MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 677/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 septembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.081 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

921. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.154. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

 

3.162. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Normă pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.081

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie ridicată de Livia Eugenia Bara în Dosarul nr. 368/35/CA/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, personal si asistat de avocatii Dana Tofan si Mircea Ursuta, cu împuterniciri avocatiale depuse la dosar, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul avocatului autorului exceptiei, Mircea Ursuta, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. În acest sens, arată că posibilitatea unui organ administrativ (cum este ministrul justitiei) de a dispune pedepse complementare care nu au fost dispuse prin hotărâri judecătoresti, este neconstitutională, fiind firesc ca ministrul justitiei să dispună încetarea calitătii de notar public doar în urma unei actiuni disciplinare. Or, în prezenta cauză, desi instanta de judecată care a solutionat cauza penală nu a dispus măsura interzicerii exercitării profesiei de notar public, ca urmare a condamnării, ministrul justitiei dispune încetarea calitătii de notar public, ceea ce contravine prevederilor art. 126 alin. (1) din Constitutie. Totodată, sustine că prevederile de lege criticate încalcă si dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4), deoarece permit imixtiunea unui organ administrativ în atributiile puterii judecătoresti, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 23 alin. (12) privind principiul legalitătii pedepsei, deoarece ne aflăm în prezenta unei veritabile sanctiuni penale, iar nu administrative.

Avocatul Dana Tofan solicită admiterea exceptiei de neconstitutionaliate, sustinând că prin dispozitiile de lege criticate se dă posibilitatea ministrului justitiei să interfereze cu zona puterii judecătoresti. Or, numai instantele judecătoresti, iar nu ministrul justitiei, aplică legea, în temeiul art. 126 din Constitutie, si pot decide dacă infractiunea săvârsită de notarul public aduce sau nu atingere prestigiului profesiei. Consideră că se încalcă si art. 16 din Constitutie, dintr-o dublă perspectivă, deoarece, pe de-o parte, ministrul justitiei este cel care apreciază dacă s-a încălcat prestigiul profesiei, iar, pe de altă parte, există si alte categorii profesionale pentru care legiuitorul nu a prevăzut o asemenea sanctiune. De asemenea, sustine că dispozitiile de lege criticate contravin si prevederilor art. 23 alin. (12) din Constitutie, întrucât sanctiunea încetării calitătii de notar public este una penală, care, potrivit normei constitutionale invocate, nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii. Or, în cazul de fată, nu există nici conditii si nici temei legal pentru aplicarea acestei sanctiuni penale.

În final, invocă Decizia nr. 415/2010, prin care Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, motivând că o autoritate administrativă autonomă a interferat în zona puterii judecătoresti, încălcându-se astfel prevederile art. 124 din Constitutie, potrivit cărora justitia este unică, egală si impartială.

În concluzie, sustine că textele de lege criticate, astfel cum sunt redactate, sunt neconstitutionale, propunând completarea acestora cu sintagma “dacă instanta judecătorească a dispus încetarea calitătii de notar public ca pedeapsa complementară”, deoarece consideră că numai răspunderea disciplinară intervine pentru săvârsirea unei fapte ce aduce atingere profesiei. De altfel, textul care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate intră în coliziune si cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, pierderea calitătii de notar public apărând ca o sanctiune cu caracter penal dispusă de către puterea executivă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate doreste să învedereze că textele de lege criticate se interpretează si aplică diferit, sustinând că acestea sunt lacunare si doreste o completare a lor. Or, toate aceste critici excedează competentei Curtii Constitutionale si, prin urmare, sustine că exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, deoarece aspectele criticate intră în competenta de solutionare a instantei supreme, pe calea pronuntării unui recurs în interesul legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 368/35/CA/2010, Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de reclamanta Livia Eugenia Bara într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea cererii de anulare a Ordinului ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.364/C din 15 decembrie 2009 prin care s-a dispus încetarea calitătii sale de notar public în cadrul Camerei Notarilor Publici Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că este neconstitutională atribuirea dreptului ministrului justitiei de a dispune o sanctiune penală care nu a fost aplicată de către o instantă penală. Mai concret, este neconstitutional ca un organ administrativ (ministrul justitiei) să poată dispune o sanctiune care, potrivi legii, putea fi dispusă, dacă se aprecia necesar, doar de către instanta penală, ca pedeapsă penală complementară a interzicerii exercitării profesiei, ignorându-se astfel principiul separatiei puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constitutie.

Astfel, în raport cu dispozitiile art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, excluderea din profesie apare ca o veritabilă sanctiune penală de interzicere a exercitării unei profesii, sanctiune care poate fi dispusă însă numai de către instanta penală pe baza unor motive strict enumerate de art. 65 din Codul penal.

De asemenea, arată că nu se poate sustine că ar fi vorba despre o sanctiune disciplinară, atâta vreme cât, în mod clar, interzicerea exercitării unei profesii este reglementată de Codul penal ca o pedeapsă complementară, iar actul de excludere este întemeiat pe o hotărâre penală irevocabilă prin care nu s-a dispus pedeapsa complementară, sanctiunile disciplinare putând interveni doar ca urmare a nerespectării unor dispozitii disciplinare, cum ar fi cazul reglementat de art. 23 alin. 1 lit. d) din lege.

Cu privire la încălcarea art. 23 alin. (12) din Constitutie, arată că textul criticat este neconstitutional, deoarece dă posibilitatea aplicării unei pedepse în alte conditii decât cele stabilite de legea penală, iar referitor la art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, sustine că este neconstitutional ca un organ administrativ să aplice o sanctiune penală, astfel că textul de lege criticat consacră o imixtiune a puterii executive în atributiile puterii judecătoresti.

Referitor la încălcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie, arată că aplicarea unei sanctiuni de o asemenea gravitate se încadrează în notiunea de “acuzatie în materie penală”, astfel cum a fost conturată aceasta în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Ca atare, posibilitatea acordată unui organ administrativ de a dispune o sanctiune de o asemenea gravitate peste dispozitiile unei hotărâri penale definitive si într-o procedură în care nu se respectă garantiile specifice “materiei penale” este în contradictie cu art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal consideră că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece acestea nu au semnificatia unei imixtiuni a puterii executive în procesul de realizare a justitiei si nici a încălcării principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat.

În conceptia legiuitorului, activitatea notarială reprezintă un serviciu public care este organizat si functionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de notar public poate fi exercitată de un corp profesional selectat si functionând după reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care această activitate îl implică.

Desfăsurarea activitătii notariale se realizează cu respectarea unor cerinte specifice în domeniu, printre care se află si conditia ca notarul public să nu aibă antecedente penale si să se bucure de o bună reputatie, iar cei care doresc să practice această profesie sunt datori să respecte legea si să accepte regulile impuse de aceasta. În caz contrar, calitatea de notar public nu poate fi dobândită, respectiv păstrată, iar ministrul justitiei, care detine prerogativa numirii notarului public, potrivit regulii simetriei, constată sau dispune încetarea calitătii de notar.

În ceea ce priveste invocarea art. 16 din Constitutie, apreciază că reglementările criticate nu aduc atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie, fără privilegii si fără discriminări.

În final, consideră că dispozitiile art. 21 alin. (3) si art. 23 alin. (4) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 23 alin. 1 lit. f): “Calitatea de notar public încetează: [...] f) în cazul condamnării definitive pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;”;

- Art. 23 alin. 2: “Încetarea calitătii de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justitiei.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei puterilor în stat, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 23 alin. (4) si (12) privind arestarea preventivă si principiul legalitătii si ale art. 126 alin. (1) privind realizarea justitiei de către înalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prin Ordinul nr. 3.364/C din 15 decembrie 2009, emis de către ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti, s-a dispus - în temeiul art. 23 alin. 1 lit. f) si g) coroborat cu art. 16 lit. d) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 - încetarea calitătii de notar public a doamnei Livia Eugenia Bara, având în vedere Decizia penală nr. 49/Adin 13 martie 2008, pronuntată de Tribunalul Vâlcea - Sectia penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 653/R din 27 noiembrie 2008 a Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală, prin care Livia Eugenia Bara a fost condamnată la 2 ani închisoare pentru participarea, în calitate de complice, la săvârsirea infractiunii de santaj, cu suspendarea conditionată a executării pedepsei.

Curtea retine că, potrivit art. 14 alin. 4 din Legea nr. 36/1995, evidenta birourilor de notari publici si lucrările privind numirea si încetarea functiei notarilor publici se întocmesc de personalul de specialitate notarială din Ministerul Justitiei, iar, potrivit art. 17 din aceeasi lege, notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, în baza cererii celui interesat si după ce face dovada îndeplinirii cerintelor arătate la art. 16.


În conformitate cu art. 16 lit. c) din Legea nr. 36/1995: “Notar public poate fi cel care îndeplineste următoarele conditii: [...] c) nu are antecedente penale.”

Or, în aceste conditii, Curtea constată că măsura încetării calitătii de notar public pe care o constată ministrul justitiei nu este pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, pedeapsă prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal, ci reprezintă o măsură de constatare a înscrierii antecedentelor penale în cazierul judiciar al notarului public, ceea ce conduce la inexistenta uneia dintre conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi notar public, si anume cea prevăzută de art. 16 lit. c) din lege. Astfel, în spetă, încetarea calitătii de notar public intervine de drept ca urmare a înscrierii antecedentelor penale în cazierul judiciar al notarului public.

În consecintă, critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală, privind principiul legalitătii pedepsei, potrivit cărora nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile legii si în temeiul legii, nu poate fi primită, deoarece, asa cum s-a arătat mai sus, în spetă, măsura încetării calitătii de notar public nu are caracter penal si, prin urmare, norma constitutională invocată nu are incidentă în cauză.

Cu privire la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei puterilor în stat si ale art. 126 alin. (1) privind realizarea justitiei de către înalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecătoresti, Curtea constată că nici aceste critici nu sunt întemeiate, deoarece ministrul justitiei dispune încetarea calitătii de notar public în temeiul competentei sale referitoare la numirea si încetarea functiei de notar public, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 36/1995.

Este adevărat că pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiei poate fi dispusă numai de către instanta judecătorească ce a pronuntat hotărârea de condamnare, însă atributia ministrului justitiei de a constata încetarea calitătii de notar public nu este echivalentă cu pedeapsa complementară stabilită în conditiile si în temeiul art. 64 si 65 din Codul penal si, prin urmare, nu are semnificatia unei interferente în activitatea puterii judecătoresti, ci a fost instituită de legiuitor ca urmare firească a competentei ministrului justitiei de a numi si de a constata încetarea din functie a notarilor publici, care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru a fi notar public. Astfel, în exercitarea atributiei prevăzute de dispozitiile de lege criticate, ministrul justitiei nu decide - prin exces de putere - ce infractiune poate aduce sau nu atingere prestigiului unei profesii, ci doar constată că notarul public în cauză nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de notar public.

Prin urmare, principiul constitutional al separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale nu este nesocotit de prevederile de lege criticate, deoarece ministrul justitiei, în temeiul dispozitiilor de lege criticate, nu interferează în zona puterii judecătoresti, astfel cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionaliate.

În ceea ce priveste propunerea de modificare si completare a textelor de lege criticate, formulată de autorul exceptiei, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece Curtea Constitutională se pronuntă, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, “fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Cu privire la invocarea dreptului la un proces echitabil, consacrat constitutional prin dispozitiile art. 21 alin. (3), Curtea constată că si această sustinere este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate, care reglementează competenta ministrului justitiei de a constata - în anumite cazuri prevăzute de lege - încetarea calitătii de notar public, nu îngrădesc dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil de către o instantă independentă si impartială. Dovadă în acest sens este chiar ridicarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate în cadrul litigiului având ca obiect anularea ordinului de încetare a calitătii de notar public emis de către ministrul justitiei.

Curtea retine că prevederile de lege criticate nu contravin nici principiului egalitătii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu instituie tratamente juridice diferite pentru persoane aflate în aceeasi situatie juridică. Astfel, asa cum a statuat Curtea Constitutională în mod constant în jurisprudenta sa, principiul constitutional al egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite. (A se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.) Or, nu se poate sustine că notarii publici care au antecedente penale sunt în aceeasi situatie juridică cu alte categorii profesionale, astfel cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

În final, Curtea retine că prevederile art. 23 alin. (4) din Legea fundamentală, referitoare la arestarea preventivă nu au legătură cu dispozitiile de lege criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie ridicată de Livia Eugenia Bara în Dosarul nr. 368/35/CA/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Seful Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,

Teodor Cătălin Vătafu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 921.

 

ANEXA

 

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Ordonantă de urgentă:

Art. 1. - (1) Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Norme:

1. Intră sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii procedurile de atribuire initiate si organizate de:

a) autoritatea contractantă, astfel cum este definită la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) entitatea juridică fără calitate de autoritate contractantă în conditiile art. 9 lit. c) si c1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare entitate juridică.

Ordonantă de urgentă:

(2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publică, după publicarea anuntului/invitatiei de participare si până la semnarea contractului. În situatiile exceptionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere si până la semnarea contractului.

Norme:

2. Etapele procesului de achizitie publică supuse verificării procedurale, derulate după publicarea anuntului/invitatiei de participare si până la semnarea contractului, în functie de tipul procedurii de atribuire sunt:


a) etapa de după publicarea anuntului/invitatiei de participare, respectiv de după transmiterea invitatiei de participare la negociere, si până la sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv până la începerea negocierii;

b) sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, după caz;

c) derularea evaluării ofertelor/selectiei candidaturilor/ negocierii ofertelor;

d) stabilirea ofertei câstigătoare si întocmirea Raportului procedurii de atribuire.

3. În situatia exceptională de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, reglementată prin art. 122 lit. i) si art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în vederea verificării etapelor procesului de achizitie prevăzute la pct. 2, se au în vedere si motivatiile prevăzute în nota justificativă privind alegerea procedurii.

Ordonantă de urgentă:

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgentă.

Norme:

4. Metodologia de selectie are la bază următoarele criterii de selectie:

a) sursa de finantare a contractului ce urmează a fi încheiat. Se selectează cu prioritate procedurile initiate de autoritătile contractante pentru atribuirea contractelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile;

b) tipul procedurii de atribuire. Se au în vedere tipurile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) tipul contractului ce urmează a fi încheiat. Se selectează procedurile de atribuire în ordinea complexitătii, astfel: contracte de lucrări, contracte de servicii, contracte de furnizare;

d) valoarea estimată a contractului de achizitie publică. Se selectează procedurile de atribuire în ordinea descrescătoare a valorii estimate a contractelor ce urmează a fi încheiate;

e) istoricul si experienta autoritătii contractante/entitătii juridice în domeniul achizitiilor publice. Se selectează în functie de rezultatul analizei asupra numărului neconformitătilor înregistrate în ultimii 3 ani în evidenta Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP)I compartimentelor de verificare a achizitiilor publice (CVAP), precum si a remedierii sau nu a acestora de către autoritatea contractantă/entitatea juridică.

5. Criteriile de selectie se aplică zilnic, în ordinea prevăzută la pct. 4, asupra:

a) anunturilor/invitatiilor de participare publicate în ziua precedentă în Sistemul electronic al achizitiilor publice - SEAP;

b) înstiintărilor primite de la autoritătile contractante/entitătile juridice pentru initierea negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, înregistrate la UCVAP în ziua precedentă.

6. Activitatea de verificare procedurală în domeniul achizitiilor publice se exercită de UCVAP si CVAP pe bază de programe de verificare lunare întocmite de UCVAP si aprobate de ministrul finantelor publice.

La întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere si:

a) personalul disponibil;

b) numărul de proceduri ce poate fi verificat de o echipă de observatori, conform normativului aprobat;

c) recomandările autoritătilor de management cu privire la procedurile de atribuire a contractelor finantate din instrumente structurale.

7. Metodologia de selectie va fi cuprinsă în Manualul operational privind desfăsurarea activitătii de verificare procedurală si va cuprinde pasii ce trebuie urmati pentru selectarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică care vor fi cuprinse în programul de verificare lunar.

Ordonantă de urgentă:

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare pentru care a fost înstiintat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).

Norme:

8. Toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare initiate de autoritătile contractante/entitătile juridice în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, sunt cuprinse, prin exceptie, în mod obligatoriu, în programul de verificare lunară.

Ordonantă de urgentă:

Art. 3. - Obiectivul functiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitătii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor si a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Norme:

9. Asigurarea conformitătii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor de atribuire presupune:

a) respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă/entitatea juridică în functie de tipul procedurii de atribuire (licitatie deschisă, licitatie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicare prealabilă a unui anunt de participare, cerere de oferte, concurs de solutii), după publicarea anuntului/invitatiei de participare/transmiterea invitatiei de participare si până la semnarea contractului;

b) exercitarea de către Comisia de evaluare a atributiilor prevăzute de legislatia specifică;

c) aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

10. Asigurarea conformitătii documentelor întocmite de Comisia de evaluare în timpul derulării procedurii de atribuire presupune:

a) completarea si verificarea tuturor informatiilor prevăzute a fi cuprinse în documentele întocmite pe parcursul derulării procedurii de atribuire;

b) prezentarea modului de desfăsurare a deschiderii/evaluării/negocierii ofertelor si a modului de aplicare a criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

c) evidentierea îndeplinirii obligatiei Comisiei de evaluare de a analiza si a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare de către fiecare ofertant, de a analiza si a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică, prin mentionarea succintă, dar precisă a modului concret de îndeplinire a cerintelor, asa cum au fost solicitate prin anuntul de participare si prin documentatia de atribuire.

Ordonantă de urgentă:

Art. 4. - (1) în îndeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice urmăreste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea si corectarea neconformitătilor în raport cu legislatia din domeniu.

(2) Activitatea Ministerului Finantelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, denumită în continuare UCVAP, si la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice, denumite compartimente de verificare a achizitiilor publice “CVAP”. Functionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.

Norme:

11. UCVAP/CVAP verifică derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si documentele aferente, exercitând un rol preventiv si proactiv prin detectarea neconformitătilor cu legislatia din domeniu si recomandarea măsurilor de remediere a acestora, în timpul derulării procedurii de atribuire.

12. UCVAP este organizată si functionează la nivel de directie generală în subordinea ministrului finantelor publice.

13. CVAP sunt organizate si functionează la nivel de compartiment/birou/serviciu în coordonarea directă a UCVAP.

14. Observatorii din cadrul CVAP au competentă teritorială pentru verificarea procedurilor de atribuire derulate de autoritătile contractante/entitătile juridice din judetul respectiv si care sunt cuprinse în programul de verificare transmis de UCVAP.

15. Competenta teritorială a CVAP poate fi delegată altei structuri de verificare de către conducerea UCVAP.

Ordonantă de urgentă:

(3) în îndeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, la nivel central/directiile generale ale finantelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atributii:

a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăsurării activitătii de observare, si o comunică autoritătii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anuntului/invitatiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înstiintării la UCVAP;

Norme:

16. Decizia de verificare, prin care sunt desemnati observatorii, conform programelor de verificare aprobate, atât pentru nivel central, cât si pentru nivel teritorial, este emisă de către UCVAP. Decizia de verificare reprezintă documentul prin care UCVAP înstiintează autoritatea contractantă/entitatea juridică cu privire la selectarea pentru verificarea procedurii de achizitie publică initiată de aceasta.

17. Ordinul de serviciu se emite în baza deciziei de verificare, în cazul UCVAP ordinul de serviciu este semnat de către directorul general al acesteia, iar în cazul CVAP este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice teritoriale.

Ordonantă de urgentă:

b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislatia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în conditiile art. 41 lit. d);

Norme:

18. Opinia UCVAP/CVAP asupra derulării procedurii de atribuire poate fi “cu observatii”, situatie în care sunt descrise observatiile constând în neconformităti neremediate, sau “fără observatii”, atunci când procedura de atribuire s-a desfăsurat fără afectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică.

19. Opinia UCVAP este înscrisă în Raportul procedurii de atribuire sub semnătura directorului general si stampila UCVAP.

20. Opinia CVAP este înscrisă în Raportul procedurii de atribuire sub semnătura sefului de serviciu/birou/compartiment, după caz, si stampila CVAP.

21. Metodologia de înscriere a opiniei UCVAP/CVAP în Raportul procedurii de atribuire va fi aprobată prin Manualul operational privind desfăsurarea activitătii de verificare procedurală.

Ordonantă de urgentă:

c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activitătii de verificare.

Norme:

22. Finalizarea activitătii de verificare este:

a) data expirării termenului de contestare a comunicărilor privind rezultatul procedurii, în situatia în care nu au fost depuse contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

b) data expirării termenului de contestare a ultimelor comunicări întocmite după punerea în executare a dispozitiilor obligatorii cuprinse în deciziile Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si care nu au mai fost contestate;

c) data comunicării deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, în cazul în care dispozitia obligatorie cuprinsă în aceasta se referă la anularea/continuarea procedurii, continuare care constă în mentinerea comunicărilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat.

Ordonantă de urgentă:

(4) Observatorii au obligatia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observatiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.

Norme:

23. Documentele întocmite de Comisia de evaluare desemnată de autoritatea contractantă/entitatea juridică pentru evaluarea ofertelor sunt:

a) procesul-verbal al sedintei de deschidere, după caz;

b) înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare;

c) raportul procedurii de atribuire.

24. De îndată ce observatorii constată o neconformitate în derularea procedurii de atribuire, o vor aduce la cunostintă presedintelui Comisiei de evaluare, mai întâi verbal, mentionând si măsurile necesare pentru remedierea acesteia. În cazul în


care Comisia de evaluare nu remediază neconformitatea constatată, observatorii vor înscrie respectiva neconformitate în documentele întocmite de Comisia de evaluare, împreună cu măsurile de remediere, în prezenta membrilor acesteia. După înscrierea observatiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea să remedieze neconformitatea constatată de observatori.

25. Prin Manualul operational privind desfăsurarea activitătii de verificare procedurală se stabilesc cadrul unitar de aplicare a procedurilor, metodele utilizate pentru constatarea neconformitătilor si înscrierii observatiilor si recomandărilor în documentele mentionate la pct. 23, cu scopul de a asigura calitatea activitătii de verificare.

Ordonantă de urgentă:

(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.

Norme:

26. Raportul de activitate se întocmeste de observatorii desemnati pentru fiecare procedură de achizitie publică verificată în două exemplare si se înregistrează la UCVAP/CVAP. Un exemplar se transmite Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. În conditiile în care opinia UCVAP/CVAP este “cu observatii”, exemplarul transmis este însotit de copia Raportului procedurii de atribuire, aprobat de conducătorul autoritătii contractante/entitătii juridice, si cu punctul de vedere al acesteia.

Ordonantă de urgentă:

(6) Pe parcursul derulării activitătii de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislatiei din domeniul achizitiilor publice si va fi pus în aplicare de către observatori.

Norme:

27. Observatorii pot transmite Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe parcursul derulării activitătii de verificare, solicitări de puncte de vedere cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei în domeniul achizitiilor publice. Solicitările se transmit prin intermediul UCVAP, iar modalitatea de colaborare, precum si termenele pentru primirea punctelor de vedere vor fi cuprinse în protocolul de colaborare ce se va încheia în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare.

28. Solicitarea punctelor de vedere ale observatorilor nu poate depăsi termenul de 3 zile de la data identificării unei probleme. Acest demers se va comunica autoritătii contractante sau Comisiei de evaluare, după caz, pentru a oferi acesteia posibilitatea de a pune la dispozitie documentele relevante pe care le consideră necesare, în vederea formulării unui punct de vedere complet.

Ordonantă de urgentă:

(7) în exercitarea atributiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si

Monitorizarea Achizitiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritătile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autoritătile si cu institutiile implicate.

Norme:

29. Protocoalele ce vor fi încheiate cu autoritătile si institutiile implicate în sistemul achizitiilor publice vor cuprinde procedura de cooperare interinstitutională pentru îndeplinirea functiilor si atributiilor specifice fiecărei institutii cu impact asupra cresterii gradului de încredere în sistemul de achizitii publice national.

Ordonantă de urgentă:

Art. 41. - Autoritatea contractantă initiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligatia de a îndeplini următoarele:

a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire/documentatia descriptivă, în situatia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achizitii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;

Norme:

30. În situatia în care atasarea documentatiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligatia de a pune la dispozitia observatorilor un exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.

Observatorii nu au dreptul de a solicita copii ale documentatiilor de atribuire care au fost publicate prin mijloace electronice, iar autoritatea contractantă/entitatea juridică a asigurat accesul direct, nerestrictionat si deplin la acestea.

Ordonantă de urgentă:

b) de a pune la dispozitie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;

Norme:

31. Documentele întocmite în timpul derulării sunt cele prezentate la pct. 23.

Ordonantă de urgentă:

c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;

Norme:

32. Pentru procedura de atribuire cuprinsă în programul de verificare al UCVAP/CVAP si pentru care autoritatea contractantă/entitatea juridică a primit decizia de verificare, aceasta are obligatia de a pune la dispozitie calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.

33. Având în vedere dreptul membrilor Comisiei de evaluare de a analiza si evalua documentele depuse de ofertanti/candidati individual si/sau în sedinte comune, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligatia, în termenul prevăzut, de a comunica UCVAP/CVAP datele si orele de desfăsurare a sedintelor/întâlnirilor comisiei de evaluare în care se întocmesc înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.

Ordonantă de urgentă:

d) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autoritătii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al functiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;

Norme:

34. Raportul procedurii de atribuire este transmis, pentru operativitate, de regulă, prin observatori, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autoritătii contractante/entitătii juridice, cu adresă de înaintare. Acest raport trebuie să contină pe ultima filă observatiile înscrise ale observatorilor desemnati, recomandările de remediere a acestora, semnăturile lor, precum si semnăturile membrilor comisiei de evaluare.

35. UCVAP/CVAP transmite autoritătii contractante/entitătii juridice Raportul procedurii de atribuire cuprinzând opinia exprimată în conformitate cu pct. 18, cu adresă de înaintare.

Ordonantă de urgentă:

e) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autoritătii contractante si punctul de vedere al autoritătii contractante cu privire la aspectele de neconform itate consemnate de către observatorii desemnati care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.

Norme:

36. Autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligatia de a transmite UCVAP/CVAP o copie a Raportului procedurii de atribuire aprobat, împreună cu punctul de vedere al autoritătii contractante/entitătii juridice cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnati care nu au fost remediate. În cazul în care copia Raportului procedurii de atribuire aprobat nu este însotită de punctul de vedere cu privire la neconformitătile constatate si neremediate, dacă este cazul, se consideră netransmis Raportul procedurii de atribuire si se aplică prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Ordonantă de urgentă:

Art. 5. - (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunt/invitatii de participare în sistemul electronic de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligatia de a înstiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitatiilor de participare către operatorii economici.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite UCVAP invitatia de participare si nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.

Norme:

37. Înstiintarea Ministerului Finantelor Publice constă în transmiterea către UCVAP a unei adrese în care autoritatea contractantă/entitatea juridică va mentiona data si ora începerii negocierilor, valoarea estimată a contractului/actului aditional ce urmează a fi încheiat în urma derulării negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, sursa de finantare, precum si copii ale invitatiilor de participare transmise operatorilor economici.

38. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă/entitatea juridică are obligatia de a transmite UCVAP si nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, împreună cu copiile documentelor ce au stat la baza întocmirii si la care se face referire în aceasta, după caz.

Ordonantă de urgentă:

(3) în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, UCVAP desemnează observatori care participă si verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.

Norme:

39. Observatorii au obligatia să observe si să verifice, în limitele competentelor si obiectiv, aspectele procedurale în timpul derulării lor, precum si să îndrume autoritătile contractante/entitătile juridice prin recomandări, pentru corectarea neconformitătilorsi neconcordantelor constatate, ori de câte ori este cazul.

40. Pentru verificarea unei proceduri de atribuire este desemnată o echipă de verificare formată, de regulă, din 2 observatori.

41. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, un observator desemnat poate fi înlocuit atunci când se află în următoarele situatii:

a) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, are raportul de serviciu suspendat sau absentează din alte motive;

b) se află în conflict de interese, astfel cum este prevăzut la pct. 52.

În cazul unei înlocuiri în circumstantele mentionate la lit. a) si b), noul observator desemnat în acest sens va finaliza activitatea de verificare, nefiind posibilă revenirea celui înlocuit. La înlocuire se emite o nouă decizie de verificare.

42. Pe parcursul derulării procedurii, în functie de complexitatea procedurii de atribuire sau pentru alte circumstante, printr-o nouă decizie se poate suplimenta numărul de observatori existenti la o procedură de atribuire.

43. Observatorii răspund de observatiile si recomandările înscrise în documentele întocmite de Comisia de evaluare pe parcursul derulării procesului de evaluare pentru fiecare procedură de achizitie publică verificată, în conditiile legii.

44. Observatorii nu sunt răspunzători pentru situatia în care observatiile înscrise în documente se dovedesc a fi eronate ca urmare a furnizării de către autoritatea contractantă/entitatea juridică a unor informatii si documente incorecte si/sau incomplete.

45. Observatorii sunt obligati să îsi îndeplinească atributiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă si corectitudine.

46. Observatorii sunt obligati să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea functiei publice. Acestora le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei publice pe care o detin sau să abuzeze în vreun fel de această functie.


Ordonantă de urgentă:

Art. 6. - Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii revine autoritătii contractante.

Norme:

47. Comisia de evaluare desemnată de autoritatea contractantă/entitatea juridică pentru evaluarea si atribuirea contractului de achizitie publică, pe baza recomandărilor de remediere a neconformitătilor înscrise de observatori în documentele întocmite pe parcursul derulării procedurii de atribuire, poate să remedieze sau nu neconformitătile respective.

48. Conducătorul autoritătii contractante, în situatia în care opinia UCVAP/CVAP este “cu observatii” cuprinzând descrierea neconformitătilor constatate, poate:

a) să dispună reluarea procesului de evaluare de către Comisia de evaluare în vederea remedierii neconformitătilor respective;

b) să aprobe Raportul procedurii de atribuire.

49. Autoritatea contractantă/Entitatea juridică este responsabilă pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractului, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.

50. Autoritatea contractantă/Entitatea juridică va transmite UCVAP/CVAP împreună cu Raportul procedurii de atribuire aprobat si punctul de vedere fată de decizia luată în situatia în care Raportul procedurii de atribuire a fost “cu observatii” si aprobat.

Ordonantă de urgentă:

Art. 7. - În cazul proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritătilor de management competente.

Norme:

51. În cazul verificării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică finantat din fonduri comunitare nerambursabile, raportul de activitate se întocmeste în 3 exemplare, unul transmitându-se Autoritătii de management corespunzătoare.

Ordonantă de urgentă:

Art. 8. - Observatorii desemnati în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii se supun dispozitiilor legale referitoare la situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidatilor sau ofertantilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Norme:

52. Observatorul din cadrul UCVAP/CVAP implicat într-o activitate de verificare a unei proceduri de atribuire se află în conflict de interese, dacă:

a) în cadrul procedurii respective acesta este sot/sotie al/a ofertantului, este rudă a ofertantului până la gradul al treilea inclusiv, este reprezentant sau împuternicit al ofertantului;

b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;

c) există un conflict între el, sotul/sotia, rudele sale până la gradul al treilea inclusiv si una dintre părti sau sotul/sotia, rudele părtii până la gradul al treilea inclusiv;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

53. Observatorul care stie că se află în una dintre situatiile prevăzute la pct. 52 este obligat să solicite de îndată conducerii UCVAP să decidă înlocuirea sa cu o altă persoană care va fi desemnată în acest sens, conform prevederilor prevăzute la pct. 41. Până la înlocuirea sa, observatorul care a solicitat acest lucru, în circumstantele anterior mentionate, se va abtine de la îndeplinirea activitătii de verificare procedurală. Respectivele situatii în care există conflict de interese pot fi sesizate conducerii UCVAP si de către terti.

În cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, conducerea UCVAP are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unor astfel de conflicte de interese.

54. Observatorii au obligatia să păstreze confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii în conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. Imediat după numirea lor ca observatori, acestia au obligatia de a semna declaratia de impartialitate si confidentialitate.

Ordonantă de urgentă:

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 41, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta observatorilor desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Norme:

55. Observatorii sunt îndreptătiti să constate contraventii si să aplice sanctiuni, urmărind ca sanctiunea aplicată să fie proportională cu gradul de pericol social al faptei săvârsite de autoritatea contractantă/entitatea juridică. În analiza efectuată observatorii vor identifica si vor avea în vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecărui caz.

56. În scopul aplicării prezentelor norme, UCVAP va elabora Manualul operational privind desfăsurarea activitătii de verificare procedurală a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.

57. UCVAP va prezenta ministrului finantelor publice raportul anual asupra activitătii de verificare desfăsurate de aparatul central si teritorial, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. II alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, cod MFP 14.13.03.01/d.u., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instructiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 19 septembrie 2011.

Nr. 3.154.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

 

DECLARATIE

privind optiunea pentru depunerea lunară a

Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale,

impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate

 *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

 

Formularul “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” se completează de către plătitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevăzuti la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei 112, dar care optează pentru depunerea lunară a acesteia, potrivit art. II alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Formularul “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” se depune ia organul fiscal competent, până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la postă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil. Completarea formularului se face astfel: Rubrica “I. Date de identificare a contribuabilului”

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală utilizat pentru completarea si depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea contribuabilului.

Caseta “Domiciliu fiscal” se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

ATENTIE!

În cazul în care declaratia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rubrica “II. Reprezentare prin”

Se marchează cu “X” în cazul în care, în relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se înscriu numărul si data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică si în conditiile prevăzute de lege, sau numărul si data înregistrării deciziei de aprobare a calitătii de reprezentant fiscal, după caz.

Caseta “Date de identificare” se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului

 

Denumirea formularului: “Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunară a Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate” I.CodMFP: 14.13.03.01/d.u.

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. U.M.: set (două file)


5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la declararea privind optiunea pentru depunerea lunară a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”

7. Se întocmeste:

- în două exemplare;

- de către contribuabil sau de reprezentantul fiscal/împuternicit/reprezentantul legal.

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

În temeiul:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1.1. Declaratia recapitulativă se depune lunar, în conditiile prevăzute la art. 1564 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.”

2. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste conform anexei.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declaratia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 20 septembrie 2011.

Nr. 3.162.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010)

 

PROCEDURA DE GESTIONARE

a Declaratiei recapitulative privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare

 

În vederea îndeplinirii cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările si completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operatiuni intracomunitare, au obligatia să depună lunar Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 1564 din Codul fiscal.

1. Depunerea declaratiei recapitulative

1.1. Declaratia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal competent.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaratia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizitiile/ prestările intracomunitare.

2. Prelucrarea declaratiei recapitulative

2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaratiei.

2.2. După prelucrare, declaratia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declaratiilor recapitulative

Pentru fiecare declaratie recapitulativă organul fiscal competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente în Registrul contribuabililor;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrisi în declaratia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de tară, precum si a numărului de caractere ale codului.

4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

4.1. După prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaratiei.

4.2. Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaratiilor recapitulative.

5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative

5.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaratiei.

5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

5.3. Nerespectarea obligatiilor de depunere a declaratiilor recapitulative privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare se sanctionează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

6. Organizarea bazei centrale de date “Declaratii recapitulative”

6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită “Declaratii recapitulative”.

6.2. Baza de date “Declaratii recapitulative” cuprinde 4 sectiuni:

- livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);

- achizitii - în care se înscriu achizitiile intracomunitare de bunuri (cod A);

- prestări servicii - în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);

- achizitii servicii - în care se înscriu achizitiile intracomunitare de servicii (cod S).

7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative

7.1. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzând declaratiile recapitulative depuse în luna respectivă, si anume:

- declaratiile recapitulative corecte;

- declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; si

- declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corectia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

7.3. În termen de cel mult o zi lucrătoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

7.4. Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Directia generală de tehnologia informatiei pune la dispozitia Serviciului Central de Legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.

8. Gestionarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative

8.1. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

8.2. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzând diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă si declaratiile recapitulative initiale.

8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

8.4. În termen de cel mult o zi lucrătoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

În temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 9 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2012.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2011.

Nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.