MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 842/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

217. - Lege privind trecerea satului Fânatele Mădărasului din componenta comunei Bând tn componenta comunei Mădăras, judetul Mures

 

825. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Fânatele Mădărasului din componenta comunei Bând în componenta comunei Mădăras, judetul Mures

 

219. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

827. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011

 

817. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

818. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia direct în retragere cu noul grad

 

819. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

820. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

821. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

822. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.498 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.110. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui bun mobil

 

1.157. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi, precum si a normării parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

126. - Decizie pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Regulament pentru modificarea art. 18 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

2.826. - Hotărâre privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea satului Fânatele Mădărasului din componenta comunei Bând în componenta comunei Mădăras, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Satul Fânatele Mădărasului, aflat în componenta comunei Bând, trece în componenta comunei Mădăras, judetul Mures.

(2) în componenta comunei Bând rămân satele Bând, Drăculea Bandului, Fânate, Istan-Tău, Mărăsesti, Negrenii de Câmpie, Oroiu, Petea, Tiptelnic, Valea Mare si Valea Rece.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 217.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Fânatele Mădărasului din componenta comunei Bând în componenta comunei Mădăras, judetul Mures

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea satului Fânatele Mădărasului din componenta comunei Bând în componenta comunei Mădăras, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 825.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 219.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite, denumite în continuare părti contractante, în conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Viena din 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 1963 cu privire la relatiile consulare, referitoare la obligatia statului acreditar de a înlesni achizitionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislatia proprie, de către statele acreditante a localurilor necesare functionării misiunilor diplomatice si oficiilor consulare apartinând acestor state, au hotărât să încheie prezentul acord.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilitătii de dobândire de către părtile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei functionări a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare apartinând acestora.

(2) în sensul prezentului acord, prin “terenuri destinate bunei functionări a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare” se întelege acele terenuri folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice, respectiv al oficiului consular si resedinta sefului misiunii diplomatice, respectiv sefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se face de către acea parte contractantă, prin intermediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al acesteia, în conditiile prevăzute de legea în vigoare în statul acreditar si numai cu destinatia prevăzută la alin. (2), sub sanctiunea nulitătii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale

 

ARTICOLUL 2

Suportarea cheltuielilor

 

(1) în cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este însotită de dobândirea dreptului de proprietate asupra constructiilor aflate pe acestea, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile si îsi îndeplineste toate obligatiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenurile achizitionate potrivit prezentului acord se realizează potrivit reglementărilor din statul în care este situat terenul.

 

ARTICOLUL 3

Notificarea celeilalte părti contractante

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris cu privire la intentia sa de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute, superficie) asupra terenurilor, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.


 

ARTICOLUL 4

Scutirea de la plata impozitelor si taxelor

 

Sunt scutite de la plata oricăror taxe si impozite, nationale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părtilor contractante, achizitionate în conditiile prezentului acord, având exclusiv destinatia de sediu al misiunii diplomatice sau oficiului consular si resedinte pentru sefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu exceptia impozitelor indirecte care prin natura lor sunt în mod normal încorporate în pretul bunurilor si serviciilor si a celor percepute ca remuneratie pentru servicii particulare prestate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 5

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergente referitoare la aplicarea si interpretarea prevederilor prezentului acord se vor solutiona prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 6

Modificarea acordului

 

Orice modificare a prezentului acord se va realiza cu acordul părtilor printr-un protocol aditional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor articolului 7.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare si valabilitatea

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare la data ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Fiecare parte poate denunta acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, denuntarea producându-si efectele în termen de 90 de zile de la data primirii acestei notificări.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor dobândit înainte de iesirea din vigoare a prezentului acord nu este afectat de încetarea acestuia.

Semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Dom Romulus Costea,

secretar de stat pentru afaceri globale

Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite

Abdulrahman I. Al-Rassi,

ambasador extraordinar si plenipotentiar

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 827.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 807/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Buliga Georgeta, judecător la Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârsirea unei infractiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 817.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia direct în retragere cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 92/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Bacsis Marin Iulian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele si trece direct în retragere cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 818.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Emil Rapcea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Kazahstan, în Republica Kârgâzstan si în Republica Tadjikistan.

Art. 2. - Domnul Emil Rapcea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 819.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1, - Domnul Victor Mircea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Algeriană Democratică si Populară.

Art. 2. - Domnul Victor Mircea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 820.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Niculaie Goia se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Emiratele Arabe Unite.

Art. 2. - Domnul Niculaie Goia îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 821.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Sorin-Mihail Tănăsescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Tunisiană.

Art. 2. - Domnul Sorin-Mihail Tănăsescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 822.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.498

din 15 noiembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Daniel Hustea în Dosarul nr. 6.752/236/2008 al Tribunalului Giurgiu - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.659D/2010.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, avocatul Mădălin I. Tănase, cu delegatie depusă la dosar, lipsă fiind partea Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.752/236/2008, Tribunalul Giurgiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de recurentul-petent Daniel Hustea într-o cauză având ca obiect anularea în contencios administrativ a unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, deoarece nu contin mentiunea potrivit căreia nulitatea se constată si din oficiu, precum în art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile avocatului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut: “în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale contravin art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în sustinerea criticilor, autorul exceptiei arată că textul de lege sus-citat contravine principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât ar trebui să contină mentiunea potrivit căreia nulitatea se constată si din oficiu, ca în art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Această critică excedează însă controlului de constitutionalitate, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Daniel Hustea în Dosarul nr. 6.752/236/2008 al Tribunalului Giurgiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui bun mobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă înscrierea operei de artă “Le chevalier endormi I”, identificată potrivit anexei nr. 1, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României.

Art. II. - Se aprobă transmiterea bunului mobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Muzeului National al Agriculturii din SIobozia, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. III. - Se aprobă înscrierea unui bun imobil, identificat potrivit anexei nr. 3, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, prin Muzeul National de Istorie a României.

Art. IV. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

Art. VI. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.110.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a operei de artă “Le chevalier endormi I”, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

2. Ordonator tertiar de credite

14348740

Muzeul National de Artă Contemporană al României

 

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Baza legală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Anul dobândirii

8.24.06

Opera de artă “Le chevalier endormi I”

Autor: Horia Damian Tehnica: relief pictat 3 părti (panou lemn, pânză, acrilic) Dimensiuni: 252 x 329,9 x 7 cm

Municipiul Bucuresti,

str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5

352.355

2003

Contract nr. 1.752 din 21 martie 2003 PVnr. 1.415/9.07.2010/MCPN

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Muzeului National al Agriculturii Siobozia

 

Denumirea bunului/Adresa

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristicile tehnice

Tipul bunului

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Codul de clasificare Nr. MFP

Moară cu pietre si piuă de bătut postav, cu motor “Deutz”, sos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”

Muzeului National al Agriculturii SIobozia

25.000

Descriere moară: serie motor 64767, fabricat în anul 1912 la GASMOTOREN FABRIK BERLIN Zona de provenientă: judetul Vâlcea

Mobil

2007

8.24.01. 155001

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care se înscrie în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, prin Muzeul National de Istorie a României

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

2. Ordonator tertiar de credite

4192952

Muzeul National de Istorie a României

 

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Baza legală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Anul dobândirii

8.22.01

Teren

Teren intravilan 707,45 m2: tarlaua 13, parcelele 249 si 251 Nr. cadastral 335/2

CF nr. 30658

Judetul Tulcea, comuna Nufărul

52.739

2008

Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3.525 din 15 decembrie 2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi, precum si a normării parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi, precum si a normării parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C este de 750, prin restructurarea si desfiintarea, în conditiile legii, a unui număr de 125 de posturi.”

2. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C are în structură 7 directii regionale în constructii si Directia Regională în Constructii Bucuresti - Ilfov, unităti fără personalitate juridică, înfiintate prin reorganizarea inspectoratelor judetene în constructii.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C - aparatul central si Directia Regională în Constructii Bucuresti - Ilfov functionează în municipiul Bucuresti, iar directiile regionale în constructii, respectiv compartimentele de control si inspectie pentru calitatea lucrărilor în constructii din componenta acestora, functionează în localitătile prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Structura organizatorică a Directiei Regionale în Constructii Bucuresti - Ilfov, a directiilor regionale în constructii, precum si a compartimentelor de control si inspectie pentru calitatea lucrărilor în constructii din componenta acestora si statul de functii al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C sunt aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. Anexa nr. 3 se abrogă.

Art. II. - (1) Ocuparea posturilor de conducere, precum si încadrarea personalului în structura organizatorică si în limita numărului de posturi, aprobate prin prezenta hotărâre, ca urmare a desfiintării posturilor conform prevederilor art. I pct. 1, precum si a restructurării la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, se fac prin concurs/examen organizat în cadrul institutiei, în conformitate cu termenele si procedurile legale în vigoare.

(2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.157.

 


ANEXA I

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010)

 

Numărul maxim de posturi: 750

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 


1 Anexa este reprodusă în facsimil.


 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Nicoleta Andreescu se eliberează din functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, până la numirea secretarului general al Guvernului, domnul Stefan Găti, secretar general adjunct al Guvernului, exercită atributiile secretarului general al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti,

secretar general adjunct al Guvernului

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 126.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea art. 18 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1)si ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 127/2011 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Articolul 18 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (2), în cadrul tezei finale, sintagma “în scopul conformării la prevederile art. 19” va avea următorul cuprins:

“..., în scopul dovedirii conformitătii cu prevederile aplicabile din prezentul regulament.”


2. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, împrumutătorii care nu dispun de reglementări proprii validate de Banca Natională a României si care, potrivit alin. (3), desfăsoară activitatea de creditare pe baza normelor interne vor utiliza nivelurile maxime ale gradului de îndatorare prevăzute la art. 19.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 27.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu mentiunea «formator debutant» persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este mediator autorizat în conditiile Legii, îsi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor si nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;

b) are experientă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activitătii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

c) a actionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care tine evidenta contractelor de mediere în care a actionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul;

d) are pregătire în domeniul formării adultilor, conform legislatiei în vigoare.”

2. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) în vederea acreditării si înregistrării în Tabloul formatori lor în domeniul medierii sau în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt atasate documentele doveditoare pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezentul standard.

(2) Consiliul de mediere verifică dosarul si emite o hotărâre privind aprobarea, completarea sau respingerea cererii în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii privind aprobarea cererii.

(4) Formatorii acreditati de Consiliul de mediere sunt înscrisi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii cu mentiunea «formator debutant» sau «formator principal».

(5) Examinatorii si expertii evaluatori acreditati de Consiliul de mediere sunt înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.

(6) Tablourile se întocmesc de Consiliul de mediere si se actualizează ori de câte ori apar modificări.

(7) în vederea reacreditării si mentinerii în tablouri ca formator, examinator sau expert evaluator, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt atasate documente doveditoare pentru îndeplinirea conditiilor de reacreditare privind pregătirea suplimentară în domeniul conflictelor, conform prezentului standard.

(8) în toate cazurile, reacreditarea se face pentru o perioadă de 4 ani.

(9) Reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se solicită înainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost emisă hotărârea anterioară de acreditare sau reacreditare.

(10) Până la solutionarea cererii, acreditarea sau reacreditarea anterioară îsi păstrează valabilitatea, cu mentinerea în tablourile prevăzute la alin. (4) si (5).”

3. La articolul 49, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Persoanele care solicită acreditarea ca formator si care au făcut dovada parcurgerii anterior intrării în vigoare a Legii a minimum 80 de ore de cursuri de formare ca mediatori sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor, însumând minimum 80 de ore de formare în cadrul unor programe aflate în derulare, pot solicita Consiliului de mediere eliberarea unui certificat de recunoastere a pregătirii ca mediator, ulterior adoptării de către Consiliul de mediere a hotărârii prin care se constată încadrarea în dispozitiile art. 72 alin. (2) din Lege.”

4. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 54 si 55, cu următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Suspendarea din exercitarea calitătii de mediator produce de drept efectul suspendării acreditării ca formator, examinator, respectiv expert evaluator, începând cu data emiterii deciziei de suspendare din activitate ca mediator, pe toată durata suspendării. Suspendarea acreditării se constată prin decizie a presedintelui Consiliului de mediere.

(2) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost acreditat sau reacreditat, dacă nu a fost anterior depusă o cerere de reacreditare în acest sens;

b) la cererea scrisă a titularului, adresată Consiliului de mediere;

c) prin încetarea calitătii de mediator.

(3) încetarea acreditării ca formator, examinator sau expert evaluator se constată prin hotărâre a Consiliului de mediere si are ca efect radierea din Tabloul formatorilor în domeniul medierii, respectiv al examinatorilor si evaluatorilor.

Art. 55. - (1) Prin sintagma «pregătire în domeniul conflictelor» folosită în cuprinsul prezentului standard se întelege pregătire în oricare dintre disciplinele incluse în Standardul de formare, astfel cum acestea sunt descrise la art. 37.

(2) Pregătirea în domeniul conflictelor prevăzută la art. 44 lit. e) si art. 46 lit. c) poate fi parcursă atât anterior participării la cursurile de formare ca mediator, cât si ulterior acestora.

(3) Cursurile de pregătire în domeniul conflictelor, pe baza cărora se poate aproba acreditarea sau reacreditarea, nu includ cursuri de formare ca formator, ca evaluator de competente ori de formare de formatori în vederea sustinerii unui curs autorizat si nici parcurgerea de mai multe ori a aceluiasi program de formare initială ca mediator sau de pregătire continuă.”

Art. II. - (1) Conditiile de reacreditare sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului de mediere de completare a Standardului deformare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, pe baza propunerilor formulate de Senat, si intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, formatorii acreditati până la data de 14 decembrie 2008, înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii ca formatori principali, vor depune la Consiliul de mediere documente din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 44 lit. e) din standardul mentionat la alin. (1).

(3) în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, mediatorii înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor vor depune la Consiliul de mediere documente din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 46 lit. c) din standardul mentionat la alin. (1).

(4) Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (2) si (3) se constată prin hotărâre a Consiliului de mediere, care va proceda totodată la suspendarea mediatorului din calitatea de formator, examinator sau expert evaluator, după caz, până la îndeplinirea acestora.

(5) Până la completarea prin hotărâre a Consiliului de mediere a standardului prevăzut la alin. (1), reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face cu respectarea prevederilor alin. (2), respectiv ale alin. (3).

(6) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de reacreditare, Consiliul de mediere adoptă o hotărâre, cu mentionarea eventualelor documente care mai trebuie depuse pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute de alin. (2), respectiv de alin. (3), precum si a termenelor-limită pentru depunerea acestora.

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 22 octombrie 2011.

Nr. 2.826.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.