MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 625/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonantă privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

27. - Ordonantă privind transporturile rutiere

 

69. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) I.S.C.TR. are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) I.S.C.TR. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat să asigure inspectia si controlul respectării reglementărilor interne si internationale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal:

a) conditiile de efectuare a activitătilor de transport rutier, a activitătilor conexe transportului rutier si a activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere;

b) siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;

c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d) masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

(2) în organizarea si luarea deciziilor, I.S.C.TR. este independent fată de orice organism de sigurantă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum si fată de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredintate.

Art. 3. - I.S.C.TR. este finantat din venituri proprii, care se constituie astfel:

a) prin virarea de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (A.R.R.) si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (R.A.R.) în contul I.S.C.TR. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de către fiecare dintre cele două structuri pentru activitatea de control în ultimii 2 ani, raportată la cuantumul total al tarifelor încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare înfiintării si organizării I.S.C.TR. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileste pe bază de protocol încheiat între A.R.R. si R.A.R., pe de o parte, si I.S.C.TR., pe de altă parte. Sursele proprii de finantare nu au impact asupra bugetului de stat si nu implică mărirea tarifelor deja existente;

b) prin virarea de către A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate în contul I.S.C.TR., în vederea functionării acestuia.

Art. 4. - (1) Conducerea I.S.C.TR. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui presedinte este inspectorul de stat sef.

(2) Inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) Salarizarea inspectorului de stat sef si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.TR. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 5. - (1) I.S.C.TR. are în structura sa organizatorică 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector sef teritorial, numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat sef.

(2) Personalul I.S.C.TR. este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Personalul I.S.C.TR. este alcătuit din inspectori si alte categorii de personal.

(4) încadrarea inspectorilor si a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, în raport cu pregătirea profesională si cu aptitudinile candidatilor, în conditiile legii.

(5) I.S.C.TR. asigură pregătirea si perfectionarea profesională a personalului propriu.

Art. 6. - (1) în exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii trebuie să manifeste impartialitate si independentă, fiind obligati să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic sau de altă natură.

(2) Inspectorii au obligatia de a purta uniforma de serviciu, de a detine asupra lor legitimatia de control pe timpul efectuării actiunilor de control si de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.

(3) în exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească orice autovehicul, altele decât cele exceptate de lege, care circulă pe drumul public si este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum si la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizând regulamentar din pozitia statică în acelasi mod ca si politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.

(4) în exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să folosească autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare rosie, de care acestia pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitătile prevăzute la alin. (3).

Art. 7. - (1) în cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de mărfuri si/sau de persoane, inspectorii au dreptul să efectueze controlul atât în spatiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât si în spatiul din vehicul destinat transportului respectiv.


(2) în cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii au dreptul să verifice concordanta dintre înscrisurile din documentele de transport si mărfurile transportate.

(3) în cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.

(4) în cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul să verifice concordanta dintre înscrisurile din documentul de transport si identitatea persoanelor transportate, precum si legitimatiile de călătorie ale acestora, după caz.

Art. 8. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în legătură cu activitătile de transport rutier, activitătile conexe transportului rutier si activitătile de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spatiile de lucru, cât si în vehiculele detinute de acestia.

(2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/ operatorii de transport rutier au obligatia prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.

Art. 9. - La efectuarea controlului în trafic, inspectorii au dreptul, în conditiile legii:

a) să imobilizeze vehiculul rutier în conditii de sigurantă si securitate ale transportului si, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcutelor de înmatriculare până la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuării transportului;

b) să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare;

c) să retină următoarele documente: licenta de transport/licenta comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenta de traseu, autorizatia specială de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum si orice alte documente în legătură cu desfăsurarea activitătii de transport rutier ori a activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 10. - Reglementările privind modul de efectuare a inspectiilor si a controlului asupra transporturilor rutiere si activitătilor conexe acestora, modelul si însemnele uniformei, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

Art. 11. - (1) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale I.S.C.T.R., precum si atributiile si obligatiile inspectorilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante.

(2) Regulamentul de organizare si functionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde conditiile de numire, revocare si angajare, după caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat sef, inspectorilor sefi teritoriali, inspectorilor, precum si a celorlalte categorii de personal contractual, în conditiile legii.

(3) Patrimoniul se constituie în conditiile legii.

(4) I.S.C.T.R. va avea acces, în baza unor protocoale încheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum si la orice alte informatii necesare în vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin.

(5) Prin protocoalele mentionate la alin. (4) se vor stabili inclusiv conditiile privind furnizarea de date de către A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R. În vederea creării si actualizării permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.

Art. 12. - (1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atributiile de inspectie si control care revin, potrivit actelor normative în vigoare, personalului cu atributii de inspectie si control din cadrul A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A., precum si personalului împuternicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).

(2) începând cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercită atributiile de inspectie si control în trafic privind respectarea reglementărilor interne si internationale în domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia controlului desfăsurat de către C.N.A.D.N.R. - S.A. În punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să îsi desfăsoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.

Art. 14. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va elabora si va propune spre aprobare, în conditiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de înfiintare, organizare si functionare a unitătilor prevăzute la art. 12, corespunzător prevederilor prezentei ordonante, sub aspectul atributiilor si al obiectului de activitate.

(2) Actele normative de modificare prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare începând cu data de 4 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 26.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind transporturile rutiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 111.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri si persoane pe teritoriul României, precum si a activitătilor conexe acestora, în conditii de sigurantă si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier, protectia mediului înconjurător, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si a nevoilor de apărare ale tării.

(2) Prin prezenta ordonantă se creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.

(3) Transportul rutier si activitătile conexe acestuia se desfăsoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind conditiile de lucru ale conducătorilor auto, conditiile de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei rutiere.

(4) în toate raporturile generate de transportul rutier si de activitătile conexe acestuia, protectia vietii umane si a mediului înconjurător este prioritară.

Art. 2. - Transportul public local efectuat în interiorul unei localităti, precum si serviciul public de transport persoane, asa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, se reglementează prin legi speciale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăsoară în legătură cu transportul rutier;

2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

4. autocar- autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, având spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdictia de a transporta persoane în picioare;

5. autorizatie de transport international - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite conditii una sau mai multe operatiuni de transport international pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

6. autogara - spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite plecarea si sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum si conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate în asteptare;

7. capăt de traseu - statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizată pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;

8. certificat de competentă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;

9. certificat de transport în cont propriu - document care permite exercitarea ocupatiei de întreprindere de transport rutier în cont propriu;

10. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosintă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;

11. copie conformă a certificatului de transport în cont propriu - document în baza căruia se efectuează transport rutier în cont propriu, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier în cont propriu;

12. copie conformă a licentei comunitare - document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;

13. cursă - parcursul dus- Întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiasi serviciu regulat de transport de persoane;

14. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, si care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;

15. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, statiile publice aflate pe traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu si din statiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat si serviciul regulat special, după caz;

16. grup de persoane dinainte constituit - grup de persoane constituit, pentru care o persoană juridică sau o persoane fizică este responsabilă cu încheierea contractului si plata serviciului ocazional, înainte de plecarea în cursă. Pe tot parcursul transportului respectiv componenta grupului trebuie să rămână aceeasi;

17. inspectie tehnică periodică - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveste în principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si încadrarea în categoria de folosintă;

18. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier national si/sau international, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

19. Întreprindere - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

20. licentă pentru activităti conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăsoare activităti conexe transportului rutier;

21. licentă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata transportului rutier;

22. licentă de traseu - document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;

23. masa totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, asa cum este declarată de constructorul acestuia;

24. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislatiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerintele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

25. ocupatia de operator de transport rutier de mărfuri - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, “activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui tert”;

26. ocupatia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, “activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului”;

27. operator de transport rutier - întreprindere care desfăsoară activitatea de transport rutier de mărfuri si/sau persoane, contra cost;

28. operator de transport rutier român - operator de transport rutier stabilit în România;

29. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier stabilit în alt stat;

30. operator pentru activităti conexe transportului rutier - orice operator economic care desfăsoară activităti conexe transportului rutier, titular al licentei pentru activităti conexe transportului rutier;

31. operatiune de cabotaj - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 si Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz;

32. manager de transport - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

33. program de transport - program întocmit si aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numărul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;

34. serviciu regulat - conform definitiei din Regulamentul nr. 1.073/2009, aplicabilă si transportului rutier national;

35. serviciu regulat special - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

36. serviciu ocazional- potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

37. statie publică - spatiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de către administratia publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat si prevăzut cu un panou destinat afisării unor informatii;

38. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare si capătul de traseu de destinatie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În functie de amplasarea capetelor de traseu si de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judetene, interjudetene si internationale; traseele dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale;

39. transport rutier - deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulatiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită portiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operatiunile de încărcare/descărcare si de întocmire/distribuire a documentelor însotitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier;

40. transport rutier contra cost - transport rutier de mărfuri si/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;

41. transport rutier în cont propriu de mărfuri - transportul rutier de mărfuri efectuat cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;

42. transport rutier în cont propriu de persoane - transportul rutier efectuat în scopuri necomerciale si nonprofit de către o persoană fizică sau juridică cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.

43. transport agabaritic - transportul rutier efectuat cu depăsirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise;

44. transport rutier national - transportul rutier care se efectuează între două localităti situate pe teritoriul României, fără a depăsi teritoriul statului;

45. transport rutier international - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz;

46. transport rutier judetean - transportul rutier care se efectuează între două localităti situate pe teritoriul aceluiasi judet, fără a depăsi teritoriul judetului respectiv;

47. transport rutier interjudetean - transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare si capul de traseu


de destinatie, situate pe teritoriul a două judete diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judete; în sensul prezentei ordonante, transportul rutier dintre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean, cu exceptia transportului dintre municipiul Bucuresti si localitătile judetului Ilfov, care este considerat transport local;

48. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localităti, precum si în limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare;

49. vehicul rutier- sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, si care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane si/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonante, autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele sunt considerate vehicule rutiere, fiind definite astfel:

a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circulă pe sine si a autovehiculelor cu două sau 3 roti;

b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o fortă verticală semnificativă;

d) tractor- vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;

50. vehicule istorice - vehicule în cazul cărora perioada trecută de la încetarea fabricatiei acestora, pentru care s-a utilizat acelasi tip de caroserie si acelasi tip de motor, este de cel putin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care detinătorii au obtinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementărilor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Clasificarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe transporturilor rutiere

 

Art. 4. - În sensul prezentei ordonante, transporturile rutiere se clasifică pe categorii si tipuri după cum urmează: I. categorii de transport rutier:

1. clasificarea din punctul de vedere al ariei de desfăsurare:

a) transport rutier national;

b) transport rutier international;

2. clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activitătii:

a) transport rutier contra cost;

b) transport rutier în cont propriu; II. tipuri de transport rutier:

1. transport rutier de mărfuri:

a) transport rutier de mărfuri generale;

b) transport rutier de mărfuri perisabile;

c) transport rutier de mărfuri si deseuri periculoase;

d) transport rutier de deseuri;

e) transport rutier de animale vii;

f) transport rutier agabaritic;

2. transport rutier de persoane:

a) transport rutier prin servicii regulate;

b) transport rutier prin servicii regulate speciale;

c) transport rutier prin servicii ocazionale.

Art. 5. - În sensul prezentei ordonante, activitătile conexe transporturilor rutiere se clasifică după cum urmează:

a) activitate de autogara;

b) activitate de intermediere în transportul contra cost de mărfuri sau în transportul contra cost de persoane efectuat prin servicii ocazionale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul transporturilor rutiere

 

Art. 6. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, autoritate de stat si de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă, în sensul prezentei ordonante, autoritatea competentă.

(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atributii:

a) elaborează strategiile nationale de dezvoltare a activitătilor de transport rutier;

b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere si al activitătilor conexe acestora;

c) elaborează programe de dezvoltare durabilă si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de sigurantă si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;

d) asigură conditiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport, si între operatorii de transport rutier;

e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activităti conexe transportului rutier;

f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier/întreprinderi, precum si de către ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;

g) asigură dezvoltarea cercetării si elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere;

h) monitorizează piata transporturilor rutiere în scopul constatării aparitiei situatiilor de criză si adoptă măsurile necesare acestor situatii;

i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;

j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere;

k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piată.

(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atributii:

a) exercită autoritatea de registru si inspectie de stat în transporturile rutiere;

b) organizează si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de apărare si sigurantă publică;

c) elaborează programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau de informare cu privire la traficul rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare si a sigurantei traficului rutier;

d) elaborează norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora si controlează respectarea lor;

e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor nationale si internationale în activitătile specifice domeniului transporturilor rutiere;

f) autorizează activitătile de transport rutier contra cost si în cont propriu, national si/sau international, si eliberează în acest sens licente, certificate de transport în cont propriu si autorizatii de transport international, direct sau prin intermediul autoritătilor/institutiilor/unitătilor prevăzute de legislatia în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi si operatorii de activităti conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor si conventiilor la care România este parte;

g) autorizează centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, scolile de conducători auto si instructorii auto;

h) elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea si atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, a consilierilor de sigurantă, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislatie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum si a lectorilor necesari procesului de pregătire si perfectionare profesională a acestora;

i) asigură cadrul privind conditiile în care se execută transportul combinat de mărfuri si promovarea acestuia în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri si de persoane;

k) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătătii, norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;

l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă, conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în tară sau importate si dispune, în caz de neconcordantă, suspendarea ori anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;

o) certifică încadrarea în normele de poluare si sigurantă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului international de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;

p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, controlează, la producător si la vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, în caz de neconcordantă, suspendarea ori anularea certificatului de omologare;

q) autorizează operatorii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;

r) autorizează înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

s) autorizează desfăsurarea activitătilor conexe transporturilor rutiere prin acordarea licentei pentru activităti conexe transportului rutier, supraveghează si controlează desfăsurarea acestora;

s) asigură efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei înmatriculări în România si certificării autenticitătii acestora, în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere;

t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri;

t) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul României.

Art. 7. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate să desemneze unităti care functionează în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze si să pună în aplicare norme tehnice si reglementări specifice transporturilor rutiere si vehiculelor rutiere, care să asigure inclusiv inspectia si controlul tehnic de specialitate.

(2) Institutiile publice, regiile autonome, precum si societătile comerciale prevăzute la alin. (1), care functionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, se autofinantează din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.

Art. 8. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Accesul la activitatea de transport rutier

 

SECTIUNEA 1

Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

 

Art. 9. - Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

Art. 10. - (1) Autorizarea întreprinderilor în vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier se face prin înregistrarea acestora în Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competentă.

(2) Modul de întocmire, completare si gestionare a registrului prevăzut la alin. (1), precum si de înscriere a datelor aferente operatorilor de transport se stabileste de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 11. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier national:

a) transporturi postale efectuate în cadrul unui serviciu universal;

b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;

c) transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăseste 3,5 tone;

d) transportul de mărfuri în regim de taxi;

e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare în cazul situatiilor de urgentă specifice catastrofelor naturale;

f) transporturi funerare;

g) deplasări efectuate cu vehicule istorice;


h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgentă;

i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atributiile proprii ale acestor servicii si se efectuează sub controlul acestora;

j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăseste 40 km/h;

k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătătirea tehnologică;

l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;

m) transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;

n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, si destinate acestui scop;

o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Art. 12. - (1) întreprinderea care exercită ocupatia de operator de transport rutier desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

(2) Orice modificare în ceea ce priveste managerul de transport desemnat se comunică autoritătii competente de către operatorul de transport în maximum 15 zile de la data acesteia.

Art. 13. - Autoritatea competentă stabileste prin norme modalitatea de îndeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind sediul.

Art. 14. - (1) Cerinta privind buna reputatie trebuie îndeplinită de către întreprindere si de către managerul de transport al întreprinderii.

(2) Autoritatea competentă stabileste prin norme:

a) modalitatea de îndeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind buna reputatie;

b) procedura administrativă prin care se constată pierderea bunei reputatii a întreprinderii/managerului de transport;

c) măsurile cu efect echivalent măsurii de reabilitare pentru îndeplinirea cerintei privind buna reputatie.

Art. 15. - Autoritatea competentă stabileste prin norme modalitatea de îndeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind capacitatea financiară.

Art. 16. - (1) Certificatul de competentă profesională a managerului de transport se obtine în baza pregătirii profesionale initiale, urmată de o examinare, în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

(2) Detinătorii de certificate de competentă profesională au obligatia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

(3) Detinătorii de certificate de competentă profesională care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani au obligatia de a urma cursuri de pregătire profesională periodică, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

(4) în vederea actualizării cunostintelor pe care le detin, managerii de transport au obligatia să urmeze cursuri pentru pregătirea profesională continuă, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la transportul rutier în cont propriu

 

Art. 17. - Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

Art. 18. - Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operatiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depăseste 3,5 tone si/sau cu vehicule rutiere destinate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, sau întreprinderilor care efectuează operatiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.

Art. 19. - Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier national:

a) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

b) transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăseste 3,5 tone;

c) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare în cazul situatiilor de urgentă specifice catastrofelor naturale;

d) transporturi funerare;

e) deplasări efectuate cu vehicule istorice;

f) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgentă;

g) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atributiile proprii ale acestor servicii si se efectuează sub controlul acestora;

h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăseste 40 km/h;

i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătătirea tehnologică;

j) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;

k) transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule detinute de acestea, indiferent de capacitate;

l) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, si destinate acestui scop;

m) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Art. 20. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul electronic national al întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu, tinut de autoritatea competentă.

(2) Modul de întocmire, completare si gestionare a registrului prevăzut la alin. (1), precum si de înscriere a datelor aferente întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu se stabileste de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 21. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se acordă de către autoritatea competentă în urma îndeplinirii conditiilor de bună reputatie si de competentă profesională.

(2) Autoritatea competentă stabileste prin norme modalitatea de îndeplinire a conditiilor de bună reputatie si de competentă profesională.

Art. 22. - (1) întreprinderea care efectuează transport rutier în cont propriu desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.


(2) Orice modificare în ceea ce priveste managerul de transport desemnat se comunică autoritătii competente de către întreprinderea care efectuează transport rutier în cont propriu în maximum 15 zile de la data acesteia.

 

CAPITOLUL III

Accesul la piata transportului rutier

 

SECTIUNEA 1

Transportul rutier contra cost

 

Art. 23. - Accesul la piata transportului rutier contra cost de mărfuri si persoane se face liber si nediscriminatoriu, cu respectarea principiilor liberei concurente, calitatea serviciilor de transport, interesul publicului călător si siguranta rutieră fiind prioritare.

Art. 24. - (1) Transportul rutier contra cost de mărfuri si persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licentei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei comunitare, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Licenta comunitară este eliberată de autoritatea competentă cu o valabilitate de 10 ani si se păstrează la sediul întreprinderii.

(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei comunitare eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a licentei comunitare.

(4) Copiile conforme ale licentei comunitare nu sunt transmisibile si sunt personalizate de către emitent cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

(5) Modalitatea de eliberare a licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia se stabileste de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 25. - (1) Transportul rutier national contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante.

(2) Transportul rutier international contra cost se poate efectua numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante.

(3) Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în conditiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(4) în cazul efectuării transportului rutier international contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăteni români, de cetăteni ai Uniunii Europene sau de cetăteni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajati sau pusi la dispozitia acestora, titulari ai unui certificat de competentă profesională obtinut în conditiile prevăzute de reglementările nationale si ale Uniunii Europene.

(5) în cazul efectuării transportului rutier national contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăteni români, de cetăteni ai Uniunii Europene sau de cetăteni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajati ai acestora, titulari ai unui certificat de competentă profesională obtinut în conditiile prevăzute de reglementările nationale si ale Uniunii Europene.

Art. 26. - Operatorii de transport rutier pot efectua transport rutier în cont propriu pe baza licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, fără a detine certificat de transport în cont propriu.

Art. 27. - Operatiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.

Art. 28. - Operatiunile de transport rutier de persoane contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 14-17 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.

Art. 29. - Operatiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din tările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.

Art. 30. - Autoritatea competentă desemnează prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii punctul national de contact responsabil de schimbul de informatii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, si de luarea măsurilor necesare pentru interconectarea si accesibilitatea la nivelul Uniunii Europene a registrelor electronice nationale, precum si institutia responsabilă cu întocmirea si transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

1.1. Transportul rutier contra cost de mărfuri

Art. 31. - Transportul rutier national contra cost de mărfuri se efectuează conform prevederilor prezentei ordonante, precum si ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene si nationale în domeniu.

Art. 32. - (1) Transportul rutier international contra cost de mărfuri între România si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, celorlalte reglementări ale Uniunii Europene si nationale în domeniu, precum si prezentei ordonante.

(2) Transportul rutier international contra cost de mărfuri între România si statele din afara Uniunii Europene se efectuează conform prevederilor prezentei ordonante, celorlalte reglementări nationale în domeniu, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 33. - Autoritatea competentă va stabili prin norme criteriile si modul de fixare a încărcăturii, precum si modalitatea de verificare a respectării acestora.

1.2. Transport rutier contra cost de persoane

1.2.1. Transportul rutier national contra cost de persoane Art. 34. - Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei comunitare, precum si licenta de traseu însotită de graficul de circulatie sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Art. 35. - Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

Art. 36. - (1) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu national se pot efectua de către operatorii de transport rutier numai în baza programelor de transport si a licentei de traseu eliberate de autoritatea competentă.

(2) Autoritătile administratiei publice locale pe raza cărora sunt prevăzute statii publice vor acorda avizul în vederea întocmirii programelor de transport.

(3) Licenta de traseu pentru transportul rutier interjudetean contra cost se eliberează pentru fiecare cursă, iar pentru transportul rutier judetean, pentru fiecare traseu.


Art. 37. - Programele de transport rutier de persoane se întocmesc si se aprobă de către autoritatea competentă, acestea fiind armonizate cu programele de transport de persoane aferente celorlalte moduri de transport.

Art. 38. - Serviciul regulat de transport rutier national de persoane contra cost se efectuează cu autobuze, în conditiile stabilite de autoritatea competentă prin norme.

Art. 39. - La efectuarea transportului rutier judetean, interjudetean sau international contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Art. 40. - (1) Transportul rutier national de persoane contra cost prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de cârduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească toate conditiile si functiile prevăzute de legislatia în vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de călătorie.

(3) Persoanele care, conform legii, beneficiază de facilităti la transportul rutier national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport de tip cârd atât la urcarea, cât si la coborârea acestora în/din autovehicul.

(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de cârduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 41. - (1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimatii de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv bilete, abonamente si legitimatii speciale.

(2) Legitimatiile speciale de călătorie sunt acordate în conditiile legii.

(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste unitar prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit, în conditiile în care acestia nu ocupă locuri separate.

Art. 42. - Autoritatea competentă stabileste prin norme:

a) conditiile pentru efectuarea serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;

b) modul de întocmire si aprobare a programelor de transport;

c) modul de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport;

d) modelul licentei de traseu si al graficului de circulatie;

e) obligatiile operatorilor de transport rutier în cazul efectuării serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;

f) conditiile de efectuare a operatiunilor de cabotaj în cazul transportului contra cost de persoane.

Art. 43. - (1) Serviciile ocazionale contra cost de transport rutier de persoane se pot efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.

(2) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport în vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competentă.

1.2.2. Transportul rutier international contra cost de persoane

Art. 44. - (1) Transportul rutier international contra cost de persoane între România si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, a celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în domeniu, precum si a prezentei ordonante.

(2) Transportul rutier international contra cost de persoane între România si statele din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza prevederilor prezentei ordonante si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(3) Serviciile regulate si serviciile regulate speciale contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international între România si un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza autorizatiilor de transport international si a graficului de circulatie continut în acestea, eliberate de autoritătile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritătile competente ale statelor tranzitate, după caz.

(4) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international între România si un stat din afara Uniunii Europene se pot efectua si de către mai multi operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă.

(5) în cazul efectuării transportului rutier international de persoane între România si un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza prevederilor legislatiei Uniunii Europene, ale acordurilor si conventiilor la care România si statul tranzitat sunt părti.

(6) în cazul efectuării transportului rutier international de persoane între un stat membru al Uniunii Europene si un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care România si statul din afara Uniunii Europene, respectiv România si statul din Uniunea Europeană sunt părti.

(7) în cazul efectuării transportului rutier international de persoane între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care România si cele două state sunt părti.

(8) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport în vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competentă.

Art. 45. - (1) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost cu autocarul si autobuzul între România si un alt stat membru al Uniunii Europene se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.

(2) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale între România si un stat din afara Uniunii Europene se efectuează numai în conditiile respectării prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de călători cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.

(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost se efectuează numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă si autoritătile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

Art. 46. - În cadrul transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat de către operatorul de transport rutier român pe baza autorizatiei de transport international este interzisă îmbarcarea persoanelor în


vederea transportului acestora între două localităti de pe teritoriul României, ca serviciu international de transport persoane.

 

SECTIUNEA a 2-a

Transportul rutier în cont propriu

 

Art. 47. - Transportul rutier în cont propriu se efectuează de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu pe baza certificatului de transport în cont propriu numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum si documentele specifice acestui tip de transport, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 48. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de transport rutier în cont propriu de către autoritatea competentă, având o valabilitate de 10 ani, si se păstrează la sediul acesteia.

(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de întreprinderea de transport rutier în cont propriu în conditiile prezentei ordonante si utilizate la operatiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, ia cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.

(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile si sunt personalizate de către emitent cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

(4) Modalitatea de eliberare a certificatului de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia se stabileste de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 49. - (1) Operatiunile de transport rutier national în cont propriu se pot efectua numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 51.

(2) Operatiunile de transport rutier în cont propriu se pot efectua în afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în conditiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(3) întreprinderile de transport rutier în cont propriu utilizează autovehicule conduse de cetăteni români, de cetăteni ai Uniunii Europene sau de cetăteni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajati ai acestora.

Art. 50. - Transportul rutier international în cont propriu de persoane între România si un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competentă cu autoritătile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

Art. 51. - (1) în cazul unei operatiuni de transport combinat, dacă transportul de pe segmentul rutier initial este efectuat în cont propriu de o întreprindere în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă întreprinderea căreia îi sunt destinate mărfurile detine si utilizează autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de întreprinderea expeditoare care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.

(2) în cazul în care transportul de pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de o întreprindere în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, transportul de pe segmentul rutier initial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă întreprinderea care expediază mărfurile detine si utilizează autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de întreprinderea destinatară care va efectua transportul pe segmentul rutier final.

 

CAPITOLUL IV

Activităti conexe transportului rutier

 

Art. 52. - (1) Activitătile conexe transportului rutier se efectuează de către operatorii economici numai pe baza licentei pentru activităti conexe transportului rutier, eliberată de către autoritatea competentă.

(2) Licenta pentru activităti conexe se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

(3) în vederea eliberării licentei pentru activităti conexe transportului rutier - activităti desfăsurate de autogări, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) bază materială;

b) competentă profesională;

c) onorabilitate.

(4) în vederea eliberării licentei pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) bază materială;

b) competentă profesională;

c) onorabilitate;

d) capacitate financiară.

(5) în situatia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către un operator pentru activităti conexe transportului rutier în mai multe locatii, autoritatea competentă eliberează câte o licentă pentru activităti conexe transportului rutier.

Art. 53. - Autogările si statiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publică si pot fi proprietate privată sau publică.

Art. 54. - (1) înfiintarea sau desfiintarea unei autogări se aprobă de autoritătile competente, în conditiile legii.

(2) Este interzisă schimbarea destinatiei unei autogări, desfiintarea acesteia sau schimbarea destinatiei unor spatii ale unei autogări în mai putin de 6 luni de la notificarea acestei intentii de către proprietarul autogării respective.

Art. 55. - Amenajarea, semnalizarea rutieră si întretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administratorul drumului sau detinătorul acestuia, după caz.

Art. 56. - (1) Activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se realizează pe bază de contracte, prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte.

(2) Sarcinile si răspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de intermediere încheiat între părti.

Art. 57. - Autoritatea competentă stabileste prin norme:

a) modul de îndeplinire a conditiilor necesare în vederea obtinerii licentei pentru activităti conexe transportului rutier;

b) modelul licentei pentru activităti conexe transportului rutier.


 

CAPITOLUL V

Siguranta rutieră

 

SECTIUNEA 1

Persoane cu functii care concură la siguranta rutieră

 

Art. 58. - În sensul prezentei ordonante, persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră sunt: conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii/operatorului de transport/operatorului pentru activităti conexe transportului rutier, consilierul de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase si instructorul de conducere auto.

Art. 59. - (1) Persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru ocuparea si mentinerea în functie.

(2) Avizul medical si avizul psihologic se obtin în urma unei examinări, initiale si periodice, efectuată în unităti specializate din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sau agreate de acesta.

(3) Periodicitatea efectuării examinării medicale si/sau psihologice, precum si cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale si/sau psihologice se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 60. - Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile/operatorii de transport/operatorii pentru activităti conexe transportului rutier au obligatia de a asigura pregătirea profesională continuă si periodică a personalului cu functii care concură la siguranta rutieră.

Art. 61. - Autoritatea competentă stabileste prin norme sarcinile si responsabilitătile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră, precum si alte obligatii ale întreprinderilor, operatorilor de transport rutier si ale operatorilor pentru activităti conexe transportului rutier în ceea ce priveste siguranta rutieră.

 

SECTIUNEA a 2-a

Pregătirea persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere

 

Art. 62. - (1) Scolile de conducători auto fac parte din cadrul institutional national în domeniul sigurantei rutiere, care desfăsoară activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permiselor de conducere.

(2) Autorizarea scolilor de conducători auto si a instructorilor auto se face în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

(3) Atestarea profesorilor de legislatie rutieră si a instructorilor de conducere auto se face în conditiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 63. - Programa de scolarizare si metodologia de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 64. - Conditiile si obligatiile privind pregătirea teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

 

SECTIUNEA a 3-a

Pregătirea si atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 

Art. 65. - Persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră si profesorii de legislatie rutieră alcătuiesc personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 66. - Pregătirea si perfectionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează în centrele de pregătire si perfectionare autorizate de către autoritatea competentă, în conditiile stabilite de aceasta prin norme.

Art. 67. - (1) Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează de către autoritatea competentă, în conditiile stabilite de aceasta prin norme.

(2) Examinarea în vederea atestării profesionale a lectorilor necesari procesului de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează de către autoritatea competentă, în conditiile stabilite de aceasta prin norme.

Art. 68. - (1) Conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesională initială (CPI)sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC), după caz.

(2) Conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesională initială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC), după caz.

(3) Conditiile privind pregătirea initială si continuă a conducătorilor auto prevăzuti la alin. (1) si (2), precum si conditiile privind obtinerea certificatului de calificare profesională initială (CPI) si a certificatului de calificare profesională continuă (CPC) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 69. - (1) Certificatele de calificare profesională initială (CPI) si certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai:

a) conducătorilor auto cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au în România resedinta curentă, asa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/1985 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările si completările ulterioare;

b) conducătorilor auto cetăteni ai unui alt stat din afara Uniunii Europene, care sunt angajati în mod legal de un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori domiciliul în România sau care sunt detinători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritătile române.

(2) Certificatele de calificare profesională initială (CPI) si certificatele de calificare profesională continuă (CPC) eliberate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initială si formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului sunt recunoscute în România.

Art. 70. - Certificatele de competentă profesională si/sau atestatele valabile eliberate de autoritătile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducători auto, consilieri de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase si persoanele desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritătile române.


 

SECTIUNEA a 4-a

Vehicule rutiere

 

Art. 71. - (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspectia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Pentru accesul pe infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în tară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării si/sau inspectiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Transportul rutier de mărfuri si/sau persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si dotate cu tahografe si limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 72. - Defectiunile tehnice constatate la controlul în trafic se clasifică în defectiuni tehnice minore, majore si periculoase, conform planului de operatiuni stabilit prin reglementările specifice în vigoare.

Art. 73. - (1) în scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, acestia au obligatia dotării acestora cu plăcute din care să rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale vehiculului.

(2) Modelul si locul de aplicare a plăcutelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.

(3) Plăcutele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformitătii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime autorizate.

(4) în cazul în care caracteristicile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate în plăcută, operatorul de transport/întreprinderea are obligatia de a solicita modificarea datelor înscrise pe plăcută în mod corespunzător.

(5) Vehiculele care sunt dotate cu plăcute sunt verificate:

a) prin sondaj, în privinta respectării maselor maxime autorizate; si

b) ori de câte ori există suspiciuni că nu sunt respectate, în privinta dimensiunilor maxime autorizate.

Art. 74. - Echiparea cu tahografe si limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule rutiere destinate transportului rutier de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone si pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, în conformitate cu prevederile reglementărilor nationale si ale Uniunii Europene.

Art. 75. - Operatorii economici care efectuează servicii de montare, reglare si verificare a tahografelor si limitatoarelor de viteză pot desfăsura aceste activităti numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competentă, în conditiile stabilite prin reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Contracte în activitătile de transport rutier si activitătile conexe acestuia

 

Art. 76. - (1) Efectuarea transportului rutier contra cost si a activitătilor conexe acestuia se realizează pe bază de contract de transport, în conformitate cu legislatia în vigoare. Aceste activităti sunt următoarele:

1. transportul rutier contra cost de mărfuri;

2. transportul rutier national si international contra cost de persoane în următoarele cazuri:

a) serviciu regulat;

b) serviciu regulat special;

c) serviciu ocazional;

3. activităti desfăsurate de autogara;

4. activităti de intermediere.

(2) Se consideră contract si comanda acceptată, numai dacă aceasta contine toate elementele necesare efectuării transportului rutier.

Art. 77. - (1) Dispozitiile art. 1 pct. 2 si 3, precum si ale art. 2-30 si 32-41, cu exceptia celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Conventia referitoare la contractul de transport international de mărfuri pe sosele (CMR), semnată la Geneva, Elvetia, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/1972, denumită în continuare Conventia CMR, sunt aplicabile transporturilor rutiere nationale contra cost de mărfuri.

(2) în transportul rutier national, prevederile art. 23 pct. 3 din Conventia CMR vor avea următorul cuprins: “Totusi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăsi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.”

Art. 78. - (1) în executarea activitătii conexe de intermediere, transportul rutier se face pe baza si în conditiile contractului încheiat între client si intermediar, precum si ale contractului încheiat între intermediar si operatorul de transport rutier.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care detine licentă pentru activităti de intermediere are obligatiile si responsabilitătile care rezultă din contractele respective.

Art. 79. - Autoritatea competentă stabileste prin norme modalitatea de aplicare a prevederilor Conventiei CMR de către operatorii de transport rutier români care efectuează transport rutier national contra cost de mărfuri.

Art. 80. - Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator - operator de transport si beneficiar - călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul în conditii de sigurantă si confort, iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.

 

CAPITOLUL VII

Tarife

 

Art. 81. - Eliberarea documentelor prevăzute de prezenta ordonantă, precum si efectuarea prestatiilor specifice se realizează de autoritatea competentă, pe baza tarifelor stabilite de aceasta prin ordin.

Art. 82. -Tarifele aferente transportului rutier contra cost se stabilesc liber, pe bază de cerere si ofertă.

 

CAPITOLUL VIII

Control

 

Art. 83. - Inspectia si controlul modului de respectare pe teritoriul României a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 si ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, precum si ale prevederilor prezentei ordonante, inclusiv a prevederilor normelor si reglementărilor prevăzute de aceasta, se efectuează în trafic si la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier si al întreprinderilor care desfăsoară activităti conexe transportului rutier.

Art. 84. - Inspectia si controlul modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante, inclusiv a prevederilor normelor si reglementărilor prevăzute de aceasta, în ceea ce priveste activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectuează de către autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 85. - (1) încălcările prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 si ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale prezentei ordonante, precum si ale normelor de aplicare a acesteia atrag răspunderea civilă, administrativă, penală si contraventională, în conditiile legii.

(2) încălcările prevăzute la alin. (1) cu caracter contraventional si sanctiunile aplicabile în cazul constatării acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL X

Alte măsuri privind reglementarea transporturilor rutiere

 

Art. 86. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, elaborează norme tranzitorii, cu caracter de exceptie, privind transportul rutier de bunuri divizibile provenite din exploatările agricole pe perioada cuprinsă între 1 septembrie si 30 noiembrie 2011, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 87. - La alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, după punctul (v) al literei a) se introduce un nou punct, punctul (vi), cu următorul cuprins:

“(vi) Serviciul de Protectie si Pază.”

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 88. - (1) Licentele de transport, certificatele de transport în cont propriu, precum si copiile conforme ale acestora eliberate înainte de data de 4 decembrie 2011 rămân valabile până la data expirării lor.

(2) Certificatele de competentă profesională/Atestatele profesionale eliberate anterior datei de 4 decembrie 2011 îsi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

Art. 89. - (1) Obligatiile corespunzătoare operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu si operatorilor centru activităti conexe transportului rutier, precum si sanctiunile administrative aplicabile acestora se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

(2) Obligatiile corespunzătoare desfăsurării activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 90. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va elabora norme metodologice de punere în aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin.

Art. 91. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor prevăzute la art. 90 se aprobă de către Guvern hotărârea prevăzută la art. 85 alin. (2).

Art. 92. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 4 decembrie 2011, cu exceptia art. 86, 87, 90 si 91, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante.

Art. 93. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

*

Prezenta ordonantă transpune prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) si (4) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunitătii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a greutătii maxime autorizate în traficul international, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, ale art. 9 din Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initială si formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 27.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere necesitatea eficientizării sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice si a îmbunătătirii actului managerial al operatorilor prestatori ai serviciului public de alimentare a localitătilor cu energie termică,

tinând cont de faptul că diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, impunându-se cresterea disciplinei financiare, predictabilitătii si transparentei executiei bugetare la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent si reducerea cheltuielilor bugetare ale unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

fiind necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale,

luând în considerare necesitatea imperioasă ca operatorii economici implicati în această activitate să aibă în vedere în timp util aceste prevederi pentru a-si stabili strategiile de pregătire a sezonului de încălzire 2011-2012, în functie de fondurile disponibile, eliminând astfel eventuale blocaje si întreruperi în asigurarea serviciului public,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin prezenta ordonantă se instituie unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. La articolul 3, alineatele (2), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Autoritătile administratiei publice locale pot aproba preturi locale ale energiei termice facturate populatiei mai mici decât pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei.

(4) în situatia în care autoritătile administratiei publice locale aprobă preturi locale ale energiei termice facturate populatiei mai mici decât pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei.

(5) în cazul în care autoritătile administratiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termică sesizează Ministerul Administratiei si Internelor, în baza ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, directiile generale ale finantelor publice alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligatiilor către furnizorii de energie termică, până la lichidarea obligatiilor respective.”

5. Articolul 4 se abrogă.

6. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populatie, în vederea finantării constituirii de către producător a stocurilor de cărbune, păcură si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.”

7. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 3 alin. (4), inclusiv sumele acordate în avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), sunt virate de către autoritătile administratiei publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.”

8. La articolul 52, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autoritătilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite si din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercitiului bugetar.”

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 69.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.