MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 765/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 octombrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.640. - Decizia a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

 

2.374. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

2.375. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Ordin pentru raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

În temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (2) pct. 11, art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 si 834 bis din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 9,00 kHz si 20,05 kHz se modifică conform pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 315,00 kHz si 1606,50 kHz se modifică conform pct. 2 din anexă.

3. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 7300,00 kHz si 7450,00 kHz se modifică conform pct. 3 din anexă.

4. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 29,7000 MHz si 37,5000 MHz se modifică conform pct. 4 din anexă.

5. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 87,5000 MHz si 108,0000 MHz se modifică conform pct. 5 din anexă.

6. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 154,6500 MHz si 156,0000 MHz se modifică conform pct. 6 din anexă.

7. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 401,0000 MHz si 406,0000 MHz se modifică conform pct. 7 din anexă.

8. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 880,0000 MHz si 915,0000 MHz se modifică conform pct. 8 din anexă.

9. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 925,0000 MHz si 960,0000 MHz se modifică conform pct. 9 din anexă.

10. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 1710,00 MHz si 1785,00 MHz se modifică conform pct. 10 din anexă.

11. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 1805,00 MHz si 1880,00 MHz se modifică conform pct. 11 din anexă.

12. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 2234,50 MHz si 2290,00 MHz se modifică conform pct. 12 din anexă.

13. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 27,50 GHz si 29,50 GHz se modifică conform pct. 13 din anexă.

14. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 76,00 GHz si 77,50 GHz se modifică conform pct. 14 din anexă.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta decizie transpune Decizia 2010/368/UE a Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvente radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de actiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 1 iulie 2010, si Decizia 2011/251/UE a Comisiei din 18 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2009/766/CE privind armonizarea benzilor de frecvente de 900 MHz si de 1800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicatii electronice în cadrul Comunitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106 din 27 aprilie 2011.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Bogdan Cristian Iana

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 1.640.


 

ANEXA

 

1. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente: 9,00 kHz - 20,05 kHz

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.527/2010 privind aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (AMPOSDRU), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - AMPOSDRU are dreptul de a aduce modificări si de a adapta modelul prevăzut în anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip grant sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 2.374.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.527/2010 privind aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (OIPOSDRU), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (yAMPOSDRL/)/OIPOSDRU delegate au dreptul de a aduce modificări si de a adapta modelul prevăzut în anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip grant sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă. OIPOSDRU delegate vor solicita în prealabil avizul AMPOSDRU - Directia contractare în acest scop.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, precum si OIPOSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 2.375.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 24 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma, continutul, frecventa si modalitătile de transmitere a formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, de către împrumutători, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. b) din cadrul aceluiasi regulament.

Art. 2. - Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexă.

Art. 3. - Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011, referitoare la:

a) ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;

b) operatiunile reprezentând credite si plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din cadrul Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Art. 4. - (1) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Nationale a României, după cum urmează:

a) prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare;

b) pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere.

(2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 5. - (1) În cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc si raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul întregii retele.

(2) în vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii retele. Pentru acest scop, operatiunile de credit/plasament, desfăsurate între organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele, se exclud.

Art. 6. - Nerespectarea prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Pentru raportarea aferentă lunii ianuarie 2012, împrumutătorii vor întocmi si transmite Băncii Nationale a României, dintre situatiile prevăzute în cadrul anexei, numai situatiile (1) si (2.2).

Art. 8. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, institutiile raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data prevăzută la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 14.


 

ANEXĂ

 

SITUATIA (1)

clasificării expunerilor din credite/plasamente, precum si a ajustărilor de valoare aferente acestora la data de [.../.../...]

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

 

 

Categorii de clasificare

 

 

Expuneri brute

Expuneri nete1)

Coef.

 

 

Ajustări prudentiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând credite/ plasamente

(APV)

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite/

plasamente

(AD)

Diferente pozitive

Σ  [ max (APVi, ADi)- ADi ]

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

A

B

1

2

3

4

5=3+4

6

7=5*6

8

92)

I - expuneri înregistrate fată de institutiile de credit

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

2.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5.

Total (rd. 1 la 2)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

II - expuneri înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, din care:

A. debitori, persoane juridice

6.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

7.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

8.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

9.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

10.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

11.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

12.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

13.

Total (rd. 6 la 10)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B1. debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

14.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

15.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

16.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

17.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

18.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

19.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

20.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

21.

Total (rd. 14 la 18)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

22.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

23.

În observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

24.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

25.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

26.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

27.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

28.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

29.

Total (rd. 22 la 26)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

30.

Total (rd. 5+13+21+29)

 

 

 

 

 

X

 

 

 


SITUATIA (2.1)

privind clasificarea la sfârsitul lunii anterioare, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul operatiunilor de înlocuire, precum si nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

 

 

Categorii de clasificare

 

 

Expuneri brute

Expuneri nete1)

Coef.

 

 

Ajustări prudentiale de  valoare aferente activelor financiare reprezentând credite

(APV)

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare

reprezentând credite

(AD)

Diferente pozitive

Σ  [ max (APVi, ADi)- ADi ]

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

A

B

1

2

3

4

5=3+4

6

7=5*6

8

92)

A. debitori, persoane juridice

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

2.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

3.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

4.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

5.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

7.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8.

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B1. debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

9.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

10.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

11.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

12.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

13.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

15.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

16.

Total (rd. 9 la 13)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

18.

În observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

19.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

20.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

21.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

22.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

23.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

24.

Total (rd. 17 la 21)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

25.

Total (rd. 8+16+24)

 

 

 

 

 

X

 

 

 


SITUATIA (2.2)

privind clasificarea la sfârsitul lunii curente, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul aplicării cerintelor prevăzute de art. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, precum si nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:..................................

- lei -

Nr. crt.

 

 

Categorii de clasificare

 

 

Expuneri brute

Expuneri nete1)

Coef.

 

 

Ajustări prudentiale de  valoare aferente activelor financiare reprezentând credite

(APV)

Ajustări pentru depreciere alocate activelor financiare

reprezentând credite

(AD)

Diferente pozitive

Σ  [ max (APVi, ADi)- ADi ]

principal

creante atasate si sume de amortizat

principal

creante atasate si sume de amortizat

total

A

B

1

2

3

4

5=3+4

6

7=5*6

8

92)

A. debitori, persoane juridice

1.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

2.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

3.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

4.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

5.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

7.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8.

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B1. debitori, persoane fizice, altii decât cei expusi la riscul valutar

9.

Standard

 

 

 

 

 

0

 

 

 

10.

În observatie

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

11.

Substandard

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

12.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

13.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

15.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

16.

Total (rd. 9 la 13)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

B2. debitori, persoane fizice, expusi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17.

Standard

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

18.

În observatie

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

19.

Substandard

 

 

 

 

 

0,23

 

 

 

20.

Îndoielnic

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

21.

Pierdere total, din care:

 

 

 

 

 

1

 

 

 

22.

- categoria 1*)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

23.

- categoria 2**)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

24.

Total (rd. 17 la 21)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

25.

Total (rd. 8 + 16 + 24)

 

 

 

 

 

X

 

 

 


SITUATIA (2.3)

privind dinamica în cadrul categoriilor de performantă financiară a expunerilor înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, cuprinse în cadrul raportărilor Situatia (2.1) si Situatia (2.2), aferentă perioadei [.../.../...]-[.../.../...] (sfârsitul lunii anterioare celei în care au fost desfăsurate operatiunile de înlocuire - sfârsitul lunii în care au fost desfăsurate operatiunile de înlocuire)

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:

 

 

 

 

(%)

 

Ponderea volumului de expuneri din credite aferent categoriei de performantă financiară finală în volumul total de expuneri din credite aferent categoriei de performantă financiară initială

 

 

Categoria de performantă financiară initială

A

B

C

D

E

Total

Descriere 3)

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact,

.........................................................

(numele, prenumele si telefonul)

Persoană autorizată***)

.........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Persoană autorizată***)

.........................................................

(numele, prenumele si semnătura)


1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garantiilor aferente.

2) Între sumele agregate, aferente categoriilor care fac obiectul raportării în cadrul rubricilordin col. 7, 8, respectiv, din col. 9, nu există o relatie de calcul.

*) Categoria 1: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria “pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile

si în cazul cărora nu au fost initiate proceduri judiciare.

**) Categoria 2: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria “pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau în cazul cărora au fost initiate proceduri judiciare.

3) În cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operatiunilor care au condus la această situatie.

***) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a institutiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.