MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 837/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 25 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

211. - Lege privind regimul deseurilor

 

810. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deseurilor.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

286. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul deseurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

§ 1. Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileste măsurile necesare pentru protectia mediului si a sănătătii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

§ 2. Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi următoarele:

a) efluentii gazosi emisi în atmosferă si dioxidul de carbon captat si transportat în scopul stocării geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;

b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si clădiri legate permanent de sol;

c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate în timpul activitătilor de constructie, în cazul în care este cert că respectivul material va fi utilizat pentru constructii în starea sa naturală si pe locul de unde a fost excavat;

d) deseurile radioactive;

e) explozibilii declasati;

f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultură sau silvicultură si care sunt folosite în agricultură ori silvicultură sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese ori metode care nu dăunează mediului si nu pun în pericol sănătatea populatiei.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în măsura în care sunt reglementate prin alte acte normative, următoarele:

a) apele uzate;

b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu exceptia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;

c) carcasele de la animalele care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002;

d) deseurile rezultate în urma activitătilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatării carierelor care intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

(3) Fără a aduce atingere obligatiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafată în scopul gestionării apelor si a căilor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuării efectelor inundatiilor si secetei ori asanării terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, în cazul în care se face dovada că respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin în completarea dispozitiilor prezentei legi.

§ 3. Definitii

Art. 3. - Semnificatia termenilor specifici utilizati în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.

§ 4. Ierarhia deseurilor

Art. 4. - (1) Ierarhia deseurilor se aplică în functie de ordinea prioritătilor în cadrul legislatiei si al politicii în materie de prevenire a generării si de gestionare a deseurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

(2) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionată la alin. (1) are ca scop încurajarea actiunii în materie de prevenire a generării si gestionării eficiente si eficace a deseurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

(3) în acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viată privind efectele globale ale generării si gestionării acestor deseuri.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului asigură un proces transparent de elaborare a actelor normative si a politicii în domeniul gestionării deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu completările ulterioare.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului ia în considerare principiile generale ale protectiei mediului, precautiei si durabilitătii, fezabilitătii tehnice si viabilitătii economice, protectiei resurselor, precum si impactul global asupra mediului, sănătătii populatiei, economiei si societătii, potrivit prevederilor art. 1 si 20.

§ 5. Subproduse

Art. 5. - Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substantă sau un obiect care rezultă în urma unui proces de productie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) utilizarea ulterioară a substantei sau a obiectului este certă;

b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obisnuită;

c) substanta sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de productie;

d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanta sau obiectul îndeplineste toate cerintele relevante referitoare la produs, la protectia mediului si protectia sănătătii pentru utilizarea specifică si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătătii populatiei.

§ 6. Încetarea statutului de deseu

Art. 6. - (1) în cazul în care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevăzută în anexa nr. 3 si dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeană, acestea încetează să mai fie considerate deseuri, în sensul prezentei legi.

(2) Deseurile care încetează să mai fie considerate deseuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deseuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completările ulterioare, precum si de alte acte normative.

(3) în lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar mentionate la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, dacă un anumit deseu a încetat să fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice altă autoritate/institutie de la nivel national ori european, cu respectarea următoarelor conditii:

a) substanta sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piată sau cerere pentru substanta ori obiectul în cauză;

c) substanta sau obiectul îndeplineste cerintele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice si respectă legislatia si normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sănătătii populatiei.

(4) Ordinele prevăzute la alin. (3) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

§ 7. Lista deseurilor

Art. 7. - (1) Lista deseurilor aprobată de către Comisia Europeană se preia în legislatia natională prin hotărâre a Guvernului.

(2) Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deseu trebuie considerat deseu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substante pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substantă se consideră ca fiind deseu în orice împrejurare.

(4) O substantă sau un obiect este considerat deseu numai în cazul în care corespunde definitiei prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Producătorii si detinătorii de deseuri persoane juridice sunt obligati să încadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate în lista deseurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(2) în cazul unui tip de deseu care se încadrează potrivit listei deseurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în functie de posibila prezentă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deseu nepericulos se realizează de către producătorii si detinătorii de astfel de deseuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză si a altor documente relevante.

(3) Laboratorul de referintă din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumită în continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deseurilor.

(4) Producătorii si detinătorii de deseuri persoane juridice sunt obligati să efectueze si să detină o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, în scopul determinării posibilitătilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.

(5) Producătorii si detinătorii de deseuri autorităti publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională sunt obligati să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare, fiecare tip de deseu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deseurilor.

Art. 9. - (1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză si a altor documente relevante puse la dispozitie de producătorii si detinătorii de deseuri prevăzuti la art. 8 alin. (4) si (5), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului consideră că un deseu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deseurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietătile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figurează ca atare pe lista deseurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) si le consemnează în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informatiile relevante.

Art. 10. - (1) în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protectia mediului detine dovezi care arată că un deseu care figurează pe lista deseurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietătile prevăzute în anexa nr. 4 poate considera acest deseu ca fiind nepericulos.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevăzute la alin. (1), furnizând toate informatiile relevante în vederea revizuirii listei deseurilor.

Art. 11. - Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deseu să fie definit ca fiind periculos.

§ 8. Răspunderea extinsă a producătorului

Art. 12. - (1) în vederea prevenirii, reutilizării, reciclării si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) încurajarea adoptării, încă din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care să reducă impactul asupra mediului si generarea de deseuri în procesul de fabricatie si pe perioada de utilizare a produselor si care să asigure respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), atunci când acestea devin deseuri;

b) încurajarea productiei si comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic si care, după ce devin deseuri, pot fi valorificate în mod corespunzător si a căror eliminare este compatibilă cu principiile de protectie a mediului;

c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionării ulterioare a acestora fără a crea prejudicii asupra mediului sau sănătătii populatiei, precum si asumarea răspunderii financiare;

d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor.

(3) în vederea aplicării răspunderii extinse a producătorului se iau în considerare fezabilitatea tehnică si viabilitatea economică, efectele globale asupra mediului si sănătătii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitătii de a asigura buna functionare a pietei interne.

(4) Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică fără a aduce atingere responsabilitătilor prevăzute la art. 22 alin. (1) si art. 23 si legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind produsele.

§ 9. Valorificarea deseurilor

Art. 13. - Producătorii de deseuri si detinătorii de deseuri au obligatia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin.(1)-(3) si art. 20.

Art. 14. - (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deseuri si detinătorii de deseuri sunt obligati să colecteze separat cel putin următoarele categorii de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticlă.

(2) Operatorii economici care asigură colectarea si transportul deseurilor prevăzute la alin. (1) au obligatia de a asigura colectarea separată a deseurilor prevăzute la alin. (1) si de a nu amesteca aceste deseuri.

Art. 15. - (1) Unitătile si întreprinderile care valorifică deseurile au următoarele obligatii:

a) să detină spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor în conditii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană si deteriorării calitătii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deseuri care urmează să fie valorificate, precum si de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătătii populatiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deseurilor, în momentul achizitiei.

(2) Operatorii economici care desfăsoară operatiuni de valorificare a deseurilor, prevăzute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Procedura de înscriere pentru operatorii economici prevăzuti la alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu avizul ministrului mediului si pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

§ 10. Reutilizarea si reciclarea

Art. 16. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale cu atributii în domeniul protectiei mediului adoptă sau, după caz, propun măsuri adecvate pentru promovarea reutilizării produselor si activitătilor de pregătire a acestora pentru reutilizare în special prin:

a) stimularea realizării unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor;

b) utilizarea instrumentelor economice;

c) introducerea unor criterii referitoare la achizitiile publice;

d) stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului promovează reciclarea de înaltă calitate prin aplicarea colectării separate a deseurilor, în măsura în care este fezabilă din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se conformează cu standardele de calitate în sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobării Guvernului.

Art. 17. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel putin următoarele tipuri de deseuri: hârtie, metal, plastic si sticlă.

(2) Producătorii de deseuri si autoritătile administratiei publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totală a cantitătilor de deseuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic si sticlă provenind din deseurile menajere si, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materială, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizează deseuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitătilor de deseuri nepericuloase provenite din activităti de constructie si demolări, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului consemnează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (2) în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3).

(2) în cazul neîndeplinirii obiectivelor, în raport se includ motivele esecului respectiv si măsurile pe care toti factorii implicati intentionează să le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective.

§ 11. Eliminarea

Art. 19. - (1) Producătorii de deseuri si detinătorii de deseuri au obligatia să supună deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare în conditii de sigurantă, care îndeplineste cerintele art. 20.

(2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au următoarele obligatii:

a) să asigure eliminarea în totalitate a deseurilor care le sunt încredintate;

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile si care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;


c) să amplaseze si să amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor într-un spatiu si în conditii stabilite de autoritătile teritoriale pentru protectia mediului competente;

d) să introducă în instalatia de eliminare numai deseurile mentionate în autorizatia emisă de autoritătile competente si să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

(3) Abandonarea deseurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deseurilor în afara spatiilor autorizate în acest scop este interzisă.

§ 12. Protectia sănătătii populatiei si a mediului

Art. 20. - Gestionarea deseurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană si fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

§ 13. Costurile

Art. 21. - (1) în conformitate cu principiul “poluatorul plăteste”, costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se suportă de către producătorul de deseuri sau, după caz, de detinătorul actual ori anterior al deseurilor.

(2) La propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deseuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deseurilor urmează să fie suportate în întregime sau partial de către producătorul produsului din care derivă deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3) în cazul deseurilor abandonate si în cazul în care producătorul/detinătorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curătarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administratiei publice locale.

(4) După identificarea producătorului/detinătorului de deseuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cât si pe cele legate de actiunile întreprinse pentru identificare.

§ 14. Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

Art. 22. - (1) Producătorul de deseuri sau, după caz, orice detinător de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfăsoară activităti de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

(2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia să transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.

(3) Detinătorii/Producătorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevăzuti la alin. (2) au obligatia să desemneze o persoană din rândul angajatilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligatie unei terte persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23. - (1) Producătorul sau detinătorul care transferă deseuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operatiuni de tratare preliminară operatiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

(2) La propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionării deseurilor si cazurile în care producătorului initial de deseuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lant al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului si a detinătorului de deseuri se poate împărti ori delega între factorii implicati în lantul procesului de tratare.

(3) La propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deseuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste dacă organizarea activitătilor de gestionare a deseurilor revine partial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deseul respectiv si măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această responsabilitate.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplică în măsura în care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea împărtirii responsabilitătii privind gestionarea deseurilor.

(5) în cazul în care împărtirea responsabilitătii privind tratarea deseurilor implică transportul deseurilor peste frontiera României, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.

(6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera României se iau în considerare perioadele de tranzitie prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum si cele prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificările si completările ulterioare.

§ 15. Principiile autonomiei si proximitătii

Art. 24. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului colaborează cu celelalte autorităti publice cu atributii în domeniul gestionării deseurilor si cu autoritătile competente din alte state membre pentru crearea unei retele integrate adecvate de unităti de eliminare a deseurilor si de instalatii de valorificare a deseurilor municipale mixte colectate din gospodăriile populatiei, inclusiv în cazul în care această colectare vizează si astfel de deseuri provenite de la alti producători, tinând seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(2) Reteaua este concepută astfel încât să permită Uniunii Europene să asigure prin mijloace proprii eliminarea deseurilor, precum si valorificarea deseurilor mentionate la alin. (1), si pentru a permite României să actioneze individual în acest scop, tinând cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri.

(3) Reteaua prevăzută la alin. (1) si (2) trebuie să permită eliminarea si valorificarea deseurilor în cele mai apropiate instalatii adecvate, prin cele mai potrivite metode si tehnici, pentru a asigura un înalt nivel de protectie pentru mediu si pentru sănătatea publică.

(4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, România poate limita, în vederea protejării retelei nationale, intrările transporturilor de deseuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalatii de valorificare, în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protectia mediului a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deseurilor nationale sau ar presupune tratarea respectivelor deseuri într-un mod care nu este consecvent cu planul national de gestionare a deseurilor.

(5) în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protectia mediului aplică prevederile alin. (4), aceasta notifică decizia Comisiei Europene.

(6) Aplicarea principiilor autonomiei si proximitătii nu semnifică obligatia de a detine la nivel national toate tipurile de instalatii pentru valorificarea si eliminarea deseurilor.

Art. 25. - Agentiile pentru protectia mediului si autoritătile publice locale iau în considerare la elaborarea documentelor strategice locale si la aprobarea investitiilor în domeniul gestiunii deseurilor principiul autonomiei si proximitătii, fără a aduce atingere planului national de gestionare a deseurilor si strategiei nationale de gestionare a deseurilor.

§ 16. Controlul deseurilor periculoase

Art. 26. - (1) Producătorii/Detinătorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului să desfăsoare activităti de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deseurilor periculoase sunt obligati să colecteze, să transporte si să stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, în functie de proprietătile fizico-chimice, de compatibilităti si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sănătătii populatiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilitătii de la locul de generare la destinatia finală, potrivit prevederilor art. 49 si 60.

(2) Controlul privind generarea, colectarea, operatiunile de transport, stocarea temporară si tratarea în cazul deseurilor periculoase se efectuează de către institutiile abilitate prin lege si are în vedere, în mod deosebit, originea, destinatia, precum si măsurile luate de producătorul de deseuri pentru ambalarea si etichetarea unor astfel de deseuri.

(3) Transportul deseurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin hotărâre a Guvernului.

§ 17. Interzicerea amestecării deseurilor periculoase

Art. 27. - (1) Producătorii si detinătorii de deseuri periculoase, inclusiv comerciantii si brokerii care pot intra fizic în posesia deseurilor au obligatia să nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operatiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;

b) sunt respectate conditiile prevăzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deseurilor asupra sănătătii populatiei si asupra mediului nu sunt agravate;

c) operatiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

d) caracterizarea deseurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4) în situatiile în care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic si economic si dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

§ 18. Etichetarea deseurilor periculoase

Art. 28. - (1) Producătorii de deseuri sunt obligati să se asigure că pe durata efectuării operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piată a preparatelor periculoase.

(2) Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie să fie însotit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

§ 19. Deseurile periculoase rezultate din gospodării

Art. 29. - (1) Prevederile art. 26-28 si 49 nu se aplică deseurilor municipale amestecate, provenite din gospodăriile populatiei.

(2) Prevederile art. 28 si 49 nu se aplică fractiunilor separate de deseuri periculoase provenind din gospodăriile populatiei până când acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de către o unitate ori întreprindere care a obtinut o autorizatie sau a fost înregistrată potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

§ 20. Uleiurile uzate

Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere obligatiilor privind gestionarea deseurilor periculoase prevăzute la art. 27 si 28, producătorii si detinătorii de deseuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.

(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalatii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori tări terte.

§ 21. Biodeseurile

Art. 31. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20, au următoarele responsabilităti:

a) să colecteze separat biodeseurile, în vederea compostării si fermentării acestora;

b) să trateze biodeseurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protectie a mediului;

c) să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeseuri;

d) să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

(2) Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si grădini trebuie să fie colectate separat si transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.

(3) în cazul în care biodeseurile colectate separat contin substante periculoase, se interzice tratarea acestora în statii de compostare.

§ 22. Autorizări si înregistrări

Art. 32. - (1) Toate unitătile sau întreprinderile care desfăsoară activităti de tratare a deseurilor sunt obligate să obtină o autorizatie/autorizatie integrată de mediu emisă de către autoritătile competente pentru protectia mediului.


(2) Autorizatia/Autorizatia integrată de mediu trebuie să contină cel putin următoarele:

a) tipurile si cantitătile de deseuri care pot fi tratate;

b) cerintele tehnice si de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operatiune autorizată;

c) măsurile de sigurantă si de prevenire care trebuie luate;

d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operatiune;

e) monitorizarea si controlul operatiunilor, după caz;

f) măsurile de închidere si de întretinere ulterioară, după caz.

(3) Autorizatia/Autorizatia integrată de mediu se emite si se revizuieste în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. - (1) în cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protectiei mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu prevederile art. 20, aceasta refuză emiterea autorizatiei/ autorizatiei integrate.

(2) Autorizatiile/Autorizatiile integrate pentru operatiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deseurilor municipale solide se emit dacă valorificarea energiei se realizează cu eficientă energetică mai mare sau egală cu cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru operatiunea R1.

§ 23. Derogări de la obligatia de autorizare

Art. 34. - Autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului poate acorda, în baza normelor generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, unitătilor sau întreprinderilor derogări de la obligatia prevăzută la art. 32 alin. (1) pentru următoarele operatiuni:

a) eliminarea propriilor deseuri nepericuloase la locul de productie;

b) valorificarea deseurilor.

§ 24. Conditii pentru derogări

Art. 35. - (1) Pentru acordarea derogărilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publică centrală pentru protectia mediului stabileste, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care să prevadă:

a) tipurile si cantitătile de deseuri care pot face obiectul unei derogări;

b) metoda de tratare care trebuie aplicată.

(2) Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deseurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.

(3) în cazul operatiilor de eliminare prevăzute la art. 34 lit. a), normele trebuie să ia în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

(4) Pe lângă normele generale prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului stabileste conditii speciale pentru derogările acordate în cazul deseurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activităti, precum si alte eventuale cerinte necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare si, unde este cazul, valori-limită pentru continutul de substante periculoase al deseurilor si valori-limită de emisie, fără a excede însă derogările prevăzute la art. 34.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează Comisia Europeană în legătură cu normele prevăzute la alin. (1)-(3).

§ 25. Înregistrarea

Art. 36. - (1) în cazul în care structurile enumerate nu fac obiectul cerintelor privind autorizarea, ANPM mentine un registru cu:

a) operatorii economici care colectează si transportă deseuri în sistem profesional;

b) comerciantii sau brokerii;

c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerintele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

(2) Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să informeze, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului asupra activitătii desfăsurate.

(3) în vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de înregistrare, agentiile pentru protectia mediului comunică ANPM informatii relevante cu privire la persoanele fizice si juridice prevăzute la alin. (1).

(4) ANPM elaborează procedura de înregistrare în registrul prevăzut la alin. (1), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(5) Institutiile care desfăsoară activităti care privesc apărarea tării si securitatea natională nu se înregistrează în registrul prevăzut la alin. (1).

§ 26. Planurile de gestionare a deseurilor

Art. 37. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deseurilor la nivel national, regional, judetean, inclusiv al municipiului Bucuresti.

(2) Planul national de gestionare a deseurilor, denumit în continuare PNGD, se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si acoperă întregul teritoriu geografic al României.

(3) Planul prevăzut la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se notifică Comisiei Europene.

Art. 38. - (1) în baza principiilor si obiectivelor prevăzute în PNGD si a cadrului general stabilit prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor se elaborează/realizează/revizuiesc planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PRGD, de către Agentia Regională pentru Protectia Mediului, denumită în continuare ARPM, împreună cu toate consiliile judetene apartinând regiunii respective.

(2) PRGD se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 39. - (1) în baza principiilor si obiectivelor din PNGD si a cadrului general din Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 951/2007 se elaborează/realizează/revizuiesc planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judetean, în colaborare cu agentia judeteană pentru protectia mediului, denumită în continuare APM, si planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti în colaborare cu autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului Bucuresti.

(2) PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul APM sau ARPM, după caz.

Art. 40. - (1) Realizarea studiilor, expertizelor si proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor poate fi încredintată cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.


(2) Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

(3) Autoritătile publice si operatorii economici au obligatia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 41. - (1) Planurile de gestionare a deseurilor cuprind o analiză a situatiei actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deseuri, precum si măsurile care trebuie luate pentru îmbunătătirea conditiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare, precum si o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor si dispozitiilor prezentei legi.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, trebuie să contină cel putin următoarele:

a) obiectivele si prioritătile autoritătilor administratiei publice locale în vederea îndeplinirii obligatiilor din domeniul gestionării deseurilor;

b) tipul, cantitatea si sursa deseurilor generate în teritoriu, deseurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul national, precum si o evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri;

c) schemele existente de colectare a deseurilor si principalele instalatii de eliminare si valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deseurile periculoase sau fluxurile de deseuri abordate de legislatia specifică;

d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalatiilor de deseuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalatiile de deseuri potrivit prevederilor art. 24 si, dacă este cazul, investitiile legate de acestea;

e) informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului si la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalatiilor majore de valorificare, dacă este cazul;

f) politici generale de gestionare a deseurilor, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau politici privind deseurile care ridică probleme specifice de gestionare;

g) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;

h) etapele care trebuie urmărite de autoritătile responsabile pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi;

i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deseurilor;

j) orice alte informatii relevante necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prezentei legi.

(3) Luând în considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, planurile prevăzute la alin. (1) pot contine:

a) aspectele organizationale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilitătilor între actorii publici si privati care se ocupă cu gestionarea deseurilor;

b) o analiză a utilitătii si a adecvării utilizării instrumentelor economice si de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deseuri, luând în considerare necesitatea mentinerii unei bune functionări a pietei interne;

c) utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;

d) siturile contaminate istoric de eliminare a deseurilor si măsuri pentru reabilitarea acestora.

(4) Planurile de gestionare a deseurilor respectă cerintele privind gestionarea deseurilor stabilite prin art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, si prin art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările si completările ulterioare.

§ 27. Programe de prevenire a generării deseurilor

Art. 42. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 1 si 4, adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deseurilor la nivel national.

(2) Programele de prevenire a generării deseurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deseurilor prevăzute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau să fie elaborate ca programe distincte.

(3) în cazul în care programele prevăzute la alin. (1) sunt integrate în planurile de gestionare a deseurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deseurilor trebuie identificate clar.

(4) Programele prevăzute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deseurilor.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului descrie măsurile de prevenire existente si evaluează utilitatea exemplelor de măsuri prevăzute în anexa nr. 5 sau a altor măsuri corespunzătoare.

(6) Scopul obiectivelor si măsurilor prevăzute la alin. (4) si (5) este eliminarea legăturii dintre cresterea economică si impactul asupra mediului asociat cu generarea de deseuri.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului stabileste valorile de referintă calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deseurilor, adoptate pentru a monitoriza si evalua progresul măsurilor, si poate stabili si alte obiective calitative ori cantitative si indicatori specifici pe lângă cele prevăzute de legislatia comunitară, pe baza unor studii de evaluare.

Art. 43. - (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligată să întocmească si să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, si să adopte măsuri de reducere a periculozitătii deseurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora si de către o tertă persoană/asociatie profesională.

§ 28. Evaluarea/Monitorizarea si revizuirea planurilor si a programelor

Art. 44. - (1) PNGD se monitorizează anual de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului prin ANPM, se evaluează cel putin o dată la 6 ani si se revizuieste, după caz.

(2) PJGD se monitorizează anual, se evaluează de către APM o dată la 2 ani si se revizuiesc, după caz.

(3) Revizuirea PJGD se realizează de către consiliul judetean, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.

(4) Revizuirea PRGD se realizează de către ARPM împreună cu toate consiliile judetene din regiunea respectivă, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de ARPM.

(5) Revizuirea PNGD se realizează de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în baza recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de ANPM.

Art. 45. - PRGD se monitorizează anual, se evaluează o dată la 2 ani si se revizuiesc, după caz, de către ARPM împreună cu toate consiliile judetene din regiunea respectivă.


§ 29. Participarea publicului

Art. 46. - (1) Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului care elaborează si promovează planurile de gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generării deseurilor afisează pe site-ul propriu planurile si programele, astfel încât părtile interesate, autoritătile relevante, precum si publicul să aibă:

a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;

b) acces la acestea, odată elaborate.

(2) Participarea părtilor interesate, a autoritătilor relevante si a publicului la elaborarea planurilor si programelor promovate se realizează în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru acele planuri si programe care sunt supuse acestei proceduri, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

§ 30. Cooperarea

Art. 47. - Autoritătile publice cooperează, dacă este cazul, cu alte state membre interesate si cu Comisia Europeană la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si a programelor de prevenire a generării deseurilor prevăzute la art. 37 si 42.

§ 31. Raportări

Art. 48. - (1) Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului informează autoritatea publică centrală pentru protectia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor si programelor elaborate la nivel local/regional prevăzute la art. 38 si 39.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau modificarea planurilor si programelor prevăzute la art. 37 si 42.

(3) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează Comisia Europeană, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.

(4) Aceste rapoarte contin informatii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate si la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deseurilor si, după caz, informatii despre măsurile aplicabile, asa cum este prevăzut la art. 12, privind responsabilitatea producătorului.

(5) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de 3 ani pentru care se întocmeste.

§ 32. Păstrarea evidentei

Art. 49. - (1) Producătorii de deseuri, detinătorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt definiti în anexa nr. 1, precum si operatorii economici care desfăsoară activităti de tratare a deseurilor sunt obligati să asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, si să o transmită anual agentiei judetene pentru protectia mediului.

(2) Producătorii si detinătorii de deseuri persoane juridice, pe lângă evidenta prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deseurile periculoase generate din propria activitate si să le transmită, la cerere, autoritătilor competente pentru protectia mediului.

(3) Agentia pentru protectia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel putin 5 ani, evidentele prevăzute la alin. (1).

(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producătorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actionează în calitate de comercianti ori brokeri sunt obligati să tină o evidentă cronologică a cantitătii, naturii, originii si, după caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevăzute în anexele nr. 2 si 3 si să o pună la dispozitia autoritătilor competente, la cererea acestora.

(5) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) sunt obligati să păstreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfăsoară activităti de transport, care trebuie să păstreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

(6) La cererea autoritătilor competente sau a unui detinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operatiunile de gestionare au fost efectuate.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile care desfăsoară activităti care privesc apărarea tării si securitatea natională transmit evidenta gestiunii deseurilor anual, centralizat, la autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(8) ANPM centralizează informatiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, colectate de agentiile pentru protectia mediului.

§ 33. Atributii si răspunderi ale autoritătilor competente ale administratiei publice centrale si locale

Art. 50. - (1) Autoritatea competentă de decizie si control în domeniul gestionării deseurilor este Ministerul Mediului si Pădurilor.

(2) Alte autorităti publice cu atributii în domeniul gestionării deseurilor sunt: Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale, institutiile de ordine publică si sigurantă natională si autoritătile administratiei publice locale.

Art. 51. - Ministerul Mediului si Pădurilor are următoarele atributii:

a) elaborează Strategia natională de gestionare a deseurilor si PNGD;

b) initiază si propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;

c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deseurilor, elaborate de celelalte autorităti publice;

d) monitorizează impactul activitătilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu;

e) controlează si reglementează, prin unitătile subordonate, activitătile de gestionare a deseurilor, în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;

f) autorizează, prin unitătile sale subordonate, operatiunile prevăzute în anexele nr. 2 si 3;

g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor;

h) organizează împreună cu celelalte autorităti publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei în domeniul gestionării deseurilor;

i) gestionează asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României pentru domeniul gestiunii deseurilor, în limita domeniului său de activitate;

j) îndeplineste functia de autoritate de management în sectorul gestiunii deseurilor pentru proiectele finantate de asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României.


Art. 52. - Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

a) evaluează, prin structurile competente, posibilul impact asupra sănătătii populatiei determinat de functionarea obiectivelor generatoare de deseuri de orice fel si/sau a obiectivelor care procesează deseuri;

b) elaborează strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicală si orice alte activităti care generează deseurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, la nivel national, si asigură conditiile de ducere la îndeplinire a acestora;

c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deseurilor provenite din activitătile medicale si orice alte activităti care generează deseurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

d) monitorizează si controlează activitătile de gestionare a deseurilor, în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;

e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deseurilor rezultate din activitatea medicală si orice alte activităti care generează deseurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

f) aprobă fonduri autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea si controlul activitătilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local;

g) gestionează baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicală si orice alte activităti care generează deseurile prevăzute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

h) asigură, la nivelul fiecărei unităti sanitare, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deseurilor.

Art. 53. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are următoarele atributii:

a) elaborează strategii, programe si politici sectoriale de dezvoltare a activitătilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deseurilor industriale de reconstructie ecologică, si urmăreste implementarea acestora;

b) initiază reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

c) coordonează si supraveghează activitatea de reciclare a deseurilor industriale.

Art. 54. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are următoarele atributii:

a) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitătile de transport si auxiliare si urmăreste realizarea acestora de către operatorii economici aflati în subordinea sau în coordonarea sa;

b) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitătile de transport si auxiliare;

c) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activitătii de transport al deseurilor.

Art. 55. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii:

a) elaborează strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultură si din industria alimentară si urmăreste realizarea acestora de către societătile comerciale si alti operatori economici din aceste sectoare economice;

b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultură si din industria alimentară;

c) avizează propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinatie agricolă pentru instalatii pentru gestionarea deseurilor, depozite de deseuri eto;

d) aprobă si controlează modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.

Art. 56. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are următoarele atributii:

a) initiază si promovează, împreună cu alte autorităti competente, acte normative privind securitatea si protectia muncii în domeniul gestionării deseurilor;

b) controlează, prin intermediul institutiilor abilitate din subordine, si reglementează activitătile de gestionare a deseurilor, în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Art. 57. - (1) Gestionarea deseurilor care sunt generate în urma operatiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Nationale se supune prevederilor prezentei legi, în măsura în care aplicarea acesteia nu periclitează păstrarea secretului si/sau securitatea natională.

(2) Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Nationale elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deseurilor, avizate de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(3) Prin ordin comun al ministrului apărării nationale si al ministrului mediului si pădurilor, controlul respectării de către unitătile din subordinea Ministerului Apărării Nationale a prevederilor prezentei legi si ale altor reglementări privind deseurile se realizează de către Garda Natională de Mediu si personalul cu atributii specifice din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 58. - Ministerul Administratiei si Internelor are următoarele atributii:

a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală si asigură conditiile de ducere la îndeplinire a acestora;

b) sprijină administratiile publice locale în îndeplinirea atributiilor si răspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.

Art. 59. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucuresti, au următoarele obligatii:

A. la nivel de comune, orase si municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucuresti:

a) asigură implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

b) urmăresc si asigură îndeplinirea prevederilor din PRGD si PJGD;

c) elaborează strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;

d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităti ale administratiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deseurilor, în conditiile prevăzute de lege;

e) asigură si răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finală a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;


f) asigură spatiile necesare pentru colectarea separată a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;

g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitătilor;

h) actionează pentru refacerea si protectia mediului; i) asigură si răspund pentru monitorizarea activitătilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicală; B. la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti:

a) elaborează, adoptă si revizuiesc PJGD/PMGD si participă la elaborarea PRGD;

b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;

c) acordă consiliilor locale sprijin si asistentă tehnică în implementarea PJGD si PRGD;

d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităti ale administratiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deseurilor, în conditiile prevăzute de lege;

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;

f) urmăresc si asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei legi;

g) asigură monitorizarea activitătilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicală.

(2) Autoritătile administratiei publice locale a unitătilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judetean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deseurilor.

(3) Pentru deseurile generate în gospodăriile populatiei, autoritătile administratiei publice locale a unitătilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti si, după caz, Asociatia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligatiile producătorilor pentru fluxurile de deseuri reglementate prin acte normative care transpun directive individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea.

§ 34. Controlul

Art. 60. - (1) Operatorii economici care efectuează operatiuni de tratare a deseurilor, precum si cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea sau transportul deseurilor, comerciantii, brokerii si producătorii de deseuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare efectuate de autoritătile competente.

(2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea si transportul deseurilor se efectuează de către reprezentanti ai Gărzii Nationale de Mediu si au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea si destinatia acestora.

(3) Autoritătile competente pot tine seama de înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu si audit (EMAS), în special în ceea ce priveste frecventa si intensitatea controalelor.

(4) în unitătile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională controlul pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează de către structurile interne de specialitate din cadrul acestora.

§ 35. Sanctiuni

Art. 61. - (1) Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) si (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) si b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) si d), alin. (3) si (4), art. 22 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);

b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitătilor ce le revin autoritătilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1)si (3) si art. 59.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari si persoane împuternicite din cadrul Gărzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritătilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele si zonele apartinând structurilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică si securitate natională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Nationale de Mediu împreună cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(5) împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere la instanta competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contraventie.

Art. 62. - Prevederile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 61 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 63. - (1) Constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;

b) comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea încărcăturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitării teritoriului României;

c) refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor introduse în tară pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

d) introducerea în tară a deseurilor în scopul eliminării si/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

e) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, precum si de către orice persoană fizică sau juridică a deseurilor introduse ilegal în tară, în vederea eliminării, si/sau a deseurilor introduse în tară în alte scopuri decât cel al eliminării si care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2) Tentativa se pedepseste.


§ 36. Dispozitii finale

Art. 64. - Administratiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei legi în zonele pe care le administrează.

Art. 65. - La propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre modalitatea de gestionare a categoriilor de deseuri prevăzute în prezenta lege.

Art. 66. - Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face în conditiile legii.

Art. 67. - (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexele se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi făcută la art. 63 din prezenta lege.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

(3) Dispozitiile referitoare la contraventii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta lege transpune în legislatia natională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 211.

 

ANEXA Nr. 1

 

Semnificatia unor termeni în sensul prezentei legi

 

1. audit de deseuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică si obiectivă a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificării deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta întreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta întreprinderii referitoare la reducerea nocivitătii deseurilor;

2. autorităti competente - autoritătile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, agentiile pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, precum si alte autorităti care potrivit competentelor legale asigură reglementarea si controlul activitătilor în domeniul gestionării deseurilor;

3. biodeseuri - deseuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deseurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deseurile provenite din unitătile de prelucrare a produselor alimentare;

4. broker- orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deseurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deseurilor;

5. cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările si completările ulterioare;

6. colectare - strângerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminară a deseurilor în vederea transportării la o instalatie de tratare;

7. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deseuri este păstrat separat în functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

8. comerciant - orice întreprindere/operator economic care actionează în nume propriu pentru cumpărarea si pentru vânzarea ulterioară a deseurilor, inclusiv acei comercianti care nu intră fizic în posesia deseurilor;

9. deseu - orice substantă sau obiect pe care detinătorul îl aruncă ori are intentia sau obligatia să îl arunce;

10. detinător de deseuri - producătorul deseurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

11. deseuri periculoase - orice deseuri care prezintă una sau mai multe din proprietătile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege;

12. eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si în cazul în care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

Anexa nr. 2 la lege stabileste o listă a operatiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;


13. evaluarea ciclului de viată - în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre activitătile mentionate;

14. gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si întretinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

15. pregătirea pentru reutilizare - operatiunile de verificare, curătare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operatiune de pretratare;

16. prevenire - măsurile luate înainte ca o substantă, un material sau un produs să devină deseu, care reduc:

a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viată a acestora;

b) impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sănătătii populatiei; sau

c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor;

17. producător de deseuri - orice persoană ale cărei activităti generează deseuri, producător de deseuri sau orice persoană care efectuează operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

18. reciclare - orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate în produse, materiale sau substante pentru a-si îndeplini functia initială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică si conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de umplere;

19. regenerarea uleiurilor uzate - orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea;

20. reutilizare - orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou în acelasi scop pentru care au fost concepute;

21. tratar e- operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

22. trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deseu prin identificări înregistrate;

23. uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine si cele pentru sistemele hidraulice;

24. valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul că deseurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deseurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Anexa nr. 3 la lege stabileste o listă a operatiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Operatiunile de eliminare

 

D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deseuri si altele asemenea;

D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a nămolurilor în sol si altele asemenea;

D 3 - injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deseurilor care pot fi pompate în puturi, saline sau depozite geologice naturale si altele asemenea;

D 4 - acumulare la suprafată, de exemplu, depunerea de deseuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune si altele asemenea;

D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fată de celelalte si fată de mediul înconjurător si altele asemenea;

D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu exceptia mărilor/oceanelor;

D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;

D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate delaD1laD12;

D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea;

D 10 - incinerarea pe sol;

D 11 - incinerarea pe mare. Această operatiune este interzisă de legislatia Uniunii Europene si de conventii internationale;

D 12 - stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină si altele asemenea;

D 13 - amestecarea anterioară oricărei operatiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operatiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, măruntirea uscată, conditionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate delaD1laD12;

D 14 - reambalarea anterioară oricărei operatiuni numerotate de la D 1 la D 13;

D 15 - stocarea înaintea oricărei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deseurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.


 

ANEXA Nr. 3

 

Operatiuni de valorificare

 

R 1 - întrebuintarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*);

R 2 - valorificarea/regenerarea solventilor;

R 3 - reciclarea/valorificarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologică). Aceasta include si gazeificarea si piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;

R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor si compusilor metalici;

R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include si tehnologiile de curătire a solului care au ca rezultat operatiuni de valorificare a solului si de reciclare a materialelor de constructie anorganice;

R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;

R 7 - valorificarea componentilor utilizati pentru reducerea poluării;

R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;

R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;

R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătătirea ecologică;

R 11 - utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 10;

R 12 - schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operatiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, măruntirea uscată, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

R 13 - stocarea deseurilor înaintea oricărei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deseul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.


*) Aceasta include instalatii de incinerare destinate in principal tratam deseurilor municipale solide, numai in cazul in care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

- 0,60 pentru instalatiile care functionează si sunt autorizate în conformitate cu legislatia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

- 0,65 pentru instalatiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă:

 

Eficienta energetică = [ Ep -(Ef+Ei) ] / 0,97 x (Ew + Ef)

 

unde:

- Ep reprezintă productia anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmultind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 si energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1;

- Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la productia de aburi (GJ/an);

- Ew reprezintă energia anuală continută de deseurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deseurilor (GJ/an);

- Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew si Ef (GJ/an);

- 0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării si radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referintă privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deseurilor.

 

ANEXA Nr. 4

 

Proprietăti ale deseurilor care fac ca acestea să fie periculoase

 

H 1 - “Explozive”: substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la socuri ori frecare decât dinitrobenzenul;

H 2 - “Oxidante”: substante si preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substante, mai ales cu substante inflamabile;

H 3- A- “Foarte inflamabile”:

a) substante si preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 °C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); sau

b) substante si preparate care se pot încălzi până la aprindere în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

c) substante si preparate în stare solidă care se pot aprinde cu usurintă după un contact scurt cu o sursă de aprindere si care continuă să ardă ori să se consume si după îndepărtarea sursei de aprindere; sau

d) substante si preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală; sau

e) substante si preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantităti periculoase.

H 3-B - “Inflamabile”: substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 °C si mai mic sau egal cu 55°C;

H 4 - “Iritante”: substantele si preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasa, pot provoca inflamatii;

H 5 - “Nocive”: substante si preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;

H 6 - “Toxice”: substante si preparate (inclusiv substante si preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate si pot fi chiar letale;

H 7 - “Cancerigene”: substante si preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot induce cancer sau cresterea incidentei lui;

H 8 - “Corozive”: substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;

H 9 - “Infectioase”: substante si preparate cu continut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii;

H 10 - “Toxice pentru reproducere”: substante si preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;

H 11 -”Mutagene”: substante si preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

H 12 - deseuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid;

H 13 - “Sensibilizante”: substante si preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o reactie de hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioară la substanta sau preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice;

H 14 - “Ecotoxice”: deseuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător;

H 15 - deseuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substantă, de exemplu, levigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus.


1. Atribuirea caracteristicilor de pericol “toxic” (si “foarte toxic”), “nociv”, “coroziv”, “iritant”, “cancerigen”, “toxic pentru reproducere”, “mutagen” si “ecotoxic” se bazează pe criteriile formulate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

2. Atunci când este cazul, se aplică valorile-limită enumerate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piată a preparatelor periculoase.

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008.

 

ANEXA Nr. 5

 

Măsuri de prevenire a generării deseurilor prevăzute la art. 42 din lege

 

A. Măsuri care pot afecta conditiile de bază referitoare la generarea de deseuri

1. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor

2. Promovarea cercetării si a dezvoltării în vederea realizării de produse si tehnologii mai curate si mai economice si distribuirea si utilizarea rezultatelor cercetării si dezvoltării

3. Dezvoltarea unor indicatori eficienti si semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deseuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deseuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar, prin actiuni ale autoritătilor locale, până la nivel national

B. Măsuri care pot afecta faza de proiectare, productie si distributie

1. Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătătirii performantei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viată)

2. Furnizarea de informatii privind tehnicile de prevenire a generării deseurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în functie de industrie

3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritătile competente pentru includerea cerintelor privind prevenirea generării de deseuri în autorizatiile eliberate în temeiul prezentei legi si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările si completările ulterioare

4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deseuri la instalatiile care nu intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările si completările ulterioare

Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deseuri.

5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute si adaptate pentru întreprinderile mici si mijlocii si sunt aplicate în retele de întreprinderi bine stabilite.

6. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate să îsi stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deseurilor ori să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deseuri

7. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS si ISO 14001

C. Măsuri care pot afecta faza de consum si de utilizare

1. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achizitii curate sau instituirea unei plăti obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat gratuit

2. Organizarea unor campanii de sensibilizare si de informare directionate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori

3. Promovarea de ecoetichete recunoscute si de încredere

4. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informatii referitoare la prevenirea generării deseurilor si la produsele cu impact redus asupra mediului

5. În contextul contractelor de achizitii publice si private, includerea unor criterii de protectie a mediului si de prevenire a generării deseurilor în cererile de ofertă si în contracte, conform Manualului privind contractele de achizitii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004

6. Încurajarea reutilizării si/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea ori înfiintarea unor centre si retele acreditate de reparare si de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populatiei

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul deseurilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul deseurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 810.


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Tinând cont de Cererea formulată de către Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/13.655 din 7 noiembrie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/14.142 din 18 noiembrie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

având în vedere prevederile art. 1232 alin. (1) lit. d), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, cu următoarea componentă:

- câte un reprezentant al Asociatiei Române pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX si al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM, reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Societătii Comerciale ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), al Societătii Comerciale PRO TV - S.A. (Pro TV), al Societătii Comerciale SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTV), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2011.

Nr. 286.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.