MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 690/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 690         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

898. - Hotărâre privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de călătorie, precum si ale altor documente care se eliberează străinilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

205. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009

 

222. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

5.338. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava

 

5.341. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus

 

5.342. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta

 

5.392. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de călătorie, precum si ale altor documente care se eliberează străinilor

 

Pentru asigurarea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 113 si 125 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. VII alin. (1) lit. a) si f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc forma si continutul următoarelor documente:

a) permis de sedere - documentul prevăzut în anexa nr. 1, care se eliberează:

(i) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de sedere temporară sau pe termen lung în România, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

(ii) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de sedere si dreptul de muncă în România, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

(iii) străinului care a obtinut o formă de protectie în România, în conditiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările si completările ulterioare;

b) Carte albastră a UE - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de sedere si de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2;

c) document temporar de identitate pentru solicitantii de azil- documentul care se eliberează străinului ce solicită acordarea unei forme de protectie, în conditiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3;

d) document temporar de sedere pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil - documentul care se eliberează străinului ce are permisiunea de a rămâne pe teritoriul României ca urmare a depunerii unei cereri de acces la o nouă procedură de azil, în conditiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4;

e) document de tolerat - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 5;

f) autorizatie de muncă - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat dreptul de a fi încadrat în muncă sau detasat pe teritoriul României în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6;

g) documente de călătorie:

(i) titlu de călătorie - documentul care se eliberează în temeiul art. 118 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în temeiul art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetătenilor Confederatiei Elvetiene si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se eliberează cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetătenilor Confederatiei Elvetiene si membrilor lor de familie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006, prevăzut în anexa nr. 7 lit. a);

(ii) laissez-passer - documentul care se eliberează în temeiul art. 125 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. b);

(iii) legitimatie de acces - documentul care se eliberează în temeiul art. 140 alin. (7) din Legea nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. c);

(iv) titlu de călătorie - document care se eliberează persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. d).

Art. 2. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 lit. a) si b) contin elementele biometrice de identificare a titularului corespunzător categoriilor prevăzute la art. 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte, cu modificările si completările ulterioare, si respectă specificatiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificatiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte.

(2) Elementele biometrice de identificare prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b), de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări si sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare si/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta prevăzută la art. 4b alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare. Sunt exceptate de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoria prevăzută la art. 4b alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închisi, iar expresia fetei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu conditia ca fata titularului, de la baza bărbiei si până la frunte, să fie vizibilă în mod clar si fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptati în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre si nu au portiuni care să ascundă ochii. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile si fizionomia celui în cauză.

(5) Elementele biometrice de identificare prelevate în conditiile alin. (2)-(4) se stochează în mediul de stocare electronică al documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b), în baza de date a Sistemului National de Evidentă a Străinilor si în bazele de date de productie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice.

(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b) si transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, elementele biometrice de identificare si orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de productie se sterg prin procedură automată.

(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului National de Evidentă a Străinilor se sterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b), iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.

(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b), titularul poate solicita verificarea datelor din mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură conditiile corespunzătoare de securitate si confidentialitate.

Art. 3. - (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 1 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Centrului Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice care functionează în structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, care prelucrează date cu caracter personal necesare producerii, personalizării si eliberării documentelor prevăzute la art. 1, are obligatia de a respecta confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Producerea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b) se realizează de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009.

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) si b) se realizează de Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, care functionează în structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernuluinr. 94/2008, aprobată prin Legea nr. 249/2009.

(3) Documentele prevăzute la art. 1 lit. c)-g) se produc si se personalizează prin grija Oficiului Român pentru Imigrări.

Art. 5. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operatiunilor de emitere, precum si a taxelor consulare si tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), eliberate străinilor care au obtinut o formă de protectie în România, se suportă din venituri proprii de către Compania Natională “Imprimeria Natională - S.A.”, în calitate de producător.

Art. 6. - (1) Până la punerea în circulatie a documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), străinilor li se eliberează în continuare permise de sedere potrivit modelelor stabilite în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, cu modificările si completările ulterioare, respectiv documentul de identitate potrivit modelului stabilit în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Documentele aflate asupra titularilor îsi păstrează valabilitatea si se retrag treptat din circulatie, la expirarea valabilitătii sau la solicitarea expresă a titularilor.

Art. 7. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) în cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, străinului i

se eliberează un document temporar de sedere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de călătorie, precum si ale altor documente care se eliberează străinilor.”

2. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Documentul temporar de identitate pentru solicitantii de azil

(1) în cazul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de identitate pentru solicitantii de azil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.

(2) Prelungirea valabilitătii documentului temporar de identitate pentru solicitantii de azil se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de azil si până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor de azil care au fost respinse, respectiv până la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor respinse ca evident nefondate în urma solutionării în cadrul procedurii accelerate.”

3. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Permisul de sedere

(1) După acordarea uneia dintre formele de protectie prevăzute la art. 22 din lege, străinului i se eliberează gratuit un permis de sedere, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.


(2) Permisul de sedere atestă identitatea, dreptul de sedere pe teritoriul României si resedinta titularului.

(3) Permisul de sedere se eliberează în baza actelor doveditoare privind resedinta legală.

(4) în vederea atestării resedintei, beneficiarul formei de protectie are obligatia de a depune unul dintre următoarele documente: act de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administratia financiară, contract de comodat încheiat conform art. 8 lit. b) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, sau orice alt act autentificat care face dovada existentei unor drepturi locative dobândite de beneficiar.”

4. La articolul 53, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Forma, continutul si elementele de sigurantă ale documentelor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 5 si 6 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Forma si continutul documentului de identitate pentru refugiati si persoanele cărora li s-a acordat protectie subsidiară sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

6. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege, străinului i se eliberează un document al cărui model este stabilit în anexa nr. 7 lit. c) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.”

7. Anexele nr. 2, 6 si 11 la normele metodologice se abrogă.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. d) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de călătorie, precum si ale altor documente care se eliberează străinilor.”

2. Anexa se abrogă.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2007 privind abilitarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Supravegherea

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 898.

 

ANEXA Nr. 1

 

PERMIS DE SEDERE

 

Forma si mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a]

Rubrici fata I:

Titlul documentului: “PERMIS DE SEDERE”, personalizat prin gravare laser

Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de sigurantă, precedat de mentiunea RO

Numele: numele si prenumele titularului, în această ordine, pe două rânduri

Valabil până la data de: data până la care documentul este valabil

Locul eliberării si data de început a valabilitătii: formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării permisului

Tipul de permis:

1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - permis de sedere temporară sau, după caz, mentiunea “rezident pe termen lung - CE” (potrivit prevederilor Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tărilor terte care sunt rezidenti pe termen lung);

2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - permis de sedere temporară;

3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - permis de sedere temporară.


Observatii:

1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - scopul sederii sau, după caz, mentiunea “Fost posesor de Carte albastră a UE” (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor din tările terte pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) si codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări;

2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - scopul sederii si codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări;

3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - forma de protectie acordată si codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări.

Fotografia

Semnătura titularului

Rubrici fata a II-a:

Data si locul nasterii (tara)

Cetătenia (tara)

Sexul: simbolizat prin litera F sau M

Observatii: adresa din România

Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO

 

NOTE:

Documentul contine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.

Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.

Denumirile rubricilor se scriu în limba română.

Pe fundalul fetei I, stema României în partea dreaptă

Pe fata I, element de securitate holografic optic variabil

Culoare: variabilă roz-albastru-roz

Material: policarbonat

Tehnici de securizare utilizate: guilloches în două culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizată prin gravare laser

Personalizarea se face prin gravare laser.

Documentul contine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care contin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte, cu modificările si completările ulterioare. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARTE ALBASTRĂ A UE

 

Forma si mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a]

Rubrici fata I:

Titlul documentului: “CARTE ALBASTRĂ A UE”, personalizat prin gravare laser

Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de sigurantă, precedat de mentiunea RO

Numele: numele si prenumele titularului, în această ordine, pe două rânduri

Valabil până la data de: data până la care documentul este valabil

Locul eliberării si data de început a valabilitătii: formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării permisului

Tipul de permis: carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor din tările terte pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)

Observatii: codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări

Fotografia

Semnătura titularului

Rubrici fata a II-a:

Data si locul nasterii (tara)


Cetătenia (tara)

Sexul: simbolizat prin litera F sau M

Observatii: adresa din România

Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO

 

NOTE:

Documentul contine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.

Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.

Denumirile rubricilor se scriu în limba română.

Pe fundalul fetei I, stema României în partea dreaptă

Pe fata I, element de securitate holografic optic variabil

Culoare: variabilă roz-albastru-roz

Material: policarbonat

Tehnici de securizare utilizate: guilloches în două culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizată prin gravare laser

Personalizarea se face prin gravare laser.

Documentul contine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care contin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte, cu modificările si completările ulterioare. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE

pentru solicitantii de azil

 

Forma si mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2 Rubrici fata I:

1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANTII DE AZIL

3. Numărul documentului

4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Oficiul Român pentru Imigrări

5. Numele si prenumele: numele si prenumele titularului, în această ordine

6. Tara de origine: tara al cărei cetătean este titularul sau tara de domiciliu a acestuia

7. Data nasterii: ziua, luna si anul nasterii titularului

8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M

9. Resedinta în România: adresa completă la care titularul are resedinta în România

10. Locul/data eliberării: centrul de cazare si localitatea unde a fost emis documentul, precum si data eliberării (ziua, luna si anul)

11. Valabil până la: data până la care documentul este valabil Rubrici fata a II-a:

1. Valabil până la: data până la care se prelungeste valabilitatea documentului

2. Alte mentiuni: informatii relevante privind titularul

 

NOTE:

Denumirile rubricilor se scriu în limbile română si engleză.

Documentul contine elemente de securizare.

Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe fata I a documentului se înscrie mentiunea “Identitate declarată”.

Rubrica CNP se completează numai în cazul prevăzut la art. 17 alin. (11) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările si completările ulterioare.

Documentul cuprinde fotografia titularului, care contine elemente de securizare.

Forma documentului va putea fi adaptată în functie de necesităti si de posibilitătile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 


ANEXA Nr. 4

 

DOCUMENT TEMPORAR DE SEDERE

pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil

 

Forma si mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2 Rubrici fata I:

1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE SEDERE PENTRU STRĂINII CARE SOLICITĂ ACCES LA O NOUĂ PROCEDURĂ DE AZIL

3. Numărul documentului

4. Numele si prenumele: numele si prenumele titularului, în această ordine

5. Tara de origine: tara al cărei cetătean este titularul sau tara de domiciliu a acestuia

6. Data nasterii: ziua, luna si anul nasterii titularului

7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M

8. Resedinta în România: adresa completă la care titularul are resedinta în România

9. Locul/data eliberării: centrul de cazare si localitatea unde a fost emis documentul, precum si data eliberării (ziua, luna si anul)

10. Valabil până la: data până la care documentul este valabil Rubrici fata a II-a:

1. Valabil până la: data până la care se prelungeste valabilitatea documentului

2. Alte mentiuni: informatii relevante privind titularul

 

NOTE:

Denumirile rubricilor se scriu în limbile română si engleză.

Documentul contine elemente de securizare.

Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe fata I a documentului se înscrie mentiunea “Identitate declarată”.

Documentul cuprinde fotografia titularului, care contine elemente de securizare.

Forma documentului va putea fi adaptată în functie de necesităti si de posibilitătile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 5

 

DOCUMENT DE TOLERAT

 

Forma si mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2 Rubrici fata I:

1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

2. Titlul documentului: DOCUMENT DE TOLERAT

3. Numărul documentului

4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Oficiul Român pentru Imigrări

5. Numele si prenumele: numele si prenumele titularului, în această ordine

6. Cetătenia: tara al cărei cetătean este străinul

7. Data nasterii: ziua, luna si anul nasterii titularului

8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M

9. Resedinta în România: adresa completă la care titularul are resedinta în România

10. Locul/data eliberării: formatiunea pentru imigrări care a eliberat documentul, precum si data eliberării (ziua, luna si anul)

11. Valabil până la: data până la care documentul este valabil (ziua, luna si anul)

Rubrici fata a II-a:

1. Valabil până la: data până la care se prelungeste valabilitatea documentului

2. Alte mentiuni: precizări cu privire la valabilitatea teritorială a documentului de tolerat

 

NOTE:

Denumirile rubricilor se scriu în limbile română si engleză.

Documentul contine elemente de securizare.

Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe fata I a documentului se înscrie mentiunea “Identitate declarată”.

Rubrica CNP se completează numai în cazurile prevăzute la art. 1441 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Documentul cuprinde fotografia titularului, care contine elemente de securizare.


Forma documentului va putea fi adaptată în functie de necesităti si de posibilitătile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 6

 

AUTORIZATIE DE MUNCĂ

 

Elemente generale:

Forma si dimensiunile documentului: hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală

Textul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba română

Se eliberează următoarelor categorii de persoane:

a) categoriile de cetăteni prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările si completările ulterioare

Descrierea autorizatiei de muncă:

...........................................................................

Elemente de particularizare a autorizatiei de muncă:

- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu în nuante de bleu.

Rubricatie:

Fata I

Ministerul Administratiei si Internelor

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

în baza Cererii înregistrate cu numărul.....din..............si a documentatiei depuse de......................., cu sediul/domiciliul în ............................., nr. de înmatriculare în registrul comertului ..........................., codul fiscal..................,

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI acordă

AUTORIZATIA DE MUNCĂ

nr.............din..................

necesară obtinerii vizei de lungă sedere/permisului de sedere în scop de muncă, în calitate de lucrător...................., doamnei/domnului..................., născută/născut la..................în..............., pasaport nr...............eliberat de autoritătile.......................

Fata II (doar pentru străinii căsătoriti cu cetăteni români)

Caroiaj (4 linii, 3 coloane): 14 x 20 cm

b) categoriilor de cetăteni prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările si completările ulterioare

Descrierea autorizatiei de muncă:

...........................................................................

Elemente de particularizare a autorizatiei de muncă:

- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu în nuante de verde.

Rubricatie:

Fata I

Ministerul Administratiei si Internelor

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

în baza Cererii înregistrate cu numărul.....din..............si a documentatiei depuse de......................., cu sediul/domiciliul în ............................., nr. de înmatriculare în registrul comertului ..........................., codul fiscal..................,

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI acordă

AUTORIZATIA DE MUNCĂ

nr..............din...............

necesară obtinerii vizei de lungă sedere/permisului de sedere în scop de muncă, în calitate de lucrător...................., doamnei/domnului..................., născută/născut la..................în..............., pasaport nr...............eliberat de autoritătile.......................

Fata II

Caroiaj (4 linii, 3 coloane): 14 x 20 cm

 


ANEXA Nr. 7

 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

Caracteristici generale ale documentelor de călătorie: Culoare: variabilă în curcubeu, roz-galben-roz Mărime: format A4 Număr de pagini: una

Hârtia A4 va contine filigran cu stema tării, iar denumirea documentului va fi subliniată cu o linie cu microtext, codul ICAO al tării - ROU.

 

a) TITLU DE CĂLĂTORIE

Rubricatie:

Fotografia titularului

Numărul documentului

 

TITLU DE CĂLĂTORIE

 

România

Număr de înregistrare

Valabil pentru o singură călătorie           - de la

- până la

Numele si prenumele

Data nasterii

Cetătenia

Înăltimea

Semne particulare

Adresa din tara de origine (dacă se cunoaste)

Autoritatea emitentă

Data eliberării

Semnătura titularului

Stampila

Observatii

 

NOTE:

Rubricile se scriu în limbile română, engleză si franceză.

În partea superioară, central, se tipăreste drapelul Uniunii Europene.

Caracteristicile, rubricatia si elementele de sigurantă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetătenilor din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. C274 din 19 octombrie 1996. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

 

b) LAISSEZ-PASSER

Rubricatie:

Nr. de înregistrare

Reference No:

Fotografia titularului

 

LAISSEZ –PASSER

 

NR. DOCUMENT:

(DOC. NO./NO. DOC.)

....................................

Issued pursuant to Articles 19 and 20 of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national.

Eliberat conform art. 19 si 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei tări terte.

Valid only for transfer from ........................ to ........................ with the asylum applicant required to present him/herself at ...................... by ..................

Valabil pentru transfer doar de la...............................până la................................, cu obligatia ca solicitantul/solicitanta de azil să se prezinte la ................................. cu ...................

Issued at: ROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATION

Eliberat la: OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

SURNAME:

Nume:

FORENAMES:

Prenume:


PLACE AND DATE OF BIRTH:

Locul si data nasterii:

NATIONALITY:

Nationalitate:

Date of issue:

Data eliberării:

For the Ministry of Administration and Interior .......................................

Pentru MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR .......................................

The bearer of this laissez-passer has been identified by the authorities ...........................

Posesorul acestui laissez-passer a fost identificat de autoritătile ..................................

This document is issued pursuant to Articles 19 and 20 of Regulation (CE) No 343/2003 only and cannot under any circumstances be regarded as equivalent to travel document permitting the externai frontier to be crossed or to a document proving the individuals identity.

Acest document este eliberat numai conform art. 19 si 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 si nu poate sub nicio formă să fie folosit ca echivalent al unui document de călătorie pentru a permite trecerea frontierei externe sau ca document care face dovada identitătii celui sus-mentionat.

 

NOTĂ:

Rubricile se scriu în limbile engleză si română.

 

c) LEGITIMATIE DE ACCES

Rubricatie:

 

LEGITIMATIE DE ACCES

 

Numele statului membru emitent al legitimatiei de acces:

Numărul de referintă *):

Emis în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protectiei temporare, în cazul unui flux masiv de persoane strămutate, si măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane si suportarea consecintelor acestei primiri.

Valabil numai pentru transferul din.........................................1) către ............................................2), persoana trebuind să se prezinte la .............................................................3) până la .........................4).

Emis la:..................................................................................................................................................

NUMELE:.............................................................................................................................................

PRENUMELE:......................................................................................................................................

LOCUL SI DATA NASTERII:..............................................................................................................

Pentru minori, numele adultului (adultilor) responsabil/responsabili:...........................................................

SEXUL:....................................................................

CETĂTENIA:........................................................................................................................................

Data emiterii...........................................................................................................................................

Fotografia

STAMPILA

Semnătura beneficiarului:...................................... Pentru autoritătile competente:.......................

 

Titularul prezentei legitimatii de acces a fost identificat de autoritătile........................................5), 6)

Identitatea titularului legitimatiei de acces nu a fost stabilită.................................................................

Prezentul document este emis doar în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE si nu reprezintă în niciun caz un document echivalent unui document de călătorie care autorizează trecerea frontierei externe sau un document doveditor al identitătii individului.

 

NOTĂ:

Rubricile se scriu în limbile engleză si română.


*) Numărul de referintă va fi atribuit de statul din care se face transferul către alt stat membru.

1) Statul membru din care se efectuează transferul către alt stat membru.

2) Statul membru spre care se efectuează transferul.

3) Locul unde persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.

4) Data-limită la care persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.

5) Pe baza următoarelor documente de călătorie sau de identitate prezentate autoritătilor.

6) Pe baza altor documente decât documentele de călătorie sau de identitate.


 

d) TITLU DE CĂLĂTORIE

Rubricatie:

NR. DE ÎNREGISTRARE

(REG. NO./NO. REG.)

Fotografia titularului

ROMÂNIA

TITLU DE CĂLĂTORIE

TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGE

NR. DOCUMENT:

(DOC. NO./NO. DOC.)

.....................................

 

Acest document este eliberat în temeiul art. 3 alin. (5) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiatilor în România.

Titularul documentului de călătorie a fost selectat de autoritătile române în vederea relocării în România ca refugiat.

(This document is issued pursuant to article 3(5) of Law no.122/2006 on the asylum in România and article 9(3) of Government Decision no. 1596/2008 on the resettlement of refugees in România.

The bearer of this travel document has been selected by the Romanian authorities for resettlement in România as refugee.)

Nume:

(Surname)

Prenume:

(Forename)

Locul si data nasterii:

(Place and date of birth)

Cetătenia:

(Citizenship)

Valabil până la data de ............................. numai pentru transferul din .......................... În

Valid only by.....................for transfer from........................to....................................

Eliberat la..............................de Ministerul Administratiei si Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări.

Issued at.........................by the Ministry of Administration and Interior - Romanian Office for Immigration.

 

Pentru MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

For MINISTRY OF ADMINISTRATION AND INTERIOR

ROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATION

..........................................................................................................................................................

Prezentul document de călătorie nu certifică identitatea persoanei si nu poate fi folosit pentru iesirea din România.

(This travel document does not certify the individuals identity and cannot be used for exiting România)


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 109.045 din 31 august 2011 al Directiei generale buget finante si fonduri europene, având în vedere prevederile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 6 din Procedura privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. Documentele contabile care stau la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, sunt:

a) borderoul de achizitie cod 14-4-13/c, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, pentru cereale si produse procesate din cereale;

b) borderoul de achizitie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, pentru produse agricole, altele decât cerealele si produsele procesate din cereale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 205.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 59/2011 cu agentia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei generale control si inspectii nr. 209.225 din 16 septembrie 2011,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 51 se introduce o nouă pozitie, pozitia 52, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

“52.

Societatea comercială “NECFARM” - S.R.L.

R025697559

Comuna Pechea, satul Pechea, Str. Morii nr. 2A, judetul Galati”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

 

Bucuresti, 22 septembrie 2011.

Nr. 222.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragos Vodă nr. 4, judetul Suceava, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia “Ludice XXI” din municipiul Suceava, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Micul Print” din municipiul Suceava, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.338.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIPnr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acorda acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788, cu sediul în localitatea Lunca de Sus, Str. Principală nr. 151, vila 1, judetul Harghita, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - UM 01788 din localitatea Lunca de Sus, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu program normal “Prichindeii” de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.341.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIPnr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation”, cu sediul în municipiul Constanta, str. I.C. Brătianu nr. 172-174, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “La Nouvelle Generation” - S.R.L., unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “La Nouvelle Generation” din municipiul Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 5.342.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 12 mai 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-30 aprilie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte”, cu sediul în municipiul Bucuresti, Intrarea Ion Voicu nr. 4, sectorul 2, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.


Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Raluca” din municipiul Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Mica Academie de Arte” din municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2011.

Nr. 5.392.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.