MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 848/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.147. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

127. - Decizie pentru numirea doamnei Elvira Rodica Andronescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.102.- Ordin al ministrului apărării nationale privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

M.103.- Ordin al ministrului apărării nationale privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

260. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participă la desfăsurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere

 

269. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

 

270. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

 

420. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informatii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

 

421. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informatii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

 

441. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

 

442. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

 

1.184. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru si în cartea funciară

 

2.448. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Valorile de inventar ale imobilelor înregistrate la numerele M.F.R 97018, 151891, 96988 se modifică potrivit anexei nr. 1.

2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a restituirii către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.147.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor pentru care se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a unor lucrări de investitii

 

Ordonator principal de credite

10668016

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificatie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

Adresa

97018

8.19.01

CLĂDIRE

 

 

Tara: România; municipiul Bucuresti

1942

13.251.297,13

151891

8.19.01

CLĂDIRE

 

 

Tara: România; municipiul Bucuresti

2005

21.302.813,67

96988

8.19.01

CLĂDIRE

 

 

Tara: România; judetul Călărasi

1998

6.281.154,71

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se preia imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Codul de clasificatie

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

Municipiul Bucuresti, sectorul 1

Serviciul de Informatii Externe

Clădire

96973

8.19.01

277.766

Municipiul Bucuresti, sectorul 1

Serviciul de Informatii Externe

Teren Suprafata = 9.737 m2

97055 (partial)

8.19.01

3.557.899,80

Municipiul Bucuresti, sectorul 1

Serviciul de Informatii Externe

Teren Suprafata = 298,12 m2

97057 (partial)

8.19.01

651.289,02

Municipiul Bucuresti, sectorul 2

Serviciul de Informatii Externe

Clădire

97004

8.19.01

258.225

Municipiul Bucuresti, sectorul 2

Serviciul de Informatii Externe

Teren Suprafata = 748,83 m2

97043 (partial)

8.19.01

1.520.404,51

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Elvira Rodica Andronescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere Propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.745/S.B. din 21 noiembrie 2011, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 15/368/St.G. din 28 noiembrie 2011,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) si (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elvira Rodica Andronescu se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti,

secretar general adjunct al Guvernului

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 127.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 107 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1, ale art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si ale art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. M.102.


*) Anexele nr. 1 -3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 107 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1, ale art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si ale art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. M.103.


*) Anexele nr. 1 -3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participă la desfăsurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 115 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste normele privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participă la desfăsurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere.

Art. 2. - Competenta privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participă la desfăsurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere apartine Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.f.V.

Art. 3. - (1) Au calitatea de examinator ofiterii si agentii de politie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor care detin un atestat valabil.

(2) Atestatul de examinator se obtine prin promovarea unui examen si se retrage sau revocă în conditiile prezentului ordin.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru obtinerea atestatului de examinator

 

Art. 4. - (1) Persoana care solicită atestarea pentru categoria B trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) detine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel putin 3 ani;

b) a împlinit vârsta de 23 de ani;

c) să nu fi avut permisul de conducere anulat;

d) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani;

e) să fie aptă din punct medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii respective;

f) să nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislatie în cadrul unei scoli de conducători auto;

g) să fi absolvit cursul de formare initială pentru examinatori, în conditiile stabilite de prezentul ordin.

(2) Atestarea pentru alte categorii decât cea prevăzută la alin. (1) se poate solicita numai de către examinatorul atestat pentru categoria B care:

a) îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) si g);

b) detine permis de conducere pentru categoria solicitată;

c) îndeplineste una din următoarele conditii:

(i) detine atestat pentru categoria B de cel putin 3 ani; sau

(ii) are cel putin 5 ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită atestarea; sau

(iii) a promovat un test de evaluare teoretică si practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obtinerea unui permis de conducere.

(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obtinerea unui permis de conducere, obiectivele care stau la baza evaluării si componenta comisiei de examinare se aprobă prin dispozitie a directorului D.R.PC.Î.V.

 

CAPITOLUL III

Formarea initială

 

Art. 5. - (1) Formarea initială a personalului care urmează a fi atestat reprezintă instruirea acestuia pentru a dobândi cunostintele, aptitudinile si competentele necesare evaluării performantelor unei persoane care sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere si se concretizează prin absolvirea cursului de formare initială pentru examinatori, denumit în continuare cursul.

(2) Cursul se organizează de către Serviciul regim permise de conducere si examinări din cadrul D.R.PC.Î.V.

Art. 6. - (1) Pentru înscrierea la curs, solicitantul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-f) trebuie să depună la D.R.PC.Î.V. următoarele documente:

a) cererea pentru înscrierea la curs, semnată de solicitant;

b) copia actului de identitate, valabil;

c) copia permisului de conducere, valabil;

d) avizul medical si psihologic, în original, cu mentiunea “apt” pentru a conduce vehicule din categoria/categoriile pentru care solicită formarea ca examinator, în termenul de valabilitate;

e) certificatul de cazier judiciar, în original, în termenul de valabilitate;

f) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si că nu detine o functie ori nu exercită o activitate în cadrul unei scoli de conducători auto.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se verifică de Serviciul regim permise de conducere si examinări din cadrul D.R.PC.Î.V, care tine evidenta acestora.

(3) Data planificării pentru participarea la curs se comunică serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor de unde provin solicitantii care au depus cereri pentru înscriere.

Art. 7. - (1) Cursul cuprinde pregătirea teoretică si pregătirea practică.

(2) Cursul pentru categoria B are durata de 60 de ore, pentru fiecare tip de pregătire alocându-se câte 30 de ore.

(3) Cursul pentru fiecare dintre celelalte categorii are durata de 20 de ore, pentru fiecare tip de pregătire alocându-se câte 10 ore.


Art. 8. - (1) Cursul este structurat astfel încât să asigure personalului care urmează a fi atestat competenta profesională necesară pentru evaluarea corespunzătoare a performantelor unei persoane ce sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere. Competentele necesare exercitării activitătii de examinator sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Cursul se organizează pe grupe de categorii de vehicule, astfel:

a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A;

b) pentru categoriile B si Tr;

c) pentru categoriile C1, C, D1, D, Tb;

d) pentru categoria BE, C1E, CE, D1E, DE;

e) pentru categoria Tv.

(3) Absolvirea cursului permite solicitarea obtinerii atestatului după cum urmează:

a) cursul absolvit pentru una din categoriile AM, A1.A2 si A- atestat pentru toate aceste categorii;

b) cursul absolvit pentru categoria B - atestat pentru categoria B si Tr;

c) cursul absolvit pentru una din categoriile C1, C, D1 si D - atestat pentru toate aceste categorii;

d) cursul absolvit pentru categoria D sau Tb - atestat pentru toate aceste categorii;

e) cursul absolvit pentru una din categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - atestat pentru toate aceste categorii.

(4) Organizarea, structura si desfăsurarea cursului se stabilesc prin dispozitie a directorului D.R.P.C.Î.V.

 

CAPITOLUL IV

Examinarea pentru obtinerea atestatului de examinator

 

Art. 9. - (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de examinator se organizează de D.R.P.C.Î.V., la sediul său.

(2) Planificarea la examen se comunică de către D.R.P.C.Î.V. serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor.

Art. 10. - (1) Examinarea se realizează de o comisie de examen constituită la nivelul D.R.P.C.Î.V.

(2) Comisia de examen prevăzută la alin. (1) este compusă din cel putin 3 membri, desemnati prin dispozitie a directorului D.R.P.C.Î.V.

Art. 11. - La examen, absolventul cursului organizat în conditiile cap. III se prezintă cu actul de identitate si cu permisul de conducere, ambele în original.

Art. 12. - (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de examinator constă în următoarele probe:

a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunostintelor teoretice acumulate, constând într-un test de tip grilă cu 50 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute. Această probă poate fi sustinută si în sistem informatic;

b) probă practică, desfăsurată în trafic, cu o durată de 45 de minute, destinată evaluării cunostintelor, aptitudinilor si competentelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examenul se consideră promovat atunci când candidatul răspunde corect la cel putin 35 de întrebări din testul de tip grilă si obtine calificativul “Admis” la proba practică.

(3) Persoana declarată “Respins” la primul examen are dreptul să sustină un nou examen în termen de 30 de zile calendaristice de la data sustinerii primului examen.

(4) Persoana declarată “Respins” la examenul sustinut potrivit alin. (3) poate sustine un alt examen numai după absolvirea unui nou curs în conditiile cap. III.

Art. 13. - Situatia rezultatelor obtinute de participantii la examenul pentru obtinerea atestatului de examinator, semnată de toti membrii comisiei de examinare, se afisează la sediul D.R.P.C.Î.V. si se comunică, în scris, serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din care provin candidatii.

Art. 14. - (1) Atestatul de examinator se eliberează de către D.R.P.C.Î.V. persoanei care a promovat examenul prevăzut la art. 12, în termen de 15 zile de la data promovării acestuia.

(2) Atestatul de examinator este valabil 5 ani de la data eliberării.

(3) Modelul atestatului de examinator este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 15. - Atestatul de examinator conferă dreptul de a examina persoane care sustin examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere, după cum urmează:

a) atestatul de examinator categoria A- pentru examinarea candidatilor la categoriile AM, A1 si A2;

b) atestatul de examinator categoriile B si BE - pentru examinarea candidatilor la categoriile Tr si B1;

c) atestatul de examinator categoria C - pentru examinarea candidatilor la categoria C1;

d) atestatul de examinator categoria D - pentru examinarea candidatilor la categoriile D1 si Tb;

e) atestatul de examinator categoria CE - pentru examinarea candidatilor la categoria C1E;

f) atestatul de examinator categoria DE - pentru examinarea candidatilor la categoria D1E;

g) atestatul de examinator pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, A2, B, BE, C, CE, D si DE - pentru examinarea candidatilor la categoria AM.

Art. 16. - Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probei scrise si practice, obiectivele care stau la baza evaluării si componenta comisiei de examinare se aprobă prin dispozitie a directoruluiD.R.P.C.Î.V.

 

CAPITOLUL V

Retragerea si revocarea atestatului de examinator

 

Art. 17. - Retragerea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.Î.V, la propunerea motivată a sefului Serviciului regim permise de conducere si examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V. sau a sefului serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea examinatorul vizat, în următoarele cazuri:

a) când examinatorul nu mai este apt din punct de vedere medical sau psihologic pentru desfăsurarea activitătii, situatie dovedită prin documente;

b) de la data obtinerii calificativului “Respins” la evaluarea anuală prevăzută la art. 20 si până la data obtinerii calificativului “Admis” în urma reevaluării;

c) pe perioada suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în conditiile legii;

d) pe perioada cercetării prealabile pentru săvârsirea unor abateri disciplinare în legătură cu activitatea de examinator.

Art. 18. - Revocarea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.Î.V, la propunerea motivată a sefului Serviciului regim permise de conducere si examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V. sau a sefului serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea examinatorul vizat, în următoarele cazuri:

a) examinatorul nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f);

b) examinatorul a fost declarat “Respins” la reevaluarea prevăzută la art. 20 alin. (5);

c) examinatorul a fost sanctionat pentru o abatere disciplinară constând în neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu;

d) la încetarea raporturilor de serviciu.


 

CAPITOLUL VI

Asigurarea calitătii activitătii si formarea continuă a examinatorului

 

Art. 19. - Activitatea examinatorilor este îndrumată, monitorizată si controlată de D.R.P.C.Î.V.

Art. 20. - (1) Fiecare examinator este evaluat anual privind modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu.

(2) Evaluarea anuală se efectuează la locul de muncă al examinatorului de ofiteri specialisti din cadrul D.R.P.C.Î.V. anume desemnati de directorul acestei institutii. Directorul D.R.P.C.Î.V. Îl poate împuternici si pe seful serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor pentru efectuarea evaluării anuale.

(3) Evaluarea anuală constă în sustinerea unui test scris si a unei probe practice pentru verificarea competentelor necesare exercitării activitătii de examinator.

(4) Rezultatele evaluării anuale si atestatele examinatorilor declarati “Respins” vor fi înaintate Serviciului regim permise de conducere si examinări din D.R.P.C.Î.V. În termen de 5 zile de la efectuarea evaluării.

(5) Examinatorii declarati “Respins” au dreptul la o reevaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării evaluării, la sediul D.R.P.C.Î.V.

(6) Examinatorii declarati “Respins” la reevaluare pot sustine examenul pentru obtinerea unui nou atestat numai după absolvirea unui curs în conditiile cap. III.

Art. 21. - Fiecare examinator este supus unei verificări pe parcursul desfăsurării examenelor de conducere în traseu la proba practică, o dată la fiecare 5 ani, pentru o perioadă minimă cumulată de cel putin o jumătate de zi, monitorizându-se activitatea acestuia pe parcursul mai multor examene la proba practică.

Art. 22. - (1) Fiecare examinator, indiferent de numărul de categorii de vehicule pentru care este atestat, trebuie să se supună unui proces de formare continuă minimă:

a) efectuat în mod regulat, pentru fiecare perioadă de 2 ani, pe parcursul a 4 zile, pentru:

(i) a-si mentine si actualiza cunostintele si aptitudinile necesare în vederea efectuării examinării;

(ii) a dezvolta noi competente care au devenit esentiale pentru exercitarea activitătii sale;

(iii) a asigura desfăsurarea examenelor în mod corect si uniform;

b) efectuat pentru fiecare perioadă de 5 ani, pe parcursul a cel putin 5 zile, pentru a-si mentine si dezvolta aptitudinile practice pentru conducerea vehiculului.

(2) Formarea continuă prevăzută la alin. (1) se poate realiza în mod individual sau în grup, prin intermediul uneia din următoarele modalităti:

a) în cadrul unei sedinte de informare; sau

b) în cadrul unei sesiuni de pregătire într-o sală de curs; sau

c) învătarea în mod traditional sau pe suport electronic.

Art. 23. - (1) Examinatorul care nu a desfăsurat activitate de examinare pentru o anumită categorie pe parcursul unei perioade de cel putin 2 ani poate relua examinarea la acea categorie numai după absolvirea unui examen.

(2) Procedura de desfăsurare a examenului prevăzut la alin. (1) se stabileste prin dispozitie a directorului D.R.P.C.Î.V.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Prezentul ordin se aplică de la data de 19 ianuarie 2013, cu exceptia dispozitiilor cap. VI privind asigurarea calitătii activitătii si formarea continuă a examinatorului, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 25. - Atestatele eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile după această dată în conditiile prezentului ordin.

Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 27. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile anexei IV la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2011.

Nr. 260.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPETENTELE NECESARE EXERCITĂRII ACTIVITĂTII DE EXAMINATOR

 

1. Notiuni referitoare la cunoasterea si întelegerea conducerii vehiculului si la evaluarea acesteia:

a) teoria comportamentului în timpul conducerii vehiculului;

b) perceperea pericolelor si prevenirea accidentelor de circulatie;

c) programul pe care se bazează normele aplicabile examenului de conducere;

d) conditiile de desfăsurare a probei practice la examenul de conducere;

e) legislatia rutieră aplicabilă, respectiv legislatia natională si cea europeană în vigoare si orientările sale de interpretare;

f) teoria si tehnicile de evaluare;

g) conducerea preventivă.

2. Competente privind evaluarea abilitatilor si comportamentului candidatilor care sustin proba practică a examenului pentru obtinerea permisului de conducere:

a) capacitatea de a observa cu precizie, de a monitoriza si de a face o evaluare generală a performantelor candidatului care sustine proba practică a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, în special:

(i) recunoasterea corectă si globală a situatiilor periculoase;

(ii) determinarea cu precizie a cauzelor si efectelor probabile în astfel de situatii;

(iii) realizarea competentelor si recunoasterea erorilor;

(iv) uniformitatea si coerenta în evaluare;

b) asimilarea rapidă a informatiilor si extragerea elementelor esentiale;


c) anticiparea, identificarea posibilelor probleme si realizarea strategiilor pentru rezolvarea acestora;

d) furnizarea în timp util si constructiv a reactiilor de răspuns.

3. Aptitudini personale de conducere a vehiculului pentru care se solicită atestarea: persoana care solicită atestarea ca examinator ce urmează să asigure desfăsurarea unei probe practice a examenului de conducere pentru o anumită categorie trebuie să aibă capacitatea de a conduce tipul de vehicul vizat la un nivel ridicat constant.

4. Calitatea serviciului:

a) stabilirea si comunicarea cerintelor necesare în ceea ce priveste candidatul în timpul probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

b) comunicarea în mod clar a cerintelor si manevrelor care trebuie executate de candidati la proba practică a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, utilizând un limbaj cu un continut, stil si termeni adaptate publicului vizat si contextului;

c) informarea clară a persoanelor vizate cu privire la rezultatele examenului;

d) tratarea cu respect si nediscriminatorie a candidatilor.

5. Cunoasterea unor aspecte tehnice si fizice ale vehiculelor:

a) mecanismul de directie, anvelopele, instalatia de frânare si instalatia de iluminare-semnalizare, în special pentru motociclete si vehicule grele;

b) siguranta încărcăturii;

c) dinamica vehiculului, cum ar fi viteza, frecarea, energia.

6. Conducerea cu economie de carburant si cu grijă pentru mediul înconjurător.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ATESTAT DE EXAMINATOR

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

 

Având în vedere prevederile art. 1 si art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific Arc Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 269.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

 

Având în vedere prevederile art. 1 si art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 270.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.


 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informatii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 420.


*) Anexele nr. 1 -3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informatii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 421.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.


 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

 

În conformitate cu prevederile art. 1 si art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cu modificările ulterioare, ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 441.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

 

În conformitate cu prevederile art. 1 si art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, cu modificările ulterioare, ale art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2011 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul berviciului de lelecomunicatii bpeciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 442.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru si în cartea funciară

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (8) si ale art. 8 alin. (16) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Protocolul-cadru de colaborare între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru si în cartea funciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr.1.184.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr.................../.............................

................................................................

(unitatea administrativ-teritorială)

Nr.................../.............................

 

PROTOCOL DE COLABORARE

între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si...............................................................

(unitatea administrativ-teritorială)

 

Părtile:

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6, reprezentată de domnul ................................, în calitate de director general,

si

..................................................... (unitatea administrativ-teritorială), cu sediul în..................., reprezentată prin........................., în calitate de .......................,

având în vedere:

- avizul pentru conformitate al A.N.C.PI. nr..............privind specificatiile tehnice continute în documentatiile de atribuire a contractului, emis potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (17) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- contractul nr................din data de..............., încheiat între............................................ (unitatea administrativ-teritorială)  si................................, având ca obiect înregistrarea sistematică în cadastru si cartea funciară a imobilelor de pe teritoriul .................................................... (unitatea administrativ-teritorială);

- acordul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară ...................cu privire la încheierea protocolului, exprimat prin Adresa nr.............................din data de..................................., convin să încheie prezentul protocol de colaborare.

Art. 1. - Protocolul de colaborare stabileste modul de realizare a schimbului de date si informatii, în scopul determinării


prin măsurători a limitelor imobilelor, identificarea detinătorilor acestora si înscrierea în cadastru si cartea funciară, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul cadastrului si al publicitătii imobiliare.

Art. 2. - (1) Datele, informatiile si documentele ce pot fi puse la dispozitia unitătii administrativ-teritoriale de către oficiul teritorial de cadastru si publicitate imobiliară (oficiul teritorial), în format analogic sau digital, după caz, în vederea executării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru si în cartea funciară, sunt:

- ortofotoplanul corespunzător unitătii administrativ-teritoriale;

- documentatiile de amplasament si de delimitare a imobilului;

- planurile cadastrale/topografice;

- planurile parcelare, avizate de comisia locală, existente în arhiva oficiului teritorial;

- date referitoare la reteaua natională geodezică (planimetrie, altimetrie);

- baza de date a titlurilor de proprietate;

- documentatiile executate conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare, si avizate tehnic;

- planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, avizate de oficiul teritorial;

- baza de date a registrelor de transcriptiuni-inscriptiuni;

- copii ale cărtilor funciare;

- limitele unitătii administrativ-teritoriale si ale intravilanelor componente;

- alte documentatii (hărti de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informationale specifice etc), în măsura în care sunt necesare realizării proiectului.

(2) Datele si informatiile necesare atingerii obiectivelor proiectului se pun la dispozitia unitătii administrativ-teritoriale de către oficiul teritorial, în urma solicitării acesteia în scris, în baza unui proces-verbal de predare-primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, conform unei programări stabilite de oficiul teritorial.

(3) Unitatea administrativ-teritorială poate împuternici executantul lucrării să efectueze demersurile necesare în vederea preluării datelor si informatiilor la începutul proiectului, depunerii documentelor tehnice ale cadastrului pentru efectuarea receptiei si restituirii datelor preluate la terminarea lucrărilor sau la încetarea valabilitătii protocolului.

(4) Informatiile în format analogic pot fi scanate la sediul oficiului teritorial sau vor putea fi fotocopiate. În acest sens, în măsura în care este disponibil, oficiul teritorial va pune la dispozitie un spatiu de lucru în care unitatea administrativ-teritorială va putea instala scanere, copiatoare etc.

(5) Datele despre imobilele înregistrate în sistemul integrat de cadastru si carte funciară se pun la dispozitie de către oficiul teritorial.

Art. 3. - (1) Costurile materialelor necesare realizării copiilor pe suport magnetic sau analogic se vor suporta de unitatea administrativ-teritorială.

(2) La întocmirea programării privind preluarea informatiilor de la oficiul teritorial se va avea în vedere evitarea îngreunării desfăsurării activitătilor curente. În acest sens se vor corela programările de preluare a datelor si informatiilor de la oficiul teritorial cu cele de receptie. Datele se pun la dispozitie în mod etapizat, pe sectoare cadastrale, pe măsura receptiei acestora.

Art. 4. - Continutul si forma documentelor tehnice ale cadastrului care sunt receptionate de către oficiul teritorial în baza prezentului protocol de colaborare sunt stabilite prin specificatiile tehnice din documentatia de atribuire, cu avizul A.N.C.P.I., în conditiile art. 8 alin. (17) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Informatiile puse la dispozitia unitătii administrativ-teritoriale de către oficiul teritorial în baza prezentului protocol de colaborare nu vor fi utilizate decât pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, nu pot fi comercializate si se restituie la terminarea lucrărilor sau la încetarea valabilitătii protocolului de colaborare, pe bază de proces-verbal. Datele si informatiile puse la dispozitie în baza prezentului protocol de colaborare se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul protocol de colaborare este valabil pe o perioadă de un an si poate fi prelungit cu acordul părtilor. Intentia privind prelungirea valabilitătii protocolului de colaborare se notifică celeilalte părti cu 30 de zile înainte de data expirării acestuia.

Art. 7. - Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si intră în vigoare la data semnării sale. O copie a prezentului protocol de colaborare va fi comunicată Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliară ......................................., în vederea punerii sale în aplicare.

 

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

.........................................................

director general

 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.............................

............................................................................................

director

............................................................................................

(unitatea administrativ-teritorială)

 

............................................................................................

(numele, prenumele si functia)


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna decembrie 2011 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 2.448.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1112CTN100

5.12.2011

7.12.2011

6.07.2012

212

1.000.000.000

R01112CTN118

12.12.2011

14.12.2011

12.11.2012

334

1.200.000.000

R01112CTN126

19.12.2011

21.12.2011

19.12.2012

364

1.300.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – [d x r / 360 ]

 

Y = r/p,

 

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d- numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 si 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1113DBN047

8.12.2011

12.12.2011

19.10.2013

2

6,00

88,52

700.000.000

RO1121DBN032

22.12.2011

27.12.2011

11.06.2021

10

5,95

323,51

300.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 2 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului ( 1),

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

V7V = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.


(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.