MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 695/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

723. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de stabilizare si de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008

 

724. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti ia 11 martie 2011 si la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă- Constanta

 

932. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”

 

933. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

939. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.591. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

32. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor

 

Rectificări la:

 - Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 770/2011

 


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de stabilizare si de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 63 din 16 martie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de stabilizare si de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 723.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Victor Micula se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Ungară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 724.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 11 martie 2011 si la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă-Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă-Constanta, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 11 martie 2011 si la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă- Constanta, ratificat prin Legea nr. 151/2006, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 923.


*) Traducere.

 

Ministerul Finantelor Publice

Cabinet secretar de stat

Nr. 606.095

 

Bucuresti, 11 martie 2011

 

Către: Banca Europeană de Investitii

Biroul din Bucuresti

Str. Vasile Lascăr nr. 31, sectorul 2

Fax: 40 21 317 90 90

 

În atentia: Doamnei Milena Messori, sef birou

 

Subiect: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare FI Nr. 23.370 dintre România si Banca Europeană de Investitii (Banca) si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR – Proiectul autostrada Cernavodă- Constanta TEN

 

Stimată doamnă,

Referitor la problema amintită mai sus, dorim să vă informăm cu privire la scrisoarea (anexată în copie) Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR) din data de 2 februarie 2011.

Conform scrisorii amintite, propunerea de amendament are în vedere următoarele elemente:

- extinderea datei-limită pentru transmiterea solicitării de tragere de la 24 aprilie 2011 la 30 noiembrie 2013; (art. 1.02B);

- extinderea datei preconizate de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2013 (anexa - Descrierea tehnică, Calendar).


Contractul de asistentă tehnică pentru servicii de consultantă încheiat cu Ascot Engineering Services - S.R.L. referitor la proiectele de reabilitare, etapele V si VI, a fost prelungit cu 14 luni la data de 18 februarie 2011 prin Actul aditional nr. 3 la contract, transmis Băncii ia data de 24 februarie 2011.

Asteptam cu interes răspunsul dumneavoastră si vă multumim pentru întelegerea necesitătii de efectuare în regim de urgentă a modificării Contractului de finantare.

 

Vă multumim pentru colaborare.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

Transmis prin DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr.17, sectorul 5

RO-70060, Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

 

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Goiescu nr. 38, sectorul 1

RO-77113 Bucuresti

România

 

Luxemburg, 3 mai 2011 JUOPS/SEE/AIA nr.

EXPBEI -EIB

004431 03.MAI 11

 

Subiect: AUTOSTRADA CERNAVODĂ - CONSTANTA (FI Nr. 23.370)

Contract de finantare încheiat între România, Banca Europeană de Investitii (Banca) si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare (Contractul de finantare) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare

 

Stimati domni,

Facem referire la Contractul de finantare conform indicatiilor de mai sus.

1. Interpretare

În cazul în care nu sunt definiti în alt mod, termenii cu majuscule utilizati în prezenta scrisoare au aceeasi semnificatie ce Ie-a fost atribuită în Contractul de finantare. Referirile la articole reprezintă referiri la articolele din Contractul de finantare.

În prezenta scrisoare

“Data intrării în vigoare” reprezintă cea mai târzie dată dintre:

(i) data primirii de către Bancă a două (2) originale ale prezentei scrisori contrasemnate în mod corespunzător în numele debitorului si al CNADNR; si

(ii) data primirii de către Bancă a plătii pentru comisionul de amendare.

 

2. Modificările Contractului de finantare

Facem referire la precedentele amendamente nr. 1 din 14 noiembrie 2008 referitor la modificările legislatiei românesti privind datoria publică si nr. 2 din 13 mai 2009 în care a fost modificată data de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2010 la 31 decembrie 2011 ca urmare a unor probleme importante de implementare.

Producând efecte de la data intrării în vigoare, avem plăcerea de a vă confirma faptul că, în urma solicitării Ministerului Finantelor Publice din data de 11 martie 2011 si în baza informatiilor referitoare la implementarea proiectului pe care ni le-ati oferit dumneavoastră, Banca acceptă modificarea anumitor prevederi ale Contractului de finantare, după cum este prezentat în continuare.

Articolul 1.02B

În articolul 1.02B data “24 aprilie 2011” va fi modificată si va deveni “30 noiembrie 2013”.

Modificările la anexa A (A.1.) - Descrierea tehnică

Paragraful cu titlul “Calendar” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Sectiunea Medgidia - Constanta va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2012, iar Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2013.”

Anexa C

În anexa C, data “24 aprilie 2011” va fi modificată si va deveni “30 noiembrie 2013”.


Anexa D

Prezenta anexă D va fi înlocuită în totalitate cu o nouă anexă D, în forma prezentată în anexa I la prezenta scrisoare.

 

3. Continuarea obligatiilor

Împrumutatul ia cunostintă si agreează faptul că în afara prevederilor prezentate si agreate prin aceasta, prezenta scrisoare nu constituie o derogare acordată de Bancă sau o modificare a niciunuia dintre termenii sau conditiile Contractului de finantare. Banca îsi rezervă oricare si toate drepturile contractuale si juridice pe care le detine în contextul Contractului de finantare si al legislatiei aplicabile.

 

4. Comision de amendare

Împrumutatul va achita Băncii un comision de angajament în valoare de 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru punerea în practică a prezentului amendament nr. 3. Respectiva sumă va fi plătită către Banque Caisse dEpargne de lEtat, Luxembourg (BCEELULL), în contul numărul IBAN LU08 0019 0150 0467 5000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 3, mentionând ca referintă numărul facturii.

 

5. Legislatia si jurisdictia

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părtile agreează prin aceasta jurisdictia Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

În cazul în care sunteti de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnati Băncii două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, în atentia doamnei Stella Renita (tel (+352) 4379 83445, e-mail: s.renita@eib.org), initializate pe fiecare pagină, datate si semnate în mod corespunzător în numele si în contul României în calitatea sa de debitor si al CNADNR.

 

Cu sinceritate,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy M. Novo

 

Luat la cunostintă si agreat pentru si în numele României. Pentru Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Data: 25.05.2011

 

Luat la cunostintă si agreat pentru si în numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România-S.A.

Daniela Draghia,

director

 

 

ANEXA

ANEXA D

 

Graficul de rambursare

 

Data scadentă a ratei de rambursare

Sume de rambursat ca procent din împrumut

 

Data scadentă a ratei de rambursare

Sume de rambursat ca procent din împrumut

1.20/04/2014

2,94%

 

19.20/04/2023

2,94%

2.20/10/2014

2,94%

 

20.20/10/2023

2,94%

3.20/04/2015

2,94%

 

21.20/04/2024

2,94%

4.20/10/2015

2,94%

 

22.20/10/2024

2,94%

5.20/04/2016

2,94%

 

23. 20/04/2025

2,94%

6.20/10/2016

2,94%

 

24.20/10/2025

2,94%

7.20/04/2017

2,94%

 

25. 20/04/2026

2,94%

8.20/10/2017

2,94%

 

26.20/10/2026

2,94%

9.20/04/2018

2,94%

 

27. 20/04/2027

2,94%

10.20/10/2018

2,94%

 

28.20/10/2027

2,94%

11.20/04/2019

2,94%

 

29. 20/04/2028

2,94%

12.20/10/2019

2,94%

 

30.20/10/2028

2,94%

13.20/04/2020

2,94%

 

31.20/04/2029

2,94%

14.20/10/2020

2,94%

 

32.20/10/2029

2,94%

15.20/04/2021

2,94%

 

33. 20/04/2030

2,94%

16.20/10/2021

2,94%

 

34.20/10/2030

2,98%

17.20/04/2022

2,94%

 

 

 

18.20/10/2022

2,94%

 

 

100,00%


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, pozitia 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire obiectiv investitii

Detinătorul obiectivului de investitii

CONSTRUCTII PENTRU INTERVENTII ÎN CAZ DE URGENTĂ SI DEZASTRU

“66.

Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea

Consiliul Local Odobesti, în administrare”

 

Art. II. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”, nominalizat la pozitia 66, pentru etapa a II-a de implementare, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, cu modificările ulterioare, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. II se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local al Consiliului Local Odobesti si din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Primăria Orasului Odobesti

Amplasament: Str. Libertătii nr. 113, orasul Odobesti, judetul Vrancea

 

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA 24%

 

 

(în preturi la data de 10 august 2010; 1 euro = 4,2340 lei)

mii lei

2.391*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

1.718

- Capacităti propuse:

 

 

- aria construită

m2

223,44

- aria desfăsurată a constructiei consolidate

m2

547,43

- regimul de înăltime

 

Spartial + P + 1E

- Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă a obiectivului se protejează pentru zona seismică de calcul (A...F) potrivit Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, completat cu capitolele 11 si 12, republicate în 1996. Se respectă prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în capitolul 3 si anexa A din Codul P-100-1/2006, încărcarea seismică fiind corespunzătoare amplasării constructiei în zona având valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,32 g pentru cutremure având IMR = 100 ani, cu perioada de colt Te = 1,0 sec.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetul Consiliului Local Odobesti si din alte surse legal constituite.

Din valoarea totală a investitiei:

- pentru lucrări eligibile Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (finantare Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, împrumutul nr. 4.736 RO, si bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie) - fonduri asigurate din proiect mii lei 985,521

- pentru lucrări de modernizare - fonduri asigurate din bugetul local al Consiliului Local Odobesti mii lei 1.405,327


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Presedintele Agentiei este înlocuit de directorul Directiei inspectie ape interioare în situatia în care nu îsi poate îndeplini temporar atributiile.”

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Agentia realizează investitii prin Programul operational pentru pescuit pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, bursei de peste electronice si pietei angro, porturilor/adăposturilor pescăresti si punctelor de debarcare, finantate din Fondul European pentru Pescuit si din alocări bugetare, în calitate de organism public beneficiar al Programului operational pentru pescuit.

(2) Agentia poate să realizeze si alte tipuri de investitii decât cele enumerate la alin. (1), finantate din fonduri europene, cu respectarea atributiilor si competentelor sale legale, în calitate de beneficiar al acestora.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 933.


 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Nr. maxim de posturi: 97*)

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia politici, privatizare, concesionare

 

Directia maritimă

 

Directia inspectie ape interioare


*) Inclusiv posturile din structurile regionale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 si 597 bis din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Borsec” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Toplita”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: “0,90”;

- la pozitia nr. 218, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.549”;

- la pozitia nr. 221, coloana 5 va avea următorul cuprins: “0,79”;

b) după pozitia nr. 24 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 25, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cârta”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 12, 20 si 21;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: “258.260,69”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată de teren aferent rezervorului de apă potabilă, statie de tratare, 3 puturi (fântâni) si zona de protectie, situată în intravilanul comunei Cârta, sat Ineu, suprafata = 10.000 mp, lungimea retelei de apă = 12.240 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.547.559,83”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “UP. V; ua. 90 D, lungime = 2,597 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.283,30”;

c) după pozitia nr. 45 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 46-56, potrivit anexei nr. 3.

4. Anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dealu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 12, 22, 23, 86, 297, 364, 373, 396, 398, 404 si 589;

b) la punctul a sectiunea “Drumuri si poduri”, după pozitia nr. 411 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile 411.a-411.e, potrivit anexei nr. 4;


c) se modifică următoarele pozitii:

- la punctul k sectiunea “Monument al naturii zonă protejată”, prin renumerotare, pozitia nr. 618 va deveni pozitia nr. 619;

- la punctul h sectiunea “Primăria, precum si institutiile publice de interes local”, după pozitia nr. 617 se va introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 618, potrivit anexei nr. 4.

5. Anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Feliceni”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 184, 191, 319 si 321;

b) după pozitia nr. 385 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 386 si 387, potrivit anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frumoasa”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 26.

7. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca de Jos”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 232 Lunca de Jos (DN 12A) - Valea Boros”, coloana 3 va avea următorul cuprins “0+000-8+900; Lungime = 8,90 km; Suprafata = 62.800 mp; Drum pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.674,17”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Lunca de Jos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011, Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 si Hotărârii Guvernului nr. 749/2011”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 235 Lunca de Jos (DN 12A) - Valea Capelei”, coloana 3 va avea următorul cuprins “0+000-3+625; Lungime = 3,625 km; Suprafata = 28.600 mp; Drum de pământ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “600.600”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Lunca de Jos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011, Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 si Hotărârii Guvernului nr. 749/2011”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 234 Lunca de jos (DN12A) - Valea lui Antaloc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “0+000-2+900; Lungime = 2,00 km; Suprafata = 9.900 mp; Drum de pământ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “210.750”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Lunca de Jos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011, Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 si Hotărârii Guvernului nr. 749/2011”.

8. Anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca de Sus” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6.

9. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lupeni” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lupeni nr. 566, clădire din cărămidă P+E, acoperită cu tigle, compusă din 11 încăperi la etaj si 6 încăperi la parter, suprafata construită = 230 mp, situat în parcela 216, tarla 6 si terenul aferent clădirii în suprafată de 7.617 mp, situat în parcela 216/21, 216/19, 216/31, tarla 6, vecinătăti: est - proprietate privată, vest - Str. Principală, nord - proprietate privată, sud - proprietate privată”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bisericani nr. 2, clădire din lemn acoperită cu sindrilă, compusă din 3 camere, fântână cu cumpănă, WC si împrejmuire din lemn, suprafata construită = 63 mp, situată în parcela 506, si terenul aferent în suprafată de 1.321 mp, situat în tarlaua 17, parcela 506, 505/1, vecinătăti: est - Parohia romano-catolică, vest - DN 13A, nord - teren al consiliului local, sud - proprietate privată”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bisericani f.n., clădire din cărămidă acoperită cu tigle, compusă din 2 încăperi, situată în parcela 507, suprafata construită = 38 mp, si terenul aferent în suprafată de 2.459 mp, situat în tarlaua 17, parcela 505/2, 507, 507/1, 507/2, vecinătăti: est - Parohia romano-catolică, vest - DN 13A, nord - Str. Principală, sud - proprietate privată”.

10. Anexa nr. 40 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plăiesii de Jos” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Străzi si drumuri comunale 30.760 mp si teren constituit 4.240 mp”.

11. La anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânsimion”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 40 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 41, potrivit anexei nr. 7.

12. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suseni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “în total 40 de drumuri de câmp”;

- la pozitia nr. 176, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Stradă comunală Majlâth”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Stradă comunală, pietruită în satul Suseni, în lungime de 80 m, cu o suprafată totală de 450 mp, începând de la intersectia cu DJ 138 până la intersectia cu drumul agricol de exploatatie Volgy, identificat pe cadastrul comunei Suseni din 1988 prin numărul DE 32”;

b) după pozitia nr. 180 se introduc 27 de noi pozitii, pozitiile nr. 181-207, potrivit anexei nr. 8.

13. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tulghes”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 259 Pârâul Borvizului”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 260 Poiana Veche”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 261 Drumul Fabricii”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 262 Pârâul Marc”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 263 Pintic”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum comunal nr. 264 Hagota”;

b) după pozitia nr. 128 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 129-135, potrivit anexei nr. 9.

14. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vărsag”:

a) la pozitia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “244.800”;

b) după pozitia nr. 28 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 29-35, potrivit anexei nr. 10.

15. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voslăbeni”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “drum de câmp FENEK”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 4.492 m, cu o suprafată de 26.952 mp, începând de la DN 12, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 1087, 1059, 1371, 1373, până la intersectia cu drumul Usturus”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “53.904”;


- la pozitia nr. 81, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de câmp în lungime de 1.594 m, cu o suprafată de 9.564 mp, începând de la DN 12, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 817, DS 870, până la intersectia cu DJ 126 Suseni”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “19.128”;

- la pozitia nr. 130, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 1.240 m, cu o suprafată de 7.440 mp, începând de la DN 12, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 83, 84, 94, până la drumul vicinal Vedere”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “11.160”;

- la pozitia nr. 134, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 3.516 m, cu o suprafată de 21.096 mp, începând de la intersectia Heveder, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 250/1, 538, 5939, până la rampa CFR din Padină”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “31.644”;

- la pozitia nr. 155, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 1.368 m, cu o suprafată de 8.208 mp, începând de la intersectia drum vicinal Conducta Veche, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 908, 890, 978, până la intersectia cu drumul de câmp Delnite”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “12.305”;

- la pozitia nr. 178, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 1.409 m, cu o suprafată de 8.454 mp, începând de la rampa CFR Boizas, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 5702, până la intersectia cu drumul de câmp Boizas”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “12.681”;

- la pozitia nr. 191, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de câmp în lungime de 3.145 m, cu o suprafată de 18.870 mp, începând de la CFR Boizas, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 4754, 4753, 5143, Canal 342/1”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “28.305”;

- la pozitia nr. 203, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “Drum de câmp în lungime de 2.304 m, cu o suprafată de 13.824 mp, începând de la intersectia cu drum vicinal Vizi, identificat pe cadastrul comunei Voslăbeni din 1988 prin numerele DE 1619, 1618, 1426, până la intersectia cu drumul de câmp Nyrfiului”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “28.305”;

b) după pozitia nr. 209 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 210-216, potrivit anexei nr. 11.

16. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zetea”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarea pozitie:

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: “43,6312 ha”;

b) după pozitia nr. 72 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 73 si 74, potrivit anexei nr. 12.

17. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cozmeni”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ în lungime de 1.741 m, cu o suprafată de 10.620,1 mp, începând de la intersectia cu drumul vicinal comunal, identificat pe cadastrul comunei Cozmeni prin numerele DE 407, DE 527/1, din tarlaua nr. 92”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1984”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “4248”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare Csepany”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Csepany A- Drum de pământ în lungime de 1.600 m, cu o suprafată de 9.760 mp, începând de la intersectia cu drumul european E 578, identificat pe cadastrul comunei Cozmeni prin numărul DE 427, din tarlaua nr. 53, si Csepany B - Drum de pământ în lungime de 753 m, cu o suprafată de 4.599,4 mp, începând de la intersectia cu drumul comunal, identificat pe cadastrul comunei Cozmeni prin numărul DE 428/1, din tarlaua nr. 54”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1984”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “5744”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Statia de pompă apă potabilă cu teren aferent”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Satul Lăzăresti, tarlaua nr. 118, parcela 1002/cc/59/17, suprafata - 1.221 mp, vecinătăti: N, E - proprietate particulară, S - teren de sport, V - DJ 113 B”;

b) după pozitia nr. 160 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 161-165, potrivit anexei nr. 13.

18. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mădăras”, după pozitia nr. 16 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 17, potrivit anexei nr. 14.

19. La anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Porumbeni”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “4,72 km pietruit”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228689”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “număr cadastral: 1193; 98; 376; 605; 718; 1180; 1340; 3; 135; 181; 201 242; 271; 277; 295; 325; 348; 420; 435; 490; 340; 566; 568; 635 869; 1141; 1151; 1167; 1233, 1262, 1288, 1397, 202; 337; 567 839”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “5,88 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12572”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “număr cadastral: 94; 14; 244; 1065, 438; 453; 490; 611; 641; 645; 667; 670”;

b) la punctul I “Intravilan Porumbenii Mari”, după pozitia nr. 6 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 61-68, potrivit anexei nr. 15;

c) la punctul II “Intravilan Porumbenii Mici”, după pozitia nr. 20 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 201-203, potrivit anexei nr. 15.

Art. II. - Anexele nr. 1-15*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 939.


*) Anexele nr. 1-15 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din si refinantării datoriei publice în luna octombrie 2011 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2011.

Nr. 2.591.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de refinantării datoriei publice în luna octombrie 2011, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1112CTN0T9

3.10.2011

5.10.2011

5.04.2012

183

300.000.000

RO1112CTN0U7

10.10.2011

12.10.2011

10.09.2012

334

800.000.000

RO1112CTN0V5

24.10.2011

26.10.2011

24.09.2012

334

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.


(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – [d x r] / 360

 

Y = r/P,

în care:

P= pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna octombrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 si 5 ani si o nouă emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- %-

Dobânda

acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală

totală

- lei -

RO1116DBN024

6.10.2011

10.10.2011

30.04.2016

5

6,00

267,21

500.000.000

RO1113DBN047

17.10.2011

19.10.2011

19.10.2013

2

6,00

0,0

800.000.000

RO1114DBN011

20.10.2011

24.10.2011

25.10.2014

3

6,25

623,29

600.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti”- S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011,

iar pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteste anual, începând cu 19 octombrie 2012 si terminând cu 19 octombrie 2013, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr.10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art.1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României din data de 29 septembrie 2011,

Banca Natională a României hotărăste:

începând cu data de 30 septembrie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2011.

Nr. 32.


 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.553/2004

privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor*)

 

*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 795/2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004 si a mai fost modificată si completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2005 pentru abrogarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 957/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 29 august 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca scop încetarea activitătilor si practicilor ilicite prevăzute de actele normative cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor si îmbunătătirii raporturilor juridice dintre consumatorii operatorii economici.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) practică ilicită - orice actiune sau inactiune prin care sunt încălcate dispozitiile actelor normative prevăzute în anexă si care afectează interesele colective ale acestora;

b) interes colectiv - scopul, a doi sau mai multi consumatori, care urmăreste recunoasterea unui drept prevăzut de lege;

c) autorităti competente - autoritătile publice abilitate prin actele normative în vigoare să supravegheze si să sanctioneze cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor;

d) organizatii abilitate - organizatii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege în scopul introducerii de actiuni în justitie pentru apărarea drepturilor si intereselor colective legitime ale consumatorilor împotriva faptelor ilicite, ale căror drepturi si obligatii sunt reglementate de art. 30 si 37 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Autoritătile competente în primirea si solutionarea petitiilor ce sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizatiilor abilitate, referitoare la săvârsirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevăzute în anexă.

(2) Solutionarea sesizărilor cu privire la săvârsirea unor fapte ilicite se realizează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002.

(3) în cadrul termenului de solutionare a sesizărilor, autoritătile competente vor dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazuri temeinic justificate, măsurile si/sau sanctiunile contraventionale prevăzute de actele normative cuprinse în anexă, în vederea încetării, limitării ori înlăturării efectelor produse prin practica ilicită, în regim de urgentă, după caz, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii sesizării.

(4) Nerespectarea măsurilor dispuse de autoritătile competente se sanctionează conform dispozitiilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate încălcat prin practica ilicită.

(5) în vederea încetării, limitării sau înlăturării efectelor produse printr-o practică ilicită, informarea consumatorilor se va realiza ori de câte ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autoritătii publice, în tot sau în parte, si stabilirea modului în care urmează să se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunturi rectificative, cu fixarea continutului si a modului de difuzare si/sau publicare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică numai cu respectarea dispozitiilor dreptului international privat în ceea ce priveste legea aplicabilă, fiind incidente fie dispozitiile legale din statul membru în care a fost săvârsită practica ilicită, fie dispozitiile legale existente în statul membru în care s-au produs efectele faptei ilicite.

Art. 5. - (1) în cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite săvârsite pe teritoriul României sau autorul acestora îsi are sediul în România, organizatiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autoritătile competente din România în preluarea si solutionarea sesizărilor. Sesizarea va fi însotită de lista întocmită de Comisia Europeană si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cuprinzând organizatiile abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacitătii lor de asesiza autoritătile competente.

(2) în vederea stopării activitătilor si practicilor ilicite îndreptate împotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizatiilor abilitate din România, lista cuprinzând numele si scopul acestor organizatii va fi comunicată Comisiei Europene.

Art. 6. - (1)0 organizatie abilitată a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezintă interesele colective ale consumatorilor lezate de către un operator economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stopării practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovată de săvârsirea faptei ilicite, precum si organizatiei abilitate din România, potrivit prezentei hotărâri, pentru încetarea practicilor ilicite.

(2) Organizatiile abilitate din România, cuprinse în lista întocmită de Comisia Europeană si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si care reprezintă interesele colective ale consumatorilor români lezate de către un operator economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor, pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stopării practicilor ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovată de săvârsirea faptei ilicite.

(3) în situatia în care practica ilicită nu încetează în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovată de săvârsirea faptei ilicite, organizatia respectivă al cărei interes colectiv a fost vătămat se va adresa autoritătii competente cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor, stabilită prin actele normative prevăzute în anexă.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri nu îngrădesc dreptul consumatorilor de a formula plângeri si sesizări în apărarea intereselor lor individuale si nici dreptul asociatiilor de protectie a consumatorilor de a actiona potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - Dispozitiile privind publicitatea si teleshoppingul din domeniul de competentă al autoritătilor publice care nu sunt în subordinea Guvernului si care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducătorului autoritătii respective, în vederea

cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor.

Art. 9. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind actiunile în încetare în ceea ce priveste protectia intereselor consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L110/30 din 1 mai 2009.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

ANEXA

 

Actele normative care intră sub incidenta prevederilor art. 1

 

Nr. crt.

Dispozitiile legale

Autoritătile publice competente

1.

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, cu modificările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

2.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicată, cu modificările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - autoritătile administratiei publice locale

3.

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicată

- Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale - Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal - Ministerul Administratiei si Internelor

4.

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare

- Consiliul National al Audiovizualului - Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

5.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

- Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

6.

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

7.

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, republicată, cu modificările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

8.

Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale, republicată

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

9.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

10.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 288/2010

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

11.

Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

12.

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

13.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor


RECTIFICĂRI

 

La Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică si tehnică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 770/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 16 august 2011, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului):

- la art. 3, la pct. 2, în loc de: “2. În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenta functionarilor publici sau guvernamentali si a expertilor apartinând institutiilor părtilor contractante si poate constitui grupuri de lucru sau comitete ad-hoc ori permanente, însărcinate cu atributii specifice.” se va citi: “2. În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistentă si consiliere din partea functionarilor publici sau guvernamentali si a expertilor apartinând institutiilor părtilor contractante si poate constitui grupuri de lucru sau comitete ad-hoc ori permanente, însărcinate cu atributii specifice.”;

- la art. 5, în partea introductivă, în loc de: “... Comisia mixtă va urmări printre altele:”se va citi: “... Comisia mixtă îndeplineste, printre altele, următoarele atributii:”;

- la art. 5, la lit. a), în loc de: ,,a) evolutia si perspectivele relatiilor economice bilaterale;” se va citi: ,,a) examinează evolutia si perspectivele relatiilor economice bilaterale;”;

- la art. 5, la lit. b), în loc de: ,,b) încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companiile din cele două tări si prin identificarea de proiecte concrete si de domenii de interes potential pentru cooperarea bilaterală;”se va citi: ,,b) încurajează cooperarea în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor între companiile din cele două tări, prin identificarea de proiecte concrete si domenii de interes potential pentru cooperarea bilaterală;”;

- la art. 5, la lit. c), în loc de: ,,c) informarea comunitătilor de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii în tara celeilalte părti contractante;”; se va citi: ,,c) informează comunitătile de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii în tara celeilalte părti contractante;”;

- la art. 5, la lit. e), în loc de: ,,e) promovarea si dezvoltarea cooperării economice în domeniul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea obligatiilor internationale ale părtilor contractante, a legislatiei si reglementărilor nationale, precum si a prioritătilor politicii economice si de dezvoltare;” se va citi: ,,e) promovează dezvoltarea cooperării economice si tehnologice în domeniul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea obligatiilor internationale ale părtilor contractante, a legislatiei si reglementărilor nationale si în concordantă cu prioritătile politicii economice si de dezvoltare ale părtilor contractante;”;

- la art. 5, la lit. f), în loc de: ,,f) actionează ca organ consultativ pentru părtile contractante în problematica aferentă cooperării economice, industriale, tehnice, propunând părtilor contractante măsuri pentru dezvoltarea relatiilor economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;” se va citi: “f) actionează ca organ consultativ pentru părtile contractante în problematica aferentă cooperării economice, industriale, tehnice si propune părtilor măsuri corespunzătoare pentru dezvoltarea relatiilor economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;”;

- la art. 5, la lit. g), în loc de: ,,g) evaluarea periodică a implementării prezentului acord.” se va citi: ,,g) evaluează periodic implementarea prezentului acord.”;

- la art. 7, la pct. 1, în loc de: “... divergente,...” se va citi: “... diferende,...”;

- la art. 8, la pct. 1, în loc de: “ 1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.” se va citi: “1. Prezentul acord intră în vigoare la data la care părtile îsi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.”;

- la art. 8, la pct. 2, în loc de: “2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani, reînnoibil prin tacită reconductiune pentru perioade consecutive de 5 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte părti, în scris, intentia de a nu-iprelungi valabilitatea, “se va citi: “2. Prezentul acord rămâne în vigoare o perioadă de cinci (5) ani si se prelungeste automat pentru perioade consecutive de cinci (5) ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte, în scris, prin canale diplomatice, intentia de a nu-i prelungi valabilitatea.”;

- la art. 9, la pct. 2, în loc de: “2. În acest caz,...”se va citi: “2. În orice caz,...”;

- la art. 9, la pct. 3, în loc de: “...nu afectează proiectele sau contractele...” se va citi: “... nu conduce la încetarea proiectelor sau contractelor...”;

- la art. 10, în loc de: “1. Prezentul acord nu poate fi amendat sau modificat prin consimtământul reciproc al părtilor.

2. Orice amendament sau modificare a prezentului acord va urma aceeasi procedură ca si intrarea în vigoare a acordului.” se va citi: “Prezentul acord poate fi amendat sau modificat prin consimtământul părtilor. Orice amendament sau modificare a prezentului acord va urma aceeasi procedură ca si intrarea acestuia în vigoare.”;

- la art. 11 pct. 1 teza întâi, în loc de: “1. Prevederile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere obligatiilor internationale ale părtilor contractante.” se va citi: “1. Prevederile prezentului acord nu aduc atingere obligatiilor internationale ale părtilor contractante.”;

- la art. 11, la pct. 2, în loc de: “... cu scopul de a desfiinta ori de a afecta,...”se va citi: “...astfel încât să desfiinteze sau să afecteze,...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.