MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 222/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 3 aprilie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

58. - Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

336. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

59. - Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

337. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

249. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

250. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate in subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 

251. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice din domeniul transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Braşov care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiinţează Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, judeţul Cluj, cod poştal 400112.

Art. 2. - Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: Facultatea de Ştiinţe şi Arte, cu specializarea Cinematografie, fotografie, media, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea-Ciuc, cu specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, Economie agroalimentară, Economie generală, Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, Facultatea de Ştiinţe din Miercurea-Ciuc, cu specializările Sociologie, Comunicare şi relaţii publice, Ingineria produselor alimentare, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, şi Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş, cu specializările Informatică, Comunicare şi relaţii publice, Automatică şi informatică aplicată, Mecatronică şi Calculatoare, toate cu predarea în limba maghiară, cu excepţia programului de studiu Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, şi, după caz, limba română, limba engleză şi alte limbi.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în condiţiile legii, la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, dispune de patrimoniul propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul universităţii constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanţe.

{2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universităţii, contravaloarea lor revine universităţii.

(3) în caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înfiinţată prin prezenta lege, revine fondatorilor.

Art. 6. - Cheltuielile privind funcţionarea universităţii prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.

Art. 7. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 29 martie 2012.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

Denumirea

Adresa

Valoarea contabilă

Titlul în baza căruia este deţinut, documente justificative

Bunuri imobile

38.369.771 lei

 

A. Clădiri, construcţii

36.041.118 lei

 

Clădire Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca (cota de 1/2 parte)

Municipiul Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4

1.644.428 lei

Încheierea nr. 24010/24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 273082 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 102378 Cluj-Napoca), nr. top. 240/1, nr. cad. 240/1-C1, proprietate indiviză cu Fundaţia Sapientia

Clădire - Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi

Umaniste din Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 1

 

9.111.090 lei

Contract de vânzare-cumpărare nr. 857/25.07.2007, Extras de carte funciară nr. 556/N/C din Miercurea-Ciuc, nr. cad. 5847/C

Clădire - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi  Umaniste din Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca

25.258.248 lei

Autorizaţie de construire nr. 135/18.07.2003, Extras de carte funciară nr. 51086 Corunca, nr. cad. 51086, 51086-C1

Sere pentru activitatea didactică - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi  Umaniste din Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca

27.352 lei

Facturi de achiziţie/Liste de inventar

B. Terenuri

1.477.000 lei

 

Teren - Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca (cota de 1/4 parte)

Municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puşcariu (fosta str, Topliţa) nr. 2

 

Încheierea nr. 24010/24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 273739 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 306 Cluj-Napoca), proprietate indiviză cu Fundaţia Sapientia, nr. top. 240/3; valoarea inclusă în valoarea clădirii Rectorat

Teren pentru construcţii - Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14

1.054.584 lei

Contract de vânzare-cumpărare nr. 604/03.05.2006, Extras de carte funciară nr. 263021 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 155892N Cluj-Napoca), nr. cad. 8228/1, nr. top. 1397/1

Teren sub clădire şi curte - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c,

satul Corunca

104.218 lei

încheierea nr. 24010/24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 51086 Corunca, nr. cad. 51086

Teren pentru construirea unui cămin studenţesc lângă Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca

36.571 lei

încheierea nr. 24010/24,10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară 3825/N Corunca, nr. cad. 1654

Teren pentru activităţi didactice - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca

281.627 lei

încheierea nr. 24010/24,10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, nr. cad. 51297 (în curs de dezmembrare)

C. Altele {proiect clădire şi imobilizări în curs)

851.653 lei

 

Proiect clădire 2S+D+P+6E - Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca şi lucrări în curs

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14

647.738 lei

Contract de proiectare nr. 470/30.11,2006, Autorizaţie de construire nr. 35/15.01.2009

Proiect clădire cămin studenţesc P+3E - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş şi lucrări in curs

Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca

203.915 lei

Contract de proiectare nr. 305/16.10.2007, facturi de achiziţie

Bunuri mobile

 

5.564.281 lei

 

Programe informatice

 

80.466 lei

Liste-inventar

Echipamente tehnologice

 

691.078 lei

Liste-inventar

Aparate şi instalaţii

 

201.033 lei

Liste-inventar

Mijloace de transport

 

144.428 lei

Liste-inventar

Mobilier, aparatură birotică

 

129.850 lei

Liste-inventar

Avans imobilizări necorporale

 

10.580 lei

Liste-inventar

Fond de carte

 

 1.846.628 lei

Liste-inventar

Diverse (inventar gospodăresc)

 

 2.460.218 lei

Liste-inventar

Active circulante

 

 6.187.555 lei

 

Disponibilităţi

 

 5.939.323 lei

Extrase de cont, registre de casă

Stocuri

 

 18.657 lei

Balanţa analitică

Creanţe

 

 229.575 lei

Balanţa analitică

Total patrimoniu la data de 31.08.2010:

 

50.121.607 lei

 

 

NOTA:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Sapientia din Cluj-Napoca şi Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2012,

Nr. 336.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. 1. - Se înfiinţează Universitatea Agora din municipiul Oradea, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, judeţul Bihor, cod poştal 410526.

Art. 2. - Universitatea Agora din municipiul Oradea se înfiinţează cu următoarea facultate şi următoarele specializări acreditate: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, cu specializările Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Drept, toate cu predarea în limba română.

Art. 3. - În structura Universităţii Agora din municipiul Oradea intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în condiţiile legii, de instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea Agora din municipiul Oradea dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul universităţii constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanţe.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Universităţii Agora din municipiul Oradea, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universităţii, contravaloarea lor revine universităţii.

(3) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universităţii Agora din municipiul Oradea, înfiinţată prin lege, revine fondatorilor.

Art. 6. - Cheltuielile privind funcţionarea universităţii prevăzute la art. 1 se asigură din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.

Art. 7. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, Universitatea Agora din municipiul Oradea este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 29 martie 2012.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universităţii Agora din municipiul Oradea

 

Patrimoniul Universităţii Agora din municipiul Oradea este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- lei -

Titlul in baza căruia este deţinut

I. Bunuri imobile

1.253.287,5

 

A. Clădiri campus universitar şi teren aferent

Municipiul Oradea. Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

1.253.287.5

Contract de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară

II. Bunuri mobile

199.341,54

 

A. Tehnică de calcul

Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

33.709.00

Facturi de achiziţie

B. Programe informatice şi licenţe

Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

19.468,67

Facturi de achiziţie

C. Mobilier

Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

81.820.02

Facturi de achiziţie

D. Fond de carte-bibliotecă

Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

36.950,00

Facturi de achiziţie

E. Birotică

 

12.670,00

Facturi de achiziţie

F. Aparatură de laborator

 

783.00

Facturi de achiziţie

G. Mijloace de transport

Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor

13.940,85

Facturi de achiziţie

III. Active circulante

336.088,65

 

A. Disponibilităţi

 

323.120,65

Extrase de cont

B. Alte valori (obiecte de inventar)

 

12.968,00

Facturi de achiziţie

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Agora din municipiul Oradea şi Universitatea Agora din municipiul Oradea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 337.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale

şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Minai Capra,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2012

privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

 

1. Municipiul Bucureşti Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,24 g*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construiri

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Aria desfăşurată

(mp)

1.

Bd. I. C. Brătianu nr. 5, sectorul 3

1936

S + P + 8E

26

2.235

2.

Str. Maria Rosetti nr. 55, sectorul 2

1934

S + P + 8E + M

20

2.105

3.

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 1

1930

S + P + 6E + M

14

3.637

4.

Bd. Dacia nr. 85, sectorul 2

1935

S + P +. 5E

11

1.945

5.

Str. Pictor Luchian nr. 12, corp C, sectorul 2

1933

D + P + 4E + M

8

1.410

6.

 Str. Nicolae îorga nr. 31. sectorul 1

1936

S + P + 5E

19

1.720

7.

 Calea Moşilor nr. 96, sectorul 2

1900

S + P+5E+M

11

2.500

8.

 Str. Ion Brezoianu nr. 38, sectorul 1

1934

S + P + 5E

9

1.542

9.

 Str. Ion Câmpineanu nr. 9, sectorul 1

1915

S + P + 6E+M

25

3.155

10.

Str. Boteanu nr. 3A-3B, sectorul 1

1935

S + P + 8E+M

90

10.593

 

 

1936

S + P + 7E

 

 

                                                       

2. Municipiul Roman, judeţul Neamţ

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,24 g*)

 

Adresa imobilului

Anul construiri

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Aria desfăşurată

(mp)

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S + P + 4E

45

2.960

 

3. Municipiul Tulcea, judeţul Tuicea

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,16 g*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construiri

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Aria desfăşurată

(mp)

1.

Str. Isaccei, bloc I 3

1962

P + 4E

30

2.905

2.

 Str. Isaccei, bloc I 4

1962

P + 4E

30

2.905

 

4. Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g*)

 

 

Adresa imobilului

Anul construiri

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Aria desfăşurată

(mp)

Str. Dealului nr. 11, bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

 

5. Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,16 g*)

 

Adresa imobilului

Anul construiri

Regimul de înălţime

Nr. de apartamente

Aria desfăşurată

(mp)

Str. Plantelor nr. 33, bloc P1

1968

S + P+4E

60

3.390

 

*) Valori de calcul cuprinse în harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1/2006, în care:

ag - acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR = 100 de ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.”

2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de 300, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.”

3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 707, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului,”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 2 punctul I, numerele curente 1 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

„1.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate - 1.238 de posturi

……………………………………….

5.

 Agenţia Domeniilor Statului - 226 de posturi”

 

6. La anexa nr. 2 punctul II, după numărul curent 6 se Introduce un nou număr curent, numărul curent 7, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

„7.

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare - 1.500 de posturi”

 

7. La anexa nr. 2 punctul II, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute fa pct. II este de 3.737.”

8. Anexa nr. 3 se abrogă.

9. La anexa nr. 4, textul primului asterisc se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele pentru activităţi speciale şi autospeciale din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 200 litri/luna/autoturism respectiv 300 litri/lună/autospecială.

Direcţia pentru Agricultură Tulcea - unitatea fitosanitară utilizează o şalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Consumul de carburanţi al şalupei este de 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună.”

Art. II. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 1.238.”

Art. III. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Domeniilor Statului este de 226.”

Art. IV. - Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Domeniilor Statului şi direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fula

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 250.

 

ANEXAV

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010),

 

Numărul maxim de posturi = 707, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Secretar general

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea competenta pentru acreditarea agenţilor

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii publice

 

 

de plăţi şi a Organismului coordonator**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală politici in sectorul vegetal

 

 

 

 

Direcţia management resurse umane

 

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

 

 

 

 

 

 

Agenţia Naţională Fitosanitară*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generata politici în zootehnie şi

 

 

 

 

Direcţia juridică

 

Direcţia generala dezvoltare rurală -

 

 

 

 

industria alimentară

 

Centrul operativ pentru situaţii de

 

 

 

 

Autoritatea de management pentru PNDR

 

 

 

 

 

 

urgenţa***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generala control şi inspecţii

 

 

 

 

Unitatea pentru politici publice*”

 

Direcţia generală pescuit -

 

 

 

 

 

 

Probleme speciale***

 

 

 

 

Autoritatea de management pentru POP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* se organizează la nivel de direcţie

** se organizează la nivel de serviciu

** se organizează la nivel de compartiment

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice din domeniul transporturilor

 

Având în vedere Memorandumul cu tema: ocuparea a 10 posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru structurile implicate în gestionarea instrumentelor structurale, aprobat de primul-ministru al Guvernului României,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul I din Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2009 privind reorganizarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2009, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al CENAFER este de 190. Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi este de 526, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 2 litera F, numărul curent 24 se abrogă.

4. La anexa nr. 2 litera F, după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 şi 26, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

.,25.

Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R» - SA,

Bucureşti

26.

Societatea Comercială «Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.» -S.A.

Bucureşti”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Nicolae Ivăşchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 251.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

Numărul maxim de posturi = 526. exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

 

Colegiul Ministerului

 

MINISTRU

 

Cabinetul Ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Informare Publică şi Comunicare

 

 

Direcţia Generală de Control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Audit

 

 

Serviciul Probleme Speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul Consilierilor Pentru Afaceri Europene

 

 

Secretariatul Naţional Traceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar De Stat

 

 

Secretariatul Tehnic pentru Regiunea Dunării*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinetul Secretarului De Stat

 

 

Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct

 

 

Cabinetul Secretarului de Stat

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală Infrastructură, Transport Multimodal şi Participarea Sectorului Privat

 

Direcţia Generală Reglementări în Transporturi

 

Direcţia Generală Aviaţie Civilă

 

Direcţia Management, Strategie  şi Mediu

 

Direcţia Generală Juridica şi Resurse Umane

 

Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe

 

Direcţia Generală Economica

 

Direcţia Generală Investiţii Domeniu Public, Achiziţii Publice şi Privatizare

 

Direcţia Administrativa şi Protocol

 

Serviciul Relaţii cu Parlamentul Sindicatele, Patronatele şi Organizaţii Neguvernamentale

 

 


* se organizează la  nivel de serviciu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

ORDIN

privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente

 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Avizul consultativ se acordă de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase şi înregistrarea acestora în Registrul asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al căror obiect principal de activitate îi reprezintă exercitarea unei credinţe religioase.

(2) Pentru obţinerea avizului, asociaţia interesată adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

(3) Asociaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea avizului adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), precum şi de următoarele documente:

a) copie de pe actul constitutiv şi statutul asociaţiei constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de pe actele/documentele prin care s-au aprobat toate modificările intervenite în actul constitutiv şi în statut;

b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice.

(4) în cazul asociaţiilor prevăzute la alin. (3), hotărârea de modificare a actului constitutiv privind transformarea asociaţiei în asociaţie religioasă se va comunica în formă autentică şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) semnăturile şi elementele de identificare ale cel puţin 300 de membri asociaţi, cetăţeni români sau rezidenţi, care nu fac parte din alte asociaţii religioase sau culte recunoscute;

b) enunţarea clară a hotărârii membrilor prevăzuţi la lit. a) de a transforma asociaţia în asociaţie religioasă, cu scopul expres al exercitării unei credinţe religioase specifice;

c) denumirea asociaţiei, care nu poate să fie identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a unei alte asociaţii religioase recunoscute;

d) sediul, patrimoniul, primele organe de conducere ale asociaţiei religioase;

e) persoana împuternicită să facă demersurile în vederea transformării în asociaţie religioasă.

(5) Membrii asociaţi prevăzuţi la alin. (4) trebuie să îşi însuşească şi mărturisirea de credinţă şi statutul asociaţiei religioase, care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, modul de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor locale, drepturile şi obligaţiile membrilor, principalele activităţi pe care asociaţia religioasă înţelege să le desfăşoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale; alte prevederi specifice asociaţiei religioase respective.

(6) Asociaţiile prevăzute la alin. (3) pot proba faptul că aveau ca obiect principal de activitate exercitarea unei credinţe religioase la data intrării în vigoare a Legii nr. 489/2006, prin conţinutul statutului, prin raportul de activitate depus anual la Secretariatul de Stat pentru Culte sau prin alte mijloace de probă.

Art. 2. - (1) Cererile şi documentaţia se depun la Serviciul asistenţă, învăţământ care verifică conţinutul documentaţiei depuse de către asociaţie şi solicită, după caz, completarea acesteia. Completarea se solicită în maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei, prelungindu-se în mod corespunzător termenul de răspuns.

(2) în termen de 10 zile calendaristice de la depunerea solicitărilor sau de la completarea documentaţiei, Serviciul asistenţă, învăţământ are obligaţia să întocmească referatele de oportunitate în vederea eliberării avizului, sau, după caz, de respingere, în condiţiile legii.

(3) Referatele de oportunitate şi documentaţia în baza cărora au fost elaborate se prezintă pentru avizul de legalitate Serviciului economic, administrativ, resurse umane şi juridic, care, în termen de 10 zile calendaristice, va aviza sau va respinge motivat acordarea avizului solicitat.

Art. 3. - (1) Se aprobă formularele avizelor eliberate de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru asociaţiile religioase, în conformitate cu prevederile art. 1, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

{2) în cazul respingerii solicitării de aviz, răspunsul va trebui să conţină, detaliat, motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 4. - (1) Se aprobă instituirea registrului asociaţiilor religioase care au primit avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte, gestionat de Serviciul asistenţă, învăţământ.

(2) Registrul asociaţiilor religioase are următorul conţinut:

 

Nr. de înregistrare a cererii

Denumirea asociaţiei religioase

Numele şi prenumele preşedintelui

Sediul asociaţiei religioase

Nr. avizului/Data eliberării

Observaţi

0

1

2

3

4

5

 

Art. 5. - (1) Se aprobă modelul de tabel care conţine datele de identificare şi semnăturile asociaţilor, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tabelul cuprinzând datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale asociaţilor este parte a actului constitutiv.

Art. 6. - Serviciul asistenţă, învăţământ şi Serviciul economic, administrativ, resurse umane şi juridic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.274/2007 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 28 mai 2007, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

AVIZ

Nr. ......../................

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul genera al cultelor văzând Cererea înregistrată cu nr. ......./...................formulată de......................................... prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înregistrării ca asociaţie religioasă având în vedere referatul de oportunitate şi avizul de legalitate privind înfiinţarea acesteia,

ţinând seama că prevederile actului constitutiv şi ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinţe religioase,

Secretariatul de Stat pentru Culte avizează înfiinţarea asociaţiei religioase............................................, cu sediul în localitatea............................, str. ...................nr. .............judeţul/sectorul.....................conform actului constitutiv, autentificatei nr. ......../................., şi statutului asociaţiei, autentificat cu nr. ........./...............de către...................................................

Orice modificare a actului constitutiv sau a statutului asociaţiei va trebui declarată.

 

Secretar de stat,

………………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

Serviciul economic, administrativ, resurse umane şi juridic,

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

AVIZ

Nr.. ....../.........................

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

văzând Cererea înregistrată cu nr. ......./.................., formulată de....................................prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte în vederea dobândirii statutului de asociaţie religioasă,

având în vedere referatul de oportunitate şi avizul de legalitate privind dobândirea statutului şi înregistrării ca asociaţie religioasă,

ţinând seama că prevederile actului constitutiv şi ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinţe religioase,

Secretariatul de Stat pentru Culte avizează dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către...................................... cu sediul în localitatea.............................str.. .......................nr. .......judeţul/sectorul................., consemnate în Hotărârea adunării generale autentificate cu numărul..........................de către......................................

Orice modificare a statutului privind scopul asociaţiei va trebui declarată, potrivit legii.

 

Secretar de stat,

………………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

Serviciul economic, administrativ, resurse umane şi juridic,

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

Tabel privind datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale asociaţilor

 

„Noi, membrii asociaţi, declarăm că ne-am însuşit statutul Asociaţiei (denumirea asociaţiei), nu facem parte din alte culte sau asociaţii religioase şi hotărâm să constituim/transformăm Asociaţia (denumirea asociaţiei) în asociaţia religioasă (denumirea asociaţiei), conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în scopul expres declarat al exercitării credinţei formulate în Mărturisirea de credinţă...”*

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

CNP (codul numeric personal)

Semnătura

Data

0

1

2

3

4

5

 

* Acest text trebuie să se regăsească pe fiecare pagină a Tabelului privind datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale asociaţilor.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei Titlul proiectului

Judeţul/Municipiul

Nr. de beneficiari

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2012

1.

Asociaţia filantropică creşti n-ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”, Centrul rezidenţial de fete „Sf. Vasile cel Mare”

Municipiul Galaţi

30 de persoane

200.000 lei

2.

Asociaţia filantropică creşti n-ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”, Centru! Multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”

Municipiul Galaţi

60 de persoane

250.000 lei

3.

Fundaţia „Familia” Galaţi - centru de zi pentru copii din familii în dificultate

Municipiul Galaţi

50 de persoane

62.500 lei

4.

Fundaţia „Familia” Galaţi - centru comunitar pentru victime ale violenţei în familie

Municipiul Galaţi

10 persoane

75.000 lei

5.

Fundaţia „Inimă de copil” - centru de zi pentru copii din familii în dificultate

Municipiul Galaţi

35 de persoane

50.000 lei

6.

Fundaţia „Cuvântul întrupat”, Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate „La Vale”

Municipiul Galaţi

40 de persoane

65.000 lei

7.

Fundaţia „împreună”, Centrul de zi „împreună” pentru copii defavorizaţi

Municipiul Galaţi

50 de persoane

66.500 lei

8.

Fundaţia „împreună”, Clubul seniorilor

Municipiul Galaţi

25 de persoane

30.000 lei

9.

Asociaţia persoanelor cu handicap „Sporting Club”, Centrul de zi şi sănătate „Acces pentru toţi” – centru de recuperare, reabilitare, incluziune socială pentru persoanele cu handicap fizic şi asocia din municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

100 de persoane

72.000 lei

10.

Asociaţia „Nova” 2002 - centru maternal

Municipiul Galaţi

15 persoane

79.000 lei

11.

Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi - centrul de sprijin social pentru romi

Municipiul Galaţi

40 de persoane

24.000 lei

12.

Asociaţia „Antonie cel Mare”

Municipiul Galaţi

50 de persoane

160.000 lei

13.

Fundaţia de sprijin a vârstnicilor, Centrul de zi ”Speranţa” pentru persoane vârstnice

Municipiul Galaţi

20 de persoane

30.000 lei

 

Total

 

 

1.164.000 lei

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE

Serviciul activităţi culturale, sportive, de tineret şi locativ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3471998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţie/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2012

- lei -

„1.

Fundaţia UnitarCoop

Municipiul Târgu  Mureş

29.786,40

2.

Asociaţia Caritas Greco-Catolic - Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

25.531,20

3.

Fundaţia Culturală Cezara Codruţa Marica

Municipiul Târgu Mureş

7.476,00

4.

Fundaţia Curcubeu-Szivârvâny-Rainbow

Municipiul Târgu Mureş

44.193,60

5.

Asociaţia Familiilor şi Familiilor Mari Marianum

Municipiul Târgu Mureş

12.765,50

6.

Fundaţia Talenturn

Municipiul Târgu Mureş

42.720,00

7.

Fundaţia Creştină Rhema - Centrul de zi „Ioana”

Municipiul Târgu Mureş

29.904,00

8.

Fundaţia Creştină Rhema - Casa „Iona”

Municipiul Târgu Mureş

13.884,00

9.

Asociaţia Hifa - România Ajutor pentru Toţi

Municipiul Târgu Mureş

18.478,80

10.

Fundaţia Creştină Diakonia Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

42.552,00

11.

Fundaţia Buckner

Municipiul Târgu Mureş

3.204

 

 

TOTAL:

270.495,5

 

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Braşov care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Unitatea de asistenta socială pentru care se acorda subvenţia

Cuantumul subvenţiei aprobate (lei)

1.

Fundaţia Hospice „Casa Speranţei”

Centrul de zi

suma de 82.250 lei pentru un număr mediu lunar de 47 de beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar

2.

Fundaţia Hospice „Casa Speranţei”

Unitate de îngrijiri la domiciliu

suma de 126.000 lei pentru un număr mediu lunar de 105 beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar

3.

Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

Centrul de zi

suma de 33.250 lei pentru un număr mediu lunar de 19 beneficiari, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar

 

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECŢILOR*)

Numere de înregistrare radiate din TNA

Secţiunea 1: Arhitecţi cu drept de semnătură

Secţiunea 2: Conductori arhitecţi cu drept de semnătură

Arhitecţi cu drept de semnătură suspendat

Conductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendat

Anexa I: filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România

 

NOTĂ:

Tabloul Naţional al Arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România până la data de 29 februarie 2012.

Tabloul Naţional al Arhitecţilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România în administrarea dreptului de semnătură şi de către autorităţile administraţiei publice pentru promovarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii.

Tabloul teritorial al arhitecţilor este evidenţa gestionata de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă în anexa I.

Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitecţilor permite exercitarea profesiei în toată tara.


*) Tabloul Naţional al Arhitecţilor se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Au Io nome „Monitorul Oficial”. Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.