MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 620/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

773. - Hotărâre privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011

 

850. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale INAR - S.A. Brasov, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

851. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Orlatex - S.A. Orlat, judetul Sibiu, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

854. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

858. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

164. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, se modificasi se completează după cum urmează:

1. Articolul 15 se abrogă.

2. La capitolul III, după sectiunea 1 se introduce o nouă sectiune, sectiunea 11 “Procedura de analiză de risc” cuprinzând articolele 171-178, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA V

Procedura de analiză de risc

Art. 171. - Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale procedează la identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.

Art. 172. - Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operatiuni:

a) stabilirea surselor de date;

b) culegerea datelor detinute de alte entităti;

c) formalizarea datelor în structura necesară analizei;

d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare.

Art. 173. - Stabilirea surselor de date se realizează prin:

a) evaluarea datelor detinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice si stabilirea necesarului de date care trebuie obtinute în vederea identificării diferentelor dintre situatia fiscală personală si veniturile declarate organelor fiscale;

b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, detinute de autorităti publice si alte entităti, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Art. 174. - Culegerea datelor prevăzute la art. 173 lit. b) detinute de autorităti publice si alte entităti se realizează prin următoarele modalităti:

a) acces la bazele de date, în temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare si schimb de informatii încheiate, în conditiile legii, între organele fiscale si entitătile detinătoare;

b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entitătii detinătoare;

c) informatii primite de la autorităti judiciare sau alte autorităti publice nationale ori internationale care detin informatii în legătură cu situatia fiscală personală a contribuabilului;

d) informatii obtinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

Art. 175. - Formalizarea datelor în structura necesară analizei se efectuează asupra:

a) grupurilor masive de date, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date

ale altor autorităti publice, interne si externe, la care Agentia Natională de Administrare Fiscală are acces;

b) datelor si informatiilor punctuale, obtinute prin modalitătile prevăzute la art. 174.

Art. 176. - (1) în scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare se vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali si patrimoniali privind persoanele fizice:

a) veniturile declarate de persoana fizică, precum si de plătitorii de venit;

b) cresterea valorii patrimoniului persoanei fizice;

c) cheltuielile personale efectuate;

d) fluxurile de trezorerie.

(2) Datele si informatiile utilizate pentru indicatorii fiscali si patrimoniali prevăzuti la alin. (1) sunt cele obtinute potrivit art. 174.

Art. 177. - Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin:

a) compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie, precum si cu valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate;

b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezintă diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit, pe de o parte, si, pe de altă parte, situatia fiscală personală;

c) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscală prin verificarea încadrării diferentelor stabilite în limita prevăzută ia art. 1091 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Art. 178. - Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administratia fiscală se realizează prin:

a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depăsesc riscul minim;

b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea descrescătoare stabilită potrivit art. 177 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 177 lit. c). Dacă din informatiile detinute organul fiscal identifică existenta în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini până la gradul al ll-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;

c) valorificarea rezultatelor verificărilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor si informatiilor detinute cu cele obtinute în cadrul verificărilor fiscale prealabile.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 773.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale INAR - S.A. Brasov, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale INAR - S.A. Brasov, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale si pe structură, prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se fac numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 850.

 

 


ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială INAR - S.A. Brasov

Sediul: municipiul Brasov, Str. Poienelor nr. 5, judetul Brasov

Cod unic de înregistrare: 1114208

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

750,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

749,75

 

 

a)

din productia vândută

3

500,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

36,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

36,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

213,75

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

145,00

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0,25

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

0,10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0,15

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

740,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

739,95

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

12,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

55,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

390,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

304,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

86,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

65,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

2,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

18,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1,00


 

 

 

03

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

0,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0,00

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/20Q6, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

0,00

 

 

 

 

d.3.3) tichete de vacantă

33

0,00

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

0,00

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

85,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

65,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

132,95

 

 

 

i1) contract de mandat

39

53,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,00

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

0,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

0,00

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

0,00

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0,05

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0,05|

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

10,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1,60

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

8,40

 

1

 

Rezerve legale

55

0,50

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

7,90

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

0,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0,00

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

85,00

 

1

 

Surse proprii

65

85,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,00

 

3

 

Credite bancare

67

0,00

 

 

a)

- interne

68

0,00

 

 

b)

- externe

69

0,00

 

4

 

Alte surse

70

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

85,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

85,00

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

85,00


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0,00

 

 

a)

interne

74

0,00

 

 

b)

externe

75

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

1.333,20

 

1

 

Rezerve legale

77

0,50

 

2

 

Rezerve statutare

78

0,70

 

3

 

Alte rezerve

79

1.332,00

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

750,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

740,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

20,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

21,00

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

0,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

304,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

300,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.190,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

36

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

36

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

986,67

 

11

 

Plăti restante

93

50,00

 

 

a)

preturi curente

94

50,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

50,00

 

12

 

Creante restante

96

57,00

 

 

a)

preturi curente

97

57,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

57,00


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Orlatex - S.A. Orlat, judetul Sibiu, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Orlatex - S.A. Orlat, judetul Sibiu, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale si pe structură, prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se fac numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 851.

 

 


ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială ORLATEX - S.A. Orlat

Sediul/Adresa: localitatea Orlat, str. Avram Iancu nr. 714, judetul Sibiu

Cod unic de înregistrare: RO 777580

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

365

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

365

 

 

a)

din productia vândută

3

271

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

2

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale învigoare

7

 

 

 

d}

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

92

 

 

el)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

363

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

363

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

62

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

14

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

154

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

105

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

49

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

37

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

10

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1


 

 

 

d3

alte cheltuieli eu personalul,din care:

28

 

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărileulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

9

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

70

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

52

 

 

 

11) contract de mandat

39

52

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.7

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

1,7

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

0

 

 

 

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

0

 

1

 

Rezerve legale

77

0

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

365

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

363

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

11

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

11

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

105

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

105

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

0

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

795

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

33

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

33

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

995

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

30

 

 

a)

preturi curente

97

30

 

 

b)

preturi comparabile

98

30


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 15 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beresti-Tazlău” la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 220 se introduc douăzeci de noi pozitii, pozitiile nr. 221-240, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 854.

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beresti-Tazlău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală/ Denumire act proprietate sau  alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

221

1.6.2.

Teren scoală Turluianu - deal

Tehnice: tarla 1; Suprafată = 2.685 mp

Intravilan: sat Turluianu

Vecini: N - mostenitor Iojă C. Vasile, S - drum comunal. E - mostenitor lojă C. Vasile, V- lojă Dorin

2006

6000

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L. nr. 28/2006

222

1.6.2.

Scoală Turluianu - deal

Tehnice: suprafata = 136 mp

Intravilan: sat Turluianu

Vecini: N - mostenitor lojă C. Vasile, S - drum comunal, E - mostenitor lojă C. Vasile, V- lojă Dorin

Construită din lemn, fundatie din beton si acoperisul din tablă

2006

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L nr. 28/2006

223

1.6.2.

Teren”Lunca”

Tehnice: tarlaua 58, parcela 1461 Suprafată = 97.500 mp, din care 47.051 mp intravilan si 50.449 mp extravilan - sat Beresti-Tazlău Vecini: N - drum judetean 118 A S - Lunca Tazlăului E - Lunca Tazlăului V - S.C. Molidu Impex - S.R.L. si proprietăti particulare

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L nr. 33/2008

224

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 857/4

Drum de pământ în Enăchesti, face legătura între DJ 118 si coama dealului Moritz. L= 478 m, I = 6 m

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

225

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 857/2

Drum de pământ în Enăchesti, face legătura între coama dealului Moritz si Cruce Opinca. L= 1.223 m, l = 6m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

226

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 857/5

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între Cruce Opinca si pârâul Fanat.

L = 577m, l = 6m

1975

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

227

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 817

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între pârâul Fanat si Ciusmeaua Grama. L = 409 m, I = 6 m

1975

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

228

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 813

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între Ciusmeaua Grama si DC 200 Enăchesti-laz. L = 701 m, l = 6rn

1975

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

229

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1759

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între Fântâna Opinca Dumitru si Dealul Calinisului (Opinca Toma). L = 299 m, I = 6 m

1975

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

230

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1759/1

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între proprietatea Opinca Toma si DC 200 (Crucea Ghinuta). L = 661 m, 1 = 6 m

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

231

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 649

Drum de pământ, sat Enăchesti, face legătura între DJ 118 B (Vasiliu Guta) si DE 650 (Deal Bosoteni) (Vasilache Petrea).

L = 760 m, I = 6 m

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

232

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 650

Drum de pământ, sat Botoseni, face legătura între proprietatea Vasilache Petrea si Biserica Botoseni. L = 23lm, l = 6m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

233

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 981

Drum de pământ, sat Beresti-Tazlău, face legătura între DJ 118 Â (Checherita Costache) si Dealul Bradului (proprietatea Baciu Zota). L= 1.495 m, l = 6m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

234

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1048/4

Drum de pământ, sat Beresti-Tazlău face legătura între Baciu Zota si Coasta lui Grigoras (proprietate Grigoras Măria). L = 309m, l=&m

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

235

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1437

Drum de pământ, sat Romanesti, face legătura între proprietatea lui Grigoras Măria si proprietatea lui Negrescu Constantin.

L = 799 m, I = 6 m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 35/2010

236

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1147

Drum de pământ, sat Romanesti, face legătura între proprietatea lui Negrescu Constantin si intersectia cu drumul care duce la “pârâul Teris”. L = 583 m, I = 6 m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău conform H.C.L.nr. 35/2010

237

1.3.7.1.

Drum exploatare agricolă 1072

Drum de pământ, sat Romanesti, face legătura cu drumul care duce la Pârâul lui Teris si proprietatea lui Munteanu Gh. Vasile. L = 295 m, I = 6m

1951

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău conform H.C.L.nr. 35/2010

238

 

Teren Luncă Tescani

Tehnice: tarlaua 4, parcela 56 Suprafata = 9.500 mp Extravilan sat Tescani Vecini: N - păsune comunală S - păsune comunală E - păsune comunală V - păsune comunală

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 39/2010

239

 

Teren Luncă Tescani

Tehnice: tarlaua 4, parcela 60 Suprafata = 3.300 mp Extravilan sat Tescani Vecini: N - păsune comunală S - păsune comunală E - păsune comunală V - păsune comunală

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 39/2010

240

 

Teren fostul CAP Beresti-Tazlău

(grajduri, magazie, fânărie, cantină)

Tehnice: tarlaua 106, parcela 1296 Suprafata = 23.000 mp Intravilan sat Beresti-Tazlău Vecini: N - DJ 118 A S - teren proprietăti E - S.C. Molidul -S.A. V - teren proprietăti

1991

 

Domeniul public al comunei Beresti-Tazlău, conform H.C.L.nr. 39/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. v) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 50.000 mii lei, în perioada 2011-2013, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea actiunilor multianuale pentru Programul de dezvoltare si

optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului, după cum urmează:

a) în anul 2011 - 20.000 mii lei;

b) în anul 2012 - 15.000 mii lei;

c) în anul 2013 - 15.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Mediului si Pădurilor, care realizează

Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului.

(2) Ministerul Mediului si Pădurilor contractează achizitia de servicii si produse pentru realizarea Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 3. - Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu potrivit art. 1 se gestionează în conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finantării unor proiecte si programe din bugetul Fondului pentru mediu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 858.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei de control si supraveghere piată din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/878 din 3 iunie 2011;

- prevederile art. 8, art. 91 alin. (1) si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru corecta informare a consumatorilor, prestatorii de servicii financiare sunt obligati să afiseze în interiorul unitătilor, la loc vizibil, pe un suport video - ecran TV - următoarele:

a) informatii privind drepturile si obligatiile consumatorilor, conform legislatiei în vigoare;

b) explicatii cu privire la terminologia specifică domeniului financiar-bancar;

c) informatii furnizate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, la solicitarea acesteia.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie redactate în mod clar, concis, vizibil, usor de citit si cu caractere de aceeasi mărime. Informatiile sunt prezentate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii.

Art. 2. - Prezentarea informatiilor mentionate la art. 1 se va face pe întreaga suprafată a ecranului, cu exceptia benzii serali, la intervale de 45 de minute, cu durata de 15 minute.

Art. 3. - (1) Prestatorii de servicii financiare au obligatia să asigure, permanent, un spatiu sub formă de bandă scroll, pe care se vor derula informatii referitoare la pretul aferent produselor financiare oferite consumatorilor, în principal: comisionul de administrare a contului curent, comisioanele de retragere la ghiseu si ATM, comisionul de depunere, comisioanele aferente serviciului de Internet banking, valorile indicilor de referintă utilizati în contractele de credit, dobânzile acordate la depozite si alte produse de economisire.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) sunt în conformitate cu oferta prezentată pe website-ul oficial.

(3) Banda scroll va avea o dimensiune de minimum 10% din suprafata ecranului.

Art. 4. - (1) Suporturile de afisare vor fi instalate astfel încât să fie în câmpul vizual al consumatorilor aflati în interiorul unitătilor.

(2) Suportul de afisare va fi unul digital - ecran TV cu diagonala de minimum 65 cm - si va fi prevăzut cu un sistem de transmitere centralizată a continutului.

(3) Sistemul de transmitere va trebui să permită actualizarea zilnică a informatiilor difuzate.

Art. 5. - Sunt supuse prevederilor prezentului ordin societătile financiare bancare si societătile financiare nebancare, altele decât cele de tip case de ajutor reciproc si case de amanet.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 164.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.