de numărare a voturilor, formată din 15 membri. Aceasta îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte.

Art. 12. - Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuţii:

a) primirea şi distribuirea buletinelor de vot către consultanţii fiscali cu drept de vot;

b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;

c) stabilirea candidaţilor care au fost aleşi prin întocmirea listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute;

d) elaborarea unui raport scris către Conferinţă cu privire la desfăşurarea alegerilor;

e) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinţei;

f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior al Camerei;

g) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.

Art. 13. - (1) Alegătorii prezenţi la Conferinţă vor primi un singur buletin de vot.

(2) Alegătorii care sunt împuterniciţi de către alţi membri ai Camerei cu drept de vot prin procură vor primi câte un buletin de vot corespunzător fiecărei procuri.

Art. 14. - Votul „pentru” se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit, fără să se depăşească numărul locurilor eligibile. Votul „contra” se exprimă prin lăsarea intactă a căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului.

Art. 15. - Buletinele care vor cuprinde un număr mai mare de voturi decât numărul de locuri din care este format/formată Consiliul superior al Camerei, respectiv 15, Comisia de auditori statutari, respectiv 5, şi Comisia de apel, respectiv 5, vor fi anulate.

Art. 16. - (1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.

(2) Dintre cei 5 candidaţi declaraţi aleşi în ordine descrescătoare pentru Comisia de auditori statutari, primii 3 candidaţi sunt declaraţii membrii titulari, iar ceilalţi 2 candidaţi membri supleanţi.

(3) Dintre cei 5 candidaţi declaraţi aleşi în ordine descrescătoare pentru Comisia de apel, primii 3 candidaţi sunt declaraţii membrii titulari, iar ceilalţi 2 candidaţi membri supleanţi.

(4) în caz de egalitate la ultima poziţie validă, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

(5) Rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei de către preşedintele comisiei de numărare a voturilor şi se afişează pe site-ul Camerei.

Art. 17. - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE CANDIDATURĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................CNP.................................................... legitimat/legitimată cu Bl/CI/paşaport seria .... nr. ..................emis/emisă la data de.....................de.............................................. domiciliat/domiciliată în localitatea......................................................., str. ........................................................................nr. ....... bl...... sc. ..... et. .... ap....... judeţul/sectorul ............................. telefon ............................ fax ......................... e-mail ..............................., având calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, nr. carnet........../an.............

Îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în1:..............................................................................

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi2:

 am capacitate deplină de exerciţiu;

 nu am fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Consultanţilor Fiscali;

 nu deţin nicio funcţie într-o altă organizaţie profesională;

 am achitat obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;

 am participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

 am şi calitatea de auditor3.

În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:

- Bl/CI/paşaport seria.....nr. ..................., emis/emisă la data de................de............., în copie;

- copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi;

- curriculum vitae.

 

Data...............

 

Semnătura...............

 

Domnului Preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali

 


1 Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.

2 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

3 Numai pentru candidaţii la Comisia de auditori statutari.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

PROCURĂ SPECIALĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................cetăţean român, domiciliat/domiciliată în ..............................., str. ............................................nr. .........bl.........se..........et. .....ap.......sectorul..........legitimat cu CI. seria............nr. ......................., eliberată de........................la data de.................., născut/născută la data de........................., în ..................................având CNP.........................................în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, nr. carnet............../an........., împuternicesc prin prezenta pe...............................................................cetăţean român, domiciliat în..................................str. .......................................nr. ........., bl.........se..........et. ....ap......, sectorul........ legitimat cu CI. seria .... nr. .............. eliberată de ............... la data de ............... născut la data de ................... în ......................................având CNP..............................................în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, nr. carnet............../an.........., să mă reprezinte la Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din România care va avea loc la data de 29 aprilie 2012.

În virtutea prezentului mandat,........................................este împuternicit/împuternicită să participe la lucrările Conferinţei naţionale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi să voteze

În numele meu şi pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a Conferinţei din data de 29 aprilie 2012, inclusiv alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat German din Lugoj

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 174 lei.

2. Cuantumul total al veniturilor din chirii: 6.000 lei.

3. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 20.357 lei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.