MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 713/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 octombrie 2011

 

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.595. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

 

3.253. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

5.552. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Proiectul de revizuire a Constitutiei României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii,

având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii;

- Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2011.

Nr. 2.595.

 

ANEXA

 

NORME

privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

 

CAPITOLUL I

încasări si plăti din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii încasări în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

1. Fondul de risc se constituie potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumită în continuare ordonantă, din următoarele surse:

a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului;

b) sumele recuperate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice;

c) obligatii fiscale accesorii calculate de către Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor în cadrul programului;

d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului;

e) în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014.

2. Beneficiarii programului au obligatia de a plăti comisionul de risc în cuantumul si până la termenul stipulat în contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din ordonantă în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.


3. Titlul de creantă, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al programului, însotit de contractul de garantare si documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a ordonantei, se înaintează de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în conditiile legii.

4. După începerea procedurii de executare silită de către organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, beneficiarii programului au obligatia de a plăti creantele aferente fondului de risc în contul de disponibil 50.86.04 “Disponibil din executarea silită a sumelor fondului de risc” deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor.

5. Unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, în ziua imediat următoare încasării sumelor, comunică compartimentului cu atributii de executare din cadrul organului fiscal competent operatiunile efectuate în contul de disponibil 50.86.04, împreună cu “Borderoul însotitor extras de cont”.

6. Până cel târziu în ziua imediat următoare primirii operatiunilor prevăzute la pct. 5, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sting obligatiile care se încasează în contul de disponibil 50.86.04, aplicând în mod corespunzător prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. În termenul prevăzut la pct. 6, compartimentul cu atributii de executare silită din cadrul organului fiscal competent întocmeste si transmite unitătii trezoreriei statului un referat prin care să dispună transferul sumelor încasate în contul 50.86.04 în contul prevăzut la pct. 2. Pe baza acestui referat, unitătile trezoreriei statului transferă sumele corespunzătoare în contul indicat în referat.

8. Pentru neachitarea creantelor aferente fondului de risc se datorează dobânzi si penalităti de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei plătii sumei rezultate din executarea garantiei până la data stingerii integrale a sumei datorate inclusiv, care se stabilesc prin decizii emise de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit legii.

9. În situatia achitării creantelor aferente fondului de risc de către beneficiarii programului în interiorul termenelor prevăzute la art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumite în continuare norme metodologice de aplicare a ordonantei, Directia generală de trezorerie si datorie publică va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicând obligatia datorată, suma achitată de beneficiarii programului, data plătii sumei rezultate din executarea garantiei si data încasării în contul mentionat la pct. 2. În baza acestei informări, precum si a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală calculează obligatii fiscale accesorii conform pct. 8.

10. Obligatiile fiscale accesorii prevăzute la pct. 8 si 9 se plătesc de către beneficiarii programului în contul de disponibil prevăzut la pct. 4.

Plăti din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligatiilor de plată a valorii de executare a garantiilor de stat în cadrul programului.

În cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat în limita alocatiilor bugetare anuale.

La sfârsitul anului bugetar, Ministerul Finantelor Publice regularizează cu bugetul de stat disponibilitătile aflate în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitătile rămase în fondul de risc la sfârsitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie, pe perioada derulării programului.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de plată

 

1. Ministrul finantelor publice în calitate de ordonator principal de credite, în cazul administrării si gestionării fondului de risc, îndeplineste atributiile si răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la aprobarea angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor din fonduri publice.

În situatia în care institutia de credit finantatoare solicită executarea garantiei si transmite F.N.G.C.I.M.M. o cerere de plată, ministrul finantelor publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, în calitate de garant, dispune efectuarea plătii pe baza următoarelor documente, după caz:

a) decizia F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată a garantiei;

b) nota de decontare a sumei în lei necesară plătii la scadentă prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, pentru decontarea valorii de executare a garantiei aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii.

În cazul în care disponibilul din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii nu acoperă valoarea de executare a garantiei, Directia generală de trezorerie si datorie publică va întocmi si va transmite la Directia generală trezorerie si contabilitate publică, pe lângă documentele mentionate mai sus, si următoarele documente:

- notă de fundamentare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu” aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- cererea pentru deschiderea de credite bugetare, semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat, după caz;

- notă de lichidare, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului “Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii”, de la capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu”, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- ordonantare de plată, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data plătii, Ministerul Finantelor Publice prin Directia generală de trezorerie si datorie publică informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plătii si data acesteia si va transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plătii.


 

CAPITOLUL III

Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

1. Directia generală de trezorerie si datorie publică va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevăzut de art. 2 lit. b) din ordonantă, a extraselor si fiselor de cont întocmite de Directia generală trezorerie si contabilitate publică, precum si a informărilor primite de la Agentia Natională de Administrare Fiscală prin Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare privind sumele recuperate de la beneficiarii programului în contul valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice, precum si în contul obligatiilor fiscale accesorii aferente.

2. Directia generală trezorerie si contabilitate publică transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publică, pentru codificare, extrasele de cont continând sumele încasate în contul comisionului de risc de către Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii programului. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Odată cu codificarea sumelor încasate în contul comisionului de risc, Directia generală de trezorerie si datorie publică va comunica Directiei generale trezorerie si contabilitate publică si valoarea comisionului de risc datorat în baza contractului de garantare, în vederea înregistrării acestuia în contabilitate.

3. În baza plătilor din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii evidentiate în extrasele de cont si a documentelor justificative aferente acestora, Directia generală trezorerie si contabilitate publică înregistrează beneficiarii programului, ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plată aferente executării garantiilor.

4. Directia generală trezorerie si contabilitate publică transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publică, pentru codificare, extrasele de cont continând sumele recuperate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente în contul valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice, precum si în contul obligatiilor fiscale accesorii aferente. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, pe baza informărilor primite de la Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente.

5. Începând cu prima plată efectuată de Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii potrivit prevederilor ordonantei, în urma notificării primite de la Directia generală de trezorerie si datorie publică, Agentia Natională de Administrare Fiscală prin Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare va transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publică, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în vederea înregistrării în contabilitatea publică, următoarele situatii, întocmite distinct pentru fiecare debitor beneficiar al programului:

a) situatia sumelor recuperate la sfârsitul trimestrului încheiat în contul valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice;

b) situatia obligatiilor fiscale accesorii aferente valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice, calculate până la sfârsitul trimestrului încheiat.

Obligatia întocmirii acestor situatii si transmiterii lor Directiei generale de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare în vederea centralizării revine organelor fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală va transmite situatiile de mai sus, spre informare si Directiei generale de trezorerie si datorie publică.

6. Directia generală trezorerie si contabilitate publică transmite anual Directiei generale de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare - Agentia Natională de Administrare Fiscală fisele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii în vederea confirmării lor de către organele fiscale competente si spre informare Directiei generale de trezorerie si datorie publică.

Directia generală trezorerie si contabilitate publică transmite anual debitorilor beneficiari ai programului extrasele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii pentru a fi confirmate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

7.1. Directia generală trezorerie si contabilitate publică, pe baza situatiilor primite de la Directia generală de trezorerie si datorie publică, va scădea din evidenta contabilă a Ministerului Finantelor Publice creantele fiscale reprezentând valoarea de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora datorate de beneficiarii programului care nu mai pot fi recuperate potrivit prevederilor legale în vigoare, datorită faptului că beneficiarii programului au fost radiati din registrul comertului, nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile si obligatiile si nu a fost atrasă răspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor conform legii.

7.2. Directia generală de trezorerie si datorie publică va întocmi situatiile prevăzute la alin. (1) pe baza comunicărilor primite de la organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

CAPITOLUL IV

Contabilitatea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

1. Evidenta contabilă sintetică si analitică a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii se organizează în cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publică potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si reglementărilor contabile aplicabile trezoreriei centrale aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

2. Evidentierea distinctă a operatiunilor aferente fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii se asigură prin deschiderea de conturi analitice distincte în cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc din planul de conturi al trezoreriei centrale.

 


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ

de decontare a sumei în lei necesară plătii la scadentă

 

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de......, aferentă împrumutului în valoare de.....lei, contractat de operatorul economic......

de la........................................................... (institutia de credit finantatoare), garantat de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile

Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

Obligatia de plată scadentă, în lei:

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de .......conform adresei Directiei generale ........./data:

2. Total plăti angajate la data de ..................:

3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii:

........................lei

........................lei

........................lei

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea efectuării plătii către ......................................... (institutia de credit finantatoare) de către Ministerul Finantelor Publice a sumei în lei de .........., scadentă la data de .............., din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii;

2. virarea sumei de ..............lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în contul IBAN ........................................al ................................ (finantatorul), deschis la ........., codul fiscal ............, si transmiterea la Directia generală de trezorerie si datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Directia generală trezorerie si contabilitate publică;

3. evidentierea în contabilitate a sumei în leiaferente acestei plăti, care reprezintă debit al operatorului economic  ...................... fatade Ministerul Finantelor Publice.

(Anexăm la prezenta decizia nr.......a FN.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de institutia de credit finantatoare, înregistrată la Ministerul Finantelor Publice cu nr......../data.)*)

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

.....................................


*) Se completează în cazul în care nu se întocmeste nota de lichidare.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

De acord

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de ..............., aferentă împrumutului în valoare de ........lei, contractat de operatorul economic ................ de la .................................................. (institutia de credit finantatoare), garantat de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

Obligatia de plată scadentă, în lei:

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de .......conform adresei Directiei generale ........./data:

2. Total plăti angajate la data de ..................:

3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii:

........................lei

........................lei

........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc:

........................lei

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu” în valoare de ................. lei, anexată, în vederea alimentării contului “Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii” cu suma de ......................lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

....................................

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Bun de plată

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE LICHIDARE

 

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de......, aferentă împrumutului în valoare de.....lei, contractat de operatorul economic ............................. de la........................................................... (institutia de credit finantatoare), garantat de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

Obligatia de plată scadentă, în lei:

1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii la data de .......conform adresei Directiei generale ........./data:

2. Total plăti angajate la data de ..................:

3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii:

........................lei

........................lei

........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii:

........................lei

În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plată fată de institutia de credit finantatoare, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii prin virarea sumei de............lei din contul nr....., CUI 8609468, în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta decizia nr. ... a FN.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de institutia de credit finantatoare, înregistrată la Ministerul Finantelor Publice cu nr......../data.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,


.....................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Data emiterii..............................

Compartimentul de specialitate

Directia generală.......................

Nr./data..........

 

ORDONANTARE DE PLATA

 

- model -

 

Natura cheltuielii - alimentarea contului “Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii” cu suma în lei necesară plătii valorii de executare a garantiei aferente scadentei din data de ......, aferentă împrumutului în valoare de.....lei, contractat de operatorul economic .................... de la .............................................................................. (institutia de credit), garantat de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

Lista documentelor justificative:

- decizia nr...... a FN.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de institutia de credit finantatoare;

- nota de lichidare nr.....

Nr./data angajamentului legal .....................

Modul de plată (virament/numerar):

Lei/valută: ........................................

Suma datorată beneficiarului: ..................lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: ........

Suma de plată: .................................lei

Suma de plată (valută)

- felul valutei ............................

- suma în valută ...........................

- cursul valutar ...........................

- suma în lei ..............................

 

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

 

 

 

 

- lei -

Subdiviziune a clasificatiei bugetare, capitolul 54.01 subcapitolul 50 titlul 51 articolul 02 alineatul 30

Disponibil înaintea efectuării plătii

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plătii

0

1

2

3 = col. 1-2

 

.................... lei

.................... lei

.................... lei

 

 

 

 

Numele si adresa beneficiarului

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr.17, Bucuresti

Nr. cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX

CUI 8609468

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate

Control financiar preventiv

Data .......

Data .......

CFPD

CFPD

 

 

Data..............

Data...............

 

 

Vizat..............

Vizat...............

Semnătura ......

Semnătura ......*)

Semnătura ......

Semnătura ......


*) Răspunde de datele înscrise în col. 1.

 

Ordonator de credite,

Data...............

Semnătura........


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 1 alin. (2) lit. a) si b) si art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul deciziei de anulare a penalitătilor de întârziere, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul deciziei de reducere a penalitătilor de întârziere, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 3.253.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală........................................

Nr......................../....................................

 

- model -

 

DECIZIE

de anulare a penalitătilor de întârziere

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele si prenumele......................................

Denumirea/Numele si prenumele.........................................

Adresa ..............................................................................

Adresa....................................................................................

Codul de identificare fiscală.............................................

Codul de identificare fiscală..................................................

 

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr...............din data de..............., înregistrată la organul fiscal sub nr.........din data de.......,

luând în considerare că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite următoarea decizie:

Se anulează penalitătile de întârziere, precum si o cotă de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, în sumă totală de............lei, reprezentând:


 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei fiscale

Anularea a 50% din majorările de întârziere

Anularea penalitătilor de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unitătii fiscale

.....................................

 

Numele si prenumele................................

Semnătura si stampila unitătii..................

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Unitatea fiscală...........................................

Nr............................./................................

 

- model -

 

DECIZIE

de reducere a penalitătilor de întârziere

 

Datele de identificare a contribuabilului

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele si prenumele......................................

Denumirea/Numele si prenumele.........................................

Adresa ..............................................................................

Adresa....................................................................................

Codul de identificare fiscală.............................................

Codul de identificare fiscală..................................................

 

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr...........din data de .........., înregistrată la organul fiscal sub nr...........din data de.............,

luând în considerare că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite următoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitătile de întârziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, în sumă totală de ..........lei, reprezentând:

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei fiscale

Reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere

Reducerea cu 50% a penalitătilor de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele......................

Semnătura si stampila unitătii........


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ

 

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, examenul de definitivare în învătământul preuniversitar se realizează conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolventi ai masterului didactic, conditia privind formarea initială pentru ocuparea functiilor didactice din învătământul preuniversitar se consideră îndeplinită pentru absolventii care au finalizat cu diplomă de absolvire/licentă studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, si cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza cărora sunt abilitati să functioneze în calitate de cadre didactice.

(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învătământ sau au promovat examenul national de definitivare în învătământ organizat conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului au drept de practică în învătământul preuniversitar.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare si control din învătământul preuniversitar, care îndeplineste vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului scolar. După data împlinirii vârstei legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei functii de conducere, de îndrumare sau de control.

(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare si control din învătământul preuniversitar se poate face si în timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitătii de învătământ, respectiv a inspectoratului scolar.”

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.552.


 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Expunere de motive la Proiectul de revizuire a Constitutiei României

 

În ultimii ani, România a fost guvernată discretionar si iresponsabil.

Nivelul de trai s-a redus constant. Doar în ultimii 2 ani, veniturile populatiei au scăzut, în medie, cu aproape 40%, s-au închis peste 250 de scoli si peste 100 de unităti sanitare.

Aufostfalimentate peste 100.000 de întreprinderi mici si mijlocii. În consecintă, conform datelor Comisiei Europene, doar din sectorul IMM au fost concediate 500.000 de persoane, generând, în 2 ani, o pagubă de minimum 5 miliarde de euro la bugetul de stat.

Economia subterană a ajuns, potrivit celor mai recente estimări ale specialistilor europeni (A.T. Kearney, iulie 2011), la 37,1% din PIB, adică la peste 45 de miliarde de euro.

Criza demografică s-a accentuat în fiecare an. Conform datelor Eurostat din martie 2011, în ritmul actual, până în anul 2030, populatia României va scădea sub 19 milioane, iar până în anul 2050 se va diminua la 16 milioane, în contrast cu tendinta mondială de crestere.

Afectată de sărăcie, incompetentă si impostură, întreaga societate românească este constant agresată. Tinerii, pensionarii, mamele, nou-născutii, artistii, militarii, medicii, profesorii, toate valorile autentice au fost sistematic umilite de guvernări corupte.

România are resurse uriase. Avem un potential energetic considerabil, dispunem de rezerve semnificative de hidrocarburi, avem numeroase zăcăminte neexploatate de metale pretioase. Potentialul turistic al României este unic în Europa.

Este însă necesar ca acest potential si asemenea resurse să fie responsabil administrate. Regimul politic actual nu stie si nu poate să le administreze cinstit si eficient.

În consecintă, acest regim politic trebuie schimbat, iar primul pas pentru a determina o restructurare profundă a sistemului institutional românesc îl reprezintă modificarea legii fundamentale pentru a garanta îndeplinirea a 3 obiective esentiale pentru viitorul României:

1. Garantarea posibilitătii natiunii de a-si decide singură viitorul, de a-si alege si înlocui liderii, în functie de rezultatele concrete obtinute. Puterea poporului trebuie să devină concretă, să poată fi exercitată de fiecare dată când politica se îndepărtează de cetăteni.

2. Sanctionarea drastică a coruptiei. Cât timp actele de coruptie sunt tolerate, România este condamnată la sărăcie si nedreptate. Pentru a construi un sistem sănătos este nevoie să instituim, chiar prin Constitutie, un regim sanctionator sever pentru infractiunile comise în exercitarea unei functii publice.

3. Descurajarea faptelor antisociale grave. Pentru a restabili încrederea în lege si institutii, pentru a garanta cu adevărat dreptul la viată, la sigurantă si la sănătate pentru toti cetătenii români este necesar ca infractiunile extrem de periculoase pentru individ si societate (omorul deosebit de grav, traficul de stupefiante si pedofilia) să poată fi sanctionate cu pedeapsa maximă, fără posibilitatea reducerii pe parcursul executării.

Sanctionarea drastică a coruptiei se poate face prin dublarea pedepselor pentru orice persoană care săvârseste infractiuni în exercitiul unei functii publice.

Descurajarea actelor antisociale se va face prin reglementarea în textul Constitutiei a pedepsei cu detentiunea pe viată pentru infractiunile de omor deosebit de grav, trafic de stupefiante si raport sexual cu un minor (pedofilie), cu mentiunea ca pedepsele stabilite de instantele judecătoresti să nu mai poată fi reduse pe întreaga durată a executării.

Pentru garantarea posibilitătii natiunii de a-si decide singură viitorul, de a-si alege si înlocui liderii, este necesară includerea în textul Constitutiei a posibilitătii unui grup semnificativ de cetăteni cu drept de vot (un milion) de a initia procedura suspendării si demiterii Presedintelui României. În cadrul constitutional actual, doar parlamentarii pot declansa această procedură. Astfel, în cazul în care Presedintele României se ascunde în spatele majoritătii parlamentare, natiunea este lipsită de posibilitatea de a-si schimba liderul, chiar dacă acesta a încălcat, în mod repetat, legea fundamentală.

Cazul presedintelui în functie este elocvent în acest sens.

Presedintele Traian Băsescu avea obligatia constitutională de a asigura “buna functionare a autoritătilor publice” [art. 80, alin. (2) din Constitutia României] - si-a încălcat grav această obligatie atacând constant institutii fundamentale ale statului român precum înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii si Parlamentul României.

Presedintele Traian Băsescu avea obligatia constitutională de a exercita “functia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate” [art. 80 alin. (2) din Constitutia României] - asumându-si rolul neconstitutional de “jucător”, nu de “mediator”, Traian Băsescu si-a încălcat grav si această obligatie, devenind o sursă de conflict permanent, creând tensiuni între diverse categorii socio-profesionale, pornind un război absurd împotriva societătii românesti, de la nou-născuti la pensionari.

Presedintele Traian Băsescu avea obligatia constitutională de a veghea la “respectarea Constitutiei” [art. 80 alin. (2) din Constitutia României] - Traian Băsescu a încălcat si această obligatie constitutională, promovând un proiect de revizuire a Constitutiei declarat neconstitutional prin decizia Curtii Constitutionale. Sfidând această decizie si, implicit, Constitutia României, Traian Băsescu a continuat să sustină proiectul neconstitutional, trimitându-l Parlamentului României spre dezbatere si adoptare.

În ciuda acestor grave încălcări ale legii fundamentale, majoritatea parlamentară refuză să îsi exercite dreptul constitutional de a declansa suspendarea presedintelui, refuzând natiunii dreptul de a decide, prin referendum, dacă îsi mai doreste un astfel de presedinte.

În asemenea conditii, după 7 ani de încălcări constante ale Constitutiei, comise chiar de cel care avea obligatia să vegheze la respectarea legii fundamentale, după o serie nesfârsită de acte de coruptie nepedepsite, după mii de acte antisociale extrem de grave rămase fără o sanctiune penală pe măsură, considerăm că societatea civilă este singura care poate determina, credibil si consistent, o schimbare fundamentală de sistem.


În consecintă, în conformitate cu art. 150 din Constitutia României, propunem prezenta initiativă cetătenească de revizuire a Constitutiei României.

Orice voce publică se va implica si va sustine acest demers va contribui direct si concret la o schimbare fundamentală în destinul României.

Prin prezentul proiect de revizuire a Constitutiei, românii cinstiti, corecti, muncitori, care, până astăzi, au suferit, au pierdut, au fost umiliti, uitati si sacrificati, îsi pot recâstiga drepturile lor legitime.

 

Comitetul de initiativă:

 

Florea Oana-Consuela

Furdui Flaviu-Bogdan

Rădulescu Vasile

Hasasiu Ioan

Cociung Constantin

Pufu Emilia-Elena

Pirotici Ioana

Galearschi-Gălinescu Virgil

Dumitru Anica

Bogdan Florentina

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

INITIATIVĂ LEGISLATIVĂ

privind revizuirea Constitutiei României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Constitutia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Maximul pedepselor prevăzute pentru infractiunile de omor deosebit de grav, trafic de stupefiante si act sexual cu un minor este detentiunea pe viată, fără posibilitatea reducerii pedepselor pe parcursul executării.”

2. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Comiterea unei infractiuni în exercitiul unei functii publice constituie o circumstantă agravantă si are ca efect dublarea limitelor pedepselor prevăzute de lege. Pedepsele stabilite pentru infractiunile comise în exercitiul unei functii publice nu pot fi reduse pe parcursul executării.”

3. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică si va avea următorul cuprins:.

“(2) Propunerea de suspendare din functie poate fi initiată de cel putin o treime din numărul parlamentarilor sau de cel putin 1.000.000 de cetăteni cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute la articolul 150 din Constitutie, si se aduce, neîntârziat, la cunostintă Presedintelui.”

Art. II. - Revizuirea adoptată prin prezenta lege se supune aprobării prin referendum organizat potrivit dispozitiilor art. 151 alin. (3) din Constitutia României, republicată.


 

AVIZ

referitor la initiativa legislativă a cetătenilor privind revizuirea Constitutiei

 

Analizând initiativa legislativă a cetătenilor privind revizuirea Constitutiei, formulată de un comitet de initiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată, si transmisă de împuternicitul comitetului de initiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ sub nr. F.N. din 12 septembrie 2011,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, si al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, precum si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,

 

avizează favorabil initiativa legislativă, cu următoarele observatii si propuneri:

 

I. Observatii de fond

1. Initiativa legislativă a cetătenilor are ca obiect de reglementare revizuirea Constitutiei României, republicată, în sensul completării art. 22 si 52 în scopul descurajării comiterii unor fapte antisociale cu pericol deosebit, precum si al modificării art. 95 alin. (2), acordându-se dreptul de a propune suspendarea din functie a Presedintelui României si unui număr de cel putin 1.000.000 de cetăteni cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 150 din Constitutie.

Prin obiectul său de reglementare, initiativa legislativă se încadrează în categoria legilor constitutionale, fiind incidente prevederile art. 151 din Legea fundamentală.

2. La art. I pct. 1, referitor la norma propusă pentru art. 22 alin. (4) teza întâi, semnalăm că solutia legislativă privind stabilirea în Constitutie a maximului pedepsei pentru anumite infractiuni nu este în acord cu dispozitia din art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală, potrivit căreia infractiunile si pedepsele sunt reglementate prin lege organică. Aducerea la nivel constitutional a normelor privind pedepsele aplicabile în cazul anumitor infractiuni ar crea, prin urmare, necorelări chiar între dispozitiile Legii fundamentale.

Pe de altă parte, trebuie semnalat că textul propus pentru art. 22 alin. (4) nu are în vedere regimul general al pedepselor, astfel cum acesta este reglementat de Codul penal, adoptarea solutiei legislative propuse implicând o modificare de esentă a dispozitiilor legii penale referitoare la institutia pedepsei. Astfel, potrivit art. 53 pct. 1 din Codul penal, detentiunea pe viată reprezintă o pedeapsă principală, alături de închisoare si de amendă. Prin urmare, detentiunea pe viată nu reprezintă un “maxim” al pedepsei închisorii, asa cum rezultă din textul propus în proiect, ci reprezintă o pedeapsă principală, distinctă de aceasta din urmă. De altfel, maximul general al pedepsei închisorii prevăzut de Codul penal, care nu poate fi depăsit în nicio situatie si care nici nu poate fi prevăzut drept maxim special, este de 30 de ani.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că adoptarea solutiei legislative propuse ar echivala cu instituirea detentiunii pe viată atât ca maxim general al pedepsei închisorii, cât si, în cazul anumitor infractiuni, ca maxim special al acestui tip de pedepse, ceea ce nu ar putea fi acceptat. O astfel de modificare de esentă a institutiei pedepsei ar impune, de asemenea, revizuirea tuturor normelor de incriminare din Codul penal si din legile penale speciale, cu efect asupra întregii filosofii a dreptului penal.

Pe de altă parte, trebuie subliniat că indicarea expresă a infractiunilor avute în vedere de norma propusă pentru art. 22 alin. (4) impune legiuitorului organic să utilizeze respectivele denumiri în legea penală. În acest context, semnalăm că, în prezent, infractiunea de omor deosebit de grav este prevăzută de art. 176 din Codul penal, însă în noul Cod penal - Legea nr. 286/2009, această infractiune nu mai există, cele două forme sub care este incriminat omorul unei persoane fiind infractiunea de omor (art. 188) si infractiunea de omor calificat (art. 189) - pentru aceasta din urmă fiind prevăzută pedeapsa detentiunii pe viată, alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani. Prin urmare, o eventuală revizuire a Constitutiei în sensul propus prin proiect ar face necesară incriminarea expresă a unei noi infractiuni - infractiunea de omor deosebit de grav, care ar necesita modificarea noului Cod penal.

Infractiunea de act sexual cu un minor se regăseste atât în actualul Cod penal (art. 198), cât si în noul Cod penal (art. 220), însă infractiunea de trafic de stupefiante este prevăzută numai de Codul penal în vigoare (art. 312). Cu toate acestea, precizăm că, desi denumirea marginală a acestei infractiuni nu a fost modificată în mod expres, dispozitiile referitoare la produsele si substantele stupefiante din cuprinsul art. 312 din Codul penal au fost abrogate prin Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Prin urmare, în prezent, art. 312 din Codul penal are în vedere numai traficul de substante toxice. În noul Cod penal, infractiunea de trafic de stupefiante nu mai este incriminată, întrucât, în ceea ce priveste traficul ilicit de droguri, este păstrată incriminarea din Legea nr. 143/2000, legea-cadru în materie. Astfel fiind, eventuala completare a art. 22 din Constitutie în sensul propus prin proiect ar conduce si la necesitatea regândirii incriminărilor referitoare la traficul de droguri.

Întrucât realitătile sociale care impun interventia legiuitorului penal sunt mult mai dinamice decât relatiile sociale reglementate în mod traditional prin Constitutie, apreciem că prevederea în Legea fundamentală atât a denumirilor infractiunilor, cât si a pedepselor maxime aplicabile nu este indicată. De altfel, acest considerent a fost avut în vedere si de legiuitorul constituant care a rezervat reglementării prin lege organică domeniul infractiunilor si al pedepselor. Prin urmare, în spiritul Legii fundamentale, majorarea pedepselor pentru anumite infractiuni ar trebui să facă obiectul unei legi organice.

3. Referitor la norma propusă la art. I pct. 1 pentru art. 22 alin. (4) teza a doua, precizăm că instituirea, cu rang de principiu constitutional, a imposibilitătii reducerii, pe parcursul executării, a pedepselor pentru anumite infractiuni intră în contradictie cu regula aplicării legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 13-15 din Codul penal, regulă care derivă din principul legalitătii incriminării si pedepsei, statuat de art. 23 alin. (12) din Constitutie. Avem în vedere faptul că, în afară de situatia înlocuirii obligatorii a detentiunii pe viată cu închisoarea pe timp de 25 de ani, reglementată de art. 55 alin. (2) din Codul penal - înlocuire care, potrivit art. 58 din noul Cod penal, este supusă îndeplinirii unor conditii obligatorii - principala situatie de reducere a pedepsei aplicate, pe parcursul executării acesteia, este aplicarea obligatorie sau facultativă a legii penale mai favorabile în conditiile art. 14 si 15 din Codul penal în vigoare - respectiv aplicarea obligatorie prevăzută de art. 6 din noul Cod penal.

Excluderea posibilitătii reducerii, în timpul executării, a pedepsei aplicate, ca urmare a interventiei unei legi penale mai favorabile, avută în vedere de norma propusă pentru art. 22 alin. (4), chiar dacă vizează numai anumite categorii de infractiuni, apare însă ca o suprimare a principiului legalitătii incriminării, prevăzut de art. 23 alin. (12) din Constitutie, principiu care reprezintă o garantie a libertătii individuale consacrate de art. 23 din Legea fundamentală. Or, potrivit art. 152 alin. (2) din Constitutie, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertătilor fundamentale ale cetătenilor sau a garantiilor acestora.

Observatiile sunt valabile, în mod corespunzător, si pentru norma propusă la art. I pct. 2 din proiect pentru art. 52 alin. (4) teza a doua, în ceea ce priveste prevederea imposibilitătii reducerii, pe parcursul executării, a “pedepselor stabilite pentru infractiunile comise în exercitiul unei functii publice”.

4. Semnalăm că norma propusă la art. I pct. 2 pentru art. 52 alin. (3) teza întâi nu tine seama de reglementarea infractiunilor în dreptul penal român. Astfel, din redactarea propusă ar rezulta că în legislatia penală nu ar exista nici măcar o singură infractiune al cărei subiect activ calificat să fie un functionar public. Avem în vedere faptul că numai într-o astfel de situatie s-ar putea aplica agravarea răspunderii prevăzută de text, respectiv “dublarea limitelor pedepselor prevăzute de lege”. Or, infractiunile săvârsite “în exercitiul unei functii publice” sunt grupate, în Codul penal, în principal în cuprinsul capitolului I “Infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul” din titlul VI al Părtii speciale. În cazul acestor infractiuni, subiectul activ este calificat - functionar public [notiune care include, potrivit art. 147 alin. (1) din Codul penal, si situatia persoanei care ocupă o functie publică]. O parte dintre aceste infractiuni nu pot fi săvârsite decât de un functionar public în exercitiul functiei sale, iar pedepsele prevăzute de lege reflectă acest aspect. Pe de altă parte, pedepsele sunt mai mici în cazul faptelor din acest capitol care sunt incriminate si în cazul în care sunt săvârsite de un functionar în sensul art. 147 alin. (2) din Codul penal (respectiv o persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice, fără a ocupa o functie publică).

De exemplu, abuzul în serviciu săvârsit de un functionar public se pedepseste, conform art. 246 din Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, în vreme ce pentru aceeasi infractiune, săvârsită însă de un functionar, maximul pedepsei prevăzut la art. 246 din Codul penal se reduce cu o treime, potrivit art. 258 din Codul penal. Se observă astfel că sanctionarea mai gravă a faptei săvârsite de un functionar public este deja prevăzută de lege, aplicarea din nou a unei agravări a pedepsei apărând asadar ca excesivă.

Precizăm că infractiunile care pot fi săvârsite de o persoană care ocupă o functie publică sunt prevăzute si de alte norme din Codul penal, precum si de unele dispozitii din legile penale speciale, în toate situatiile faptele fiind sanctionate cu o pedeapsă care reflectă gravitatea deosebită a acestora.

În plus, mentionăm că pedepsirea mai gravă a infractiunilor săvârsite de o persoană care ocupă o functie publică se regăseste si în reglementarea instituită prin noul Cod penal - Legea nr. 286/2009.

Pentru aceste motive, apreciem că solutia legislativă propusă la art. I pct. 2 pentru art. 52 alin. (4) din Constitutie nu poate fi acceptată.

Mai mult decât atât, precizăm că, prin obiectul său de reglementare, norma propusă nici nu se leagă tematic de dispozitiile art. 52 din Legea fundamentală, referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, si care constituie temeiul constitutional al contenciosului administrativ si răspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

5. La art. I pct. 3, referitor la norma propusă pentru art. 95 alin. (2), întrucât numărul de cetăteni cu drept de vot prevăzut în proiect (1.000.000) care pot initia propunerea de suspendare din functie a Presedintelui României este mai mare decât numărul de cetăteni cu drept de vot care pot initia revizuirea Constitutiei (500.000) prevăzut de art. 150 din Constitutie, text la care se face trimitere, sugerăm ca proiectul să prevadă în mod distinct conditiile de exercitare a initiativei cetătenesti de suspendare din functie - respectiv o eventuală majorare a numărului judetelor din care provin semnatarii, precum si a numărului de semnături necesare - si nu să se facă trimitere la conditiile prevăzute de art. 150 din Constitutie.

În plus, ar trebui să se prevadă în mod expres un minim de norme de procedură privind sesizarea Parlamentului cu propunerea de suspendare din functie a Presedintelui României initiată de cetăteni.

Având în vedere aspectele semnalate în aviz, pentru a putea fi promovată, prezenta initiativă cetătenească trebuie completată si reformulată în mod corespunzător.

II. Observatii de redactare si de tehnică legislativă

1. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesară reformularea titlului, astfel: “Lege de revizuire a Constitutiei României”.

2. Având în vedere observatiile de la cap. I pct. 2-4 din aviz, în cazul eliminării din proiect a pct. 1 si 2 ale art. I, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea introductivă a art. I trebuie reformulată astfel:

“Art. I. - Constitutia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

«1. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică si va avea următorul cuprins:»“.

În continuare se va reda norma propusă, urmând ca partea dispozitivă a pct. 3 să fie eliminată.

Având în vedere observatia de la cap. I pct. 5 din aviz, art. I trebuie completat cu un nou punct, prin care să se introducă un nou alineat care să reglementeze conditiile de exercitare a initiativei cetătenesti propuse. Sugerăm următoarea redactare pentru partea dispozitivă:

“2. După alin. (2) al art. 95 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:”.

3. La art. II, pentru o informare completă, în finalul normei trebuie introdus termenul “republicată”.

 

PRESEDINTE,

dr. DRAGOS ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2011.

Nr. 994.


 

S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

 

DECLARATIE

 

Subsemnatii:

1. Florea Oana-Consuela, CNP 2750613421544, domiciliată în Bucuresti, Str. Geamandurii nr. 35, sectorul 2, identificată cu CI seria RT nr. 663185/16.10.2009, emisă de SPCEP S2 Biroul nr. 2;

2. Furdui Flaviu-Bogdan, CNP 1880120012653, domiciliat în satul Bistra (comuna Bistra), Str. Ariesului nr. 11, judetul Alba, identificat cu CI seria AX nr. 412412/29.10.2010, emisă de SPCLEP Câmpeni;

3. Rădulescu Vasile, CNP 1450102400532, domiciliat în Bucuresti, Calea Ferentari nr. 72, bl. 3C, sc. 3, ap. 18, sectorul 5, identificat cu CI seria RX nr. 327957/29.06.2005, emisă de Sectia 24 Politie;

4. Hasasiu Ioan, CNP 1330519264362, domiciliat în municipiul Târgu Mures, Bd. 1848, bl. 54, ap. 12, judetul Mures, identificat cu Bl seria AP nr. 639375/27.11.1979, emis de Politia Orasului Ludus;

5. Cociung Constantin, CNP 1260930400095, domiciliat în Bucuresti, bd. Alexandru Obregia nr. 4, bl. ODI, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 4, identificat cu CI seria RR nr. 164026/13.03.2001, emisă de Sectia 15 Politie;

6. Pufu Emilia-Elena, CNP 2480928400156, domiciliată în Bucuresti, aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 4, identificată cu CI seria RR nr. 543108/8.10.2008, emisă de SPCEP S4 Biroufnr. 2;

7. Pirotici Ioana, CNP 2331029400821, domiciliată în Bucuresti, aleea Donea Diana Alexandra nr. 4, bl. N18, sc. 2, et. 2, ap. 15, sectorul 4, identificată cu CI seria RD nr. 449557/21.11.2005, emisă de SPCEP S4 Biroul nr. 2;

8. Galearschi-Gălinescu Virgil, CNP 1450413400099, domiciliat în Bucuresti, bd. Alexandru Obregia nr. 36, bl. R14, sc. B, ap.79, sectorul 4, identificat cu Bl seria GR nr. 453775/28.02.1995, emis de Sectia 15 Politie;

9. Dumitru Anica, CNP 2560209400128, domiciliată în Bucuresti, str. Lamotesti nr. 3-5, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 43, sectorul 4, identificată cu CI seria RT nr. 230442/23.04.2002, emisă de Sectia 16 Politie; si

10. Bogdan Florentina, CNP 2680828441543, domiciliată în Bucuresti,str. Emil Racovită nr. 2, bl. R18, sc. 1, et. 6, ap.27, sectorul 4, identificată cu CI seria RR nr. 646198/29.09.2009, emisă de SPCEP S4 Biroul nr. 2,

toti având calitatea de cetăteni români cu drept de vot, prin prezenta constituim Comitetul de initiativă legislativă cetătenească privind revizuirea Constitutiei si declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Cod penal pentru fals în declaratii, că nu încălcăm prevederile art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată.

Redactată de notar si editată în sase exemplare la sediul Biroului Notarilor Publici Asociati Condor & Condor din Bucuresti, Str. Gospodinelor nr. 25, sectorul 4, din care cinci exemplare s-au eliberat părtilor azi, data autentificării.

 

Declaranti

 

Rădulescu Vasile

Galearschi-Gălinescu Virgil

Hasasiu Ioan

Cociung Constantin

Pufu Emilia

Dumitru Anica

Furdui Flaviu

Pirotici Ioana

Bogdan Florentina

Florea Oana

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI CONDOR & CONDOR

Str. Gospodinelor nr. 25, sectorul 4 Bucuresti

Operator date cu caracter personal nr. 17198

notariatcondor@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE

Nr. 3498 Anul 2011, luna septembrie, ziua 12

 

În fata mea, Oana-Teodora Bosca, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat:

1. Florea Oana-Consuela, CNP 2750613421544, domiciliată în Bucuresti, Str. Geamandurii nr. 35, sectorul 2, identificată cu CI seria RT nr. 663185/16.10.2009, emisă de SPCEP S2 Biroul nr. 2;

2. Furdui Flaviu-Bogdan, CNP 1880120012653, domiciliat în satul Bistra (comuna Bistra), Str. Ariesului nr. 11, judetul Alba, identificat cu CI seria AX nr. 412412/29.10.2010, emisă de SPCLEP Câmpeni;

3. Rădulescu Vasile, CNP 1450102400532, domiciliat în Bucuresti, calea Ferentari nr. 72, bl. 3C, sc. 3, ap. 18, sectorul 5, identificat cu CI seria RX nr. 327957/29.06.2005, emisă de Sectia 24 Politie;

4. Hasasiu Ioan, CNP 1330519264362, domiciliat în municipiul Târgu Mures, Bd. 1848, bl. 54, ap. 12, judetul Mures, identificat cu Bl seria AP nr. 639375/27.11.1979, emis de Politia Oras Ludus;

5. Cociung Constantin, CNP 1260930400095, domiciliat în Bucuresti, bd. Alexandru Obregia nr. 4, bl. OD1, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 4, identificat cu CI seria RR nr. 164026/13.03.2001, emisă de Sectia 15 Politie;


6. Pufu Emilia-Elena, CNP 2480928400156, domiciliată în Bucuresti, aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 4, identificată cu CI seria RR nr. 543108/8.10.2008, emisă de SPCEP S4 Biroul nr. 2;

7. Pirotici Ioana, CNP 2331029400821, domiciliată în Bucuresti, aleea Donea Diana Alexandra nr. 4, bl. N18, sc. 2, et. 2, ap.15, sectorul 4, identificată cu CI seria RD nr. 449557/21.11.2005, emisă de SPCEP S4 Biroul nr. 2;

8. Galearschi-Gălinescu Virgil, CNP 1450413400099, domiciliat în Bucuresti, bd. Alexandru Obregia nr. 36, bl. R14, sc. B, ap.79, sectorul 4, identificat cu Bl seria GR nr. 453775/28.02.1995, emis de Sectia 15 Politie;

9. Dumitru Anica, CNP 2560209400128, domiciliată în Bucuresti, str. Lamotesti nr. 3-5, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 43, sectorul 4, identificată cu CI seria RT nr. 230442/23.04.2002, emisă de Sectia 16 Politie; si

10. Bogdan Florentina, CNP 2680828441543, domiciliată în Bucuresti, str. Emil Racovită nr. 2, bl. R18, sc. 1, et. 6, ap. 27, sectorul 4, identificată cu CI seria RR nr. 646198/29.09.2009, emisă de SPCEP S4 Biroul nr. 2,

care au cerut si au consimtit la autentificarea prezentului înscris, semnând toate exemplarele acestuia. Constatându-se îndeplinirea conditiilor legale de formă si fond ale actului si citindu-se actul, conform art. 8 lit. b) si art. 58- 65 din Legea nr. 36/1995,

 

se declară autentic prezentul înscris.

 

S-a perceput onorariul de 70 lei si 16,80 lei TVA cu bonul fiscal nr. 895/12.09.2011.

 

Notar public,

Oana-Teodora Bosca

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 1 aprilie 2011, la Partidul Social Democrat, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la pct. 5, nr. crt. 11 si 12*), în coloana “Felul donatiei”, în loc de: “valută” se va citi: “bani”.


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 28 septembrie 2011.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.