MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 698/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 octombrie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

108. - Decizie pentru eliberarea domnului Cătălin Teodor Vătafu din functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

 

109. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Teodor Vătafu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

110. - Decizie pentru eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 

111. - Decizie privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.193. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora

 

3.194. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum si pentru stabilirea modalitătii de plată a acestor sume

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

253. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

 

254. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio si remuneratiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cătălin Teodor Vătafu din functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Teodor Vătafu se eliberează din functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 108.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Teodor Vătafu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Europene nr. 2.652/LO din 27 septembrie 2011,

în temeiul art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, al art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Teodor Vătafu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene, având atributiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 109.


 

 

ANEXA

 

Atributii:

a) are atributiile prevăzute la art. 8 si 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

b) stabileste măsurile necesare în vederea asigurării unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achizitie publică desfăsurate în contextul programelor operationale finantate din instrumente structurale, precum si a urmăririi punerii în aplicare a acestor măsuri de către institutiile relevante, inclusiv Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor;

c) cooperează cu Autoritatea de Audit în vederea asigurării permanente a conformitătii sistemelor de management si control specifice programelor operationale finantate din instrumente structurale;

d) cooperează cu Autoritatea de Certificare si Plată la stabilirea si implementarea măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros si eficient al fondurilor alocate programelor operationale finantate din instrumente structurale;

e) are atributiile aferente coordonatorului national al asistentei, prevăzute în memorandumurile de întelegere dintre

Guvernul României si Comisia Europeană privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;

f) are atributiile aferente coordonării participării României la proiectele de twinning în calitate de punct national de contact;

g) are atributiile aferente punctului national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004- 2009, conform sectiunii 2.1 “Administrarea - Selectia proiectelor - Monitorizarea” din anexa A la Memorandumul de întelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul României, publicat, în temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.363/2007, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008;

h) are atributiile aferente punctului national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economică si dezvoltare durabilă 2004-2009, conform Memorandumului de întelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economică si dezvoltarea durabilă publicat, în temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.165/2007, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008;

i) are atributiile aferente participării la coordonarea politicii în domeniul polilor de crestere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mănoiu se eliberează din functia de sef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 110.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Europene nr. 2.652/LO din 27 septembrie 2011,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, al art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mănoiu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene, având atributiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

Atributii:

a) realizează, prin intermediul Comitetului de coordonare a afacerilor europene, în limita competentelor specifice, coordonarea interministerială în vederea elaborării pozitiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:

1. asigură coerenta intersectorială a pozitiilor nationale pentru tematicile europene. În acest sens:

(i) examinează si avizează, cu exceptia aspectelor de relatii externe aflate în competenta Ministerului Afacerilor Externe, pozitiile care vor fi exprimate de România în cadrul formatiunilor ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) si grupurile de lucru ale Consiliului;

(ii) monitorizează participarea institutiilor la procesul de elaborare si formulare a pozitiilor României, în functie de domeniul specific, precum si participarea reprezentantilor acestora la negocierile desfăsurate în cadrul Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene;

2. conduce, potrivit legii, reuniunile Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de coordonare; asigură activitatea executivă si de secretariat a Comitetului de coordonare si urmăreste îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

3. supune dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergentă între ministere si/sau alte institutii ale administratiei publice centrale si nesolutionate la nivelul grupurilor de experti;

4. prezintă primului-ministru si Guvernului propuneri pentru solutionarea divergentelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de coordonare;

5. organizează registrul pozitiilor nationale elaborate si transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;

b) monitorizează evolutia în Parlamentul European a dosarelor europene prioritare pentru România, cu exceptia aspectelor de politică externă si de securitate comună aflate în competenta Ministerului Afacerilor Externe;

c) informează membrii români din Parlamentul European cu privire la elementele de pozitie adoptate de România, pe domeniile aflate în competenta sa;

d) informează periodic misiunile statelor membre în România cu privire la subiectele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, precum si cu privire la alte aspecte aflate în competenta sa;

e) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, potrivit competentelor sale, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European;

f) coordonează procesul de notificare electronică a legislatiei nationale care transpune dreptul Uniunii Europene;


g) asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor europene si asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor si deciziilor Uniunii Europene;

h) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislatia natională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori au relevantă europeană si examinează, sub aspectul compatibilitătii cu reglementările Uniunii Europene, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;

i) coordonează si supraveghează fundamentarea de către autoritătile si institutiile publice a pozitiilor nationale ce urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informatii ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop;

j) reprezintă România în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, precum si a altor institutii ale Uniunii Europene:

1. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 258-260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase si contencioase ale actiunii în constatarea neîndeplinirii obligatiilor rezultate din aplicarea Tratatului privind functionarea Uniunii Europene;

2. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 263 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu actiunea în anulare;

3. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 265 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu actiunea în constatarea abtinerii de a actiona;

4. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 267 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu cererea având ca obiect pronuntarea unei hotărâri preliminare;

5. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 268 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu actiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 340 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

6. În cadrul procedurilor legate de aplicarea art. 270 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

7. În cadrul procedurilor litigioase prevăzute la art. 271 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu obligatiile ce rezultă din statutul Băncii Europene de Investitii, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investitii, precum si în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale nationale a obligatiilor ce rezultă din aplicarea Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale;

8. În cadrul procedurii prevăzute la art. 218 alin. (11) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în legătură cu obtinerea avizului Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozitiile tratatelor;

9. În cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

10. În cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

11. În cadrul procedurii prevăzute la art. 256 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

k) reprezintă România în procedurile jurisdictionale înaintea Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS);

l) coordonează si monitorizează, potrivit legii, îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană;

m) reprezintă punctul national de contact pentru problematica pietei interne si pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;

n) organizează Centrul National SOLVIT;

o) este coordonator national al Sistemului de informare al pietei interne (IMI) si coordonator al ariei legislative servicii;

p) urmăreste evolutia politicilor Uniunii Europene si poate propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;

q) coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor si programelor nationale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;

r) reprezintă coordonatorul national si punctul tehnic de contact în problematica Strategiei Europa 2020;

s) coordonează elaborarea, monitorizarea si evaluarea Programului national de reformă, instrumentul de punere în aplicare a Strategiei Europa 2020;

t) conduce si asigură secretariatul tehnic al Grupului de lucru la nivel înalt pentru Strategia Europa 2020 (secretar de stat sau echivalent);

u) elaborează sinteze si rapoarte de monitorizare a îndeplinirii obligatiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, le prezintă Guvernului si, după caz, Comisiei Europene;

v) participă la actiunile Uniunii Europene vizând schimbul de experientă si bune practici între statele membre, în contextul implementării Strategiei Europa 2020 si a Programului national de reformă;

w) coordonează procesul de comunicare internă privind domeniul afacerilor europene;

x) gestionează cheltuielile de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului Uniunii Europene;

y) răspunde de aplicarea dispozitiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a plătii cotizatiei anuale.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) si art. 1563 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, al pct. 801 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”, cod 14.13.21.02/a.i.p., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Certificat”, cod 14.13.21.02/a.L, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si ale formularului “Certificat” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport si a Certificatului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si Directia generală de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 27 septembrie 2011.

Nr. 3.193.


 

 

ANEXA Nr. 1

 

CERTIFICAT

privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si ale formularului “Certificat”

 

1.1. Denumire: “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”

1.2. Cod: 14.13.21.02/a.i.p.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare.

1.5. Se utilizează la:

- atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată de către persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora;

- atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată de către persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora.

1.6. Se întocmeste:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

1.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate si stampilate, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

1.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.1. Denumire: “Certificat”

2.2. Cod: 14.13.21.02/a.i.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare.

2.5. Se utilizează: la atestarea faptului că din documentele prezentate organului fiscal rezultă că nu se datorează TVA în România, întrucât:

- achizitia intracomunitară a mijlocului de transport nou, efectuată de către persoana care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, nu este impozabilă în România conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal;

- transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România de către persoana neimpozabilă cu ocazia unei schimbări de resedintă nu reprezintă o achizitie intracomunitară de bunuri în România;

- achizitia intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal este efectuată de către persoana care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

- achizitia intracomunitară a mijlocului de transport care nu este nou în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, efectuată de către persoana care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care este înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, nu este taxabilă în România.

2.6. Se întocmeste:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

2.7. Circulă: în format hârtie, în două exemplare originale listate, semnate si stampilate, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii.

2.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport si a Certificatului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achizitionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.

2. Prezenta procedură nu se aplică pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.

3. Prezenta procedură nu se aplică pentru mijloacele de transport achizitionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.

4. Mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal:


a) vehiculele terestre cu motor a căror capacitate depăseste 48 cm3 sau a căror putere depăseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu conditia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăsesc 6.000 km;

b) navele care depăsesc 7,5 m lungime, cu conditia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăseste 100 de ore, cu exceptia navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică sau pentru salvare ori asistentă pe mare;

c) aeronavele a căror greutate la decolare depăseste 1.550 kg, cu conditia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăseste 40 de ore, cu exceptia aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plată.

5.1. În conditiile art. 1563 alin. (3) din Codul fiscal si ale pct. 801 din normele metodologice Certificatul privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, se eliberează, după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată si achitarea taxei, la cererea următoarelor persoane, denumite în continuare solicitanti:

a) persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achizitie intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;

b) persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achizitie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabilă în România.

5.2. În situatia în care din documentatia prezentată sau din informatiile detinute de organul fiscal rezultă că persoana prevăzută la pct. 5.1 lit. b) ar trebui să fie înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, organul fiscal procedează la înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, anterior eliberării certificatului solicitat. Procedura aplicabilă este prevăzută de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificările si completările ulterioare.

5.3. Modelul si continutul formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată” sunt aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se depun la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (2) din Codul fiscal.

5.4. În conditiile art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele mentionate la pct. 5.1 care efectuează o achizitie intracomunitară de mijloace de transport trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată în România până la data la care au obligatia depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată.

6. De asemenea, în conditiile pct. 801 din normele metodologice Certificatul se eliberează la cerere următoarelor persoane care nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, respectiv nu au obligatia depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare, de asemenea, solicitanti:

a) persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care realizează în România o achizitie intracomunitară de mijloace de transport noi, care nu este impozabilă în România conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art. 142 din Codul fiscal;

b) persoanele neimpozabile care, cu ocazia schimbării de resedintă, realizează un transfer de mijloace de transport noi din alt stat membru în România, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislatia altui stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere faptul că respectivul transfer nu determină o achizitie intracomunitară de bunuri în România;

c) persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achizitie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal;

d) persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectuează o achizitie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, achizitie care nu este taxabilă în România.

7. În situatia în care din documentatia prezentată sau din informatiile detinute de organul fiscal rezultă că persoana prevăzută la pct. 6 lit. d) ar trebui să fie înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal, organul fiscal procedează la înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, anterior eliberării certificatului solicitat. Procedura aplicabilă este prevăzută de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010, cu modificările si completările ulterioare.

8. Dispozitiile pct. 5 si 6 se aplică în mod corespunzător si pentru navele si aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) si c).

9. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

10. Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri întocmite într-o limbă străină trebuie însotite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizati, în conditiile art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.


 

CAPITOLUL II

Eliberarea Certificatului privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport

 

1.1. Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”, persoanele prevăzute la pct. 5.1 din cap. I, care au efectuat achizitia intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent.

1.2. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal si, după caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii, atribuit conform art. 1531 din Codul fiscal.

2. Cererea se depune prin postă sau direct la compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, sau se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule.

3.1. Pe baza cererii si a informatiilor existente în evidenta fiscală a organului fiscal, compartimentul de specialitate întocmeste Certificatul privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

3.2. Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

3.3. Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie să anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, care rămâne la contribuabil, după înregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum si documentul doveditor al plătii taxei pe valoarea adăugată, în copie si original. Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformitătii si înscrierea vizei “conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv “conform cu originalul documentului de plată” pe copiile care rămân la organul fiscal.

4.1. Certificatul privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, se emite cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei, în două exemplare.

4.2. Un exemplar al Certificatului privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea Certificatului, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România

 

1. Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat”, din care rezultă că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin postă sau direct la compartimentul de specialitate.

2.1. Cererea trebuie să fie însotită de documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări a mijlocului de transport, de dovada schimbării resedintei în situatia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România si, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achizitie.

2.2. Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule.

3. În vedere emiterii Certificatului, compartimentul de specialitate analizează documentatia prezentată si verifică dacă sunt îndeplinite conditiile pentru ca achizitia intracomunitară de mijloace de transport să nu fie taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România să nu determine o achizitie intracomunitară de bunuri în România.

4.1. Dacă din documentatia prezentată rezultă că mijlocul de transport nu se încadrează în categoria mijloacelor de transport noi în sensul art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, iar achizitia intracomunitară a acestuia este taxabilă în România conform Codului fiscal, compartimentul de specialitate notifică solicitantului că operatiunea efectuată este o operatiune pentru care se datorează TVA în România si pentru care are obligatia să depună Decontul special de taxă pe valoarea adăugată si să plătească taxa pe valoarea adăugată.

4.2. După înregistrarea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată si după achitarea TVA în România de către solicitant, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispozitiile cap. II, respectiv eliberează certificatul privind atestarea plătii TVA.

5. Dispozitiile pct. 4.1 si 4.2 se aplică în mod corespunzător si pentru navele si aeronavele prevăzute la pct. 4 lit. b) si c) din cap. I.

6.1. Dacă din documentatia prezentată rezultă că achizitia intracomunitară de mijloace de transport nu este taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru în România nu determină o achizitie intracomunitară de bunuri în România, compartimentul de specialitate întocmeste Certificatul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care rezultă că respectiva persoană nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru respectivul mijloc de transport.

6.2. Certificatul se emite cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei, în două exemplare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

6.3. Un exemplar al certificatului se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum si pentru stabilirea modalitătii de plată a acestor sume

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7) si art. 1563 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, al pct. 6 alin. (10) si pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a., prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, după caz, va fi achitată de beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, după caz, la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat postal, în contul 20.10.01.01.05 “TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum si pentru stabilirea modalitătii de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 24 noiembrie 2010.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 27 septembrie 2011.

Nr. 3.194.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

 

ANEXA Nr. 2

 

Instructiuni de completare a formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”

 

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaratie, se completează si se depune de către:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/ utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

Declaratia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active/transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, sau locatarul/utilizatorul activelor achizitionate printr-un contract de leasing îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă aceasta/acesta se află înregistrat(ă) ca plătitor de impozite si taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Persoanele obligate să depună declaratia trebuie să achite, până la data la care au obligatia depunerii acestei declaratii, în baza prevederilor art. 157 din Codul fiscal, taxa de plată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat postal, în contul 20.10.01.01.05 “TVAde plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declaratia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare se completează cu anul si luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, în conditiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 61 alin. (9) din normele metodologice.

I. Felul declaratiei

Declaratia depusă initial se rectifică prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând căsuta corespunzătoare de pe formular.

 

atentiei

Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspectie fiscală.

 

II. Date de identificare a persoanei impozabile

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori numele si prenumele persoanei fizice, după caz, beneficiare a transferului de active, respectiv a locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile, beneficiare a transferului, respectiv locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing.

III. Date privind obligatia de plată

Se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost preluate total sau partial activele, sau a finantatorului activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, respectiv denumirea/numele si prenumele si codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal si pct. 61 alin. (9) din normele metodologice.

În ipoteza în care se declară taxa pe valoarea adăugată rezultată din transferul de active de la mai multi cedenti, se completează totalul taxei pe valoarea adăugată de plată, în lei.

Suma se declară în lei si se plăteste până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active sau până la data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achizitionate printr-un contract de leasing.


 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”

 

1. Denumirea formularului: “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului partial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din normele metodologice.

6. Se întocmeste: în două exemplare de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, respectiv de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e), ale art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/11.318 din 6 septembrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/11.887 din 22 septembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile, după cum urmează:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), reprezentând organismul de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Societătii Comerciale ORANGE ROMÂNIA - S.A. si al Societătii Comerciale COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS - S.A., reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 22 septembrie 2011.

Nr. 253.


 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio si remuneratiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. d), ale art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România- Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/11.319 din 6 septembrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/11.972 din 23 septembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio si remuneratiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor, după cum urmează:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), reprezentând organismul de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Societătii Comerciale ABC Plus Media - S.A., al Societătii Comerciale EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R - S.A., al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 23 septembrie 2011.

Nr. 254.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.