MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 694/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

725. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

726. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

727. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

728. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

82. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

 

83. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

940. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Fita Daniel Alexandru

 

941. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

942. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protectiei mediului si al pădurilor

 

943. - Hotărâre pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE  A VALORILOR MOBILIARE

 

11/71. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Rectificări la:

 - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011

 


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Vîlcu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Spaniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 725.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 586/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2011, domnul lonescu Gabriel, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 726.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 585/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2011, domnul Pandrea Anton, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 727.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 587/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2011, doamna Ioanitiu Elisabeta, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 728.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

Având în vedere existenta unor factori de natură obiectivă, care determină imposibilitatea îndeplinirii procedurilor constitutionale necesare adoptării proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în scopul corelării dispozitiilor acesteia cu noul Cod civil, asa cum prevede Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

tinând seama de faptul că factorii mentionati privesc necesitatea îndeplinirii etapelor stabilite prin Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum si a procedurilor parlamentare,

având în vedere importanta adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul institutional necesar aplicării dispozitiilor noului Cod civil, cât si posibilitatea implementării solutiilor optime, anterior intrării în vigoare a acestuia,

luând în considerare faptul că actuala sesiune parlamentară a început la data de 5 septembrie 2011, ceea ce nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgentă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constitutia României, republicată, până la împlinirea termenelor stabilite de Legea nr. 71/2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, fiind 1 octombrie 2011, coroborat cu riscul neîndeplinirii de către autoritătile statului a unor obligatii fată de propriii cetăteni, si anume imposibilitatea întocmirii si eliberării actelor de stare civilă, precum si a încheierii căsătoriei, în conditiile prevăzute de noul Cod civil, întrucât nu este creat cadrul normativ necesar, cu consecinte în ceea ce priveste obtinerea documentelor de identitate sau de călătorie, a căror eliberare este conditionată de prezentarea certificatelor de stare civilă,

întrucât neadoptarea unei măsuri imediate ar avea drept consecintă negativă imposibilitatea organizării si desfăsurării corespunzătoare a activitătii specifice prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, fiind afectate în mod grav functionalitatea, coerenta si calitatea serviciilor prestate cetătenilor români, în termenele stabilite de lege,

în considerarea faptului că elementele sus-mentionate vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată si impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Actele de nastere, de căsătorie si de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, si se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.

(2) De la data asigurării infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civilă, precum si mentiunile ulterioare vor fi întocmite în format electronic.”

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă ori printr-un act administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, ofiterului de stare civilă din cadrul primăriei unitătii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de nastere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii mentiunilor corespunzătoare.

(2) Dacă modificarea a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, aceasta se comunică, din oficiu, în termenul prevăzut la alin. (1) de către instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.”

3. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) în cazul prevăzut la art. 10, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în fata instantei judecătoresti, în situatiile prevăzute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

(2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu privire la dovada stării civile sunt aplicabile si în cazul în care se solicită serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor sau ofiterului de stare civilă din cadrul primăriei unitătii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă.”

4. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicată.

(2) Ofiterul de stare civilă are obligatia de a refuza înregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică si bunele moravuri sau interesele copilului, după caz.

(3) Dacă părintii nu au nume de familie comun sau există neconcordantă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbală a declarantului, întocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii părinti, din care să rezulte numele de familie si prenumele copilului. În lipsa acordului părintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutelă hotărăste si comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă si irevocabilă serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, ofiterului de stare civilă din cadrul primăriei unitătii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, în vederea întocmirii actului de nastere.”

5. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Actiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul

serviciul de protectie specială a copilului. Cererea se solutionează potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasă din Codul de procedură civilă. În vederea solutionării, instanta solicită serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana interesată sau se află sediul serviciului de protectie specială a copilului verificări pentru stabilirea identitătii, precum si avizul medicului legist cu privire la vârsta si sexul persoanei al cărei act de nastere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.”

6. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) întocmirea actului de nastere, în cazul copilului părăsit de mamă în maternitate, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al maternitătii.

(2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistentă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generală de asistentă socială si protectia copilului, are obligatia ca în termen de 5 zile să obtină dispozitia primarului competent să întocmească actul de nastere privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si să facă declaratia de înregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor.

(3) întocmirea actului de nastere se face pe baza procesului verbal prevăzut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizării instantei de tutelă în a cărei circumscriptie a fost găsit copilul, cu privire la măsura plasamentului în regim de urgentă, a răspunsului politiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de înregistrare a nasterii.”

7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului.”

8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îsi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitătii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.

(4) Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor ori primăria unde urmează să se încheie căsătoria va înstiinta, de îndată, primăria de domiciliu sau de resedintă a viitorilor soti, în vederea publicării declaratiei de căsătorie.”

9. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Declaratia de căsătorie se face personal de către viitorii soti, în scris, la serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declaratia de căsătorie, viitorii soti vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie si vor mentiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum si regimul matrimonial ales.

(2) Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soti se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, declaratia de căsătorie se poate face si în afara sediului acestuia/acesteia.

(3) Ofiterul de stare civilă care primeste declaratia de căsătorie solicită viitorilor soti să prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sănătătii acestora, precum si:

a) autorizarea instantei de tutelă în a cărei circumscriptie îsi are domiciliul cel care cere încuviintarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie firească sau adoptie, în conditiile prevăzute de lege;

b) avizul medical, dovada încuviintării părintilor ori, după caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutelă în a cărei circumscriptie minorul îsi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existentei unor impedimente legate de vârsta matrimonială; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teză si alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicată, se aplică în mod corespunzător.

(4) Dacă unul dintre viitorii soti, părintii sau tutorele nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declaratia de căsătorie, respectiv pot depune dovada încuviintării prevăzute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, la primăria unitătii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.”

10. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Ofiterul de stare civilă dispune publicarea declaratiei de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afisarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaratia de căsătorie se afisează si la sediul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor sau al primăriei unde celălalt sot îsi are domiciliul sau resedinta.”

11. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afisarea declaratiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afisării, cât si data încheierii căsătoriei.

(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinteze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Dacă de la data depunerii declaratiei de căsătorie au trecut 30 de zile si căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soti doresc să modifice declaratia initială, acestia vor face o nouă declaratie de căsătorie. Dispozitiile art. 29 si art. 30 alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător.”

12. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) în cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, ofiterul de stare civilă refuză să încheie căsătoria si consemnează refuzul într-un proces-verbal.

(2) în cazul refuzului ofiterului de stare civilă de a încheia căsătoria, persoana nemultumită poate sesiza instanta de tutelă în raza căreia domiciliază.”

13. La articolul 32, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) La încheierea căsătoriei, ofiterul de stare civilă ia consimtământul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, în prezenta a 2 martori, după care îi declară căsătoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si îndatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicată, si întocmeste, de îndată, actul de căsătorie.”

14. La articolul 34, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Ofiterul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăteni străini sau între acestia si cetăteni români numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 28, viitorii soti cetăteni străini prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tărilor ai căror cetăteni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor natională, pentru încheierea căsătoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, se aplică în mod corespunzător.”

15. La articolul 35, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, după caz, documentul de evidentă militară ale celui decedat.”

16. La articolul 36, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.”

17. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Documentul cu care se face dovada identitătii persoanei decedate si documentele de evidentă militară ale acesteia, după caz, se retin de către ofiterul de stare civilă si se înaintează serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu, în termen de 10 zile de la data înregistrării decesului.

(2) în cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României, documentul cu care se face dovada identitătii persoanei decedate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data înregistrării decesului.

(3) în cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentul prevăzut la alin. (1) si (2), precizează în scris motivul neprezentării acestuia si datele de stare civilă ale decedatului. Declaratia se înaintează autoritătii prevăzute la alin. (1).”


18. La articolul 42, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor sau ofiterul de stare civilă din cadrul primăriei unitătii administrativ-teritoriale de la:”.

19. La articolul 44, alineatele (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la Directia Publică de Evidentă a Persoanelor si Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă se trimite, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la Directia Generală de Evidentă a Persoanelor a municipiului Bucuresti.

(5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civilă privind cetătenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidentă a Persoanelor si Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.”

20. La articolul 44, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Este interzisă transcrierea/înscrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autoritătile străine privind căsătoria dintre persoane de acelasi sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetăteni români, fie de cetăteni străini.”

21. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Desfacerea, anularea sau constatarea nulitătii adoptiei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, se înscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, după caz, pe cel întocmit în urma adoptiei, pe actul de căsătorie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.”

22. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a mortii unuia dintre soti, constatarea nulitătii, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscrie prin mentiune pe actul de căsătorie si pe cele de nastere ale fostilor soti. Mentiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiterul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civilă sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.”

23. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:

a) întocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisă sau refuzată, desi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;

b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, desi a fost luat consimtământul sotilor de către ofiterul de stare civilă.”

24. La articolul 60, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Hotărârea judecătorească prevăzută la alin. (1), precum si înregistrarea făcută în temeiul acesteia sunt opozabile oricărei alte persoane, atât timp cât printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul.”

25. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizează în prealabil de către seful serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor.”

26. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Dispozitia prevăzută la alin. (1), precum si înregistrarea făcută în baza acesteia sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.”

27. La articolul 66 alineatul (1), litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea nasterii cetătenilor români cu domiciliul în România ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor competente;”.

28. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) La întocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie si prenumele titularului se scriu în limba maternă, folosindu-se alfabetul latin.

(2) Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu fără cratimă.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplică în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).”

29. La articolul 75, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) Serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor si ofiterii de stare civilă din cadrul primăriilor întocmesc buletine statistice de nastere, de căsătorie, de divort si de deces, iar instanta de tutelă, buletine statistice de divort.”

30. În tot cuprinsul legii, denumirea “Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Justitiei”.

Art. II. - Odată cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizării activitătii de stare civilă vor fi furnizate servicii electronice privind informatii si documente cetătenilor ale căror acte si fapte de stare civilă au fost înregistrate în România.

Art. III. - Înregistrările existente în actele de stare civilă la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, privind


numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte scrise cu cratimă, rămân valabile.

Art. IV. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Art. V. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, este determinată de necesitatea stringentă de reglementare a unui mecanism economic de finantare, de implicare a beneficiarilor în finantarea cheltuielilor de administrare, exploatare, întretinere si reparare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a restructurării si reorganizării Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, care functionează ca regie autonomă, institutie aflată în imposibilitatea exercitării functiei de administrare prevăzute în Legea Îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

În conditiile constrângerilor bugetare datorate crizei economice mondiale si pentru a asigura echilibrul si stabilitatea economico-financiară, se impune luarea unor măsuri imediate de reorganizare a actualei Administratii Nationale a Îmbunătătirilor Funciare.

În lipsa unor reglementări urgente există riscul neasigurării resurselor financiare pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, cu grave consecinte asupra populatiei si protectiei mediului.

Având în vedere că aplicarea măsurilor si activitătilor specifice pentru reducerea riscurilor si a pagubelor produse de inundatii trebuie realizată printr-o abordare bazinală, sub comanda unei singure institutii, este necesar ca digurile si barajele de pe râurile interioare si de pe Dunăre aflate în prezent în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare să fie preluate de Administratia Natională “Apele Române”.

Reglementarea schimbărilor preconizate se propune să se facă prin ordonantă de urgentă a Guvernului deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor si la agravarea situatiei actuale.

Tinând cont că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se înfiintează Agentia Natională de îmbunătătiri Funciare, denumită în continuare Agentie, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administratiei Nationale a   Funciare.

(2) Sediul central al Agentiei este în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.

(3) Agentia are în structura sa o unitate centrală si 41 de filiale judetene fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unităti de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.

(4) Numărul maxim de posturi al Agentiei si filialelor judetene este de 1.500.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la înfiintare.


(6) înfiintarea unitătilor de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei.

Art. 2. - (1) Activitatea fiecărei filiale judetene este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unităti de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare.

(2) Din consiliile prevăzute la alin. (1) fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de îmbunătătiri funciare prestate de Agentie. Din consiliile de filială fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local în domeniul Îmbunătătirilor funciare.

(3) Atributiile consiliilor de filială si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

(4) Pentru activitatea desfăsurată membrii consiliului de filială si ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerati.

Art. 3. - (1) Patrimoniul Agentiei se constituie prin preluarea elementelor de activ si de pasiv ale Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data înfiintării Agentiei.

(2) La data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare se desfiintează.

(3) După preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va preda Administratiei Nationale “Apele Române” lucrările de apărare împotriva inundatiilor de pe râurile interioare si a celor de pe Dunăre, compuse din diguri si baraje cu rol de apărare împotriva inundatiilor, împreună cu instalatiile, si terenurile aferente, stocurile de materiale si mijloace de apărare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, sigurantă si cazarmament pentru apărarea împotriva inundatiilor, pe bază de protocol de predare-preluare, care se încheie în termen de 10 zile de la data predării-preluării prevăzute la alin. (1).

(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului si Pădurilor îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Nu vor face obiectul predării-preluării prevăzute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuărilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigură preluarea apei pentru irigatii, precum si barajele din cadrul amenajărilor pentru combaterea eroziunii solurilor fără rol de atenuare a viiturilor.

(6) în termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, atât a celor aflate în exploatare, cât si a celor aflate în conservare, precum si a imobilizărilor în curs de executie, cu reflectarea diferentelor pe seama conturilor de capital si rezerve.

Art. 4. - (1) Agentia desfăsoară următoarele activităti:

a) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, cu exceptia amenajărilor sau părtilor de amenajare preluate de federatii, precum si a amenajărilor cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si în cadrul cărora s-au constituit organizatii;

b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică;

c) scoaterea din functiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătătiri funciare sau părti de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări;

f) informarea si instruirea în domeniul Îmbunătătirilor funciare;

g) realizarea si asigurarea functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajările de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa, în conditiile legii;

i) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;

j) cooperarea internatională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

k) desfăsurarea altor activităti de interes public prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Agentia aplică principiile realizării obiectivelor Îmbunătătirilor funciare stabilite de lege, gestionează eficient resursele proprii si pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, si, totodată, asigură integritatea si functionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa si contractează cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii, pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Agentia îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste si pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică;

b) face propuneri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu si planul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigatii, cu evidentierea distinctă a celor functionale;

d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătătiri funciare;

e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare si propuneri anuale pentru investitii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente sau execută noi amenajări si supraveghează realizarea acestor lucrări de investitii, precum si propuneri de elemente de strategie si politici sectoriale;

f) urmăreste impactul asupra mediului înconjurător al activitătilor de îmbunătătiri funciare si ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislatia protectiei mediului;


g) asigură paza si protectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare pe care le administrează, exploatează, întretine si repară;

h) urmăreste permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrare;

i) desfăsoară actiuni de prevenire si protectie a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa fată de actiunea factorilor de risc si a calamitătilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice;

j) pregăteste si pune în aplicare planurile de actiune în cazuri de urgentă;

k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplasează si constructiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătătiri funciare din administrarea sa;

l) elaborează si finantează planul propriu de cercetare, proiectare si informatică;

m) coordonează si îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare, efectuat de filialele judetene;

n) avizează documentatiile tehnice, contractează si finantează lucrările de investitii contractate cu terti furnizori si verifică derularea si receptionarea lucrărilor, potrivit legii;

o) elaborează studiile privind necesarul fortei de muncă pe structuri de personal, pregătirea si perfectionarea întregului personal, selectarea si promovarea acestuia în cadrul unitătilor din subordine;

p) organizează si aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectuează analize economice si tehnice asupra organizării si desfăsurării activitătilor;

q) organizează si participă la activităti de cooperare tehnico-economică internatională în domeniul Îmbunătătirilor funciare, al gospodăririi apelor si protectiei mediului;

r) verifică si dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităti potrivit legii;

s) organizează si desfăsoară actiuni de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si pentru constituirea stocurilor de materiale si mijloace de apărare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, sigurantă si cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare.

Art. 6. - (1) Agentia exploatează, administrează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu exceptia prevăzută la art. 39 alin. (6) din Legea Îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lista amenajărilor de îmbunătătiri funciare ce se administrează de Agentie se constituie ca anexă la regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

(3) O amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte autonomă functional a unei amenajări de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii Îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.

(4) Anual, în functie de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Agentie se modifică sau se completează si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei.

(5) Cheltuielile necesare desfăsurării activitătilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Agentiei, cu încadrarea în fondurile aprobate anual cu această destinatie.

Art. 7. - (1) Beneficiarii terenurilor detinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă în amenajările de îmbunătătiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătătiri funciare, pentru administrarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare, sunt obligati să achite Agentiei o taxă de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare taxă IF.

(2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aprobă modul de calcul si de colectare, termenele de plată aferente taxei IF, precum si cuantumul acesteia, pentru anul 2012.

(3) Cuantumul taxei IF se aprobă anual de către Agentie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

Art. 8. - (1) Se mandatează Agentia să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate a statului asupra bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea sa.

(2) Costurile pentru întocmirea documentatiilor tehnice cadastrale, precum si a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul Agentiei.

Art. 9. - Agentia administrează infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, si a celor prevăzute la art. 3 alin. (3).

Art. 10. - (1) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia contractează cu terti elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de constructii, întretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăsurării activitătilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fată situatiilor de urgentă, inclusiv pentru lucrările de întretinere curentă în amenajările de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

(2) Până la transmiterea către organizatii si federatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, Agentia contractează serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

(3) Agentia poate angaja pentru activităti sezoniere personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de directorul general al Agentiei.

Art. 11. - Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din:

a) taxa IF si tarife percepute beneficiarilor activitătilor de îmbunătătiri funciare;

b) dobânzi si penalităti percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen;

c) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localităti, incinte agricole si industriale, a unor amenajări


piscicole si de evacuare a apelor pluviale, menajere si industriale uzate, care respectă normele în vigoare;

d) sumele încasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din închirierea bunurilor din domeniul public si privat al statului, aflate în patrimoniul propriu;

e) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea sa, percepute pentru întretinerea sectiunii acestora si a rampelor de acces;

f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice si de specialitate, precum si a avizelor si acordurilor de scoatere din circuitul agricol si silvic, după caz;

g) sumele încasate din scoaterea din functiune, valorificarea si casarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol si silvic, după caz, a suprafetelor ocupate cu lucrări de îmbunătătiri funciare;

h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întretinere si regenerare a plantatiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, în conditiile legii;

i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute în urma lucrărilor de întretinere a digurilor si a retelei de canale, în conditiile legii;

j) alte venituri realizate din exploatarea patrimoniului propriu, corelat cu activitătile si atributiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. - Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei au următoarea destinatie:

a) cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile si serviciile necesare desfăsurării activitătii proprii;

b) cheltuieli de investitii privind:

(i) obiectivele de investitii noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătătiri funciare din domeniul public si/sau privat al statului;

(ii) studiile si proiectarea legate de obiectul său de activitate;

(iii) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului;

(iv) expertizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din cadrul infrastructurii apartinând domeniului public al statului si consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrări;

(v) lucrările de întretinere si reparatii de natura investitiilor la prizele de apă pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale asupra infrastructurii de irigatii;

c) exploatarea, întretinerea, reparatiile si administrarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public si privat al statului;

d) actiunile de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirea stocurilor de materiale si mijloace de apărare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, sigurantă si cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare;

e) reabilitarea infrastructurii apartinând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătătiri funciare existente sau

conservarea obiectivelor de investitii sistate ori întrerupte temporar;

f) reabilitarea infrastructurii apartinând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătătiri funciare existente;

g) protectia mediului prin lucrări de îmbunătătiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice;

h) informarea publică si instruirea în domeniul Îmbunătătirilor funciare;

i) functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

j) conservarea si asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în conservare;

k) executarea probelor tehnologice si a epuizmentelor si consumul de energie pe perioada nefunctionării;

l) alte cheltuieli necesare desfăsurării atributiilor prevăzute la art. 5.

Art. 13. - (1) Conducerea Agentiei este asigurată de directorul general.

(2) în activitatea curentă, directorul general al Agentiei este ajutat de către un director general adjunct.

(3) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ca urmare a concursului organizat în conditiile legii.

(4) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(5) Drepturile salariale ale directorului general si directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în functie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

(6) Directorul general îndeplineste următoarele atributii:

a) prezintă un raport trimestrial si anual ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind activitătile si performantele Agentiei;

b) aprobă situatiile financiare anuale ale Agentiei si le transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar următor si al indicatorilor anuali de performantă ai Agentiei, pentru a fi înaintate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

d) numeste directorii si directorii de filiale judetene, ca urmare a concursului organizat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) supune aprobării ministrului agriculturii si dezvoltării rurale statul de functii al Agentiei, precum si al filialelor judetene;

f) aprobă propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de îmbunătătiri funciare;

g) urmăreste continuu si analizează performantele financiare si de functionare ale Agentiei;

h) asigură organizarea contabilitătii separat cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activităti de îmbunătătiri funciare, pe surse de finantare;

i) aprobă regulamentele interne de functionare ale Agentiei;

j) aprobă planurile de interventie în caz de urgentă sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;

k) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătătiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente, care vor fi prezentate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale spre aprobare;


I) aprobă lista bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Agentiei, care vor fi închiriate prin licitatie publică;

m) aprobă orice altă măsură necesară desfăsurării activitătii Agentiei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

n) încheie acte juridice în numele Agentiei;

o) reprezintă Agentia în relatiile cu tertii;

p) îndeplineste alte atributii stabilite de ministrul agriculturii si dezvoltării rurale.

(7) Activitatea curentă a filialelor judetene este condusă de directori numiti prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.

(8) Personalul Agentiei este angajat pe bază de contract individual de muncă si se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 14. - (1) Personalul angajat în cadrul Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, care se desfiintează, se preia de către Agentie, în limita posturilor prevăzute la art. 1 alin. (4).

(2) încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face în termenele si cu procedura stabilite de lege.

Art. 15. - (1) Agentia se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea, precum si în toate litigiile în care Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare este parte.

(2) Contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea încheiate de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare si aflate în executare la data adoptării prezentei ordonante de urgentă îsi mentin valabilitatea si se preiau de către Agentie.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si contractelor de furnizare a energiei electrice si a celorlalte utilităti.

Art. 16. - De la data încheierii protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), Agentia administrează bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate publică prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si bunurile din domeniul privat al statului, până la transmiterea acestora către organizatii si federatii, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare existente la sfârsitul lunii anterioare datei înregistrării ca institutie publică la organul fiscal competent.

Art. 17. - (1) Cuantumul tarifelor anuale si al tarifelor de livrare a apei pentru irigatii, stabilite în conditii concurentiale, se aprobă de către directorul general al Agentiei.

(2) Cuantumul tarifelor, stabilite în conditii concurentiale, pentru serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acestei infrastructuri se aprobă de către directorul general al Agentiei.

(3) După propunerea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială si aprobarea de către directorul general al Agentiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.

Art. 18. - Tarifele de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile se calculează anual de către Agentie, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, iar cuantumul tarifelor se aprobă de directorul general al Agentiei.

Art. 19. - La data desfiintării Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, Legea Îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activităti. Statul intervine prin Agentie numai pentru finantarea lucrărilor de investitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică si privată a statului;”.

2. La articolul 27, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Punerea în functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta sau în proprietatea unei organizatii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agentiei.”

3. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Punerea în functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta unei federatii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agentiei.”

4. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătătiri funciare nu mai îndeplineste criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publică si, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.”

5. Alineatul (1) al articolului 30, articolele 36-38, 40-42, 44-55, 64, 67, 70, 71, literele g), i), j), k), I) si n) ale articolului 74, litera e) a articolului 76, alineatele (5) si (6) ale articolului 83 si articolul 90 se abrogă.

6. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Lucrările de combatere a eroziunii solului, cu exceptia celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agentiei.”

7. În tot cuprinsul legii, sintagma “sucursală teritorială/sucursale teritoriale” se înlocuieste cu sintagma “filială judeteană/filiale judetene”, după caz, iar sintagma “Administratia/Administratie” se înlocuieste cu sintagma “Agentia/Agentie”, după caz.

Art. 20. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru activitătile desfăsurate până la semnarea contractelor de exploatare, întretinere si reparatii privind amenajările de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea Îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, cu modificările si completările ulterioare, până la desfiintarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.


Art. 21. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2011, în baza protocolului de predare-preluare care cuprinde si creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) si să le introducă în bugetul propriu si în anexele la acesta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

Având în vedere prelungirea efectelor crizei economico-financiare la nivel european si mondial,

tinând cont de imperativul cresterii veniturilor la bugetul de stat al României,

luând în considerare necesitatea aplicării măsurilor necesare pentru modernizarea infrastructurii nationale,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse ar afecta grav programul investitional la nivel national si obiectivele privind crearea de noi locuri de muncă, ca parte a strategiei de continuare a cresterii economice a României în perspectiva următorilor ani,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, actiunile detinute de stat la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. trec din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - (1) Profitul nerepartizat al Societătii Comerciale Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. aferent anilor 2008, 2009 si 2010 se repartizează sub formă de dividende, în conditiile legii.

(2) Sumele reprezentând dividendele corespunzătoare actiunilor statului la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data repartizării lor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, art. 1 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 83.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Fita Daniel Alexandru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Fita Daniel Alexandru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 940.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Lucian exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Giurgiu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 941.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protectiei mediului si al pădurilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. m) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 21.000 mii lei, în perioada 2011-2012, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea unor studii în domeniul protectiei mediului si al pădurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Mediului si Pădurilor, care contractează realizarea studiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 3. - Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu potrivit art. 1 se gestionează în conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finantării unor proiecte si programe din bugetul Fondului pentru mediu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 942.

 

ANEXA

LISTA

studiilor în domeniul protectiei mediului si al pădurilor care se finantează prin bugetul Fondului pentru mediu

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

Anul 2011

Anul 2012

Valoarea totală

1.

Studiu privind monitorizarea solurilor forestiere si a materiei organice moarte de la suprafata solurilor forestiere si determinarea emisiilor si absorbtiilor de gaze cu efect de seră din sectorul forestier

1.500

1.500

3.000

2.

Studiu privind realizarea aplicatiei pentru analiza si raportarea ciclului de viată al deseurilor în contextul responsabilitătii extinse a producătorului si a obligatiilor detinătorilor de deseuri, în vederea respectării ierarhiei deseurilor si pentru atingerea obiectivelor conform Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

2.000

16.000

18.000

 

TOTAL:

3.500

17.500

21.000


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors, aprobată prin Legea nr. 32/2004.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cel de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 943.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 11 din 30 septembrie 2011

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 71 din 30 septembrie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Având în vedere dispozitiile art. 794, 798, 831, 832 si 833 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, si ale art. 216 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXA

 

REGULAMENT Nr. 15/10/2011

referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Art.1. - (1) Prin prezentul regulament se stabilesc plasamentele prevăzute la art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aplicabile exclusiv în interpretarea actelor sau faptelor juridice prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Următoarele tipuri de plasamente se circumscriu scopurilor art. 1:

a) plasamentele în titluri de stat emise de statul român;

b) plasamentele încredintate unei institutii de credit, astfel cum este definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, autorizată să functioneze pe teritoriul României, de natura depozitelor garantate de o schemă de garantare oficial recunoscută potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în limita plafonului de garantare aplicabil conform Ordonantei Guvernului nr. 39/1996.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la liniuta a 2-a din mentiunea finală privitoare la transpunerea normelor comunitare, în loc de: “- la cap. III-V:” se va citi: “- la cap. II:”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.