MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 750/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.017. - Hotărâre pentru aprobarea unui obiectiv de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

1.018. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia Judeteană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentinte judecătoresti

 

1.023. - Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

1.044. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

119. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-loana a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

206. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea pct. 2.3 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2011

 

2.406. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

5.690. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unui obiectiv de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, cu modificările si completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă obiectivul de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a orasului Băile Tusnad, judetul Harghita” din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii prevăzut la alin. (1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale si

turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.017.

 


 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a orasului Băile Tusnad, judetul Harghita” din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, în perioada derulării investitiei, si Unitatea Administrativ-Teritorială Băile Tusnad, judetul Harghita, după predarea-primirea obiectivului de investitii

Amplasament: Unitatea Administrativ-Teritorială Băile Tusnad, judetul Harghita

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

(în preturi la data de10 iunie 2009: 1 euro= 4,1998 lei)

 

 

mii lei

 

7.508

 

din care:

 

 

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

 

5.821

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

 

 

- Anul I

 

INV

mii lei

 

150

 

 

 

C+M

mii lei

 

116

 

- Anul II

 

INV

mii lei

 

7.358

 

 

 

C+M

mii lei

 

5.705

 

 

Reabilitare conductă de aductiune PEID

Dn160-280 mm Pn6, Pn10

 

 

 

15.843

m

 

Capacităti:

Reabilitare conductă de distributie PEID

Dn63-160 mm Pn6

 

 

 

10.585

m

 

 

Reabilitare rezervoare 750 mc

 

 

2

buc.

 

 

Reabilitare rezervoare 1.000 mc

 

 

2

buc.

 

Durata de realizare a investitiei:

 

luni

 

13

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia Judeteană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentinte judecătoresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia Judeteană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil, înregistrat la pozitia cu nr. MF 27962, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, restituit proprietarului de drept în baza unei sentinte judecătoresti.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.018.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, restituit proprietarului de drept în baza unei sentinte judecătoresti

 

Codul de clasificatie si nr. MFP

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Imobil 8.28.13

MF 27962

Magazie pentru materiale UF - Negresti

Suprafata construită - 220 m2; P;

Suprafata desfăsurată - 220 m2; Suprafată curte - 801 m2; cărămidă

N -PP; S -Str. 11 iunie;

V - dispensar veterinar

Tara: România

Judetul: Satu Mare;

Orasul: Negresti-Oas

1950

12

Proces-verbal nr. 54/1950

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003

În administrare

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri să mandateze reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Electrocentrale Deva - S.A. si ai Societătii Comerciale Electrocentrale Paroseni - S.A. să aprobe toate operatiunile si demersurile necesare pentru fuziunea prin contopire a acestor societăti si constituirea unei noi societăti comerciale pe actiuni, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

(2) Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se va constitui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se constituie în urma fuziunii prin contopire a Societătii Comerciale Electrocentrale Deva - S.A. si a Societătii Comerciale Electrocentrale Paroseni - S.A.

(2) în urma procesului de fuziune Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. si Societatea Comercială Electrocentrale Paroseni - S.A. Îsi încetează existenta, în conditiile legii.

Art. 3. - Proiectul actului constitutiv al Societătii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. se transmite Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea sa în adunările generale ale actionarilor societătilor care fuzionează, prevăzute la art. 2. alin. (1), în conditiile legii.

Art. 4. - De la data înregistrării în registrul comertului, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. preia toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile fostelor societăti comerciale supuse fuziunii si se subrogă în drepturi si obligatii decurgând din raporturile juridice ale acestora cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 5. - În termen de 60 de zile de la data înregistrării in registrul comertului a Societătii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - SA, se vor încheia protocoale de predare-preluare a activului si pasivului preluat de la societătile care au fuzionat.

Art. 6. - Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice si termice si exploatarea minelor de huilă.

Art. 7. - Bunurile proprietate publică a statului administrate ori utilizate cu orice alt titlu de societătile comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri se preiau cu acelasi titlu de către societatea comercială înfiintată potrivit art. 1.

Art. 8. - Proiectul de fuziune va contine prevederi privind personalul angajat la societătile comerciale care fuzionează potrivit prezentei hotărâri, în conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum si dispozitii privind contractele colective de muncă.

Art. 9. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va coordona procesul de fuziune a celor două societăti cu personalitate juridică, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, si va mandata reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie la societatea comercială care se înfiintează, cu ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.

Art. 10. - Finalizarea în conditiile legii a reorganizării producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor art. 2, se face prin înmatricularea Societătii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. si, respectiv, înregistrarea operatiunilor de fuziune se va face după obtinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.023.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.044.

 

ANEXA”)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A., Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj

Cod unic de înregistrare RO 16306589

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 RECTIFICAT

 

0

1

2

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.040.240

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.040.240

 

 

a)

din productia vândută

3

920.065

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4.075

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

22.038

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

94.062

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.009.247

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.005.570

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

85.016

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

122.424

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3.109

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

481 846

 

 

 

d1

ch. cu salariile, din care:

22

301.944

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

97.721

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

73.976

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1.545

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

16.998

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

5.202

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

28

82.181

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

5.716

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cumodificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

5.186

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

76.465

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii ci CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

14.670

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

500

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si ne corporale

36

74.440

 

 

n)

ch. cu prestatiile externe

37

134.029

 

 

«)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

89.536

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

3.026

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

34.411

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

 

 

 

 

i10) cheltuieli cu majorări si penalităti

47d

52.019

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

3.677

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.900

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

777

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

30.993

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

4.959

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

26.034

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzutede lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

26.034

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăm inte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

99.871

 

1

 

Surse proprii

65

74.440

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

25.431

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

99.871

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

99.871

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 


 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.040.240

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.009.247

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

8.071

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

8.200

 

4a

 

Nr. mediu de salariati total in activitate normală

84a

7.591

 

4b

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84b

609

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

301 944

 

 

 

 

- pentru activitate program normal lucru

85a

285.787

 

 

 

 

- pentru întrerupere activitate

85b

16.157

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

301.924

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

20

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.068

 

 

 

- Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru activitatea in program normal de lucru

88a

3,137

 

 

 

- Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru întrerupere activitate

88b

2.208

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84+84a)

89

125

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

125

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana [to/om/zi])

91

7,50

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.000

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

6.025

 

 

b)

preturi comparabile

95

6.025

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

286.880

 

 

b)

preturi comparabile

98

286.880

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 5.685/2011, acordul scris al doamnei Kaitor Mihaela-loana, precum si Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 885.164/2011,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) si art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-loana a functiei publice, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea pct. 2.3 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobatăprin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 lit. B.a) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Punctul 2.3 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 11 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2011 suma de 405.000 lei, astfel:

a) etapa I - 31.000 lei pentru elaborarea si publicarea brosurii;

b) etapa a II-a - 334.000 lei, din care:

- 76.000 lei pentru efectuarea serviciului de training în cele 8 locatii. Acest serviciu va fi organizat de Agentie si presupune cheltuieli cu onorariile lectorilor;

- 258.000 lei, repartizati în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie antreprenorială pe durata a 4 zile în 8 locatii arondate celor 8 O.T.I.M.M.C;

c) etapa a III-a - 40.000 lei, repartizati în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei «Zilele femeilor întreprinzător» în 8 locatii arondate celor 8 O.T.I.M.M.C;”.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 206.

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei gestiune deseuri si substante periculoase nr. 172.469 din 6 septembrie 2011, în baza art. 3 si 4 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului

administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici

în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu

modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului

si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje astfel:

- presedinte: Gabriel Abos - presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

- vicepresedinte: lonut Georgescu - director al Directiei gestiune deseuri si substante periculoase, Ministerul Mediului si Pădurilor;

- membri:

- Simona Mihaela Ghită - sef serviciu, Ministerul Mediului si Pădurilor;

- Emanuel Momanu - consilier juridic, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Brîndusa Petroaica - director, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Adriana Amarandei - sef serviciu, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Călin Constantin Istrătoiu - director general adjunct, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

- Cosmin Mihai Enache - consilier superior, Ministerul Administratiei si Internelor;

- Daniel Alexandru - director adjunct, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 4 octombrie 2011.

Nr. 2.406.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

 

În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) si ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală învătământ superior, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 5.690.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

 

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică persoanelor care au obtinut dreptul legal de a conduce doctorate în institutii de învătământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană si care solicită dobândirea acestui drept în România.

Art. 2. - Calitatea de conducător de doctorat se conferă în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat în vigoare, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Dosarul pentru dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat include:

a) cerere din partea candidatului către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS, prin care se solicită recunoasterea automată a calitătii de conducător de doctorat, într-un anumit domeniu de studii universitare de doctorat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

b) actul de identitate, în copie;

c) adeverintă care să certifice calitatea de conducător de doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală sau de institutia de învătământ superior/cercetare-dezvoltare din statul membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană, în original sau în copie legalizată, si cu traducere legalizată;

d) diploma de doctor obtinută în străinătate, în copie si traducere, sau diploma de doctor obtinută în România, în copie;

e) curriculum vitae al candidatului;

f) lista de lucrări ale candidatului.

(2) în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), candidatul trebuie să declare pe propria răspundere faptul că acesta si-a exercitat dreptul de conducere de doctorate prin conducerea a cel putin unui doctorand într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiană.

Art. 4. - (1) Dosarul se depune de candidat la registratura MECTS.

(2) în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, Directia generală învătământ superior, denumită în continuare DGIS, verifică existenta tuturor documentelor prevăzute la art. 3 si înstiintează candidatul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(3) în cazul în care se constată existenta tuturor documentelor prevăzute la art. 3, DGIS înaintează dosarul candidatului la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, în termenul prevăzut la alin. (2).

Art. 5. - (1) CNRED emite si transmite către DGIS, împreună cu dosarul, propunerea de recunoastere automată a calitătii de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării de către DGIS a dosarului.


(2) Termenul de emitere a propunerii prevăzute la alin. (1) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare a adeverintei ce atestă calitatea de conducător de doctorat la autoritătile emitente.

(3) în cazurile în care există suspiciuni cu privire la existenta unor documente false în dosar, MECTS, prin CNRED, sesizează organele abilitate.

Art. 6. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerii CNRED de recunoastere automată a calitătii de conducător de doctorat si în urma analizei dosarului candidatului, DGIS înaintează spre aprobare ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului ordinul privind dobândirea automată/nedobândirea calitătii de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat recunoscut.

(2) Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului poate solicita avizul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru dobândirea automată/nedobândirea calitătii de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat recunoscut, cu prelungirea corespunzătoare a termenului de emitere a ordinului.

(3) în termen de două zile lucrătoare de la emiterea ordinului prevăzut la alin. (1), MECTS, prin DGIS, informează candidatul despre rezultatul cererii sale.

Art. 7. - (1) în baza ordinului privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului, MECTS, prin CNRED, emite atestatul de recunoastere automată a calitătii de conducător de doctorat.

(2) Modelul atestatului de recunoastere automată în România a calitătii de conducător de doctorat obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Atestatul de recunoastere se eliberează candidatului sau unei persoane împuternicite de acesta ori, la cererea scrisă a candidatului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de titular.

(4) Atestatul de recunoastere care nu a fost eliberat se păstrează în arhiva MECTS cu termen permanent.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE

către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat

 

- model -

 

1. Solicitant

Date personale

Numele si prenumele:.......................................................................................

Data nasterii:.............................................................................Cetătenia: ..

Domiciliul:..................................................................................Telefon/Fax:

E-mail:......................................................................................

 

Studiile universitare

 

Nr. crt.

Institutia si tara

Domeniul

Perioada

Diploma/Titlul acordat

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea de conducător de doctorat obtinută în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

 

Nr. crt.

Tara

Institutia

Domeniul

Data obtinerii calitătii de conducător de doctorat

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ultimii 1-5 doctoranzi coordonati

 

Nr. crt.

Institutia si tara

Numele si prenumele doctorandului

Perioada de coordonare a studiilor universitare de doctorat

Finalizat cu titlul de doctor

(Da/Nu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

2. Solicitare:

Solicit dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în următorul domeniu de studii universitare de doctorat (se bifează domeniul solicitat):

 

 Matematică

 Informatică

 Chimie

 Inginerie chimică

 Geologie

 Geografie

 Stiinte ale mediului

 Fizică

 Inginerie civilă si instalatii

 Inginerie electronică si telecomunicatii

 Inginerie geologică, inginerie geodezică

 Mine, petrol si gaze

 Inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

 Zootehnie

 Biotehnologii

 Ingineria produselor alimentare

 Agronomie, horticultura, silvicultură, inginerie forestieră

 Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei

 Inginerie mecanică

 Inginerie industrială

 Mecatronică si robotică

 Ingineria materialelor

 Ingineria mediului

 Inginerie si management

 Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete si munitii

 Inginerie electrică si energetică

 Biologie

 Biochimie

 Medicină

 Medicină veterinară

d Medicină dentară

 Farmacie

 Drept

 Stiinte administrative

 Stiinte ale comunicării

 Sociologie

 Asistentă socială

 Stiinte politice

 Stiinte militare, informatii si ordine publică

 Economie

 Administrarea afacerilor

 Finante

 Cibernetică, statistică si informatică economică

 Contabilitate

 Relatii economice internationale

 Management

 Marketing

 Psihologie

 Stiinte ale educatiei

 Educatie fizică si sport

 Filologie

 Filosofie

 Istorie

 Teologie

 Studii culturale

 Arhitectură si urbanism

 Arte vizuale

 Istoria si teoria artei

 Artele spectacolului

 Muzică

 

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

 actul de identitate, în copie;

 adeverintă care certifică calitatea de conducător de doctorat emisă de autoritatea guvernamentală sau de institutia de învătământ superior/cercetare-dezvoltare din statul membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană, în original sau în copie legalizată, si cu traducere legalizată;

 diploma de doctor obtinută în străinătate, în copie si traducere, sau diploma de doctor obtinută în România, în copie;

 curriculum vitae;

 lista de lucrări.


4. Solicit eliberarea atestatului de recunoastere automată a calitătii de conducător de doctorat:

 prin ridicare de la sediul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, personal sau prin împuternicit;

 prin transmitere prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă:...............................................................................

5. Declar pe propria răspundere că informatiile prezentate în această cerere si documentele incluse în dosar corespund realitătii.

 

Data...........................

Semnătura candidatului.............................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

ATESTAT

de recunoastere automată în România a calitătii de conducător de doctorat obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

 

Prezentul atestat reprezintă recunoasterea automată a calitătii de conducător de doctorat obtinute de domnul/doamna ........................................, certificată prin adeverinta eliberată de..........................din...........................la data de......................

Prin această recunoastere candidatul dobândeste dreptul de a conduce doctorate în România, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economiei European si Confederatia Elvetiană.

 

Director,                                                         

Expert,

 

Nr......................./..................

(reprezintă numărul si data eliberării)


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.