MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 647/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

43. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.040 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si a art. I pct. 7 din aceeasi ordonantă prin care se completează cu lit. n) art. 1833 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 1.042 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2069 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Decizia nr. 1.056 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

73. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

74. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile

 

888. - Hotărâre pentru aprobarea actului aditional nr. 2 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

 

889. - Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2011-2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

33. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Componenta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări”, domnul senator Cseke Attila-Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componenta comisiei în locul domnului senator Gyerko Lászlo - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

2. La anexa nr. XIII “Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Gyerko Lászlo - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componenta comisiei în locul domnului senator Cseke Attila-Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

3. La anexa nr. XVI “Componenta Comisiei pentru regulament”, domnul senator Cseke Attila-Zoltán - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componenta comisiei în locul domnului senator Gyerko Lászlo - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 septembrie 2011.

Nr. 43.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.040

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si a art. I pct. 7 din aceeasi ordonantă prin care se completează cu lit. n) art. 1833 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si pct. 7 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Simion Marele în Dosarul nr. 1.226/33/2009 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.682D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. În acest sens, arată că solutia legislativă criticată a fost modificată, îndepărtându-se astfel motivele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.226/33/2009, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si pct. 7 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.

Exceptia a fost ridicată de Simion Marele cu prilejul solutionării unei actiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate, care operează modificări asupra conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi manager al unui spital public si care prevăd încetarea de drept a contractului de management al persoanelor care nu îndeplinesc aceste conditii, aduc atingere dreptului la muncă. În acest sens, arată că noile conditii stabilite de lege nu au fost cerute la momentul în care a dobândit functia de manager si consideră că o persoană cu pregătire în domeniul juridic sau economic nu va îndeplini mai bine atributiile decât o persoană care deja are experientă, desi are o altă formatie profesională. Măsura dispusă prin textele de lege criticate nu este nici necesară si nici proportională cu situatia care a determinat-o, contravenind astfel si art. 53 din Constitutie. În plus, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 a fost adoptată cu încălcarea art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu exista o situatie extraordinară a cărei reglementare să nu fi putut fi amânată, iar motivarea urgentei nu a fost făcută într-un mod pertinent. În sfârsit, arată că o asemenea reglementare aduce atingere si sigurantei persoanei, afectând drepturi câstigate.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, contravenind art. 115 alin. (6) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, autorul exceptiei criticând de fapt probleme legate de omisiuni legislative ori aspecte ce tin de aplicarea si interpretarea legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 1 si pct. 7 lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 91/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010. În ceea ce priveste art. I pct. 7, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei critică dispozitiile lit. n) cu care se completează art. 1833 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. I pct. 1 si pct. 7: “Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

1. La articolul 178, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior în domeniul medical, economic, juridic sau administrativ si al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.» [...]

7. La articolul 1833, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) si o), cu următorul cuprins:

«n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru exercitarea functiei de manager; [...].»“

Autorul exceptiei consideră că aceste prevederi de lege contravin următoarelor texte din Constitutie: art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă, art. 53 alin. (2) referitor la conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau libertăti, art. 115 alin. (4) referitor la conditiile în care poate fi emisă o ordonantă de urgentă si art. 23 alin. (1) referitor la siguranta persoanei. De asemenea, este invocată jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 1 decembrie 2005 pronuntată în Cauza Păduraru contra României, dar si jurisprudenta Curtii Europene de Justitie în care s-a consacrat principiul protectiei încrederii legitime ca o “normă superioară de drept”.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale cu exceptia de neconstitutionalitate, art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului a fost modificat prin dispozitiile Legii nr. 91/2010.

Potrivit celor statuate, însă, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 aflată în curs de publicare, dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate, si care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat exceptia de neconstitutionalitate în virtutea principiului tempus regit actum, pot constitui obiect al exceptiei de neconstitutionalitate chiar dacă acestea au fost abrogate sau si-au încetat aplicarea.

Prin urmare, Curtea, constatând că temeiul desfacerii contractului de management al autorului exceptiei îl reprezintă art. I pct. 1 si pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 în redactarea în vigoare la data invocării exceptiei de neconstitutionalitate, urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii acestor prevederi de lege.

Examinând prevederile de lege criticate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate aduc modificări conditiilor pe care o persoană fizică ori reprezentantul unei persoane juridice trebuie să le îndeplinească pentru a ocupa functia de manager al unui spital public si prevăd, deopotrivă, încetarea contractelor de management ale persoanelor care nu îndeplinesc aceste conditii legale.

Cât priveste stabilirea prin lege a unor noi conditii pentru ocuparea functiei de manager al unui spital public, Curtea observă că Legea fundamentală nu instituie nicio limitare, astfel că legiuitorul este liber să instituie reglementări menite să ducă la realizarea unor obiective specifice. Astfel, din preambulul


Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 reiese, între altele, că noile conditii pe care trebuie să le îndeplinească managerul unui spital public au fost stabilite pentru a contracara “problemele apărute în sistemul de asistentă spitalicească din România, ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de spitale, cu consecinte directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populatiei”.

Prin urmare, interventia legislativă s-a impus de urgentă, printr-o reglementare adecvată, în deplin acord cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie. De asemenea, din perspectiva arătată, Curtea apreciază că prevederile de lege examinate sunt justificate si nu aduc atingere niciunui drept ocrotit de Legea fundamentală.

Cât priveste dispozitiile de lege prin care se instituie o nouă cauză de încetare a contractului de management, Curtea apreciază, de asemenea, că o astfel de reglementare nu contravine niciunei prevederi constitutionale. În acest sens, se impune observatia că reglementarea contractului de management are o natură specifică, continând elemente specifice contractului de mandat de drept civil, elemente ale contractului individual de muncă, dar si particularităti impuse de functia de manager al unui spital public care impune subordonarea cu precădere interesului public si necesitătii asigurării unui standard cât mai ridicat de ocrotire a sănătătii, cu un impact direct asupra nivelului de trai al populatiei. Toate aceste valori au o consacrare constitutională, care justifică reglementarea specifică a clauzelor contractului de management.

Referitor la sustinerea potrivit căreia art. I pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 ar aduce atingere unui contractele management încheiat în conditii legale diferite, Curtea constată că, desi textul de lege criticat prevede încetarea contractelor de management în situatia în care “managerul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru exercitarea functiei de manager”, o atare dispozitie nu poate fi interpretată independent de dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie. Prin urmare, Curtea apreciază că aspectele criticate de autorul exceptiei au în vedere probleme de aplicare si interpretare a dispozitiilor legale, de competenta instantei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si a art. I pct. 7 din aceeasi ordonantă prin care se completează cu lit. n) art. 1833 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Simion Marele în Dosarul nr. 1.226/33/2009 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.042

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Silvia Pavelescu în Dosarul nr. 22992.01/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.708D/2010.

La apelul nominal, lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 august 2010, pronuntată în Dosarul nr. 22992.01/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Exceptia a fost ridicată de Silvia Pavelescu cu prilejul solutionării unei plângeri civile formulate împotriva refuzului executorului judecătoresc Biroul Executorilor Judecătoresti Asociati Dorina Gont si Lucian Gont de a proceda la efectuarea executării silite a unui titlu executoriu privind drepturi salariale recunoscute prin hotărâre judecătorească.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că esalonarea plătii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul bugetar, reprezintă o încălcare de către stat a obligatiei de respectare a hotărârilor judecătoresti, astfel că dreptul de acces liber la justitie este lipsit de continut. De asemenea, arată că suspendarea executării silite constituie o imixtiune a Guvernului în înfăptuirea justitiei, putând avea drept consecintă ruperea echilibrului constitutional între executiv si puterea judecătorească, întrucât numai această din urmă autoritate are competenta de a suspenda executarea unei hotărâri judecătoresti. Dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 contravin si prevederilor art. 21 si art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât afectează dreptul persoanei de a se prevala neîngrădit de toate garantiile pe care ie presupune liberul acces la justitie si realizarea unui proces echitabil. Totodată, consideră că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 sunt contrare art. 16 din Constitutie, întrucât se creează o discriminare între cetătean si stat, dându-se posibilitatea organelor administrative ale statului să prelungească în mod nejustificat executarea titlurilor executorii detinute de personalul care activează în sistemul bugetar. În sfârsit, arată că se aduce atingere si principiului constitutional al neretroactivitătii legii civile, deoarece textele de lege criticate vizează hotărâri judecătoresti devenite executorii înainte de adoptarea lor.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, măsurile legislative criticate fiind justificate de criza economică generalizată pe care o traversează România.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, arată că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010.

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010.

Prevederile criticate ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 sunt următoarele:

- Art. 1: “(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite în temeiul prezentei ordonante de urgentă se actualizează cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) în întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin sectorul bugetar se întelege autoritătile si institutiile publice a căror finantare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.”;

- Art. 2: “Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plătii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.”;

- Art. 3: “Plătile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, si a prevederilor Ordinului ministrului justitiei, al ministrului economiei si finantelor, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de esalonare a plătii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 si 2.”

Prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 au următoarea redactare: “(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se realizează astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite în temeiul prezentei ordonante de urgentă se actualizează cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică.”

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 115 alin. (6) privind domeniul de reglementare al ordonantelor de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al analizei de constitutionalitate în raport cu critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză.

Astfel, pronuntându-se cu privire la conformitatea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 cu prevederile constitutionale referitoare la dreptul de acces liber la justitie, Curtea, prin Decizia nr. 714 din 25 mai 2010, pronuntată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 24 iunie 2010, a retinut că “Guvernul român nu numai că nu refuză executarea hotărârilor judecătoresti, ci se obligă la plata esalonată a sumelor prevăzute prin acestea. Executarea esalonată a unor

titluri executorii care au ca obiect drepturi bănesti nu este interzisă în niciun mod de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; executarea uno ictu constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este singura si unica posibilă modalitate de executare pe care Guvernul o poate aplica.”

Cât priveste principiul separatiei puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie, Curtea, prin Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, a concluzionat că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 “nu reprezintă o imixtiune a puterii legislative în procesul de realizare a justitiei”.

Referitor la sustinerile privind încălcarea principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, Curtea, prin aceeasi decizie, a arătat că “măsura contestată urmăreste un scop legitim - asigurarea stabilitătii economice a tării - si păstrează un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere - executarea esalonată a hotărârilor judecătoresti în cauză. Astfel, situatia particulară ivită si motivată prin existenta unei situatii extraordinare este una care reclamă o diferentă evidentă de tratament juridic.”

De asemenea, cu acelasi prilej, Curtea a statuat că sustinerea privind încălcarea principiului neretroactivitătii legii civile “este evident neîntemeiată, întrucât textul criticat se aplică pentru viitor, neexistând în acest sens nicio urmă de îndoială”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Constatând că nu sunt încălcate drepturile fundamentale invocate, Curtea apreciază că nu poate fi retinută nici critica referitoare la încălcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie în care se prevede că dispozitiile ordonantelor de urgentă ale Guvernului nu pot afecta drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie.

Cât priveste dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010, Curtea observă că efectul acestora nu este decât acela de a extinde solutia art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 si cu privire la acele hotărâri judecătoresti devenite executorii în intervalul dintre intrarea în vigoare a acestei din urmă ordonante si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010. Prin urmare, Curtea apreciază că sunt aplicabile aceleasi argumente de constitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, ca si cele expuse mai sus.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Silvia Pavelescu în Dosarul nr. 22992.01/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.056

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Puskas Elemerîn Dosarul nr. 12.047/271/2009 al Judecătoriei Oradea - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.812D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 12.047/271/2009, Judecătoria Oradea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Puskas Elemer, petent într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională în contradictoriu cu I.P.J. Bihor- P.P. Sacadat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor constitutionale ale art. 21, art. 24 si art. 53, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. În acest sens arată, în esentă, că termenul de 15 zile este “un termen extrem de scurt”, astfel că textul de lege criticat restrânge dreptul contravenientului de a-si formula într-un termen rezonabil si în mod corespunzător apărarea.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut: “împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare si art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale - Dreptul la un proces echitabil si ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege atacat a mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate, din prisma unor critici similare si cu raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale.

În acest sens este, de pildă, Decizia nr. 906 din 5 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2007, prin care Curtea a statuat că “art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 instituie termenul de 15 zile pentru exercitarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, care începe să curgă de la data când contestatorul a luat cunostintă de procesul-verbal, prin înmânare sau comunicare.

În această materie, ca de altfel oriunde legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în acest fel cu intentia de a restrânge accesul liber la justitie, de care, în mod evident, cel interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21, prevenind astfel abuzurile si asigurând protectia drepturilor si intereselor legitime ale tuturor părtilor.

De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept, subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea unui eventual litigiu cu celeritate, în absenta acestuia plângerea putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o stare de perpetuă incertitudine în ceea ce priveste raporturile juridice stabilite printr-un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii prevăzute de lege.

De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia «Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege», atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a cererilor de chemare în judecată. Prin urmare, termenul procedural instituit de textul de lege criticat reprezintă expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care le-au fundamentat sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Puskas Elemer în Dosarul nr. 12.047/271/2009 al Judecătoriei Oradea - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În vederea eficientizării activitătii institutiilor din domeniul sanitar si a functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, în acord cu prioritătile Guvernului de reformă în administratia publică,

tinând cont de urgenta stabilirii unor măsuri economico-financiare, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României, si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2011,

având în vedere continuarea strategiei de reformă unitară în domeniul sanitar, precum si complexitatea activitătii medicale si a surselor de finantare, neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor specifice si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a activitătilor din domeniul sanitar.

În considerarea faptului că elementele sus-mentionate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se impune adoptarea unor măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului legislativ optim de functionare.

Întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti atât din punctul de vedere al organizării si functionării, cât si din punct de vedere financiar, în ceea ce priveste încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat,


având în vedere necesitatea coordonării tuturor activitătilor si măsurilor care vizează sistemul de sănătate din România asumate cu FMI si care trebuie puse în aplicare până la următoarea vizită din luna septembrie 2011,

în considerarea faptului că este necesară asigurarea elaborării coordonate a bugetului pentru sistemul sanitar (bugetul Ministerului Sănătătii si bugetul FNUASS) - proiect care se înaintează Ministerului Finantelor Publice până la data de 15 septembrie 2011,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 208, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Ministerul Sănătătii, ca autoritate natională în domeniul sănătătii, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor si programelor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României, si realizează coordonarea functionării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate.”

2. La articolul 209, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului Sănătătii, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru proiectele de acte normative care au incidentă asupra Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, elaborate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, este obligatorie obtinerea avizului conform al CNAS.”

3. La articolul 266, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 266. - (1) CNAS, institutie publică, autonomă, de interes national, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administrează si gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, sectorul 3.

...................................................................................................

(3) CNAS functionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătătii. Casele de asigurări functionează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru si care se aprobă de consiliul de administratie al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătătii, iar în cazul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul conform al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare si functionare a caselor de asigurări judetene din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activitătii.”

4. La articolul 266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) în domeniul sanitar, CNAS asigură aplicarea politicilor si programelor Guvernului în coordonarea Ministerului Sănătătii.”

5. La articolul 270 alineatul (1), literele d), f), n) si r) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) elaborează si publică raportul anual si planul de activitate pentru anul următor, cu avizul conform al Ministerului Sănătătii;

...................................................................................................

f) răspunde pentru activitătile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fata Guvernului, a ministrului sănătătii si a asiguratilor;

...................................................................................................

n) organizează licitatii nationale pe domeniul de competentă si participă la licitatii nationale organizate de Ministerul Sănătătii pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea obiectivelor proprii;

...................................................................................................

r) initiază, negociază si încheie cu institutii similare documente de cooperare internatională în domeniul său de activitate, cu avizul conform al Ministerului Sănătătii.”

6. La articolul 278, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Ministrul Sănătătii are calitatea de invitat permanent la sedintele consiliului de administratie al CNAS si prezidează, fără a avea drept de vot, sedintele la care participă.”

7. La articolul 281 alineatul (1), literele g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,g) solicită avizul Ministerului Sănătătii înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finantelor Publice;

h) prezintă Ministerului Sănătătii trimestrial si anual, precum si în cadrul unor analize functionale, activitătile realizate de CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale furnizate asiguratilor, inclusiv cele din cadrul programelor nationale de sănătate, contractarea, decontarea si finantarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si executia bugetului.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 73.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile

 

Având în vedere importanta si anvergura unor proiecte aflate în derulare la nivel local, în scopul asigurării administrării si exploatării patrimoniului national cultural si a celui cinematografic în conditii de deplină eficientă si operativitate, tinând cont de faptul că un răspuns prompt al statului, prin Guvernul României, în calitatea sa de administrator al bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului, are efecte benefice pentru întărirea bunelor relatii dintre autoritătile administratiei publice centrale si cele ale administratiei publice locale,

având ca premisă necesitatea identificării unor solutii de ordin legislativ viabile si rapide care să permită desfăsurarea, în bune conditii, a activitătii unei prestigioase institutii de cultură, care de multe decenii a contribuit la punerea în valoare a vietii artistice si muzicale,

dată fiind necesitatea luării unor măsuri legislative urgente care să permită continuarea lucrărilor complexe de reconstituire si punere în valoare a Cetătii Alba Carolina, proiect derulat către de Primăria Municipiului Alba Iulia,

considerând că neadoptarea cu celeritate a unor măsuri de ordin legislativ ar putea genera o serie de consecinte negative asupra realizării, în conditii de continuitate, a dezideratelor privitoare la buna functionare a institutiilor implicate si la gestionarea activitătii în cauză,

având în vedere faptul că aceste actiuni sunt menite să asigure accesul la cultură, în conformitate cu dispozitiile art. 33 din Constitutia României, republicată, inclusiv prin sustinerea dezvoltării cinematografiei românesti, prin promovarea activitătii institutiilor muzicale, precum si prin punerea în valoare a patrimoniului cultural national,

neadoptarea în regim de urgentă a actului normativ va avea consecinte negative în bunul mers al activitătii institutiilor implicate, care au în curs de derulare proiecte finantate din fonduri nerambursabile a căror implementare este conditionată de existenta dreptului de administrare asupra acestor imobile.

Aceste elemente vizează interesul public general si constituie situatii extraordinare, cu impact atât asupra cinematografiei nationale, a functionării Filarmonicii “Banatul” Timisoara, cât si asupra derulării unor proiecte de punere în valoare a patrimoniului cultural national din municipiul Alba Iulia, a căror reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis, pentru Filarmonica “Banatul” Timisoara.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă pozitiile 1, 117 si 119 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor săli si grădini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 25 mai 2011.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 74.


 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba

 

Denumirea/locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cinematograful - grădină CETATE Municipiul Alba Iulia,

str. M. Viteazul nr. 31

Statul român, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm”

Municipiul Alba Iulia, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia - judetul Alba

Suprafata construită = 300 m2

Suprafata terenului = 1.400 m2

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis, pentru Filarmonica “Banatul” Timisoara

 

Denumirea/locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit

Persoana juridică la care se transmit

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Grădina de vară CAPITOL Municipiul Timisoara,

bd. CD. Loga nr. 2

Statul român, Regia Autonomă a Distributiei si  Exploatării Filmelor “RomâniaFilm”

Municipiul Timisoara, Consiliului Local al Municipiului Timisoara - judetul Timis

Suprafata construită = 4.320 m2

Suprafata terenului = 8.412 m2

CAPITOL

Municipiul Timisoara, bd. CD. Loga rir. 2

Statul român, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm”

Municipiul Timisoara, Consiliului Local al Municipiului Timisoara - judetul Timis

Suprafata construită = 1.865 m2

Suprafata terenului = 1.865 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actului aditional nr. 2 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă actul aditional nr. 2 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 24 aprilie 2000, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 888.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2011-2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si (5) si al art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul scolar 2011-2012 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 94 de zile de scolarizare, începând cu 31 octombrie 2011.

Art. 2. - (1) Măsurile adiacente distributiei de mere în anul scolar 2011-2012 sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la statiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expozitii, târguri sau alte evenimente si/sau activităti similare;

b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităti practice educative care să contribuie la dezvoltarea competentelor elevilor si prin activităti de grădinărit;

c) realizarea de brosuri sau materiale didactice al căror scop este cunoasterea beneficiilor consumului de fructe si legume proaspete.

(2) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată si nu vor putea depăsi 10% din fondurile alocate consiliilor judetene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, pentru acordarea gratuită a merelor.

(3) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, optează, în functie de preferinte si buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa si vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel putin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).

(4) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, si unitătile scolare vor lua măsurile necesare pentru ca numai elevii prezenti la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.

(5) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1) si, respectiv, de organizarea procedurilor de achizitie publică, desemnarea câstigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea si controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).

(6) în functie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, vor beneficia de asistentă din partea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a directiilor de sănătate publică, respectiv a Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti si din partea directiilor pentru agricultură judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, au obligatia informării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu privire la măsurile adiacente implementate.

Art. 3. - (1) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor adiacente, pe care le virează la bugetul de stat.

(2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este conditionată de distributia merelor si se realizează pe baza numărului de elevi cărora le-au fost distribuite mere.

(3) Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, articolul “Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând contributie publică natională totală.

(4) în privinta măsurilor adiacente, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură are atributiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010.

Art. 4. - (1) în situatia în care nu se pot aplica prevederile art. 2 alin. (2), sumele necesare pentru realizarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate conform art. 3 alin. (2), se fac venit la bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz.

Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2011-2012, aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 si realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în situatia în care fondurile necesare pentru distributia merelor si/sau implementarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile în anul 2011, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2012, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2012 si/sau din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 889.

 

ANEXĂ

 

Bugetul

pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli - fonduri pentru distributia merelor si implementarea măsurilor adiacente - anul scolar 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Judetul

Elevi clasele I-VIII în anul scolar 2011-2012

Total fonduri

an scolar 2011-2012

Fonduri alocate în 2011 pentru distributia de mere

Fonduri alocate în 2011 pentru  implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2011

Fonduri alocate în 2012 pentru distributia de mere

Fonduri alocate în 2012 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2012

Alba

26.926

877,01

330,79

33,08

363,86

466,49

46,65

513,14

Arad

33.891

1.103,86

416,35

41,64

457,99

587,16

58,72

645,88

Arges

48.311

1.573,54

593,50

59,35

652,85

836,99

83,70

920,69

Bacău

58.680

1.911,27

720,88

72,09

792,97

1.016,63

101,66

1.118,29

Bihor

49.490

1.611,94

607,98

60,80

668,78

857,41

85,74

943,16

Bistrita-Năsăud

27.682

901,63

340,07

34,01

374,08

479,59

47,96

527,55

Botosani

41.946

1.366,22

515,31

51,53

566,84

726,71

72,67

799,39

Brasov

41.523

1.352,45

510,11

51,01

561,12

719,39

71,94

791,32

Brăila

24.643

802,65

302,74

30,27

333,01

426,94

42,69

469,63

Buzău

36.157

1.177,67

444,19

44,42

488,61

626,42

62,64

689,06

Caras-Severin

24.189

787,86

297,16

29,72

326,88

419,07

41,91

460,98

Călărasi

26.915

876,65

330,65

33,07

363,72

466,30

46,63

512,93

Cluj

43.048

1.402,12

528,84

52,88

581,73

745,81

74,58

820,39

Constanta

55.515

1.808,18

682,00

68,20

750,20

961,80

96,18

1.057,98

Covasna

18.616

606,34

228,70

22,87

251,57

322,52

32,25

354,77

Dâmbovita

42.769

1.393,03

525,42

52,54

577,96

740,97

74,10

815,07

Dolj

50.827

1.655,49

624,41

62,44

686,85

880,58

88,06

968,64

Galati

46.428

1.512,21

570,37

57,04

627,40

804,37

80,44

884,80

Giurgiu

23.807

775,42

292,47

29,25

321,72

412,46

41,25

453,70

Gorj

29.164

949,90

358,28

35,83

394,11

505,27

50,53

555,79

Harghita

27.262

887,95

334,91

33,49

368,41

472,31

47,23

519,55

Hunedoara

32.447

1.056,83

398,61

39,86

438,47

562,14

56,21

618,36

Ialomita

23.308

759,16

286,34

28,63

314,97

403,81

40,38

444,19

Iasi

74.363

2.422,08

913,55

91,35

1.004,90

1.288,34

128,83

1.417,17

Ilfov

24.975

813,46

306,82

30,68

337,50

432,69

43,27

475,96

Maramures

40.893

1.331,93

502,37

50,24

552,61

708,47

70,85

779,32

Mehedinti

21.290

693,44

261,55

26,15

287,70

368,85

36,88

405,73

Mures

46.213

1.505,20

567,73

56,77

624,50

800,64

80,06

880,70

Neamt

42.359

1.379,67

520,38

52,04

572,42

733,87

73,39

807,26

Olt

35.244

1.147,93

432,97

43,30

476,27

610,60

61,06

671,66

Prahova

57.629

1.877,03

707,97

70,80

778,77

998,42

99,84

1.098,26

Satu-Mare

29.826

971,46

366,41

36,64

403,05

516,74

51,67

568,41

Sălaj

20.061

653,41

246,45

24,64

271,09

347,56

34,76

382,31

Sibiu

33.459

1.089,79

411,04

41,10

452,15

579,68

57,97

637,64

Suceava

64.298

2.094,25

789,90

78,99

868,89

1.113,96

111,40

1.225,36

Teleorman

26.614

866,84

326,95

32,70

359,65

461,09

46,11

507,20

Timis

46.312

1.508,43

568,94

56,89

625,84

802,36

80,24

882,59

Tulcea

17.954

584,78

220,56

22,06

242,62

311,05

31,11

342,16

Vaslui

42.956

1.399,12

527,71

52,77

580,49

744,21

74,42

818,63

Vâlcea

29.797

970,52

366,06

36,61

402,66

516,23

51,62

567,86

Vrancea

28.999

944,53

356,25

35,63

391,88

502,41

50,24

552,65

Municipiul Bucuresti

107.071

3.487,41

1.315,37

131,54

1.446,90

1.855,01

185,50

2.040,51

TOTAL:

1.623.857

52.890,65

19.949,08

1.994,91

21.943,99

28.742,27

2.813,33

30.946,65

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 881 din 26 iulie 2011, întocmit de Directia buget, finante, investitii, achizitii, patrimoniu si administrativ si de Directia juridică, litigii si resurse umane din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum si ale art. 48 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

 

 

Tariful de autorizare

Partea

Unitatea

- lei/unitate/obiectiv -

I

Unităti cu activităti generale:

 

 

Depozit frigorific...........................................

372

 

Unitate de reambalare.................................

619

 

Piată agroalimentară, piata angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală................

372

II

Carne de ungulate domestice:

 

 

Abator....................................

619

 

Unitate de transare.......................................

495

III

Carne de pasăre si lagomorfe:

 

 

Abator de păsări................................

619

 

Unitate de transare a cărnii de pasăre..................................

495

IV

Carne de vânat de crescătorie:

 

 

Abator.....................................

619

 

Unitate de transare a cărnii de vânat............

495

V

Carne de vânat sălbatic:

 

 

Unitate de manipulare..............................

495

 

Unitate de transare............

372

VI

Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

 

 

Unitate pentru producerea cărnii tocate.................................

495

 

Unitate pentru carne preparată..........................................................

495

 

Unitate pentru carne separată mecanic..............................................

495

VII

Produse din carne:

 

 

Unitate de procesare..................................

619

VIII

Moluste bivalve vii:

 

 

Centru de colectare a molustelor bivalve vii.................................

372

 

Centru de purificare a molustelor bivalve vii................................

372

IX

Peste si produse din pescuit:

 

 

Vas fabrică..........................................

619

 

Vas congelator................................................

619

 

Unitate pentru produse proaspete din pescuit...........................

619

 

Unitate de procesare a produselor din pescuit.............................

619

 

Piata de licitatie a pestelui si produselor din pescuit.........................

495

 

Piata de desfacere.............................................

495

 

Centru de colectare a pestelui........................................

204

 

Fermă de acvacultura cu centru de colectare a pestelui integrat

102

X

Lapte si produse din lapte

 

 

Centru de colectare a laptelui....................................

124

 

Unitate de procesare a laptelui materie primă.....................

619

 

Unitate de procesare a produselor lactate................................

548

XI

Ouă si produse din ouă

 

 

Centru de ambalare a ouălor.........................................

372

 

Unitate de producere a oului lichid.................................

619

 

Unitate de procesare a ouălor.................................................

619

XII

Pulpe de broască si melci

 

 

Unitate de procesare a pulpelor de broască si melcilor.................

619

XIII

Grăsimi animale, untură si jumări:

 

 

Centru de colectare a grăsimilor animale......................................

372

 

Unitate de procesare a grăsimilor animale....................................

619

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

 

 

Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor si intestinelor................

619

XV

Gelatina:

 

 

Centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină................

372

 

Unitate de producere a gelatinei..................

619

XVI

Colagen:

 

 

Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen.................

372

 

Unitate de producere a colagenului.....................

619

XVII

Alte activităti:

 

 

Unitate de prelucrare a mierii de albine si/sau produselor apicole ....

548

 

Slep........................................

372

 

Vagon frigorific..............................................

372

 

Navă pescador.................................................

372

 

Aeronavă ...........................................

372

 

Mijloace auto specializate.....................................

109

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.