MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 701/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

951. - Hotărâre pentru completarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamitătile naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2007

 

952. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.376. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

2.106. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

255. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, operelor scrise si operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamitătile naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2007

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere dispozitiile art. 36 alin. (6) lit. e) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38-40 si art. 50 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 5 din Programul de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamitătile naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Materialele de constructii achizitionate de către Agentia Natională pentru Locuinte potrivit art. 1 alin. (2) si gestionate de către autoritătile publice locale potrivit art. 3 alin. (3), rămase nerepartizate/nefolosite după finalizarea Programului, pot fi utilizate de către autoritătile publice locale respective, în vederea construirii de locuinte sociale si/sau de necesitate, prin programe proprii, în conditiile legii, în măsura în care aceste materiale pot fi utilizate cu respectarea dispozitiilor legale privind calitatea si disciplina în constructii.

(2) Prin hotărâre a consiliului local se stabileste cantitatea materialelor de constructii astfel rămase, care respectă conditiile legale privind calitatea si care pot fi folosite în scopul prevăzut la alin. (1), potrivit legislatiei în vigoare.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 951.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, cu suma de 1.000 mii lei, pentru Teatrul National “Radu Stanca” din Sibiu, în vederea organizării si prezentării spectacolului “Faust” în Germania si Belgia.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National pe anul 2011.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 952.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii nr. R.L. 1.047/2011,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sanatatn nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa II “Lista cuprinzând substantele interzise să fie utilizate în compozitia produselor cosmetice”, după pozitia 1371 se introduce o nouă pozitie, pozitia 1372, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numărul din Directiva 76/768/CEE

Denumirea

0

1

2

“1372

1372

2- Aminofenol (o- Aminophenol;

CI 76520) si sărurile sale

Nr. CAS 95- 55-6/67845-79-8/51-19-4

Nr. CE 202-431-1/267-335-4”

 

2. La anexa III, partea 1 “Substantele care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite de admisibilitate” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia 201, coloana 2 “Domeniul de aplicare” se modifică si va avea următorul cuprins: ,,a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului; b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului”, coloana 3 “Concentratia maximă admisă în produsul cosmetic finit” se modifică si va avea următorul cuprins: ,,b) 3,0%”, coloana 4 “Alte limitări si exigente” se modifică si va avea următorul cuprins: ,,a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%. a) si b): - A nu se utiliza cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg, - Ase păstra în recipiente fără nitriti”, iar coloana 5 “Conditiile de folosire si precautiile care trebuie mentionate pe etichetă” se modifică si va avea următorul cuprins: ,,a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a)”;

b) după pozitia 214 se introduc pozitiile 215-218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237-239, 241-246 si 248-252, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La anexa III, partea 2 “Lista substantelor admise provizoriu” se modifică după cum urmează:

a) pozitiile 3-6, 11, 12, 16, 19-22, 25, 27, 31-39, 44, 48, 49, 55 si 56 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 10, coloana 6 “Data până la care este permisă” va avea următorul cuprins: “31.12.2011”;

- la pozitia 50, coloana 6 “Data până la care este permisă” va avea următorul cuprins: “31.12.2011”.

Art. II. - (1) Dispozitiile prezentului ordin intră în vigoare la data de 3 ianuarie 2012, cu exceptia art. I pct. 3 lit. b).

(2) Dispozitiile prevăzute la art. I pct. 3 lit. b) intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.

(3) După data prevăzută la alin. (1) este interzisă punerea pe piată, vânzarea sau punerea la dispozitia consumatorului final a produselor cosmetice care nu se conformează prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2011/59/UE a Comisiei din 13 mai 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II si III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 125 din 14 mai 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 23 septembrie 2011.

Nr. 1.376.

 

 


ANEXĂ

 

Nr. crt.

Substanta/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentratia maximă

admisă în produsul

cosmetic finit

Alte limitări si exigente

Conditiile de folosire si

precautiile care trebuie

mentionate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

215

4-amino-3- nitrofenol/4-amino-3- nitrophenol

(nr. CAS 610-81-1)

(nr. CE 210-236-8)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a)

b) Astfel cum se mentionează la pozitia 208,

în coloana 5.

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,0%

216

2,7-Naftalendiol/2,7- Naphthalenediol

(nr. CAS 582-17-2)

(nr. CE 209-478-7)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,0%.

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,0%

217

m- Aminofenol/m- Aminophenol

(nr. CAS 591-27-5)

(nr. CE 209-711-2) si sărurile acestuia m- Aminofenol HCI/m- Aminophenol HCI (nr. CAS 51-81-0) (nr. CE 200-125-2) Sulfat de m-aminofenol/m- Aminophenol sulfate (nr. CAS 68239-81-6) (nr. CE 269-475-1) m- Aminofenol de sodiu/sodiu m m- Aminophenol (nr. CAS 38171-54-9)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,2%.

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

218

2,6-Dihidroxi-3,4- dimetilpiridină/2,6- Dihydroxy-3,4-

dimethylpyridine

(nr. CAS 84540- 47-6)

(nr. CE 283-141-2)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,0%.

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

222

Acid 2-hidroxietil picramic/2- Hydroxyethyl picramic acid

(nr. CAS 99610-72-7)

(nr. CE 412-520-9)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%. a) si b):

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 2,0%


0

1

2

3

4

5

223

p-Metilaminofenol/p- Methylaminophenol

(nr. CAS 150-75-4)

(nr. CE 205-768-2)

Sulfat de p-Metilaminofenol/p-Methylaminophenol sulfate

(nr. CAS 55-55-0/1936-57-8)

(nr. CE 200-237-1/217-706-1)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,68% (ca sulfat).

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

225

2-[4-[Etil[(2-hidroxietil) amino]-2-nitrofenil] aminoj-

Etanol/Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2- Hydroxyethyl)

Amino]-2-Nitrophenyl] Aminoj-,

(nr. CAS 104516-93-0)

si clorhidratul său HC Blue No 12

(nr. CAS 132885-85-9)

(nr. CE 407-020-2)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,75% (ca clorhidrat).

a) si b):

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,5% (ca clorhidrat)

227

3- Amino-2,4- diclorfenol/3- Amino-2, 4-dichlorophenol

(nr. CAS 61693-42-3)

(nr. CE 262-909-0)

Clorhidrat de 3- Amino-2,4- didorfenol HCI/3- Amino-2,4-dichlorophenol HCI (nr. CAS 61693-43-4)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5% (ca clorhidrat).

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b) 1,5% (ca clorhidrat)

230

Fenil metil pirazolonă/Phenyl methyl pyrazolone

(nr. CAS 89-25-8) (nr. CE 201-891-0)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,25%.

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

232

2-Metil-5- hidroxietilaminofenol/2- Methyl-5-

hydroxyethylaminophenol

(nr. CAS 55302-96-0)

(nr. CE 259-583-7)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

234

Hidroxibenzomorfolină/ Hydroxybenzomorpholine

(nr. CAS 26021-57-8)

(nr. CE 247-415-5)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,0%.

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).


0

1

2

3

4

5

237

2,2-[(4- Amino-3- nitrofenil)imino] bisetanol/2,2-[(4-

Amino-3-nitrophenyl) imino]bisethanol

(nr. CAS 29705-39-3) si clorhidratul său HC Red. No 13

(nr. CAS 94158-13-1)

(nr. CE 303-083-4)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească

1,25% (ca clorhidrat).

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 2,5% (ca clorhidrat)

238

2,6-Dimetoxi-3,5- piridindiamină/2,6- Dimethoxy-3,5-

pyridinediamine [nr. CAS 85679-78-3 (bază liberă)] Clorhidrat de 2,6-Dimetoxi-3,5-piridindiamină/2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCL (nr. CAS 56216-28-5)

(nr. CE 260-062-1)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,25% (ca clorhidrat).

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

239

HC Violet No 1

(nr. CAS 82576-75-8)

(nr. CE 417-600-7)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,25%.

a) si b):

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 0,28%

b) Astfel cum se mentionează la pozitia 208, în coloana 5.

241

1,5-Naftalendiol/1,5- Naphthalenediol

(nr. CAS 83-56-7)

(nr. CE 201-487-4)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,0%.

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,0%

242

Hidroxipropil bis (N- hidroxietil-p- fenilendiamină)/

Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethy-p- phenilenediamine) (nr. CAS 128729-30-6) Tetraclorhidrat de hidroxipropil bis (N-hidroxietil-p-fenilendiamină/ Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl- p- phenylenediamine) HCI

(nr. CAS 128729-28-2)

(nr. CE 416-320-2)

 

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,4% (ca tetraclorhidrat).

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).


0

1

2

3

4

5

243

4- Amino-2- hidroxitoluen/4- Amino- 2-hydroxytoluene

(nr. CAS 2835-95-2) (nr. CE 220-618-6)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

244

2,4- Diaminofenoxietanol/

2,4- Diaminophenoxyethanol

(nr. CAS 70643-19-5) clorhidratul său si sulfatul său Clorhidrat de 2,4- diaminofenoxietanol/ 2,4-

Diaminophenoxyethanol

HCI

(nr. CAS 66422-95-5)

(nr. CE 266-357-1)

2,4- Sulfat de 2,4- diaminofenoxietanol/ Diaminophenoxyethanol sulfate

(nr. CAS 70643-20-8)

(nr. CE 274-713-2)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 2,0% (ca clorhidrat).

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

245

2-Metilrezorcinol/2- Methylresorcinol

(nr. CAS 608-25-3)

(nr. CE 210-155-8)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,8%.

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,8%

246

4- Ami no-m-crezol/4- Amino-m-cresol

(nr. CAS 2835-99- 6)

(nr. CE 220-621-2)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

248

2- Amino-4- hidroxietilaminoanisol/ 2- Amino-4-

hydroxyethylaminoanisole

(nr. CAS 83763- 47-7)

(nr. CE 280- 733-2)

Sulfat de 2-amino-4- hidroxietilaminoanisol/ 2- Amino-4- Hydroxyethylaminoanisole sulfate

(nr. CAS 83763-48-8)

(nr. CE 280-734-8)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5% (ca sulfat).

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).


0

1

2

3

4

5

249

Hidroxietil-3,4- metilendioxianilină/ Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline Clorhidrat de hidroxietil-3,4- metilendioxianilină/ Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline

HCI

(nr. CAS 94158-14-2)

(nr. CE 303-085-5)

Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

250

3-Nitro-p- hidroxietilaminofenol/3- Nitro-p- hydroxyethylaminophenol

(nr. CAS 65235-31-6)

(nr. CE 265- 648-0)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 3,0%.

a) si b):

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a).

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,85%

b) Astfel cum se mentionează la pozitia 208, în coloana 5.

251

4-Nitrofenil aminoetiluree/4- Nitrophenyl aminoethylurea

(nr. CAS 27080-42-8)

(nr. CE 410-700-1)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru

vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,25%. a) si b):

- A nu se folosi cu sisteme nitrozante

- Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

- Ase păstra în recipiente fără nitriti

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a)

b) Substantă colorantă

pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 0,5%

252

2- Amino-6-clor-4- nitrofenol/2- Amino-6- chloro- 4-nitrophenol

(nr. CAS 6358-09-4)

(nr. CE 228-762-1)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru

vopsirea părului

 

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu

trebuie să depăsească 2,0%.

a) Astfel cum se mentionează la pozitia 205, în coloana 5 lit. a)

b) Astfel cum se mentionează la pozitia 208, în coloana 5.

b) Substantă colorantă

pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 2,0%


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009

 

Având în vedere:

- Adresa nr. 10.775 din 17 august 2011 privind avizul Consiliului Concurentei referitor la modificarea/prelungirea schemei de ajutor de stat “Bani pentru formare profesională”;

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România;

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis;

- Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, axa prioritară 2 “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă” si domeniul major de interventie 2.3 “Acces si participare la FPC”, axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 2.106.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 309/2009)

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică denumită “Bani pentru formare profesională”, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” pentru:

a) axa prioritară 2 “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă” si domeniul major de interventie 2.3 “Acces si participare la FPC”;


b) axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”.

(2) Acordarea ajutoarelor pentru formare profesională în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

(4) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Baza legală

 

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

b) Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România (POS DRU);

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 3. - În întelesul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene1);

b) schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general si abstract, precum si orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp si/sau pentru o valoare nedefinită;

c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;

d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;

e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin AMPOSDRU;

f) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

g) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

i) intensitatea ajutorului- cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe transe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;

j) număr de angajati- numărul de unităti de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă si muncă sezonieră reprezentând fractiuni ale UMA;

k) formare generală - formare cu un continut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual ori viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate. Formarea este considerată “generală” dacă, de exemplu:

- este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau dacă este disponibilă pentru angajati ai unor întreprinderi diferite;

- este recunoscută, certificată sau validată de autorităti ori organisme publice sau de alte organisme sau institutii cărora un stat membru ori Comunitatea Europeană Ie-a acordat competentele necesare;

l) formare specifică - formare cu un continut aplicabil direct si principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere si care oferă calificări care nu pot fi transferate către alte întreprinderi ori alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată;

m) tânăr absolvent - persoana fizică cu vârsta cuprinsă între 15 si 24 ani, aflată într-o relatie contractuală de muncă cu un angajator, în primele 6 luni de la angajare la primul loc de muncă cu contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de minimum 24 de luni;

n) mentor- angajat al unei întreprinderi, cu o experientă de cel putin 2 ani în domeniul calificării respective, care asistă, îndrumă si evaluează activitatea profesională a tinerilor angajati în vederea adaptării acestora la cerintele primului loc de muncă;

o) program de mentorat- program de asistare, îndrumare si evaluare a activitătii profesionale a tinerilor absolventi, destinat adaptării acestora la cerintele primului loc de muncă cu contract individual de muncă, încheiat pe o perioadă de minimum 24 de luni;

1) Actualul art. 107 (1) din Tratatul de functionare al Uniunii Europene.


p) personal angajat - personalul cu contract de muncă la data începerii cursului de formare profesională; q) lucrător defavorizat - orice persoană care:

- nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau

- nu a absolvit o formă de învătământ secundar ori nu detine o calificare profesională (ISCED 3); sau

- are o vârstă de peste 50 de ani; sau

- trăieste singură, având în întretinerea sa una ori mai multe persoane; sau

- lucrează într-un sector ori profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbati si femei este cu cel putin 25% mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbati si femei în toate sectoarele economice si care apartine grupului de gen minoritar; sau

- este membru al unei minorităti etnice dintr-un stat membru si care are nevoie să îsi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională ori experienta de muncă pentru a-si îmbunătăti sansele de a obtine un loc de muncă stabil;

r) lucrător extrem de defavorizat - orice persoană care a fost în somaj cel putin 24 de luni;

s) lucrător cu handicap - orice persoană:

- recunoscută ca fiind în situatie de invaliditate conform legislatiei nationale; sau

- care suferă de o deficientă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;

t) produse agricole:

- produsele enumerate în anexa I la tratat, cu exceptia produselor pescăresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

- produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 si 4504 (articole din plută);

- produsele care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);

u) prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

v) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării ori a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locatii distincte, rezervate în acest scop;

w) întreprindere aflată în dificultate, în cazul în care: A. beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie - întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul societătilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau (ii) în cazul societătilor comerciale în care cel putin unii dintre asociati au răspundere nelimitată pentru creantele societătii, mai mult de jumătate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societătii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau (iii) indiferent de tipul societătii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia natională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventă; (iv) un IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în aceasta perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. (iii). B. beneficiarul este o întreprindere mare - întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. A pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net.

 

CAPITOLUL IV

Scopul si obiectivele schemei de ajutor de stat

 

Art. 4. - Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea formării profesionale generale si specifice.

Art. 5. - Principalele obiective ale prezentei scheme de ajutor de stat sunt:

a) îmbunătătirea tranzitiei de la scoală la viata activă;

b) dezvoltarea capacitătii întreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare al angajatilor;

c) cresterea nivelului de calificare al angajatilor;

d) cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare al angajatilor;

e) îmbunătătirea accesului si participării la formare profesională continuă.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 6. - (1) în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă sprijin financiar întreprinderilor care activează în toate sectoarele economice, cu exceptia ajutoarelor care favorizează activitătile în domeniul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

a) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii unor astfel de produse achizitionate de ia producători primari ori comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

b) atunci când acordarea ajutorului este conditionată de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, către producătorii primari.

(2) De asemenea, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare:

a) destinate activitătilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate.

 

CAPITOLUL VI

Conditii de eligibilitate pentru activităti, beneficiari si cereri de propuneri de proiecte

 

Art. 7. - (1) Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt activitătile care vizează formarea profesională generală si specifică.

(2) Activitătile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă” sunt programele de mentorat care sprijină tinerii angajati în prima etapă a primului lor loc de muncă important2). În acest context, rolul mentorilor este de a facilita procesul de adaptare a tinerilor angajati la cerintele specifice locului de muncă si postului ocupat.

(3) Activitătile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de interventie 2.3 “Acces si participare la FPC” sunt: actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane si FPC a angajatilor la initiativa angajatorilor sau de către acestia din urmă.

(4) Activitatea eligibilă cuprinsă în cadrul domeniului major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii” este formarea profesională a angajatilor prin programe de perfectionare, respectiv specializare. Conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, perfectionarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor ori competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificări, dobândirea de competente noi în aceeasi arie ocupatională sau într-o arie ocupatională nouă, dobândirea de competente fundamentale/cheie ori competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii. Formarea profesională se realizează prin programe de formare profesională care cuprind totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel national. În cazul perfectionării si specializării furnizorul de formare profesională autorizat va elibera certificat de absolvire.

Art. 8. - (1) Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare profesională sunt întreprinderile ai căror angajati participă la cursurile organizate în cadrul proiectelor de formare profesională, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

a) este o organizatie legai constituită în România si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU si cu Ghidul solicitantului;

c) respectă prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

d) nu se află în situatia de insolventă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitătilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;

e) nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definitia prevăzută la art. 3 lit. w);

g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

h) reprezentantul său legal nu a fost supus unei condamnări cu valoare res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;

i) reprezentantul său legal nu a fost condamnat cu valoare res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

j) reprezentantul său legal nu furnizează informatii false;

k) este direct responsabilă de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

l) îndeplineste si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Criteriile de eligibilitate ale cererii de finantare sunt următoarele:

a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale domeniului major de interventie;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului sunt în concordantă cu conditiile axei prioritare si ale domeniului major de interventie, precum si cu cele ale cererii de propuneri de proiecte;

c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat;

d) proiectul respectă perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

e) proiectul este implementat în România.

Art. 10. - Îndeplinirea conditiilor de eligibilitate prevăzute la art. 8 si 9 este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si ale prezentei scheme de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL VII

Selectia si evaluarea proiectelor

 

Art. 11. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

 

CAPITOLUL VIII

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 12. - Ajutorul se acordă sub formă de finantări nerambursabile în una sau mai multe transe. Transele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie de 10.000 euro (echivalent în lei).

(2) Valoarea maximă a ajutorului acordat unei întreprinderi pentru un proiect de formare profesională nu va depăsi 2.000.000 euro (echivalent în lei)/2 (doi) ani consecutivi.

Art. 14. - (1) Intensitatea ajutoarelor nu va depăsi:

a) 25% din cheltuielile eligibile pentru formare specifică;

b) 60% din cheltuielile eligibile pentru formare generală.

2) Primele 6 luni ale primului loc de muncă pentru care persoana respectivă are încheiat un contract de muncă de cel putin 24 de luni.


(2) Intensitatea ajutorului poate fi majorată până la o intensitate maximă de 80% din costurile eligibile, după cum urmează:

a) cu 10% dacă formarea profesională este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizati;

b) cu 10% dacă ajutorul este acordat unei întreprinderi mijlocii si 20% dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.

(3) Intensitatea ajutoarelor acordate în sectorul transportului maritim poate ajunge la 100% din costurile eligibile, indiferent dacă proiectul se referă la o formare specifică sau la una generală, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) beneficiarul formării nu este membru activ al echipei, ci este supranumerar la bord; si

b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Comunitătii Europene.

(4) în cazurile în care proiectul de ajutor implică atât componente de formare generală, cât si componente de formare specifică, care nu pot fi separate pentru calcularea intensitătii ajutorului, precum si în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplică intensitătile ajutoarelor aplicabile formării specifice.

Art. 15. - Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de măsuri.

 

CAPITOLUL IX

Cheltuieli eligibile

 

Art. 16. - (1) Cheltuielile eligibile ale proiectului deformare, pe baza cărora se calculează intensitatea ajutorului de stat, sunt următoarele:

a) costurile de personal ale formatorilor;

b) cheltuielile de deplasare ale formatorilor si participantilor la formare, inclusiv cheltuielile de cazare;

c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale si furnituri direct legate de proiect;

d) amortizarea instrumentelor si echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauză;

e) costurile serviciilor de îndrumare si consiliere privind proiectul de formare;

f) costurile de personal ale participantilor la proiectul de formare si costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale), până la maximum totalul celorlalte costuri eligibile mentionate la lit. a)-e). În privinta costurilor de personal ale participantilor la formare, se iau în considerare numai orele în care participantii participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare.

(2) Cheltuielile eligibile trebuie dovedite prin documente justificative si trebuie să fie transparente si grupate pentru fiecare categorie.

 

CAPITOLUL X

Efectul stimulativ

 

Art. 17. - (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă un efect stimulativ.

(2) Ajutoarele acordate IMM-urilorîn baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finantare.

(3) în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de către autoritatea care administrează schema. În acest sens, aceasta verifică, înaintea acordării ajutorului în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (2), dacă cererea de finantare si documentele însotitoare contin date suficiente, din care să rezulte îndeplinirea a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare a proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză.

 

CAPITOLUL XI

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 18. - (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat se pot cumula cu alte tipuri de ajutoare exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.

(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului si intensitătile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subventionat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finantat din surse locale, regionale, nationale ori comunitare.

(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineste conditiile prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare privitoare la aceleasi costuri eligibile - care se suprapun partial sau integral - În cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL XII

Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat

 

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei înainte de a demara proiectul pentru care solicită finantarea.

(2) Cererea de finantare va fi însotită de documente care să contină:

a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definitiei prevăzute la art. 3 lit. w), precum si o declaratie pe propria răspundere în acest sens;

b) declaratie scrisă pe propria răspundere însotită, dacă este cazul, de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. (f);

c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

d) activitătile si costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicită ajutor de stat;

e) declaratie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia nu a demarat proiectul pentru care solicită ajutor;

f) pentru întreprinderile mari, informatii care să demonstreze efectul stimulativ, conform cap. X.

(3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie să completeze modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.

(5) în cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare si selectie, administratorul schemei îi comunică în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza schemei.

(6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finantare.

(7) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

Art. 20. - (1) Procedura de implementare si derulare a schemei de ajutor de stat se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea schemei de ajutor de stat si a Ghidului solicitantului aferent;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare si a documentelor-suport;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor de finantare si a documentelor-suport) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii solicitantului, partenerilor si proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) selectia cererilor de finantare;

f) întocmirea si semnarea contractelor de finantare;

g) depunerea cererii de prefinantare însotite de documentele justificative;

h) acordarea prefinantării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) depunerea cererilor de rambursare însotite de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile, după verificarea eligibilitătii cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării cererilor de finantare conform prevederilor contractului de finantare.

(2) AMPOSDRU/Organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (OIPOSDRU) care administrează schema de ajutor de stat verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale solicitantului, partenerilor si proiectelor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat si ale Ghidului solicitantului.

 

CAPITOLUL XIII

Durata schemei de ajutor de stat

 

Art. 21. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data lansării până la data de 31 decembrie 2013, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plătile să fie efectuate până la data de 31 decembrie 2015.

 

CAPITOLUL XIV

Bugetul schemei de ajutor de stat

 

Art. 22. - Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de stat este Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, după cum urmează:

1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 11.155.331 lei (echivalent a 2.705.3063) euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

2.231.066

2.231.066

2.231.066

2.231.066

2.231.066

11.155.331

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 87,86%, diferenta de 12,14% fiind din contributia publică natională.

2. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.3 “Acces si participare la FPC”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 143.544.205 lei (echivalenta 34.811.2544) euro), defalcată după cum urmează:

 

An

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

28.708.841

28.708.841

28.708.841

28.708.841

28.708.841

143.544.205

 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 97%, diferenta de 3% fiind din contributia publică natională.

3. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 55.500.000 lei (echivalent a 13.459.4405) Euro):

 

An

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

11.100.000

11.100.000

11.100.000

11.100.000

11.100.000

55.500.000

 

3) Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).

4) Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).

5) Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).


 

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85%, diferenta de 15% fiind din contributia publică natională.

 

CAPITOLUL XV

Efecte si beneficii

 

Art. 23. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obtine următoarele efecte si beneficii:

a) cresterea numărului de tineri absolventi asistati în tranzitia de la scoală la viata activă;

b) cresterea numărului de cursanti certificati pentru actualizarea si îmbunătătirea competentelor;

c) cresterea numărului de angajati participanti la cursuri de calificare/recalificare/specializare/perfectionare.

Art. 24. - Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este:

1. 1.222 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoală la viata activă”;

2. 2.025 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 2.3 “Acces si participare laFPC”;

3. 300 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”.

 

CAPITOLUL XVI

Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de stat

 

Art. 25. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/20076).

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informatii despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său de IMM, informatii privind efectul stimulativ al acordării ajutorului si informatii care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.

Art. 27. - (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate aflate în derulare si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislatia natională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative Consiliului Concurentei.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 28. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Art. 29. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-29.

 

CAPITOLUL XVII

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei o fisă de informatii referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.

Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat si Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://www.fseromania.ro, precum si pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme de ajutor de stat.


6) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru rad iod if uzarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, operelor scrise si operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora

 

Având în vedere prevederile art. 1232 alin. (1) lit. d), ale art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de Cererea formulată de către DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice si VISARTA- Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/11.733 din 19 septembrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/11.971 din 21 septembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, operelor scrise si operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora, după cum urmează:

- câte un reprezentant al DACIN-SARA-Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, al PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice si al VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Societătii Comerciale ANTENA TV GROUP -S.A. (Antena 1), al Societătii Comerciale PROTV - S.A. (Pro TV), al Societătii Comerciale SBS BROADCASTING

MEDIA - S.R.L. (Prima TV), al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTV), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 septembrie 2011.

Nr. 255.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.