MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 645/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

862. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A. prin vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social si a mandatului Ministerului Transporturilor si infrastructurii pentru realizarea acesteia

 

878. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

883. - Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet

 

884. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea unor unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

 

885. - Hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

 

886. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

887. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Bertesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas PL.C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

614. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale PRIMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A. prin vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social si a mandatului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru realizarea acesteia

 

Având în vedere prevederile noului aranjament stand-by încheiat de Fondul Monetar International cu România, de tip preventiv, intrat în vigoare la 31 martie 2011, precum si criteriile de referintă structurale decurgând din Memorandumul tehnic de întelegere cu Fondul Monetar International si Scrisoarea de intentie din luna iunie 2011,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 alin. (1) si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Compania natională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., denumită în continuare Societate, prin vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de institutie publică implicată, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea strategiei de privatizare a Societătii, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile necesare pentru pregătirea si realizarea privatizării, prevăzute în anexă, vor fi suportate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din sursele prevăzute în bugetul propriu de venituri si cheltuieli anual aprobat pentru activitatea de privatizare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 862.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIE DE PRIVATIZARE

a Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. prin vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social

 

1. Obiectivele strategiei de privatizare (strategia)

1.1. Obiectivul strategiei îl reprezintă vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., denumită în continuare Societate, prin derularea unei oferte publice secundare initiale (denumită în continuare IPO) la Bursa de Valori Bucuresti - S.A. (BVB), conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor acte normative privind piata de capital, prin intermedierea de către o institutie de credit ori o societate de servicii de investitii financiare (SSIF) sau grup de institutii de credit si/sau SSIF-uri, denumite în continuare banca de investitii/grup de bănci de investitii, în scopul cresterii veniturilor bugetare necesare finantării suplimentare în domeniile prioritare deficitare în privinta resurselor bugetare, prin maximizarea pretului ce poate fi obtinut din vânzarea pachetului de actiuni minoritar detinut de stat la Societate.

1.2. În subsidiar, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) îsi propune:

a) reducerea duratei procesului de privatizare si simplificarea derulării transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor Societătii, în conditii de transparentă, pentru a asigura imperativul încadrării în termenele convenite cu Fondul Monetar International, Comisia Europeană si Banca Mondială;


b) respectarea dreptului investitorilor de a fi informati asupra procesului de pregătire a ofertei publice si referitor la Societate, în vederea asigurării conditiilor optime pentru luarea unei decizii privind achizitionarea pachetului minoritar de actiuni ce face obiectul strategiei.

2. Mandatul MTI

2.1. MTI, în calitate de institutie publică implicată, coordonează întregul proces de pregătire si realizare a vânzării pachetului de actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii.

2.2. MTI este mandatat să ia măsurile necesare pregătirii procesului de privatizare si să realizeze următoarele actiuni, fără a se limita la acestea:

a) să organizeze selectarea prin licitatie, conform prevederilor legale în vigoare, a băncii de investitii/grupului de bănci de investitii care va intermedia oferta de vânzare de actiuni si să încheie contractul de prestări servicii cu aceasta/acesta. Banca de investitii/Grupul de bănci de investitii va elabora conform contractului de prestări servicii încheiat prospectul preliminar de ofertă, va efectua analize/studii preliminare de sondare a pietei si raportul de investigare a intentiei de investitie, precum si prospectul final de ofertă si le va supune aprobării Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), iar după efectuarea publicitătii ofertei de vânzare va derula si închide oferta publică, va proceda la alocarea actiunilor, îndeplinind orice alte formalităti de cotare la BVB, de modificare a structurii actionariatului si de înregistrare în registrul actionarilor Societătii. Cheltuielile necesare organizării selectării băncii de investitii/grupului de bănci de investitii si cele rezultate din obligatiile contractuale aferente vor fi suportate din bugetul anual de venituri si cheltuieli al MTI aprobat pentru activitatea de privatizare;

b) să acorde mandatul reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor (AGA) Societătii pentru operatiunile care se impun pentru pregătirea si realizarea privatizării;

c) să analizeze oportunitatea modificărilor necesar a fi făcute asupra actului constitutiv al Societătii, cu sprijinul băncii de investitii/grupului de bănci de investitii;

d) să contracteze serviciile de evaluare necesare pentru întocmirea raportului de evaluare în vederea stabilirii valorii de piată a Societătii de către un evaluator independent autorizat si agreat de MTI si a căror contravaloare va fi suportată din bugetul anual de venituri si cheltuieli al MTI aprobat pentru activitatea de privatizare;

e) să transmită Societătii să contracteze servicii de consultantă pentru orice expertize, evaluări în litigii, studii de piată privind intentia preliminară de achizitionare de actiuni, studii privind restructurarea si pregătirea pentru privatizare, precum si alte asemenea documente/măsuri care au ca scop implementarea procesului de pregătire si realizare a strategiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si a căror contravaloare va fi suportată din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al Societătii;

f) să deruleze o campanie de promovare mediatică necesară implementării strategiei, în tară si în străinătate, cu sprijinul băncii de investitii/grupului de bănci de investitii, sumele aferente necesare fiind suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al MTI aprobat pentru activitatea de privatizare;

g) să comunice Societătii să notifice creditorii acesteia cu privire la posibilitatea modificării structurii actionariatului, ca urmare a realizării vânzării, si să informeze Societatea cu privire la necesitatea obtinerii acordului finantatorilor externi în cazul prevederii în acordurile de împrumut a unor astfel de clauze sau în contractele de credit externe, contractate direct ori garantate de stat;

h) să colaboreze cu celelalte organe ale administratiei publice centrale de stat si cu reprezentantii organismelor internationale pe tot parcursul pregătirii si realizării strategiei, în scopul identificării măsurilor care ar fi posibile pentru optimizarea procesului;

i) să ia măsurile necesare pentru listarea actiunilor la BVB, respectiv pentru pregătirea si derularea ofertei publice, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să ia orice alte măsuri pentru realizarea strategiei si, după caz, să le supună aprobării Guvernului.

3. Pregătirea si derularea procesului de privatizare

3.1. În vederea executării mandatului pentru realizarea strategiei, MTI va vinde pachetul de actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii prin metoda IPO, conform prevederilor prezentei strategii, cu aplicarea prevederilor legale în vigoare în materia privatizării societătilor comerciale si a legislatiei pietei de capital.

3.2. Selectarea băncii de investitii/grupului de bănci de investitii se va face de către MTI, cu respectarea prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, (denumite în continuare norme).

3.3. În asigurarea consultantei juridice de specialitate, banca de investitii/grupul de bănci de investitii selectată/selectat de MTI, conform prevederilor legale în vigoare, va acorda, pe baza contractului de intermediere încheiat si a prevederilor art. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, servicii de consultantă/asistentă de specialitate pe întreg parcursul aplicării strategiei, după cum urmează, fără a se limita la acestea:

a) emiterea opiniilor de specialitate sau a punctelor de vedere, la solicitarea MTI, cu privire la măsurile/proiectele de acte normative/documentele ce urmează a fi întreprinse/ elaborate în aplicarea strategiei ori cele referitoare la documentele care vor fi întocmite de către MTI si Societate în procesul de pregătire si realizare a privatizării;

b) elaborarea unui raport de investigare preliminară si neangajantă a interesului investitorilor cu privire la achizitionarea pachetului de actiuni ce urmează a fi pus în vânzare;

c) asigurarea de asistentă juridică si/sau tehnică de specialitate Comisiei de privatizare si, după caz, Secretariatului acesteia, conform solicitării, pe întreaga perioadă de desfăsurare a contractului de intermediere a ofertei publice de vânzare (denumit în continuare contract de intermediere)

d) asigurarea de asistentă de specialitate punctuală MTI si Societătii, conform solicitării, până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

3.4. În vederea aplicării strategiei, la nivelul MTI se va constitui comisia de pregătire si derulare a vânzării unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social al TAROM (Comisia de privatizare) si secretariatul aferent acesteia (Secretariat), ca structuri înfiintate si functionând prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si în coordonarea acestuia, având ca principale atributii, fără a se limita la acestea:

a) analiza derulării etapelor procesului de privatizare si propunerea de măsuri concrete pentru eficientizare;

b) avizarea documentatiilor licitatiei de selectie a băncii de investitii/grupului de bănci de investitii care va intermedia oferta publică secundară initială de vânzare de actiuni (IPO) si care vor îndeplini formalitătile ulterioare privind listarea la BVB, precum si cea privind proiectul contractului de intermediere;


c) organizarea si desfăsurarea licitatiei de selectie a băncii de investitii/grupului de bănci de investitii, validarea rezultatului licitatiei, negocierea si, după caz, formularea propunerii de încheiere a contractului de intermediere cu banca de investitii/grupul de bănci de investitii declarată/declarat câstigător în urma validării;

d) avizarea prospectului preliminar si final de ofertă publică elaborate de banca de investitii/grupul de bănci de investitii, precum si avizarea Raportului de derulare a etapelor de investigare a interesului investitorilor, inclusiv a pretului de ofertă indicativ obtenabil propus de banca de investitii/grupul de bănci de investitii;

e) avizarea Raportului de închidere a ofertei publice derulate de banca de investitii/grupul de bănci de investitii, precum si urmărirea modului de raportare si decontare a tranzactiilor în sistemul BVB si alocarea actiunilor subscrise;

f) îndeplinirea oricăror alte atributii specifice derulării procesului de privatizare prin vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii;

g) monitorizarea selectării evaluatorului independent; h) propunerea actiunilor necesare adaptării strategiei;

i) coordonarea etapelor necesare selectării de către Societate a consultantilor, evaluatorilor si a altor specialisti care vor întocmi documentatiile necesare în procesul de pregătire a privatizării (analize diagnostic, audituri etc), după caz;

j) monitorizarea negocierilor desfăsurate de Societate si a derulării contractelor de prestări de servicii/consultantă/mandat si altele asemenea, care vor fi încheiate de Societate în cadrul procesului de pregătire a privatizării, după caz;

k) analizarea raportului de evaluare ce estimează valoarea de piată a Societătii;

l) avizarea documentatiilor elaborate în urma încheierii contractelor de prestări servicii de către Societate în procesul de pregătire a privatizării, după caz.

3.5. Comisia de privatizare are următoarea componentă:

a) 6 specialisti din domeniul economic, juridic, al aviatiei civile si al privatizării, nominalizati din cadrul MTI, în calitate de institutie publică implicată în privatizare;

b) un reprezentant nominalizat de Ministerul Finantelor Publice.

3.6. Nominalizările membrilor Comisiei de privatizare, a presedintelui Comisiei de privatizare si a supleantului acestuia, desemnati din cadrul membrilor Comisiei de privatizare, ai Secretariatului ce va fi asigurat de către salariati ai MTI, în număr de 7 membri, precum si modul de lucru al Comisiei de privatizare si al Secretariatului, atributiile si competentele acestora, precum si modul de lucru si remunerarea acestora de la data constituirii si până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, emis în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei strategii.

3.7. În vederea desfăsurării activitătii Comisiei de privatizare si secretariatului aferent, membrii acestora îsi vor îndeplini atributiile suplimentar fată de cele îndeplinite la functia de bază.

3.8. Până la sfârsitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, fiecare dintre membrii Comisiei de privatizare si ai Secretariatului va beneficia de câte o indemnizatie lunară asigurată din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al MTI, privind activitatea de privatizare, care nu poate depăsi 2.500 lei brut.

4. Precizări privind derularea procesului de privatizare prin metoda vânzării prin IPO

4.1. Oferta publică de vânzare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor acte normative privind piata de capital, emise ulterior de către CNVM în aplicarea noii legislatii, precum si ale procedurilor specifice privind organizarea si desfăsurarea vânzării actiunilor prin oferta publică secundară, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

4.2. După selectarea băncii de investitii/grupului de bănci de investitii si încheierea contractului de intermediere, aceasta/acesta va întocmi un studiu de prezentare a Societătii, avizat de către Comisia de privatizare si aprobat de conducerea operativă a Societătii si MTI, pe care îl va transmite potentialilor investitori, cu specificarea că oferta publică urmează să fie autorizată de către CNVM, si va solicita acestora cereri de cumpărare preliminare.

4.3. Banca de investitii/Grupul de bănci de investitii primeste si centralizează scrisorile de intentie ale investitorilor potentiali, reprezentând cererile de cumpărare preliminare, pe care banca de investitii/grupul de bănci de investitii va încerca să le satisfacă în timpul ofertei publice, si întocmeste pe baza acestora o sinteză din care rezultă cel mai avantajos pret posibil, precum si metoda de intermediere propusă, modalitatea de alocare, structurată într-un raport de investigare a intentiei de investitie pe care îl transmite la MTI.

4.4. Banca de investitii/Grupul de bănci de investitii elaborează prospectul preliminar si prospectul final care vor fi supuse avizării de către Societate si de către MTI si, ulterior, aprobării CNVM.

4.5. Stabilirea pretului de ofertă se va realiza pe baza raportului de evaluare elaborat conform prevederilor pct. 2.2 lit. d) si a pretului cel mai avantajos cuprins în raportul prezentat de banca de investitii/grupul de bănci de investitii conform pct. 4.3, la propunerea MTI, în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României.

4.6. Prospectul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului în una dintre următoarele situatii:

a) este publicat în unul sau mai multe cotidiene de difuzare natională;

b) poate fi obtinut de un potential investitor în mod gratuit, pe suport hârtie, cel putin la sediile MTI si al băncii de investitii/grupului de bănci de investitii sau la sediul BVB;

c) este publicat în format electronic pe website-ul MTI si al băncii de investitii/grupului de bănci de investitii care intermediază oferta;

d) este publicat în format electronic pe website-ul BVB, unde se intentionează admiterea la tranzactionare a actiunilor Societătii;

e) este publicat în format electronic pe website-ul CNVM, în situatia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.

4.7. Anuntul de ofertă publică de vânzare va fi publicat de către MTI si în sistemul electronic internet, pe site-ul propriu, unde va fi mentinut pe toată perioada de derulare a ofertei publice si va fi afisat la sediul MTI si la cel al Societătii.

4.8. Tranzactiile rezultate în urma ofertelor publice de vânzare sunt tranzactii de vânzare-cumpărare si au valoare de contracte.

4.9. Data de referintă pentru calcularea procentului de 20% din capitalul social al Societătii este data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei strategii.

4.10. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vândute are loc în conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Manoleasa” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 163, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sanduc - Sediul AEI - 586 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 170, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Foisor - Stânca Racovăt - 1.500 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 172, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Racila - Foisor - 900 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 174, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Boroleanu - Sector - 1.490 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 188, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Volovăt - Hotar Tudora - 1.400 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 196, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Hritac - Săliste I Islaz - 1.700 ml, lătime = 6 ml”;

- la pozitia nr. 197, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Huzum - Săliste II - 1.250 ml, lătime = 6 ml”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 878.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (9) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport baschet.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Federatia Română de Baschet va elabora si va prezenta spre avizare Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret normele privind conditiile de practicare a sportului profesionist în ramura de sport baschet.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 883.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea unor unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea unor unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Art. 2. - Patrimoniul unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de transportul si manipularea bunurilor din locul de depozitare, precum si paza materială a acestora se suportă de către beneficiar.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 884.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile aflate în domeniul privat al statului care se transmit fără plată din administrarea unor unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Valoarea de inventar

- lei/buc. -

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1.

Sistem autotransfuzie

(nr. inventar 200.114)

1 buc.

160.596,77

Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul-Spital Bucuresti Rahova

Ministerul Administratiei si Internelor- Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

2.

Aparat de hemofiltrare si hemodializă

(nr. inventar 200.085 si 200.086)

1 buc.

138.318,59

Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul-Spital Bucuresti Rahova

Ministerul Administratiei si Internelor- Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. DimitrieGerota”

3.

Seringă automată

(nr. inventar 2.1.185)

1 buc.

5.841,65

Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul-Spital Colibasi

Ministerul Administratiei si Internelor- Directia medicală - Spitalul de Urgentă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Valoarea totală de inventar a bunurilor: 304.757,01 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.437/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Lista cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică si se înlocuieste conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 885.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008)

 

LISTA

cuprinzând statele terte*) care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Următoarele terte tări sunt recunoscute în prezent ca detinând sisteme de combatere a spălării banilor/finantării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de actiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar International (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările si Metodologia FATF revizuite în anul 2003 si cu Metodologia de evaluare.

- Australia

- Brazilia

- Canada

- Hong Kong

- India

- Japonia

- Mexic

- Federatia Rusă

- Singapore

- Elvetia

- Africa de Sud

- Statele Unite ale Americii

- Republica Coreea

- Teritoriile de peste mări ale Frantei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre si Miquelon si Wallis si Futuna)

- Aruba, Curagao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius si Saba

- Dependentele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).


*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European care beneficiază de jure de recunoastere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor si finantării terorismului.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si al art. 9 alin. (1) coroborat cu art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere mentionate la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Drumurile forestiere si terenurile aferente acestora, transmise potrivit art. 1 si alin. (1) al prezentului articol, nu pot fi trecute în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri al consiliilor locale.

(3) Este interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor drumuri forestiere si a terenurilor aferente, prevăzute la art. 1 si alin. (1) al prezentului articol.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora transmise potrivit prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 886.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Indicativul drumului forestier

Lungimea drumului forestier

-km-

Valoarea de inventar

-lei-

Numărul de inventar laM.F.P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

D.F. Valea Epii

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Sălătrucu si în  administrarea Consiliului Local al Comunei Sălătrucu, judetul Arges

20.085

U.P II, u.a. 359 D

Ocolul Silvic Suiei

5,4

20.360

7.575

2.

DAF Bărăsti, 3,7 km

Domeniul public al  statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în  administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

22.070

U.P II, u.a. 225 D, partial,

Ocolul Silvic Curtea de Arges

3,7

420.734

7.862

3.

DAF

Muntisorul, 0,5 km

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

22.071

U.P. II, u.a. 225 D, partial,

Ocolul Silvic Curtea de Arges

0,5

50.199

7.863

4.

DAF VI. Larga, 1,5 km

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

22.086

U.P. II, u.a. 226 D,

Ocolul Silvic Curtea de Arges

1,5

197.921

7.865

5.

DAF VI.

Pietrisului, 5,4 km

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

22.072

U.P. II, u.a. 227 D,

Ocolul Silvic Curtea de Arges

5,4

80.736

7.864

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Arges si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului forestier

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Suprafata

-ha-

Localizarea terenului

forestier în amenajamentul silvic

Numărul de inventar la M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Sălătrucu, judetul Arges

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Sălătrucu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sălătrucu, judetul Arges

2,2

Ocolul Silvic Suici,

U.P. II.u.a. 359 D

1.364 (partial)

2.

Comuna Cicănesti, judetul Arges

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

1,6

Ocolul Silvic Curtea de Arges,

U.P. II, u.a. 225 b partial

1.364 (partial)

3.

Comuna Cicănesti, judetul Arges

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

0,4

Ocolul Silvic Curtea de Arges,

U.P. II, u.a. 225 b partial

1.364 (partial)

4.

Comuna Cicănesti, judetul Arges

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

1,5

Ocolul Silvic Curtea de Arges,

U.P II, u.a. 226 D

1.364

(partial)

5.

Comuna Cicănesti, judetul Arges

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public al comunei Cicănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cicănesti, judetul Arges

1,3

Ocolul Silvic Curtea de Arges,

U.P. II, u.a. 227 D

1.364 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Bertesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas P.L.C.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Bertesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si compania Moesia Oil and Gas P.L.C, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Bertesti, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 887.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. p) pct. 1 si 2 si lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a pietei gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Titularii de licentă din sectorul gazelor naturale si consumatorii eligibili importatori directi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 26 august 2011.

Nr. 36.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de monitorizare a pietei gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prin prezenta metodologie se stabileste sistemul unitar de raportare de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, a următoarelor informatii:

a) structura consumatorilor de gaze naturale, cantitătile de gaze naturale furnizate diferitelor categorii de consumatori si preturile practicate în relatie cu acestia;

b) serviciile de sistem prestate utilizatorilor sistemelor de transport, de tranzit, de înmagazinare si/sau de distributie a gazelor naturale;

c) situatia stocurilor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană.

(2) Prezenta metodologie are ca obiective:

a) urmărirea si controlul respectării de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a preturilor si tarifelor reglementate;

b) asigurarea de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a securitătii, continuitătii si echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

c) aplicarea unui tratament egal si nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;

d) promovarea si asigurarea competitiei pe piata gazelor naturale;

e) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor în sectorul gazelor naturale;

f) crearea bazei de date necesare pentru desfăsurarea activitătii ANRE si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale.

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Metodologia de monitorizare a pietei gazelor naturale stabileste procedura pe care titularii de licentă si consumatorii eligibili importatori directi o aplică în furnizarea datelor către ANRE.

(2) ANRE înregistrează în baza de date proprie datele obtinute în conditiile alin. (1).

Art. 3. - (1) Procedura se aplică în relatia dintre titularii de licente din sectorul gazelor naturale si ANRE privind transmiterea datelor referitoare la structura clientilor, la preturile practicate si cantitătile contractate în baza contractelor de achizitie, de furnizare si/sau de vânzare-cumpărare (vânzări către consumatorii finali si vânzări între titularii de licentă), precum si a datelor referitoare la structura beneficiarilor de servicii de transport, tranzit, înmagazinare si/sau de distributie, a datelor referitoare la serviciile prestate si tarifele practicate.


(2) Obligatia de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) revine:

a) titularilor licentei de furnizare a gazelor naturale;

b) titularilor licentei de distributie a gazelor naturale;

c) titularilor licentei de înmagazinare a gazelor naturale;

d) titularilor licentei de transport al gazelor naturale;

e) titularilor licentei de tranzit al gazelor naturale;

f) consumatorilor eligibili importatori directi.

Definitii

Art. 4. - În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. consumatorul reglementat - consumatorul care nu si-a exercitat dreptul de eligibilitate si a optat pentru furnizarea reglementată;

2. consumatorul eligibil - consumatorul care si-a exercitat dreptul de eligibilitate si cumpără gaze naturale de la unul sau mai multi furnizori alesi de acesta;

3. consumatorul eligibil importator direct - consumatorul eligibil care derulează în mod nemijlocit contracte de import al gazelor naturale cu furnizorii externi, îndeplinind în acest sens toate formalitătile vamale pentru cantitătile importate;

4. consumatorul casnic - consumatorul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

5. consumatorul noncasnic - consumatorul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:

a) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:

- consumator din industria chimică - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;

- producător de energie electrică si/sau termică - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

- alti consumatori industriali - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică ori pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

b) consumator comercial - consumatorul care utilizează gazele naturale în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

c) alti consumatori non-casnici - consumatori non-casnici, altii decât consumatorii industriali si comerciali, persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, institutii publice - unităti din domeniile învătământ, sănătate, cultură, apărare natională, ordine publică, asistentă socială, administratie publică, culte si altele asemenea;

6. consum tehnologic - cantitatea de gaze naturale necesară a fi consumată de către un operator economic ce desfăsoară una dintre activitătile de productie, transport, înmagazinare sau distributie a gazelor naturale pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari functionării sistemului respectiv; orice altă utilizare a gazelor naturale în alte scopuri de către un titular de licentă a gazelor naturale nu se încadrează în această categorie;

7. consum energetic al titularului de licentă - cantitătile de gaze naturale utilizate pentru încălzire, prepararea hranei si a apei calde de către titularul de licentă.

 

CAPITOLUL II

Monitorizarea pietei gazelor naturale

 

Prevederi generale

Art. 5. - (1) Titularii de licente prevăzuti la art. 3 alin. (2) au obligatia să întocmească si să înainteze ANRE, respectiv să completeze si să transmită prin modulul de colectare on-line

si/sau în format Excel un raport privind cantitătile si preturile gazelor naturale tranzactionate si/sau serviciile prestate, conform modelelor prevăzute în anexele la prezenta metodologie.

(2) Consumatorii eligibili importatori directi au obligatia să completeze si să transmită ANRE prin modulul de colectare on-line un raport privind cantitătile si preturile gazelor naturale achizitionate pentru consumul propriu si/sau înmagazinate, conform modelelor prevăzute în anexele la prezenta metodologie.

Art. 6. - (1) Rapoartele prevăzute la art. 5 se întocmesc lunar si se înaintează ANRE, respectiv se completează si se transmit prin modulul de colectare on-line până cel târziu la data de 25 a lunii în curs, pentru luna precedentă.

(2) ANRE are dreptul să solicite titularilor de licente si consumatorilor eligibili importatori directi completarea, clarificarea si/sau detalierea datelor si informatiilor cuprinse în raportul înaintat conform art. 5, după caz.

(3) Termenul în care răspunsul de clarificare va fi înaintat ANRE este de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 7. - (1) ANRE are dreptul de a face publice date si informatii privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale referitoare la piata gazelor naturale.

(2) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi făcute publice numai în forme prelucrate si agregate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea unor tranzactii individuale si să se asigure confidentialitatea datelor, informatiilor si a relatiilor contractuale.

Art. 8. - ANRE nu va face publice datele si informatiile privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de consumatori, dacă în categoria respectivă nu există cel putin 3 consumatori activi pe piată, cu exceptia cazului în care există acordul titularului/titularilor de licentă care a/au furnizat informatiile respective.

Art. 9. - (1) Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale au obligatia să completeze anexa nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”, anexa nr. 1b “Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” si/sau anexa nr. 1c “Raport privind vânzările de gaze naturale către alti furnizori/distribuitori/transportatori” si, după caz, anexa nr. 1d “Consum propriu si stocuri” si anexa nr. 1e “înmagazinare”.

(2) Titularii licentei de distributie a gazelor naturale au obligatia să completeze anexa nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”, anexa nr. 1d “Consum propriu si stocuri” si anexa nr. 5 “Raport privind serviciile de distributie prestate”.

(3) Titularii licentei de înmagazinare a gazelor naturale au obligatia să completeze anexa nr. 4 “Raport privind serviciile de înmagazinare prestate”.

(4) Titularii licentei de transport al gazelor naturale au obligatia să completeze anexa nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”, anexa nr. 1d “Consum propriu si stocuri”, anexa nr. 1e “înmagazinare” si anexa nr. 2 “Raport privind serviciile de transport prestate”.

(5) Titularii licentei de tranzit al gazelor naturale au obligatia să completeze anexa nr. 3 “Raport privind serviciile de tranzit prestate”.

(6) Consumatorii eligibili importatori directi au obligatia să completeze anexa nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale” doar pentru cantitătile de gaze naturale din import pentru care există contracte de achizitie, anexa nr. 1d “Consum propriu si stocuri” si anexa nr. 1e “înmagazinare”, după caz.


Completarea raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare si contracte de vânzare-cumpărare)

Art. 10. - (1) în anexa nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale” se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale achizitionate sunt destinate comercializării sau consumului propriu în aceeasi lună de raportare ori dacă sunt stocate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea unei revânzări ulterioare.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea vânzătorului;

c) cantitatea achizitionată;

d) pretul de achizitie a gazelor naturale, asa cum rezultă acesta din executarea contractului.

(3) Titularul licentei de furnizare care este si titular de acord petrolier, având calitatea de producător de gaze naturale, în conditiile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, va înscrie cantitătile de gaze naturale produse la pct. 1 “Din perimetre de productie” al anexei nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(4) Titularul licentei de furnizare, respectiv consumatorul eligibil importator direct care achizitionează gazele naturale din import de la un furnizor extern, va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 2 “De la furnizori externi (import direct)” al anexei nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(5) Titularul licentei de furnizare care achizitionează gaze naturale de la un alt furnizor licentiat va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 3 “De la furnizori interni” al anexei nr. 1a “Raport privind achizitiile de gaze naturale”, indiferent dacă respectivele cantităti achizitionate sunt gaze naturale din intern, din import sau dacă sunt cantităti în orice fel de amestec. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate asa cum rezultă din executarea contractului, precum si din facturile fiscale emise de vânzător aferente unei luni de livrare; în situatiile în care, potrivit clauzelor contractuale, transferul proprietătii asupra cantitătilor achizitionate se face la iesirea din sistemul de transport, respectiv la iesirea din sistemul de distributie, pretul înregistrat nu va include si tarifele aferente serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz. În această situatie, se vor raporta distinct tarifele mentionate anterior. Art. 11. - (1) Cantitătile achizitionate vor fi exprimate în mii mc si MWh, iar preturile în lei/MWh, în conditiile de bază prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) Pretul pentru gazele naturale achizitionate de la furnizorii externi va fi exprimat în conditia INCOTERMS - DAP frontiera română.

(3) în cazul plătii contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, se va preciza cursul de schimb utilizat la întocmirea declaratiei vamale de import, conform prevederilor contractuale.

Art. 12. - (1) La anexa nr. 1b “Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” completarea se face distinct pentru consumatorii conectati direct la Sistemul national de transport (SA/T), pe de o parte, si pentru consumatorii conectati în sistemele de distributie, pe de altă parte.

(2) Completarea raportului se face pentru categoriile de consumatori prevăzute în anexa nr. 1 la “Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale”, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe tipurile de consumatori prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 13. - În cadrul categoriilor de consumatori prevăzute la art. 12 alin. (2), raportarea se realizează pe tipuri de consumatori astfel:

 

A. Pentru consumatorii casnici

 

Tipul de consumator

Consumul anual

Utilizări pentru

GJ

MWh

mc

D1

8,37

2,33

221,90

Prepararea hranei si a apei calde

D2

16,74

4,65

442,86

D3

83,70

23,25

2.214,29

Încălzire, prepararea hranei si a apei calde

D3b

125,60

34,89

3.322,86

D4

1.047,00

290,83

27.619,05

Încălzirea condominiilor cu cel putin 10 locuinte

 

B. Pentru consumatorii non-casnici

1. Alti consumatori non-casnici

 

Tipul de consumator

Consumul anual

Utilizări pentru

GJ

MWh

mc

R1

16,74

4,65

442,86

Încălzire, prepararea hranei si a apei calde

R2

83,70

23,25

2.214,29

 

R3

418,60

116,28

11.074,29

 

R4

4.186,00

1.162,78

110.740,95

 

R5

41.860,00

11.627,78

1.107.407,62

 


2. Consumatori comerciali si consumatori industriali (inclusiv producătorii de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei, consumatorii din industria chimică si alti consumatori industriali)

 

Tipul de consumator

Consumul anual

Factorul de sarcină*)

GJ

MWh

mc

I1

418,60

116,28

11.074,29

Nu este stabilit, dacă este necesar 115-200 de zile

I2

4.186,00

1.162,78

110.740,95

200 de zile

I3-1

41.860,00

11.627,78

1.107.407,62

200 de zile, 1.600 de ore

I3-2

41.860,00

11.627,78

1.107.407,62

250 de zile, 4.000 de ore

I4-1

418.600,00

116.277,8

11.074.076,19

250 de zile, 4.000 de ore

I4-2

418.600,00

116.277,8

11.074.076,19

330 de zile, 8.000 de ore

I5-4

4.186.000,00

1.162.778,00

110.740.761,9

330 de zile, 8.000 de ore

 

3. Consumatori industriali care sunt producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 

Tipul de consumator

Consumul anual

Factorul de sarcină*)

GJ

MWh

mc

I1

418,60

116,28

11.074,29

Nu este stabilit, dacă este necesar 115-200 de zile

I2

4.186,00

1.162,78

110.740,95

200 de zile

I3-1

41.860,00

11.627,78

1.107.407,62

200 de zile, 1.600 de ore

I3-2

41.860,00

11.627,78

1.107.407,62

250 de zile, 4.000 de ore

I4-1

418.600,00

116.277,8

11.074.076,19

250 de zile, 4.000 de ore

I4-2

418.600,00

116.277,8

11.074.076,19

330 de zile, 8.000 de ore

I5-4

4.186.000,00

1.162.778,00

110.740.761,9

330 de zile, 8.000 de ore


*) Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat orar si se determină cu formula:

nh = Qa/Qh (max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qh (max) = debitul maxim instalat orar, exprimat în mc/h.

Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat zilnic si se determină cu formula:

nd = Qa/Qd (max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qd (max) = debitul maxim instalat zilnic, exprimat în mc/zi.

Debitul maxim instalat zilnic se determină cu formula Qd (max) = 24 h x Qh (max).

 

Art. 14. - (1) în cazul consumatorilor care încheie contracte de furnizare sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru locuri de consum noi sau ca urmare a modificării caracteristicilor tehnice ale instalatiilor de alimentare existente, încadrarea în categoriile si tipurile de consumatori mentionate la art. 12 si 13 se va face pe baza cantitătilor de gaze naturale estimate la încheierea contractelor.

(2) încadrarea consumatorilor în categoriile de consum mentionate se mentine pe parcursul unui an calendaristic si se actualizează în functie de prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 15. - (1) în anexa nr. 1b “Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” se înregistrează preturile finale rezultate din contractele încheiate cu consumatorii reglementati si cu consumatorii eligibili, defalcate pentru categoriile de consumatori si, respectiv, tipurile de consumatori standard prevăzute la art. 12 si 13.

(2) Pentru consumatorii reglementati, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, de înmagazinare si/sau de distributie, după caz. Preturile de vânzare a gazelor naturale către consumatorii finali reglementati se comunică în lei/MWh, în conditiile de bază prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(3) Pentru consumatorii eligibili, preturile finale înregistrate si raportate nu vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz. În cazul în care tarifele aferente serviciului de înmagazinare sunt facturate de către furnizor distinct de pretul gazului, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele de înmagazinare.

(4) Se va înregistra numărul de consumatori, în functie de tipurile de consumatori standard prevăzute la art. 12 si 13, astfel:

a) numărul de consumatori în luna curentă;

b) numărul de consumatori care au încheiat contracte noi în luna curentă, pentru un loc nou de consum;

c) numărul de consumatori care au reziliat contractul în luna curentă.

Art. 16. - Preturile înregistrate conform art. 15 se vor baza pe preturile, contractele, conditiile si reglementările aflate în vigoare în cursul lunii de livrare pentru care se face raportarea, inclusiv eventualele reduceri.

Art. 17. - Dacă într-o categorie de consumatori există mai multi consumatori cu preturi diferite, pretul raportat va fi pretul mediu ponderat pentru categoria respectivă de consumatori.

Art. 18. - (1) La anexa nr. 1c “Raport privind vânzările de gaze naturale către alti furnizori/distribuitori/transportatori” se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare încheiate cu alti furnizori, executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale vândute sunt în sau provin din depozitele subterane ori din achizitii curente.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea cumpărătorului;

c) cantitatea vândută;

d) pretul gazelor naturale comercializate, asa cum rezultă acesta din executarea contractului;

e) tarifele medii incluse în pret, conform contractului, pentru serviciile de transport, serviciile de înmagazinare si serviciile de distributie, după caz;

f) structura cantitătilor comercializate (intern, import sau gaze în amestec).

Art. 19. - (1) Cantitătile vândute vor fi exprimate în mii mc si MWh, iar preturile în lei/MWh, în conditiile de bază prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în DomeniulEnergiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) în cazul vânzării gazelor naturale la export sau încasării contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, transformarea în lei a preturilor se va realiza la cursul de schimb al declaratiei vamale de export.

Art. 20. - (1) în anexa nr. 1d “Consum propriu si stocuri” se nominalizează cantitătile de gaze naturale destinate consumului tehnologic si consumului energetic, precum si eventualele abateri cauzate de erorile de măsurare.

(2) La rubricile “Diferente stocuri din conductele proprii”, respectiv “Diferente stocuri în conductele tertilor” se nominalizează cantitătile de gaze stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de titular, respectiv cantitătile de gaze stocate fn/consumate din conductele detinute si/sau operate de un tert. Cantitătile stocate vor fi înregistrate cu valori pozitive, iar cantitătile consumate din conducte vor fi înregistrate cu valori negative.

(3) Cantitătile destinate consumului propriu si stocurile vor fi exprimate în mii mc si MWh, iar preturile în lei/MWh, în conditiile de bază prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare. Preturile vor fi cele înregistrate în evidenta contabilă a titularului de licentă.

Art. 21. - (1) în anexa nr. 1e “înmagazinare” vor fi mentionate toate cantitătile de gaze naturale injectate în, respectiv extrase din depozitele de înmagazinare subterană de beneficiarul contractului de înmagazinare subterană.

(2) Pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană se prezintă următoarele elemente:

a) denumirea depozitului subteran, numărul si data contractului de înmagazinare;

b) cantitatea injectată, respectiv extrasă din depozitul subteran respectiv, în functie de structură (intern, import sau gaze în amestec, cu precizarea eventualelor schimburi de gaze), si contractul din care acestea provin;

c) pretul gazelor naturale injectate în si, respectiv, extrase din depozitul respectiv.

Art. 22. - (1) Cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc si MWh, iar preturile în lei/MWh, în conditiile de bază prevăzute de Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare. Preturile vorfi prezentate fără TVA

(2) Pretul gazelor naturale din depozitul subteran nu va include contravaloarea serviciilor de înmagazinare.

Completarea rapoartelor privind prestarea serviciilor de sistem (transport, tranzit, înmagazinare, distributie)

Art. 23. - Raportul privind serviciile de transport prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se completează de către titularii licentei de transport al gazelor naturale.

Art. 24. - (1) În raport se mentionează contractele încheiate de transportator cu utilizatorii sistemului de transport si se vor detalia: capacitatea rezervată, numărul de ore, componenta fixă, cantitatea transportată, componenta volumetrică, total prestatie. De asemenea, se vor raporta lunar capacitatea totală, capacitatea rezervată si capacitatea disponibilă ale SNT

(2) Pentru utilizatorii sistemului de transport, raportarea contractelor încheiate se va realiza individual, cu precizarea utilizatorului si a numărului si datei contractului încheiat.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în MWh/h, iar cantitătile transportate vor fi exprimate în MWh.

(4) Componenta fixă va fi exprimată în lei/1 MWh/h, iar componenta volumetrică va fi exprimată în lei/1 MWh.

Art. 25. - Raportul privind serviciile de tranzit prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se completează de către titularii licentei de tranzit al gazelor naturale.

Art. 26. - (1) Pentru activitatea de tranzit international al gazelor naturale pe teritoriul României, prin conducte dedicate, raportarea se va realiza în mod distinct, pentru fiecare linie dedicată.

(2) în raport se mentionează contractele încheiate cu utilizatorii si se vor detalia capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate pentru fiecare utilizator si linie de tranzit, tarifele de tranzit aplicate si cantitătile transportate.

Art. 27. - Raportul privind serviciile de înmagazinare prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către titularii licentei de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 28. - (1) în raport vor fi mentionate contractele încheiate de titularul licentei de înmagazinarecu utilizatorii depozitului de înmagazinare subterană.

(2) Raportul va detalia, pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană operat de titularul licentei de înmagazinare, capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate, cantitătile introduse în si, respectiv, extrase din depozit si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare de către fiecare utilizator.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în mii mc/ciclu de depozitare si în MWh/ciclu de depozitare, iar cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc si în MWh.

Art. 29. - Raportul privind serviciile de distributie prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se completează de către titularii licentei de distributie a gazelor naturale.

Art. 30. - (1) Raportul va detalia contractele încheiate de distribuitor cu utilizatorii sistemului de distributie, respectiv consumatori reglementati, consumatori eligibili si/sau terti furnizori, si va detalia numărul consumatorilor, cantitătile distribuite, în cadrul fiecărei grupe de consumatori.

(2) Raportul se completează distinct pentru consumatorii reglementati si pentru consumatorii eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia, precum si pentru serviciile prestate unui tert furnizor.

(3) Pentru utilizatorii sistemului de distributie, raportarea serviciilor prestate se va realiza pe categoriile si tipurile de consumatori prevăzute la art. 12, atât în cazul consumatorilor reglementati, cât si în cazul consumatorilor eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia.

(4) în cazul în care contractul de distributie este încheiat de către un furnizor pentru alimentarea unorconsumatori finali conectati în terte sisteme de distributie, raportarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare furnizor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 31. - (1) Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a transmite ANRE o copie a fiecărui contract de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni, precum si toate actele aditionale încheiate ulterior si care aduc modificări si/sau completări contractului initial.

(2) Obligatia de transmitere a contractelor mentionate la alin. (1) revine cumpărătorului.

(3) Titularii licentei de furnizare au obligatia de a transmite documentele precizate la alin. (1) în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii contractelor.

Art. 32. - Titularii de licentă care au încheiate contracte de import si/sau contracte de tranzit al gazelor naturale au obligatia de a transmite ANRE o copie a acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii, precum si toate actele aditionale încheiate ulterior si care aduc modificări si/sau completări cont/actului initial.

Art. 33. - În termen de 15 zile calendaristice de la data acordării licentei de către ANRE, respectiv 15 zile calendaristice de la data încheierii contractelor de import, titularii de licentă, respectiv consumatorii eligibili importatori directi, trebuie să notifice ANRE care sunt persoanele autorizate care vor întocmi rapoartele prevăzute la art. 10, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 27 si 29 si care vor furniza datele si informatiile solicitate.

Art. 34. -(1) Rapoartele prevăzute la art. 10, 12, 18,20,21, 27 si 29 vor fi completate on-line, prin intermediul unei aplicatii web furnizate de ANRE, pe baza numelui de utilizator si a parolei eliberate de aceasta.

(2) Rapoartele prevăzute la art. 23, 25 si 27 vor fi transmise ANRE în format Excel, prin e-mail, la adresa drpptgn@anre.ro, precum si pe suport hârtie, prin fax.

Art. 35. - În situatia în care consideră necesar, ANRE, în îndeplinirea atributiilor ce îi revin, poate solicita titularilor de licentă orice altă raportare suplimentară fată de cele mentionate anterior, care se va transmite în format Excel.

Art. 36. - Anexele nr. 1a-1e si 2-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Denumirea titularului licentei

Nr. licentei.......

 

ANEXA Nr. 1a*

la metodologie

 

RAPORT

privind achizitiile de gaze naturale luna..............

 

Specificatie

Funizor

Cantitate

Pret

Cantităti destinate

Structura achizitiei de gaze naturale

Cursulde schimb

comercializării în luna curenta

Consumului propriu

Înmagazinarii

mii mc

MWh

lei/ MWh

mii mc

MWh

miimc

MWh

mii mc

MWh

lei/USD

/. Din perimetre de productie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

- gaze naturale din productia curentă

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

2. De la furnizori externi (import direct)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

- nr. si data contract..........

- nr. si data contract..........

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. De la furnizorii interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

- nr. si data contract..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

X

 

import

 

amestec

- nr. si data contract..........

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

X

 

import

 

amestec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

X

 

import

 

amestec

Total

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

NOTĂ:

Gazele cumpărate/din productie pentru a fi înmagazinate vor fi înregistrate în raportul de achizitii numai în luna în care sunt achizitionate.

 

Dala...................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

 

Director general,

...................................................

 

* Anexa nr. 1a este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1b*

la metodologie

 

RAPORT

privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali luna ..............

 

Specificatie

 

 

Tipul de consu­mator

 

 

Nr. consumatori

Cantitate

Pret

Număr consu­matori

luna curentă

Nr. consu­matori care au încheiat contracte noi în luna curenta, pentru un loc nou de consuni

Nr. consu­matori care au reziliat contractul în luna curenta

mii mc

MWh

lei/ MWh

1. C ONSIMATORI CAPTIVI

X

 

 

 

 

 

X

A. Consumatori finali conectati direct la  SNT

X

 

 

 

 

 

X

A.l.  cu un consum anual paînâ la 1.162,78 MW h/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A. 1.1. Consumatori casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

Dl

 

 

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A. 1.2. Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

Rl

 

 

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

 

 

A. 1.3. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

A. 1.4. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

A.2. cu un consum anual între 1.162,79 MWh/an si 11.627,78 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A.2.1. Alti consumatori mmcasnici

X

 

 

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

 

 

A.2.2. Producători de energic electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termica în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

A.2.3. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 


 

I3-2

 

 

 

 

 

 

A.2.4. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

A.2.5. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

A.3. cu un consum anual între 11.627,79 MWh/an si 116,277,79 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A3.1. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energic termică în centralele de eogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

A.3.2. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantităti de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de eogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

A.3.3. Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

A.3.4. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

A.3.5. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

A.4. cu un consum anual între 116.277,80 MWh/an sl 1.162.777,87 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSIMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A.4.1. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie lemrieă în centralele de eogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

 

 

A.4.2. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de eogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

 

 

A.4.3. Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

 

 

A.4.4. Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

 

 

A.5. cu un consum anual peste 1.162.777.87 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

A.5.1. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie lennică în centralele de eogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 


A.5.2. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 

A.5.3. Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

 

 

A.5.4, Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

 

A.5.5. Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

 

11. Consumatori finali conectati direct în sistemul de distributie

X

 

 

 

 

 

X

B.l. cu un consum anual de pană la 25.25 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.l.l. Consumatori casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

Dl

 

 

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.1.2. Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

 

 

B.1.3. Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

B.l.4. Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

B.1.5. Producători de energie electrică si.sau termică, numai pentru pentni cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.l.6. Producători de energie electrică si.sau lemiieă, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. cu un consum anual între 23,26 MWh/an si 116,28 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.2.1. Consumatori casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.2.2. Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

 

B.2.3. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

B.2.4. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

B.2.5. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energic termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 


B.2.6. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energic termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh/an si 1.162,78 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.3.1. Consumatori casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.3.2. Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

 

 

B.3.3. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

B.3.4. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

B 3 5 Producători de energic electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

B.3.6 Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

B.4. cu un consum anual intre 1.162,79 MWh/an si 11.627,78 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.4.1. Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

 

 

B.4.2. Alti consumalori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

B.4.3. Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

B.4.4. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

B.4.5. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

B.5. cu un consum anual între 11.627,79 MWh/an si 116.277,79 MWh/an

X

 

 

 

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

 

 

B.5.1. Producători de energie electrică si/sau termică, numai pentru pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termica în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 


 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

B.5.2. Producători de energie electrică si/sau termică, cu exceptia cantitătii de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

B.5.3. Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

B.5.4. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

 

 

B.5.5. Consumatori comerciali