MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 744/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.010. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 aprilie 2011 si la Bucuresti la 28 aprilie 2011, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si  Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006

 

1.024. - Hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea diferentei de cofihantare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2011

 

2.119/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.478/C/2010

 

5.487. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

267. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 aprilie 2011 si la Bucuresti la 28 aprilie 2011, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Washington la 6 aprilie 2011 sila Bucuresti la 28 aprilie 2011, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.010.


*) Traducere.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

 

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433, SUA

Tel: (202)473-1000

Telex: INTBAFRAD

Telex: INDEVAS

 

Excelentei sale

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

6 aprilie 2011

 

Excelentă,

România - Proiectul privind incluziunea socială (împrumutul nr. 4.825-RO)

Modificarea Acordului de împrumut

Indicatorii revizuiti de performantă si monitorizare

 

Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între România (Debitor) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) (Acordul de împrumut) si la Scrisoarea suplimentară nr. 2 privind indicatorii de performantă si monitorizare (Scrisoarea suplimentară), aferentă proiectului mentionat mai sus, datată 4 iulie 2006. Facem, de asemenea, trimitere la solicitările dumneavoastră de modificare a Acordului de împrumut, în numele Debitorului, cuprinse în scrisorile Debitorului datate 29 iulie 2010 si 14 decembrie 2010.

Ne face plăcere să vă informăm că, după o analiză atentă, solicitările mentionate mai sus au fost acceptate si, în continuare, propunem modificarea Acordului de împrumut după cum urmează:


1. Anexa nr. 1 este modificată si va avea următorul continut:

1.1. Obiectivul proiectului este modificat si va avea următorul continut:

“Obiectivele proiectului sunt: (i) îmbunătătirea conditiilor de viată si incluziunea socială a celor mai dezavantajate si vulnerabile categorii de populatie din România; si (ii) consolidarea administrării prestatiilor de asistentă socială.”

1.2. Partea I este modificată în sensul majorării numărului de cămine pentru săraci de la o sută (100) la o sută saisprezece (116). Drept urmare, prima parte a propozitiei se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt prezentate cu caractere cursive):

“Acordarea de sprijin FRDS pentru a îmbunătăti conditiile de viată si incluziunea socială a populatiei rome, adăpostită în o sută saisprezece (116) cămine pentru săraci, prin: [...]”.

1.3. La partea a III-a se adaugă un nou subparagraf 4, cu următorul continut:

“4. Programul de transfer de sume de bani pentru asistentă socială

Acordarea de sprijin MMFPS, precum si altor autorităti publice cu atributii în domeniu, în relatiile de subordonare si/sau coordonare dintre acestea, pentru a creste eficienta administrării si monitorizării prestatiilor de asistentă socială, printre altele prin: (i) modernizarea Sistemului de management al informatiilor (SMI) din cadrul Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale (ANPS) cu module pentru alocatiile de sprijin al familiilor si pentru venitul minim garantat (VMG); (ii) armonizarea procedurilor bazate pe testarea de mijloace în vederea stabilirii eligibilitătii pentru a putea beneficia de prestatii de asistentă socială; (iii) armonizarea criteriilor de evaluare a gradului de invaliditate si a cadrului institutional pentru prestatiile adresate persoanelor cu dizabilităti si pensiile pentru invalizi; (iv) dezvoltarea capacitătii institutionale si a instrumentelor pentru prevenirea si combaterea erorilor si fraudelor; (v) promovarea campaniilor de informare publică pentru prezentarea reformelor propuse în vederea eficientizării si optimizării sistemului de asistentă socială; si (vi) implementarea unor activităti de monitorizare si evaluare pentru a evalua: (a) efectul transferurilor pentru asistentă socială si impactul acestora; si (b) economiile obtinute din consolidarea prestatiilor de asistentă socială si din simplificarea modalitătii de administrare a prestatiilor de asistentă socială.”

2. La anexa nr. 2 sectiunea a IV-a litera A paragraful 2, tabelul este modificat pentru a reflecta realocările sumelor aferente împrumutului, conform solicitării.

Drept urmare, tabelul revizuit este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta scrisoare.

3. La anexa nr. 2 sectiunea a IV-a litera B, paragraful 2 se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt prezentate cu caractere cursive):

“2. Data de finalizare este 1 februarie 2013.”

4. Documentul-anexă se modifică după cum urmează:

4.1. Paragraful 14 se modifică si va avea următorul continut:

“14. MMFPS reprezintă Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Debitorului sau orice succesor al acestuia.” Drept urmare, toate referirile din Acordul de împrumut la “MMSSF” vor fi înlocuite cu referiri la “MMFPS”.

4.2. Se adaugă un nou paragraf 2, cu următorul continut:

“2. ANPS reprezintă Agentia Natională pentru Prestatii Sociale a Debitorului sau orice succesor legal al acesteia.”

4.3. Se adaugă un nou paragraf 9, cu următorul continut: “9. VMG înseamnă venitul minim garantat.”

4.4. Se adaugă un nou paragraf 13, cu următorul continut:

“13. SMI înseamnă Sistemul de management al informatiilor al ANPS (definit mai jos).”

Toate paragrafele din documentul-anexă vor fi renumerotate în consecintă, urmând ordinea alfabetică. Documentul-anexă modificat este atasat prezentei scrisori de modificare a Acordului de împrumut (anexa nr. 2).

Scrisoarea suplimentară revizuită va fi transmisă separat.

Vă rugăm să ne confirmati acordul dumneavoastră cu cele prezentate mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei atasate a prezentei scrisori, precum si a scrisorii suplimentare revizuite. Respectivele modificări vor intra în vigoare la data primirii celor două scrisori contrasemnate de către dvs.

 

Cu sinceritate, Peter Harold,

director,

Europa Centrală si Statele Baltice

Europa si Asia Centrală

(semnătură indescifrabilă)

 

ACCEPTAT:

ROMÂNIA

De către Bogdan Alexandru Drăgoi - reprezentant autorizat (semnătură indescifrabilă)

Functie: secretar de stat

Data:28 aprilie 2011

 

6 aprilie 2011

 

E.S. Gheorghe Ialomitianu

 

CC: E.S. loan Botis,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Bucuresti, România


 

Dlui Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat,

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Bucuresti, România

 

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dnei Angela Carabas,

director general,

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dlui Constantin Olteanu,

director al unitătii de management al proiectului,

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Bucuresti, România

 

Dlui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

ANEXA Nr. 1

 

Utilizarea sumelor din împrumut

 

Categoria

Valoarea alocată din împrumut

(exprimată în euro)

Procentul cheltuielilor care urmează a fi finantate

1. Bunuri, lucrări, servicii de consultantă, pregătire profesională, costuri operationale majorate si împrumuturi nerambursabile aferente părtii I a Proiectului, asa cum au fost stabilite prin planurile de dezvoltare anuală aferente respectivei părti I a Proiectului

13.700.000

85%

2. Bunuri, lucrări, servicii de consultantă, pregătire profesională, costuri operationale majorate si împrumuturi nerambursabile aferente părtii a II-a a Proiectului, asa cum au fost stabilite prin planurile de dezvoltare anuală aferente respectivei părti a II-a a Proiectului

6.100.000

85%

3. Bunuri, lucrări, servicii de consultantă, pregătire profesională, costuri operationale majorate si împrumuturi nerambursabile aferente părtii a III-a a Proiectului, asa cum au fost stabilite prin planurile de dezvoltare anuală aferente respectivei părti a III-a a Proiectului

27.200.000

85%

4. Bunuri, lucrări, servicii de consultantă, pregătire profesională, costuri operationale majorate si împrumuturi nerambursabile aferente părtii a IV-a a Proiectului, asa cum au fost stabilite prin planurile de dezvoltare anuală aferente respectivei părti a IV-a a Proiectului

200.000

85%

VALOARE TOTALĂ:

47.200.000

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DOCUMENT- ANEXA

 

Definitii

 

1. Plan de dezvoltare anuală reprezintă fiecare din cele 4 documente: (i) elaborate de FRDS, MEC, MMSSF si ANR, aferente părtii I, părtii a II-a, părtii a III-a si părtii a IV-a ale Proiectului, incluzând lista activitătilor ce urmează a fi desfăsurate în fiecare an calendaristic în contextul respectivei părti a Proiectului, precum si planul de implementare, procesele de achizitii si monitorizare si bugetul aferent respectivelor activităti; si (ii) agreate între Debitor si Bancă, în conformitate cu partea A.1 a sectiunii a II-a din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut.

2. Categorie înseamnă una din categoriile definite prin tabelul din sectiunea a IV-a a anexei nr. 4 la Acordul de împrumut.

3. Ghidul de consultantă reprezintă “Ghidul: Selectarea si angajarea consultantilor de către debitorii Băncii Mondiale”, publicat de Bancă în mai 2004.

4. Subproiecte pentru dizabilităti reprezintă proiecte finantate prin împrumuturi nerambursabile, selectate si implementate în


conformitate cu prevederile Manualului operational, având ca obiectiv îmbunătătirea asistentei pe termen scurt si lung acordate persoanelor cu dizabilităti, inclusiv, printre altele, finantarea restructurării si modernizării institutiilor existente, constructia si echiparea unor facilităti de infrastructură de dimensiuni reduse conforme cu standardele UE si procesul de dezinstitutionalizare, însotit de prestarea unor servicii la nivel de comunitate.

5. Subproiecte privind violenta conjugală reprezintă proiecte finantate prin împrumuturi nerambursabile, selectate si implementate în conformitate cu prevederile Manualului operational, având ca obiectiv sprijinirea victimelor unor cazuri de violentă conjugală, constând în finantarea modernizării infrastructurii existente sau constructia unor clădiri noi pentru centre multifunctionale în care vor fi prestate servicii sociale integrate pentru victimele unor asemenea cazuri si persoanele aflate în întretinerea acestora.

6. ECE înseamnă educatia copiilor la cele mai fragede vârste.

7. UE înseamnă Uniunea Europeană.

8. Conditii generale reprezintă “Conditiile generale de acordare a împrumuturilor din cadrul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare”, datate 1 iulie 2005.

9. VMG înseamnă venitul minim garantat.

10. Ghid pentru analiza impactului subproiectelor asupra mediului înconjurător semnifică documentul datat 14 martie 2006, aprobat de Bancă, în care sunt descrise procedurile în domeniul protectiei mediului, care trebuie respectate în fazele de identificare, fezabilitate si finalizare a proiectării subproiectelor privind interventiile prioritare, subproiectelor pentru dizabilităti, subproiectelor privind tinerii expusi riscurilor si subproiectelor privind violenta conjugală.

11. Legea nr. 7 înseamnă Legea Debitorului nr. 7/2005, cu amendamentele ulterioare.

12. Legea nr. 129 înseamnă Legea Debitorului nr. 129/1998, republicată în Monitorul Oficial al Debitorului, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, cu amendamentele ulterioare.

13. MEC semnifică Ministerul Educatiei si Cercetării al Debitorului sau orice succesor al acestuia.

14. SMI semnifică Sistemul de management al informatiilor al ANPS (definit mai jos).

15. MFP semnifică Ministerul Finantelor Publice al Debitorului sau orice succesor al acestuia.

16. MMFPS reprezintă Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Debitorului sau orice succesor al acestuia.

17. ANPF semnifică Agentia Natională pentru Protectia Familiei a Debitorului, înfiintată în conformitate cu Legea Debitorului nr. 217/2003, modificată prin Ordonanta Debitorului nr. 95/2003, si la care se face trimitere în partea a III-a a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut.

18. ANPH semnifică Agentia Natională pentru Persoanele cu Handicap a Debitorului, înfiintată în conformitate cu Ordonanta Debitorului nr. 14/2003, cu amendamentele ulterioare, si la care se face trimitere în partea a III-a a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut.

19. ANPS semnifică Agentia Natională pentru Prestatii Sociale a Debitorului sau orice succesor legal al acesteia.

20. ANR semnifică Agentia Natională pentru Romi a Debitorului, înfiintată în conformitate cu Legea nr. 7, ca o institutie cu personalitate juridică a administratiei publice centrale.

21. ONG semnifică organizatie neguvernamentală, care a fost înfiintată si care functionează conform legislatiei Debitorului.

22. Manual operational reprezintă manualul în care sunt descrise procedurile pentru implementarea Proiectului si care includ, printre altele: (i) proceduri care stau la baza organizării activitătilor administrative, de achizitii, de gestiune financiară si de monitorizare si evaluare; (ii) scheme pentru întocmirea planurilor de dezvoltare anuală si a raportărilor de proiect; (iii) criterii de eligibilitate, proceduri de selectie, termene si conditii si proceduri de achizitii pentru alocarea de sume nerambursabile în cadrul programelor aferente subproiectelor privind interventiile prioritare, subproiectelor pentru dizabilităti, subproiectelor privind tinerii expusi riscurilor si subproiectelor privind violenta conjugală; si (iv) Ghidul pentru analiza impactului subproiectelor asupra mediului înconjurător.

23. Subproiecte privind interventiile prioritare reprezintă proiecte finantate prin împrumuturi nerambursabile selectate si implementate în conformitate cu prevederile Manualului operational, având ca obiectiv îmbunătătirea conditiilor de viată si a incluziunii sociale a populatiei rome care locuieste în cămine pentru săraci inclusiv, printre altele, finantarea asistentei tehnice pentru pregătirea subproiectelor, constructia sau modernizarea unor facilităti de infrastructură de dimensiuni reduse, prestarea de servicii sociale si pregătire profesională la nivel de comunitate si activităti în domeniul protectiei mediului.

24. Ghidul de achizitii reprezintă “Ghidul pentru achizitiile aferente împrumuturilor BIRD si creditelor IDA, publicat de Bancă în mai 2004.

25. Plan de achizitii reprezintă planul de achizitii al Debitorului pentru Proiect din data de 4 mai 2006 si la care se face trimitere în paragraful 1.16 al Ghidului de achizitii si în paragraful 1.24 al Ghidului de consultantă, cu actualizările ulterioare, în conformitate cu prevederile respectivelor paragrafe.

26. FRDS reprezintă Fondul Român de Dezvoltare Socială, înfiintat în conditiile Legii nr. 129, ca institutie nonprofit, de interes public, cu personalitate juridică si beneficiind de autonomie administrativă.

27. Comitetul de coordonare reprezintă comitetul care urmează a fi înfiintat de către Debitor, cu o componentă si obiective de functionare care trebuie să fie aprobate de către Bancă, si la care se face trimitere în partea B.1 a sectiunii I din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut.

28. Acorduri subsidiare reprezintă Acordul subsidiar FRDS si Acordul subsidiar ANR la care se face trimitere în părtile A.1 si A.2 din sectiunea I a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut, conform cărora Debitorul va pune la dispozitia FRDS si, respectiv, ANR o parte din sumele trase din împrumut.

29. Subproiectul privind tinerii expusi riscurilor reprezintă proiecte finantate prin împrumuturi nerambursabile selectate si implementate în conformitate cu prevederile Manualului operational, având ca obiectiv facilitarea integrării sociale si profesionale a tinerilor cu vârste de peste 18 ani, care nu se mai încadrează în criteriile impuse de sistemul privind protectia copiilor, constând în finantarea unor centre multifunctionale care vor oferi servicii sociale integrate pentru astfel de tineri în vârstă de peste 18 ani.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri să mandateze reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., să aprobe toate operatiunile si demersurile necesare pentru fuziunea prin contopire a acestor societăti si constituirea unei noi societăti comerciale pe actiuni, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

(2) Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. se va constitui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. se va înfiinta prin fuziunea Societătii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A. si a Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A.

(2) în urma procesului de fuziune, societătile comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Complexul Energetic Craiova - S.A., Complexul Energetic Turceni - S.A. si Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu îsi încetează existenta, în conditiile legii.

Art. 3. - Proiectul actului constitutiv al Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. se transmite Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea sa, în adunările generale ale actionarilor societătilor care fuzionează, prevăzute la art. 2. alin. (1), în conditiile legii.

Art. 4. - De la data înregistrării în registrul comertului, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. preia toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile fostelor societăti comerciale supuse fuziunii si se subrogă în drepturi si obligatii decurgând din raporturile juridice ale acestora cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 5. - În termen de 60 de zile de la data înregistrării în registrul comertului a Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. se vor încheia protocoale de predare-preluare a activului si pasivului preluat de la societătile care au fuzionat.

Art. 6. - Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice si termice si exploatarea minelor si carierelor de lignit.

Art. 7. - Bunurile proprietate publică a statului administrate ori utilizate cu orice alt titlu de societătile comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri se preiau cu acelasi titlu de către societatea comercială înfiintată potrivit art. 1.

Art. 8. - Proiectul de fuziune va contine prevederi privind personalul angajat la societătile comerciale care fuzionează potrivit prezentei hotărâri, în conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum si dispozitii privind contractele colective de muncă.

Art. 9. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va coordona procesul de fuziune a celor 4 societăti de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, si va mandata reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ai societătii comerciale care se înfiintează, cu ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.

Art. 10. - Finalizarea în conditiile legii a reorganizării producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri potrivit art. 2 se face prin înmatricularea Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., si, respectiv, înregistrarea operatiunilor de fuziune se va face după obtinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în conditiile legii.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.024.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2011

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - be aproba suma de 122.000 lei, reprezentând diferenta de 48,41 % din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România, pentru anul 2011.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinantării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin

finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, capitolul “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul X “Alte cheltuieli”, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 209.

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.478/C/2010

 

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 10 noiembrie 2010, se completează după cum urmează:

- După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:

“Art. 531. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei.”

Art. II. - Compartimentele din cadrul Ministerului Justitiei vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.119/0


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 33 alin. (10) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane

si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, precum si Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 5.487.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind recunoasterea în învătământul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute în cadrul învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează recunoasterea studiilor obtinute în învătământul liceal - filiera tehnologică sau vocatională în învătământul tertiar nonuniversitar, în vederea construirii unui traseu de învătare care să evite dubla parcurgere a unor secvente de formare profesională.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică absolventilor filierei tehnologice sau vocationale din învătământului liceal de stat, privat ori confesional, acreditat sau autorizat, indiferent de forma de învătământ absolvită (învătământ cu frecventă ori învătământ cu frecventă redusă).

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru persoanele admise în învătământul tertiar nonuniversitar, absolventi ai învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care doresc să se specializeze în învătământul tertiar nonuniversitar în acelasi domeniu studiat în liceu sau în alt domeniu.

(3) Recunoasterea rezultatelor învătării dobândite în învătământul liceal - filiera tehnologică sau vocatională se realizează după transferul acestora în cadrul programului de formare din învătământul tertiar nonuniversitar.

(4) Transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite în învătământul liceal - filiera tehnologică sau vocatională se realizează pentru calificările profesionale pentru care există standarde de pregătire profesională, calificări înscrise în Registrul national al calificărilor, stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite în liceu se realizează în cadrul unitătii de învătământ care organizează învătământul tertiar nonuniversitar, atât pentru persoanele admise în urma sustinerii concursului de admitere în unitatea de învătământ respectivă, cât si pentru persoanele cărora Ie-a fost recunoscută admiterea sustinută în altă unitate de învătământ.

 

CAPITOLUL II

Transferul si recunoasterea rezultatelor învătării

 

Art. 3. - Transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite de absolventii învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) identificarea, evaluarea, transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite se realizează individual, la solicitarea persoanei interesate;

b) identificarea, evaluarea, transferul si recunoasterea rezultatelor învătării se realizează cu asigurarea accesului si a tratamentului egal tuturor persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul regulament;

c) procedurile si criteriile pentru identificarea, evaluarea, transferul si recunoasterea rezultatelor învătării sunt corecte, nepărtinitoare, transparente si sustinute de mecanisme de asigurare a calitătii;

d) modalitătile de identificare, evaluare, transfer si recunoastere a rezultatelor învătării respectă interesele legitime ale persoanelor.

Art. 4. - Procesul de transfer si recunoastere a rezultatelor învătării dobândite în învătământul liceal - filiera tehnologică sau vocatională se organizează conform unei proceduri elaborate la nivelul unitătii de învătământ organizatoare a învătământului tertiar nonuniversitar, care se bazează pe principiile descrise la art. 3 si are în vedere următoarele:

a) procedura se aplică după încheierea concursului de admitere în învătământul tertiar nonuniversitar, înaintea începerii programului de formare;


b) pentru aplicarea etapelor procedurale referitoare la transferul si recunoasterea rezultatelor învătării obtinute în liceu, în unitatea de învătământ care scolarizează elevi în învătământul tertiar nonuniversitar se constituie, prin decizie a directorului, comisia de transfer si recunoastere a rezultatelor învătării, denumită în continuare comisie;

c) transferul si recunoasterea rezultatelor învătării au în vedere inclusiv stagiile de pregătire practică, realizate pe durata învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională, organizate în unitatea de învătământ, la operatori economici ori institutii publice sau private cu care unitatea de învătământ a avut încheiate contracte/conventii-cadru ori laorganizatii-gazdă din cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională initială;

d) rezultatele posibile ale aplicării procedurii sunt:

(i) reducerea duratei perioadei de pregătire, în conformitate cu rezultatele învătării dobândite pe durata învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională; si/sau (ii) personalizarea parcursului de formare prin transferul si recunoasterea unora dintre rezultatele învătării dobândite pe durata învătământului liceal - filiera tehnologică sau vocatională. Art. 5. - Componenta comisiei este următoarea:

a) presedinte - directorul/directorul adjunct al unitătii de învătământ, cadru didactic de specialitate; în cazul în care niciunul dintre acestia nu este cadru didactic de specialitate va fi desemnat ca presedinte responsabilul ariei curriculare “Tehnologii”, cadru didactic de specialitate;

b) membri evaluatori: cadre didactice de specialitate pentru disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” specifice domeniului profesional în care vor fi recunoscute rezultatele învătării;

c) secretar - secretarul unitătii de învătământ sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de învătământ.

Art. 6. - Procedura cuprinde prevederi obligatorii referitoare la atributiile/activitătile principale ale comisiei, inclusiv precizări legate de:

a) identificarea elevilor admisi care pot beneficia de transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite în liceu -filiera tehnologică sau vocatională;

b) aplicarea etapelor procedurale de transfer si recunoastere a rezultatelor învătării dobândite în liceu - filiera tehnologică sau vocatională;

c) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare atributiilor/activitătilor principale desfăsurate în cadrul comisiei, semnate de toti membrii comisiei;

d) consemnarea în scris si comunicarea către persoanele solicitante a rezultatelor aplicării procedurilor de transfer si recunoastere a rezultatelor învătării dobândite în liceu.

Art. 7. - Etapele procedurale urmate de comisie si cuprinse în procedura elaborată la nivelul scolii sunt următoarele:

1. identificarea elevilor admisi care pot beneficia de transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite;

2. analiza conformitătii rezultatelor învătării cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale din învătământul tertiar nonuniversitar;

3. validarea rezultatelor învătării dobândite în liceu;

4. acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învătării dobândite în liceu;

5. transferul rezultatelor învătării validate;

6. recunoasterea rezultatelor învătării validate.

Art. 8. - Identificarea elevilor admisi care pot beneficia de transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite se realizează astfel:

a) comisia informează, prin afisare la avizierul scolii, asupra posibilitătii de transfer si recunoastere a rezultatelor învătării obtinute în liceu, în vederea flexibilizării parcursului de formare. Se va solicita elevilor admisi depunerea unei cereri scrise, însotită de documente doveditoare ale competentelor profesionale dobândite în liceu - filiera tehnologică sau vocatională: certificat(e) de calificare profesională, suplimentul la foaia matricolă, certificatul de mobilitate Europass pentru stagiile de pregătire practică absolvite în cadrul programelor Uniunii Europene, suplimentul descriptiv al fiecărui certificat de calificare profesională, în format Europass sau în format anterior acestuia, portofoliu educational/portofoliu personal pentru educatie permanentă;

b) persoanele interesate depun la secretariatul unitătii de învătământ cererile scrise si, după caz, documentele doveditoare ale competentelor profesionale.

Art. 9. - Analiza conformitătii rezultatelor învătării cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale din învătământul tertiar nonuniversitar se realizează astfel:

a) comisia realizează analiza conformitătii pentru elevii solicitanti identificati în etapa anterioară;

b) prin analiza conformitătii se constată dacă rezultatele învătării dobândite de elev în liceu - filiera tehnologică sau vocatională, evaluate si certificate, corespund standardului de pregătire profesională pentru calificarea din învătământul tertiar nonuniversitar pentru care acesta a fost admis.

Art. 10. - Validarea rezultatelor învătării dobândite în liceu se realizează astfel:

a) în urma analizei, rezultatele învătării dobândite de elev în învătământul liceal -filiera tehnologică sau vocatională, care corespund în întregime celor prevăzute de standardul de pregătire profesională al calificării profesionale din învătământul tertiar nonuniversitar la care a fost admis, sunt validate ca fiind dobândite;

b) validarea rezultatelor învătării se poate realiza pentru una sau mai multe unităti de competente a/ale calificării profesionale din învătământul postliceal ori pentru o parte din competentele ce apartin unei unităti de competente.

Art. 11. - Acordarea punctelor de credit asociate rezultatelor învătării dobândite în liceu se realizează astfel:

a) în cazul în care sunt validate rezultatele învătării corespunzătoare unei unităti întregi de competente din standardul de pregătire profesională al calificării din învătământul tertiar nonuniversitar pentru care elevul a fost admis, acestuia i se acordă punctele de credit asociate;

b) în situatia în care se validează numai o parte din competentele unei unităti de competentă, acordarea punctelor de credit se realizează după ce elevul parcurge procesul de pregătire personalizat si, în urma evaluării, se constată dobândirea rezultatelor învătării prevăzute pentru întreaga unitate de competente. În evaluarea întregii unităti de competente, rezultatele obtinute de către elev la evaluările anterior realizate sunt considerate valabile si consemnate ca atare.

Art. 12. - Transferul rezultatelor învătării validate se realizează astfel:

a) rezultatele învătării validate si punctele de credit asociate pentru o întreagă unitate de competente sunt transferate în cadrul programului de calificare din învătământul tertiar nonuniversitar;

b) transferul rezultatelor învătării, care corespund în totalitate unei unităti de competente, conduce la scurtarea duratei de pregătire. Rezultatul obtinut de către elev în urma evaluării anterior realizate este considerat valabil si consemnat ca atare, iar elevul nu va mai parcurge procesul de pregătire si evaluare aferent acestei unităti;

c) în situatia în care se transferă competente individuale, elevul nu mai parcurge procesul de pregătire si de evaluare aferent acestor competente, rezultatul obtinut de către elev în urma evaluării anterior realizate fiind considerat valabil si consemnat ca atare. În acest caz, pentru dobândirea rezultatelor învătării prevăzute de calificarea ce urmează a fi certificată la finalizarea învătământului tertiar nonuniversitar se personalizează


programul de pregătire individual conform planului de învătământ specific;

d) transferul competentelor individuale nu scuteste elevul de procesul de pregătire si evaluare pentru celelalte competente din unitatea integrală de competente a standardului de pregătire profesională.

Art. 13. - Recunoasterea rezultatelor învătării validate se realizează astfel:

a) recunoasterea rezultatelor învătării validate si transferate se face în scris de către comisie. Aceasta consemnează într-un proces-verbal unitătile de competente si punctele de credit asociate, respectiv competentele individuale si rezultatele obtinute de către elev la evaluările anterior realizate;

b) unitătile de competente si creditele asociate, respectiv competentele individuale recunoscute si rezultatele evaluărilor acestora sunt înscrise în documentele scolare ale elevului;

c) recunoasterea competentelor individuale este însotită de programul personalizat de pregătire, prin care elevul nu mai parcurge programul de pregătire si evaluare aferent competentelor recunoscute;

d) recunoasterea rezultatelor învătării anterior dobândite si programul personalizat de parcurgere a programului de calificare se transmit în scris elevului si se aduc la cunostinta persoanelor responsabile cu asigurarea pregătirii elevilor;

e) recunoasterea unor unităti de competente si competente individuale nu scuteste elevul de participarea la procesul de pregătire si evaluare pentru celelalte competente sau unităti de competente ale calificării.

Art. 14. - (1) Rezultatele învătării validate, transferate si recunoscute de către unitatea de învătământ sunt înscrise în documentele scolare si în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare profesională, pentru elevii care promovează examenul de certificare a calificărilor profesionale.

(2) Rezultatele învătării dobândite de elev care acoperă alte cunostinte, deprinderi si competente generale decât cele precizate de standardul de pregătire profesională sunt înscrise în portofoliul educational al elevului.

Art. 15. - Modul de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire pentru calificările profesionale din învătământul tertiar nonuniversitar, în conditiile existentei unui program individualizat pentru elevii ale căror rezultate ale învătării anterior dobândite au fost recunoscute, este decis, în acord cu comisia, de conducerea unitătii de învătământ care asigură scolarizarea.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Procesul-verbal cuprinzând recunoasterea rezultatelor învătării validate si transferate (unitătile de competente si punctele de credit asociate, respectiv competentele individuale si rezultatele obtinute de către elevi la evaluările anterior realizate), întocmit în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a), se arhivează si se păstrează permanent în arhiva unitătii de învătământ.

(2) Celelalte documente elaborate de comisie se arhivează până la sfârsitul scolarizării elevilor beneficiari ai procesului de recunoastere a studiilor, conform prevederilor legale.

(3) Completarea documentelor scolare si a actelor de studii include rezultatele învătării transferate si recunoscute si se realizează conform dispozitiilor în vigoare.

Art. 17. - Rezultatele scolare se validează conform regulamentului scolar si sunt trecute în registrul matricol.

Art. 18. - Lista definitiilor termenilor si expresiilor utilizate în regulament este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

 

LISTA

definitiilor termenilor si expresiilor utilizate în regulament

 

1. Competenta reprezintă capacitatea de a utiliza cunostinte, deprinderi, aptitudini si capacităti în situatii de lucru curente sau noi.

2. Creditele reprezintă o măsură a volumului si complexitătii rezultatelor învătării dobândite de un elev pe parcursul unui program de formare profesională, folosite pentru a indica progresele înregistrate si completarea unui program de formare care conduce către obtinerea unei calificări. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul si de la un sistem de învătare la altul.

3. Punctele de credit constituie cuantificarea numerică a importantei unei unităti de rezultate ale învătării raportate la o calificare. Pentru învătământul profesional si tehnic, punctele de credit sunt alocate pentru o calificare si pentru fiecare unitate de rezultate ale învătării si sunt precizate în standardul de pregătire profesională.

4. Rezultatele învătării reprezintă ceea ce se asteaptă de la un elev implicat în procesul de învătare să cunoască, să înteleagă si să fie capabil să execute/să demonstreze la finalizarea unui program de formare profesională. Rezultatele învătării sunt definite sub formă de cunostinte, deprinderi si competente personale si profesionale (autonomie si responsabilitate, capacitatea de a învăta, competente sociale si de comunicare, competente profesionale). Pentru învătământul profesional si tehnic, rezultatele învătării reprezintă competentele profesionale din standardul de pregătire profesională.

5. Unitatea de rezultate ale învătării este partea unei calificări care cuprinde un set coerent de cunostinte, deprinderi si competente generale, care pot fi evaluate si validate. Pentru învătământul profesional si tehnic, unitatea de rezultate ale învătării este unitatea de competente profesionale din standardul de pregătire profesională.

6. Evaluarea rezultatelor învătării reprezintă procesul prin care se stabileste faptul că un elev a dobândit anumite cunostinte, deprinderi si competente.

7. Validarea rezultatelor învătării este procesul prin care se confirmă că rezultatele învătării dobândite de un elev, evaluate si certificate, corespund cerintelor specifice pentru o unitate de rezultate ale învătării sau o calificare. Pentru calificările din învătământul profesional si tehnic aceste cerinte specifice sunt precizate în standardul de pregătire profesională.

8. Transferul rezultatelor învătării si al creditelor asociate este procesul prin care rezultatele învătării si creditele asociate acestora sunt transferate si integrate în programul de formare profesională pe care îl urmează elevul.

9. Recunoasterea rezultatelor învătării este procesul prin care se acordă un statut oficial rezultatelor învătării si competentelor dobândite, evaluate si validate, în vederea acordării certificatului de calificare profesională.

10. Certificarea rezultatelor învătării reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal rezultatele învătării dobândite de un elev, în urma unui proces de evaluare.

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru rad iod if uzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosarul de arbitraj nr. 3/2011

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din data de 3 octombrie 2011

având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Tănăsescu Mihai Alexandru - presedinte

Voican Măria Mădălina - arbitru

Găvenea Dumitru-Silvan - arbitru

Nemes Vasile - arbitru

Olteanu Edmond Gabriel - arbitru

 

Pe rol se află solutionarea cererilor de arbitraj formulate de către Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 10, bl. B7, sc. 1, ap. 39, sectorul 3, cu sediul ales pentru comunicarea actelor în municipiul Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3, sc. 1, ap. 16, sectorul 2, si de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. N. Titulescu nr. 88B, sectorul 1.

Cererea de arbitraj formulată de ADPFR, depusă la termenul din 12 septembrie 2011, are ca obiect stabilirea formei finale a protocolului privind stabilirea modalitătii de repartizare între

organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si stabilirea comisionului de colectare datorat de ADPFR colectorului unic UPFR.

Cererea de arbitraj formulată de UPFR, depusă la termenul din 12 septembrie 2011, are ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune cuvenite organismului beneficiar ADPFR si comisionul datorat colectorului unic UPFR pentru gestiunea colectivă obligatorie a acestor fonograme pentru anul 2011.


Arbitrajul s-a desfăsurat la termenele din 12, 21 si 29 septembrie 2011, conform celor consemnate în încheierile de sedintă aflate la dosarul cauzei de arbitraj. La termenul din 29 septembrie 2011 au avut loc dezbaterile si ambele părti au depus concluzii scrise.

În temeiul art. 3601 alin. 2 din Codul de procedură civilă, completul a amânat pronuntarea la data de 3 octombrie 2011.

Deliberările au avut loc în data de 3 octombrie 2011, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu participarea tuturor arbitrilor.

Având în vedere înscrisurile administrate, dezbaterile si concluziile părtilor,

COMPLETUL DE ARBITRAJ

constată următoarele:

Ambele organisme de gestiune colectivă, ADPFR si UPFR, au formulat cereri de initiere a procedurii de arbitraj, care au fost înregistrate la ORDA cu nr. RG 11/11.131 din 31 august 2011 si, respectiv, RGII/11.247 din 5 septembrie 2011.

Constituirea completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, părtile fiind convocate pentru tragere la sorti în vederea desemnării a 5 arbitri titulari si a 3 arbitri de rezervă.

Ca urmare a faptului că domnul Popovici Ernest Virgil a anuntat că se află în imposibilitate de a intra în completul arbitrai, acesta a fost înlocuit, în temeiul art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu primul arbitru de rezervă, în ordinea tragerii la sorti, domnul Găvenea Dumitru-Silvan.

Completul de arbitraj a fost convocat în data de 7 septembrie 2011, când, în baza art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, a stabilit primul termen de arbitraj, locul acestuia si onorariul.

ADPFR, prin cererea de arbitraj formulată, a solicitat stabilirea formei finale a protocolului privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si stabilirea comisionului datorat colectorului unic UPFR.

În motivarea cererii, ADPFR a arătat că începând cu anul 2006 în România există două organisme de gestiune colectivă pentru drepturile producătorilor de fonograme, UPFR si ADPFR, si că este necesar ca între cele două organisme să se încheie un protocol care să stabilească modalitatea de repartizare a remuneratiilor colectate de la organismele de televiziune în numele producătorilor de fonograme. ADPFR a sustinut că UPFR a refuzat în mod categoric definitivarea negocierilor si încheierea unui protocol care să stabilească criteriile repartizării între organisme a remuneratiei si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. A arătat că atât criteriile de repartizare, cât si comisionul de colectare au fost stabilite până în prezent unilateral de către UPFR.

În privinta criteriilor de repartizare a sumelor colectate, ADPFR a afirmat că este de acord cu repartizarea sumelor în conformitate cu criteriul utilizării reale a repertoriului fiecărui organism. A considerat că este obligatoriu ca între cele două organisme de gestiune colectivă să fie stabilită cota procentuală cuvenită fiecăruia, si nu doar criterii de repartitie.

A solicitat ca instanta arbitrală să aibă în vedere raportul de monitorizare realizat de TNS CSOP în România în perioada decembrie 2010-ianuarie 2011, coroborat cu numărul de holograme achizitionate de membrii fiecărui organism de gestiune colectivă. De asemenea, ADPFR a arătat că un alt criteriu pentru stabilirea procentelor cuvenite părtilor îl poate reprezenta un cos format din televiziunile de gen ponderat cu audientele ARMA. Un alt reper pentru procentul solicitat îl constituie hologramele achizitionate în anul 2010, fără a lua în considerare inserturile (CD/DVD-uri distribuite cu ziare, fără valoare economică). ADPFR a solicitat acordarea unui procent asemănător cu cel stabilit pentru sumele colectate având ca sursă retransmiterea prin cablu. A sustinut că nu există o modalitate de stabilire exactă a gradului de utilizare a repertoriului fiecărui organism de gestiune colectivă.

În ceea ce priveste comisionul retinut de către organismul de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, ADPFR a arătat că până în prezent UPFR a retinut un comision de 14%, stabilit în mod incorect, unilateral de către consiliul director al UPFR. A propus aplicarea unui comision de maximum 5%, având în vedere, în primul rând, optiunea membrilor ADPFR ca activitatea de colectare în ceea ce îi priveste să se facă în această limită de cheltuieli, în al doilea rând, cheltuielile reale care pot fi angajate pentru această activitate si, în al treilea rând, comparatia cu comisioanele de colectare stabilite în alte protocoale privind alte domenii de utilizare a obiectelor protejate.

UPFR, prin cererea de arbitraj formulată, a solicitat stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune cuvenite organismului beneficiar ADPFR si a comisionului datorat colectorului unic UPFR pentru gestiunea colectivă obligatorie a acestor fonograme, pentru anul 2011.

În cuprinsul cererii s-a afirmat că stabilirea criteriilor de repartitie trebuie făcută în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului gestionat de ADPFR. În mod concret, determinarea trebuie să fie făcută proportional cu utilizarea reală a fonogramelor de comert, astfel cum rezultă din playlisturile provenite de la organismele de televiziune, si, pentru sumele achitate de posturile generaliste care nu transmit playlist sau al căror playlist nu permite identificarea repertoriului utilizat sau care transmit un playlist incomplet, pentru partea nedocumentată din playlistul incomplet, potrivit cosului TV care contine toate playlisturile disponibile si prelucrabile, înaintate de televiziunile generaliste (altele decât cele muzicale) ponderate cu audienta.

UPFR a arătat că aplicând aceste criterii pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune în anul 2011, membrilor actuali ai ADPFR li se cuvine o remuneratie procentuală diferită în functie de categoria postului TV care a achitat remuneratia, respectiv, în prima variantă, 0,31% din sumele colectate de UPFR de la televiziunile generaliste si 7,75% din sumele colectate de la televiziunile muzicale. În cea de-a doua variantă, prin adăugarea la procentele care se cuvin ADPFR, strict în functie de utilizarea reală a repertoriului declarat, a fonogramelor neidentificate, respectiv a celor care nu au putut fi identificate ca apartinând repertoriilor celor două organisme beneficiare, ADPFR si UPFR, din cauza erorilor de declarare, ADPFR i se cuvine o remuneratie de 1,28% din sumele colectate de UPFR de la televiziunile generaliste si 14,71% din sumele colectate de acelasi organism de la televiziunile muzicale.

Cu privire la comisionul de colectare si repartizare către ADPFR a remuneratiilor echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, UPFR solicită un comision de 14% pentru acoperirea costurilor care vor fi evidentiate distinct de UPFR si justificate prin documente privind acoperirea reală a acestora.

Prin întâmpinarea formulată, ADPFR a invocat exceptia prematuritătii cererii de arbitraj formulate de către UPFR. A arătat că prin cererea introductivă au fost invocate pretentii care nu au fost supuse în prealabil negocierii, ceea ce reprezintă “un fine de neprimire ce împiedică luarea unei hotărâri”, si că “orice propunere făcută direct în arbitraj este neavenită si prematur formulată”. Au fost indicate drept temei de drept al sustinerilor “dispozitiile art. 131 si următoarele din lege, privind reglementarea procedurilor de negociere”.

Cu privire la fondul raporturilor dintre părti, ADPFR a sustinut că este obligatorie stabilirea unor procente de repartizare a sumelor colectate, si nu doar a unor criterii de repartizare. ADPFR a afirmat că playlisturile prelucrate de UPFR nu corespund realitătii si nu pot fi privite ca un instrument serios pentru determinarea cotei procentuale a fiecărui organism de gestiune colectivă. Întâmpinarea cuprinde critici cu privire la variantele stabilite de către UPFR. ADPFR a arătat că studiile de monitorizare a televiziunilor, prezentate de UPFR, sunt nerelevante atât timp cât nu se stie care este obiectul monitorizării acestor institute de sondare. Referitor la comisionul de colectare si repartizare, ADPFR subliniază că propunerea UPFR nu are nicio justificare si nici nu se reflectă în cheltuielile reale realizate cu activitatea de colectare.

UPFR a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea, în parte, a cererii de arbitraj formulate de ADPFR. Apărările reiterează sustinerile cuprinse si în cererea de arbitraj a UPFR în ceea ce priveste aplicarea criteriului utilizării reale a repertoriului utilizat de fiecare organism de gestiune colectivă, conform art. 127 alin. (1) lit. f)si art. 134 alin. (2) lit. d)din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Au fost combătute propunerile de criterii formulate de ADPFR si s-a arătat, printre altele, că repartizarea remuneratiilor achitate de televiziunile generaliste după un cos TV care să contină playlisturile televiziunilor muzicale este profund inechitabilă si chiar tendentioasă. S-a arătat că acordarea de remuneratii mai mari decât cele aferente utilizării repertoriului gestionat de ADPFR reprezintă îmbogătire fără justă cauză a acestui organism de gestiune.

Referitor la comisionul de colectare si repartizare a remuneratiilor, s-a afirmat că reducerea drastică a comisionului, fără a se tine seama de necesitatea desfăsurării unor activităti eficiente de colectare si repartizare, afectează activitatea de colectare, conducând în final la scăderea sumelor care vor fi colectate numai în limita costurilor de colectare stabilite a priori prin arbitraj.

În cauză, ambele părti au administrat proba cu înscrisuri. Niciuna dintre părti nu a solicitat încuviintarea si administrarea altei probe.

Analizând actele si lucrările dosarului, completul de arbitraj retine următoarele:

Completul de arbitraj este legal învestit si are competenta de a solutiona cererile de arbitraj formulate de ADPFR si UPFR în temeiul art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la exceptia prematuritătii cererii de arbitraj formulate de UPFR, invocată de ADPFR, trebuie avut în vedere că procedura reglementată de art. 131 si 1311 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, este aplicabilă doar în privinta negocierii metodologiilor dintre organismele de gestiune colectivă si utilizatori. În spetă, ambele părti au calitatea de organisme de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme si prezentul arbitraj se desfăsoară în conditiile art. 133 alin. (5) raportat la art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Art. 133 alin. (2) din acest act normativ stabileste depunerea de către organismele de gestiune colectivă pentru acelasi domeniu de creatie la ORDA a unui protocol prin care sunt stabilite: a) criteriile repartizării între organisme a remuneratiei; b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al ORDA, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză; c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. Nedepunerea protocolului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor dă dreptul oricăruia dintre organismele de gestiune colectivă să initieze procedura de arbitraj. Trimiterea făcută de art. 133 alin. (5) la art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, are în vedere doar procedura de initiere si desfăsurare a arbitrajului, nu si etapele prealabile acestuia.

Prin urmare, nu există o dispozitie legală în sensul parcurgerii unei proceduri prealabile obligatorii de natura aceleia arătate de ADPFR prin întâmpinare.

Exceptia prematuritătii cererii de arbitraj formulate de către UPFR este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Cu privire la limitele învestirii, completul de arbitraj constată că, desi textul art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, face referire la stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiilor între organismele de gestiune colectivă, repartizarea efectivă rămâne fără continut în lipsa determinării unor procente concrete întemeiate pe aceste criterii. Este justificată determinarea procentuală a repartizării sumelor colectate, în raport cu caracterul procentual al remuneratiei datorate de organismele de televiziune pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora si cu practica în domeniu atât a instantei arbitrale, cât si a instantelor judecătoresti (de exemplu, Hotărârea arbitrală din 20 decembrie 2008, Decizia civilă nr. 264Adin 2 decembrie 2008, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală).

Dar, în niciun caz, instanta arbitrală nu are dreptul de a stabili mai mult decât atât, respectiv un protocol sau o metodologie aplicabilă între organismele de gestiune colectivă, asa cum a solicitat prin cererea de arbitraj ADPFR.

În privinta criteriilor repartizării între organisme a remuneratiei colectate, completul de arbitraj constată că sustinerile părtilor sunt convergente în ceea ce priveste aplicarea cu prioritate a criteriului utilizării reale a repertoriului utilizat de fiecare organism de gestiune colectivă. Acest criteriu este în acord cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare - art. 127 alin. (1)lit. f), art. 1311 alin. (1) lit. d), art. 1311 alin. (2) teza a II-a si art. 134 alin. (2) lit. d) teza I.

În ceea ce priveste criteriile suplimentare propuse de ADPFR, nu poate fi retinut argumentul în sensul că trebuie avută în vedere ponderea sau audienta unui anumit gen muzical. Niciunul dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme nu detine în exclusivitate si în totalitate producătorii unui anumit gen muzical. Este corect ca raportarea să fie făcută la repertoriul concret pe care fiecare dintre părti îl gestionează.

Nu poate fi avut în vedere nici numărul de holograme achizitionate de membrii fiecărui organism de gestiune colectivă. Acest criteriu nu poate măsura nici măcar vandabilitatea respectivelor opere, în conditiile în care se face referire la hologramele achizitionate, si nu la exemplarele vândute. Oricum, în discutie este radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, nu chestiuni colaterale.

Este esential că în cauză doar UPFR a probat utilizarea reală a fonogramelor. ADPFR nu a solicitat administrarea unei probe care să îi confirme sustinerile din cererea de arbitraj si din întâmpinare în ceea ce priveste folosirea reală a propriului repertoriu.

În raport cu dispozitiile legale si cu continutul Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, trebuie să se acorde prioritate criteriului repartizării remuneratiei colectate proportional cu utilizarea reală a fonogramelor, asa cum rezultă din playlisturile provenite de la organismele de televiziune.

Pentru determinarea remuneratiei cuvenite părtilor din sumele achitate de posturile TV generaliste care nu transmit playlistsau al căror playlist nu permite identificarea repertoriului utilizat sau care transmit un playlist incomplet, pentru partea nedocumentată din playlistul incomplet, repartizarea urmează să fie făcută potrivit cosului TV care contine toate playlisturile disponibile si prelucrabile, înaintate de televiziunile generaliste (altele decât cele muzicale) ponderate cu audienta.

Nu poate fi avut în vedere pentru stabilirea remuneratiei cuvenite părtilor din sumele achitate de posturile TV generaliste un criteriu reprezentat de un cos format din playlisturile si audientele televiziunilor de gen (muzicale), asa cum a sustinut ADPFR.

În raport cu criteriile stabilite de completul de arbitraj, procentelor propuse de către UPFR prin cererea de arbitraj si prin concluziile scrise (“varianta a doua”) trebuie să li se aducă câteva corectii.

Sunt demne de retinut sustinerile ADPFR în sensul că proportia remuneratiilor achitate de televiziunile muzicale este de 5% din totalul sumelor colectate de la televiziuni, iar în cazul televiziunilor generaliste de 95% (pagina 13 penultimul alineat din întâmpinare). Sunt, de asemenea, de retinut si afirmatiile UPFR în sensul în care, în aplicarea primului criteriu al utilizării reale a repertoriului fiecărui organism de gestiune colectivă, secundele difuzate din fiecare repertoriu trebuie să se raporteze la piesele identificate.

Prin urmare, folosind criteriile mai sus expuse, completul de arbitraj stabileste împărtirea în cote procentuale a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune astfel: 97,59% pentru UPFR si 2,41% pentru ADPFR.

Cu privire la comisionul de colectare, părtile au avut pozitii diferite atât prin cererile de învestire, cât si cu prilejul dezbaterilor, respectiv ADPFR a propus un comision de colectare de maximum 5%, în timp ce UPFR a solicitat un comision de colectare în cuantum de 14%.

Completul de arbitraj a retinut, în primul rând, principiul acoperirii reale a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector, astfel cum este el reglementat de art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Ambele părti au sustinut acest principiu cu rezultate diferite însă.

Completul a avut în vedere estimarea de buget a UPFR pentru anul 2011 din care rezultă că încasările din colectarea remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune au fost previzionate a fi în valoare de 6.100.000 lei.

Cheltuielile prognozate (pe categoriile de costuri radio-tv, costuri repartitie, costuri monitorizare, costuri administrativ) includ: cheltuieli privind consumabile, onorarii, telecomunicatii, servicii postale, comisioane bancare, prestări servicii, licente software, salarii, combustibil, energie, apă, asigurări, întretinere, amortizări. După cum se constată, aceste cheltuieli se fac inclusiv în interesul membrilor UPFR si completul retine că se impune reducerea procentului de 14% propus de UPFR. Cu titlu de exemplu pot fi date si alte costuri cum ar fi costuri antipiraterie si comisionul de publicitate/PR. În ceea ce priveste costurile antipiraterie, UPFR nu posedă un mandat în acest sens, astfel cum impun prevederile art. 139 alin. (1) teza finală din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, iar în ceea ce priveste comisionul de PR/publicitate, acesta nu se justifică întrucât activitatea de colectare nu necesită nici publicitate, nici PR.

Prevederile celor două texte de lege care au aplicare în cauză, art. 134 alin. (2) lit. b) si art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, impun o limită maximă de 15% din sumele colectate anual pentru “comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic”.

Altfel spus, aplicând textul la cauza dedusă arbitrajului, comisionul datorat de membrii ADPFR propriului organism de gestiune, împreună cu comisionul datorat către UPFR, ca organism colector, nu trebuie să depăsească 15% din sumele colectate anual. Or, dacă membrii ADPFR plătesc doar UPFR un comision de 14% din sumele colectate, rezultă că propriului organism nu îi mai pot plăti decât 1%. În aceste conditii se creează o diminuare a capacitătii de functionare a organismului de gestiune, rolul comisionului către propriul organism de gestiune colectivă fiind, potrivit textelor legale mentionate, chiar de a acoperi cheltuielile de functionare.

Totusi, având în vedere nevoia de monitorizare permanentă a organismelor de televiziune, activitate ce presupune costuri crescute, dar care prezintă interes pentru toti membrii celor două organisme de gestiune colectivă, completul de arbitraj retine că un comision de 5%, propus de ADPFR, este insuficient.

De aceea, fată de cele de mai sus si văzând dispozitiile art. 133 alin. (2) lit. c) coroborate cu ale alin. (4) al aceluiasi articol din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, care promovează principiul acoperirii reale a costurilor de colectare, completul de arbitraj stabileste un comision de colectare în cuantum de 7%, considerând că nu pot fi retinute în cuantumul comisionului de colectare decât acele sume care se înscriu în categoria strictă a costurilor de colectare.

În ceea ce priveste cheltuielile arbitrale, întrucât cererea fiecărei părti a fost admisă numai în parte, completul de arbitraj urmează a le compensa, potrivit art. 276 din Codul de procedură civilă, alte cheltuieli avansate de părti rămânând în sarcina acestora.


Fată de considerentele expuse,

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Respinge exceptia prematuritătii cererii de arbitraj formulate de către UPFR.

Admite, în parte, cererea de arbitraj formulată de ADPFR.

Admite, în parte, cererea de arbitraj formulată de UPFR.

Stabileste, în baza criteriului utilizării reale a repertoriilor gestionate de părti, împărtirea în cote de 97,59% pentru UPFR si 2,41% pentru ADPFR a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune.

Stabileste, un comision de colectare de 7% datorat de ADPFR organismului de gestiune colectivă UPFR, desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme.

Compensează cheltuielile arbitrale

Pronuntată astăzi, 3 octombrie 2011, la sediul ORDAdin municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118, et. 4-5, sectorul 1.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Complet de arbitraj:

Tănăsescu Mihai Alexandru -presedinte

Voican Măria Mădălina - arbitru

Găvenea Dumitru-Silvan - arbitru

Nemes Vasile - arbitru

Olteanu Edmond Gabriel -arbitru


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.