MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 622/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

 

23. - Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

165. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 

171. - Instructiuni ale ministrului administratiei si internelor privind investigarea evenimentelor de navigatie produse cu nave, ambarcatiuni sau mijloace plutitoare apartinând Ministerului Administratiei si Internelor

 

179. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de dare în administrare pentru explorare

 

550. - Decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a penitenciarelor-spital

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la nasterea lui Nicolae Tonitza

 

28. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2011


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru schemele de acreditare specifice prevăzute la alin. (1), cerintele de acreditare se avizează de către autoritatea cu functie de reglementare.”

2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile proprii ale organismului national de acreditare se realizează din tarife pentru activitătile de acreditare si alte activităti asociate acestora, stabilite în statutul asociatiei prevăzute la art. 4, si din fonduri atrase, potrivit legii. Tarifele pentru activitătile de acreditare se avizează de către ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.”

3. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este titular al mărcii nationale de acreditare care are reprezentarea grafică prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonantă. Marca natională de acreditare este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si se administrează conform prevederilor legislatiei aplicabile.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri transmite, potrivit legii, organismului national de acreditare prevăzut la art. 3 dreptul asupra mărcii nationale de acreditare.

(3) Organismul national de acreditare prevăzut la art. 3 utilizează marca natională de acreditare atât pentru identificarea sa, cât si ca parte a simbolurilor de acreditare.”

4. În tot cuprinsul ordonantei, sintagmele “Ministerul Economiei” si “ministrul economiei” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri” si, respectiv, “ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 22.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Suma de 50.813.589,74 lei încasată potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 445/2001, în contul curent general al Trezoreriei Statului, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 16.000.930,28 USD, determinat la cursul valutar valabil la data plătii, se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne.

Art. 2. - (1) Sumele colectate până la data de 21 decembrie 2010 potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările si completările ulterioare, si nevirate la termenele legale se fac venit la bugetul de stat.

(2) Sumele colectate în perioada 1 noiembrie 2010- 21 decembrie 2010 si nevirate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante sau virate si restituite se virează si se fac venit la bugetul de stat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Pentru neplata la termenul prevăzut la alin. (2) a sumelor colectate în perioada 1 noiembrie 2010-21 decembrie 2010 se datorează dobânzi si penalităti de întârziere potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul economiei, comertului simediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 23.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 

Văzând Referatul Directiei de control si supraveghere piată din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/1224 din 21 iulie 2011,

având în vedere prevederile art. 8, 18 si ale art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste conditiile privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României.

(2) Cerintele prezentului ordin nu se aplică produselor fabricate si/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene ori în Turcia sau produselor fabricate legal într-un stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spatiul Economic European.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, pâinea este produsul de panificatie obtinut prin frământarea, fermentarea si coacerea în conditii adecvate a diferitelor sortimente de făină, utilizate singure ori în amestec, cu apă potabilă, drojdie si/sau culturi acidolactice, cu ori fără sare, cu sau fără alte ingrediente - enzime, aditivi alimentari, auxiliari tehnologici.

Art. 3. - (1) Pâinea are cantitate netă de minimum 300 de grame, cresterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 de grame.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) pâinea produsă în cantitate mai mare de 1.000 de grame care se cântăreste la locul de vânzare si se poate vinde portionată.

Art. 4. - Pentru pâinea neambalată sunt acceptate scăderi ale cantitătii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 165.

 

ANEXA

 

SCĂDERI

ale cantitătii nete pentru pâine datorate pierderii de umiditate pe durata de valabilitate

 

Nr. crt.

Cantitatea netă a pâinii

(g)

Scădere a cantitătii pentru 24 de ore Maximum

(%)

1.

300

8

2.

400-500

6

3.

600-1.000

4

4.

> 1.000

<4


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

INSTRUCTIUNI

privind investigarea evenimentelor de navigatie produse cu nave, ambarcatiuni sau mijloace plutitoare apartinând Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următoarele instructiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentelor Instructiuni se aplică tuturor structurilor care au în dotare mijloace de mobilitate navală din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, si au competente/responsabilităti în organizarea si desfăsurarea misiunilor pe apă.

Art. 2. - Prezentele instructiuni clasifică evenimentele de navigatie produse cu nave, ambarcatiuni sau mijloace plutitoare apartinând MAI, denumite în continuare nave, si stabilesc procedurile de raportare si investigare a acestora.

Art. 3. - Raportarea evenimentelor de navigatie are drept scop cunoasterea permanentă a stării operationale a mijloacelor de mobilitate navală, respectiv dispunerea măsurilor necesare în vederea constituirii comisiei de investigare a evenimentului de navigatie, denumită în continuare comisie de investigare, sau, după caz, înstiintarea autoritătilor competente si declansarea operatiunilor de căutare/salvare în timp util.

Art. 4. - (1) Investigarea evenimentelor de navigatie are rolul de a determina factorii si cauzele care au contribuit, în mod direct sau indirect, la producerea lor, în scopul prevenirii producerii unor evenimente similare.

(2) Investigarea unui eveniment de navigatie de către comisia apartinând MAI se desfăsoară independent de orice alt tip de investigare.

(3) Orice altă actiune sau cercetare administrativă prin care se urmăreste stabilirea cauzelor sau a responsabilitătilor va fi distinctă de investigarea executată prin aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea, raportarea si evidenta evenimentelor de navigatie

 

Art. 5. - Prin eveniment de navigatie se întelege orice eveniment întâmplător, imprevizibil si nedorit în care este implicată o navă sau apărut la bordul acesteia, care modifică sau nu capacitatea de plutire sau de interventie a navei.

Art. 6. - În sensul prezentelor instructiuni, evenimentele de navigatie se clasifică în:

a) abordaj- lovirea navei de o altă navă, de un obstacol sau de un obiect plutitor;

b) esuare - punerea navei pe uscat fără intentie sau voluntară, din cauze meteo, de navigatie sau din cauza unei avarii, precum si pentru evitarea unui abordaj;

c) accident - incendiu la bord, explozie, gaură de apă;

d) sinistru - scufundarea navei.

Art. 7. - (1) Structurile MAI sunt obligate să informeze telefonic si în scris, pe cale ierarhică, Directia generală management operational - Centrul operational de comandă, conform prevederilor legale în vigoare privind raportarea evenimentelor, despre toate evenimentele de navigatie în care au fost angajate nave din înzestrare.

(2) Informarea autoritătilor civile se realizează, conform legislatiei, de către structura căreia îi apartine nava.

Art. 8. - În situatia producerii unui eveniment de navigatie, comandantul navei este obligat să raporteze imediat conducerii structurii din care face parte cele întâmplate, precum si măsurile luate pentru salvarea navei si a echipajului sau pentru înlăturarea avariilor, în cazul în care acest lucru este posibil.

Art. 9. - Evidenta evenimentelor de navigatie în care sunt implicate navele din dotare se tine la nivelul unitătilor detinătoare, al inspectoratelor generale/similare si al Directiei generale management operational, în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitătii de investigare

 

SECTIUNEA 1

Competentele de numire a comisiilor de investigare

 

Art. 10. - (1) Ministrul administratiei si internelor, la propunerea sefului Departamentului ordine si sigurantă publică, numeste comisia de investigare pentru evenimentele de navigatie prevăzute la art. 6 lit. d).

(2) La solicitare, din componenta comisiei de investigare pot face parte si specialisti apartinând altor ministere sau reprezentanti nationali acreditati în domeniul de referintă.

Art. 11. - Seful Departamentului ordine si sigurantă publică, la propunerea directorului general al Directiei generale management operational, numeste comisiile de investigare pentru evenimentele de navigatie cu victime, prevăzute la art. 6 lit. b) si c).

Art. 12. - Inspectorul general/similar numeste comisiile de investigare pentru evenimentele de navigatie cu victime, prevăzute la art. 6 lit. a), precum si pentru evenimentele de navigatie fără victime, prevăzute la art. 6 lit. b) si c).

Art. 13. - Inspectorul-sef/similar numeste comisiile de investigare pentru evenimentele de navigatie, fără victime, prevăzute la art. 6 lit. a).

Art. 14. - Pentru cercetarea evenimentelor prevăzute la art. 6 lit. b), c) si d), din comisia de investigare va face parte, în mod obligatoriu, si un reprezentant din cadrul compartimentului de specialitate al Directiei generale management operational.

Art. 15. - Compunerea comisiei de investigare se consemnează în ordinul/dispozitia de zi a structurii MAI, potrivit competentelor de numire prevăzute la art. 10-13.


 

SECTIUNEA a 2-a

Etapele activitătii de investigare

 

Art. 16. - (1) Activitatea de investigare cuprinde următoarele etape:

a) numirea comisiei de investigare;

b) informarea initială a comisiei de investigare;

c) deplasarea în zona producerii evenimentului;

d) investigarea si analiza propriu-zisă;

e) întocmirea actului de investigare.

(2) Numirea comisiei de investigare este etapa în care sunt desemnati, numiti si anuntati membrii comisiei de investigare, în comisia de investigare vor fi numite persoane care nu sunt implicate în producerea evenimentului de navigatie, nu se află în conflict de interese sau incompatibilitate prin functia detinută, nu sunt legate afectiv sau material de membrii echipajului sau persoanele implicate, nu au interes personal în stabilirea cauzelor evenimentului si au un nivel ridicat de probitate profesională.

(3) Informarea comisiei de investigare se execută cu ocazia întâlnirii dintre comandantul sau înlocuitorul legal al navei si comisia de investigare, în urma căreia presedintele acesteia stabileste prioritătile investigatiei si principalele directii de actiune, conform anexei nr. 2.

(4) Deplasarea comisiei de investigare în zona producerii evenimentului se execută cu un mijloc de mobilitate navală, împreună cu comandantul/înlocuitorul legal al navei implicate în eveniment si/sau alti membri ai echipajului care pot clarifica aspecte legate de producerea evenimentului.

(5) Investigarea si analiza se desfăsoară în 3 etape:

a) organizarea si examinarea preliminară;

b) colectarea datelor;

c) analiza datelor.

(6) întocmirea actului de investigare se desfăsoară în plenul comisiei de investigare si cuprinde următoarele activităti:

a) studierea rapoartelor de specialitate si includerea lor în dosar, ca anexe la actul de investigare;

b) stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul de navigatie investigat, a concluziilor privind cauzele acestuia, a factorilor favorizanti, precum si a recomandărilor comisiei de investigare pentru prevenirea repetării acestora si corectarea deficientelor constatate;

c) elaborarea actului de investigare al comisiei de investigare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, si includerea lui în dosarul de investigare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisia de investigare

 

Art. 17. - Comisia de investigare se compune din:

a) presedinte;

b) membri, al cărui număr se stabileste în functie de tipul si gravitatea evenimentului de navigatie;

c) secretar.

Art. 18. - Membrii comisiei de investigare, de regulă, sunt specialisti din domeniile navigatie, comunicatii, electromecanică navală, constructii navale, armament, medicină, resurse umane, protectia muncii si mediului, asistentă juridică sau relatii publice.

Art. 19. - Presedintele comisiei de investigare se numeste, potrivit competentelor, prin ordin/dispozitie emis/emisă de persoana prevăzută la art. 10-13, din rândul ofiterilor cu functii de conducere, cu experientă în domeniul naval si care cunosc bine specificul misiunilor pe apă ale structurilor MAI.

Art. 20. - Compunerea comisiei de investigare se consemnează si în dispozitia zilnică a Directiei generale management operational, pentru cazurile prevăzute la art. 14.

Art. 21. - Pe timpul desfăsurării activitătii comisiei de investigare personalul desemnat în cadrul acesteia este exonerat de atributiile curente de serviciu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile comisiei de investigare

 

Art. 22. - Presedintele comisiei de investigare este reprezentantul esalonului care a numit comisia si poartă întreaga răspundere pentru desfăsurarea în mod obiectiv si complet a cercetărilor, pentru stabilirea corectă a cauzelor producerii evenimentului de navigatie si are următoarele atributii:

a) stabileste planul de lucru si face instructajul membrilor comisiei de investigare;

b) avizează ridicarea victimelor decedate, după obtinerea autorizatiilor legale sau în prezenta procurorului;

c) evaluează situatia si solicită esaloanelor superioare sprijinul logistic pentru desfăsurarea activitătii de investigare;

d) asigură colectarea/strângerea tuturor probelor necesare investigatiei;

e) răspunde, prin ofiterul desemnat pentru relatiile publice, de informatiile date spre comunicare mass-mediei;

f) asigură păstrarea confidentialitătii lucrărilor comisiei de investigare si respectarea intimitătii victimelor evenimentului de navigatie;

g) propune esalonului care a făcut numirea completarea comisiei de investigare cu specialisti în functie de gravitatea si evolutia cercetării evenimentului;

h) asigură păstrarea în deplină sigurantă a documentatiei si a probelor materiale referitoare la eveniment;

i) certifică autenticitatea documentelor care sunt în relatie directă cu evenimentul de navigatie;

j) convoacă, de câte ori consideră necesar, comisia de investigare pentru evaluarea rapoartelor si a informatiilor referitoare la stadiul investigatiei si ajustarea sarcinilor membrilor comisiei de investigare sau luarea unor hotărâri;

k) coordonează activitatea de elaborare a raportului final;

l) asigură, prin consilierul juridic numit în cadrul comisiei de investigare, delimitarea aspectelor strict juridice rezultate în urma activitătii de investigare si de întocmire a actului final, precum si a consecintelor legale ce decurg din acesta, la întocmirea raportului final;

m) înaintează dosarul de investigare al evenimentului de navigatie pentru aprobare persoanei care a numit comisia de investigare.

Art. 23. - Membrii comisiei de investigare au următoarele atributii:

a) se documentează asupra informatiilor initiale referitoare la modul de organizare, pregătire si executare a misiunilor navei cu care s-a produs evenimentul;

b) solicită detinătorului navei punerea la dispozitie a tuturor datelor despre eveniment, respectiv împrejurările producerii, persoanele implicate, tehnica si materialele utilizate pe timpul misiunii navei, dar si date privind instruirea echipajului si a pregătirii de specialitate a acestuia;

c) solicită date si materiale referitoare la evenimente de navigatie similare, produse anterior, precum si la antecedentele personalului implicat;

d) urmăresc păstrarea confidentialitătii lucrărilor;

e) verifică autenticitatea documentatiei si a probelor referitoare la eveniment si ia măsuri pentru păstrarea în deplină sigurantă a acestora;

f) participă la expertizele tehnice care se impun;

g) întocmesc un raport pe domeniul specific;

h) participă la întocmirea raportului preliminar si a raportului final.


Art. 24. - Secretarul comisiei de investigare are următoarele atributii:

a) gestionează problemele administrative ale comisiei de investigare;

b) centralizează si păstrează probele si documentele de lucru;

c) monitorizează stadiul întocmirii rapoartelor membrilor comisiei de investigare;

d) redactează raportul preliminar;

e) redactează actul final al comisiei de investigare;

f) multiplică, îndosariază si arhivează toate documentele, în numărul de exemplare stabilit de presedintele comisiei de investigare, pentru dosarul de investigare;

g) distribuie copiile dosarului de investigare structurilor precizate de presedintele comisiei de investigare.

 

CAPITOLUL IV

Investigarea evenimentelor de navigatie

 

SECTIUNEA 1

Investigarea evenimentelor de navigatie si rapoartele specialistilor

 

Art. 25. - (1) Investigarea evenimentelor de navigatie este obligatorie în toate cazurile si se efectuează conform prevederilor prezentelor instructiuni si ale actelor normative în vigoare care reglementează navigatia fluvială si maritimă.

(2) în situatia în care evenimentul de navigatie face obiectul unei cauze penale, comisia de investigare pune la dispozitia organelor de urmărire penală rapoartele întocmite, precum si alte acte si date solicitate cu privire la evenimentul produs.

Art. 26. - În cazul producerii unor evenimente de navigatie cu nave apartinând MAI în apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României, precum si pe căile navigabile aflate sub jurisdictia statului român, în care au fost implicate nave apartinând unor armatori privati ori societăti românesti sau străine, pe lângă comisia de investigare pot fi acreditati, în calitate de observatori, reprezentanti ai armatorului sau societătilor respective, numai la solicitarea acestora.

Art. 27. - În situatia în care un eveniment de navigatie se produce în apele teritoriale ale altui stat, MAI poate solicita participarea unor specialisti, cu statut de observatori sau ca membri în comisia de investigare, dacă această prevedere este inclusă în acordurile internationale.

Art. 28. - (1) în situatia prevăzută la art. 27, MAI poate solicita autoritătilor competente ale statului în care a avut loc evenimentul de navigatie ca nava si toate probele să fie conservate, urmând a fi verificate de către un reprezentant al MAI.

(2) MAI poate solicita preluarea pazei navei, în conformitate cu prevederile acordurilor internationale.

(3) MAI va lua măsuri pentru repararea navei în vederea deplasării acesteia în tară în conditii de sigurantă.

Art. 29. - Rezultatele investigării evenimentului pot fi puse la dispozitia autoritătilor si organelor interesate pentru acordarea despăgubirilor, solutionarea litigiilor si alte scopuri administrative, prevenirea evenimentelor de navigatie, precum si pentru luarea măsurilor disciplinare.

Art. 30. - Dosarul de investigare a evenimentului de navigatie se întocmeste pentru toate evenimentele de navigatie si cuprinde:

a) actul de investigare;

b) rapoartele membrilor comisiei de investigare pe specialităti, cu anexe.

Art. 31. - (1) Raportul specialistului în navigatie cuprinde informatii referitoare la:

a) datele despre echipaj, inclusiv antecedente;

b) misiunea executată de navă;

c) modul de pregătire a misiunii si controlul executat asupra acestei pregătiri;

d) trasarea pe hartă/harta de navigatie a drumului navei si marcarea explicită a punctului/pozitiei în care s-a produs evenimentul de navigatie sau, după caz, schema locului de producere a evenimentului;

e) nivelul de pregătire/perfectionare a membrilor echipajului si dacă misiunea încredintată a corespuns acestuia;

f) verificările periodice asupra pregătirii teoretice si practice a echipajului, rezultatele si atestarea membrilor acestuia;

g) proceduri specifice folosite pentru evitarea producerii evenimentului;

h) date tehnice despre navă;

i) verificarea actualizării si cunoasterii rolurilor echipajului;

j) dacă obiectele si încărcătura din navă au influentat producerea evenimentului;

k) functionarea aparaturii de navigatie si observare la momentul producerii evenimentului.

(2) Anexele raportului cuprind:

a) caracterizarea echipajului;

b) planul misiunii;

c) copia filei din jurnalul de bord unde a fost înscris ordinul de misiune;

d) raportul comandantului navei, conform anexei nr. 4;

e) declaratiile supravietuitorilor, ale personalului implicat sau martor al evenimentului de navigatie;

f) eficienta organizării actiunii de salvare;

g) modul în care au functionat sau nu mijloacele si echipamentele de salvare de la bordul navei;

h) modul în care echipamentul de salvare a limitat efectele asupra echipajului implicat în evenimentul de navigatie;

i) modul în care au fost neutralizate munitiile si alte echipamente periculoase de la bordul navei;

j) alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigatie.

Art. 32. - Raportul specialistului în comunicatii cuprinde informatii referitoare la:

a) tipul aparaturii de comunicatii aflate la bordul navei;

b) starea de eficientă pentru fiecare statie radio sau radiotelefon;

c) dacă aparatura de comunicatii a fost folosită pentru evitarea evenimentului;

d) dacă au fost respectate procedurile de comunicatii navale;

e) alte date referitoare la modalitatea de comunicare pentru evitarea evenimentului, dacă este cazul.

Art. 33. - (1) Raportul specialistului electromecanic si/sau în constructii navale cuprinde informatii referitoare la:

a) datele despre istoricul reparatiilor navei, ale instalatiilor electromecanice si ale altor subansamble ale acesteia implicate sau care au determinat producerea evenimentului;

b) descrierea în detaliu a avariei;

c) starea structurii de rezistentă a corpului navei, a instalatiei de propulsie, a cârmei si a instalatiei acesteia;

d) eventualele avarii la corpul navei cauzate de oboseala sau uzura materialului;

e) în cazul unui incendiu, cauza acestuia, detalii privind manifestarea si modul de actiune pentru localizare si stingere;

f) eficacitatea instalatiei de stins incendiu si a altor mijloace specifice;

g) starea de functionare a motoarelor principale si auxiliare în momentul producerii evenimentului;

h) date referitoare la numărul de ore de functionare a motoarelor principale, reparatiile executate si dacă la data producerii evenimentului acestea erau în limitele resurselor stabilite prin instructiuni;

i) situatia reparatiilor capitale si medii efectuate în ultimii 5 ani;


j) alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigatie.

(2) Anexele raportului cuprind:

a) copii xerox ale jurnalului de masini din perioada de desfăsurare a misiunii în care s-a produs evenimentul;

b) fotografii detaliate ale părtilor si subansamblelor navei, ale motoarelor, ale echipamentelor, ale instalatiilor si ale agregatelor în zona producerii avariei;

c) alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigatie.

Art. 34. - Raportul ofiterului de resurse umane cuprinde informatii referitoare la:

a) aprecierea de serviciu a echipajului;

b) functiile detinute de către personalul implicat în eveniment;

c) situatia familială a personalul implicat în eveniment;

d) studiile, calificările si titlurile detinute de către personalul implicat în eveniment;

e) programul de lucru al personalului implicat în eveniment, respectiv numărul de ore lucrate, pe zile, în ultimele 30 de zile.

f) alte documente relevante pentru clarificarea cauzelor producerii evenimentului de navigatie.

Art. 35. - (1) Actul de investigare al comisiei de investigare se întocmeste în termen de 45 de zile de la producerea evenimentului. Când se constată că, din motive obiective, nu se poate respecta acest termen, la solicitarea presedintelui comisiei de investigare prin raport, persoana care a numit comisia de investigare poate aproba prelungirea termenului de finalizare a investigatiei cu maximum 30 de zile.

(2) Actul de investigare al comisiei de investigare se întocmeste pe suport hârtie si pe medii de stocare, pe baza rapoartelor fiecărui membru al comisiei de investigare care se centralizează la secretarul acesteia, pentru întocmirea dosarului de investigatie.

Art. 36. - În cazul în care comisia de investigare nu poate stabili cu certitudine cauza determinantă a evenimentului sau când probele materiale sunt insuficiente, poate propune una din formulările “cauza cea mai probabilă” sau “cauză neelucidată”.

Art. 37. - (1) Dosarul de investigare a evenimentului de navigatie are caracter “secret de serviciu”, iar după aprobarea lui de către esalonul care a numit comisia de investigare va fi multiplicat si transmis structurii MAI la care s-a înregistrat evenimentul. Exemplarul original va fi păstrat la Directia generală management operational.

(2) în urma primirii dosarului de investigare, conducerea structurii MAI care are în dotare nava implicată în eveniment dispune punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în actul de investigare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Activităti desfăsurate pe timpul investigatiei

 

Art. 38. - (1) Conservarea probelor vizează păstrarea tuturor indiciilor care pot fi îndepărtate, sterse, pierdute sau distruse. La locul de acostare se asigură paza navei, care cuprinde măsuri de protectie destinate evitării producerii unor noi pagube, interzicerii accesului persoanelor neautorizate la bordul navei si împiedicării furtului sau deteriorării.

(2) După acostarea navei echipajul acesteia ia măsuri pentru asigurarea vitalitătii navei si/sau eliminarea scurgerilor de combustibil sau lubrifianti, în cazul în care acest lucru nu a fost realizat până la acostare.

Art. 39. - (1) Relatia cu mass-media se desfăsoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Se delimitează o zonă minimă de sigurantă fată de locul unde este acostată sau stationată nava, astfel încât să nu fie afectată activitatea de investigare a comisiei.

(3) Până la sosirea comisiei de investigare, comandantul navei împreună cu seful grupului de interventie care asigură paza locului de acostare nu permite, pe cât posibil, înregistrarea imaginii victimelor.

(4) După sosirea comisiei de investigare, relatia cu mass-media este preluată de presedintele acesteia sau de ofiterul desemnat ca purtător de cuvânt.

Art. 40. - În situatia în care comisia de investigare sau reprezentantul Ministerului Public nu se poate prezenta la locul evenimentului de navigatie în cel mult două ore de la producerea acestuia, seful/comandantul structurii care a intervenit solicită parchetului/parchetului militar autorizarea de ridicare a persoanelor decedate si dispune măsuri pentru conservarea si depozitarea probelor, precum si pentru executarea fotografiilor si/sau a filmării la fata locului.

Art. 41. - În cazul aparitiei unor elemente noi în legătură cu un eveniment de navigatie, după ce a fost încheiat dosarul de investigare, sau în cazul în care apar dubii sau neclarităti asupra dosarului, persoanele care au competenta de numire prevăzute la art. 10-13 pot să ordone reluarea investigării cazului, numind în acest sens o nouă comisie de investigare.

Art. 42. - La solicitarea parchetului în jurisdictia căruia s-a produs evenimentul, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, se pot transmite date din dosarul de investigare a evenimentului de navigatie. Extrase din dosarul de investigare pot fi transmise si către unitătile si institutiile implicate sau interesate de investigarea evenimentului, respectând normele privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 43. - (1) în scopul desfăsurării în bune conditii a investigatiilor, precum si pentru stabilirea cu precizie a cauzelor care au condus la producerea evenimentului de navigatie, comisiei de investigare îi sunt puse la dispozitie, fără a se limita la acestea, următoarele echipamente si/sau specialisti:

a) doc;

b) macara sau automacara;

c) echipă de specialisti de la Baza de reparatii nave a Politiei de Frontieră;

d) autospecială laborator criminalistic;

e) echipament de descarcerare.

(2) în functie de solicitarea presedintelui comisiei de investigare, echipamentele/echipele de specialisti pot fi utilizate integral sau partial.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 45. - La data intrării in vigoare a prezentelor instructiuni se abrogă sectiunea a VII-a “Clasificarea, raportarea si cercetarea accidentelor navale” a capitolului I din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008 pentru aprobarea “Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 46. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 171.


 

ANEXA Nr. 1

 

Secret de serviciu după completare

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A EVENIMENTELOR DE NAVIGATIE

 

- Model –

 

Data producerii evenimentului

Date despre nave

Date despre producerea evenimentului

 

 

 

 

Comandantul navei

Nr. crt.

Anul

Luna

Ziua

Ora

Categoria

Numărul tactic

Structura căreia îi apartine nava

Pentru cine executa

misiunea

Gradul, numele si prenumele

Calificarea detinută

Persoane aflate la bord

Locul producerii

Clasificarea evenimentului

Numele navei cu care a intrat în abordaj

Misiunea navei

Vinovatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URMĂRILE EVENIMENTULUI DE NAVIGATIE

Observatii

Cauzele evenimentului naval

Morti

Răniti

Avarii produse la navă

Valoarea reparatiilor

Timpul de imobilizare

Măsuri aplicate de conducerea inspectoratului judetean/similar, de organele judecătoresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Prioritătile investigatiei si principalele directii de actiune pentru membrii comisiei de investigare a evenimentului de navigatie

 

Model

 

1. Informatiile preliminare privind producerea unui eveniment de navigatie care pot proveni de la structurile Ministerului Administratiei si Internelor, de la căpitănii portuare, structuri militare sau institutii civile, de la mass-media etc.

2. Verificarea existentei procedurilor specifice la producerea unui eveniment de navigatie la nivelul structurii căreia îi apartine nava

3. Respectarea procedurilor privind executarea misiunii navale

4. Starea si existenta mijloacelor de salvare individuale si colective

5. Principalele cauze care au dus la producerea evenimentului de navigatie.

Directii de actiune pentru membrii comisiei de investigare a evenimentului de navigatie:

a) verificarea modului de raportare a evenimentului de navigatie esalonului superior si anuntarea autoritătilor administratiei de stat si a altor organizatii cu atributii în cazul producerii unui eveniment de navigatie, incluzând formatele standard si adresantii;

b) verificarea sistemului de anuntare a navei de interventie;

c) compunerea fortelor si mijloacelor de interventie imediată pentru căutare-salvare si actiunile navei (navelor) de interventie;

d) verificarea modului de localizare/semnalizare a evenimentului;

e) modul de actiune a fortelor pentru: deplasarea la locul evenimentului; stingerea incendiului - dacă e cazul; astuparea găurilor de apă, evacuarea victimelor; securizarea zonei navei, salvarea încărcăturii, controlul traficului la locul evenimentului, inclusiv interzicerea accesului persoanelor neautorizate, conservarea si depozitarea probelor, efectuarea primelor fotografii, filmări etc; identificarea martorilor; coordonarea cu fortele de interventie/salvare; relatia cu reprezentantii mass-media;

f) realizarea schemei generale de investigatie cu sarcinile, responsabilitătile si competentele pentru fiecare membru al echipei.


 

 

ANEXA Nr. 3

 

Formatul actului de investigare

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

(Esalonul care întocmeste actul de investigare)

Nr...................din . .

SECRET DE SERVICIU

(după completare)

Exemplarul

nr...................

 

Aprob

(Seful esalonului care a numit comisia de investigare a evenimentului de navigatie)

 

ACT DE INVESTIGARE

a evenimentului de navigatie produs la (structura căreia îi apartine nava)

....................................................................................................................

În data de__.__._____cu (tipul navei, numărul de înmatriculare)

Comisia de investigare a evenimentului de navigatie, numită prin ordinul/dispozitia (esalonul care a numit această comisie) nr........../__.__._____.compusă din:

 

Nr. crt

Gradul

Numele si prenumele

Functia

Calitatea în comisia de investigare a evenimentului de navigatie

 

 

 

 

 

 

a cercetat evenimentul de navigatie produs, stabilind următoarele:

I. Date generale asupra evenimentului de navigatie

1. clasificarea evenimentului de navigatie;

2. structura care se înregistrează cu evenimentul de navigatie;

3. data, ora si locul unde s-a produs evenimentul;

4. nava în cauză (tipul, numărul de înmatriculare);

5. compunerea echipajului la momentul producerii evenimentului;

6. urmările asupra:

a) echipajului si pasagerilor;

b) încărcăturii/mărfurilor;

c) navei.

II. Împrejurările în care s-a produs evenimentul de navigatie

Misiunea, descrierea activitătii echipajului si a drumului parcurs de navă, functionarea navei si echipamentelor de bord de la plecarea în misiune până în momentul producerii evenimentului de navigatie. Descrierea se va face pe faze, cronologic, pe baza declaratiilor si a jurnalului de bord, precum si a altor documente aflate la dosar.

III. Date constitutive ale evenimentului de navigatie

1. Date privind echipajul:

a) starea civilă;

b) pregătirea pentru misiune;

c) aprecierea de serviciu;

d) antecedente;

e) pregătirea si atestarea echipajului navei;

f) vechimea la bordul navei si în specialitate.

2. date privind misiunea;

3. organizarea si pregătirea misiunii;

4. conditiile meteorologice în care s-a produs evenimentul de navigatie;

5. date asupra navei, motorului, instalatiilor si echipamentelor de bord:

a) tip;

b) seria;

c) data intrării în exploatare;

d) orele de functionare;

e) reparatiile efectuate; g) resursa navei;

h) resursa rămasă la producerea evenimentului de navigatie; i) pregătirea si functionarea acestora etc.

6. date asupra personalului care a controlat si a dispus misiunea, asupra pregătirii pentru misiune si a modului de îndeplinire a atributiilor functionale;

7. modul de functionare a mijloacelor de comunicatii si a mijloacelor de salvare;

8. alte date care interesează.

IV. Concluzii asupra cauzelor care au dus la producerea evenimentului de navigatie

1. Concluziile privind evenimentul de navigatie:

a) conditiile în care s-a produs;

b) categoria evenimentului;

c) urmările evenimentului.

2. cauza determinantă a evenimentului de navigatie;

3. cauzele care au favorizat producerea evenimentului de navigatie:

a) factori favorizanti;

b) factori agravanti.

V Alte deficiente constatate care pot genera evenimente de navigatie

VI. Responsabilităti

VII. Măsurile luate de comisia de investigare a evenimentului de navigatie

VIII. Propunerile comisiei de investigare a evenimentului de navigatie

Pe lângă alte recomandări propuse, se pot face propuneri privind angajarea sau neangajarea răspunderii materiale sau penale a echipajului care a exploatat nava, modul de recuperare sau de scădere a valorii pagubei, locul, modul si perioada pe care se vor păstra elementele-martor (motoare, agregate, echipamente, documente etc.) rezultate în urma producerii si cercetării evenimentului de navigatie.

 

Presedintele comisiei de investigare a evenimentului de navigatie

(gradul, numele, prenumele, semnătura)

 

Membri

(gradul, numele, prenumele, semnătura)

 

Secretar

(gradul, numele, prenumele, semnătura)

 


ANEXA Nr. 4

 

RAPORTUL

comandantului navei Ministerului Administratiei si Internelor si al persoanelor aflate la bord

 

- Model -

 

a) tipul evenimentului naval;

b) data, ora si locul accidentului;

c) directia si forta vântului, presiunea atmosferică, starea mării (fluviului/râului), directia si viteza curentilor, conditiile de vizibilitate în momentul producerii accidentului;

d) punctul de plecare al navei proprii, destinatia, drumul, viteza, luminile de navigatie, starea mijloacelor de observare, pozitia cârmei si alte date asupra navei proprii premergătoare accidentului;

e) măsurile luate după producerea accidentului;

f) jurnalul de bord si de masini în original si extrase din aceste documente, cuprinzând datele înscrise în momentul avariei;

g) harta de navigatie, schita manevrei navei;

h) alte date apreciate ca necesare.

În caz de abordaj mai sunt necesare următoarele date:

a) denumirea celeilalte nave implicate în abordaj, pavilionul, numele comandantului/căpitanului si armatorului;

b) momentul descoperirii celeilalte nave si mijloacele de descoperire, pozitia reciprocă, distanta, lumini observate;

c) drumul si viteza probabilă a navei întâlnite, semnalele folosite si alte date despre situatia dinaintea abordajului;

d) avariile survenite la navele implicate.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 13 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de dare în administrare nr. 14.558/2011 privind explorarea resurselor de apă minerală din perimetrul HIDRO REMETEA, judetul Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si comuna Remetea, judetul Harghita, în calitate de administrator.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de dare în administrare nr. 14.559/2011 privind explorarea resurselor de andezit industrial si de constructie din perimetrul ANDEZIT REMETEA, judetul Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si comuna Remetea, judetul Harghita, în calitate de administrator.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 25 august 2011.

Nr. 179.


 

MINISTERUL JUSTITIEI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a penitenciarelor-spital

 

Având în vedere dispozitiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a penitenciarelor-spital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Penitenciarele-spital vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor,

loan Mea

 

Bucuresti, 5 august 2011.

Nr. 550.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a penitenciarelor-spital

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Penitenciarele-spital sunt institutii publice de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si fac parte din institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Penitenciarele-spital sunt unitătile sanitare cu paturi ce furnizează servicii medicale persoanelor private de libertate.

(3) Activitatea penitenciarelor-spital se desfăsoară în conformitate cu prevederile Constitutiei României, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare, si ale actelor normative date în aplicarea acestei legi, precum si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei europene pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale Pactului international cu privire la drepturile civile si politice si ale Recomandărilor Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate.

(4) Penitenciarele-spital asigură aplicarea normelor si reglementărilor privind promovarea si păstrarea stării de sănătate a persoanelor private de libertate în conditii similare celor oferite în reteaua sanitară publică si în concordantă cu legislatia proprie a sistemului penitenciar.

(5) Activitatea profesională a personalului se desfăsoară în interesul comunitătii si al persoanelor private de libertate, în limitele competentelor stabilite prin lege si pe baza indicatorilor de performantă stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(6) Unitatea este controlată si coordonată din punctul de vedere al activitătii medicale de către Directia medicală din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 2. - (1) Activitătile organizatorice si functionale din penitenciarele-spital sunt reglementate de legislatia specifică Ministerului Sănătătii si sistemului administratiei penitenciare.

(2) Penitenciarele-spital pot furniza servicii medicale numai dacă functionează în conditiile autorizatiei sanitare de functionare.

(3) După obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, penitenciarele-spital intră în procesul de acreditare, conform legii.

 

TITLUL II

Personalul cu functii de conducere din penitenciarele-spital

 

CAPITOLUL I

Directorul penitenciarului-spital

 

Art. 3. - (1) Conducerea penitenciarului-spital se exercită de către directorul unitătii, în conformitate cu prevederile legale si în baza fisei postului întocmite pe baza modelului-cadru al contractului de management prevăzut de legislatia în vigoare, fisă prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament, si aprobată de ministrul justitiei.


(2) Numirea si revocarea din functie a directorului, precum si celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru functia de director în sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 4. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarelor-spital si reprezintă unitatea în raporturile cu Administratia Natională a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autorităti, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate, în limita competentelor stabilite de lege, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei.

(2) Directorul penitenciarului-spital încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.), inclusiv pentru cabinetele medicale din penitenciarele arondate.

(3) Directorul penitenciarului-spital emite decizii si instructiuni, se subordonează directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si răspunde de întreaga activitate desfăsurată de unitate.

Art. 5. - (1) Directorul are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(2) Directorul, în calitate de ordonator tertiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum si altor persoane desemnate în acest scop, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Directorul poate delega unele dintre atributiile sale.

(2) Prin decizie, directorul stabileste conditiile în care, în perioada absentei sale, cel care îl înlocuieste de drept exercită atributiile ce îi revin în această calitate.

 

CAPITOLUL II

Directorul adjunct pentru probleme medicale

 

Art. 7. - (1) în activitatea de conducere a penitenciarului-spital, directorul este ajutat de un director adjunct pentru probleme medicale, numit potrivit legii.

(2) Functia de director adjunct pentru probleme medicale al penitenciarului-spital se ocupă prin concurs, la care pot participa numai medici.

(3) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru functia de director adjunct pentru probleme medicale în penitenciarele-spital se realizează conform legislatiei in vigoare.

Art. 8. - (1) Directorul adjunct pentru probleme medicale este presedintele consiliului medical si este membru în consiliul de conducere al penitenciarului-spital.

(2) Directorul adjunct pentru probleme medicale îndeplineste atributiile stabilite de către directorul unitătii, conform fisei postului.

(3) Atributiile directorului adjunct pentru probleme medicale sunt:

a) organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitătile privind asistenta medicală acordată persoanelor private de libertate în penitenciarele-spital si cabinetele medicale de specialitate din cadrul ambulatoriului de specialitate integrat;

b) în calitate de presedinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a penitenciarului-spital, planul anual de servicii medicale, planul anual de achizitii publice cu privire la achizitia de aparatură si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare, bugetul de venituri si cheltuieli;

c) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul penitenciarului-spital, inclusiv prin evaluarea satisfactiei persoanelor private de libertate internate, si elaborează, împreună cu sefii de sectii, propuneri de îmbunătătire a activitătii medicale;

d) aprobă protocoale de practică medicală ale penitenciarului-spital si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practică medicală;

e) răspunde de coordonarea si corelarea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul sectiilor, pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru persoanele private de libertate internate;

f) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul penitenciarului-spital;

g) întocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medico-sanitar, la propunerea sefilor de sectii si laboratoare;

h) conduce nemijlocit activitatea pregătirii de specialitate pentru personalul din subordine, conform prevederilor legale;

i) realizează analize periodice si stabileste măsuri concrete de îmbunătătire a perfectionării activitătii personalului medico-sanitar din subordine;

j) întocmeste fisele postului pentru personalul aflat în subordine, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, si le actualizează ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale;

k) realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului medico-sanitar, conform structurii organizatorice a unitătii si legislatiei aplicabile functionarilor publici cu statut special si personalului contractual;

l) răspunde de acreditarea personalului medical al penitenciarului-spital si de acreditarea activitătilor medicale desfăsurate în acesta, în conformitate cu legislatia în vigoare;

m) analizează si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite;

n) stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare din penitenciarul-spital, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor;

o) analizează personal calitatea asistentei medicale acordate internatilor, conduita terapeutică, motivele pentru care unele cazuri depăsesc durata medie de-spitalizare, concordanta dintre diagnosticul clinic si cel anatomopatologic, decesele produse în penitenciarul-spital, modul de întocmire a documentelor medicale, consumul de medicamente si modul de utilizare a aparaturii medicale;

p) verifică si analizează modul în care se desfăsoară activitatea de transfer între sectiile penitenciarului-spital, verifică necesitatea reinternărilor dintr-o sectie de spital în alta si dacă starea de ameliorare sau vindecare a bolnavilor justifică necesitatea externării acestora, iar în cazuri de agravare ori de complicatii, propune medicilor sefi de sectii mentinerea prelungită a bolnavilor în penitenciarul-spital;

q) întocmeste darea de seamă privind activitatea medicală anuală si trimestrială a penitenciarului-spital sau pentru alte perioade de timp cerute de esaloanele superioare;

r) analizează lunar, împreună cu medicii sefi de sectie, indicatorii de eficientă a sectiilor cu paturi, serviciilor de investigatii si tratament;

s) analizează si face propuneri cu privire la structura organizatorică si suplimentarea statului de organizare cu functii necesare pentru executarea misiunilor ce revin sectorului medical;

t) informează subordonatii cu privire la ordinele emise de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si deciziile date de organele consultative ale penitenciarului-spital si asigură respectarea de către personalul din subordine a dispozitiilor actelor normative, ordinelor si instructiunilor în vigoare privind sfera sa de activitate;


u) coordonează, controlează si răspunde de activitatea privind contractarea si raportarea lunară a serviciilor medicale încheiate cu casa de asigurări;

v) coordonează si controlează activitatea medicului coordonator al structurilor exterioare penitenciarului-spital si veghează la functionarea eficientă a acestor structuri;

w) asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul penitenciarului-spital;

x) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati si asigurarea confidentialitătii datelor medicale.

 

CAPITOLUL III

Sefii de structuri

 

Art. 9. - Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef de structură în penitenciarele-spital se dispun conform prevederilor legale.

Art. 10. - Sefii de structuri îndeplinesc următoarele atributii:

a) stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările;

b) participă si răspund de realizarea în cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează;

c) realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate structurii;

d) avizează si prezintă sefilor ierarhici lucrările si corespondenta elaborate la nivelul structurii;

e) asigură instruirea personalului din subordine si urmărirea respectării prevederilor din instructiunile proprii în domeniul securitătii muncii;

f) asigură evaluarea personalului din subordine;

g) verifică si răspund, în conformitate cu dispozitiile legale, pentru angajamentele legale si lucrările pe care le realizează ei însisi sau angajatii structurii în îndeplinirea atributiilor de serviciu.

 

TITLUL III

Categoriile de personal din cadrul penitenciarului-spital

 

Art. 11. - În penitenciarele-spital îsi desfăsoară activitatea:

a) functionari publici cu statut special;

b) personal contractual.

Art. 12. - (1) Functionarii publici cu statut special care îsi desfăsoară activitatea în penitenciarele-spital se supun Statutului functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciarelor sunt reglementate prin lege.

(3) Răspunderea disciplinară si sanctiunile care se pot aplica functionarilor publici cu statut special sunt reglementate în Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Numirea functionarilor publici din penitenciarele-spital se face conform Statutului functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - (1) Personalul contractual din penitenciarele-spital este angajat cu contract individual de muncă si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia muncii.

(2) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) si sanctiunile care se pot aplica în cazul săvârsirii unei abateri disciplinare sunt prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislatia în vigoare aplicabilă acestei categorii de personal.

 

TITLUL IV

Structurile penitenciarului-spital

 

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

 

Art. 14. - (1) Atributiile si responsabilitătile specifice functiilor din structura penitenciarului-spital se stabilesc prin fisele posturilor.

(2) Fisele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(3) în cazul modificării prezentului regulament, fisele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.

 

CAPITOLUL II

Structura medicală

 

Art. 15. - Penitenciarele-spital au următoarea structură medicală:

a) structura internări-externări bolnavi;

b) sectii/compartimente cu paturi:

- chirurgie (chirurgie generală, chirurgie toracică, ortopedie-traumatologie, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, urologie, chirurgie plastică si microchirurgie reconstructivă etc);

- ATI;

- medicină internă/boli cronice;

- cardiologie;

- neurologie;

- pneumologie -TBC;

- psihiatrie/psihiatrie cronici/toxicodependente;

- endocrinologie;

- diabet zaharat, nutritie si boli metabolice;

- oncologie medicală;

- dermatovenerologie;

- boli infectioase;

- recuperare neuromotorie/recuperare, medicină fizică si balneologie;

- alte sectii/compartimente, conform structurii avizate de către Ministerul Sănătătii;

c) farmacie cu circuit închis;

d) laborator de analize medicale;

e) laborator de radiologie si imagistică medicală;

f) laborator de explorări functionale;

g) bloc operator; h) sterilizare;

i) ambulatoriul de specialitate integrat, care cuprinde: cabinete pentru specialitătile ce se regăsesc în sectiile/compartimentele penitenciarului-spital, cabinet de medicină dentară, alte cabinete conform structurii avizate de către Ministerul Sănătătii;

j) structura de prevenire si control al infectiilor nosocomiale.

Art. 16. - Structura internări-externări bolnavi are următoarele atributii:

a) asigurarea primului ajutor în cazul urgentelor medico-chirurgicale;

b) asigurarea examinării si investigarea în cel mai scurt timp a pacientilor prezentati în vederea internării;


c) înregistrarea în evidente a bolnavilor prezentati, cu înscrierea corectă a datelor necesare, inclusiv diagnosticul, tratamentul si investigatiile efectuate;

d) asigurarea, la indicatia medicului de gardă, a internării sau transferului pacientilor către altă unitate-spitalicească;

e) asigurarea îmbăierii, dezinfectiei si deparazitării persoanelor private de libertate prezentate în vederea internării.

Art. 17. - (1) Sectiile/Compartimentele cu paturi au următoarele atributii:

a) organizarea, conform structurii aprobate, pe profil de specialitate, cu respectarea normelor în vigoare privind structura functională a compartimentelor si sectiilor de spital;

b) repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în conditiile aplicării corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor intraspitalicesti;

c) asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete si a realizării investigatiilor strict necesare bolnavului internat;

d) efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor suplimentare ce se dovedesc necesare pentru stabilirea diagnosticului;

e) asigurarea alimentatiei bolnavului în concordantă cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale, prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport si prin administrarea alimentatiei corespunzătoare patologiei;

g) asigurarea în permanentă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

h) asigurarea, conform protocoalelor aprobate, a medicatiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant si a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului. Medicatia va fi acordată integral de penitenciarul-spital în functie de disponibilul existent la acel moment în farmacii si va fi scrisă în foile de observatie de medicul curant;

i) asigurarea conditiilor necesare recuperării medicale precoce;

j) declararea cazurilor de boli transmisibile;

k) transmiterea către medicul de familie a concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati.

(2) Activitatea în sectia cu paturi este coordonată si îndrumată de un medic sef de sectie, ale cărui atributii si responsabilităti sunt evidentiate distinct în fisa postului.

Art. 18. - Farmacia cu circuit închis are următoarele atributii:

a) asigurarea asistentei cu produse farmaceutice si cu alte produse de uz uman pentru bolnavii-spitalizati;

b) păstrarea, prepararea si distribuirea de medicamente, potrivit prevederilor Farmacopeii Române în vigoare, precum si de alte produse necesare bolnavilor din penitenciarul-spital;

c) organizarea si efectuarea controlului calitătii medicamentului si luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor;

d) completarea în permanentă a stocului de medicamente, eliberarea acestora făcându-se către bolnavii internati, conform condicilor de medicamente scrise si semnate de medicii spitalului;

e) asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice si alte produse de uz uman pentru cabinetele medicale din penitenciarele arondate, prin intermediul oficinelor farmaceutice locale.

Art. 19. - Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor medicale pentru bolnavii internati sau în regim ambulatoriu, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.

Art. 20. - Laboratorul de radiologie si imagistică medicală asigură efectuarea investigatiilor imagistice (radiologice, ecografice) pentru pacientii internati sau în regim ambulatoriu.

Art. 21. - Laboratorul de explorări functionale asigură efectuarea de explorări functionale pentru pacientii internati sau în regim ambulatoriu.

Art. 22. - Blocul operator asigură managementul operator optim al bolnavilor în conditii de maximă sigurantă, optimizarea utilizării sălilor de operatie, a timpului de activitate si asigurarea unor conditii de muncă corecte personalului care îsi desfăsoară activitatea în acest sector.

Art. 23. - Sterilizarea asigură efectuarea sterilizării truselor, instrumentarului si echipamentelor medicale necesare bunei desfăsurări a activitătii medicale în penitenciarul-spital si ambulatoriul de specialitate integrat, conform normelor legale în vigoare.

Art. 24. - Ambulatoriul de specialitate integrat are următoarele atributii:

a) asigură, prin cabinetele medicale de specialitate care au corespondent în specialitătile sectiilor si compartimentelor cu paturi, precum si, după caz, prin cabinete medicale în alte specialităti, asistentă medicală de specialitate pentru pacientii internati sau prezentati pentru consultatii, în regim ambulatoriu;

b) coordonează activitatea cabinetelor medicale din penitenciarele arondate.

Art. 25. - Structura de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale are următoarele atributii:

a) asigură supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;

b) colaborează cu conducerile sectiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire si tinere sub control a infectiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării comitetului director pentru punere în aplicare si respectare;

c) efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infectii nosocomiale, stabilind factorii cauzali si programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora;

d) verifică respectarea normelor de igienă-spitalicească, de igienă a produselor alimentare, a normelor de sterilizare si modul de mentinere a materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, precum si respectarea precautiunilor universale, organizând măsurile de remediere a deficientelor constatate;

e) are responsabilitatea organizării si realizării programelor instructiv-educative privind prevenirea infectiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din sectii/compartimente;

f) înregistrează si declară cazurile de infectie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul sectiilor, după consult cu medicul curant al pacientului.

 

CAPITOLUL III

Structura juridică

 

Art. 26. - Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor si intereselor legitime ale penitenciarului-spital în conformitate cu Constitutia României, republicată, si prevederile legale în vigoare.

Art. 27. - Consilierul juridic are următoarele atributii:

a) reprezintă institutia, pe baza delegatiei date de către director, si apără drepturile si interesele acesteia în fata instantelor judecătoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;

b) elaborează si promovează actiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul institutiei;

c) elaborează si prezintă conducerii unitătii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

d) elaborează si prezintă conducerii unitătii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea


promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti nefavorabile unitătii;

e) propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârsirii unor infractiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate;

f) redactează si depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de sedintă, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;

g) urmăreste, în conditiile legii, obtinerea titlurilor executorii si ia măsurile necesare de punere în executare a acestora;

h) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a penitenciarului-spital în calitate de ordonator tertiar de credite;

i) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului-spital;

j) avizează sub aspectul legalitătii clauzele contractelor încheiate de penitenciarul-spital;

k) previne încălcarea dispozitiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau conventii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea ori încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri etc;

l) întocmeste si trimite la instantele de judecată sau la organele de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a personalului unitătii ca urmare a plângerilor formulate de detinuti cu privire la săvârsirea unor infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; solicită organelor judiciare solutiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane în vederea stabilirii situatiei raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, respectiv punerea la dispozitie (pe timpul urmăririi penale si al judecătii) sau suspendarea din functie (pe perioada arestării preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

m) colaborează cu celelalte compartimente ale unitătii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competentă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridică a unor prevederi legale;

n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative si, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

o) întocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unitătii.

 

CAPITOLUL IV

Structura secretariat

 

Art. 28. - (1) Structura secretariat se află în directa subordonare a directorului unitătii, asigură transmiterea informatiei si relationează cu autoritătile si institutiile publice ale statului.

(2) în îndeplinirea atributiilor care îi revin, secretariatul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul unitătii si cu secretariatele din celelalte unităti teritoriale, precum si cu aparatul central, potrivit sferei sale de competentă, în vederea solutionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.

(3) Structura secretariat organizează si coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare pe domenii de activitate, evidentă si expediere a corespondentei adresate penitenciarului-spital.

(4) în cadrul structurii secretariat, înregistrarea si evidenta corespondentei adresate penitenciarului-spital se realizează prin aplicatia de evidentă a documentelor, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Art. 29. - Structura secretariat are următoarele atributii:

A. asigură circuitul documentelor la nivelul unitătii prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre solutionare si a expedierii corespondentei:

a) primeste, înregistrează corespondenta adresată penitenciarului-spital si o prezintă directorului unitătii pentru a dispune prin rezolutie repartizarea spre competentă solutionare;

b) primeste de la celelalte structuri corespondenta internă care urmează a fi expediată si alte documente interne, le înregistrează si le prezintă în mapa directorului de unitate în vederea aprobării/avizării;

c) repartizează corespondenta cu rezolutie compartimentelor din unitate, pe bază de condică de predare-primire;

d) expediază corespondenta penitenciarului-spital;

B. asigură gestionarea petitiilor adresate penitenciarului-spital:

a) primeste si înregistrează petitiile si le directionează pentru solutionare sectoarelor de activitate din unitate, conform competentelor;

b) solutionează petitiile repartizate prin rezolutie de către directorul unitătii;

c) expediază răspunsul către petitionar si se îngrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor care au fost solutionate;

d) răspunde de relatia cu publicul;

C. asigură arhivarea si păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unitătii:

a) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor si termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului-spital;

b) primeste si verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate si cu prevederile legale;

c) pregăteste pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate;

d) conlucrează cu toate structurile din cadrul unitătii, în vederea asigurării conditiilor optime de predare, păstrare si transfer al dosarelor de arhivă;

D. alte activităti:

a) tine si păstrează evidenta ordinelor, deciziilor, instructiunilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidentă a documentelor, în fisa de evidentă si fisa de consultare, în strictă concordantă cu dispozitiile în vigoare, si ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către compartimentele unitătii;

b) respectă dispozitiile privind confectionarea, modul de folosire, evidenta, păstrarea si verificarea existentei sigiliilor, precum si inventarierea acestora;

c) tine la zi evidenta personalului aflat în concediu de odihnă si, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni si o consemnează în decizia zilnică pe unitate;

d) până la data de 1 a fiecărei luni întocmeste si predă structurii financiare situatia prezentei personalului pe luna anterioară;

e) redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic, în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului-spital si în conformitate cu reglementările în vigoare;


f) organizează si participă la sedintele consiliului de conducere al unitătii, întocmeste procesul-verbal cu aspectele discutate si notează termenele dispuse de director;

g) organizează si participă la audientele acordate de către directorul unitătii sau de către persoana desemnată de către acesta, notând în registrul de audientă problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;

h) întocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale în baza rezolutiei directorului unitătii.

Art. 30. - În cadrul structurii secretariat sunt constituite următoarele evidente:

a) registrul pentru audiente;

b) evidenta deciziilor de zi pe unitate;

c) registrul de evidentă a stampilelor si a sigiliilor;

d) fisa de evidentă a predării-primirii sigiliilor;

e) registrul de evidentă a ordinelor ministrului justitiei;

f) registrul de evidentă a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

g) note de constatare în urma controalelor;

h) planuri de management anuale ale structurii si unitătii;

i) procese-verbale de distrugere a unor documente;

j) procese-verbale ale sedintelor de consiliu;

k) evidenta inventarelor documentelor predate la depozitul de arhivă;

l) registrul de evidentă a dosarelor aflate în arhivă;

m) petitii primite de la cetăteni, autorităti publice, alte persoane juridice, precum si lucrările privind verificarea, solutionarea si răspunsul petentilor;

n) Nomenclatorul dosarelor si termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate;

o) raportul de bilant al activitătii anuale;

p) borderouri justificative de consum, timbre postale;

q) condici de predare-primire a corespondentei către structurile din cadrul unitătii;

r) borderouri de expediere a corespondentei penitenciarului-spital;

s) evidenta misiunilor, a delegărilor si a învoirilor în scop personal si evidentele ce se impun în acest scop;

t) prezenta lunară la serviciu a personalului;

u) evidenta concediilor de odihnă si medicale, a învoirilor;

v) condica de prezentă a personalului;

w) ordine de serviciu;

x) registrul de evidentă a deciziilor directorului unitătii;

y) fise de post.

 

CAPITOLUL V

Structura informatii clasificate

 

Art. 31. - Structura informatii clasificate are următoarele atributii:

A. În domeniul elaborării, multiplicării si evidentei datelor si informatiilor clasificate:

a) face propuneri si supune aprobării conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor normele interne privind protectia informatiilor clasificate;

b) asigură multiplicarea si evidenta tuturor informatiilor clasificate emise sau detinute de unitate;

c) asigură evidenta documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;

d) avizează procesele-verbale de distrugere a informatiilor clasificate emise sau detinute de unitate;

e) verifică modul de întocmire si redactare a documentelor clasificate emise de unitate;

f) face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic;

B. În domeniul coordonării si controlului măsurilor de protectie a informatiilor clasificate în cadrul unitătii:

a) coordonează activitatea de protectie a informatiilor clasificate în toate structurile acesteia;

b) îndeplineste atributiile functionarului/structurii de securitate prevăzute la art. 31 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) coordonează si participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat si de serviciu existente în unitate.

Art. 32. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, la nivelul structurii informatii clasificate sunt constituite următoarele evidente:

a) registrul unic de evidentă a registrelor, condicilor, borderourilor si a caietelor pentru însemnări clasificate;

b) registrul de evidentă a informatiilor strict secrete si secrete;

c) registrul de evidentă a informatiilor secrete de serviciu;

d) registrul de evidentă a informatiilor clasificate multiplicate;

e) registrul de evidentă a mediilor de stocare clasificate;

f) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate secrete de stat;

g) registrul pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu;

h) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către structurile din unitate;

i) condica de expeditie a informatiilor clasificate - către alte unităti;

j) registrul pentru evidenta literaturii clasificate;

k) registrul pentru evidenta personală a documentelor;

l) registrul pentru evidenta documentelor dactilografiate, procesate la calculator, desenate si scrise de mână;

m) condica de predare-primire a cheilor de la containerele si încăperile de securitate.

 

CAPITOLUL VI

Structura managementul situatiilor de urgentă

 

Art. 33. - Structura managementul situatiilor de urgentă are următoarele atributii:

a) controlează si îndrumă activitatea de prevenire a situatiilor de urgentă în unitate;

b) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare dotării unitătii cu masini, instalatii, utilaje, echipament de protectie si substante chimice, precum si pentru realizarea măsurilor de prevenire a situatiilor de urgentă;

c) informează, anual si ori de câte ori este cazul, conducerea unitătii si Compartimentul managementul situatiilor de urgentă din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor asupra modului de îndeplinire a obligatiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situatiilor de urgentă;

d) propune temele referitoare la prevenirea situatiilor de urgentă, ce se includ în programele de pregătire a personalului unitătii;

e) împreună cu organele abilitate, participă la cercetarea cauzelor generate de situatiile de urgentă din unitate;

f) urmăreste respectarea normelor privind situatiile de urgentă în proiectele pentru noile obiective de investitii, modernizări si extinderi;

g) colaborează cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Municipiului Bucuresti în domeniul apărării împotriva incendiilor si al protectiei civile.

Art. 34. - Structura managementul situatiilor de urgentă are următoarele atributii în domeniul prevenirii incendiilor:

a) elaborează si actualizează documente în domeniul apărării împotriva incendiilor;


b) asigură instruirea personalului din unitate, precum si a persoanelor private de libertate care desfăsoară activităti productive sau de deservire în cadrul unitătii;

c) întocmeste, la începutul fiecărui an, temele de pregătire referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a fiecărei unităti penitenciare;

d) asigură arhivarea documentelor specifice;

e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de interventie la incendiu, a echipamentelor de protectie la incendiu, verificarea masinilor si instalatiilor din punctul de vedere al protectiei împotriva incendiilor;

f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfectionarea profesională a personalului cu atributii în domeniul situatiilor de urgentă;

g) analizează situatia statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, stabilind concluzii si învătăminte din acestea, si informează Administratia Natională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situatiilor de urgentă, prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;

h) colaborează cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă în domeniul apărării împotriva incendiilor si al eliminării potentialelor cauze ce pot genera incendii;

i) controlează si îndrumă activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

j) analizează modul de desfăsurare a activitătii de prevenire si stingere a incendiilor, eficienta acesteia si folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătătirea activitătii;

k) cu ocazia verificărilor si a controalelor executate conform planificării lunare, întocmeste notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atentiei conducerii unitătii;

l) elaborează si verifică măsurile specifice de prevenire a situatiilor de urgentă pentru perioada sezonului secetos si pentru perioada sezonului rece;

m) elaborează programe de optimizare a activitătii de apărare împotriva incendiilor;

n) elaborează instructiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă;

o) întocmeste, trimestrial si anual, sinteza activitătilor desfăsurate în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea directorului unitătii, în sedinta de consiliu;

p) până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situatiilor de urgentă sinteza activitătilor trimestriale si anuală desfăsurate în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă.

Art. 35. - Structura managementul situatiilor de urgentă au următoarele atributii în domeniul protectiei civile:

a) asigură permanent coordonarea planificării si a realizării activitătilor si măsurilor de protectie civilă;

b) întocmeste si actualizează documentele referitoare la protectia civilă;

c) identifică si gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecărei unităti penitenciare;

d) organizează modul de înstiintare si alarmare a personalului;

e) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare;

f) realizează măsurile de asigurare a evacuării: sigurantă, pază si ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc;

g) instruieste personalul cu privire la modul de actiune în cazul producerii dezastrelor si în privinta prevenirii efectelor negative ale situatiilor de urgentă;

h) planifică si conduce exercitiile si aplicatiile de protectie civilă;

i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de protectie civilă;

j) întocmeste cererile cu mijloace de transport, carburanti-lubrifianti, imobile, alimente si produse de primă necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarea si aprovizionarea evacuatilor;

k) asigură, gestionează si păstrează informatiile clasificate conform prevederilor legale specifice;

l) îndeplineste alte dispozitii ale conducătorului ierarhic superior.

 

CAPITOLUL VII

Structura securitatea muncii si protectia mediului

 

Art. 36. - Structura securitatea muncii si protectia mediului are următoarele atributii:

A. În domeniul securitătii muncii:

a) identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă si mediul de muncă, pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

c) elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sănătate în muncă, tinând seama de particularitătile activitătilor si ale unitătilor, precum si ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

d) propunerea atributiilor si răspunderilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verificarea cunoasterii si aplicării de către toti lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitătilor ce le revin în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, stabilite prin fisa postului;

f) întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitătii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării si instruirii lucrătorilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si verificarea cunoasterii si aplicării de către lucrători a informatiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitătii;

i) întocmirea dosarului de autorizare a unitătii, în vederea obtinerii certificatului constatator din punctul de vedere al securitătii si sănătătii muncii;

j) stabilirea si întocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevăzute de lege;

k) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de muncă;

l) întocmirea listelor cu meseriile si profesiile prevăzute de legislatia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării, după caz;

m) întocmirea listelor cu posturile de lucru al căror personal necesită examene medicale suplimentare, după caz;

n) întocmirea listei cu posturile de lucru al căror personal, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic, după caz;


o) monitorizarea functionării sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a instalatiilor pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

p) identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă;

q) evidenta echipamentelor de muncă si urmărirea ca verificările periodice si, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

r) comunicarea tuturor evenimentelor către Administratia Natională a Penitenciarelor, cercetarea, înregistrarea si evidenta accidentelor de muncă si a incidentelor periculoase;

s) întocmirea raportului anual privind activitătile de securitate si sănătate în muncă din unitate;

t) informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă si propunerea de măsuri de prevenire si protectie;

u) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către persoanele competente din Administratia Natională a Penitenciarelor cu prilejul vizitelor de control în domeniul securitătii muncii;

v) colaborarea cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire si protectie;

w) verificarea locurilor de muncă si propunerea de clauze privind securitatea si sănătatea în muncă înainte de încheierea contractelor de prestări de servicii cu alti angajatori, inclusiv cu angajatori străini;

B. În domeniul protectiei mediului:

a) întocmirea documentelor de organizare a activitătilor de protectie a mediului pentru unitatea proprie;

b) propunerea spre aprobare conducătorului unitătii a unor măsuri concrete pentru protectia mediului în zona de responsabilitate;

c) prezentarea conducătorului unitătii a unor informări asupra modului de realizare a activitătilor de protectie a mediului pentru unitatea proprie;

d) elaborarea raportului anual privind desfăsurarea activitătilor de securitate si sănătate în muncă si de protectie a mediului pentru unitatea proprie si transmiterea acestuia structurii coordonatoare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, până la data de 15 ianuarie, pentru activitătile din anul precedent;

e) analizarea si planificarea resurselor financiare necesare desfăsurării activitătilor de protectie a mediului pentru unitatea proprie;

f) colaborarea cu agentiile locale de protectie a mediului pentru desfăsurarea unor actiuni comune în domeniu.

 

CAPITOLUL VIII

Structura informatică

 

Art. 37. - Structura informatică are în vedere gestiunea software, analiză si programare, administrare si securitate tehnică de calcul si comunicatii si îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate;

b) execută analiza de sistem si realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, stabileste bugetul pentru investitiile în IT sau consiliază directorul unitătii la stabilirea acestuia;

c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicatiilor integrate;

d) asigură implementarea si exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate;

e) realizează instruirea personalului unitătii în vederea exploatării aplicatiilor;

f) întretine si modifică componentele sistemului informatic pe care Ie-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

g) întretine si exploatează reteaua de calculatoare din unitate, stabileste si impune regulamentul general de functionare a retelei;

h) supraveghează sistemul si mentinerea parametrilor de securitate si confidentialitate a datelor;

i) aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unitătii;

j) intervine, în limitele competentelor si posibilitătilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte si îmbunătătirea performantelor acestora;

k) modernizează tehnica de calcul din unitate, mentine relatia cu furnizorii de service si consumabile si cu programatorii;

l) colaborează, prin furnizarea specificatiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achizitionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activitătii structurii si participă, prin intermediul specialistilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;

m) participă în comisiile de receptie a echipamentelor informatice, elementelor de retea sau comunicatii IT;

n) răspunde de amenajarea conform standardelor a locatiilor destinate tehnicii de calcul;

o) asigură buna functionare a tuturor aplicatiilor ce se derulează pe calculatoarele unitătii, indiferent de provenienta acestora (programe realizate local, primite de la Administratia Natională a Penitenciarelor, achizitionate);

p) asigură transmiterea la termen a datelor si informatiilor solicitate de Administratia Natională a Penitenciarelor;

q) întretine pagina web a unitătii. Publicarea acesteia pe internet se face cu respectarea dispozitiilor primite de la Administratia Natională a Penitenciarelor;

r) efectuează copii de sigurantă pe CD-uri si serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în retea (pe server);

s) păstrează si arhivează software-ul, documentatiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.

Art. 38. - La nivelul structurii informatice sunt constituite următoarele evidente:

a) evidenta ordinelor ministrului justitiei, deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si deciziilor directorului unitătii;

b) note pentru rezolvarea problemelor curente apărute;

c) adrese si răspunsuri la solicitările tertelor institutii, atât din sistemul penitenciar, cât si din afara acestuia;

d) rapoarte de necesitate pentru asigurarea tehnico-materială si a serviciilor necesare desfăsurării activitătii;

e) condici de predare-primire a corespondentei;

f) declaratiile utilizatorilor RIC (resurse informatice si de comunicatii) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 309/2011 privind aprobarea normelor elementare pentru exploatarea resurselor informatice si de comunicatii IT de către utilizatorii din sistemul administratiei penitenciare;

g) documentatia de analiză de sistem care a stat la baza realizării aplicatiilor;

h) rapoarte, brosuri, manuale, documentatie tehnică specifică pe hârtie sau suporturi de stocare în format electronic.


 

CAPITOLUL IX

Structura reintegrare socială

 

Art. 39. - (1) Structura reintegrare socială organizează, coordonează, derulează si evaluează activitatea de educatie si asistentă psihosocială desfăsurată în cadrul penitenciarului-spital.

(2) Activitătile de educatie si asistentă psihosocială se organizează si se desfăsoară în functie de:

a) standardele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate;

b) caracteristicile si nevoile educative, psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate;

c) momentul traseului executional;

d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;

e) specificul fiecărui loc de detinere.

(3) Standardele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 40. - Structura reintegrare socială îndeplineste următoarele atributii specifice:

a) organizează si desfăsoară activităti de educatie, asistentă psihologică si socială, în conformitate cu metodologiile specifice si atributiile prevăzute în fisele posturilor;

b) asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitătile si programele de educatie, asistentă psihologică si socială, în functie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare si interventie educativă si terapeutică;

c) acordă sprijin calificat în vederea îmbunătătirii nivelului educational al persoanelor private de libertate internate în penitenciarele-spital si a asistării acestora în solutionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detentiei;

d) contribuie la mentinerea sau conservarea si îmbunătătirea statutului psihosomatic al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului executional;

e) desfăsoară activităti de evaluare, consiliere si interventie în criză;

f) desfăsoară programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistentă psihologică specifică, de asistentă psihologică generală si de asistentă socială elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

g) elaborează programe pe care le aplică în cadrul activitătii sale, avizate de către directorul Directiei reintegrare socială din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

h) acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/solutionării problemelor sociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciarele-spital, prin implicarea familiei si a reprezentantilor comunitătii în procesul recuperativsi pregătirea pentru reintegrarea socială, după punerea în libertate;

i) asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii de reintegrare socială din penitenciarele-spital si pentru crearea unei retele de suport social;

j) colaborează cu reprezentantii organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale în vederea desfăsurării de programe sau activităti în cadrul penitenciarului-spital ori în comunitate;

k) participă, prin membrii săi, la desfăsurarea activitătilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarulu-spital;

l) răspunde la petitii, cereri si reclamatii referitoare la activitatea de asistentă psihosocială, formulate de către persoanele private de libertate;

m) evaluează si raportează semestrial/anual situatia activitătilor de asistentă psihosocială desfăsurate în cadrul unitătii;

n) constituie la nivelul structurii fondul documentar al acesteia.

 

CAPITOLUL X

Structura prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar

 

Art. 41. - Structura prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar identifică, cunoaste si previne, în limitele competentelor sale, situatiile si împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranta locului de detinere, acte de coruptie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât si în rândul functionarilor publici cu statut special din penitenciar.

Art. 42. - (1) Activitatea structurii prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar este reglementată prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseste personalul din cadrul structurii fată de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a unitătii, ordinea interioară si disciplina la locul de muncă.

(3) în exercitarea atributiilor lor, lucrătorii structurii prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar au acces, în conditiile legii, cu informarea directorului unitătii, la toate documentele, datele si informatiile din sfera de activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în sediul unitătii penitenciare, precum si în alte locuri si medii în care se desfăsoară activităti cu participarea personalului unitătii si a persoanelor private de libertate, în vederea îndeplinirii sarcinilor si obiectivelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 43. - Structura prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar îndeplineste următoarele atributii generale:

a) desfăsoară activităti de identificare, cunoastere si prevenire, în limitele competentelor sale, a actiunilor specifice criminalitătii, criminalitătii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detinerii, precum si a oricăror situatii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole si colaborează cu institutiile abilitate în vederea combaterii acestora;

b) asigură identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si împrejurărilor de nerespectare de către personalul unitătii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum si a actelor de coruptie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii;

c) desfăsoară activităti de identificare a persoanelor aflate în detentie care intentionează organizarea unor actiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului-spital, a judecătorilor, procurorilor, politistilor sau a altor persoane ale căror functii implică exercitiul autoritătii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar;

d) identifică persoanele aflate în detentie si membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizatii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată si informează factorii abilitati despre cele constatate;

e) asigură informarea promptă si completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de către personalul din penitenciarul-spital ori de infractiuni de către persoanele aflate în detentie; directorul general va fi informat prompt si complet de către conducerea profesională în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de către directorul sau directorii adjuncti ai penitenciarului-spital ori, atunci când se impune, si de către celelalte persoane din sistemul penitenciar;

f) colaborează cu organele de urmărire penală si instantele de judecată, în scopul prevenirii criminalitătii, criminalitătii organizate, coruptiei si terorismului;

g) colaborează cu institutiile abilitate în realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protectie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

h) identifică fapte, situatii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protectie a informatiilor nationale clasificate în cadrul unitătii penitenciare, înstiintând despre aceasta factorii abilitati;

i) analizează situatiile si fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările si cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar;

j) întreprinde activităti de verificare si documentare a unor sesizări privind personalul unitătii, referitoare la domeniul de competentă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;

k) rezolvă cererile, sesizările si memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă solutionare;

l) întocmeste sinteza activitătii lunare desfăsurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;

m) întocmeste note interne si note de informare, în baza rezolutiilor conducerii profesionale;

n) asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională;

o) păstrează evidenta lucrărilor înregistrate de secretariatul unitătii, repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de solutionare;

p) păstrează documentele elaborate la nivelul structurii.

 

CAPITOLUL XI

Structura resurse umane si formare profesională

 

Art. 44. - Structura resurse umane si formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislatiei în vigoare cu privire la încadrarea, avansarea, evaluarea performantelor profesionale, formarea profesională, salarizarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale functionarilor publici cu statut special si ale personalului contractual din unitate.

Art. 45. - Structura resurse umane si formare profesională îndeplineste atributii în următoarele domenii de activitate:

a) resurse umane;

b) evidentă personal;

c) formare profesională;

d) organizare-mobilizare.

Art. 46. - Structura resurse umane si formare profesională are următoarele atributii în domeniul resurselor umane:

a) asigură încadrarea statului de organizare al unitătii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalitătile si în conditiile stabilite de reglementările în vigoare;

b) întocmeste situatiile statistice privind efectivele de personal, fluctuatia personalului, dinamica de personal si situatia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate si vacante, pe corpuri profesionale;

c) organizează si coordonează, în conformitate cu prevederile legale, procedurile din aria de competentă privind concursurile de ocupare a posturilor vacante prin avansarea în functii a personalului, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si prin încadrarea din sursă externă si întocmeste documentele necesare pentru derularea acestora, precum si dosarele de concurs ale candidatilor;

d) întocmeste documentatia si deciziile de personal, stabilind baza legală, conform competentelor legale, pentru încadrările din sursă externă, transferuri, mutări, împuterniciri, avansări în functie, schimbări si destituiri din functie, puneri la dispozitie, suspendări din functie, detasări, delegări, acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi functionarilor publici cu statut special, precum si personalului contractual, întocmind dosarul de încadrare conform prevederilor legale;

e) asigură recrutarea si selectionarea candidatilor pentru admiterea în institutiile de învătământ care pregătesc personalul necesar sistemului administratiei penitenciare si întocmeste dosarele de concurs ale acestora;

f) asigură implementarea la nivelul unitătii a politicilor si strategiilor privind dezvoltarea si valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu si lung, stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

g) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instructiuni, proceduri si decizii ale directorului unitătii sau la solicitarea conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

h) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze si situatii cu privire la structura personalului încadrat si necesarul de personal, în conformitate cu normativele de personal stabilite pentru functionarea unitătilor sanitare;

i) planifică si tine evidenta personalului unitătii pentru evaluarea psihologică periodică;

j) analizează cererile, petitiile si solicitările persoanelor fizice si juridice repartizate de conducerea unitătii privind domeniul resurselor umane, prezintă propuneri pentru solutionarea acestora si formulează răspunsul către petitionari, în termenul prevăzut de lege;

k) urmăreste respectarea disciplinei de stat de către structurile unitătii si întocmeste, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la miscarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare.

Art. 47. - Structura resurse umane si formare profesională are următoarele atributii în domeniul evidentei de personal:

a) verifică si actualizează în statul de organizare al unitătii miscările de personal si modificările intervenite în evolutia carierei profesionale;

b) stabileste baza legală si verifică îndeplinirea conditiilor si a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru avansarea în grade profesionale, conferirea de ordine si medalii si acordarea altor drepturi de personal, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru personalul unitătii, întocmind documentatia si deciziile necesare, conform competentelor;

c) stabileste legalitatea si întocmeste deciziile pentru acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi prevăzute de legislatia în vigoare aplicabilă functionarilor publici cu statut special si personalului contractual: cresteri salariale, gradatii, spor de vechime în muncă si alte sporuri (fidelitate, confidentialitate, pericol deosebit, preventie, primă de stabilitate), concedii/indemnizatii/stimulente pentru cresterea copilului, compensatia lunară pentru chirie etc;

d) actualizează permanent în documentele de evidentă nominală apartinând personalului unitătii datele cu caracter personal si profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale functionarilor publici cu statut special si ale personalului contractual;

e) asigură întocmirea, actualizarea si păstrarea documentelor de evidentă nominală a personalului unitătii: fise de evidentă, fise matricole, dosare profesionale, carnete de muncă, registrul general de evidentă a salariatilor contractuali;

f) eliberează si tine evidenta legitimatiilor de serviciu, a adeverintelor provizorii si a cartelelor de acces pentru personalul unitătii si efectuează periodic controlul asupra existentei si stării acestora;

g) asigură implementarea prevederilor legale privind depunerea declaratiilor de avere si interese de către personalul unitătii, tine evidenta acestora si asigură realizarea procedurilor de contact si corespondentă cu Agentia Natională de Integritate;

h) întocmeste deciziile si documentatia pentru încetarea raporturilor de serviciu/muncă sau pentru modificările intervenite în raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special si ale personalului contractual, în conditiile si cazurile prevăzute de legislatia aplicabilă acestor categorii de personal;

i) întocmeste si înaintează la casele de pensii dosarele de pensionare ale functionarilor publici cu statut special si ale


personalului contractual, în conformitate cu reglementările în vigoare specifice sistemelor de pensii;

j) întocmeste dosarele de rezervist pentru functionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu, în conditiile legii, si le trimite centrelor militare zonale;

k) tine evidenta abaterilor comise, a sanctiunilor aplicate, precum si a recompenselor acordate personalului unitătii si emite deciziile de sanctionare, care sunt de competenta directorului unitătii;

l) întocmeste contractele individuale de muncă ale candidatilor admisi la concursurile de încadrare a posturilor de personal contractual;

m) întocmeste informările si actele aditionale de modificare a unor elemente din contractele individuale de muncă încheiate cu salariatii contractuali, în conditiile si cazurile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată;

n) completează, actualizează si transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidentă a salariatilor, conform aplicatiei informatice;

o) stabileste salariile de bază individuale pentru personalul contractual, cu respectarea prevederilor legale privind competenta de gestiune a resurselor umane, în cazurile si conditiile prevăzute de lege; în cazul promovării în functie, la reluarea activitătii din concediul de crestere a copilului sau ca urmare a cresterilor salariale acordate prin lege, întocmeste deciziile pentru alocarea la aceste drepturi;

p) întocmeste documentatia cu privire la structura organizatorică pe categorii de personal si specialităti medicale;

q) întocmeste analiza indicatorilor de management al resurselor umane, conform metodologiei de calcul al indicatorilor de performantă ai managementului penitenciarului-spital;

r) întocmeste periodic situatii, informări si raportări statistice privind gestiunea resurselor umane, la solicitarea directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, directiei de sănătate publică si a altor institutii care monitorizează activitatea medicală a penitenciarelor-spital;

s) la solicitarea personalului unitătii, eliberează adeverinte privind vechimea în muncă si în specialitate, încadrarea în conditii de muncă, precum si alte elemente cu privire la activitatea desfăsurată în sistemul penitenciar;

t) asigură securitatea si protectia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat si păstrează confidentialitatea datelor cu caracter personal, în conditiile legii.

Art. 48. - Structura resurse umane si formarea profesională are următoarele atributii în domeniul formării profesionale:

a) organizează, coordonează si verifică activitatea de pregătire profesională a personalului din unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului din unitate, pe baza analizei informatiilor obtinute din diagnoza nevoilor de formare;

c) analizează rezultatele pregătirii personalului pe sectoare de activitate si face propuneri de alocare a resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea profesională a acestuia;

d) coordonează si asigură desfăsurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii si studentii din institutiile de învătământ pentru formarea personalului de penitenciare;

e) coordonează si urmăreste desfăsurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu al functionarilor publici debutanti si întocmeste deciziile pentru definitivarea sau eliberarea din functie a acestora la încheierea stagiului;

f) avizează si centralizează programele privind pregătirea de specialitate întocmite de către sefii ierarhici si stabileste planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin;

g) stabileste, organizează si coordonează planurile tematice pentru pregătirea fizică si executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare si întocmeste documentele necesare pentru desfăsurarea acestora;

h) organizează si coordonează desfăsurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unitătii;

i) elaborează proiectele deciziilor directorului penitenciarului-spital referitoare la organizarea si desfăsurarea pregătirii profesionale a functionarilor publici din unitate;

j) întocmeste si actualizează evidenta participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administratia Natională a Penitenciarelor sau de formatori externi, tine evidenta documentelor privind pregătirea autoplanificată si acordarea unor drepturi conexe acestei forme de pregătire;

k) tine permanent legătura cu organizatiile profesionale medicale în vederea participării personalului medical la formele de pregătire stabilite în programele nationale de educatie medicală continuă;

l) întocmeste si înaintează Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România documentatia necesară pentru acreditarea unitătii ca formator de educatie medicală continuă, precum si creditarea formelor de pregătire organizate si desfăsurate la nivelul unitătii, pentru asistentii medicali;

m) întocmeste, împreună cu sefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual si la schimbarea profilului de activitate a functionarilor publici;

n) aduce la cunostinta personalului ofertele educationale ale formatorilor externi pentru pregătirea autoplanificată;

o) organizează, coordonează si urmăreste activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate si întocmeste analiza privind rezultatele evaluării anuale;

p) colaborează cu institutii acreditate de formare profesională.

Art. 49. - Structura resurse umane si formarea profesională are următoarele atributii în domeniul organizării-mobilizării:

a) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează si stabileste necesarul resurselor umane si prezintă propuneri pentru transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;

b) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura functională si miscarea personalului;

c) elaborează si înaintează conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor proiectul de reorganizare structurală si functională a unitătii, în conformitate cu normativele de personal aplicabile;

d) asigură desfăsurarea activitătilor privind mobilizarea, în conformitate cu prevederile legale;

e) întocmeste si tine la zi documentele de mobilizare la locul de muncă a personalului civil cu obligatii militare din unitate;

f) elaborează si actualizează documentele planului de mobilizare;

g) întocmeste si prezintă informări si dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare;

h) asigură protectia informatiilor clasificate specifice domeniului de organizare-mobilizare.

Art. 50. - La nivelul structurii resurse umane si formare profesională sunt constituite următoarele tipuri de documente:

a) registre de evidentă cu privire la sanctiunile disciplinare aplicate personalului din unitate, deciziile de personal, dosarele de personal, legitimatiile pentru personalul din unitate, cartelele de acces în unitate, candidatii înscrisi la concursuri, acordarea gradatiilor, acordarea sporului de vechime în muncă si acordarea sporului de fidelitate;

b) condici de predare-primire a corespondentei;


c) corespondenta cu Administratia Natională a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte institutii, cu persoane fizice si răspunsul la petitiile acestora;

d) situatii statistice privind structura de personal din unitate, dinamica de personal, fluctuatia personalului si situatia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate si vacante;

e) dosarele profesionale ale personalului din unitate, cu exceptia ofiterilor cu functii de conducere, care se află la Administratia Natională a Penitenciarelor;

f) fisele de evidentă ale personalului unitătii;

g) registrul general de evidentă a personalului contractual din unitate;

h) reglementări privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine si decizii în domeniile resurse umane, pregătire profesională si organizare-mobilizare, emise de ministrul justitiei, respectiv de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare din competentă;

i) documente privind organizarea, desfăsurarea si rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din unitate;

j) situatii, informări, note, referate, documente, alte materiale privind activitatea de resurse umane si perfectionare a pregătirii profesionale pentru personalul din unitate;

k) documentatia referitoare la salariile de merit, sporul de până la 50%, avansarea în grad profesional sau functie, semnul onorific si alte forme de premiere;

l) rapoarte de analiză a activitătii, planuri si programe de activitate;

m) note de constatare privind rezultatele verificărilor efectuate în unitate în privinta activitătilor din domeniul asigurării resurselor umane si pregătirii acestora;

n) programări ale persoanelor care vor fi examinate psihologic;

o) avize psihologice si recomandări de specialitate;

p) alte documente din aria de competentă profesională;

q) decizii de personal.

 

CAPITOLUL XII

Structura economico-administrativă

 

Art. 51. - Structura economico-administrativă este formată din structura logistică si structura financiar-contabilitate.

 

SECTIUNEA 1

Structura logistică

 

Art. 52. - Structura logistică are următoarele atributii:

a) tine evidenta bunurilor materiale, mijloacelor tehnice si auto din dotare;

b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenta intrării, păstrării si iesirii bunurilor în/din gestiune;

c) întocmeste Planul de aprovizionare tehnico-materială în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri;

d) fundamentează si înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri si servicii;

e) asigură scoaterea din functiune, declasarea si casarea bunurilor materiale;

f) desfăsoară activitătile de hrănire, echipare si cazare a persoanelor private de libertate;

g) asigură materialele de întretinere si igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate, conform reglementărilor prevăzute în acest sens;

h) desfăsoară activitatea de reparatii si întretinere ale constructiilor, întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întretinere si reparatii curente ale constructiilor;

i) desfăsoară activitatea de achizitii publice, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 53. - La nivelul structurii logistică sunt constituite următoarele evidente:

a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhivă;

b) planuri de aprovizionare anuale;

c) registrul de evidentă pe serii a armamentului;

d) dosar privind cadastrul;

e) situatii de inventariere a imobilelor;

f) studii de prefezabilitate si studii de fezabilitate pentru lucrări de investitii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrări de reparatii capitale;

g) planuri de înzestrare si asigurare cu armament;

h) situatia munitiei si armamentului existente în unitate;

i) carnete de evidentă a distribuirii echipamentului;

j) dosarul autovehiculului;

k) registrul de evidentă a numerelor de înmatriculare;

l) acte ale autovehiculelor în timpul functionării;

m) documentatie de inventariere;

n) fise de magazie;

o) fise ale obiectelor de inventar în folosintă;

p) bonuri de consum si bonuri de transfer;

q) corespondentă, îndrumări, precizări, dispozitii tehnice, reglementări;

r) bonuri de primire-păstrare;

s) program de cheltuieli materiale, fise de date pentru achizitii;

t) fisa postului, documente de justificare a consumului de carburanti - foi de parcurs;

u) carnete de bord;

v) contracte de furnizare de produse si servicii;

w) contracte de închiriere a spatiilor;

x) contracte de achizitie;

y) fise de cont analitice si magazie, carnete NIR, bonuri de consum, note de comandă, bonuri de predare, transfer, restituire;

z) situatii privind activitatea de control, cercetări administrative;

aa) devize estimative ale lucrărilor de reparatii curente;

bb) registrul de evidentă a accidentelor rutiere;

ce) registrul de planificare auto din dotarea unitătii;

dd) situatii cu alocări la dreptul autovehiculelor, repartitia si ordinea interioară pentru autovehicule;

ee) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnică, bonuri de consum;

ff) situatii privind alocarea drepturilor de încălzire pe unitate;

gg) situatii PRAM (verificarea prizelor de pământ);

hh) raportări periodice la Administratia Natională a Penitenciarelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura financiar-contabilitate

 

Art. 54. - Structura financiar-contabilitate are ca principală atributie desfăsurarea activitătii financiar-contabile a unitătii, în scopul asigurării integrale si la timp a fondurilor bănesti necesare desfăsurării în bune conditii a întregii activităti, precum si al tinerii corecte si la zi a evidentei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare.

Art. 55. - Structura financiar-contabilitate îndeplineste următoarele atributii:

a) efectuează calculul drepturilor salariale lunare;

b) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor si a creantelor de orice fel;

c) răspunde de efectuarea tuturor plătilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozitiile legale, si numai după ce acestea au fost lichidate si ordonantate, în conditiile legii;


d) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce contin operatiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;

e) întocmeste situatii statistice, centralizatoare si raportări în legătură cu plătile executate, potrivit prevederilor legale, si urmăreste depunerea în termen a acestora;

f) tine evidenta contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare;

g) tine evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau iesite în/din patrimoniul propriu;

h) confruntă soldurile evidentei contabile analitice cu cele din evidenta sintetică;

i) întocmeste balantele lunare de verificare;

j) răspunde de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare;

k) gestionează fondurile încasate de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., inclusiv pentru cabinetele medicale din unitătile arondate.

Art. 56. - Casieria îndeplineste următoarele atributii:

a) tine evidenta operatiunilor de casă;

b) efectuează plătile si încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;

c) asigură primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si a valorilor proprietate personală a persoanelor private de libertate.

Art. 57. - (1) în cadrul structurii economico-administrative sunt stabilite relatii de autoritate ierarhice, relatii de autoritate functionale, relatii de cooperare, relatii de reprezentare si relatii de inspectie si control.

(2) Relatiile de autoritate ierarhice sunt:

a) subordonarea contabilului-sef fată de seful structurii economico-administrative;

b) subordonarea personalului de executie fată de seful structurii economico-administrative si contabilul-sef (personalul din structura financiar-contabilitate).

(3) Relatiile de autoritate functionale se stabilesc de structura economico-administrativă cu structurile economice din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în conformitate cu atributiile specifice fiecărei structuri sau cu competentele acordate prin dispozitie a directorului penitenciarului si în limitele prevederilor legale.

(4) Relatiile de cooperare se stabilesc între sectoarele din cadrul structurii economico-administrative, între acestea si celelalte structuri ale penitenciarului-spital sau cu structuri similare ale altor institutii ale administratiei publice centrale sau locale, organizatiilor neguvernamentale si altele asemenea, din tară sau din străinătate.

(5) Relatiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atributiilor structurii sau ale competentelor acordate prin dispozitie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 58. - În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, informatiile de interes public pe care structura economico-administrativă are obligatia să le comunice din oficiu sunt sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

Art. 59. - Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate de structura economico-administrativă cuprinde următoarele:

a) bugetul de venituri si cheltuieli pe surse al Administratiei Nationale a Penitenciarelor/C.A.S.A.O.PS.N.A.J.;

b) solicitări de suplimentare a bugetului de venituri si cheltuieli, solicitări de virări de credite în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli;

c) situatii financiare trimestriale si anuale;

d) balante de verificare sintetice/analitice;

e) fise de cont;

f) contracte de prestări de servicii medicale;

g) facturi;

h) ordine de plată;

i) dispozitii de încasare/plată către casierie; j) avize de expediere;

k) registre de facturi/ordine de plată/dispozitii de încasare/plată către casierie;

l) note contabile; m) extrase de cont;

n) planificarea plătilor către trezorerie;

o) decont de cheltuieli pe pacient;

p) registrul-jurnal;

q) registrul-inventar;

r) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi;

s) fise de evidentă personală referitoare la drepturi bănesti ale functionarilor publici cu statut special;

t) note prin care se aprobă recompense personalului unitătii;

u) state de plată a salariilor;

v) certificate de scoatere si alocare de la/la drepturi;

w) monitorizarea cheltuielilor de personal;

x) corespondenta purtată cu unitătile teritoriale în privinta salarizării;

y) procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi;

z) situatii privind aprecierile personalului;

aa) fisele posturilor;

bb) documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;

ce) documente privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

dd) documente contabile de gestiune;

ee) liste de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul unitătii;

ff) registrul de casă;

gg) registrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;

hh) fisele fiscale personale ale angajatilor;

ii) adeverinte de salariu pentru bănci si pentru casele de pensii;

jj) adeverinte anexe la dosarele de pensionare;

kk) situatiile prezentei personalului ia serviciu;

ll) adeverintele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază;

mm) declaratiile lunare privind contributiile sociale, impozitul pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate;

nn) evidenta persoanelor asigurate si coasigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

oo) ordine ale ministrului justitiei, decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale directorului penitenciarului-spital de încadrare, promovare si trecere în rezervă a personalului;

pp) corespondenta cu unitătile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu;

qq) corespondenta cu Administratia Natională a Penitenciarelor pentru rezolvarea si reglementarea problemelor apărute din punct de vedere financiar.

 

CAPITOLUL XIII

Structura siguranta detinerii si regim penitenciar

 

Art. 60. - Structura siguranta detinerii si regim penitenciar are următoarea componentă:

a) siguranta detinerii;

b) regim penitenciar;

c) evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii.


Art. 61. - Structura siguranta detinerii si regim penitenciar este componenta specializată a penitenciarului-spital care:

a) organizează si coordonează activitătile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a măsurii arestării preventive, pronuntate de instantele judecătoresti;

b) coordonează, îndrumă si controlează asigurarea pazei, escortării si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

c) transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, tine evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate si urmăreste folosirea lor la activităti gospodăresti în interesul locului de detinere, potrivit legii;

d) ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reteaua Ministerului Sănătătii, pentru transferul acestora la alte locuri de detinere.

Art. 62. - Structura siguranta detinerii îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură, coordonează, îndrumă si controlează paza si escortarea condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din penitenciarul-spital, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

b) asigură, controlează si ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecată sau la spitalele din reteaua Ministerului Sănătătii;

c) urmăreste respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei si escortării persoanelor aflate în custodie;

d) asigură si controlează modul de păstrare, folosire si întretinere a armamentului, munitiei si mijloacelor tehnice auxiliare de pază si transmisiuni din dotarea unitătii;

e) elaborează, asigură, controlează modul în care se aplică măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative;

f) asigură desfăsurarea sedintelor de antrenare si instruire a personalului din unitate în vederea cresterii capacitătii de actiune în situatii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor;

g) organizează si coordonează activitatea personalului care execută paza si escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeste si prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum si documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;

h) organizează în mod judicios cadrele pe posturi si misiuni la nivelul unitătii;

i) urmăreste transpunerea în practică a prevederilor planului de actiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciarele-spital si unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, si, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătătire a acestei activităti;

j) elaborează periodic informări si sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii si propune măsuri pentru îmbunătătirea sigurantei misiunilor de pază si escortare a persoanelor încarcerate;

k) organizează paza si controlul accesului în penitenciarul-spital;

l) asigură siguranta locului de detinere si a misiunilor de executat si face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de interventie, legătură, transport, alarmare si semnalizare;

m) urmăreste actualizarea si completarea documentelor de pază, apărare si alarmare a unitătii, precum si a celor de cooperare cu alte organe;

n) întocmeste documentele pentru organizarea si desfăsurarea de aplicatii vizând verificarea capacitătii de actiune a personalului penitenciarului-spital;

0) studiază si propune măsuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control si a spatiilor de cazare, analizează posibilitătile de dotare a unitătilor cu armament modern si eficace si verifică situatiile în care s-a efectuat uz de armă.

Art. 63. - Structura regimul penitenciar are următoarele atributii:

a) asigură, organizează, îndrumă si coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferentiate de detinere a persoanelor private de libertate;

b) asigură, îndrumă, coordonează si controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate;

c) asigură, coordonează, îndrumă si controlează activitătile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondentă, petitionare, telefon si a celorlalte drepturi prevăzute de lege;

d) asigură, coordonează, îndrumă si controlează activitătile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături;

e) analizează respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor si a sanctiunilor disciplinare;

f) controlează respectarea asigurării conditiilor legale de detentie, a igienei, alimentatiei si tinutei persoanelor private de libertate;

g) asigură repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;

h) organizează tinerea raportului cu persoanele private de libertate;

i) aplică dispozitiile actelor normative, cu implicatii asupra regimului penitenciar;

j) verifică împrejurările si cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de detinere, precum si sesizările primite din partea persoanelor private de libertate si a familiilor acestora;

k) întocmeste periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, informări si sinteze referitoare la principalele evenimente negative si la măsurile pentru îmbunătătirea aplicării regimului penitenciar;

1) coordonează activitatea de rezolvare a corespondentei primite de la persoane private de libertate si membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie si prezintă informări periodice conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

m) transmite Administratiei Nationale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercatiile dintre persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale.

Art. 64. - Structura evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii îndeplineste următoarele atributii:

a) urmăreste punerea în aplicare a hotărârilor judecătoresti;

b) primeste persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la politie;

c) întocmeste planul tematic si documentele necesare organizării si desfăsurării activitătii;

d) urmăreste legalitatea primirii persoanelor private de libertate si a minorilor în locul de detinere, calculul pedepselor, aducerea la cunostintă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea conditionată etc;

e) urmăreste si aplică institutia liberării conditionate, în conformitate cu dispozitiile legii;

f) tine evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate si a minorilor;


g) întocmeste situatii nominale si statistice privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate si minori;

h) rezolvă corespondenta primită de la persoane private de libertate referitoare la situatia juridică si transfer;

i) rezolvă corespondenta primită de la instantele de judecată, organele de urmărire penală, politie, organizatii interne si internationale, referitoare la situatia juridică a persoanelor private de libertate;

j) efectuează apelul general al persoanelor private de libertate si al minorilor;

k) realizează transferurile dispuse de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum si retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre aparitia oricăror disfunctionalităti;

l) trimestrial, prezintă spre informare situatii cu privire la activitatea desfăsurată, făcând propuneri de îmbunătătire a muncii;

m) tine evidenta dispozitiilor de transfer primite;

n) solutionează, clasează si arhivează lucrările care îi sunt date spre solutionare;

o) introduce datele în aplicatia informatizată, cu privire la situatia juridică a persoanelor private de libertate si a minorilor, transferul si prezentarea acestora în fata organelor judiciare etc;

p) întocmeste si listează note si alte documente privind evolutia si structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc;

q) prezintă spre informare situatii statistice referitoare la persoanele private de libertate;

r) informează judecătorul delegat în cazul declarării refuzului de hrană de către persoanele private de libertate;

s) întocmeste săptămânal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile si cu grad sporit de risc;

t) tine evidenta individuală a muncii în interesul locului de detinere desfăsurate de persoanele private de libertate;

u) calculează si acordă zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate.

Art. 65. - La nivelul structurii evidenta persoanelor private de libertate si organizarea muncii sunt constituite următoarele evidente:

a) registrul-opis al persoanelor aflate în penitenciarul-spital;

b) registrul de termene;

c) registrul de evidentă a depunerii în penitenciarul-spital a persoanelor arestate preventiv;

d) registrul de evidentă a depunerii în penitenciarul-spital a persoanelor condamnate;

e) registrul de evidentă a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv;

f) registrul de evidentă a punerii în libertate a persoanelor condamnate;

g) registrul de evidentă a liberării conditionate a persoanelor condamnate;

h) condica de corespondentă ordinară - secretariat; i) condica de predare corespondentă ordinară - persoane private de libertate.

 

TITLUL V

Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului-spital

 

Art. 66. - (1) Desemnarea reprezentantilor penitenciarului-spital în comisii, comitete, consilii si în alte structuri de colaborare sau de decizie în care este implicată unitatea se face prin decizie a directorului unitătii.

(2) Reprezentantii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului unitătii, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost desemnati.

 

CAPITOLUL I

Consiliul de conducere al penitenciarului-spital

 

Art. 67. - (1) în penitenciarele-spital functionează consiliul de conducere ca organ consultativ.

(2) Componenta consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Presedintele consiliului de conducere este directorul.

(4) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului-spital.

(5) în lipsa directorului, atributiile presedintelui consiliului de conducere se exercită de către înlocuitorul acestuia.

Art. 68. - (1) în consiliul de conducere se stabilesc măsuri de îmbunătătire a activitătii penitenciarului-spital.

(2) Continutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna în scris într-un proces-verbal de către o persoană desemnată din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere.

(3) Sarcinile stabilite se transmit spre solutionare fiecărei structuri vizate, printr-o notă întocmită de către structura secretariat, mentionându-se si termenele stabilite pentru executarea lucrării.

(4) Seful fiecărei structuri monitorizează stadiul de realizare a sarcinilor transmise, în functie de termenele stabilite pentru executarea acestora.

(5) Sefii structurilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune conditii si la termen a sarcinilor si lucrărilor repartizate.

 

CAPITOLUL II

Consiliul medical al penitenciarului-spital

 

Art. 69. - (1) Consiliul medical al penitenciarului-spital este format din directorul adjunct pentru probleme medicale, în calitate de presedinte, sefii de sectii, sefii sau coordonatorii structurilor laborator de radiologie si imagistică medicală, farmacie cu circuit închis, ambulatoriul de specialitate integrat si asistentul sef pe spital, în calitate de membri.

(2) Principalele atributii ale consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătătirea standardelor clinice si a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate;

b) monitorizarea si evaluarea activitătii medicale desfăsurate în penitenciarele-spital, în scopul cresterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintarea de propuneri consiliului de conducere privind utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului-spital;

d) înaintarea de propuneri consiliului de conducere pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii penitenciarului-spital, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale persoanelor private de libertate si conform ghidurilor si protocoalelor de practică medicală.


 

CAPITOLUL III

Consiliul etic al penitenciarului-spital

 

Art. 70. - (1) în cadrul penitenciarelor-spital functionează un consiliu etic.

(2) Consiliul etic este format din 5 membri, având următoarea componentă:

a) 2 medici, dintre care un sef de sectie din sectia cu cel mai mare număr de paturi;

b) consilierul juridic al unitătii;

c) asistentul coordonator din sectia cu cel mai mare număr de paturi;

d) un reprezentant desemnat de Directia medicală din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

e) un secretar, fără drept de vot.

(3) Consiliul etic este condus de către medicul sef de sectie prevăzut la alin. (2) lit. a

(4) Consiliul etic se întruneste ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea unui pacient/apartinător/reprezentat legal al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistentei medicale.

(5) Aspectele semnalate se analizează pentru fiecare caz în parte si se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde sesizările, precum si măsurile propuse a fi luate de către directorul penitenciarului-spital pentru remedierea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Comitetul de securitate si sănătate în muncă

 

Art. 71. - (1) în cadrul penitenciarului-spital functionează, cu respectarea prevederilor legale, comitetul de securitate si sănătate în muncă.

(2) Comitetul de securitate si sănătate în muncă din penitenciarele-spital are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul securitătii muncii.

(3) Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sănătate în muncă constituit la nivelul sistemului administratiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 

CAPITOLUL V

Comisia de disciplină

 

Art. 72. - Comisia de disciplină are drept atributii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată si propunerea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu

 

Art. 73. - Solicitările de repartizare a locuintelor de serviciu aflate în administrarea penitenciarului-spital vor fi analizate si solutionate de o comisie constituită la nivelul unitătii, prin decizie a directorului acesteia.

Art. 74. - Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuintelor de serviciu din fondul de locuinte de serviciu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 75. - Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu este responsabilă în ceea ce priveste ducerea la îndeplinire a dispozitiilor Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.197/C/2008.

 

TITLUL VI

Colaborarea dintre structurile penitenciarului-spital si dintre acestea si Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate acesteia

 

Art. 76. - (1) Dispozitiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului-spital pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justitiei, directorul general si directorii generali adjuncti din Administratia Natională a Penitenciarelor, în limitele competentelor ce le sunt stabilite.

(2) Structurile din penitenciarul-spital, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atributiilor curente, pot lua legătura direct, prin sefii structurilor ori prin salariatii desemnati de acestia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate acesteia.

Art. 77. - (1) Colaborarea dintre structurile penitenciarului-spital si dintre acestea si Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si celelalte unităti penitenciare se realizează prin sefii structurilor respective.

(2) Dacă pentru realizarea unor lucrări este necesară colaborarea dintre structurile prevăzute la alin. (1), sefii acestora vor desemna personalul care va solutiona corespondenta în termenul legal/stabilit.

Art. 78. - (1) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor structuri din penitenciarul-spital, în raport cu atributiile prevăzute în prezentul regulament, vor fi verificate si vor purta semnătura sefilor structurilor implicate.

(2) în situatia în care o lucrare este de competenta mai multor structuri din cadrul penitenciarului-spital, se va face o mentiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultarea structurilor implicate.

(3) în cazul în care sefii de structuri nu ajung la un acord în legătură cu solutionarea lucrării, fiecare îsi va sustine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unitătii.

Art. 79. - În cadrul structurilor, lucrările rezolvate se verifică si exemplarul al doilea se semnează de către seful acestora, înainte ca acestea să fie prezentate directorului unitătii.

 

TITLUL VII

Înregistrarea si circuitul documentelor

 

Art. 80. - (1) Structura secretariat coordonează si îndrumă circuitul corespondentei în penitenciarul-spital.

(2) Toate lucrările au număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul unitătii.

Art. 81. - (1) Corespondenta se înregistrează prin aplicatia de evidentă a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat.

(2) Câte un exemplar al notelor si celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât si la cea căreia i se adresează.

Art. 82. - Documentele utilizate de structurile din penitenciarele-spital sunt următoarele:

a) note de informare;

b) note de fundamentare;

c) adrese către petitionari sau institutii;

d) rapoarte;

e) referate de necesitate;

f) răspunsuri la petitii si memorii;

g) petitii/cereri ale personalului; h) note interne;

i) adrese circulare;


j) decizii ale directorului unitătii, ale directorului general si ordine ale ministrului justitiei.

Art. 83. - Circuitul lucrărilor se realizează astfel:

a) corespondenta înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul penitenciarului-spital, potrivit competentei/domeniului de activitate a/al acestora sau rezolutiei directorului unitătii, prin aplicatia de evidentă a documentelor;

b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenta de rezolvare a structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirectionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicatia de evidentă a documentelor;

c) dacă lucrarea este de competenta mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărui structuri.

Art. 84. - (1) Lucrările se solutionează în termenul prevăzut prin rezolutie sau în termenul prevăzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se solutionează în termen legal.

(2) Dacă pentru solutionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare.

(3) Directorul unitătii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere si motivat.

Art. 85. - Lucrările de bază se păstrează la structura care Ie-a întocmit.

Art. 86. - Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.

 

TITLULVIII

Dispozitii finale

 

Art. 87. - Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la interpelările adresate directorului unitătii de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ministrul justitiei, autoritătile si institutiile publice, mass-media sau persoanele fizice si răspund de exactitatea datelor si informatiilor pe care aceste lucrări le cuprind.

Art. 88. - Structurile din penitenciarul-spital asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinte, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justitiei, Administratia Natională a Penitenciarelor si de alte organisme nationale sau internationale.

Art. 89. - Structurile penitenciarului-spital pot îndeplini orice alte activităti prevăzute de lege, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de directorul penitenciarului-spital sau de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 90. - (1) Evidenta tuturor documentelor emise de directorul penitenciarului-spital se păstrează în original la structura secretariat sau la structura informatii clasificate, în functie de nivelul de clasificare al acestora.

(2) Evidenta ordinelor, deciziilor, instructiunilor si a dispozitiilor emise de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, se păstrează într-un exemplar, cu rezolutia directorului unitătii în original, la structura secretariat sau structura informatii clasificate, în functie de nivelul de clasificare al acestora. Dacă aceste documente intră în competenta mai multor structuri, conform repartizării directorului unitătii, structura secretariat sau structura informatii clasificate va transmite câte un exemplar xeroxat fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările si instructiunile în vigoare.

(3) Fiecare structură trebuie să păstreze lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unitătii, copiile acestora urmând a fi transmise părtilor implicate, prin grija structurii emitente.

Art. 91. - Termenele de păstrare a lucrărilor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 92. - (1) Personalul din penitenciarele-spital este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului unitătii.

(2) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenta la serviciu după program, precum si alte învoiri sunt permise numai cu aprobarea directorului unitătii si, în lipsa acestuia, după caz, a directorului adjunct, a sefilor de serviciu sau de birou.

Art. 93. - Nerespectarea obligatiilor ce revin personalului din penitenciarele-spital se sanctionează în conditiile prevăzute de lege.

Art. 94. - Sefii structurilor vor informa personalul din subordine cu privire la întregul continut al prezentului regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MINISTERUL JUSTITIEI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

Penitenciarul-spital...........................

Aprob

Ministrul justitiei

 

FISA POSTULUI

Nr. pozitiei din stat: 1

 

Denumirea postului din stat: director penitenciar-spital

Nivelul postului: de conducere

Functia publică corespunzătoare categoriei: A - corpul ofiterilor

Scopul principal al postului: organizarea, conducerea, îndrumarea si coordonarea activitătii tuturor sectoarelor din unitate

Identificarea functiei publice:

Denumire: director

Gradul profesional: -

Vechimea în specialitatea necesară: conform legislatiei în vigoare

Conditii specifice privind ocuparea postului:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licentă emisă de institutii acreditate

Studii de specialitate: superioare medicale, economice, administrative, management


Perfectionări (specializări): curs de perfectionare în management sanitar

Cunostinte de operare/programare pe calculator:

Limbi străine: nu este cazul

Abilităti, calităti si aptitudini necesare: seriozitate si responsabilitate, initiativă si discernământ în modul de rezolvare a sarcinilor încredintate, capacitate de analiză, sinteză si de a lua decizii, receptivitate si dinamism, capacitate de muncă în echipă

Cerinte specifice: disponibilitate de a lucra în program prelungit si de a efectua deplasări, eficacitate si sigurantă în îndeplinirea responsabilitătilor ce îi revin

Competentă managerială: organizarea si conducerea eficientă a activitătilor cu personalul din subordine; capacitate de previzionare si planificare a activitătilor unitătii pe termen scurt, mediu si lung; capacitate de analiză si sinteză; coordonarea, îndrumarea, conducerea si asumarea răspunderii pentru activitatea unitătii

Atributii:

- asigură conducerea, organizarea si desfăsurarea tuturor activitătilor specifice unitătii, în conformitate cu legislatia în vigoare;

- aplică prevederile documentelor internationale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciar;

- răspunde de hotărârile luate si dispozitiile date în legătură cu actul managerial, în vederea îndeplinirii atributiilor specifice: pregătirea personalului, folosirea mijloacelor financiare si materiale alocate, asigurarea ordinii si disciplinei în unitate;

- utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate, în calitate de ordonator tertiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor institutiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si în conditiile stabilite prin dispozitiile legale;

- aprobă regulamentul de ordine interioară al unitătii;

- aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale;

- aplică strategiile si politicile de dezvoltare ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru persoanele private de libertate;

- aprobă utilizarea bazei de date medicale a penitenciarului-spital pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

- aprobă/întocmeste fisele postului pentru personalul din competentă;

- stabileste programul zilnic de lucru al personalului unitătii si urmăreste modul în care acesta este respectat;

- numeste, eliberează, destituie, suspendă din functie, pune la dispozitie, repune în drepturile anterioare si efectuează si celelalte modificări ale raporturilor de serviciu, în conditiile legii, pentru personalul din subordine, potrivit competentelor legale;

- acordă recompense functionarilor publici cu statut special si personalului contractual din competentă;

- coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici cu statut special si personalului contractual din unitate de asemenea, întocmeste, concluzionează si hotărăste cu privire la fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din competenta sa, conform legii;

- aplică sanctiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, la propunerea comisiei de disciplină, în functie de competentele conferite de lege;

- aplică sanctiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată personalului contractual din unitate;

- aprobă deciziile de încadrare a functionarilor publici cu statut special si a personalului contractual, conform competentelor, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, numirea îndrumătorilor pentru perioada de stagiu a functionarilor publici cu statut special debutanti;

- aprobă încetarea raporturilor de serviciu ale agentilor si a raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, în conditiile legii;

- aprobă delegarea personalului din competentă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată;

- aprobă detasarea personalului din competentă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, după obtinerea avizului directiei sau al serviciului de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- organizează, controlează, îndrumă si sprijină activitătile privind asigurarea dreptului la asistentă medicală al persoanelor private de libertate;

- aprobă, îndrumă si sprijină activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială desfăsurate în penitenciarul-spital;

- aprobă întâlnirile între persoanele private de libertate si reprezentantii mass-mediei sau alte persoane cu calităti oficiale ori care desfăsoară activităti în domeniul respectării drepturilor omului;

- coordonează, îndrumă si controlează asigurarea pazei, escortării si supravegherii persoanelor private de libertate custodiate, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

- coordonează activitatea de tinere a evidentei nominale si statistice a persoanelor private de libertate, potrivit legii;

- convoacă, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele consiliului de conducere;

- coordonează activitatea pentru asigurarea sistemului informatic integrat, prelucrarea datelor si exploatarea aplicatiilor informatice;

- coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al unitătii;

- răspunde, potrivit legii, de:

a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare repartizate si aprobate;

b) realizarea veniturilor;

c) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d) integritatea bunurilor încredintate institutiei pe care o conduce;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si executiei bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrări de investitii publice;

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;


- aprobă angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice;

- răspunde de utilizarea mijloacelor financiare repartizate, de respectarea disciplinei financiare, de prezentarea lucrărilor în conditiile si la termenele stabilite, precum si de modul de îndeplinire a atributiunilor ce îi revin în calitate de ordonator tertiar de credite;

- ia măsuri pentru crearea conditiilor corespunzătoare de lucru pentru comisia de inventariere;

- răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

- asigură coordonarea proiectelor planurilor financiare, de aprovizionare, proiectare, productie, întretinere si reparatii, sustinerea acestora si înaintarea spre aprobare directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- analizează periodic activitatea de aprovizionare si dispune actualizarea programelor de achizitii pe care le înaintează, pentru avizare si aprobare, la Administratia Natională a Penitenciarelor - Directia economico-administrativă;

- coordonează activitătile destinate executării pedepselor, dotarea si asigurarea cu bunuri si mijloace materiale în functie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritătile si resursele materiale si financiare avute la dispozitie, conform legii;

- asigură respectarea actelor normative în vigoare referitoare la paza si siguranta patrimoniului unitătii;

- emite decizii pentru reglementarea activitătilor curente;

- aprobă programele de activităti ale unitătii, evaluează periodic stadiul realizării obiectivelor si stabileste măsuri pentru îmbunătătirea activitătilor si rezultatelor obtinute, făcând propuneri în acest sens directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- organizează, îndrumă si coordonează activitătile de mentinere a capacitătii de interventie si actiune a unitătii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitătii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;

- îndrumă si controlează activitatea de pregătire a personalului din structurile pe care le coordonează;

- organizează activitătile de relatii publice, îndrumare si coordonare a activitătilor de primire, evidentă si solutionare a petitiilor;

- coordonează activitătile referitoare la evidenta, multiplicarea, manipularea, păstrarea si transportul documentelor;

- asigură luarea măsurilor necesare mentinerii în bună stare de functionare a armamentului, tehnicii de luptă, clădirilor si celorlalte dotări materiale ale unitătii;

- asigură protectia informatiilor clasificate potrivit legii si pune în aplicare planul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate;

- îndeplineste orice alte atributii ale actului managerial prevăzute în actele normative în vigoare;

- răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru penitenciarul-spital, în calitate de furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de câte ori situatia o impune;

- răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitătile si conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- propune, ca urmare a analizei în cadrul consiliului de conducere, structura organizatorică, în vederea aprobării de către Ministerul Justitiei, după obtinerea avizului de la Ministerul Sănătătii;

- în situatia în care penitenciarul-spital nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în conditiile legii, poate încheia contracte de prestări de servicii pentru asigurarea acestora;

- analizează modul de îndeplinire a obligatiilor membrilor consiliului de conducere, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune măsurile necesare în vederea îmbunătătirii activitătii penitenciarului-spital;

- răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii de educatie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, în conditiile legii;

- elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale persoanelor private de libertate din penitenciarul-spital, planul de dezvoltare a penitenciarului-spital, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si îl supune aprobării Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- aprobă formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului-spital, pe baza propunerilor consiliului de conducere, cu respectarea prevederilor legale;

- face propuneri privind dezvoltarea activitătii penitenciarului-spital, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale persoanelor private de libertate asistate;

- desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sănătate derulate la nivelul penitenciarului-spital;

- răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor nationale de sănătate derulate la nivelul penitenciarului-spital, în conformitate cu prevederile legale;

- răspunde de asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din penitenciarul-spital;

- răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul penitenciarului-spital, pe baza recomandărilor consiliului medical;

- urmăreste realizarea activitătilor de control al calitătii serviciilor medicale oferite de penitenciarul-spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

- negociază si încheie, în numele si pe seama penitenciarului-spital, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitătii si cresterii calitătii serviciilor medicale;

- răspunde de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform legislatiei în vigoare;

- negociază si încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite în contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

- răspunde de asigurarea asistentei medicale în caz de conflicte sociale si în alte situatii de criză si este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

- răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistentei medicale de urgentă, dacă starea sănătătii persoanei este critică;

- propune spre aprobare lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente si capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii;

- îndeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;


- reprezintă penitenciarul-spital în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

- încheie acte juridice în numele si pe seama penitenciarului-spital, conform legii;

- răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii penitenciarului-spital;

- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidentialitătii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea penitenciarului-spital;

- răspunde de obtinerea si mentinerea valabilitătii autorizatiei de functionare, potrivit normelor legale în vigoare;

- pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, informatii privind activitatea penitenciarului-spital;

- transmite Administratiei Nationale a Penitenciarelor informări cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitătii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

- răspunde de organizarea arhivei penitenciarului-spital si de asigurarea securitătii documentelor prevăzute de lege;

- răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa;

- aprobă utilizarea bazei de date medicale a penitenciarului-spital pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea penitenciarului-spital;

- propune spre aprobare Administratiei Nationale a Penitenciarelor un înlocuitor de drept pentru perioadele de absentă motivată din penitenciarul-spital, în conditiile legii;

- informează Administratia Natională a Penitenciarelor cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;

- respectă măsurile dispuse de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor în situatia în care se constată disfunctionalităti în activitatea penitenciarului-spital;

- răspunde de depunerea solicitării pentru obtinerea acreditării penitenciarului-spital, în conditiile legii;

- răspunde de solicitarea reacreditării, în conditiile legii, cu cel putin 6 luni înainte de încetarea valabilitătii acreditării.

Limite de competentă: în exercitarea atributiilor, ia decizii si dispune măsuri în cadrul unitătii, potrivit reglementărilor prevăzute de actele normative în vigoare, de ordinele ministrului justitiei si deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si în regulamentul de organizare si functionare a unitătii. În situatiile în care este necesară luarea unei decizii ce implică depăsirea competentelor legale, va solicita directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor să dispună.

Delegarea de atributii: pe durata absentei sale de la serviciu, atributiile profesionale vor fi preluate de un director adjunct sau de altă persoană desemnată, prin decizie.

Sfera relatională:

- intern:

a) relatii ierarhice:

- subordonat nemijlocit fată de ministrul justitiei, directorul general si directorii generali adjuncti din Administratia Natională a Penitenciarelor;

- superior pentru întreg personalul unitătii;

b) relatii functionale: cu toate sectoarele de activitate din unitate, precum si cu directiile de specialitate din Administratia Natională a Penitenciarelor;

c) relatii de control: toate sectoarele de activitate din unitate;

- extern:

- relatii de reprezentare: reprezintă unitatea în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, organizatiile internationale si cu persoanele juridice din tară si/sau din străinătate.

Întocmit de

Numele si prenumele:

Functia publică de conducere: director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Semnătura......................................

Data întocmirii...............................

Luat la cunostintă de către ocupantul postului Numele si prenumele:

Semnătura..........................................

Data...................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Modelul fisei postului pentru personal

 

Penitenciarul..................................

Serviciul..............................................

Biroul.................................................. ........................

Compartimentul.................................

Aprob

Director,

.......................

 

FISA POSTULUI

Nr. pozitiei din statul de organizare:..........

Identificarea postului:

Denumirea postului din stat..............................................................................................................

Nivelul postului..................................................................................................................................

Functia publică corespunzătoare categoriei......................................................................................

Gradul profesional prevăzut..............................................................................................................

Scopul principal al postului1...............................................................................................................

Conditii specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate..........................................................................................................................

Perfectionări (specializări)..................................................................................................................

Vechimea în specialitate necesară2...................................................................................................

Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel)...............................................

Limbi străine (necesitate si grad de cunoastere)...............................................................................

Abilităti, calităti si aptitudini necesare.................................................................................................

Cerinte specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detasări)..............................................

Competentă managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale)

.....................................................................................................................................................

Atributii3:

a)...................................................................

b)....................................................................

 

Limite de competentă4.....................................

Delegarea de atributii.....................................

 

Sfera relatională:

- intern:

a) relatii ierarhice:

- subordonat fată de.....................................

- superior pentru............................................

b) relatii functionale........................................

c) relatii de control...........................................

d) relatii de reprezentare.................................

 

- extern:

a) cu autorităti si institutii publice....................

b) cu organizatii internationale........................

c)cu persoane juridice private.........................

 

Întocmit de5:

Numele si prenumele......................................

Functia............................................................

Semnătura.......................................................

Data.................................................................

 

Avizat de6:

Numele si prenumele.....................................

Functia............................................................

Semnătura......................................................

Data................................................................

 

Luat la cunostintă de către ocupantul postului

Numele si prenumele.....................................

Semnătura......................................................

Data................................................................


1 Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul institutiei.

2 Se stabileste pe baza prevederilor legale.

3 Se stabilesc pe baza activitătilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordantă cu specificul functiei. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat în functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere.

4 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

5 Se întocmeste de conducătorul compartimentului în structura căruia este prevăzut postul.

6 Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la nasterea lui Nicolae Tonitza

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 22 august 2011, o monedă din argint dedicată aniversării a 125 de ani de la nasterea lui Nicolae Tonitza.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimtat

Aversul redă reprezentările unor picturi din creatia lui Nicolae Tonitza, valoarea nominală “10 LEI”, inscriptia iROMANIA”, stema României si anul de emisiune “2011”.

Reversul prezintă portretul si semnătura lui Nicolae Tonitza, imaginile unor lucrări din creatia sa si anii între care a trăit pictorul “1886-1940”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limba română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint din emisiunea numismatică “Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui Nicolae Tonitza” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 august 2011.

Nr. 27.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna septembrie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2011.

Nr. 28.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.