MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 729/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

738. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

739. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

740. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

741. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

 

1.002. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

1.003. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

1.004. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Oprea Ion din functia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de inspector guvernamental

 

1.005. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

1.009. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

115. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Oprea Ion în functia publică de inspector guvernamental

 

116. - Decizie privind eliberarea domnului Silviu Bian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

234. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 619/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Florea Antoaneta, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, delegată în functia de procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Serviciului judiciar civil, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 738.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 617/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Hagiu Daniela-Liliana, judecător la Judecătoria Vaslui, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 739.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 616/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Boitos Ioan, judecător la Judecătoria Sighisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 740.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 618/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Fîntînă Rodica, procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel, delegată în functia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2011.

Nr. 741.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

 

Ca urmare a Infogramei nr. 724 din 26 ianuarie 2011 prin care Reprezentanta Permanentă a României la Uniunea Europeană a comunicat autoritătilor române faptul că Comisia Europeană a recomandat modificarea legislatiei în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă cu acquis-ul si jurisprudenta europeană în domeniul achizitiilor publice si concesiunilor, precizând că deja cazul a fost trimis pentru a fi introdus în sistemul EU Pilot care precede procedurile de încălcare a dreptului comunitar (infringement),

tinând seama că prin Acordul-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, si România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în calitate de Agent al împrumutatului, în valoare de 1,4 miliarde euro (/Acord), si prin Memorandumul de întelegere dintre Uniunea Europeană si România (Memorandum), care constituie parte integrantă din Acord, la capitolul E “Reforme structurale”, al treilea paragraf, se precizează “cadrul legal privind parteneriatele public-privat din România trebuie revizuit pentru a se asigura concordanta deplină cu Directivele Europene privind achizitiile publice”, este imperios necesară, pentru respectarea angajamentelor internationale pe care România si Ie-a asumat, modificarea cadrului legal national în domeniul parteneriatului public-privat în vederea compatibilizării acestuia cu legislatia europeană în cel mai scurt timp.

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfectionarea si armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene în materie, luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect declansarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană, consecinta cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,

luând în considerare Infograma nr. 9.071 din 11 octombrie 2011 prin care Reprezentanta Permanentă a României la Uniunea Europeană a comunicat scrisoarea domnului Jonathan Faull, director general al DG Markt, prin care autoritătile române au fost informate că procedura de încălcare a dreptului european poate fi închisă de îndată ce prezenta ordonantă de urgentă va fi adoptată si notificată serviciilor Comisiei Europene, în forma agreată de cele două părti,

tinând cont de recomandările Comisiei Europene, precum si de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, se impune initierea unei ordonante de urgentă pentru modificarea Legii parteneriatul public-privat nr. 178/2010, cu modificările si completările ulterioare, în care să fie prevăzute ajustările impuse de prevederile normelor europene si prin care să fie îmbunătătit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) nediscriminarea - asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de nationalitate sau cetătenie, să poată participa la procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat si să aibă sansa de a deveni contractant;

b) tratamentul egal - stabilirea si aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti investitorii privati, astfel încât acestia să beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de selectie si de a deveni contractant;”.

2. După articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 31-33, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Investitorii privati care, în temeiul legislatiei statului membru în care sunt stabiliti, au dreptul să presteze serviciul în cauză nu pot fi respinsi numai pe motiv că, în temeiul legislatiei române, sunt obligati să fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau scrisorilor de intentie, numele si calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestatiei în cauză.

(2) Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de investitori privati, la procedura de selectie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intentie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privati să aibă o anumită formă juridică, dar grupul selectat va fi obligat să dobândească o anumită formă juridică în cazul în care i s-a atribuit contractul, în măsura în care această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului.

Art. 32. - În scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de către partenerii publici, statul român în relatiile iui cu alte state membre aplică în relatiile lor conditii la fel de favorabile precum cele pe care le aplică operatorilor economici/investitorilor privati din tările terte în temeiul acordului privind contractele de achizitii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. În acest scop, statul român se consultă cu privire la măsurile pe care urmează să le ia în scopul punerii în aplicare a acordului, în cadrul Comitetului consultativ pentru achizitii publice constituit în temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achizitiile publice de lucrări.

Art. 33. - Fără a aduce atingere dispozitiilor prezentei legi, în special celor privind obligatiile în materie de publicitate a contractelor atribuite si de informare în legătură cu investitorii privati, si în conformitate cu cadrul legal în materie, acesta din urmă nu divulgă informatiile comunicate de investitorii privati cu titlu confidential; respectivele informatii cuprind în special secrete tehnice sau comerciale si aspectele confidentiale ale ofertelor/scrisorilor de intentie.”

3. La articolul 4, literele e) si s) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care si-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selectie si este dispusă să asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situatiei prevăzute la art. 31 alin. (1), si care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrări - cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piată bunuri, servicii si/sau executie de lucrări;

s) valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat- suma valorii aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabiiitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.”

4. La articolul 4, după litera s) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu următorul cuprins:

,,t) contractele de parteneriat public-privat de lucrări - contractele de parteneriat care au ca obiect fie executia, fie atât proiectarea, cât si executia unor lucrări referitoare la una dintre activitătile mentionate la anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrări care să răspundă unor necesităti precizate de partenerul public în continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. O «lucrare» este rezultatul unui ansamblu de lucrări de constructie sau de lucrări publice, destinată să îndeplinească ea însăsi o functie economică sau tehnică;

t) contractele de parteneriat public-privat de bunuri - contractele de parteneriat, altele decât cele prevăzute la lit. t), care au ca obiect furnizarea de bunuri care să răspundă unor necesităti precizate de partenerul public în continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri si care acoperă, în mod accesoriu, lucrări de montaj si de instalare este considerat «contract de parteneriat public-privat de bunuri»;

u) contractele de parteneriat public-privat de servicii - contractele de parteneriat, altele decât contractele specificate la lit. t) si t), care au ca obiect prestarea de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atât bunuri, cât si servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, este considerat «contract de parteneriat public-privat de servicii», în cazul în care valoarea serviciilor în cauză este mai mare decât valoarea bunurilor cuprinse în contract. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii în întelesul anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care cuprinde numai incidental activităti în întelesul anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii.”

5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în sensul art. 11 lit. h), se întelege:

a) retea publică de telecomunicatii - infrastructura publică de telecomunicatii care permite trimiterea de semnale între puncte terminus definite ale retelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

b) punct terminus al retelei - ansamblul de conexiuni fizice si specificatii tehnice de acces care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii si sunt necesare pentru a avea acces la respectiva retea publică si pentru a comunica în mod eficient prin intermediul său;

c) servicii publice de telecomunicatii - serviciile de telecomunicatii furnizate de una sau mai multe entităti de telecomunicatii desemnate în mod special de statul membru;

d) servicii de telecomunicatii - serviciile care constau, integral sau partial, în transmisia si transmiterea de semnale în reteaua publică de telecomunicatii prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii.”

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - Contractele de parteneriat public-privat de lucrări, de bunuri si de servicii includ si contractele care se atribuie în scopul efectuării unei activităti relevante în sectoarele de utilitate publică: gaze, energie termică si electrică, apă, transport, servicii postale, explorarea sau extractia de petrol, gaze, cărbune sau alti combustibili solizi, precum si porturile sau aeroporturile.”

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte:

a) contracte de lucrări;

b) contracte de bunuri;

c) contracte de servicii.”

8. După articolul 51 se introduc cinci noi articole, articolele 52-56, cu următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) în ceea ce priveste gazele si energia termică, prezenta lege se aplică următoarelor activităti relevante:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termică;

b) alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea retele.

(2) Alimentarea cu gaze sau energie termică a retelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră activitate relevantă în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) producerea de gaze sau energie termică de către partenerul public este consecinta inevitabilă a desfăsurării unei activităti, alta decât cele mentionate la alin. (1) sau (3) ori la art. 53-56;

b) alimentarea retelei publice este destinată doar exploatării economice a unei asemenea productii si reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entitătii, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

(3) în ceea ce priveste energia electrică, prezenta lege se aplică următoarelor activităti relevante:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distributiei energiei electrice;

b) alimentării cu energie electrică a unor asemenea retele.

(4) Alimentarea cu energie electrică a retelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (3), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) producerea de energie electrică de către partenerul public are loc deoarece consumul său este necesar pentru desfăsurarea unei activităti, alta decât cele mentionate la alin. (1)-(3) sau la art. 53-56;

b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depăsit 30% din productia totală de energie a entitătii, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 53. - (1) Prezenta lege se aplică următoarelor activităti relevante:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distributiei de apă potabilă;

b) alimentarea cu apă potabilă a unor asemenea retele.

(2) Prezenta lege se aplică si contractelor de parteneriat public-privat atribuite de parteneri publici care desfăsoară o activitate mentionată la alin. (1) si care:

a) se referă la proiecte de inginerie hidraulică, irigatii sau drenare, cu conditia ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare ori drenare;

b) au legătură cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

(3) Alimentarea cu apă potabilă a retelelor care furnizează un serviciu public, de către un partener public, nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) producerea de apă potabilă de către partenerul public se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfăsurarea unei activităti, alta decât cele mentionate la art. 52-56;

b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depăsit 30% din productia totală de apă potabilă a partenerului public, având în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 54. - (1) Prezenta lege se aplică activitătilor relevante privind punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz ori prin cablu. În ceea ce priveste serviciile de transport, se consideră că o retea există în cazul în care serviciul este oferit în conditii de functionare stabilite de o autoritate competentă, cum ar fi conditiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecventa serviciului.

(2) Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care si alti investitori privati au dreptul să presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zonă geografică si în aceleasi conditii ca si partenerii publici.

Art. 55. - (1) Prezenta lege se aplică activitătilor privind prestarea următoarelor servicii:

a) servicii postale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale - corespondentă, cărti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care precedă si urmează expedierii;

c) servicii cu valoare adăugată în legătura cu posta electronică si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronică recomandată;

d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondentă, care nu poartă adresă;

e) servicii financiar-postale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. XVII Asi la art. 24 lit. c) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, si care includ, în principal, mandatele postale si transferurile pe bază de conturi curente postale;

f) servicii logistice, care combină livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decât cele postale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) intră în categoria activitătilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează si servicii postale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai dacă activitatea de servicii postale nu este direct expusă concurentei pe o piată la care accesul nu este restrictionat.

(3) în sensul prevederilor alin. (2), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurentei se stabileste de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de partenerul public interesat, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situatia existentă.

(4) Procedura specifică pentru elaborarea si transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (3) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 56. - Prezenta lege se aplică activitătilor relevante referitoare la exploatarea unei regiuni geografice în scopul:

a) explorării sau extractiei de petrol, gaze, cărbune sau alti combustibili solizi;

b) punerii la dispozitia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor si a porturilor maritime sau fluviale ori a altor terminale de transport.”

9. La articolul 6, alineatele (21) si (22) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(21) în situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. b), la constituirea asocierii, având în vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale în materia proprietătii publice, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

(22) în situatia asocierii unei autorităti publice centrale cu una sau mai multe autorităti publice locale, conform art. 8 lit. b), în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritătii publice centrale, în bună stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).”

10. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Este partener public, în sensul prezentei legi:

a) oricare organism al statului, autoritate publică sau institutie publică, care actionează la nivel central, regional ori local, sau organisme de drept public, indiferent de activitatea lor, incluzându-le pe cele care operează activităti mentionate la art. 52-56. Un «organism de drept public» înseamnă orice organism:

(i) stabilit în scopul specific de a satisface nevoile de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial; si (ii) având personalitate juridică; si (iii) finantat, în cea mai mare parte, de către un partener public din cei enumerati la lit. a); sau - făcând obiectul supervizării, gestionării de către un partener public dintre cei enumerati la lit. a); sau


- având un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, în cadrul căruia mai mult de jumătate dintre membri sunt numiti de către un partener public dintre cei enumerati la lit. a);

b) oricare asociere formată din unul sau mai multi parteneri publici enumerati la lit. a), autorităti, institutii publice si întreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de activitatea lor, inclusiv cei care operează una dintre activitătile mentionate la art. 52-56;

c) orice întreprindere publică care operează una dintre activitătile mentionate în art. 52-56, asupra cărora partenerii publici definiti la lit. a) si b) pot exercita, direct sau indirect, o influentă dominantă în virtutea dreptului de proprietate, participării financiare ori normelor care o guvernează. Influenta dominantă se prezumă în cazul în care partenerii publici definiti la lit. a) si b), direct sau indirect, fată de o întreprindere:

- detin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; sau

- controlează majoritatea voturilor asociate actiunilor emise de întreprindere; sau

- pot numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a întreprinderii;

d) orice entităti juridice care, dacă nu sunt parteneri publici asa cum sunt definiti la lit. a)-c), desfăsoară printre activitătile lor una ori mai multe dintre activitătile mentionate la art. 52-56 sau orice combinatie a acestora si beneficiază de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competentă. În sensul prezentei legi, «drepturile speciale sau exclusive» înseamnă drepturile acordate de către o autoritate competentă a unui stat membru prin intermediul unei dispozitii legislative, de reglementare ori administrative, care au ca efect limitarea exercitării activitătilor definite în art. 52-56 la una sau mai multe entităti si care afectează substantial capacitatea altor entităti de a efectua o astfel de activitate.”

11. La articolul 10, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) protectia unor interese esentiale de stat impune acest lucru;”.

12. La articolul 11, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv partenerilor publici pentru uz propriu în cadrul propriilor activităti, cu conditia ca serviciul prestat să fie integral remunerat de către partenerul public.”

13. La articolul 11, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) sunt reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de către autoritătile sau entitătile contractante în domeniile apărării si securitătii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE;

h) în urma atribuirii, partenerii publici pot pune la dispozitie sau pot exploata retele publice de telecomunicatii ori pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicatii.”

14. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) unui acord international încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul ori mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizează furnizarea de produse sau executia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare si numai dacă prin acordul respectiv a fost mentionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; toate acordurile sunt comunicate Comisiei Europene de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;”.

15. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Partenerul public are obligatia de a exclude din procedura de selectie pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are cunostintă că în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru participare la activităti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru fraudă si/sau pentru spălare de bani.

(3) Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedură de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronuntate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislatia natională a altor tări;

b) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit;

c) a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională;

d) prezintă informatii incorecte sau nu prezintă informatiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.”

16. La articolul 18 alineatul (2), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei câstigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare;”.

17. La articolul 18 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

,,k1) partenerul public va publica anuntul de atribuire a contractului, cu respectarea continutului prevăzut în anexa la prezenta lege;”.

18. La articolul 18, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), termenul de primire a ofertelor este de 52 de zile calendaristice de la data trimiterii anuntului de selectie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) în cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, când partenerul public nu este în măsura să definească, din motive obiective, fără ajutor si în avans, mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.”

19. La articolul 18 alineatul (7), litera q) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,q) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei câstigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare;”.


20. La articolul 18 alineatul (7), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins:

,,r1) partenerul public va publica anuntul de atribuire a contractului, cu respectarea continutului prevăzut în anexa la prezenta lege;”.

21. La articolul 18 alineatul (7), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

,,t) partenerii publici pot prevedea ca procedura să se desfăsoare în etape succesive, pentru a reduce numărul de solutii care trebuie discutate în etapa de negociere, aplicând criteriile de atribuire mentionate în anuntul de selectie sau în documentul atasat anuntului de selectie. Partenerii publici continuă negocierea până când sunt în măsură să identifice solutia sau solutiile, după caz, după ce le-au comparat, care pot răspunde necesitătilor lor.”

22. La articolul 18, alineatele (8), (13) si (18) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(8) în cazul procedurii de dialog competitiv, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 51 alin. (1), termenul minim de primire a scrisorilor de intentie este de 37 de zile calendaristice de la data transmiterii anuntului de selectie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13) Criteriile de evaluare si negociere trebuie să includă cel putin costul total al ofertei si obiectivele de performantă definite conform scopului contractului.

(18) în cazul în care un investitor privat depune o ofertă cu un pret neobisnuit de scăzut, partenerul public are dreptul să o descalifice, dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la investitorul privat această ofertă nu este sustinută din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anuntul de selectie si/sau documentul atasat. Ofertele/Scrisorile de intentie sunt considerate inacceptabile/neconforme/ descalificate, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

23. La articolul 18, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (181), cu următorul cuprins:

“(181) Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv, cu exceptia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens si acesta nu este în măsură să demonstreze, în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, că ajutorul în cauză nu afectează concurenta loială între investitorii privati ce participă la una dintre procedurile de selectie stabilite prin prezenta lege. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, informează Comisia Europeană cu privire la aceasta.”

24. La articolul 18, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

“(24) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si ca o chestiune de exceptie, partenerii publici pot atribui un contract de parteneriat public-privat printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat initial si nici în contractul initial de parteneriat public-privat si care au devenit necesare, ca urmare a unei situatii neprevăzute, pentru executia lucrării ori serviciilor descrise de acestea, cu conditia atribuirii contractului investitorului privat care a contractat respectiva lucrare sau respectivul serviciu si:

- în cazul în care respectivele lucrări sau servicii suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic ori economic de contractul initial fără a constitui un inconvenient major pentru partenerii publici; sau

- în cazul în care respectivele lucrări sau servicii, chiar dacă pot fi separate de executarea contractului initial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia.

Cu toate acestea, valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 50% din valoarea contractului initial.”

25. După articolul 20 se introduc patru noi articole, articolele 201-204, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) întrucât în cazul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, partenerii publici pot autoriza investitorii privati să prezinte oferte alternative.

(2) în anuntul de selectie partenerii publici trebuie să precizeze dacă autorizează sau nu oferte alternative. În lipsa acestei mentiuni, ofertele alternative nu pot fi autorizate.

(3) Partenerii publici care autorizează oferte alternative mentionează în documentul atasat cerintele minime pe care trebuie să le respecte acestea, precum si cerintele de prezentare.

(4) Partenerii publici iau în considerare numai ofertele alternative care îndeplinesc cerintele minime impuse.

(5) în cazul procedurilor de selectie privind atribuirea contractelor de parteneriat public-privat de bunuri si a contractelor de parteneriat public-privat de servicii, partenerii publici care au autorizat oferte alternative nu pot respinge o ofertă alternativă din simplul motiv că ar conduce, în cazul în care ar fi selectată, fie la un contract de parteneriat public-privat de servicii în locul unui contract de parteneriat public-privat de bunuri, fie la un contract de parteneriat public-privat de bunuri în locul unui contract de parteneriat public-privat de servicii.

Art. 202. - (1) Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personală a investitorului privat;

b) capacitatea de exercitare a activitătii profesionale;

c) situatia economică si financiară;

d) capacitatea tehnică si/sau profesională;

e) standardele de asigurare a calitătii;

f) standardele de protectie a mediului.

(2) Investitorii privati pot mentiona capacitătile altor entităti, indiferent de tipul caracterului legal al relatiilor dintre acestia si respectivele entităti, în conditiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 203. - Partenerii publici pot prevedea conditii speciale privind executarea contractului, cu conditia să fie compatibile cu dreptul comunitar si să fie mentionate în anuntul de selectie sau în documentul atasat. Conditiile speciale de executare a unui contract se pot referi, în special, la aspecte sociale si de mediu.

Art. 204. - (1) Partenerii publici întocmesc, pentru fiecare contract de parteneriat public-privat, un proces-verbal care să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) denumirea si adresa partenerului public, obiectul si valoarea contractului de parteneriat public-privat;

b) numele investitorilor privati selectati si justificarea alegerii lor;

c) numele investitorilor privati respinsi si motivele respingerii lor;

d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;


e) numele adjudecatarului si justificarea selectării ofertei sale, precum si, dacă se cunoaste, partea din contract pe care acesta intentionează să o subcontracteze unor terti;

f) în ceea ce priveste dialogul competitiv, circumstantele care justifică recurgerea la respectiva procedură;

g) după caz, motivele pentru care partenerul public a renuntat să atribuie un contract de parteneriat public-privat.

(2) Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei Europene, la cererea acesteia.”

26. La articolul 22, alineatele (1), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privati participanti prin fax ori alte mijloace electronice sau, în cazul utilizării altor mijloace de comunicare, înainte de expirarea fie a unui termen de cel putin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privati participanti, fie a unui termen de cel putin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării privind rezultatul procedurii.

(3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificări cu privire la anuntul de selectie si documentul atasat anuntului de selectie.

(4) Partenerul public are obligatia de a răspunde la orice solicitare de clarificare cu cel mult 6 zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, în cazul în care a fost solicitată în timp util. Totusi, aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esentiali ai contractului, modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurentei ori care ar putea avea un efect discriminatoriu.”

27. La articolul 22, alineatul (5) se abrogă.

28. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Anuntul de selectie se publică în SEAP si, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Publicarea în JOUE este obligatorie în toate situatiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. 51 alin. (1). Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat verifică fiecare anunt de selectie sau altă documentatie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în SEAP si în JOUE, după caz. Avizul primit pentru publicare în SEAP si/sau JOUE nu exonerează partenerul public de răspunderea privind respectarea prevederilor legale în domeniul parteneriatului public-privat.

(2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificări solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3) si (4), termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) si anuntul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.

(3) Informatiile minime care trebuie incluse în anuntul de selectie, respectiv în anuntul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Partenerii publici precizează în anuntul de selectie dacă autorizează sau nu oferte alternative; ofertele alternative nu pot fi autorizate în lipsa acestei mentiuni.”

29. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA 1

Contestatii

30. La articolul 28, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se întelege orice investitor privat care:

a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selectie;

b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecintă a unui act al partenerului public, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selectie.”

31. La articolul 283, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 283. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat, în cazul utilizării faxului ori a mijloacelor electronice sau, în cazul utilizării altor mijloace de comunicare, acest termen este egal fie cu cel putin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat, sau de cel putin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării făcute de partenerul public către un investitor privat, în conditiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.”

32. La articolul 285, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Consiliul, admitând contestatia, dispune, după caz:

a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public;

b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public;

c) îndeplinirea unei obligatii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul de selectie, documentul atasat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selectie;

d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispozitiilor legale în materia parteneriatului public-privat.”

33. După articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 381-384, cu următorul cuprins:

“Art. 381. - În vederea ducerii la îndeplinire a atributiilor sale, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat constituie o comisie de analiză si selectie privind sustenabilitatea si fezabilitatea proiectelor de parteneriat public-privat; partenerii publici vor sustine în fata acestei comisii proiectele de parteneriat pe care doresc să le realizeze, prezentând notele de fundamentare ori studiile de prefezabilitate, includerea în buget a cheltuielilor aferente, aspecte privind finantarea, detalii tehnice etc, orice alte elemente prin care se pot demonstra avantajele implementării proiectului de parteneriat public-privat; nu pot fi initiate proiecte de parteneriat public-privat care nu sunt admise de comisia de analiză si selectie din cadrul Unitătii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat privind fezabilitatea acestor proiecte; organizarea si functionarea comisiei prevăzute mai sus se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 382. - (1) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice constituie un mecanism de colaborare pentru analiză si elaborarea opiniilor juridice unitare, în cazul în care cele două structuri au emis, în opinia solicitantului, puncte de vedere diferite la întrebările acestuia în legătură cu modul de derulare a procedurilor de selectie sau de achizitie, după caz.

(2) Rezolvarea situatiei în care un solicitant a obtinut două puncte de vedere diferite la o întrebare/clarificare a acestuia se face numai de către o comisie, constituită ca un mecanism de colaborare înfiintat în conditiile prevăzute de prezentul articol.

(3) Solicitantul va depune în scris la Secretariatul General al Guvernului o cerere privind emiterea unui singur punct de vedere, în situatia în care acesta a primit două opinii diferite de la cele două structuri specificate la alin. (1); se vor anexa la cererea depusă ambele răspunsuri primite de la Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, însotite de aceeasi documentatie depusă la obtinerea acestor răspunsuri.

(4) Secretariatul General al Guvernului va convoca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, o comisie formată dintr-un reprezentant al Unitătii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat si un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Secretariatul General al Guvernului va desemna ca membru în cadrul acestei comisii un reprezentant din cadrul Directiei juridice, acesta conducând si lucrările acestei comisii.

(5) Toate hotărârile în cadrul comisiei se adoptă cu majoritate simplă; membrii comisiei pot solicita si opinia/consultarea unor experti ori a altor persoane cu expertiză, în vederea adoptării celei mai bune solutii la solicitarea depusă.

(6) Sedintele comisiei sunt pregătite de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, care va asigura si conditiile necesare pentru desfăsurarea lucrărilor în cele mai bune conditii; cu ocazia fiecărei întâlniri se va încheia un proces-verbal de sedintă, ce va fi semnat de către toti membrii comisiei.

(7) Adoptarea răspunsului/solutiei finale se va face tinând cont în mod primordial de punctul de vedere al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; dacă există si alte puncte de vedere, acestea se vor consemna în procesul-verbal de sedintă.

(8) Solutia/Răspunsul adoptată/adoptat de către comisie va fi semnată/semnat de către reprezentantul Secretariatului General al Guvernului si va fi transmisă/transmis în scris solicitantului.

Art. 383. - În îndeplinirea atributiilor sale specifice de monitorizare, dacă Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat identifică existenta unor elemente ce ar putea conduce, în opinia sa, la nulitatea absolută a contractului de parteneriat public-privat, aceasta va sesiza Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice în vederea aplicării dispozitiilor art. 40.

Art. 384. - Sub sanctiunea nulitătii absolute, nu pot fi initiate, semnate sau derulate contracte de parteneriat public-privat în cazul în care autoritatea publică îsi asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice, potrivit normelor legale în vigoare.”

34. După articolul 47 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 aprilie 2004, Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac fată de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitătilor care desfăsoară activităti în sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, si ale Directivei 2007/66/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveste ameliorarea eficacitătii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitii publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 20 decembrie 2007.”

35. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

36. În tot cuprinsul legii, termenii “ofertant” si “candidat” se înlocuiesc cu sintagma “investitor privat”.

Art. II. - Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 86.

 

 


ANEXĂ

(Anexa la Legea nr. 178/2010)

 

INFORMATII MINIME

care trebuie incluse în anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public-privat

 

1. Denumirea, tara, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale partenerului public

2. Modul de atribuire ales

3. Forma contractului

4. Locul executiei/realizării lucrărilor, locul de livrare a bunurilor sau locul furnizării serviciilor

5.a) Contract de parteneriat public-privat de lucrări:

- natura si dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării. Indicati în special optiunile referitoare la lucrările suplimentare si, dacă se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referintă din nomenclatorul CPV

- informatii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică, de asemenea, elaborarea de proiecte

b) Contract de parteneriat public-privat de bunuri:

- natura bunurilor care urmează să fie furnizate, indicând numărul de referintă din nomenclatorul CPV. Cantitatea de bunuri care trebuie furnizată, indicând, în special, optiunile privind suplimentarea acestora si, dacă se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referintă din nomenclatorul CPV

c) Contract de parteneriat public-privat de servicii:

- categoria si descrierea serviciului. Numărul (numerele) de referintă din nomenclatorul CPV; cantitatea serviciilor care trebuie furnizate. Indicati, în special, optiunile privind serviciile suplimentare si, dacă se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la respectivele optiuni.

- indicati dacă executia serviciului este rezervată unei profesii determinate în temeiul unor acte cu putere de lege si al unor acte administrative; faceti trimitere la actele cu putere de lege si la actele administrative.

- indicati dacă persoanele juridice trebuie să indice numele si calificările profesionale ale personalului responsabil cu executia serviciului.

6. Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat

7. Termenul de finalizare a lucrărilor/bunurilor/serviciilor sau durata contractului de lucrări/bunuri/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările sau termenul la care sunt livrate bunurile ori sunt prestate serviciile

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

9. După caz, conditiile speciale de care depinde executarea contractului

10. Adresa la care trebuie transmise, termenul de primire si limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intentie

11. În cazul procedurilor deschise:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale partenerului public de la care se pot solicita documentul atasat si documentele suplimentare

b) după caz, termenul de depunere a respectivelor solicitări

c) după caz, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii respectivelor documente

12. În cazul procedurilor deschise:

a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor

b) data, ora si locul deschiderii

13. După caz, orice garantii solicitate

14. Modalităti esentiale de finantare si de plată si trimiteri la textele care le reglementează

15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o aibă grupul de investitori privati câstigători

16. Criterii de selectie privind situatia personală a investitorilor privati, care pot atrage excluderea acestora, si informatii solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de selectie si informatii privind situatia personală a investitorilor privati, informatii si formalităti necesare pentru evaluarea capacitătilor minime cu caracter economic si tehnic pe care trebuie să le aibă investitorii privati. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(ale) capacitătilor eventual impuse

17. Pentru dialogul competitiv, indicati, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de solutii care trebuie discutate sau de oferte care trebuie negociate

18. Pentru dialogul competitiv, în cazul în care se recurge la optiunea de reducere a numărului de candidati care vor fi invitati să prezinte o ofertă sau să dialogheze: numărul minim si, după caz, numărul maxim propus de candidati si criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a alege respectivul număr de candidati

19. Perioada de timp în care investitorul privat trebuie să îsi mentină oferta valabilă (proceduri deschise)

20. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

21. Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum si ponderea lor sunt mentionate dacă nu figurează, în cazul dialogului competitiv, în documentul atasat.

22. Denumirea si adresa organismului competent cu rezolvarea contestatiilor

23. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obtine aceste informatii

24. Data expedierii anuntului de selectie

25. Indicati dacă contractul este reglementat sau nu de acord.

 

INFORMATII

care trebuie incluse în anuntul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat

 

1. Denumirea si adresa partenerului public

2. Procedurile de selectie alese

3. Contracte de parteneriat public-privat de lucrări: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrării

Contracte de parteneriat public-privat de bunuri: natura si cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referintă din nomenclatorul CPV

Contracte de parteneriat public-privat de servicii: categoria si descrierea serviciului; numărul de referintă din nomenclatorul CPV; cantitatea de servicii ce vor fi prestate

4. Data atribuirii contractului de parteneriat public-privat

5. Criterii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

6. Numărul de oferte primite

7. Denumirea si adresa câstigătorului sau câstigătorilor


8. Pretul contractului

9. Valoarea ofertei (ofertelor) retinute sau a ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de parteneriat public-privat

10. După caz, valoarea si partea din contract care poate fi subcontractată unor părti terte

11. Data publicării anuntului de selectie la contractul de parteneriat public-privat conform specificatiilor tehnice de publicare

12. Data expedierii prezentului anunt

13. Denumirea si adresa organismului competent cu rezolvarea contestatiilor si, după caz, ale celui de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obtine aceste informatii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 38.244 mii lei pentru plata arieratelor înregistrate de unitătile de învătământ preuniversitar de stat si de unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret fată de firmele de constructii, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de capital noi ale acestor unităti, din care 36.244 mii lei la capitolul 65.01 “învătământ”, titlul 71 “Active nefinanciare” si 2.000 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 va fi repartizată inspectoratelor scolare/Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret si pe unităti de învătământ preuniversitar de stat/unităti din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.002.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.003.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Oprea Ion din functia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Oprea Ion i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Vrancea în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.004.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de prefect al judetului Vrancea.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.005.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.17 “Despăgubiri civile”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata despăgubirilor stabilite în sarcina Ministerului Finantelor Publice, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.009.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Oprea Ion în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiulart. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Oprea Ion se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Silviu Bian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

În temeiul art. 15 lit. a) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, republicată,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Silviu Bian se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 116.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


- art. 15 alin. (3) si art. 38 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tări;

- art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de Procesul-verbal întocmit la data de 9 iunie 2011 de Comisia de examinare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea finală a listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 234.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Avram Roxana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Căruntu Mariana Adriana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

Chirovici Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Cîdu Marius lonut

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Grigore Marinela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

Iriciuc Cristian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

Mariescu Anamaria Roxana Mirela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Plătică Vidovici Lelia Oana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

Roman Maria Cristina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

Rubeli Irina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Rusu Nicoleta

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

Sasu Victor

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Scutaru Roxana Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Tilvan Maria lulia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

Timar Liviu Ciprian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.